2005. 05. 13.

 

punkosd.jpg (100890 bytes)

A PÜNKÖSD

 

            A pünkösd, a „hetek ünnepe” eredete visszanyúlik a Krisztus előtti időkre. Mózes törvénye a 'savuot' ünnepét a páska (húsvét) utáni 50.-ik napra rendelte. Az egy napos ünnep a búza aratásának a végét jelentette. Ilyenkor az új búzából frissen sütött kenyeret Istennek mutatták be áldozatul. A Szent Szellem kitöltetése – Jézus mennybemenetelét követően – ezen az ünnepen történt az Apostolok cselekedetei könyvének bizonysága szerint. Az első pünkösd jelenti Jézus Krisztus Gyülekezetének, az Egyháznak a kezdetét. Annak a korszaknak a kezdetét, amely e kijelentett ígéret beteljesedése: »Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Lakozom bennük és közöttük járok, és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek.« (2Kor. 6,16.)

            A Krisztus a kereszthalála után harmadnapra feltámadt és negyven napon át megjelent a tanítványoknak. Jézus többször bejelentette eltávozását, és így bátorította őket: »És én kérem az Atyát, és más Vigasztalót ád néktek, [...] Ama Vigasztaló pedig a Szent Szellem,...«. (Ján. 14,16; 26.) A Szent Szellem a Szentháromság harmadik tagja, amit a legtöbb magyar fordításban Szent Léleknek olvashatunk. A görög 'pneuma', a latin 'spirit': mindkettő szellemet jelent. Tehát Jézus maga helyett egy segítőt ígért, hogy az Ő felemeltetése után se maradjunk magunkra. Ma a Szent Szellem Isten képviselője a földön, s rajta keresztül tudja természetfeletti erejét kinyilvánítani.

            Jézus a mennybemenetele előtt így szólt: »És imé, én elküldöm tireátok az én Atyámnak ígéretét [Szellemét]; ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel«. (Luk. 24,49.) Az eredeti görög szövegben a dünamisz szó áll, ami képességet is jelent. Tehát Jézus Isten Szelleme által egy mennyei képességet ígért, amikor ezt mondta: »...ti azonban Szent Szellemmel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva [...], vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljő reátok...«. (Csel. 1,5; 8.) A Szent Szellem-keresztség által juthatunk a mennyei erőhöz, képességhez. A tanítványok Keresztelő János szavaiból ismerték a Szent Szellem-keresztséget: »Én ugyan vízzel keresztellek titeket, de eljön, aki nálamnál hatalmasabb, […] Ő majd Szent Szellemmel és tűzzel keresztel titeket.« (Luk. 3,16.)

            Jézus kérésének megfelelően a mintegy százhúsz tanítvány együtt maradt. »Ezek egy szívvel-lélekkel foglalatosak valának az imádkozásban és a könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával és az Ő atyjafiaival együtt«. (Csel. 1,14.) A „Vigasztalót” várva tíz napig kitartóan imádkoztak, s egyszer csak meglepő fordulat történt:

            »És mikor a pünkösd eljött, [...] lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, [...] És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk«. (Csel. 2,1-4.) Ekkor áradt ki Isten Szelleme jelek kíséretében. Az emberek a szellemükből feltörő természetfeletti mennyei nyelven kezdtek el szólni, imádkozni, dicsérni Istent. A kívülállók részegeknek gondolták őket, pedig csak Isten Szellemének erejétől voltak 'mámorosak'. Nem hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy Szűz Mária is velük volt, s miután ő is megkereszteltetett Szent Szellemmel, angyali nyelven kezdett szólni.

            Az ószövetségi időkben a Szent Szellem a Szentek Szentjébe volt elzárva. Amikor Jézus meghalt a kereszten, »a templom kárpitja a tetejétől az aljáig kettéhasada«. (Mát. 27,51.) Isten Szelleme az új szövetség első pünkösdjén kiáradt és azóta is köztünk van, s azokban él, akik befogadják a szívükbe Krisztust, majd ezt követően Isten Szellemét. Pál így ír erről: »Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellem temploma...?« (1Kor. 6,19.) Isten a fiait a Szelleme által vezeti. Az Ószövetségben csak a királyok, papok és próféták fölött volt Isten Szelleme. Ma minden üdvösséget nyert embernek lehetősége van arra, hogy megkeresztelkedjen a Szent Szellemmel, és élete beteljesedjen a szellem gyümölcseivel: szeretettel, örömmel, békességgel, béketűréssel, szívességgel, jósággal, hithűséggel, szelídséggel, mértékletességgel. (Gal. 5,22.)

A 2Péter 1,3-4. tanúsága szerint az Atya a Szellemének bennünk lakozásával »igen nagy és becses áldásokkal ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyünk«. Ahhoz, hogy mint Isten gyermekei áldottak lehessünk és áldássá lehessünk a földön, hogy azokat cselekedhessük, amiket Jézus cselekedett, sőt az Ő ígérete szerint nagyobbakat is azoknál (Ján. 14,12.), szükségünk van Isten erejére, Isten bölcsességére, az Ő vezetésére, terveinek, akaratának ismeretére. Ezeket képviseli a Szent Szellem bennünk. » Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai.«

A Szent Szellem egy ajándék Isten újjászületett, üdvösséget nyert gyermekei számára. Isten akarata az, hogy betöltekezz, és teljes légy az Ő Szellemével. Isten Szellemét jobban kell kívánnunk, mint bármi mást, hiszen így teljesedhetünk be „Istennek egész teljességéig”. Nos, ha úgy érzed, hogy az üdvösséged mellett teljes akarsz lenni Isten Szellemével, csak kérd és megkapod. Ha teljes szívedből akarod Őt, akkor imádkozz akár most:  

Ima a Szent Szellem keresztségért

    Mennyei Atyám, azt tanítod az Igédben, hogy ha Jézus nevében kérem Tőled a Szent Szellemedet, Te örömmel odaadod Őt a szívembe. Ezért drága mennyei Atyám, a Te Igéd alapján, Jézus nevében kérem Tőled a Szent Szellemedet. Töltsd be a szívemet a Szent Szellemeddel. Keresztelj meg a Szent Szellemeddel.
    Köszönöm mennyei Atyám, hogy minden imámat meghallgatod és megválaszolod. Ezért hitben megvallom: megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel. Betöltekeztem, beteljesedtem, teljes lett a szívem a Szent Szellemmel. Ennek jeleként nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Köszönöm drága mennyei Atyám. Köszönöm Jézusom. A Szent Szellem örökké bennem és velem marad, és elvezet minden igazságra. Ámen. 

            A saját életedben is megtapasztalhatod a pünkösdöt, amikor felismered és megragadod ezt az igazságot. Jézust Isten a Jordán folyóban történő megkeresztelkedésekor töltötte be a Szellemével. »És leszálla Őreá a Szent Szellem mint egy galamb…« (Luk. 3,22.) Jézus, – amíg az Úr Szelleme meg nem nyugodott rajta –, addig nem tett semmilyen csodát. Ha Jézusnak szüksége volt a mennyei erőre, akkor hidd el, hogy nekem és neked is nagy szükséged van rá. Ha behívod az életedbe Isten Szent Szellemét, akkor Ő lesz a támaszod és vezetőd, s általa fogod megérteni Isten csodálatos dolgait, és az Írásokban kijelentett akaratát, mert csak Ő képes ezeket „megeleveníteni”, személyes kijelentéssé tenni a számunkra. A „titkok könyve” így fog megnyílni előtted, és így kerülsz Isten szeretetének csodálatos áradásába.

-bf-