2005. 02. 10.

ISTEN GONOSZ LENNE?

  

Sajnos sokan vélekednek úgy, hogy a betegségek, járványok, balesetek, katasztrófák Istentől származnak. Egy gonosz Isten-kép alakult ki ezekben az emberekben, ezért nem is gondolnak arra, hogy Isten maga a szeretet. (1Ján. 4,16) Egyetlen gyermekét szerető szülő sem cselekszik gonoszságot magzatával. Csemetéjét nem úgy tanítja meg a forró kályha veszélyére, hogy nekinyomja a kezét. Hanem figyelmezteti a veszélyre, s ha ennek ellenére hozzányúl, akkor az fájdalmasan érinti, de tanulni fog belőle. Isten sem gonosz, nincsenek csapások az eszköztárában. A Mindenható is figyelmezteti népét, de nem mindenki veszi Őt komolyan. Az Úr segítő karját nyújtja a teremtményei felé, de nem mindenki tart igényt az oltalmazó kézre.  

Jób 34,10. 12. …Távol legyen Istentől a gonoszság, a Mindenhatótól az álnokság! Bizonyára az Isten nem cselekszik gonoszságot, a Mindenható el nem ferdíti az igazságot!

Jak. 1,13. 17. Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, Ő maga pedig senkit sem kísért. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.

     A félreértések, a rossz berögződések a Szentírás szövegének helytelen magyarázatából erednek. A helyes értelmezés világossá teszi, hogy Isten egy szerető Isten, aki soha el nem hagy, és mindig a te oldaladon áll. (Zsid. 13,5) A helytelen fordításokból fakadó félreértéseket Kenneth E. Hagin az alábbiak szerint világítja meg a REDEEMED FROM POVERTY, SICKNESS, AND SPIRITUAL DEATH – Megváltás a szegénység, a betegség és a szellemi halál átkától – című könyvében: 

    »Az 5 Mózes 28,15-22.; 27-29.; 35.; 58-61. Igékből világosan láthatjuk, hogy a betegség a törvény átka. Az itt felsorolt halálos betegségek – a 61. vers alapján valójában minden betegség – részei az Isten törvényének megszegéséért járó büntetésnek.
    Ezeknek az Igéknek a King James féle fordítása arra vezetne bennünket*, hogy elhiggyük: Maga Isten helyezi a betegségeket és kínokat az Ő népére, mivel így szól: “Megver téged az Úr...”
   Dr. Robert Young, a Tanácsok a Biblia értelmezéséhez szerzője rámutat, hogy az eredeti héberben az Ige inkább megengedő értelemben áll, nem pedig okozatiban. Valójában így kellett volna fordítani: “Az Úr meg fogja engedni, hogy megverjenek ... az Úr meg fogja engedni, hogy ezek a csapások rád szálljanak...”.
    A King James Version-ban sok más Ige is okozati értelemben került lefordításra. Az Ésaiás 45:7 például így hangzik: “én alkotom a fényt, én teremtem a sötétséget; én szerzek békét, és teremtek gonoszt: én, az Úr teszem mindezeket a dolgokat.” Teremt Isten gonoszt? Nem. Ez ördöggé tenné Istent. Isten talán engedélyezi a gonoszt, de nem Ő teremti azt.
    Az Ámós 3:6 a King James-ben kijelenti: “Megszólal-e trombita a városban, hogy az emberek ne félnének? Lehet-e gonosz a városban, amit nem az Úr tett?” Ha Isten elkövet gonosz dolgokat, akkor nincs joga megítélni az embert a vétkéért. De Isten nem tett gonoszt; csak megengedi a gonoszt, mint következményt igazságossága folytán. Hatalmas különbség van az elkövetés és az engedélyezés között.
    Az 1 Sámuel 16:14 azt mondja, amikor Saul király hibázott “az Úrnak Szelleme eltávozék Saultól, és gonosz szellem kezdé gyötörni őt, mely az Úrtól küldetett.”
    Valójában az történt, hogy Saul a vétkével megtörte az Istennel való közösséget és Isten megengedte, hogy az ördögtől származó gonosz szellem gyötörje őt.
    Nem, Isten nem küld csapásokat és betegségeket a népére, ahogy ezek a versek mutatnák. Isten Igéje nem azt tanítja, hogy ezek a dolgok közvetlenül Istentől jönnek.
    Amikor Isten népe megszegte az Ő parancsolatait, nem álltak többé az Ő szent védelme alatt. Nem tehetett mást, megengedte az ördögnek, hogy rájuk hozza ezeket a gyötrelmeket. Bűnük és rossz cselekedeteik miatt szálltak rájuk azok a halálos csapások.
    Az 5 Mózes 28 számos betegséget sorol fel, az engedetlenség átkaként. Közéjük tartozik a döghalál, tüdőbaj, láz (minden fajtáját beleértve, mint a tífusz, skarlát, hastífusz, himlő, és minden más kitörő láz), gyulladás, égés, Egyiptom fekélye, rühesség (minden bőrbetegség), viszketegség, elmebaj és vakság.
    A 60. vers alapján hozzátehetjük ehhez a listához: “Egyiptomnak minden nyavajája, melyektől irtóztál”. A 61. vers pedig mindenre kiterjedővé teszi: “Mindazt a betegséget és mindazt a csapást is, amelyek nincsenek megírva e törvénynek könyvében.”
   Ezek alapján leszögezhetjük, hogy a betegségek és kórok a törvény átkának részei – és ránk kellenne szállniuk. De dicsőség Istennek, “Krisztus váltott meg minket a törvény átkától” azzal, hogy eltörölte vérével a bűnünket, az engedetlenségünket.
(Gal. 3:13)
   Áldás a betegség vagy átok? Isten Igéje kijelenti, hogy átok. Mégis sokan hiszik, hogy Isten “megáldja” a gyermekeit betegségekkel és kórokkal. Isten Igéje szerint a betegség átok, az egészség pedig áldás!
   A betegség a jólét megtörése. A betegség fájdalom és szenvedés. Rabszolgává teszi a családot és a barátokat, akiknek gondoskodniuk kell beteg szeretteikről. A betegségek és kórok az emberiség ellenségei. A betegség tolvaj és rabló.«

 * Az alábbiakban felsorolt fordításbeli tévedések az általunk használt Károli Bibliában szintén megtalálhatóak (a ford.). 

-bf-