2011.06.12./07.31.

 

VALLÁSOSSÁG vagy KERESZTÉNYSÉG? 
(Központilag lektorált szöveg.)

 

Alapigazságok: A hit egybeszerkeszt, a vallás megkülönböztet! A vallás megkötöz, az Ige világosságának megismerése pedig szabaddá tesz! 
Jézus szavai alapján a vallás bibliai definíciója: a Bibliával ellentétes emberi rendelkezések összessége, amelyek az isteni rend megszegéséhez vezetnek.

És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek Istenben.” — Márk 11,22 

Ismeret nélkül elvész a nép — tolmácsolja Isten Hóseás prófétán keresztül az égi üzenetét. (Hós. 4,6) Ugyanakkor János apostol által fel is oldja a feszültséget: a Biblia igazságának megismerése szabaddá tesz! (Ján. 8,32) Világosan kell látnunk, hogy kétféle ismeret létezik: a világi és a bibliai tudás. Ez utóbbinak sajnos nem mindenki látja a jelentőségét.

A világi ismereteket az iskolapadban szerezhetjük meg, ott nyerhetjük el az intellektuális tudást. Itt megjegyzendő, hogy az iskolarendszer Ádám bukását követően vált szükségessé, amikor az ember Istentől elszakadt állapotában már ’nem hallott’ Tőle. Az életben való boldoguláshoz (egészség, jólét) a bibliai tudást a Gyülekezetben tanítják. Nagy szükségünk van mindkettőre!

Az emberek úgy nőnek fel egy adott kultúrában, hogy kialakul bennük egy kép a kereszténységről. Vizsgáljuk meg a vallásosság és a kereszténység ismertetőjeleit, hogy helyesen láthassuk a különbséget a kettő között. A kereszténység alapja kétségkívül Isten Igéje. A Biblia nem használja a vallás szót.

A Biblia nem vallás, nem a haldoklók vigaszkönyve és nem a nincstelenek és műveletlenek narkotikuma. A Biblia Isten Szava, ami a keresztény hitünk alapja! A hit egybeszerkeszt, a vallás különbözővé tesz! A vallás megkötöz, az Ige szabaddá tesz!

Isten soha nem mondta azt, hogy legyünk vallásosak, de arra bizony buzdít bennünket, hogy legyen isteni-fajta hitünk! (Márk 11,22) Jézus nem egy vallásalapító. Ennek ellenére a kor vallásos emberei támadták az újszerűnek tűnő tanai miatt. Nemegyszer ellenszegültek neki, mi több, az életére is törtek. (Ján. 8,59)

Ez a helyzet változatlan, a vallásos emberek ma is támadják azokat, akik az élő Ige erejét működtetik. Miért történik ez így? Mert oly régóta gyakorolják a vallásukat, hogy képtelenek elfogadni azt, amit Isten felkent Igéje mond. Félretették Isten parancsolatait, s a saját felfogásuk által teremtett tradícióikat követik.

Jézus így feddi a vallásosokat minden esetben: „Ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által? […] És erőtlenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által.” (Mát. 15,3-6) A vallási hagyományok és a saját elképzelés szerint hozott emberi rendelések hatástalanítják az Igében levő erőt.

A kereszténység jóval több annál, minthogy bejelöljük egy űrlapon: buddhista, hindu, iszlám, keresztény. Jézus nem azért jött, hogy egy újabb vallást alapítson. Ő a kereszténység alapját rakta le. A kereszténység Isten természetfeletti ereje a hívő emberben! Nem mondhatjuk a kereszténységre, hogy vallás, mert Jézus nem vallási szokásokat, rendeleteket hozott, éppen Ő volt az, aki eltörölte az ószövetségi törvényt! (Ef. 2,15)

Isten úgy szerette ezt a világot s benne téged is , hogy az egyszülött Fiát adta azért, hogy örök életünk lehessen. (Ján. 3,16) A nem keresztény vallások nem állíthatják azt, hogy Isten élete bennük van, mert nincs feltámadt Királyuk! Vallásosként még mi is úgy véltük, hogy Isten a templom épületében található. Dicsőség az Úrnak: az újszövetségben Isten Szelleme (Szentlelke) az újjászületett hívők szívében lakozik!

Jézus az örök életet hozta el nekünk; ez az élet gyógyít meg téged, ahogy átjárja a lényedet! A Róma 8,11 szerint a gyógyulás az újjászületett hívők osztályrésze! Ez sokkal, de sokkal több a vallásnál! A vallással csak beskatulyázzák Istent. Ha egy felekezetből kivonnák Isten erejét, akkor vallássá alacsonyítanák le azt a közösséget. Azért oly ritkák a csodák a vallásban, mert erősen lekorlátozzák Isten természetfeletti erejét.

A vallásos emberek zöme kineveti és megszégyeníti azokat, akik a hit szavát szólják, illetve az Ige alapján cselekszenek. De nekünk arra kell tekintenünk kitartóan, amire a Mesterünk elhívott! Nem kell velük vitatkozni, mert nekünk bizonyságunk van arról, hogy Isten akarata az, hogy működjünk együtt Ővele. A menny pedig csak az Ige nyelvét beszéli!

Köszönjük Istennek, hogy nekünk adta az Igéjét, amely a bibliai hitünk sziklaszilárd pillére! Csak azok életében vallhat kudarcot, akik nem hisznek benne. Akik visszautasítják az üdvösség üzenetét, azok nem is evangelizálnak. Jézus feddi a vallásosokat, hogy az igeismeret hiányában elzárják mások elől a mennybejutás útját. (Luk. 11,52)

Az írott Ige igazságát nem szabadna a hagyományokkal helyettesíteni! Isten az Igéje által hozta létre a világegyetemet, és nekünk is a szánkon kellene, hogy legyen a hit beszéde. Aki hittel működteti Isten Igéjét, annak áldott lesz az élete!  

 

JÉZUS KRISZTUS NEM VALLÁS!

 

 „… a te hited megtartott téged.” — Máté 9,22; „… a hitet megtartottam.” — 2Timótheus 4,7

A vallást taglaló cikkeinkkel nem az az indítékunk, hogy bárkit is megítéljünk. Egyetlen célunk az, hogy megvilágítsuk a különbséget a holt vallásosság és az élő bibliai hit között. Hogy egyértelmű legyen a kettő közötti eltérés, Jézus szavai alapján határoztuk meg a vallás bibliai definícióját: a Bibliával ellentétes emberi rendelkezések összessége, amelyek az isteni rend megszegéséhez vezetnek. (Mát. 15,3-6.  Márk 7,7-9) Ugyanis a Mester megfeddte a kor vallásos embereit a dogmatikus hitéletük miatt. Mivel a negatív kicsengésű vallás megjelölést gyakran tévesen használják, így mi nem is soroljuk magunkat közéjük. Nincsenek saját tanaink, a kétezer éves Evangéliumot tanítjuk!

A legszembetűnőbb különbözőség az, hogy a vallásos szellem uralta ember nem fogadja el Isten Igéjét, sőt támadja a jézusi tanokat és azok hirdetőit! Pál apostol a megtérése előtt a tanítványokat kergetve valójában magát Jézust üldözte. Ez ma sincs másként. (Csel. 26,14) Sault az újjászületése előtt egy gonosz vallásos szellem uralta. Júdea, Galilea és Szamária is ennek az erőteljes démonnak az uralma alatt állt, aki Saulon keresztül nyilvánult meg: üldözés és börtön várt a hitre jutottakra. A keresztények vélhetően elkezdtek érte imádkozni, és ő látványosan megtért a hibás cselekedetéből. Azonnal Krisztus követőjévé vált és így három nemzetben szűnt meg a keresztényüldözés. 

A tisztánlátás teszi igazán világossá az eltérést a vallás és a Biblia Igéje között. Talán a legszembetűnőbb az, hogy a vallás helytelenül azt tanítja: a hívők legyenek szegények és Jézushoz hasonlóan szenvedjenek. De az Írás egyértelművé teszi, hogy az Ő szent véráldozatával az ár kifizettetett: szabadulás, egészség, bővölködés, üdvösség váltotta fel az átkot. Az évszázadok során az ördög megtévesztő tanai sajnálatos módon beszivárogtak a Gyülekezeti Testbe. (1Tim. 4,1) A vallás eltávolít Istentől, de Jézus közel visz Hozzá!

Ezért a saját érdekedben ellenőrizd le a Bibliából mindazt, amit hallottál! A bibliai ismeret fontosabb az intellektuális tudásnál! Példaként: Helyes a böjt, ha valaki önszántából teszi, és nem más utasítja rá. Senkit nem lehet utólag szentté avatni, de akik befogadták a szívükbe a szent Jézus Krisztust, azok szentté válnak Általa. (1Kor. 3,16-17) Istennek kedves a tisztántartott ‘edény’ (cölibátus), ha szabad akaratból származik az, de nincs a tetszésére, ha ezt törvényként írják elő. A tisztítótűz hamis tana pedig sokakat a pokolba juttat!

A farizeusok az elvakultságukban az Élő Isten helyett a vallásukat követve nem ismerték fel a Messiást. Ma is sok ember tesz ugyanígy: az egy igaz Isten helyett a vallást, a tradíciókat, a dogmát, a hagyományokat, a téves emberi elképzeléseket és szertartásrendszereket követi. A teljes sötétségben levők még harcolni is képesek a vallásukért, más felekezetbeli keresztényeket támadva. Tévesen úgy tartják, hogy Jézus veszélyt jelent az erőtlen vallásukra. 

Jézus Krisztus nem vallás és nem is valamilyen ideológia. Ő nem azért jött, hogy egy újabb vallást alapítson. Vallások addig is voltak, ezért nem kellett volna testet öltenie. Ő az Istentől elszakadt emberiség megmentéséért vállalta a kereszthalált! (Luk. 19,10) A vallás senkinek sem ad szabadulást, örök életet, gyógyulást, áldást.

Jézus hét esetben utalt arra, hogy a te hited tartott meg téged! Ennek a görög szöveg szerinti értelme: az Isten Fiába vetett (pisztisz) bizalom, meggyőződés, hithűség az, amely képes (szódzó) szabaddá tenni, biztonságban elrejteni, szerencsésen célba juttatni, meggyógyítani, életben tartani, üdvözíteni. Isten buzdít arra, hogy bátran add fel a vallásos nézeteidet és válaszd helyette Jézust — Aki magát az igazság és az élet útjának nevezi! (Ján. 14,6)

Linkajánló: www.varga-istvan.com/Jezus_nem_vallas.html

 

 KERESZTÉNYSÉG = ERŐMEGNYILVÁNULÁSOK

 

Mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben.” — 1Korinthus 4,20

A gyógyító munkát végző Jézust a vallásos szellemmel átitatott farizeusok szívének (szellemének) állapota gyászosan elszomorította, mert az kemény (bezárt) és érzéketlen volt, s ez megvakította őket. (Márk 3,5) Ugyan kívülről tudták az Írásokat, de mégsem ismerték fel Isten Fiát, Jézust — sőt ellene fordultak.

Pontosan ugyanaz történik ma is, amit akkor tettek a vallásos emberek: 1./ Isten felkent szolgáit kritizálják. 2./ A vallásos hagyományaikat védelmezik ahelyett, hogy Isten élő Igéjének engedelmeskednének. 3./ Önző módon a személyes jólétük felől aggodalmaskodnak, a szívük Isten felé és a környezetükben levő emberek szükségei iránt is kemény (bezárt).

Bizonyos fokig mindannyian beleestünk már a farizeusok hibáiba. Annyira háttérbe szorítottuk az Urat, hogy hagytuk kihűlni Isten bennünk lévő szeretetének melegét. Ez így van, mert ha nem ekként lenne, akkor Isten hatalmas mozdulását láthatnánk körülöttünk: minden napon ébredésnek, gyógyulásnak, csodának lennénk tanúi. Isten vágyakozik arra, hogy a Szellemét természetfeletti erőben és bőségben kiárassza a gyülekezeti Test tagjain, a hívőkön keresztül. De sokunk szívének állapota még visszatartja, akadályozza Őt ebben.

Ha ma a Szent Szellem kiáradására vágysz, és az Ő erejének megnyilvánulását szeretnéd látni, akkor ellenőrizd a bensőd állapotát! Ha bármi keménységet találsz ott, térj meg belőle, és kérd Istent, hogy változtasson meg téged! Kérd meg, hogy adjon neked olyan szívet, amely lehetővé teszi, hogy megmutathassa a hatalmát!

A korai egyház szolgálatát természetfeletti erőmegnyilvánulások sokasága kísérte. Maga Isten is jelekkel, csodákkal, sokféle erőkkel és a Szent Szellem ajándékaival bizonyította, hogy az Evangélium üzenete igaz. (Zsid. 2,4) Az erő szó további jelentése a görögben: erőmegnyilvánulás, csodatevő erő, csoda. A tanítványok az Úr csatornáivá váltak, ahogy Isten közvetítő eszközként használta őket. (2Kor. 12,12)

A bibliaismeret nem intellektuális tudás, az evangéliumi tanítások nem üres beszédek, hanem egy igen hatékony erő áll mögöttük. (1Kor. 2,4) Az igehirdetés során az erő jelen van, és annak hallgatói aktivizálhatják azt a hitükkel. S az Ige mögött az Úr Jézus áll, aki cselekszik. Egyedül az egy igaz élő Isten képes csodákat tenni, a hamis istenek nem!

De nem mindenki képes elfogadni az isteni csodákat. Ez főként azért van, mert vallásos körökben soha nem hallottak arról, hogy Jézus még mindig gyógyít. Ugyanis prédikálni szükséges erről, hogy a hallgatóság szívében hit épüljön ki ezzel kapcsolatban. A Biblia figyelmeztet, hogy kerüljük a vallásos szellemiséggel átitatott embereket, akiknek Isten iránti tisztelete csak színlelt. Látszólag ugyan tisztelik a Mindenhatót, de annak természetfeletti erejét már visszautasítják, tagadják. (2Tim. 3,5)

Mi alapján lehet különbséget tenni vallásos és teljesevangéliumi felekezet között? Ahol Isten akaratának megfelelően tartanak gyógyító összejöveteleket vagy az istentiszteleteken kézrátétellel imádkoznak a betegek gyógyulásáért (Márk 16,18), illetve evangelizálnak az elveszettek megmentéséért (1Kor. 1,21), azok nem a vallásos kategóriába tartoznak.

    Hadd szemléltessem ezt két példával. Kereszténnyé válásom idején egy munkatársam sajnálkozását fejezte ki, hogy eltévelyedtem az ősi egyházamtól. Ő vallásos volt! A cikkeim kapcsán felkutatott egy idegen, mert mindenképpen találkozni kívánt azzal, aki olyan szívhez szólóan ír. Ő keresztény volt! E két ember ugyanahhoz a hagyományos egyházhoz tartozott, de mégis másként viselkedtek. S Jézusnak ez utóbbi van a tetszésére!

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL