2008. 02. 16. 

PRÓFÉCIÁK
AZ IDŐ VÉGI ESEMÉNYEKKEL KAPCSOLATBAN

 

„VESZÉLYES IDŐK”

Kenneth Copeland prófécia
2008. szeptember

 

Szinte bármerre nézel napjainkban, látod a hiány, szerencsétlenségek és általános elkeseredés jeleit. Hála legyen Istennek, hogy azoknak a hívőknek, akik ténylegesen hit által élnek, nem ilyen a hozzáállásuk. Nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy ne a körülményeinkre, hanem Isten Igéjére figyeljünk és reagáljunk, és az erőnket Istenből merítsük.

Észrevetted, hogy amikor az emberek telve vannak a hiánytól való félelemmel, elkezdenek felhalmozni? Aztán kicsinyessé válnak. Olyan dolgokat tesznek, amit egyébként nem tennének. Képesek hosszú sorokban várakozni olyasmikért, amiket egyébként meg sem vennének. Néhány napja a családommal egy kis környékbeli étteremben ebédeltünk és a tulajdonossal ezekről a dolgokról beszélgettünk. Elmondta, hogy a nagykereskedésnél húst vásárló emberek olyanok lettek, mint a felbőszített tömeg. Nem szívesen ment közéjük a vásárolt áruval.

Ezek az emberek általában nem ilyenek. Néhányan a szomszédjaink vagy akár barátaink. Alárendelték magukat a felhalmozás ősi szellemének. Ez valójában kapzsiság, csak egy kicsit más köntösben – először félelem, majd kapzsiság, majd valami olyan sajnálatos dolog, mint amikor a másik embert megrövidítjük, stb. Ez a légkör olyan gyalázatos dolgokhoz vezet, mint például a feketézés vagy bármilyen törvénytelenség.

Mit tehetünk? Hogyan őrizhetjük meg magunkat, hogy a gonosz ne érinthessen minket? (Lásd: 1Ján. 5,18).

Először is jusson eszünkbe, hogy mi nem ebből a világból valók vagyunk és nem e világ hiánya irányít minket. A mi Istenünk az Ő dicsőséges gazdagsága szerint tölti be a szükségeinket. Nagyon figyelnünk kell az adakozáshoz való viszonyulásunkat. Ez az az idő, amikor adakozónak kell lennünk, ahelyett, hogy megnyitnánk magunkat a harácsolás szellemének – és nem csak a mi jólétünk érdekében, hanem a környezetünk miatt is.  Lehet, hogy épp a te félelem nélküli, adakozó viselkedésed bizonysága által tudja a Szent Szellem megtörni a felhalmozás szellemét a környékeden.

A másik dolgunk, hogy megvédelmezzük magunkat a félelemtől. A félelem az első lépés az ilyen kapzsiság felé. A Példabeszédek 4,23 utasít minket, hogy szorgalmasan őrizzük, azaz védelmezzük a szívünket. Néhány héttel ezelőtt egy szolgálati ima-összejövetelen a Szent Szellem szólt hozzánk és adott néhány utasítást ezzel kapcsolatban. A következő volt az üzenet. Olvassátok nagyon figyelmesen!

„Figyeljetek ezekre a szavakra, úgy hallgassátok őket, mint az útmutatás szavait – a bölcsesség szava ajándékának szavait – a Mindenható Istentől. Mostantól fogva Jézus visszajöveteléig nagyon veszélyes lesz sok időt tölteni a televíziós híradások nézésével, vagy újságolvasással, vagy egyéb tudósítások figyelésével. Ismétlem: veszélyes lesz ezeket tenni. Azért lesz veszélyes, mert olyan sok tragédia, olyan sok katasztrófa fog történni a földön ebben a rövid időszakban, hogy egyetlen ember elméje sem lenne képes mind befogadni. Nem leszel képes mentálisan feldolgozni, nem leszel képes mentálisan megítélni vagy megérteni a saját elmédben, ami az egész világon történik. Túl sok lesz belőle túlságosan rövid idő alatt, és mindez annyira tömény és az ember számára olyan borzasztó, hogy egyetlen ember sem tudná mindet befogadni. Úgy lesz ismeretes ez az időszak, mint »A rossz hírek tudósításának fénykora«. A rossz hírek közvetítésének legkiemelkedőbb órája lesz, amit a világ valaha is látott.”

„Ha ezeken a dolgokon időztök, a hústestbe fogtok kerülni és ez hatással lesz rátok. Az Én Igém azt mondja, hogy az emberek szíve megolvad a földre következő dolgoktól való félelem miatt. Figyelmesen hallgassátok e szavakat: ÉN VAGYOK, AKI VAGYOK, mondja az Seregek Ura, Istene. Amikor a világnak nincs pénze, nekem akkor is van egy utam. Amikor a világnak nincs egészsége, nekem akkor is van egy utam. Mert az én nevem AZ ÚT; és ahol nincs út, én vagyok az út” – mondja az ÚR.

„Figyeljetek rám. Ezek nem üres, könnyelmű szavak. Hallgassatok Rám. Rám nézzetek. Az Én hangomra figyelmezzetek, és ti bőségben lesztek, amikor a világ elcsügged. Az emberek rátok néznek majd és megkérdezik: »Honnan szerzik mindezt? Honnan van nekik?« Ti pedig azt válaszoljátok: »Az én Istenem betölti minden szükségemet az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.« (Lásd: Fil. 4,19)

„A Szavamat adom nektek” – mondja az Úr – „hogy amikor a földön olyan lesz a helyzet, hogy már az Én népem sem tudna győzedelmeskedni felette, Én fogom legyőzni azt a Feltámadás által. Kiragadlak benneteket az oroszlán szájából. Ez Isten bölcsessége (ez a bölcsesség szavának ajándéka). Figyeljetek rá. Hallgassatok rá. Fordítsatok hátat a világ kolduló mentalitásának. Ne a rossz hírek tudósításából szerezzétek az információitokat, hanem az Evangélium jó híreiből! Függetlenül attól, hogy a földön milyen rosszra fordulnak a dolgok, Én megrövidítem az időt” mondja az Úr „és titeket nem fog felemészteni. Nem fog! Egyetlen hajszálatoknak sem lesz bántódása, és nem fogtok elveszni, mert én egy dicsőséges és erőteljes és megigazult Testért térek vissza. Így fog történni” – mondja az Úr. „Ez így lesz. Mert már majdnem bevégeztetett. Ez az üzenet, amit adtam nektek, Krisztus egész Testének (az egész Egyháznak) szól.”

 

Olvassátok el újra és újra. Ne felejtsétek: Ő azt mondta, hogy nagyon figyeljünk arra, amit mondott. Határozd el, hogy hitben fogsz reagálni erre, nem pedig félelemben.

 

Forrás: a 2008. szeptemberi Believer's Voice of Victory magazin

 

 

PRÓFÉTÁLJÁK AZ ÚR VISSZAJÖVETELÉT!
Részletek Jim Sanders 2008. 01. 27-i tanításából 

Szeptember 23-án Izraelbe megyünk. Elmondta nekem a volt tolmácsom a tegnapi beszélgetés során, hogy egész Anglia-szerte hallani a pünkösdista körökben próféciákat az Úr visszajöveteléről, ez évben, ősszel! Híres szolgálók. […]

Most egy másik témára kerül sor, ez az Úr Jézus eljövetele. A Máté evangélium 24. fejezetében Jézus felhívja a figyelmünket, hogyha az ott felsoroltakat látjátok a világban megtörténni… S ezek most történnek a világban.

A Lukács Evangélium 21. fejezetében a 29-31-es verseket olvassuk. Beleugrunk egy témának a kellős közepébe, hogy a figyelmeteket egy kicsit ráirányítsuk. „Monda pedig nékik egy példázatot: Tekintsétek meg a fügefát és minden fákat…” A fügefa Izrael, és a minden fák pedig az összes nemzet és nép.

30-31-es versek: „…mikor immár hajtanak, és ezt látjátok, ti magatoktól tudjátok, hogy már közel van a nyár. Ezenképpen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa.”

 A fő hangsúly, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy Izraelt kell figyelnünk. A legjobb könyv arra, hogy Izrael történéseit figyeljük, Ezékiel könyve. Ezékiel könyvének az első része arról, szól, hogy leírja azt a fogságot, amelybe a nép került, a babiloni fogságot, és a bűneiket, amiket elkövettek, amiért odakerültek. A középső része a könyvnek az a nemzetek ítéletéről szól. A 35-ös fejezettől pedig a jövőről szól a könyv, hogy mik következnek majd ezután. Azért szólunk erről, mert tudnunk kell, hogy az időskálán jelenleg hol helyezkedünk el, hol vagyunk időben.

Ezékiel könyve 35. fejezetéhez lapozunk, s a 2-es verset olvassuk: „embernek fia, vesd tekintetedet Seir hegyére, és prófétálj ellene!” 5-ös vers: „mivelhogy örökkévaló gyűlölséget tartasz, és odaadtad Izrael fiait a fegyver kezébe veszedelmük idején, az utolsó vétek idején.”

A ma zajló események ezek. Két nappal ezelőtt egy rendőrt öltek meg például. Izrael meg van osztva. Mi az Izraelnek arra a részére megyünk, ami valóságos Izrael, de van egy úgynevezett ciszjordániai terület. Iszlám terroristákkal van zsúfolásig tele ez a rész. A turizmusunk nem azon a részen zajlik… Ahová megyünk, ott normális élet folyik.

10-es vers: „Mivelhogy ezt mondod: az a két nemzet, és az a két föld enyém lesz, és örökségül bírjuk, holott az Úr ott volt.” Isten nem akarja, hogy két nemzet legyen Izrael földjén. Ezért azokra, akik ezt rá próbálják kényszeríteni Izraelre, ítéletet fog hozni.

14-es vers: „így szól az Úr Isten: az egész föld örömére pusztulást hozok rád.” Izrael hegyei lettek leválasztva, ahol például a Hebron és Jerikó is van. A hegyes területek... Ez lett leválasztva, így meg lett osztva Izrael.

Egy új államról is beszélnek, a palesztin államról. A politikai körökben nagy örömöket gerjeszt ez mostanában. De az ítélet sújtani fog. Úgy, amikor a kalapáccsal kihirdetik az ítéletet a bíróságon, az ítélethirdetésnél.

36. fejezet 1. verse következik: „És te, embernek fia, prófétálj Izrael hegyei felől, és mondjad: Izrael hegyei, halljátok meg az Úr beszédét.” A ciszjordániai területről van szó. Amiről beszélnek: megosztás és a földeknek az elajándékozása idegen kézbe.

2-es vers: „így szól az Úristen: mivelhogy ezt mondja az ellenség reátok: haha! És az ősi magasságok a mi örökségünk lettek.” Még a Mórija hegyei is Jeruzsálemben a muszlim fennhatóság alá került. De ide sorolható Nablusz, Hebron és városok sokasága. Jeruzsálemben a hegyen egy másik templomot is fognak építeni. Ézsaiás könyvében, a 40. fejezetben lesz rá lehetőség, hogy ezeket elolvassátok.

3-as versben tovább olvassuk: „ennekokáért prófétálj, és mondjad: ezt mondja az Úristen: azért, mert pusztítanak és kívánnak titeket mindenfelől, hogy legyetek öröksége a pogányok maradékának, és az emberek rágalmazó ajkára-nyelvére kerültetek.”

Egy erőszakos, rágalmazó nép az... De az nem fog megtörténni, hogy ők kerülnek hatalomra. A 4-8-as verseket olvassuk el: „ezokáért, Izrael hegyei, halljátok meg az Úristen beszédét! Így szól az Úristen a hegyeknek és halmoknak, a mélységeknek és völgyeknek, és az elpusztult romoknak és az elhagyott városoknak, melyek ragadományra és csúfolásra lettek a pogányok maradékának köröskörül. Azért ezt mondja az Úristen: bizony féltő szerelmem tüzében beszéltem a pogányok maradékai és egész Edom ellen, kik magoknak vették az én földemet örökségül teljes szívüknek örömével és teljes megvetésével, hogy azt néptelenül zsákmányokká tegyék, ezokáért prófétál Izrael földjéről, és mondjad a hegyeknek és halmoknak, a mélységeknek és a völgyeknek: így szól az Úristen: ímé féltő szerelmemben és búsulásomban beszélek, mivelhogy a pogányok gyalázását viseltétek, ennekokáért ezt mondja az Úristen: én fölemelem kezemet. Bizonyára a pogányok, kik körülöttetek vannak, ők viseljék gyalázatukat. Ti pedig, Izrael hegyei, neveljétek ágaitokat és hozzátok gyümölcsötöket az én népemnek, Izraelnek, mert közel vannak, hogy hazajöjjenek.”

Amikor ágakat nevelnek és gyümölcsöt teremnek – ez arról beszél. Isten hazaviszi a népét. Ez történik, és történt a közelmúltban is. A Messiás jön és felállítja az Ő örök királyságát. Jel tehát, hogy az egész világból Izraelbe hazatérnek izrael elszéledt fiai. Izraelt olymódon emelte fel Isten, hogy aki áldja Izraelt, arra áldás száll, aki átkozza Izraelt, arra átok száll. Miért hozza vissza Isten őket a hazájukba?

21-es verset nézzük, elmagyarázza, hogy miért teszi Isten ezt: „ekkor könyörültem szent nevemért, melyet beszennyezett Izrael háza a pogányok között, akikhez menének.”

23-as vers: és megszentelem az én nagy nevemet, mely tisztátalanná lett a pogányok között, melyet ti mocskoltatok be köztük, és megtudják a pogányok, hogy én vagyok az Úr, ezt mondja az Úristen, mikor megszentelem magamat rajtatok az ő szemük láttára.”

28-as vers így folytatja: „és laktok azon a földön, melyet adtam atyáitoknak, és lesztek nékem népem, s én leszek néktek Istenetek.”

Idén, amit látni fogunk: hogyan próbálják egy kényszer megoldással Jeruzsálemet kettéosztani. Itt van a figyelmeztetés bárki számára, aki részt szeretne ebben venni, legyen az a mi kormányunk, vagy az Európai Uniónak a szava, vagy bárkié, aki erre törekszik. Egy ilyen politikai helyzetben van jelenleg Izrael, hogy Jeruzsálemet meg kell osztania.

Zakariás könyvéhez lapozzunk, és a 12. fejezethez, s a 2-es verset olvassuk el elsőként: „ímé, én részegítő pohárrá teszem Jeruzsálemet minden körülötte való népnek, Júdának is az lesz, mikor ostromolják Jeruzsálemet. Mérges ital lesz ez, egy részegítő ital lesz, amikor megpróbálják beszennyezni Jeruzsálemet.

3-as vers: „és azon a napon lesz, hogy nyomtatókővé teszem Jeruzsálemet minden népnek, aki emelni akarja azt, mind szakadva szakad meg, noha összegyűl ellene a föld minden pogánya.” Ebből kihangzik, hogy az ember jobban teszi ha nem érinti Jeruzsálemet. Mi történik azokkal, akik mégis arra törekszenek, hogy megosztott legyen Jeruzsálem? A világon minden szem Jeruzsálemre összpontosul. Sátán nem akarja feladni ezt a helyet.

Istennek két terve van: az egyik az, hogy a zsidókat mindenhonnan, a világ minden részéről hazahozza Izraelbe. A másik terve pedig, hogy az Isten Gyülekezetét dicsőségessé teszi. Ezért próbálja a sátán a szentekben azt a törekvést előhozni, hogy egymás ellen harcoljanak, hogy viszálykodások legyenek. Megpróbálja az egész zsidó népet megölni és ragaszkodik Jeruzsálemhez a sátán. Mert bizony van egy kapcsolat a mennyei Jeruzsálem és a földi Jeruzsálem között. Egy napon egybe kerül a kettő.

Az a templom, amelyet Salamon épített és aztán a templom pusztulása után Heródes a pontos mását újra megépítette, az egy pontos képe volt a mennyei templomnak.

Sátán minden erejét arra használja, hogy megakadályozza, hogy mindaz, amit Isten prófétált erről, valóságba jöjjön. Meg kell értened, hogy van egy szellemi harc emögött, és van a valóságos fizikai harc, amely folyik a szemünk előtt Jeruzsálemben, és Izraelben. A sátán ideje elfogy, megrövidül.

A világ vezetőinek a fejében harcol a sátán Isten terve ellen. És ezért jönnek elő ezek a tervek, hogy „Osszuk meg Jeruzsálemet!” Nekünk hívőknek pedig megvan a hatalmunk, hogy hatalmat gyakoroljunk e helyzet fölött. Ezért teljes kudarcot fog vallani az ellenség terve.

Egy vallásos párt maradt már csak az Izraeli kormány-koalícióban. És ma este fognak összeülni tárgyalni a rabbik. Engedélyt fognak kérni arra, hogy kijöjjenek ebből a kormányból, ahol jelenleg hatalmuk van. És ekkor a kormány szétesik. Mivel Jeruzsálem megosztásáról tárgyalnak, ezért ők kijönnek a kormányból. És akkor szét fog esni a kormány.

Előbbiekben említettem már, hogy a rendőr, akit megöltek, a Sá vallásosokat terhelik ezzel. Jesávban, amely egy vallásos iskola a Ciszjordán részen, a terroristák betörtek egy iskolába, be akartak szaladni az osztályterembe, de helyette a könyvtárba tévedtek be. És ezt is annak tudják be, hogy ezt a pártot egy ítélet sújtotta, és ezért történnek ezek. Tehát egyre nagyobb ez a nyomás, hogy ez a párt kikerüljön a kormányból. Ez pedig okozza majd, hogy szétesik a kormány. Erről még előtte soha nem tárgyaltak.

Hogy a történetünket, ezt a rövid tanítást kikerekítsük, lapozzunk az Ezékiel könyve 37. fejezet 11-es verséhez, ahol így szól Ige: „és monda nékem: embernek fia! Ezek a csontok az Izrael egész háza. Izrael egész házát jelképezik.

12-es és 14-es verseket olvasván: „Annakokáért prófétálj, és mondjad nékik: így szól az Úristen: ímé, én megnyitom a ti sírjaitokat, és kihozlak titeket sírjaitokból én népem! S beviszlek titeket Izrael földjére. És adom az én Szellememet belétek, hogy megéledjetek, és leteszlek titeket a ti földetekre, és megtudjátok, hogy én az Úr szóltam, és megcselekedtem, ezt mondja az Úristen.” Innen fogjátok tudni, hogy én vagyok az Úristen. Ezékiel könyvében 59-szer fordul elő ez a kifejezés, hogy: prófétálj a népednek, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az Istenük.

Az ezt követő két fejezetben, a 38. és 39. fejezetben olvasunk a Góg és Magóg háborújáról. Erről egy teljes DVD-nyi tanítás áll rendelkezésetekre, ami igen nagy segítség. Javasolom, hogy ezt szerezd meg és hallgasd meg, mert itt fogsz hallani a Mahadiról, aki az Antikrisztus. Ez is már mind a helyére került. Az elragadtatás mindez előtt történik még, és lehet, hogy már a nyár folyamán megtörténik. Ki tudja?

Prófécia arról is van, hogy Gáza teljességgel elpusztul. Pusztasággá lesz. A ketreceikből kiszabadultak a múlt héten és Egyiptomba menekültek… Nagyon jó idők ezek, a kenet erős, jó időket élünk arra, hogy az Úr akaratát cselekedhessük. Óriási evangélista-kenetekben vagyunk.

A történelemben még nem volt olyan pillanat, hogy a kormány arról tárgyalna, hogy Jeruzsálem megosztásában egyetértene. De tudjuk, hogy mi történik ezután. Hogy jön az a malomkő, amiről az előbb olvastunk az Igében. Nekem nincs szükségem ilyen malomkövekre a nyakamba, nem akarok ilyet. Az Úrnak a terhe, az Úrnak az igája az könnyű és gyönyörűséges. Nekem az jöjjön! Úgyhogy mi nem akarunk ebben részt venni, hogy ez az ítélet így ránk szálljon. És a mindenható Isten sem akarja.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL