AKTUÁLIS
 

A SZERETET ÜNNEPE
(2020.12.10.)

ADVENTI VÁRAKOZÁS – A karácsonyt megelőző négyhetes ráhangolódás időszakát nevezzük adventnek (Úrjövetnek). Ennek első vasárnapjával kezdődik az egyházi év. Karácsonykor a megígért Megváltó eljövetelét, Jézus személyében Isten testet öltését ünnepeljük. A Szentírásban ugyan nem szerepel a karácsony szó, de amit a keresztény világ ilyenkor ün­nepel, az nagyon részletesen le van ír­va. Máté és Lukács evangéliuma is hosszan tárgyalja ezt az eseményt, de a János evangélium eleje is erről szól. Nem véletlen hát, hogy a keresztény világ évszázadok óta megemlékezik erről az esemény­ről. A Messiás megszületésének megünneplése méltó a Krisztusban hívők körében.
 

KARÁCSONY EREDETE – A karácsonyt (Úr születése), a Gergely-naptárt használó nyugati ke­reszténység december 25-én, a Julián-naptárt használó keleti keresztény egyház pedig január 7-én tartja. A kereszténységnek a húsvét mellett ez a második legjelentő­­sebb ünnepe. A Biblia tanítása szerint Jézus Krisztus szűz Máriától született Betlehem­ben. Ennek Dionysios Exigius apát által az 5. században kiszámított időpontja lett az egész világon elfogadott időszámítás kezdőpontja. A magyar karácsony szó gyökere valószínű­leg a latin incarnatio (megtestesülés), vagy a szláv téli napfordulóra utaló kor­cun (át­lépő) szóból származik. Mivel az evangéliumok nem nyújtottak támpontot Jézus pontos születésnapjának megállapításához, kezdetben többféle időponthoz kötötték azt. Év­századokig január 6-án, vízkeresztkor ünnepelték. Karácsony időpontja a 325-ben tar­tott niceai zsinaton került át december 25-re. A korai kereszténység idejében népsze­rű Mithrász-kultuszban is a téli napforduló idején ünnepelték a Napisten szüle­tés­nap­ját, a sötétség feletti győzelmét, ami alkalmat kínált a kereszténység szá­mára a pogány ünnep ellensúlyozására, illetve új szellemiséggel való megtöltésére.

ÜNNEPI SZOKÁSOK – Karácsonykor Jézus Krisztus születésére emléke­zik a keresztény vi­lág, a nem keresztények pedig a szeretet ünnepét ülik. A karácsonyi ünneplés a szent­estével kezdődik, amelyen régen vir­rasztottak, imádkoztak és böjtöltek. E hagyomány nyomai maradtak fenn az ilyenkor feltálalt halételekben. Karácsony ábrázolásának központi témája a jászolban fekvő kis Jézus, Máriával és József­fel. A betlehemi jászol állításának szokása Assisi Szent Ferenctől ered, aki 1223-ban az éjféli misére egy barlangot ren­dezett be. A karácsonyfa-állítás a 17. századtól német területről terjedt el, a magyar karácsonyfák elmaradhatatlan dísze, a szalon­cukor csak a 19. század elején jelent meg hazánkban. A hagyományos magyar falusi kultúrában a népszokások közé tartozik a betlehemezés. 

A SZERETET FAJTÁI – A szeretet ünnepe kapcsán nem árt megismerni a szeretet fajtáit. A görög nyelv a szeretet öt fajtáját különbözteti meg. A magyar nyelvben mindegyikre ugyanazt az egy szót használjuk.

a.) A rokoni vagy családi szeretet (sztorgé) – Minden emberben benne van, hogy szereti a hozzátartozóit. Ezek olyan érzések, amit a világ szeretetnek nevez. De ez egy természetes emberi szeretet, ami önző.

b.) A baráti szeretet (filia) Ha te szeretsz engem, akkor én is szeretlek téged. Úgy viszonyulok hozzá, ahogy a másik hozzám. Ez feltételhez kötött, világi szeretet.  

c.) A szexuális vágy és a romantikus szeretet (erósz) Ez a test kívánságára épül: kellesz nekem, szükségem van rád, jó szolgáltatást nyújtasz nekem, stb. Sok független ember a szexszualitásban keresi a szeretetet, de az soha nem képes beteljesedést adni, hiszen ez is világi.

d.) A vendéglátó szeretet (xénia) Vannak vendégszerető népek. A magyarokra is szokták ezt mondani. Ez is egy módja a szeretetnek, de ez még mindig a világi, természetes emberi szeretet.

e.) Az isteni szeretet (agapé) – Ez az egyedüli szeretet, ami önzetlen és feltétel nélküli. Így szereti Isten a teremtményét! Ez a legmagasabb rendű szeretet, ami nem egy gondolkodásmód, nem emberi tulajdonság, vagy családhoz fűződő természetes kötődés. Mi jellemzi az isteni fajta szeretetet? Ezt Pál apostol csodálatosan megfogalmazta a Korinthusiakhoz írt levelében:Az isteni szeretet türelmes és jóságos. Ez a szeretet nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik, nem büszke, nem viselkedik gorombán, nem a maga hasznát keresi, nem lesz indulatos, nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele, nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal. Az isteni szeretet mindent eltűr, mindig hisz, mindig remél, mindenben kitart. Ez a szeretet soha nem fogy el.” A szeretet erejével minden helyzetet sikeresen lehet kezelni. Aki az isteni fajta szeretet útján jár, az egy szilárd alapon áll. Senki nem képes megsérteni az érzéseit, ha Isten szeretete vezérli. Az agapé szeretet gyökeres változásokat fog hozni azok életében, akik képesek így szeretni. Sikerre és győzelemre vezet, gyógyulást eredményez, mert a szeretet a hit egyedüli mozgatórugója! A kérdés már csak az, miként lehet hozzájutni ehhez a magasabb rendű szeretethez? Pál apostol tanítása szerint az embereknek be kell fogadniuk Jézust a szívükbe! (Róma 10,9–10) Ezt oly módon történhet, hogy az illető saját szavaival megkéri Őt arra, hogy legyen az élete Ura! Az adventi időszak, a betlehemi jászol csendje és a karácsony ünnepe is kiváló alkalom erre!

Bor Ferenc


SZENT VÉDELEM KIHIRDETÉSE
(2020.05.10.)

Köszönöm, Atyám, hogy Krisztusban a te áldottad vagyok,
és ezt kiárasztom mindazok felett, akiket imáimban hordozok,
akik a szívem tábláján vannak, hogy
a Te életed meg tudjon nyilvánulni mindannyiunk felett!
(Ef. 1,3)

A győztes Jézus nevében ellenállok neked ördög!
Kitartom a szent vért, mint áthatolhatatlan védőfalat mindannyiunk felett.
Hatalmat veszek minden gonosz munkád és terved felett és ezeket
folyamatosan lerontom, nem engedem, hogy felnövekedjenek az életünkben.
(Jak. 4,7)

Kihirdetem, hogy a szent vérvonal veszi körbe az életünket és a portánkat,
amit az ellenség és a kórokozók nem tudnak átlépni,
mert falba ütköznek.
(Józs. 2,18-19 EFO)

Kihirdetem, hogy a szent vér ott van mindegyikünk ajtófélfáján és szárfáján,
így a pusztító elhalad előtte és egyikünkhöz sem tér be.
(2Móz. 12,7)

Kihirdetem, hogy mindaz, amit megérintünk,
szent vérrel befedett és fertőtlenített,
és meglesz nékünk, amit mondunk!
(Márk 11,23)

Kihirdetem, hogy Isten dicsősége, ami körbevesz minket,
elégeti a hozzánk közeledő kórokozókat,
mielőtt még a testünkhöz érnének, megsemmisülnek!
(Ésa. 10,16)
 

Köszönjük drága Szent Szellem,
hogy őrjáratot jársz a testünk határain,
és megújítod, valamint megóvod a földi sátorházunkat,
ami a te szent templomod, és ez mentes
minden rebellis működéstől és kórokozótól,
mert neked gondod van rá!
(2Kor. 6,16)

Kiárasztom az élő Ige hatalmát
mindannyiunk élete, ügye, munkája, szolgálata és teste felett,
s ezzel működésbe hozom a kétélű fegyvert, valamint a sziklazúzó kalapácsot.
Hiszem és vallom, valamint a lelki szemeimmel látom, hogy
az Ige tüzes kardja által minden gonosz munka és kórokozó levágattatott,
valamint minden gonosz erő megfutamodott,
így mi szabadok vagyunk Krisztusban és azok is maradunk!
Ámen! (Zsid. 4,12 és Jer. 23,29)

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL