2007. 03. 20.  

TEMETÉSI SZERTARTÁS

2014. 01. 03.
GYÁSZSZERTARTÁS

ikon-pdf.jpg (14067 bytes)   bucsuztato140103sagvar.jpg (562768 bytes)   ikon-mp3.jpg (10633 bytes)
A kép nagyítható: klikk jobb egérrel > megnyitás új ablakban
A szertartás az ikonokra kattintva letölthető szöveges- és hangformátumban.

A kb. 30 perces szertartás felekezettől független, egyedül a Bibliára épül.
A szertartás díjmentes, egyrészt azért, mert ez nem egy üzleti vállalkozás,
másrészt így biztosított, hogy azok is igénybe vehessék,
akik anyagilag ezt nem engedhetnék meg maguknak.

A képen Bor Ferenc és Ágnes búcsúztatás közben a ságvári krematóriumban.
A lelkipásztor házaspár Szántódon él és Siófok–Balatonföldvár környékén szolgálnak.
Szertartásra alkalmas napjaink, egyeztetéssel: csütörtök, péntek (esetleg kedd).
Tel.: +36(70)259-1348, +36(30)370-0026
E-mail: bekevar.webkikoto@gmail.com

 gyertya-uvegmecs.gif (71027 bytes)

Hasznos linkek:
SÁGVÁRI KREMATÓRIUM
TEMETKEZÉS INFÓ

BÉKEVÁR PORTÁL

SZERTARTÁSOKKenneth Copeland szolgálatában használatos
temetési szertartás mintaszövege

Ének

Nyitó ima:

Mennyei Atyánk! Azért jöttünk itt össze ezen a napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket gyermeked és hittestvérünk, ………………… élete előtt. 

Összejöttünk, hogy hálát adjunk Neked az ő életéért, és tisztelettel emlékezzünk az ő istenfélelmére, mely oly sok ember számára jelentett áldást. 

Összejöttünk azért is, hogy megünnepeljük ……………. nyereségét, dicsőséges bekerülését a Te Királyságodba, és azt a kimondhatatlan örömöt, amelyet most a Te szent trónod előtt átél. 

Atyám, eljöttünk továbbá, hogy erőt és vigasztalást merítsünk Isten Igéjéből, Isten Szelleméből és az egymással való közösségből. 

Köszönjük Neked, hogy nem vagyunk egyedül, nem vagyunk elhagyottak, és a Te irgalmasságod mindörökké tart. Hálát adunk Neked a Nagyobbért – a Vigasztalóért, a Szent Szellemért – és kérjük Őt, hogy vigasztaló kegyelmében nyilvánítsa ki Önmagát az egybegyűlteknek. 

Jézus Nevében, Ámen. 

Gyászjelentés: 

Először is szeretném megköszönni minden egybegyűltnek a mai napon, hogy kimutatták szeretetüket ………….. iránt, és támogatásukat a családja felé. Tudom, hogy a törődés különböző megnyilvánulásai – a részvétnyilvánítások, a virágok és a mai jelenlétük – nagyon sokat jelentenek a család számára. 

(Név)………….19………………….-én született, …..(hely)…………., és ……………….………-án költözött haza az Úrhoz, miután leélt e földön ….. évet, …………. hónapot és ……… napot.
 

Eulogy (magasztalás, dicshimnusz): 

...................................................................................................................................................................................... 

Igeolvasás: 

JÁNOS EVANGÉLIUMA 14:1-3,18,19,27

1 Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem.

2 Az én Atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek.

3 És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek…

18. Nem hagylak titeket árván: eljövök tihozzátok.

19 Még egy kevés idő és a világ nem lát engem többé: de ti megláttok engem: mert én élek, ti is élni fogtok.

27 Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen! 

ÜZENET: 

Amikor szeretteink elhagyják e földi életet, természetes, hogy a hiányuk fájdalmasan érint minket. A veszteség és üresség érzése tölt el bennünket, és könnyeket hullajtunk. 

Jézus is sírt Lázár sírjánál. Hiszen a könnyek az érzelmeink fizikai kifejeződései – Isten „biztonsági szelepe” hogy megvédelmezze lelkünket az elfojtott gyász okozta sérülésektől. 

A könnyek nem a hitetlenség vagy a kishitűség jelei. Tudjuk azonban, hogy e könnyek „önző” könnyek. Valójában önmagunkért sírunk, mert ……………… hiányozni fog nekünk. De tudjuk, hogy Neki most sokkal jobb dolga van, és boldog az Atyával. 

A Thessalonikaiakhoz írt első levelében Pál azt mondja: „Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy NE BÁNKÓDJATOK, MINT A TÖBBIEK, AKIKNEK NINCS REMÉNYSÉGÜK. 

Miért van reménységünk még a bánatunkban is? Először is azért, mert egy hívő számára a halál nem más, mint átmeneti állapot  a hústestből a megdicsőült testbe való költözés között. 

Pál apostol, aki mély betekintés kapott az életbe és halálba, azt mondta, hogy földi testünket egy napon megdicsőült szellemi test fogja felváltani. (A Korinthusiakhoz írt második levelében) 

A közönséges hernyót tanulmányozva egy képet kaphatunk erről az átalakulásról. Aki nem ismeri a természet működését, nem sok szépséget találhat egy hernyóban. A hernyó azonban hamarosan leveti ezt a burkot és csodálatos, színpompás pillangóvá változik. Ez része Isten csodálatos tervének a természeti világban. 

Halhatatlan életünk első fázisára Isten földi testet adott nekünk, ahogy földi létünk első időszakára tejfogakat kapunk Tőle. Amikor a tejfogakat már nem tudjuk használni, kiesnek és kinő az új, végleges fogunk. A tejfogak elvesztése gyakran fájdalommal jár. Ugyanígy a földi testünk is hasznos számunkra, amíg a földön élünk. Ezután e földi testet egy szellemi test váltja fel. 

Egy ideig természetes testünkben élünk, amíg az túl öreg vagy beteg nem lesz ahhoz, hogy benne lakjunk. Majd, ahogy haldoklunk, levetjük földi sátorházunkat és egy figyelemreméltó átalakulás következtében megkapjuk  gyönyörű szellemi testünket. 

Jézus azt mondta: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek” (János evangélium 14. fejezetének 1. verse). Létezik olyan hit, amely elűzi a félelmet. Amikor a tanítványok számára úgy tűnt, hogy minden összeomlik és véget ér körülöttük, amikor Jézus halálának bizonyossága elnémította őket, Jézus azt mondta nekik, ne aggódjanak, ne ijedjenek meg, ne féljenek. 

Jézus azt mondta: „Higgyetek Istenben”. Hidd, hogy Isten létezik és nem vagy egyedül. Nem hagyott magadra téged, hogy te gondoskodj önmagadról, mert Isten a Kezdet és a Vég; Aki örökkön örökké él”. 

Ő alattad tarja mindenható Karját. Ő mindeneknek előtte született, és mindeneknél tovább megmarad. Nem kell tehát elcsüggedned, hiszen Ő az, akiben hiszel. 

Nincs semmi, ami bizonyosabb a halálnál, vagy bizonytalanabb az életnél. 

Pál halála bizonyos volt, és ez igaz az egész emberiségre. A halál nem váltott ki félelmet belőle. Tudta, hogy a halál sem képes elválasztani őt Isten szeretetétől. 

A Rómaiakhoz írt levelében olvassuk Pál meggyőződését: „Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.” 

Azért van reményünk még a bánatban is, mert a hívő számára a halál nem jelent vereséget. A Biblia ezt mondja:: „Mert nékem az élet Krisztus, és a MEGHALÁS NYERESÉG” (Filippiekhez írt levél 1. fejezetének 21. verse). A halál csak azt jelenti, hogy a szellem és test különválik. 

Pál tudta, hogy a halál az ő számára nyereség lenne. A Korinthusiakhoz írt második levelében azt mondja a Szent Szellem által: hogy a testtől távol lenni azt jelenti, hogy az Úr jelenlétében vagyunk. 

A halál a földön lakozásunk végét jelenti. Kapu az örökkévalóságba. 

A hívő számára a halál az Istennel való találkozást jelenti.  

A halál bizonyos, a halál ideje azonban bizonytalan. 

Ez az egyetlen olyan világ, ahol felkészülhetsz a halálra. Bölcs ember az, aki felkészül, mert a halál örökre lepecsételi a változás lehetőségét. 

Ez az élet csak egy öltözőszoba az örökkévalósághoz. És mindannyiunk számára elfecséreltek azok a napok, amikor nincs a szánkon az Ő dicsérete, nincs hálaadó imánk, és nem szentelünk időt Istennel való közösségünkre. 

Tehát számoljuk napjainkat, és vonjuk be Istent minden gondolatunkba, szavunkba és cselekedetünkbe. Életünk minden napját Érte éljük. Így amikor majd földi utunk végére érünk, hallani fogjuk, ahogy Megváltónk azt mondja: „Jól van!” 

Hiszem, hogy ………….. e szavakat hallotta Jézus szájából. Ezért ne bánkódjunk, mint azok, akiknek nincsen reménységük. Ehelyett fedezzük fel, hogy ………..….. nyugodalomban van az Úrral. Hirdessük Pállal együtt: „Halál! Hol a te fullánkod? Pokol! Hol a te diadalmad?” (Korinthusiakhoz írt első levél, 15:55). 

És most testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, kísérjük utolsó útjára a megboldogult testvérük földi maradványait (testét/hamvait).

Temetés

Igék: 

JELENÉSEK KÖNYVE 1:17,18

17 …Ne félj, én vagyok az első és az utolsó.
18 És az Élő, pedig halott voltam és ímé élek örökkön örökké… 

JÁNOS EVANGÉLIUMA 14:19

19 … mert én élek, ti is élni fogok 

JELENÉSEK KÖNYVE 14:13

13. … Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Szellem, mert megnyugosznak az ő fáradságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. 

KORINTHUSIAKHOZ ÍRT ELSŐ LEVÉL 15:51-55

51 Ímé, titkot mondok néktek: mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk.
52 Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk.
53 Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára.
54 Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó test halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz Ige, mely meg van írva: Elnyeletett a halál a győzelemben.
55 Halál! Hol a te fullánkod? Pokol! Hol a te diadalmad? 

A test visszatér a földbe, ahonnan vétetett. A szellem visszatér Istenhez, aki adta, és várja a napot, amikor szellem és test újra egyesül majd az Úr eljövetelekor.

…….. nincs közöttünk. Az ÚR jelenlétében áll, annak  a Jézusnak a jelenlétében, aki ezt mondta a kereszten haldokló embernek:  „…Még ma velem leszel a paradicsomban.” (Lukács evangélium 23. fejezet 43. vers) 

Az előttünk fekvő test nem más, mint a földi sátorház, az a ház, melyben ………….. közöttünk lakott egy ideig. Gyengéden és tisztelettel, e házat most a sírnak ajánljuk. 

THESSALONIKABELIEKHEZ ÍRT ELSŐ LEVÉL 4:16-18

16 Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és először azok támadnak fel, akik meghaltak a Krisztusban:
17 Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk Vele együtt a felhőkben, hogy találkozzunk az Úrral a levegőben; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk.
18 Annakokáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel.

Közös imádság:

Róm. 10,13 Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.
Máté. 10,32 Valaki azért vallást tesz énrólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt; 

Mennyei útlevél a fenti találkozáshoz! Jézus nyomatékosan tanítja, hogy szükség néktek újonnan születnetek, mert aki nem születik újjá, nem láthatja Isten országát! Mindazok birtokolhatják az újjászületés csodáját, akik tudatosan, hittel és hangosan megvallják a Krisztusba vetett hitüket, s elmondják az üdvösség imáját! Imádkozzunk együtt:

Teremtő Istenem, megtéve az első lépést, Eléd állok és fennhangon imádkozom a Hiszekegy imájának a Pál apostoli változatát: Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, hogy igazzá tegyen engem Isten előtt! Kérlek, Jézus, költözz a szívembe és teremts újjá engem! Kérlek, Jézus, legyél az én Uram, Megváltóm, Gyógyítóm és Szabadítóm! Elfogadlak Téged, mint személyes Megváltómat, Uramat és Gyógyítómat! Hiszem, hogy a hittel elmondott megvallásom által megváltást nyertem, és újjászülettem Krisztusban! Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől. Köszönöm Úr Jézus az örök életemet! Ámen!

(Az ima alapja a Római levél 10,9-10 versei. Az üdvösséget kegyelemből kapjuk, hit által — az Efézusi levél 2,8-9. értelmében)

Ján. 11,25-26 Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz énbennem, ha meghal is, él; És aki csak él és hisz énbennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?

 
Ének

Mennyei Atyám, hálát adunk Neked ezen a napon a Te drága, örökkévaló és változhatatlan Igédért. Köszönjük, hogy Te vagy számunkra a Nagy ÉN VAGYOK. 

Természetes bánatunk közepette hálát adunk Neked természetfeletti vigasztalásodért és kegyelmedért. 
A halállal szembesülve hálát adunk Neked az örök életért. 
Az elkülönüléssel szembesülve, hálát adunk Neked az örökkévaló újraegyesülésért, amit annyira várunk. 

Köszönjük Neked ………..…..  életét itt e földön, és tudjuk, hogy az elhantolt test/hamvak nem …………….., csak a ház, amelyben lakott. Elismerjük, hogy …………………….. most is a Te Jelenlétedben örvendezik, élvezve a Menny áldásait. 

Ezért Atyám, az ő testét a földnek ajánljuk, amelyből a testünket teremtetted, és örvendezünk, hogy az ő szelleme már Veled van, a szellemek Atyjánál. 

Várjuk a napot, amikor a szellem és test újra egyesül majd az Úr eljövetelekor, és nagy vigasztalást merítünk abból, hogy mindörökké együtt leszünk majd az Úrral. 

Köszönjük neked, Atyám, hogy a következendő napokban, hetekben és hónapokban ezen igazságok és a Te Szellemed megnyugvó Jelenléte különösen megerősíti, megtartja és vigasztalja majd ……………. családját. 

Jézus Nevében, Ámen

Részvétnyilvánítás

Vissza a Szertartások oldalra