2016.10.06. 
 

JÉZUS NEVÉT SEGÍTSÉGÜL HÍVNI

Sandersné dr. Kovács Erzsébet élőben elhangzott tanításának nyers szövege

2016. október 2.

 

Kezdjük el mondani ezt a drága nevet, hogy Jézus, Jézus, Jézus, Jézus! Nincs nála fensé­gesebb név! Közben a szívedben is érezd, hogy Őt szólítod. Tudd, hogy ez a név fenséges és magasztos!  Közben tovább szólítsd azt a nevet, és emlékezz meg arról, hogy ez a név néked adatott, a Jézus neve!

Meg van írva, hogy aki csak segítségül hívja az Ő nevét, megtartatik, és lásd magad ebbe a szent névbe beburkolva! Ebben a szent névben, az Ő erejében! Az Ő erejének a teljességé­ben! A drága szent név! Nincs magasztosabb ennél a névnél, e név fölött nincs név, amely magasztos lenne, ami dicső lenne.

Elköteleztük magunkat, hogy tanulmányozzuk ezt a nevet, a Biblia szerint. Már két vasárnap ezt tesszük, és most folytatni fogjuk, mert még nem merítettük ki Jézus nevének gazdagságát. A Biblia lapjairól sem, meg az életünkben sem.

Ennek a névnek a gazdagsága oly lenyűgöző, és oly csodálatos, hogy meg kell engednünk, hogy közelebb jöjjön a szívünkhöz az, hogy mit jelent, amikor kiejtjük ezt a csodálatos nevet, a Jézus nevét! Újra kezdjük mondani, hogy Jézus, Jézus, Jézus!

Az ajkaidon kell lenni, az ajkaidon, és a szádban az Igének! Szívedben és a szádban, a szívedben és a szádban! Mondogassuk ezt a nevet: Jézus, Jézus, és közben gyönyörködjünk benne! Jézus, Jézus, Jézus! Drága Jézus, magasztalom ezt a nevet! Jézus, Jézus!

Ha ezt a nevet nem tudod kimondani örömmel, akkor még közeledj egy kicsit, és mondd: Jézus, Jézus, drága Jézus! Emeld fel a kezedet talán, és úgy kezdd el dicsérni ezt a nevet! Drága Jézus, Jézus, Te vagy az én mindenem, Te vagy az én gyönyörűségem! Benned van a teljességem!

Ez a név felmagasztaltatott, ezt a nevet dicsérem, hogy Jézus, Jézus! Gyönyörködj! Kezdj el gyönyörködni benne! Jézus, Jézus! Mindenek a lábaid alá vettettek, Jézus! Áldott légy, Jézus! Jézus, Jézus, Jézus Krisztus! Benned gyönyörködöm, e névben gyönyörködöm!

E név felmagasztalásában gyönyörködöm az életemben! Jézus nevében járulok a trón elé! Jézus lett az életem Ura és Megváltója! Jézus lett a királyom! Dicsőség legyen neked, Jézus, Jézus! Ezt a nevet, ha kiejted, a Szent Szellem abban a pillanatban munkába indul, hogy fel­magasztalja, hogy megdicsőítse ezt a nevet. Ó, halleluja! A Jézust, a Jézust!

Ezt a nevet ünnepelni jöttünk ma! A Jézust, a Jézust! A drága Jézust! És még mindig szólítjuk az Ő nevét. Aki segítségül hívja az Ő nevét, bármely helyzet felett, őt megszabadí­tom, erők jönnek létre. Megszabadítás, üdvösség, gyógyulás jön elő. Amire szükséged van.

Isten a teljességet adta ebben a névben. Mire van szükséged? Anyagiakra van szükséged? Jézus nevét szólítsd az anyagi életedre! A Jézus nevét! Jézus nevét! A Jézust, a Jézust! Ennél nincs fenségesebb név!  Jézus, Jézus! Ó, a dicsőséges név!

Lásd magad győztesnek ebben a névben, a Jézus nevében! Aki segítségül hívja ezt a nevet. Ó, halleluja! Akiről neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön. Jézus, Jézus, Jézus! Drága Jézus! Halleluja! Jézus! Halleluja! Halleluja, dicsőség neked!

Érzékeled-e, hogy a Szellem másképp van jelen? Abban a pillanatban, ahogy Jézusra fókuszálsz, a Szellem megnyilvánul. Megjelenik, kijelentéseket hoz. Közösségbe kerülsz, amire annyira vágyik a Szent Szellem. Ez a közösségünk Jézusban van meg, nincs máshol. Nem jön semmilyen más módon, csak a Jézus nevére. Halleluja!

Még egy kicsit maradjunk, időzzünk Vele. Jézus gyönyörű nevével, Jézussal. Jézus neve! Jézus nevét lásd, hogy felemeled a trón elé, és hálákat adsz, hogy ezt neked adta. Ezt a nevet neked adta, hogy győzelmeket vegyél benne. Hogy győzelmeket jelents ki ebben a névben. Hogy prófétálhass ebben a névben, hogy a kezeidet a betegekre tehesd ebben a névben.

A Jézus nevében teszed ezt. Jézus nevében! Jézus nevében veszed a teljességet, Jézus nevében veszed a Szent Szellemet, Jézus nevében van minden cselekedeted, Jézus nevében vannak a hálaadásaid a trón előtt. Jézus nevében!

A drága Jézus, az Úr nevét jöttünk ünnepelni ma. Az Ő neve felmagasztaltatik. A drága szent név. A mindenható, örökkévaló Isten legfelségesebb neve. Halleluja, dicsőség legyen Istennek, ámen! Otthon is gyakorolhatod ezt, hogy elmélyedsz az Úr Igéjében!  

Így kezdjed: Jézus nevére minden névnek térdet kell hajtani! Hogyha rossz gondolatokkal küszködsz, depresszióval küszködsz, nyomasztás van, bármilyen gondod van, és szeretnél időt tölteni az Úrral, így menj be a közösségébe!

Hívd Jézus nevét egy pár percig, hogy megváltozzon körülötted az a légkör, mert a Jézus nevére világosság fog áradni, és az elnyeli a sötétséget. Az elnyeli a rossz gondolatokat, elnyeli a nyomasztó gondolataidat, vagy a hangulataidat, vagy a depressziót, vagy a reménytelenséget, amit látsz.

Ha Jézus nevét elkezded segítségül hívni, csak ennyit teszel, hogy felemeled a kezed, és ezt a drága szent nevet elkezded szólítani, szólítani Őt. Mert a Jézus neve megcselekszi, hogy világosságot hoz, hogy vigasztalást hoz, hogy új reménységet hoz. Egy szellemi közösségbe emel téged, ahol nem voltál addig.

Tedd ezt meg, és gyakorold otthon, mert az Igében való elmélkedés itt kezdődik! Jézus nevére nyílik meg az egész szellemi birodalom. Most, hogy ezt megtettük, és belementünk a Szellemnek ebbe a csodálatos közösségébe, ahol most vagyunk, kinyitjuk a Bibliánkat a János evangélium 17. fejezeténél, Jézus főpapi imájánál. 

(A térdben gyógyító munkája van a drága Szent Szellemnek, köszönjük Neki! Csontokban és a szemben is gyógyulás lesz ma. A szívben volt érzékelhető, hogy megújítás lesz, a Jézus nevében! Ő a Gyógyító, az Ő nevében van a gyógyulás!)

Jézus főpapi imáját olvassuk. Három igehely is van, ahol a Jézus Krisztusunk, a főpapunk arra hivatkozik, hogy Ő a szolgálatát itt az Atya nevében végezte. Az Atya nevében végezte, aki küldte Őt erre a szolgálatra.

János 17,6.

6. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket e világból nékem adtál: tiéid voltak, és nekem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották.

Jézus szolgálata az volt, hogy megismertesse az Atya nevét, akit addig csak úgy ismertek, hogy Isten, megismertesse velük, mint az én Atyámat. Hogy íme, felmegyek az én Atyámhoz, és a ti Atyátokhoz. Az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez. Az Atya nevét jött megismertetni az emberekkel, hogy megismertessem a Te nevedet az emberekkel – mondja Jézus.

Az Ószövetségben rengeteg utalást találunk, amikor Isten nevében történik az ellenség legyőzése, a próféta szava, a csodák sokasága Isten nevében jön elő. Jézus a név ismeretére utal, hogy amiket én cselekedtem, azt mind a Te nevedben tettem – mondja. Újra utal erre:

János 17,11.

11. És nem vagyok többé e világon, de ők a világon vannak, én pedig tehozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!

Abban az időben, amikor Jézus a földön járt, az Ő neve még nem magasztaltatott föl. Jézus tehát Isten megbízásából, az Ő Atyja nevében cselekedte meg azokat a csodákat. És azt tanította a népnek, hogy a Te nevedben tartsd meg őket, akiket nékem adtál. Mert Te küldtél engem, és én azért jöttem, hogy a Te nevedet megjelentsem nekik. Az Atya nevét.

Ekkor Jézus neve még nem magasztaltatott fel, ahogy a mai napon felmagasztaltatott, és nekünk adatott. Ez egy átmeneti időszak volt, amíg Jézus a földön járt, az Ószövetségből az Újszövetségbe. A 26-os versben újra utal erre a névre. Háromszor fordul elő ebben a három imában, hogy hivatkozik az Atya nevére. A Te nevedben, mondja.

János 17,26.

26. És megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem; hogy az a szeretet legyen őbennük, amellyel engem szerettél, és én is őbennük legyek.

Újra az Atya neve kerül elő. Ezeket a csodákat, amiket láttatok, mondja a tanítványoknak, az Atya nevében tettem, és azért, hogy megismertessem az Atya nevét veletek. Mindazt az erőt és hatalmat, képességet és mindentudást, amit az Atya képvisel, ami benne van az Ő nevében. Az mennyei Atya nevében.

Az Ószövetségben sokféle néven találkozunk a mennyei Atyával. Minden egyes név jelentésének volt egy csodálatos tartalma, amivel felfedte magát Isten. El Shaddai, például, a bőséges Isten, az ellátás Istene, a mindenek felett való Isten.

Vagy a Jahve Raffa, az Úr, a te gyógyítód. Isten bemutatkozott abban a névben, hogy én vagyok a te gyógyítód, és én meggyógyítalak téged. Vagy a M’Kaddesh névben, az Úr a te Istened, aki megigazít téged. Aki a te igazságod lesz.

Minden egyes nevében hordozott egy jelentést a népe számára. Bemutatkozott, hogy én vagyok az az Isten, aki ezt megcselekszem. Ezeket a neveit hozta el Jézus Krisztus, hogy bemutassa a tanítványoknak és a népnek.

Most pedig ebben az új korszakban, amiben élünk, a Jézus Krisztus neve adatott így, a Szent Szellem ismerteti meg velünk a Jézus Krisztus hatalmas nevét és erejét, amikor azt kiejtjük. Jézus azért jött, hogy bemutassa az Atya nevét.

És amikor Jézus neve felmagasztaltatott, ezt a nevet azonnal átadja a tanítványoknak. Azt mondja, hogy az én nevemben menjetek, és hirdessétek az Evangéliumot. Az én nevemben ördögöket fogtok űzni, azok térdet hajtanak és eltávoznak. Az én nevemben cselekszitek majd ezeket, és aki ezt a szent nevet felmagasztalja, az pedig a Szent Szellem. Akit szintén az Ő nevében veszünk.

Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy menjetek, és szabadon aláírhattok az én nevem­ben, aláírási jogot kaptok! Amelyik kérvényre ráírjátok a nevemet, az megvan nektek! Aláír­hatsz az én nevemben! A Jézus nevében! Jézus a nevének teljességében nekünk adatott. Mindaz, ami Jézus ebben a felmagasztaltatott győzelemben, az benne van az Ő nevében. Ez egy alapelv volt.

Jézus az Atya nevében cselekedett. Mi pedig, akiket kiküldött a világba, és felruházott evvel a hatalommal, mi Jézus nevében kell, hogy cselekedjünk. Mi azért lettünk kiküldve a világba, hogy az Ő nevét megjelentsük. Hogy az Ő neve mindazt meg tudja cselekedni, amit Ő maga cselekedne, ha itt lenne a földön. Mert Ő felvitetett a mennybe, és azt mondta, a nevemet itt hagyom nektek. Az én nevemet.

Szabadon aláírhatsz ebben a névben, felhatalmazott rá. Ha kiejted ezt a nevet, ott vagyok ebben a névben. Ez az üzenete Jézus nevének, amit a hívőknek meg kell érteniük. Olyan pontosan, mintha maga Jézus lenne ott, az Ő nevében. Ugyanaz a gazdagság benne van Jézus nevében, mint hogyha maga Jézus itt járna közöttünk.

Tudjuk, hogy Jézus fönt van az Atya jobbján, felmagasztaltatott, és a nevét hagyta ránk. Aki megismerteti a Jézus nevét velünk és a világgal, az pedig a drága Szent Szellem, a Segítő, aki végzi ezt a szolgálatot. Kiejtjük Jézus nevét, és Isten ereje működésbe lép.

A mai napig tanuljuk, hogy milyen gazdagság van ebben a névben. Minden pillanatban megnyilvánul ez a gazdagság, újabb és újabb formában, ahogy élünk ezzel a névvel, ahogy szólítunk ebben a névben, ahogy elrendeléseket teszünk ebben a névben. Rendeld el, és meglesz néked! Már az Ószövetség tanítja ezt az alapelvet. A hitünket így használhatjuk.

Ha Jézus nevében teszed ezt az elrendelést, akkor jársz a János 14. alapján, hogy amit csak parancsoltok az én nevemben, megcselekszem azt. Amit csak elrendelsz ebben a névben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. Jézus neve fog felmagasztaltatni. Az Atya megdicsőül ebben a névben. A Jézus nevében, ami ránk hagyatott.

Nézzük meg, hogy hogyan lett ez a név ilyen mindenhatóvá? Mert amikor Jézus a földön járt, akkor még nem élt ezzel a névvel, hanem azt mondta, hogy az én Atyámnak a nevében vannak mindezek. Hogy történt az, hogy a Jézus neve ily csodálatos gazdagsággá nőtte ki magát? Nézzük meg a Filippi levélben.

Jézus nevének gazdagsága közelebb kell, hogy kerüljön hozzánk, hogy meg tudjon törni minden igát az életünkben! Amiben hiszünk, tudjuk meg, hogy megvan nekünk, ha Jézus nevében kértük. Azok a kérések megvannak, mert Jézus nevében kértük. Jézus nevében rendeltük. Nézzük a Filippi levelet! Jártunk már itt a múlt héten, most csak röviden olvassuk.

Filippi 2,8–11.

8. …engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig.

9. Annakokáért az Isten is felmagasztalá Őt, és ajándékoza néki oly nevet, amely minden név fölött való;

Ez egy engedelmesség volt Jézus részéről. Jézus megcselekedte engedelmességben a megváltásnak minden mozzanatát, mindazt, amit róla megprófétáltak, meg kellett cselekednie. Amikor ezeket megcselekedte, Isten felmagasztalta Őt, és ajándékozott neki olyan nevet, hogy ez a név fel lett ruházva ezzel a teljhatalommal.

Ajándékozott neki oly nevet, ami minden név fölött való. Mondd, hogy minden név! Most gondolhatsz a diagnózisra, amit kaptál legutóbb, vagy a banki zárolásodra, vagy bármilyen helyzetre. Zárolták a bankszámládat? Amivel csak szembesülsz ebben a pillanatban, minden helyzet, és minden név fölött adatott ez a név.

10. Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.

Megoldásnak kell akkor jönni, akármivel is szembesülsz az életben! Ha Jézus nevét ki­ejted, annak térdet kell hajtania! Térdet kell hajtania! Jézus nevére minden térd meghajoljon! Mennyeieké, földieké és föld alatt valóké! Bárhonnan is van az ellenséges támadás, Jézus nevére térdet hajt.

11. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

A térdek meghajolnak, a nyelvek pedig megvallást tesznek. Minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére! Jézus Krisztus Úr minden helyzet felett! Ha te kijelented az úr voltát, a Szellem ereje jelen van és kezébe veszi. Jézus Krisztus úr voltát ki kell jelentened, ha kikérettél egy hitharcra. Ebben a helyzetben Jézus Krisztus az Úr!

A gyermekeim felett a Jézus Krisztus az Úr! A munkahelyem minden helyzete, ügyes-bajos dolga felett Jézus Krisztus az Úr! Az úr voltát ki kell jelentened, hogy tudjon uralkodni. Ekkor a kezébe adtad azt a helyzetet, és az Ő teljhatalma működésbe lép. Az ereje elkezd munkálkodni, és megoldások jönnek.

Az angyali birodalom megmozdul és elkezd cselekedni, kimegy, és meghozza a megoldást, ha kell, az anyagiakat. Áttöréseket hoz. Áttörés angyalai is vannak. Anyagi gyarapodásra kirendelt angyalok vannak. Gyógyító angyalok vannak. Az angyali birodalom nagyon gazdag és nagyon sokrétű birodalom.

És amire szükség van, azokat az osztagokat fogja maga a főpapod mozgósítani, ha kijelen­ted, hogy Jézus Krisztus Úr a helyzet felett. Jézus az Úr! Jézus az Úr! Vedd elő a diagnózist, emeld fel: Jézus az Úr e felett a helyzet felett! Jézus az Úr a diagnózis felett, és Jézus nevében eltörölheted azt, és annak térdet kell hajtania, és jönnie kell a gyógyulásnak az Ige szerint!

Én láttam nagyon sok csodát a Jézus nevére. A Jézus nevében való hit által történnek ezek. A tanítások azért vannak, hogy te a hitedben felbátorodj, hogy ne alkudjál meg helyze­tekkel, hanem mondd, hogy Jézus nevében ez a helyzet megmozdul!

Jézus nevében ezek a sátáni erők eltörlődnek! Jézus nevében ez a gyógyulás nagy gyorsasággal előjön! Jézus nevében ezek a tünetek eltávoznak, mert térdet hajtanak! A Jézus nevében! Jézus nevében a rossz álmok ereje megtört, mert Jézus az Úr az álmaim felett! Erről szól ez az Ige. Jézus úr voltáról. Hogy úrrá tesszük Jézust abban a helyzetben.

Azért tehetjük meg, mert a neve minden név fölé fölmagasztaltatott. Minden név fölé. Erre bátorít minket az Ige az Efézusi levélben is. Kapunk ott is egy magyarázatot erről az első fejezetben. Csodálatos egyszerűséggel mondja az Ige, hogy az Ő hatalma erejének munkáját megmutatta a Krisztusban, amikor feltámasztotta Őt a halálból.

Efézus 1,19–21.

19. És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint,

20. Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ül­tette Őt a maga jobbjára a mennyekben.

Jézust a halálból hozta elő Isten. Jézus nincs köztünk. Az Atya jobbjára emeltetett a mennybe. Nézzük meg, hogy hova ültette Őt? Kijelenti azt a helyet.

20. Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ülte­tte Őt a maga jobbjára a mennyekben.

21. Magasan minden fejedelemség és hatalmasság és erő és uraság és minden név fölé, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is.

Feljebb magasztaltatott Jézus, minden név fölött. Ezt akkor kapta meg, amikor feltámadt a halálból. Ezért mondja azt, hogy az én Atyám nevében tartottalak eddig meg benneteket. Neki is hivatkoznia kellett egy névre, amelyben a menny ereje meg tudott jelenni a földön.

Amikor Jézus ezt a nevet elnyerte – mert az Atya adta neki ezt, hogy egy minden név fölé felmagasztaltatott nevet kapott –, akkor Jézus ezt a nevet odaadta nekünk. Kiküld minket, hogy ebben a névben menjetek és hirdessétek az Evangéliumot, a Jézus nevében! Ebben a névben tegyétek a kezeteket a betegekre és uralkodjatok!  

Ebben a névben adjatok hálákat, ebben a névben kérjetek, és ebben a névben cseleked­jetek mindent, szóval vagy tettel! Fogjuk olvasni ezeket az Igéket. Miért hangsúlyozza ki ennyire az Írás, hogy mindent ebben a névben cselekedjünk? Mindent!

Amikor ezt a nevet kiejtjük, akkor a sötétség ereje oszlani kezd. Az egész szellemi birodalom ismeri ezt a nevet. Tudják, hogy legyőzettek ebben a névben. Jézus neve a miénk! Élünk-e vele? Vagy belenyugszunk a körülményeinkbe?

Szólítjuk-e ebben a névben a megoldásokat? Akarjuk-e látni a győzelmeket ebben a névben? Isten oly egyszerűvé tette ezt a számunkra. Nekünk adta ezt a nevet. Éljetek vele! Ebben a névben.

Múlt héten jártunk a Cselekedetek 3. fejezetében, az Ékes kapunál történt egy óriási csoda. Életében soha nem járt az az ember, nyomoréknak született. Ott koldult a templom kapujánál. Amikor az apostolok odaértek, az Ékes kapunál ez az ember alamizsnát kért tőlük, de nem pénzt adtak neki. Éppen nem volt náluk a kincsesládájuk.

Ezüstöm és aranyom nincsen nékem, mondja Péter. De van valami, amire nem is gondoltál, de ez lesz az, aminek igazán fogsz örülni. Van valami nálam, amit te nem ismersz – mondta. Nézz miránk, mondták. Szemkontaktus. Ide figyelj, hogy teljesen megértsd, hogy most valami csodálatos történik, a Jézus neve fog elhangozni. Fogadd ezt a hitet! A názáreti Jézus Krisztus szent nevében kelj fel és járj!

Egy parancsolat hangzott el a Jézus nevében. Nem alamizsnát kapott, Istennek a meg­nyilvánulását kapta. Isten erejének, a Szent Szellemnek a megnyilvánulását úgy, hogy Jézus ott sem volt. Csak kiejtették ezt a nevet.

Kiejtették ezt a nevet, megfogták a kezénél, és ahogy az erő áradt bele a bokájába, láb­szárcsontjába, az egész ember megépült, megújult, és szökdécselve, ugrándozva, örömujjon­gással ment be velük a templomba. Ő, aki soha nem járt!

A Jézus neve cselekedte, és az Ő neve erősítette meg őt, mondja később Péter, amikor körbeállják az ámulatba esett emberek, és csodálkoztak, hogy mi történt? Mit csodálkoztok ezen? – mondja nekik. Miért kell ezen annyira csodálkozni? Nekik ennyire természetes volt a Jézus nevének a használata. Azok az emberek az életükben nem láttak ilyen csodát.

Azt mondta, hogy az Ő neve erősítette meg ezt az embert. Ki cselekedte? Az Ő neve! Ilyen természetes volt a régi időkben a tanítványoknak, hogy az Ő neve cselekszik! Jézus az Atya jobbján van és várja, hogy az ellenségei a lába alá vettetnek, megdicsőült testben gyönyörködik a menny birodalmában. Mert Ő elvégezte a részét, és a nevét ránk hagyta.

Aláírhatsz ebben a névben, mondja. Ahova írod a nevemet, ott vagyok. Ott cselekszem. Ez egy felhatalmazás. Üres biankó csekk. Avval töltöd ki, ami csak szükséges. Odaírhatod a nevemet, mondja Jézus.

Az Ő neve erősítette meg ezt, azt mondja Péter. Nem mi cselekedtük. Ne úgy nézzetek, mintha mi tettük volna, hanem az Ő neve erősítette meg ezt, akit itt láttok és ismertek, és az a hit, ami az Ő nevében van. Ő neve adta neki ezt az épséget.

Van-e hitünk ebben a névben? Mindannyiunknak van, mert újjászülettünk. Növekvő hitünk van-e? Erősödik-e a hitünk benne, hogy a megmérettetésekben, amikor még nem látjuk, hogy megmozdulna, újra és újra kijelentjük, hogy Jézus neve a győzelem! És ezt meg kell látnom, és a Jézus neve uralkodik!

Élünk-e ezzel a névvel minden nap az életünkben? Evvel kezdjük-e a napunkat, hogy Jézus nevébe belefoglalom a mai napomat, Atyám! Az ellenség azt nem érintheti! A Jézus nevében! Hadd uralkodjon! Abban a pillanatban az ellenség minden ereje megsemmisült. Ami téged illet, a Jézus nevébe belefoglaltad a napodat.

Egyszerű, egy pillanat műve egy ilyen imádság, és elkezd munkálkodni a szellemi biro­dalom. Az ellenség meghátrál, és a tervei megsemmisülnek erre a névre, amely minden név fölé fölmagasztaltatott. Segítségül lehet hívni ezt a nevet, biztat minket az Ige. Miután már bent vagyunk a királyságban, akkor is. Nemcsak az üdvösségre.

Az Ékes kapu csodája után a 4. fejezet is erről szól, mert ez a 3. fejezetben leírtak szerint volt. A 4. fejezetben az apostolokat meghurcolják, kihallgatják, tömlöcbe zárják, majd meg­parancsolják, hogy ebben a névben nem taníthatnak. Ezt a nevet ki sem ejthetik. Észrevették a papok, hogy ebben a névben csodák történnek.

Kiderül, hogy az a Jézus, bár nincs itt, akkor is él és uralkodik, hatalma van, és ereje van, és cselekszik. Megtiltották a tanítványoknak, hogy ebben a névben szóljanak. Ebben a névben nem is taníthattok! Ezt a nevet ki sem ejthetitek! Ennyire féltek a névtől!

A mai világ tart-e ettől a névtől? Nem. Mert a Krisztus Testében nem látják, hogy milyen csodákra képes. De a Krisztus Testének föl kell ébrednie, hogy ez a név mennyire él, és pont úgy cselekszik, mintha maga Jézus lenne közöttünk.

Apostolok cselekedetei 4,10. 12. 18. 29.

10. Legyen tudtotokra mindnyájatoknak és az Izrael egész népének, hogy a názáret­beli Jézus Krisztusnak neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott halot­taiból, Őáltala áll ez tielőttetek épségben.

A názáretbeli Jézus Krisztus neve által van ő itt tiköztetek. Az Ő ereje által áll ez itt tielőttetek épségben. Jézus neve által. Látod, megint ki van hangsúlyozva, hogy az Ő neve cselekedte ezt. A Jézus neve cselekedte. Péter tovább prédikál, itt nem áll meg.

12. És nincs senki másban üdvösség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.

Tanuljátok meg, papok, nincs másban üdvösség! Senki másban. Mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név. Nincs szükség más névre, mely által kell nékünk meg­tartatnunk. Melyben kell meggyógyulnunk, melyben kell bölcsességet vennünk, amely névben kell teljességre jutnunk. Nincs más név!

Jézus neve elegendő, mert benne van a teljesség. Az Atya teljessége. Nincs más név, vegyétek tudomásul! – prédikál nekik. Nincs más név! Az üdvösség ebben a névben van. A papoknak nem volt tetszésére ez a beszéd, olyannyira, hogy megparancsolták nékik, egyál­talán ne szóljanak, és ne tanítsanak a Jézus nevében. A 18-as vers írja, ez parancsolat volt.

18. Azért beszólítván őket, megparancsolák nékik, hogy egyáltalán ne szóljanak és ne tanítsanak a Jézus nevében.

Ezt követően kiengedik őket a tömlöcből, de előbb még megverik és megfenyegetik őket. A 29–30-as versekben olvassuk, hogy összegyűlnek a tanítványok, és annál bátrabbak lesznek. Együtt elkezdenek imádkozni, felemelik a hangjukat Istenhez, és azt imádkozzák:

29. Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre: és add a Te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a Te beszédedet.

Mi nem fogjuk ezt a kincset, ami nálunk van, elhallgatni. Mi hirdetni fogjuk ezt a nevet! De Te tekintsd az ő fenyegetésüket, és add a Te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólhassunk! Ne engedd meg, Uram, hogy az inunkba szálljon a bátorságunk! Annál bátrabbak leszünk, hogy megtiltották. Manapság is vannak keresztényüldözések. Ez az Ige nagyon időszerű.

Az Úr adjon bátorságot, teljes bátorságot a szólásra, és a Te kezedet nyújtsd ki gyógyításra! Vagyis, ne csak üres beszéd legyen az, igenis nyújtsd ki a kezedet a gyógyításokra, hadd lássák meg, hogy élsz, Uram! Jelek és csodák kövessék azt a Te szent Fiadnak, Jézusnak neve által.

Újra itt a név. A Te neved által történjenek ezek, mert ez a név cselekszik, ez a név él, ez a név uralkodik, ebben a névben teljhatalom van, a Jézus nevében. A Jézus nevében. Élsz-e vele? Parancsolsz-e ebben a névben? Hatalmad van, királyi korona van rajtad, az Úr Jézus Krisztus koronázott meg, a királyok Királya adta ezt neked.

Uralkodhatunk az életben az egy Jézus Krisztus által a névben. És ha nem látod azonnal, attól az még ott van a szellemi birodalomban. Ha te kijelentetted, hogy itt Jézus az Úr, minden térdnek meg kell hajolnia! Jézus az Úr. Segítségül kell hívni ezt a hatalmas nevet! Az Úr szeretné, ha szorgalmasabbak lennénk ebben a névben.

Nem nehéz dolgot kér tőlünk, a Jézus nevét kiejteni hittel. És meglátod, milyen változásokat hoz, ahogy megtanulsz szólni ebben a névben, rendeleteket hozni ebben a névben, parancsolni ebben a névben, megengedni és megtiltani ebben a névben. Parancsolhatsz ebben a névben.

Élünk-e vele? – ez a kérdés. Vizsgáljuk meg az életünk folyását, hogy élünk-e vele? És ha nem vagyunk megelégedve a látott képpel, akkor legyünk szorgalmasabbak ebben a névben. Ebben a névben van a teljességünk. Az Úr Jézus nevét segítségül hívni – ez mennyire ismert volt a korai gyülekezeti időkben!

Pál a korinthusiakhoz írt levelét ezzel kezdi. Rögtön a bevezetőnél olvassuk, hogy Isten gyülekezetének írja a levelet, amely Korinthusban van. A Krisztus Jézusban megszenteltek­nek írja, elhívott szenteknek mindazokkal együtt, akik a mi Urunk, Jézus Krisztus nevét segítségül hívják.

Mennyire közismert volt közöttük, hogy minket arról tudnak megkülönböztetni a világban lévőktől, hogy ezt a nevet segítségül hívjuk, hogy élünk ezzel a névvel! Jézus nevét segítségül hívjuk. Nem alkudunk meg helyzetekben, hanem mi segítségül hívjuk ezt a nevet, és tudjuk, hogy ebben a névben jön a segítség.

A Jézus Krisztus nevét segítségül hívják – mondja – bármely helyen. Bárhol is vagyunk, tömlöcben, börtönben, tengeren, bárhol – mondja Pál. Pál jól tudta, hogy milyen helyzetekből menekítette ki ez a név, a Jézus neve.

Tudjuk-e hittel, teljes elvárással, teljhatalommal kiejteni Jézus nevét? Ahogy kiejtjük, a Szent Szellem megdicsőíti ezt a nevet. Jézus mit mond róla? Ő engem dicsőít majd. Az én nevemet. Ahogy kiejtjük Jézus nevét, a Szent Szellem elindul, munkába megy, és elkezdi a helyzeteket forgatni és munkálni.

Lehet, hogy te nem látod, mert el van rejtve, de a színfalak mögött folyik a szellemi munka, hogy ez a név felmagasztaltassék, mert te elrendelted. Legyél kitartó benne és ne a láthatókra tekints, nehogy elvegye a kedvedet, mert a Jézus neve mindenek felett való, és ebben a névben lehet uralkodni, és kell is.

Újra nézzük meg Pálnak az írását, most a 2Thessalonikára tekintünk. Minden levelében tanít erről. Ezt tudni kellett a tanítványoknak, hogy ez a név segítségül hívható. És mi lett a gyümölcse? Nézzük a 2Thessalonika első fejezetét, olvassunk egy pár sort itt, hogy miről tanít Pál ebben a névben.

2Thessalonika 1,11–12.

11. Mivégből imádkozunk is mindenkor érettetek, hogy a mi Istenünk méltóknak tartson titeket az elhívásra, és töltsön be titeket a jóban való teljes gyönyörűséggel, és a hitnek munkálásával az Ő ereje által.

Vagyis lehetünk az elhívásra méltatlanok is, attól még nem veszítjük el az elhívásunkat, de ti méltók legyetek – mondja Pál – erre az elhívásra. Nézzük, hogy megy ez. Tanuljatok meg a jóban gyönyörködni, és ne a gonoszban, ne a rosszban! A jóban tudsz-e gyönyörködni? Hogy a jót választod. Azt választod, ami kedves az Úrnak, és abban gyönyörködsz. Ez a keresztény utunk része. A jóban gyönyörködjél!

12. Hogy dicsőíttessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak neve bennetek, és ti is Őbenne, a mi Istenünknek és az Úr Jézus Krisztusnak kegyelméből.

Mikor fog ez a név megdicsőíttetni tebenned? Hogyha ezeket szem előtt tartod. Igenis rendeld ki a hitedet hathatósan, hadd munkálódjon ebben a névben! Tudod, hogy a te hited nem csalatkozik meg, mert Istentől született, és ami Istentől született, az legyőzi a világot.

Neked igenis van bátor hited, tessék használni! Ha ez a helyén van, akkor megdicsőíttetik a mi Urunk Jézus Krisztusnak neve mibennünk. Vagyis mi hordozunk egy nevet ebben a világban, és ez a név el van rejtve bennünk.

Az Efézus írja, hogy akiről neveztetik minden nemzetség mennyen és földön. Te az Ő nevéről neveztetsz. A te neved úgy kezdődik, hogy Jézus Krisztus, és aztán jön a te neved, mert te az Ő nevéről neveztetsz. Te az Ő birodalmában vagy, az Ő neve el van rejtve benned.

Neked kötelességed, hogy ez a név megdicsőíttessék tebenned, mert ennek a névnek dicsősége van, és hordozza ezt a dicsőséget. Ha ezt szem előtt tartod és a hiteddel munkálod, akkor ez a név megdicsőíttetik az életedben. Vagyis dicsőséges dolgok fognak történni veled, ha élsz a névvel. Mert a név dicsőséget hordoz, a menny teljes dicsőségét hordozza, ha kiejted.

Hogy dicsőíttessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak neve bennetek, vagyis a Szent Szellem szolgálata ez. Ha kiejted a nevet, az Ő feladata, az Ő szolgálata, Istentől rendelt szolgálata, hogy ezt a nevet, ezt a szent nevet megdicsőítse az életedben. Dicsőséget szerez ennek a névnek. Nem neked, hanem annak a névnek, amiben uralmat vettél a helyzet felett.

Már nagyobb kedvet kaptunk az Úr Jézus nevének kiejtésére, azt hiszem, és még csak egy pár Igét néztünk eddig meg. Jézus neve megdicsőíttetik mibennünk, ha hittel ejtjük ki. Dicsőséget szerez az Atyának ez a név, amit mi hordozunk ebben a világban. Mi a név hordozói vagyunk, a Jézus nevében. Mondd, hogy Jézus neve! Jézus, Jézus, Jézus!

Még mindig itt vagyunk, a gyönyörű névnél. Jézus, Jézus, Jézus! Ő a mi Urunk. A Megváltónk. A Királyunk. A Parancsolónk. A Mindenünk. És ezt a fenséges nevet nekünk adta. Annyira eggyé lettünk vele, hogy nekünk adta a nevét. Ehhez mit szólsz? Ez ámulatba ejti az embert, csodálkozásba ejti az embert, hogy a teljhatalmát ebben a névben nekünk adta, hogy rendelkezzünk vele.

Ha énbennem maradtok, amit csak kértek, megkapjátok. Ha ez az egység nem oly tökéletes, ha rajta kívül kértél, akkor azt nem fogod megkapni ebben a névben sem, mert ez csak a szeretet által megy, és a hit által. De ha énbennem maradtok – mondja Jézus –, amit csak kértek ebben a névben, a tiétek.

 A 2Timótheus 2. fejezetében is tanulunk valamit a névről, a drága szent névről, ami oly fenséges, oly magasztos és oly dicső, hogy meg kell köszönnünk, hogy megismertük, mert megváltoztatja az életünket. Ha ismerjük ezt a nevet, és ismerjük a név kiejtésének a hatalmát és erejét, akkor megváltoznak a mindennapjaink. Mit engedünk meg ebben a névben? Uralkodunk-e ebben a névben?

2Timótheus 2,19.

19. Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentuma, melynek pecsétje ez: Ismeri az Úr az övéit, és: Álljon el a hamisságtól mindenki, aki Krisztus nevét vallja.

Megáll az Istennek erős fundamentuma, vagyis alapja. Nézzük, mi az! Ismeri az Úr az övéit, vagyis biztos lehetsz benne, hogy pontosan tudja, hogy Jézus neve rád van írva, hogy az övé vagy, megismer téged, az Ő nevéről neveztetsz. Micsoda Ige!

Akarod, hogy ez a név hathatós legyen az ajkadon? Szeretnéd? Akkor a hamisságokat távoztasd el az életedből! A kettő nem fog egyszerre menni. A hamisságtól távozzon el min­denki, aki ezt a nevet vallja! Vagyis szeresd a jót, kövesd az igazságot, járj szeretetben, és ez a név, ez a Krisztus neve mindenhatóvá válik az életedben, ha eltávoztatod a hamisságot.

A hamis ajkakat, hazug ajkakat megveti az Úr. Ez az egyik dolog, amit a Példabeszédek­ben olvasunk, hogy gyűlöli az Úr. A hamisságokat távoztasd el magadtól! Az Úr a segítséged­re lesz. Törekedj a jóra, a jót válaszd, a jót cselekedd, és ez a név fenséges lesz az életedben!

Egyre jobban fog megnyilvánulni, egyre jobban fogja mozgatni a szellemi birodalmat, ahogy az ajkadon tisztasággal ki tudod ejteni ezt a nevet. Az Úr tisztaságában, mert a szent vér van feletted, és a hamisságtól pedig eltávoztál. Kell hozzá, le van írva! Álljon el a hamisságtól mindenki!

Ki szeretne teljesen elállni a hamisságoktól? Mindannyian törekszünk erre. Akkor segítsé­gül hívjuk az Úr nevét, és aki az Úr nevét vallja – mindenható név, cselekszik, győzelmeket hoz, legyőzte a betegséget, a fájdalmat, a halált, a szegénységet –, ez a név cselekszik! Ez a név mindenható. Dicsőség Istennek – mondjuk bátran! Dicsőség Istennek!

A zsidókhoz írt levélben megint a névről jön egy kijelentés. Most szeretnénk még tudakozni, hogy miket tanít az Írás a névről, a név használatáról. És ez a név nem más, mint a Jézus neve.

Zsidó 6,10.

10. Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfelejtkezzék a ti cselekedeteitekről és a szeretetről, melyet tanúsítottatok az Ő neve iránt, mint akik szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.

Vagyis nem cselekedetekből nyerted az üdvösséget, de az Úr igenis nézi a cselekedeteket, és nem igazságtalan, meg fog jutalmazni a jó cselekedetekért, amelyekre a Krisztusban téged újonnan teremtett. Kellenek ezek a cselekedetek, ne mondjuk azt, hogy ezek nem fontosak! Igenis fontosak, sőt Isten nézi ezeket, és ezek szerint jutalmaz meg minket.

Nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkezzen a ti cselekedeteitekről és a szeretetről, melyet tanúsítottatok az Ő neve iránt. Figyelj! Minden olyan dolgot, amit a felebarátodnak teszel, ha egy pohár vizet adsz az Ő nevében, az olyan, mintha az Úrnak tetted volna. És az Úr nem igazságtalan, hogy meg ne jutalmazzon téged. Úgyhogy amit teszel a másiknak, azt az Úrra való lelkiismereteddel tedd, az Ő nevével.

Mindig tedd hozzá, amikor megindul a szíved, hogy Uram, ezt a Te nevedben teszem most! Olyan, mintha Neked tenném, és tudom, hogy Nálad föl van írva, ha senki nem látja, az sem számít. Nem azért teszem, hogy a másiktól hálát várjak, vagy a másik megköszönje, mert ha hálátlan, és nem jut eszébe, én akkor is Neked cselekedtem. Neked tettem, a Te nevednek tettem. A Te neved szeretete iránt cselekedtem ezt! – és az Úr nem igazságtalan, hogy meg ne fizessen. Bőségesen fog megfizetni. Megjutalmaz téged.

Fedezzük fel, hogy ebben a névben micsoda közösségben lehetünk az Úrral! Amit csak a másiknak teszünk, a legkisebb dologtól kezdve, ha azt az Úr nevében tesszük, olyan mintha az Úrnak magának cselekednénk. Óriási kegyelem van ebben a névben, éljünk vele!

És nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkezzék ezekről. Fel vannak írva nála ezek a cselekedetek, hogy tanúsítottuk ezt a szeretetet az Ő neve iránt, mint akik szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek. Vagyis amikor én kiállok ide szolgálni – hogy magamat hozzam példának –, az Úr Jézus nevében jövök ide elétek és hiszem, hogy az Isten színe előtt, az Istenből szólom Isten Igéjét a Krisztusban, az Ő nevében, és ezért teljesség kell, hogy jöjjön rátok az Ő nevében.

Minden tökéletlenségem, minden hibám, minden tévesztésem ellenére az Úr teljessége fog jönni, mert az Ő nevében szólok nektek. Elnyeli a gyengeségeinket, a gyarlóságainkat, a nem tökéletes voltunkat. Ez a név elnyeli, és teljességet hoz elő az Ő neve. Az Ő neve cselekszi.

Én az Ő nevében jöttem ma ide hozzátok, titeket is az Ő nevébe helyeztelek bele, amikor imádkoztam ezért az alkalomért. Az ellenség elnyeletik, nem marad hely. Békességet érzel, szeretetet érzel, kiáradást érzel, az Úr jelenlétét érzed.

Ebben a névben van ez a szolgálat, az Úr Jézus nevében. Az ellenségnek nem marad hely, sem viszálykodás, sem aggodalmak, sem félelmek, sem meg nem bocsátás, ez mind leesik rólad ebben a névben, Jézus nevében. Éljetek evvel a névvel.

Zsidó 13,15.

15. Annakokáért Őáltala vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az Ő nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcsét.

Vagyis ezeket a dicséreteket nem felejtjük el akkor sem, ha nem nagyon van mivel dicsekednünk, akkor is dicséret jár Neki, mindenkor. Azt mondja, hogy mindenkor vigyünk dicséretet az Úr elé. Ez is köteles részünk. Minden pillanatban kell, hogy legyen valami, amikor azt mondod, hogy igen, ezt az Ő neve cselekedte, azokra a dicső dolgokra gondolva hálát kell adnom Istennek. Az Ő nevéről vallást tevő ajkak gyümölcse.

Ezek gyümölcsök, amit a trón elé viszünk. Áldozatok. Áldozat az Úr trónja előtt, hogy az Ő nevéről vallást teszek. Ez a hatalmas név mit cselekedett az életemben! Legyőzte az ellenséget, legyőzte a betegséget, gyógyulást hozott nekem, örömöt hozott nekem, gyarapodást hozott nekem. Ez a név cselekedte.

Amikor ezt kijelented, még akkor is, ha nem látod, az a dicséretek áldozata volt a trón előtt. Ezt a nevet magasztalod, ezt a nevet látod, és magasztalod a Jézus nevét. Az Ő nevéről vallást tenni, ne feledkezz el erről! Tegyél vallást a nevéről. Igen, ez a név cselekedte, a szent név, a hatalmas név, a Jézus neve cselekedte az életemben. Gyakorold ezt! Mert a szent nevet a Szent Szellem fel fogja magasztalni.

Ha az ajkadon így elhangzik, akkor a Szent Szellem meg fogja cselekedni. Az Ő feladata, hogy felmagasztaltassék ez a név. Mennyire összefüggnek ezek! Apró részeket nézünk az Igéből innen-onnan, és hogyan összeáll a kép! Az Ő neve hogy felmagasztaltatik minden név fölé, mert dicsőséget vesz magának!

Hívj segítségül engem a nyomorúság idején – mondja. Átmentünk-e nyomorúságos helye­ken az elmúlt időkben? Szerintem mindannyian kóstolunk belőle időről időre, hogy most nyomorúság van. Helyzetek, a világban nagyon nehéz idők vannak. Azt mondja, hogy amikor ezeken a nyomorúságos helyeken vagy, hívj segítségül engem!

Micsoda felkérés ez a kegyelem trónjáról! Hívj segítségül engem, ne feledkezz el rólam! Hívj segítségül engem, hiszen én itt vagyok! Hívd segítségül az én nevemet! Bátorít az Úr minket. Azt mondja, hogy én megszabadítalak téged, csak ne felejts el segítségül hívni engem! Hívj segítségül engem, én megszabadítalak téged – és utána jön valami, amiről sokan elfeledkezünk –, te pedig dicsőítesz engem.

Dicsőíteni kell ezt a nevet, magasztalni kell, hálaadásokat kell vinni ebben a névben a trón elé! Te hívj segítségül, én megszabadítalak, és te dicsőíts engem! Dicsekedj ezzel a névvel, hogy mit cselekedett az Úr neve az én életemben! Dicsőíts engem ebben a névben! Ne a problémákra tekints, hanem dicsőíts engem ebben a névben!

Áldott legyen a neve, hogy megragadjuk ezt, és jobban fogjuk ezt cselekedni, mint eddig valaha, mert közben az ajkadon van ez a név, és ez a név cselekszik. Ez a név élő és ható. Isten Igéje ez a név. Olvasd el a Jelenések 19-ben, hogy az Ő neve Isten Igéje.

Ha az Isten Igéjét kiejted a Jézus nevében, nincs hozzá mérhető hatalom sem földön, sem égben, sem föld alatt a Jézus nevében. Drága szent név. Áldott legyen a neve, és ezt a nevet ma közelebb engedjük a szívünkhöz, mint eddig valaha és elkötelezzük magunkat.

Ebben a névben bátrabban veszünk hatalmat, mint eddig valaha, és jobban fogjuk szeretni ezt a nevet. És jobban fogjuk magasztalni. A Jézus neve édesebb lesz nekünk, mint eddig valaha, mert micsoda kincs és teljesség van benne!

Efézus 5,20.

20. Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának.

Vannak fordítások, ez szerencsésebb mindenekben. Mindenkor mindenekben, bárhol is jársz. Hogyha a megtört hajó orrába kapaszkodsz is éppen, akkor is, ott is hálákat adjál a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében! A hálánkat is így tudja elfogadni az Atya, a névben. Hálá­kat adni ebben a névben az Istennek és Atyának.

A hálaadásaink sem mehetnek másképp, csak ebben a névben. Mert ebben a névben meg­tisztulva vagyunk a trón előtt. Minden gondolat, ami nem odavaló, abban a pillanatban leesett a trón előtt, ahogy kiejted ezt a nevet. Egy megszentelődés megy végbe ebben a névben. A háláinkat így tudja az Atya meghallgatni, ebben a névben. Elgondolkodtató!

Kolossé 3,17.

17. És mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Őáltala.

Cselekedni lehet szóval vagy tettel. Ha kimondjuk a szavainkat, az is a hitünknek egy cselekedete. Ezért írja, hogyha cselekedtek szóval vagy tettel. A tetteinkkel is cselekszünk, de a szavaink is cselekedetek Isten trónja előtt. Mert ez a hit törvénye, hogy hiszünk és szólunk, és ahogy szóltuk azt, az szellemi cselekedet volt. A hit szava.

Ezért mondja, hogy minden, amit cselekedtek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek. Nincs más! Csak így tegyetek mindent! Jézus nevében cselekedjetek! Vagyis az összes cselekedetünket a Jézus nevében cselekedjük meg. Miért fontos ez? Mert az ellenség nem kap helyet, minden rés bezárul, és leesik a gonosznak minden szándéka, amikor kiejted ezt a nevet.

Még ha sündörögne, forgolódna is, valamit éppen tervez, készíti az aznapi gonosz terveit, és te mész az utadon a legjobb szándékkal, és azt mondod, hogy az én napomat a Jézus nevében fogom ma megcselekedni, akkor abban a pillanatban leestek az ördögnek a tervei onnan. A Jézus neve cselekszi ezt, egy teljesség van benne.

Mindent a Jézus nevében kell tenni! Beülsz az autóba, a Jézus nevében fogsz eljutni az úticélba – jelentsd ki! Elnyeletik a gonosz minden szándéka, amikor ezt a nevet kiejted, ezért kéri tőlünk ezt az Atya, hogy ebben a névben cselekedjünk. Ebben a névben. Kijelentjük, hogy ebben a névben a hatalom uralkodik a helyzet felett, a Jézus nevében. Ámen.

Mindent ebben a névben cselekedjetek! Emlékeztessük magunkat erre, amikor jövünk-megyünk, amikor cselekszünk, amikor szólunk! Uram, a Jézus nevében fogok szólni. Még ha úgy is érzed, hogy jaj, de megmondanám a másiknak a magamét, a Jézus nevében fogok szólni.

És nézd meg, hogy ott lesz az a kegyelem, hogy csak azt mondod ki, amit ki kell monda­nod. És ez nagy kegyelem, ez nagyon nagy kegyelem, Jézus nevében. Áldott legyen az Ő neve! Mondjad, hogy áldott legyen az Ő neve! Áldott legyen az Ő neve! Bizony. És ez a név áldott, minden cselekedetünkben kijelentjük.

A névhez hozzáférés kell – ezt kell még látni –, és ezzel zárjuk a mai gondolatsort. Megnézünk olyanokat, akik a Jézus nevét segítségül hívták és mégis pórul jártak. Van ilyen? Van, ha valakinek nincs hozzáférése a névhez, akkor jobb, ha ki sem ejti ezt a nevet.

Ez történt Skévával és a fiaival. Az Apostolok cselekedetei azért írja le, hogy legyen bennünk egy egészséges istenfélelem, amikor kiejtjük ezt a nevet, egy istenfélelemmel tudjuk kimondani ezt a nevet, amikor szükség van rá. A 19. fejezet az Apostolok cselekedeteiben egy rövid kis történet, és végtelenül tanulságos.

Apostolok cselekedetei 19,13–17.

13. Elkezdték pedig némelyek a lézengő zsidó ördögűzők közül az Úr Jézus nevét hív­ni azokra, akikben gonosz szellemek voltak, mondván: Kényszerítünk titeket a Jézusra, akit Pál prédikál.

Gondolták, hogy ez a Jézus neve milyen jól működik azoknak, hívjuk mi is segítségül ezt a nevet! Mi is mondogassuk Jézus nevét! Hát megtették, elkezdték a Jézus nevét hívni azokra, akikben gonosz szellemek voltak. A gonosz szellemek megnyilvánulnak, tehát nem nehéz kitalálni, hogy ki az, akinél ezek a gonosz szellemek vannak. Hívjuk segítségül a Jézus nevét! Itt van a baj, hogy ismered-e személyesen azt a Jézust? Van-e vele személyes kapcsolatod?

Ott van-e a Szent Szellem közössége, amikor kiejted ezt a nevet? Mert ha csak annyit jelent neked a név, hogy láttad a nagy szolgálókat, hogy a Jézus nevére milyen csodák történnek, és azt mondod, a Jézus nevében legyen ez meg az, akkor nem fog mozdulni a Szellem, mert nincs közösség vele, sőt ha nem vagy benne a krisztusi Testben, akkor még rossz vége is lehet. Nézd meg, mi történt itt.

14. Valának pedig némelyek Skévának, egy zsidó főpapnak fiai heten, akik ezt műve­lik vala.

Azt mondták, hogy Jézus neve csodákra képes, és elkezdték hívni a Jézus nevét segítségül.

15. Felelvén pedig a gonosz szellem, monda: A Jézust ismerem, Pálról is tudok; de ti kik vagytok?

Hallottál-e már démonokat szólni? Nem kell sokat figyelmezni rájuk, mert a hazugság atyjától származnak, de tudnak szólni, és ilyenkor meg kell nekik parancsolni, hogy némul­janak el. Pál a szellemi birodalomban meg volt jelölve.

Skéva fiai nem voltak benne a Krisztus Testében, ezért nem volt hozzáférésük a névhez. Vagyis, nincs jogosultságod a Jézus nevében parancsolni nekem! – mondták a démonok. Hogy képzeled, hogy parancsolgatsz nekem a Jézus nevében, amikor nem vagy annak a Testnek a tagja!

Jól tudják azt a démonok, meg vagy-e jelölve. A szent szellemi birodalomban meg vagy jelölve a szíved körülmetélésével, amikor oda bekerülsz, hogy hatalmad van fölöttük. Meg vagy jelölve. És ti kik vagytok? – kérdezték. És nemcsak, hogy ilyen szemtelenül válaszoltak, hanem utána rájuk ugrottak. Képzeld el, hogy rájuk ugrottak!

16. És reájuk ugorván az az ember, akiben a gonosz szellem volt, és legyőzvén őket, hatalmat vett rajtuk annyira, hogy mezítelenen és megsebesülve szaladának ki abból a házból.

Természetfeletti erő volt [a sötétség oldaláról] az emberben, akiben a gonosz szellem volt, mert hatalmat vett rajtuk, még a ruhát is leszedte róluk. Mezítelenül és megsebesülve szalad­tak ki a házból. Nézd meg, hogy megszégyenültek!

Jézusnak a neve egy felhatalmazással működik. Ha nincs meg ez a felhatalmazásunk, akkor csak üresen ejtjük ki ezt a nevet, mert a Szent Szellem nem mozdul mögötte. A Szent Szellem mozdulása kell mögötte.

17. Ez pedig tudtukra lett mindeneknek, mind zsidóknak, mind görögöknek, kik Efézusban laknak vala, és félelem szálla mindnyájukra, és magasztaltatik vala az Úr Jézusnak neve.

Képzeld el, hogy mezítelenül szaladnak ki a főpap fiai, hát akkor ott történhetett valami, gondolták, és elkezdtek beszélni erről. Az ördög nagyon szereti a botrányköveket, és híre megy gyorsabban, mint az Evangéliumnak. Tapasztaljuk, ha valami történik, annak pillanatok alatt híre megy.

Magasztaltatik vala az Úr Jézusnak neve – egy olyan név, ami ítéletekre is képes, retten­tésre képes, és megszégyeníti az ellenséget. Bátran hívd ezt a nevet segítségül minden pilla­natban, és élj vele, és lüktess együtt ezzel a névvel minden pillanatban! Tudd, hogy ez a név a tied, hogy erő van benne, hogy hatalom van benne, hogy csodákat cselekszik, hogy éltet ez a név téged! Magasztaltassék ez a név az életünkben!

Még az ördögök is engednek nékünk! – így jöttek vissza Jézus tanítványai, mert őket Jézus fölhatalmazta. A Lukács evangélium 10,17-ben olvassuk ezt. Örvendezve jöttek vissza. Jézus kiküldte őket, hogy az én nevemben menjetek, és gyógyítsátok a betegeket, halottakat támasszatok fel! És jöttek vissza mind a hetvenen, hogy még az ördögök is engednek nékünk e név hallatán. Miért? Mert fel voltak hatalmazva erre a névre.

Tudod-e, hogy neked hatalmad van a névben? Emeld fel a kezed, ha tudod, és élj vele! Élj vele! Hatalom van ebben a névben, gyönyörködj ebben a névben és kerülj közösségbe ezzel a névvel! Azért kezdtük így, hogy Jézus nevében gyönyörködtünk.

Legyél közösségben, hogy amikor kiejted a Jézus nevét, akkor biztos lehetsz, hogy a Szent Szellem hatalmasan fog mozdulni, mert Te Őbenne vagy, Ő tebenned van, és minden térdnek engednie kell ennek a névnek a hallatán. Ámen.

Emeld föl a kezed! Halleluja! Elkezdjük dicsérni Őt újra. Megköszönjük neki ezt a csodát, ezt a nagy csodát, amit adott nekünk ebben a névben. És ebben a névben fogunk ma imádkozni értetek. Ebben a névben fogunk parancsolni a fájdalmaknak, a betegségeknek, a drága Jézus nevében.

És ezt a nevet a legnagyobb kincsként tekintjük az életünkben. Legnagyobb kincsként! Megnyitotta a szemünket arra, hogy ne legyünk tétlenek? A könyv bármelyik lapját olvasod, olvasni fogsz a Jézus nevéről. Élj vele! Remeg a szellemi birodalom ettől a névtől, az ellenség birodalma remeg, hogy ki ne ejtsd hittel.

Ha hittel kiejted, neki vége van. Neki mennie kell onnan! Halleluja! Nekünk pedig örvendezni kell ebben a névben. Gyönyörűséges az Úr Jézus neve, gyönyörűséges, minden­ható, fenséges, magasztos, magasságos, áldjuk Őt. Kezdjük áldani az Úr Jézus nevét, a drága szent nevet! Halleluja!

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

BÉKEVÁR FŐOLDAL