2007. 01. 01.


A MEGBOCSÁTÁSRÓL
Választhatsz: szeretet útja vagy a hóhér területe 

ISTEN KIRÁLYSÁGA 5. rész
Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanítása
1995. 10. 28.
 

Nézzünk meg, egy másik nagyon fontos példabeszédet a Máté 18.-ban. Itt is a megbocsátásról van szó. Látjátok, milyen fontos!

Ha az Igét elvetetted a szívedbe, és vigyázol, hogy onnan semmi ki ne lopja, akkor felnövekedik, és minden körülményen túlnő, minden problémán, minden megpróbáltatáson. Akkor már győzedelmes vagy.  

Mát. 18,23-25 Annakokáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akart vetni az ő szolgáival. (24) Mikor pedig számot kezde vetni, hozának eléje egyet, aki tízezer tálentummal  [tízmillió dollár] volt adós. (25) Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét és gyermekeit, és mindenét, amije volt, és fizessenek.

 

18,26-27 Leborulván azért a szolga előtte, könyörög vala néki, mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. (27) Az úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságot is elengedé néki.

 

18,28 Kimenvén pedig az a szolga, találkozék eggyel az ő szolgatársai közül, aki száz dénárral [tizenhét dollár] vala néki adós; és megragadván azt, fojtogatja vala, mondván: Fizesd meg nékem, amivel tartozol.

 

18,29-30 Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörög vala néki, mondván: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. (30) De ő nem akará; hanem elmenvén, börtönbe veté őt, mígnem megfizeti, amivel tartozik.

 

Ő nem gyakorolt irgalmat. Habár rajta irgalmat gyakorolt az ő ura.  

18,31 Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek, felettébb megszomorodának; és elmenvén, mindent megjelentének az ő uruknak, amik történtek.

 

Mi történik ezután?  

Mát. 18,32-34 Akkor előhivatván őt az ő ura, monda néki: Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked [vagyis nem tartozik már], mivelhogy könyörögtél nékem: (33) Nem kellett volna-é NÉKED IS KÖNYÖRÜLNÖD a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem rajtad? (34) És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, mígnem megfizeti mind, amivel tartozik.

 

Hadd kérdezzem meg, mivel tartozott ez a szolga, aki most a hóhér kezére került?  A 10 millió dollárral? Nem, és a tizenhéttel sem. A könyörületességgel! Ez volt az adóssága

És mi lesz, ha nem bocsátasz meg? Mit jelent itt a hóhér keze? A pusztító! [Összegezve tehát, amíg nem bocsátasz meg, amíg nem a szeretet útján jársz, addig igen veszélyes vizeken, a pusztító, azaz a hóhér területén tartózkodsz! – wm. megj.] Nem tehet mást Isten, MEGENGEDI A SÁTÁN MUNKÁLKODÁSÁT AZ ÉLETEDBEN, HA A TE SZÍVEDBEN MEG NEM BOCSÁTÁS VAN! És meddig maradsz ott? Amíg meg nem fizetted, amivel tartoztál. Meg nem bocsátás esetében nem érvényes a védettséged, mert te kiléptél Isten oltalmából, az Ő tökéletes akaratából. Ahogy Jézus nekünk megbocsát, nekünk is úgy kell megbocsátani.  

Mát. 18,35 EKKÉPPEN CSELEKSZIK az én mennyei Atyám is veletek, HA SZÍVETEKBŐL MEG NEM BOCSÁTJÁTOK, ki-ki az ő atyjafiának, az ő vétkeiket.

 

 Az Atya a megváltás során Jézus Krisztusban kiengesztelődött, nemcsak velünk, az egész világgal. Minden bűnünket megbocsátotta, és teljesen megigazultak vagyunk Őelőtte. De, ha ennek ellenére a szívedben meg nem bocsátást hordozol, tiszta vagy-e akkor az Úr előtt? Meg kell bocsátani. Meg kell bocsátanod másoknak és magadnak is. Mert a meg nem bocsátás nagyon sok keresztényt tart a hóhér kezében. Nagyon sok betegségnek a meg nem bocsátás a gyökere! Nem tud működni Isten királysága, nem tud működni az elvetett igemag, sem a gyógyulásban, sem a gyarapodásban, ha meg nem bocsátunk.

Elsősorban saját magunknak ártunk vele. Meg kell bocsátani, bármi legyen is az. 

Kérdezem én, tettek-e a fejedre töviskoronát, átszögelték-e a kezedet, keresztre feszítettek-e, kigúnyoltak-e, szemen köpdöstek-e? Mindezeket nem szenvedted végig. És Jézus mit mondott a kereszten? Uram, bocsáss meg nekik, nem tudják mit vétettek. Bármit is tettek ellened, felejtsd el! Bármit is tettek, azt azonnal el kell engedned. Igen Uram, megbocsátottam, hitben tettem, kimondtam, elvetettem, szabad vagyok. Isten védettsége alatt állok, és akkor nem érinthet az ellenség.

Egy másik akadály.  

Luk. 9,62 És monda néki Jézus: Valaki az eke szarvára veti kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára.

 

Ha alkudozol, hogy fölszántod azt a területet, de közben a szemed ott van az ördög munkáján, és állandóan hátra tekintesz, arra, ami a múltban történt, nem tudod megművelni azt a területet. Mit mond a Fil. 3,14, mit tett Pál?  

Fil. 3,14 De egyet cselekszem, azokat, amelyek HÁTAM MÖGÖTT VANNAK, ELFELEJTEM, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékifeszülve, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.

 

Ami mögöttem van, elfelejtem, ami előttem van, néki dőlök. A múltat hagyd békén, az történelem! Nem tudsz rajta segíteni, bármilyen rossz volt, bármilyen fájdalmas volt, vagy bármilyen jó volt, és csillogó volt, nem hozhatod vissza. Ne hagyd, hogy a múlt emésszen! Még akkor is, ha te tehetsz róla leginkább. Ha úgy látod, hogy mindennek te vagy az oka, ami történt – és nagyon rossz dolgok történtek – akkor is le van zárva. Új nap van, új területet kell fölszántani. Akkor fogod tudni elvégezni, ha a régit elfelejted.

Jézus azt is mondja: Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. (Mát. 7,1) Ez is Isten királyságának egy törvénye. Adjatok és néktek is adatik. (Luk. 6,38) Egy másik törvénye Isten királyságának. Amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is azokat cselekedjétek. (Luk. 6,31) Egy másik törvény ez. Megbocsássatok, és néktek is megbocsáttatik. (Luk. 6,37) [De magatokat feltétlenül vizsgáljátok meg, hogy ne kerüljetek ítélet alá, és idő előtt el ne költözzetek az Úrhoz. (1Kor. 11,27-31, Gal. 6,4) Ahogy növekszünk az Úrban, ugyanazokat a hibákat már nem követhetjük el, mert súlyosabb ítélet alá kerülünk. (Luk. 12,47) Vedd azt is figyelembe, hogy nincs olyan ember, aki ne vétkeznék (Jób. 9,20, 1Ján. 1,8) – wm. megj.]

Miért fontosak ezek a törvények, miért kell ezeket betartani? Azért, mert ha ezeket nem tartjuk be, a saját szívünk fog elítélni minket. A szívünk pontosan úgy működik, ahogy Isten ítélőszéke. Mert Isten Szelleméből kaptunk. És pontosan tudja az újjászületett szellemünk, a szívünk, hogy mit szabad és mit nem. Azonnal jelez, ha nem jót tettünk

Vagyis, amikor nem bocsátasz meg, és harag van a szívedben, a belsőd mindig tiltakozik. Ha nem hallgatunk rá, akkor a bensőnk ezzel lesz lekötve, és addig nem tud a hit mechanizmusában működni. Vagyis nem fog a hited működni. Amiket Jézus itt mond, nem törvénykezések, hanem Isten királyságának egyetemes törvényei. Ha ezeket nem tartod meg, a hited nem fog működni és Isten királysága nem tud kinyílni benned! Isten így nem tudja végrehajtani az akaratát a földön rajtad keresztül. Ezért a keresztények közül is nagyon sokan betegesek, fájdalmaktól gyötörtek, nincsen rajtuk áldás. 

IGEI MEGVALLÁS:
   Mennyei Atyám! Jézus nevében jövök eléd. Az Igét vallom meg. Most ebben a pillanatban leteszem a meg nem bocsátás terhét. Megbocsátok mindazoknak, akik ellenem valaha is vétettek szóban, cselekedettel vagy gondolatban. Hitben bocsátok meg. A meg nem bocsátás nem terheli a szívemet többé, mert Jézus nevében megbocsátottam. Szabad a szívem. Isten országa növekedik a szívemben. Minden mag, amit elvetek, növekedik a szívemben a Te dicsőségedre Atyám. Jézus szent nevében.
    Megvallom, hogy Isten dicsősége, békessége és szeretete tölti be a szívemet és az otthonomat. Megengedem, hogy az isteni fajta szeretet növekedjen a szívemben, és uralkodjon az életem felett. Ámen.

tokeletes-megeng.akarat.jpg (38528 bytes)

A saját döntésünkön múlik, hogy Isten tökéletes vagy a megengedő akaratában járunk-e.
A szeretet parancsának (Ján. 13,34), illetve Isten életünkre vonatkozó tökéletes akaratának
(Róm. 12,2) figyelmen kívül hagyásával óhatatlanul átlépünk az Ő megengedő akaratába,
s így valójában saját magunkat adjuk át a pusztító, a hóhér kezébe.
Egy keresztény számára a legjobb hely Isten tökéletes akarata, ami szent oltalmat ad számára!
Ha netán letérünk a szeretet útjáról, ha kilépünk a szent védelem alól,
akkor mielőbb igyekeznünk kell visszajutni a Felséges rejtekébe.

Utóirat: -bf-
Rajz: Necskosz Vaszilisz