2007. 03. 19. 

…… ÉVES JUBILEUMI HÁZASSÁGI CEREMÓNIA

 
Név: ………………………………………….

 

„Jubileumot ünnepelni jöttünk össze. A jubileum, vagy ahogy az újszövetségi Ige nevezi: az Úrnak kedves esztendeje, Isten kegyelmének megkülönböztetett megnyilvánulása, kijelentése volt az ó szövetségben. Emlékeztetés és helyreállítás. Hisszük, hogy eme új és jobb szövetségben, amit Jézus vére pecsételt meg a számunkra, ma mélyebbre hatolhatunk ebben a kegyelemben és dicsőségben újabb kijelentések által. Egyetlen vágy vezérel bennünket, Uram, még jobban megismerni Téged, az egyetlen igaz Istent és Atyát! Minden dicsőséget Neked adunk a mai összejövetelünkön.”   

Kedves gyülekezet, imádkozzunk:

„Legkegyelmesebb Mennyei Atyánk, hálaadásra gyűltünk ma szined elé. Köszönjük Neked mindazt az előjogot, amit azáltal nyertünk, hogy a Krisztus Testéhez tartozunk. Összegyűltünk, hogy lássuk a Te szereteted csodáját és a Szellemed erejének működését e két ember életében. Hálát adunk Atyám, hogy mint a Te gyülekezeti Tested szent tanui lehetünk azoknak az áldásoknak és gyümölcsöknek, amit az istenfélő élet, a szeretben és hűségben való kitartás termett az előttünk álló házaspár, a Te drága gyermekeid éltében.  Dicsőítünk Téged, magasztalunk és dicsérünk a Szent Szellem erejéért az életünkben, hogy közösségbe hozott minket az Atyával, a Fiúval, a Szent Szellemmel és egymással. Köszönjük Neked mindezt Jézus hatalmas Nevében. Ámen.” 

Tudjuk, a házasság egysége a legszorosabb kapcsolat, amely két emberi lény között fennállhat. A férj és a feleség úgy egyesültek, ahogy Jézus egyesült a Gyülekezettel, mint az Ő Testével. Ez egy csodálatos, természetfölötti szövetség. Isten egyesíti őket, és eggyé válnak, egy testté lesznek az Ő szemében, úgy a házasok, mint a hívek alkotta gyülekezeti Test.

Azt akarom, hogy megértsétek, hogy amennyiben megbecsülitek a Krisztus Testét, akkor helyesen értékelitek azt a csodát is, ami a házasságban megtörténik. A szellemetek összekapcsolódott, és eggyé váltatok. Nemcsak a törvény szemében lettetek egyek. Ennél valami sokkal hatalmasabb történt. Isten teremtő ereje egyesített titeket. Ugyanaz az erő kapcsolt össze benneteket, ami Jézushoz kötött titeket, mikor Uratokká tettétek Őt. Az Úr előtt …… évvel ezelőtt megkötött házasságotok által az életetek – a Szent Szellem pecsétje által – az első pillanatától kezdve tízezerszer erőteljesebb lett szellemi értelemben, mint valaha is volt. (5Móz. 32,30) Ketten együtt, Jézus nevében továbbra is birtokoljátok az isteni hitet és erőt, amivel ezután is elháríthatjátok a betegséget, a gyengeséget, az élet viharait, és mindazt, amit a pokol tartogat egy házasság számára. 

A házaspárhoz: – Megkaphatnám a gyűrűket? 

A gyűrű egy nagyon értékes dolog — a hitetek és a szeretetek jelképe. Ez a gyűrű értékes fémből készült. Egy soha véget nem érő kör, amely Isten folytonos szeretetét mutatja – egy olyan szeretetet, amely soha nem vall kudarcot, soha nem gőgös és nem fuvalkodik fel. Isten szeretete és Isten hite tette lehetővé, hogy az Ő ereje működjön az életetekben.

Azt akarom, hogy úgy viseljétek ezeket a gyűrűket, mint hitetek állandó emlékeztetőjét, egy folyamatos emlékeztetőt a hitetek megvallására, amelyet egymásnak és Istennek tettetek.

Isten Igéje azt mondja: „Mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok.” Ha bárki is meg tudja bontani ezt az egységet, az csakis a sátán, úgyhogy ne adjatok neki helyet! Ne adjatok neki helyet! Ez örökkévaló. 

A férjhez: – Kérlek, mondd utánam!

„Ezzel a gyűrűvel én megújítom a házassági szövetségemet veled. Ez az irántad érzett szeretetemnek, hűségemnek és a hitemnek a jelképe, amit most kinyilvánítok Jézus Nevében.” 

A feleséghez: – Kérlek, mondd utánam!

     Ezt a gyűrűt hitem jelképeként adom neked. Teljes szívemből hálát adok az együtt töltött évekért, és hiszem, hogy a szövetségünk örökre szól. Ez az én szeretetem és hitem kijelentése, Jézus Nevében. 

Pásztor a gyülekezethez:  Úrvacsorát veszünk mindannyian!
    
Fontos, hogy ma együtt megtiszteljétek az Urat, megtiszteljétek az Ő asztalát. 

Jézus azt mondta: „Vegyétek, egyétek! Ez az Én testem, mely tiérettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre ” 

(Kenyér kiosztása!) 

Az Ő drága teste viselte a betegségeiteket és hordozta a fájdalmaitokat. Ketten együtt Jézus Nevében birtokoljátok az Isten adta hitet és az Isten adta erőt, amellyel elháríthatjátok a betegséget, a gyengeséget, az élet viharait és mindent, amit a pokol nyújt bármely házasságnak. Ez által a megtört test által kezetekbe kaptátok a Mindenható Isten félelmetes erejét.

Jézus azt is mondta: „E pohár amaz új szövetség az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.”

Amint ma isszátok a bort, azt akarom, hogy emlékezzetek arra, hogy mit tett Ő értetek. Azt akarom, hogy emlékezzetek a szövetségre, amelyet Ő tett elérhetővé és Ő áldott meg ilyen csodálatosan a számotokra — az erőre, amelyet adott nektek. 

Pásztor: Az egység megáldása 

A Galatákhoz írt levél 3. fejezetének 13. verse így szól: „Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ: Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Szellem ígéretét elnyerjük hit által.”

Péter első levele 3. fejezetének 7. verse azt mondja, hogy a férfi a feleségével együtt örököstárs az élet kegyelmében.

Fel fogom olvasni most az áldásotokat, a ti örökségeteket, úgyhogy jól figyeljetek.

Mózes ötödik könyvének 28. fejezete alapján mindezek az áldások rátok fognak szállni és megteljesednek rajtatok, ha szorgalmasan hallgattok az Úrnak, a ti Isteneteknek a hangjára:

Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőben. Áldott lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, és a te barmodnak gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése. Áldott lesz a te kosarad és a te sütőteknőd. Áldott leszel bejöttödben, és áldott leszel kimentedben. Az Úr megszalasztja előtted a te ellenségeidet, akik reád támadnak; egy úton jönnek ki reád, és hét úton futnak előled. Áldást parancsol melléd az Úr a te csűreidben és mindenben, amire ráteszed kezedet; és megáld téged azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád néked. Az Úr felkészít téged magának szent néppé, amiképpen megesküdt néked, ha megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, és az Ő útjain jársz. És megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztetel, és félnek tőled. És bővölködővé tesz téged az Úr minden jóban: a te méhednek gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében azon a földön, amely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, hogy néked adja azt. Megnyitja néked az Úr az ő drága kincsesházát, az eget, hogy esőt adjon a te földednek alkalmas időben, és megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem veszel kölcsönt. És fejjé tesz téged az Úr és nem farkká, és mindinkább feljebbvaló leszel és nem alábbvaló, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, amelyeket én parancsolok ma néked, hogy tartsd meg és teljesítsd azokat;

 

Köszönjük, Atyám, a dicsőségedet és a kegyelmedet, amit ma kiárasztottál ránk, köszönjük, hogy minden házassági szövetséget megáldasz közöttünk, és hogy a Veled való szövetségünket is megerősítetted a hálaadás áldozatában.  Amint meg van írva:  (Zsolt. 50,5) „Gyűjtsétek elém kegyeseimet, akik áldozattal erősítik a szövetséget.”