2009.01.03.

AZ ÚR JÉZUS ELJÖVETELÉNEK JELEIRŐL

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2008. december 27.

 

Ma tanítok a fügefáról, és nekünk figyelnünk kell a fügefára, ahogy Jézus tanítja, - a fügefa pedig Izrael.

Máté 24/32-33 A fügefáról vegyétek pedig a példát: mikor az ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár:

Azonképpen ti is, mikor mindezt látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt.

Az egész 24. fejezet mind az idők jeleiről szól, az Úr Jézus eljövetelének a jeleiről. És azt mondja, hogy – a fügefáról vegyétek a példát!

Az ember elgondolkodik, hogy mit is jelent ez. A fügefa az mindig Izraelt jelképezte, van a fügefáról példázat is. Amikor beszélt az Úr nekik, akkor egy bizonyos helyzetről beszélt.

Tudjuk, hogy a fügefa ott volt az Éden kertjében is.

Onnan tudjuk, hogy ott volt, mert amikor Ádám és Éva feleszméltek, akkor fügefalevelekkel próbálták takarni a mezítelenségüket. Azok egy méteresek lehettek, gondolják.

Márk 11/13-tól olvassuk, hogy Jézus mentében elátkozott egy fügefát. És megnéztem a Bibliai értelmező szótáramban: a téltől tavaszig van a fügefának egy időszaka, azután a tavasztól a télig megint van egy másik időszaka. A fügefán van füge is és vannak rügyek is, két időszakban terem. Tehát az első érése, a régi ágakról már július körül érik. És ott vannak a levelek a fügefán, ez a tavaszi hajtásból van. Az őszi növekedésén a fa újabb hajtásokat hoz, és arról egy ujabb termés lesz.

Amikor Jézus odament a fügefához és nem talált rajta termést, akkor május-június időszaka lehetett. A fügefa akkor terem jól, ha azt meg is művelik, gondozzák, öntözik.

Érdekesnek találtam ezeket és a fügefa példázatánál jó tudni ezt is.

Máté 21-ben olvasunk egy példázatot arról, amikor egy gazda kiadja a szőlőjét idegen munkásoknak.

Amit akar mondani ez a példázat, az az, hogy a farizeusok pontosan tudták, hogy az Úr Jézus kicsoda.

Tehát a szőlősgazda elküldte a fiát, azzal, hogy – a fiamat csak meg fogják becsülni!

Ez az örökös, gyertek, öljük meg őt, foglaljuk el az örökségét, - így állnak hozzá.

Megnézzük, hogy amikor megjön a szőlőnek az Ura, mit cselekszik ezekkel a munkásokkal.

/41/  „… Mint gonoszokat elveszti őket, a szőlőt pedig kiadja más munkásoknak, akik beadják majd néki a gyümölcsöt annak idejében.”

/42/ Mondá nékik Jézus: Sohasem olvastátok-e az Írásokban: Amely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje: az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt.

Arra rendelt minket az Úr, hogy gyümölcsöt teremjünk. Jézus egy olyan fát átkozott el, amely nem hozott termést, nem volt rajta füge. És itt pedig egy nemzetet jelképez az Ige, Izraelt, - nem termett gyümölcsöt az Úrnak. Izraelnek nem volt gyümölcse.

Vannak, akik mondják, hogy Jézus az Olajfák hegyén ült, amikor elátkozta ezt a fát.

Amikor Jézus visszatér és a lába az Olajfák hegyét érinti, akkor az a hegy kettéhasad. Két részre szakad. Ez a meddő fügefa, amely gyümölcsöt nem terem, Izraelt jelképezi tehát.

Zakariás 14/4 És azon a napon az Olajfák hegyére veti lábait, amely szemben van Jeruzsálemmel napkelet felől, és az Olajfák hegye közepén kettéválik, kelet felé és nyugat felé, igen nagy völggyé, és a hegynek fele észak felé, fele pedig dél felé szakad.

A víz pedig ami fakad belőle a Holt tenger felé folyik majd. Van, aki azt mondja, hogy a Bírák könyve 9. fejezetében van erről a fügefáról egy megértés, de valójában az nem ezzel kapcsolatos. Ők azt mondják, hogy a fügefának ez a példázata Jézus eljövetelével kapcsolatos, de nem ez a helyes vonatkozás.

A zsidóknál hagyományos esküvőket nem tanulmányoztuk még részleteiben, hogy azok hogyan zajlanak. Mi sem fogjuk ezt tenni, de itt is lehet párhuzamokat vonni, mint a Bárány menyegzőjének vacsorájával a Jelenések 21/9 versében.

Az Úrnak olyan példát kellett hozni, amit a tanítványok megértettek, hogy mit jelent, ezért hozta a fügefa példázatát.

Az Énekek-éneke 2/8-ban olvassuk a szerelmetesnek a szavát.

/8/ Az én szerelmesemnek szavát hallom, ímé, ő jön, ugrálva a hegyeken, szökellve a halmokon!

Az Úr megjelenése így lesz majd, a magas hegyeken jön Ő.

/9/ Hasonlatos az én szerelmesem az őzhöz, vagy a szarvasoknak fiához. Ímé, ott áll a mi falunkon túl, néz az ablakon keresztül, tekintget a rostélyokon keresztül,

/10/ Szóla az én szerelmesem nékem, és monda: Kelj fel én mátkám, én szépem, és jöszte.

Ez az elragadtatásnak egy példája itt és a…

/11/ Mert ímé a tél elmúlt, az eső elmúlt, elment.

Tehát a víz, mint a Szent Szellem jelképe, erről most nem tanítok.

/12/ Virágok láttatnak a földön, az éneklésnek ideje eljött, és a gerlicének szava hallatik a mi földünkön.

/13/ A fügefa érleli első gyümölcsét, és a szőlők virágzásban vannak, jó illatot adnak, kelj fel én mátkám, én szépem és jöjj hozzám.

Tehát az Úr eljövetele és az elragadtatásnak a példája ez. - Hogy tanuljatok a fügefa példázatából. Erről beszél itt.

-                       Kelj fel én szerelmesem és jöjj hozzám!

Visszamenvén Ádám és Éva példájára, amikor hallották az Úr hangját, miközben sétált a kertben, - itt megint az Úr hangját, szavát hallják a 8-as versben, amikor Ő jön.

Tehát a levegőégben jön majd és magas hegyeken keresztül jön. És az én szerelmetesem szólt hozzám.

Tudjuk azt az I. Thesszalonika 4. fejezetéből, hogy trombitaszóra fog jönni az Úr, az arkangyalnak a szózatára fog jönni.

Az Énekek-éneke 2/13-as versben is ez van, hogy kelj fel én mátkám és jöjj hozzám.

János 14-ből tudjuk, hogy úgy búcsúzik Jézus a tanítványoktól, hogy – most elmegyek, de visszajövök hozzátok, nem hagylak titeket árvákul, és helyet készítek néktek, hogy ahol én vagyok ti is ott legyetek majd.

Itt az Énekek könyvében kétszer mondja az Úr, hogy – Jöjj én mátkám!

Először azok fognak felkelni, akik a Krisztusban haltak meg, először ők mennek az Úrhoz. És utána mi, akik élünk. Tehát kétszeri lesz az elragadtatás.

Hóseás 6/2-3 verseket az esővel hozza kapcsolatban. Az Úr eljövetele esőkkel lesz kapcsolatos.

Jób könyvében a 29/23-ban a Szent Szellem kiáradását jelzi az igevers.

Jakab 5/7 Legyetek azért atyámfiai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Ímé, a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg korai és kései esőt kap. 

Jóel 2/28-ban olvassuk, hogy a kései eső idején mi történik és az Ap.Cs.-ben is olvassuk a 2/17-ben ezt a kései eső kiáradást.

2/17 És lészen az utolsó napokban ezt mondja az Isten, kitöltök az én Szellememből minden testre. - Minden testre ki fog áradni.

Van egy korai eső és egy kései eső.

János 7/38-ból tudjuk, hogy a Szent Szellemre úgy hivatkozik az Írás, mint víznek folyamaira.

Ésaiás 12/3-ban olvassuk, hogy örömmel kell merítenünk az üdvösségünk kútfejéből.

44/3-ban megint a víznek kiöntéséről van szó, hogy - öntök az én Szellememből minden testre.

Amit szeretnénk, ha meglátnátok ezekből az igeversekből, hogy a Szent Szellemnek a kiöntése, az a víznek a kiömléséhez van hasonlítva.

És tudjuk, hogy a vég akkor fog eljönni, amikor Istennek ez az Evangéliuma minden népnek, nemzetnek hirdettetik.

Máté 24/14-ben mondja ezt.

Addig a gyülekezeteknek a felelőssége, hogy hirdessék az Evangéliumot minden testnek. A Szellem kiöntésének van egy másik jele is, hogy az eljön.

A korai és a kései eső, mint ahogy Izraelben is, hogy két időszakban jön az eső. Ez jelképezi a korai gyülekezetekben a Szellem kiöntését és a mostani gyülekezetekben a Szellem kiöntését.

Visszamegyünk ismét az Énekek-énekéhez.

Az Énekek-énekében el van rejtve, hogy mikor jön értünk az Úr.

Énekek-éneke 2/11 Mert ímé a tél elmúlt, az eső elmúlt, elment.

Mit jelent ez? - Hogy a Szent Szellem kiáradása bevégződött. A télnek vége, az esőnek vége.

/13/ A fügefa érleli első gyümölcsét, és a szőlők virágzásban vannak, jó illatot adnak, kelj fel én mátkám, én szépem és jöjj hozzám.

Mondja ez a vers, hogy – kelj fel én mátkám, én szépem és jöjj hozzám. Azt is mondja, hogy Izrael megtermi gyümölcsét. A fügefa érleli első gyümölcsét és a szőlők virágzásban vannak. Ők is gyümölcsöt fognak teremni. Tehát, ha Isten bevégezte az Ő Szellemének kiöntését, azt követően el fog jönni. Mielőtt az Úr eljön, lesz a Szellemének egy óriási kiöntése, hogy a földnek az értékes termését, gyümölcsét betakaríthassa az Úr, erre vár béketűréssel. Össze lesz gyűjtve!

Sok mindent tettünk úgy, mintha az Úrnak az útját készítettük volna, de nem csak erről van szó. Mert amit itt tettünk Magyarországon, hogy a felkenteknek az útját készítettük elő, hogy felkentek lehessenek és az utolsó kiáradásban használhatók legyenek. Erre volt a felkészülés.

Tehát nem annyira az Úr eljövetelének az útját készítettük, mert Ő várakozik a földnek a drága gyümölcsére és akkor jön el. Amikor 1979-ben elmentem Izraelbe, akkor úgy használhatott volna ott engem az Úr, mint itt, akkor végeztem el a Biblia iskolát, a tudás szava működött, de nem tudtam, hogy mit mutat vele a Szent Szellem, és hogy mit kezdjek vele. Hat hónap alatt sokat tanultam ott egymagamban, az Úr akkor azon munkálkodott, hogy elvigyen engem egy olyan helyre, ahol felkent alatt lehetek. Ez volt a legfontosabb része az életemnek, mert ha azt akarom, hogy az Úr használjon engem, akkor amire Isten engem megteremtett, hogy abban használhasson,   abban fejlődnöm kellett. És ahogy kiszólította ezeket az ajándékokat, úgy tanultam meg, hogy igen, - ez az.

És voltak neki rosszabb napjai is, de ilyenkor kinyitotta a Bibliáját és elkezdett belőle prédikálni. Ilyenkor az emberek nem adtak választ a kiszólításra. Pedig oda mutatott és azt mondta, hogy itt van valaki, aki meg akar gyógyulni, és az emberek nem adtak rá választ.

Amikor elment az egyik helyről, akkor 200 gyülekezetet hagyott maga után. Akkor kezdte hatodszor építeni az egészet az elejéről.

Most legutóbb életmentésről szólt a kórházi kezelése, életmentő gépeken volt, az életét próbálták menteni. Mi történt? Feltámadt, egészségesen kisétált a kórházból és újból prédikál. Nem először történt ez már vele.

Teljes gőzzel megy ma is, a 70-es éveiben van, nem tudja a félsebességet, hogy az hogyan működik. Nem ismeri. Két hét alatt 27 alkalmat tartott a közelmúltban!

Mit mondunk ezekkel? - Lesz egy óriási kiöntése a Szent Szellemnek. Az Úr most emeli ki azokat Izraelben, hogy kik lesznek ezek. A fügefa is végzi a dolgát és azután lesz – az én mátkám, az a pillanat, amikor a télnek vége, nincs több eső, és jer hozzám én mátkám az Énekek-énekéből, ahogy Salamon énekli.

Vagyis egy óriási kiáradás lesz, mint ahogy itt is a felkészülődés arról szólt, hogy titeket is egy nagyobb mértékben tudjon használni az Úr, mint valaha.

És mivel ott vagy a helyeden, ott tud használni, és többet fog tudni használni.

Dicsőség Istennek! Ámen! 

2008. december 28. 

Mindannyian valamilyen célból vagyunk itt. Itt ebben az épületben is céllal ülünk, ezen a földön is egy bizonyos céllal vagyunk itt, egy küldetéssel. A pásztoroknak tegnap elmagyaráztam a fügefát.

Az Énekek-Énekében találjuk meg erre a választ igazán, - Jézus mondja a tanítványainak, hogy a fügefát figyeljétek.

Mert abban van elrejtve az elragadtatásunk, amikor a fügefa a termését már meghozta, akkor mondja az én szerelmesemnek, hogy – jöszte hozzám. Kaptam erről ma is egy kijelentést. Az Énekek-Énekében a 2/10-ben mondja az Ige, hogy: a fügefa már készen áll, meghozta a termését, a tél elmúlt, az eső elmúlt, a Szent Szellem kiáradása megtörtént, akkor én mátkám, én kedvesem, én szerelmetesem jöszte hozzám.

Tehát Izrael – a fügefa, a kulcs ebben. Tegnap elmagyaráztam, hogy Izraelben sikerült 4 főt kihalásznunk a többi közül, és a Messiási zsidóság pedig egyre növekszik. Mindenben és mindenhol belenyúlnak a fonalaik, januárban már 4-en lesznek, és én örülök, hogy ezt a 4-et az Úr adta. Isten felkeni őket, és 144 ezren lesznek, akik termést fognak hozni, és akkor elhagyhatjuk ezt a helyet, mindannyian együtt!BÉKEVÁR FŐOLDAL