2007. 03. 20. 

A HÁZASSÁGKÖTÉS CEREMÓNIÁJA

  


Kenneth Copeland

 

A házasság egysége a legszorosabb kapcsolat, amely két emberi lény között létezhet. Mikor egy férfi és egy nő eldöntik, hogy összekapcsolódnak a házasságban, ezt felelősségük teljes tudatában kellene megtenniük. A házasság komoly dolog.

Ha két újjászületett hívő tudja, hogy Isten akarata számukra, hogy összeházasodjanak, együtt Isten elé, egy szolgáló elé, és tanúk elé járulnak, hogy összekapcsolják szívüket és életüket az örökkévalóság számára. Nyilvános fogadalmat tesznek kölcsönös szeretetükről és odaadásukról, esküvel erősítve meg egymásnak való elkötelezésüket. Amint hitben kimondják a házassági esküjüket, Isten ereje működésbe lép, és egy csoda történik. Isten egyesíti őket, és eggyé válnak az Ő szemében. A szövetségük hármas felépítésű: Szellemileg egyesültek Isten által, legálisan a szerződés által, amelybe beléptek, fizikailag pedig a nászéjszakán.

A férj és a feleség egyesültek, amint Jézus is egyesült a Gyülekezettel. Ez egy csodálatos, természetfölötti szövetség. Ez a könyvecske tartalmazza a házasságkötés szertartását, amelyet én, mint Isten szolgálója alkalmazok. Teljesen és tökéletesen Isten Igéjén alapul. Amint ezt a szertartást alkalmazod, én a hitemmel a tiedhez csatlakozom: hitünket  Istenbe vetjük egy szeretetteljes és harmonikus életközösségért, Jézus Ne­­vében.

A gyülekezethez: Kérem, hogy a gyülekezet maradjon állva, mialatt az Úr elé járulunk imádságban.

„Legkegyelmesebb Mennyei Atyánk, köszönjük Neked mindazt az előjogot, amit azáltal nyertünk, hogy a Krisztus Testéhez tartozunk. Összegyűltünk, hogy lássuk a Te szereteted csodáját és a Szellemed erejének működését e két ember életében. Dicsőítünk Téged, magasztalunk és dicsérünk a Szent Szellem erejéért az életünkben, hogy közösségbe hozott minket az Atyával, a Fiúval, a Szent Szellemmel és egymással. Köszönjük Neked mindezt Jézus hatalmas Nevében. Ámen.”

A gyülekezethez: Foglaljatok helyet.

Felszólítások a Menyasszonyhoz és a Vőlegényhez

Amint olvasom az Efézusi levél ötödik fejezetét, azt akarom, hogy mindketten nagyon figyeljetek az elhangzó szavakra. Ezek azok a szavak Isten Igéjéből, amelyeket a Szent Szellem el fog ismerni, amint azokon hitben megállunk.

Mikor a hit szavai kimondatnak Isten Igéjének megfelelően két újjászületett hívő között, Isten ereje működésbe lép. Egy valóságos csoda megy végbe, mikor e két ember hite felszabadul Isten erejében. Isten méltányolja a hitüket, és egységbe hozza őket egymással.

Ezeket a gondolatokat emlékezetben tartva, hallgassátok nagyon figyelmesen a következő szavakat:

Ti asszonyok vessétek alá magatokat a saját férjeteknek miként az Úrnak. 

Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ő a megtartója a testnek. De miképen az egyház alá van vetve a Krisztusnak, az asszonyok azonképen a férjüknek mindenben. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért; Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az Ige által, Hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdon testüket. Aki szereti a feleségét, önmagát szereti. Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte; hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is az egyházat; Mert az Ő testének tagjai vagyunk, az Ő testéből és az Ő csontjaiból valók. Annakokáért elhagyja az ember atyját és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez; és lesznek ketten egy testté. Felette nagy titok ez: de én a Krisztusról és az egyházról szólok.

A vőlegényhez: __________, elfogadtad Jézus Krisztust, mint személyes Uradat és Megváltódat?

Válasz:
Igen.

Kérdés:
Befogadtad a Szent Szellemet, hogy benned lakjon?

Válasz
: Igen.

A menyasszonyhoz: __________, elfogadtad Jézus Krisztust, mint személyes Uradat és Megváltódat?

Válasz:
Igen.

Kérdés:
Elfogadtad a Szent Szellemet, hogy benned lakjon?

Válasz:
Igen.

A menyasszonyhoz és a vőlegényhez egyszerre:

Most hitetek nyilvános megvallásával tudattátok minden emberrel, hogy a Názáreti Jézus Krisztus a ti Uratok és Megváltótok.

A gyülekezet és a tanúk előtt kijelentem: Mikor két ember hit által az Úr Jézus Krisztushoz kapcsolja magát Isten saját szavai és állításai alapján, megtisztítva állnak Isten előtt — olyan tisztán, amilyen tiszta Ádám és Éva az Éden kertjében a bűnbeesés előtt volt. Ez nem csupán a bűnök bocsánata. A Biblia azt mondja: azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme újjá lett minden.

Egy csoda ment végbe, mikor Jézust tettétek meg életetek Urának. A Szent Szellem Isten saját erejét használta – az Ő teremtő erejét – hogy a ti szellemetek újjászülessen. Ez ugyanaz az erő, amelyet Isten használt, amikor feltámasztotta Jézust a halálból, és Ő ezzel az erővel kapcsolt titeket Jézushoz.

Mikor két újjászületett hívő Isten elé jön, hogy összekapcsolódjanak, mint férj és feleség, Pál apostol ezt „csodának” hívja, és azt mondja: de én a Krisztusról és az egyházról szólok.” Mikor Jézust az életetek Urává tettétek, Vele egyesültetek. A Korinthusiakhoz írt első levélben azt mondja, hogy egy szellem vagytok Ővele. Az Efézusi levélben az áll, hogy egy testté váltatok az Úrral. Az Övéi vagytok. Ő a tiétek. Ketten egyek vagytok Vele.

Azt akarom, hogy megértsétek, hogy ha megfelelő módon becsülitek Krisztus Testét, akkor helyesen értékelitek azt a csodát is, amely a házasságban megtörténik. A szellemetek összekapcsolódik, és eggyé váltok. Nemcsak a törvény szemében lesztek egyek. Ennél valami sokkal hatalmasabb történik. Isten saját teremtő ereje fog egyesíteni titeket. Ugyanaz az erő fog összekapcsolni benneteket, amely Jézushoz kötött titeket, mikor Uratokká tettétek Őt.

Soha ne éljetek vissza ezzel az egységgel. Isten szeretete nem azt mondja: „Én szeretlek, de te szeretsz-e engem?” Isten szeretete egyszerűen ezt mondja: „Szeretlek.” Csak ezt mondja mindig. Soha ne játszadozzatok a csodával. Soha ne engedjétek, hogy a nap lemenjen a ti haragotokon. Valami szent, valami kifogástalan fog megtörténni Isten Szelleme által a ti kebletekben; s ez igen becses dolog.

A tanúkhoz: A jelenlevő tanúkhoz szeretnék most szólni:

Jézus azt mondta a Máté evangélium 18. fejezetében: „Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.”

Nemcsak a hagyomány kedvéért vagytok itt. Komoly célból vagytok jelen – hogy tanúskodjatok örökké amellett a természetfölötti egység mellett, amely létre fog jönni, és hogy Isten előtt egyetértéseteket adjátok ahhoz, ami történni fog.

Soha, soha, soha ne legyetek könnyelműek ezzel az egyetértéssel. Ettől a naptól kezdve, tekintet nélkül arra, hogy mi fog következni, egyetértésben vagytok ezzel az egységgel. Soha ne próbáljátok meg másnak tekinteni, mint egy boldog közösségnek.

A gyülekezethez:
A Mindenható Isten szemében ez a két ember meg van mosva a Bárány vérével – a Názáreti Jézus Krisztus vérével. Imádkoztak, és hiszik teljes szívükkel az Úr Isten előtt, hogy Isten tökéletes akarata a számukra, hogy egyesüljenek a Szellemben. Meghozták a döntésüket, tehát mostantól ennek a korszaknak a végéig kötelezlek titeket, hogy tegyetek meg minden tőletek telhetőt, hogy ez az egység szilárd, erős, boldog és virágzó maradjon.

Jaj annak az embernek, aki megbolygatná, és másként tekintené e szövetséget, mint ami ez Isten színe előtt — virágzó kapcsolatnak. Ez egy csodálatos dolog, és Istentől van.

Eskünyilatkozatok

A vőlegényhez:
__________, elfogadod __________-t, mint feleségedet, mint a saját testedet, hogy úgy szeresd őt, ahogy Krisztus szereti a Gyülekezetet; megvédelmezed őt és gondoskodsz róla életetek hátralevő részében?

Válasz:
Igen.

Akkor fordulj felé, és tedd meg a hited nyilatkozatát:

A vőlegényhez:
Én, __________, Isten Igéje szerint, elhagyom apámat és anyámat, és hozzád kötöm magam, hogy férjed legyek. Ettől a pillanattól fogva egyek leszünk.

A menyasszonyhoz:
__________, elfogadod __________-t, mint férjedet, aláveted magad neki, mint az Úrnak, kimutatva iránta – mint ezen egység     feje iránt érzett tiszteletedet életetek hátralevő részében?

Válasz:
Igen.

Akkor fordulj felé, és tedd meg a hited nyilatkozatát:

A menyasszonyhoz:
Én, __________, Isten Igéjének megfelelően, alávetem magam neked, hogy feleséged legyek. Ettől a pillanattól fogva egyek leszünk.

A gyűrűk átadása

A vőlegényhez: Megkaphatnám a menyasszony gyűrűjét?

A gyűrű egy nagyon értékes dolog — a hitetek és a szeretetek jelképe. Ez a gyűrű értékes fémből készült. Egy soha véget nem érő kör, amely Isten folytonos szeretetét mutatja – egy olyan szeretetet, amely soha nem vall kudarcot, soha nem gőgös és nem fuvalkodik fel. Isten szeretete és Isten hite tette lehetővé, hogy az Ő ereje működjön az életetekben.

Azt akarom, hogy úgy viseljétek ezeket a gyűrűket, mint hitetek állandó emlékeztetőjét, egy folyamatos emlékeztetőt a hitetek megvallására, amelyet egymásnak és Istennek tettetek.

Isten Igéje azt mondja: „Mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok.” Ha bárki is meg tudja bontani ezt az egységet, az csakis a sátán, úgyhogy ne adjatok neki helyet! Ne adjatok neki helyet! Ez örökkévaló.

A vőlegényhez: Vedd ezt a gyűrűt, húzd az ujjára, és mond ezt neki:

„Ezzel a gyűrűvel én téged feleségül veszlek. Ez az irántad érzett szeretetemnek és a hitemnek a jelképe, amit most kinyilvánítok Jézus Nevében.”

A menyasszonyhoz: Megkaphatnám a vőlegény gyűrűjét?

A vőlegényhez:
A gyűrű két különböző dolgot jelenthet. Lehet egy soha véget nem érő szeretetet jele, de lehet bilincs is. Amit most hallasz, arra mindig emlékezned kell: Ez a nő az oldaladon áll, és nem a lábad alatt. Tiéd a felelősség, hogy ennek az egységnek a feje légy. Szellemi felelősséged van. Azt akarom, hogy ezt a gyűrűt annak emlékeztetőjéül viseld, hogy ő a te segítőtársad. Soha nem szabad, hogy a gyűrű az uralom bilincsévé váljon, mindig a hit és a szeretet emlékeztetőjének kell lennie. 

A menyasszonyhoz:
Azt akarom, hogy a következő gondolatokkal helyezd ezt a gyűrűt az ujjára. Isten Igéjében nincs egyetlen hely sem, amely feljogosítja az embereket, hogy egymás fölött uralkodjanak. A fogadalmatokban kijelentettétek, hogy alávetitek magatokat egymásnak ennek az életnek a felelősségeiben, elfogadva, hogy mindig Isten és az Ő ereje változtassa meg a helyzetet. Tehát helyezd ezt a gyűrűt az ujjára, s közben mond ezt neki: Ezzel a gyűrűvel hozzád megyek feleségül. Hitem jelképeként adom ezt neked. Teljes szívemből hiszem, hogy ez örökre szól. Ez az én szeretetem és hitem, Jézus Nevében.

Eggyé nyilvánítás

A menyasszonynak és a vőlegénynek: Fogjátok meg egymás jobb kezét.

Mint Jézus Krisztus képviselője a Mindenható Isten előtt az Atya és az Ő Fia, Jézus Nevében, Isten Szent Szellemének ereje által most eggyé nyilvánítalak titeket. Férj és feleség vagytok.

Úrvacsora

A menyasszonyhoz és a vőlegényhez: Térdeljetek le, hogy vegyétek az Úrvacsorát.

Hívőként már mindketten részesültetek az Úr asztalából a múltban. Tudjátok, mit jelent, de emlékeztetni akarlak titeket, hogy egy szövetség alatt élünk Istennel. Ez a szövetség Jézus Krisztus kiontott vére által lett jóváhagyva a Kereszten.

Most valami újat látunk, ami azelőtt soha nem létezett. Amikor újjászületettetek, új teremtéssé váltatok Krisztusban. Most ketten együtt váltatok egy új teremtéssé a Krisztusban, mert most már egyek vagytok. Amikor megegyeztek dolgok felől, azok valóra fognak válni. Egy félelmetes erő áll a rendelkezésetekre. Életetek egy új birodalmának kezdetét fogjátok felfedezni, az által a szellemi törvény által, amely azt mondja, hogy egy megfutamít ezret, kettő megfutamít tízezret. Ettől az időtől fogva a mindennapi életetek tízezerszer erőteljesebb lesz szellemi értelemben, mint bármikor azelőtt.

Fontos, hogy ezekben az első percekben együtt megtiszteljétek az Urat, megtiszteljétek az Ő asztalát.

Jézus azt mondta: „Vegyétek, egyétek! Ez az Én testem, mely tiérettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre ”

Kenyér átadás a párnak!

Az Ő drága teste viselte a betegségeiteket és hordozta a fájdalmaitokat. Ketten együtt Jézus Nevében birtokoljátok az Isten adta hitet és az Isten adta erőt, amellyel elháríthatjátok a betegséget, a gyengeséget, az élet viharait és mindent, amit a pokol nyújt bármely házasságnak. Ez által a megtört test által kezetekbe kaptátok a Mindenható Isten félelmetes erejét.

Jézus azt is mondta: „E pohár amaz új szövetség az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.”

Amint ma isszátok a bort, azt akarom, hogy emlékezzetek arra, hogy mit tett Ő értetek. Azt akarom, hogy emlékezzetek a szövetségre, amelyet Ő tett elérhetővé a számotokra — az erőre, amelyet a sajátotokká tett.

A kehely átadása a párnak!

A menyasszonyhoz és a vőlegényhez: Felállhattok.

Az egység megáldása

A Galatákhoz írt levél 3. fejezetének 13. verse így szól: „Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ: Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Szellem ígéretét elnyerjük hit által.”

Péter első levele 3. fejezetének 7. verse azt mondja, hogy a férfi a feleségével együtt örököstárs az élet kegyelmében.

Fel fogom olvasni most az áldásotokat, a ti örökségeteket, úgyhogy jól figyeljetek.

Mózes ötödik könyvének 28. fejezete alapján mindezek az áldások rátok fognak szállni és megteljesednek rajtatok, ha szorgalmasan hallgattok az Úrnak, a ti Isteneteknek a hangjára:

Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőben. Áldott lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, és a te barmodnak gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése. Áldott lesz a te kosarad és a te sütőteknőd. Áldott leszel bejöttödben, és áldott leszel kimentedben. Az Úr megszalasztja előtted a te ellenségeidet, akik reád támadnak; egy úton jönnek ki reád, és hét úton futnak előled. Áldást parancsol melléd az Úr a te csűreidben és mindenben, amire ráteszed kezedet; és megáld téged azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád néked. Az Úr felkészít téged magának szent néppé, amiképpen megesküdt néked, ha megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, és az Ő útjain jársz. És megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztetel, és félnek tőled. És bővölködővé tesz téged az Úr minden jóban: a te méhednek gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében azon a földön, amely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, hogy néked adja azt. Megnyitja néked az Úr az ő drága kincsesházát, az eget, hogy esőt adjon a te földednek alkalmas időben, és megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem veszel kölcsönt. És fejjé tesz téged az Úr és nem farkká, és mindinkább feljebbvaló leszel és nem alábbvaló, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, amelyeket én parancsolok ma néked, hogy tartsd meg és teljesítsd azokat;


A pár bemutatása a Gyülekezetnek

A menyasszonyhoz és a vőlegényhez: Kérlek, forduljatok szembe a gyülekezettel.

A gyülekezethez:
Hölgyeim és Uraim, bemutatom önöknek az ifjú párt __________-t és __________-nét [illetve a menyasszony férjezett neve szerint]