2016.08.31. 
 

ISTEN IGÉJÉVEL ÉLNI

Sandersné dr. Kovács Erzsébet élőben elhangzott tanításának nyers szövege

2016. augusztus 14.

 

Tekintsük a Bibliánkat a Jézus nevében! Jó az Úr mihozzánk? Bizony, az Ő kegyelme örökkévaló! Fenséges, táplál minket az Ő Igéjéből, és elkészítette nekünk azokat az utakat, amelyeken járnunk kell. Megköszönjük, hogy vezet minket, a szemeivel tanácsol és soha el nem hagy minket. Ez a vágyódása hozott el titeket ma is.

Ez a vágyódó, emésztő szerelem, ahogy az Úr vágyódik az övéi után, hogy egyre több figyelmet tudjon nyerni tőletek, hogy az Igére figyelmezzetek, hogy az Ige vezessen benne­teket, hogy az Ige oltalma alatt lehessetek.

Az Úr vágyódó szerelemmel van irántatok, féltőn szerető az Úr. Ezért a világból egyre kevesebbet és kevesebbet vegyetek föl magatokra, és próbáljatok minél inkább az Úr felé irányulni minden tekintetben!

Ezt készítette mára nekünk, hogy megértsük, mit jelent az Isten Igéjében való élet, mit jelent Isten Igéjével élni és Isten Igéjében élni. Ezt szeretném egy kicsit ma az Igéből veletek együtt megvizsgálni.

A Lukács evangélium 4. fejezetére térünk, és megkérjük Jézus Krisztust, hogy hozzon ma nekünk világosságot ebből! Használja az én számat, használja az én gondolataimat, használja az én edényemet arra, hogy ez a kenet úgy ömöljön ki a mai tanításban, hogy ti abból épülést és világosságot nyerjetek, a Jézus nevében! Ámen!

Nektek pedig befogadó szíveket kérünk, hogy ezt befogadjátok, és gyümölcsöző legyen, ami oda bekerül, nagy gyorsasággal. Minden akadályt eltávolítunk az életekből, ami hátráltat benneteket, ami késleltet, ami akadályoz, a Jézus nevében eltávozik, hogy gyümölcstermők lehessetek! Nagyon sok ajtó nyílik, ezeken be kell menni, dicsőségesek ezek!

Drága Jézus Krisztusunknak a Szent Szellemmel való megteljesedése utáni negyven nap­ról ír a Biblia a Lukács evangélium 4-ben. Előtte Jézus keresztséget vesz, keresztelő János megkereszteli, ahogy azt az Ige meghagyta, és leszáll rá a Szent Szellem.

Hang hallatszik az égből, és Isten kijelenti fölötte, hogy ez az én szerelmetes Fiam, akiben én gyönyörködöm. Azt tudod-e, hogy Isten ezt fölötted is szeretné, ha elmondhatná, hogy te mindenben olyan engedelmességben vagy, hogy Ő gyönyörködik tebenned, és szerelmetes fiává lettél? Ez Isten akarata!  Ezt Jézus fölött kijelenti, amikor megtelt így a Szellemmel.

Lukács 4,1–14.

1. Jézus pedig Szent Szellemmel telve, visszatért a Jordántól, és viteték a Szellemtől a pusztába.

A Szellemtől a pusztába viteték. Azt gondolják a keresztények, hogyha megtelnek Szent Szellemmel, ha újonnan születnek, bejönnek a királyságba és megtelnek Szent Szellemmel, akkor már minden nagyon tökéletes lesz az életükben onnantól kezdve.

Ezt így a Biblia nem írja. Nem írja, hogy nem lesznek megpróbáltatásaink, és nem írja, hogy nem lesznek megmérettetéseink.  Ha valaki úgy hirdeti az Evangéliumot, hogy gyere Jézushoz, és akkor minden első pillanatra, azonnal arannyá válik az életedben, ez így téves Evangélium.

Jézussal sem így történt, és a mi életünkben is vannak megmérettetések, melyek nagyon jók arra, hogy tudjuk bizonyítani, hogy igenis az Ige és a hit működik az életünkben, és áttörések jönnek. Egyre csillogóbbak leszünk, győzelmeink vannak és nem adjuk alább, mint Isten tökéletes akarata! Azt szólítjuk az életünkben!

Ez egy hitmunka, ezeken átmenni, és teljes örömnek tartsátok, amikor különböző megpróbáltatásokba estek! Miért kéri ezt tőlünk Isten? Nem mondja, hogy nem lesznek meg­próbáltatások. Azt írja, hogy örömnek tartsátok, amikor ezekbe beleestek azért, mert csak a hit örömével tudsz kijönni belőle.

Ha nincs ott a hit, akkor örömöd sincs, és ha nincs örömöd, akkor nem lesz győzelem a végén, hanem egyre beljebb és beljebb, és lejjebb süppedsz benne. Tehát ez velünk nem eshet meg, mert Isten odaadta nekünk az Ő hitét, és a hit pedig legyőzte a világot.

A hit legyőzte a világot, de bennünk van az, ami a győzelemhez elegendő. Isten az Ő hitét közölte velünk. Az Ő szeretetét közölte velünk. Az Ő látását közli velünk. Utána megfogja a kezünket, és ki kell járni, és ez győzelem a számunkra Jézus nevében!

Jézusnak tehát egy nehéz időszak jött az életében abban a szempillantásban, amikor betel­jesedett a Szellemmel, Szellemmel telve visszatért a Jordántól, és viteték a Szellemtől a pusztába. A pusztába vitetett Jézus negyven napra.

2. Negyven napig, kísértetvén az ördög által. És nem evett semmit azokban a napok­ban; de mikor azok elmúltak, végre megéhezék.

Nehéz órák jöttek az életébe. A kísértések ideje jött el az életébe. Ne gondoljuk azt, hogyha Jézusnak ezen kellett átmennie, és Istentől rendelt volt ez, hiszen a Szellem vitte, akkor a mi életünkben nem lesznek jelen ezek a kísértések.

Jézus megkísértetett, hogy megtanulja, hogy az Ige hatalmával hogy kell élni, mert ez lesz a története ennek a fejezetnek, akkor nekünk ugyanígy ezek a kísértések azért vannak az útjainkban, hogy megtanuljuk, kik vagyunk Őbenne. Identitást tanulunk.

Milyen hatalmunk van az Igében, hogy lehet győzelemben kijönni ezekből, és jobban ragyogni, mint amikor oda bementünk. Jézus nevében. Ámen. Tanulságos lesz ez nekünk, ma ezt olvassuk, együtt fogjuk megnézni ezeket az Igéket.

2. Negyven napig, kísértetvén az ördög által. És nem evett semmit azokban a napokban…

Tehát böjtöt tartott Jézus, negyven napos böjtöt. A böjt nagyon fontos nekünk is. A pulpi­tusról nem hangzik el eleget, hogyha a Szellem vezet, akkor menj bele abba a böjtbe és böjtöljél, mert a testet alá kell vetni. A test nem uralkodhat.

A test a szellem ellen törekszik, a szellem a test ellen. Ezek ketten nem egyeznek. A test mindig más irányba akar menni. Neked a szellem útvonalát kell fölvenned! Ezt kell meg­tanulnod, hogy a testet alád kell vetni, ehhez kiváló egy böjt. Jézus is böjtön volt, negyven napos böjtön. Semmit nem evett azokban a napokban.

2. … de mikor azok elmúltak, végre megéhezék.

Amikor azok elmúltak, akkor megéhezett.

3. És monda néki az ördög:…

Az ördög akkor fog jönni, amikor a leggyengébb az ember. Amikor a leginkább kísérthető, akkor fogja hozni a kísértést. Amikor minden nagyon erős, amikor egy szóra azt tudod mondani neki, hogy állj, távozz, akkor nem tudja úgy bevetni a kísértés erejét. Mondta neki az ördög.

3 … Ha Isten Fia vagy, mondd e kőnek, hogy változzék kenyérré.

Ez az átváltozás, hogy a kősziklából élő kenyér lesz, ezt nem az ördög szavára adta Isten. Hogy Jézus valóban a kősziklából lett az élő kenyérré, kőből kenyérré, de nem azért, hogy az ördögnek bármit megmutasson. Az ördög tudta, hogy Ő az Isten Fia, és ebből élő kenyér lesz, de nem az ördögnek a szavára kellettek ezek, hogy beteljenek. Jézust nézzük meg, mit felel:

4. Jézus pedig felele néki, mondván: Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden Igéjével.

Akkor van baj, ha nem tudjuk, vagy nem figyelmezünk az Igére. Jön a kísértés, hogy mi van megírva? Vagy nem tudjuk, mert nem hallottuk, vagy ha tudjuk és hallottuk, és akár a szívünkben is van, de nem arra figyelmezünk, és nem érvényesítjük abban a pillanatban, akkor nem lesznek ilyen győzelmeink.

Jézus azt mondta, hogy meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden Igéjével. Ez azt jelenti, hogy a Lukács evangélium elején, hogy ki nemzette a kit, abból is meg lehet gyógyulni. Isten minden Igéjében benne van az Ő ereje.

Bármelyik Igét veszed a Bibliából, Isten minden Igéjében ott van az Ő élete, az Ő ereje, az Ő magasztos volta, az Ő dicsősége, mert az Ő Igéje az Ő dicsőségével teljes. Azt mondja itt Jézus, hogy nem csak avval a falat kenyérrel él az ember, amit minden nap magunkhoz ve­szünk, hanem Istennek az Igéje éltet minket, jobban, mint a kenyér.

A szellemi eledel az első. Ez jelen legyen minden keresztény életében, és éheznünk kell ezt a kenyeret, az Istennek az Igéjét! Az Istennek az élő szavát éheznünk kell! Megígérte Isten, hogy az utolsó időkben ilyen éhséget bocsájt a földre. Nem a kenyér után való éhséget, hanem Isten Igéjének a hallgatása után való éhséget bocsátok e földre.

Tudod, kiket szólítok én ide közétek az üres helyekre? Akik éhezik az igazságot, és szomjazzák az igazságot. Sokan vannak kint a világban, akik éhezik és szomjúhozzák ezt az igazságot, meg van írva, hogy ők megelégíttetnek az élő kenyérrel, az élet kenyerével. Avval a mennyei mannával, ami az égből száll alá. Jézus nevében!

Az imádók lesznek ők, mert ha a mennyei kenyérrel lesznek megelégíttetve, akkor imádókká lesznek. Ugye? Ámen, Jézus nevében. Imádókat szólítunk, akik az Istent imádni jönnek, és nem az emberi mivoltunkat tekintik. Jézus nevében! Mert Őt képviseljük. Jön egy következő kísértéssel az ördög.

5. Majd felvivén Őt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatta néki e föld minden birodalmát egy szempillantásban,

Az egy szellemi látás volt, azt mondta az ördög neki:

6. És monda néki az ördög: Néked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét; mert nékem adatott, és annak adom, akinek akarom;

Itt elárul az ördög valamit, hogy azért tudom neked adni ezt mind, mert nekem adatott – mondja. Ez az Ádám bűnbeesésénél történt. Kikerült Ádám kezéből, és annak adom – mondja –, akinek akarom. Azt mondja az ördög, hogy teljhatalmam van e felett, ebben a világban, ahova jöttél – mondja Isten Fiának. Neked adom. Tudom, hogy ezért jöttél, hogy vissza­szerezd ezt a hatalmat.

Jézusnak egy elrendelt útja volt arra, hogy ezt a hatalmat visszaszerezze. Kereszthalált kel­lett halnia. Le kellett győznie az e világ istenét, és a bűnöket magára venni. Az emberi elbukott természetet magára venni, a betegségeinket, a fájdalmainkat, és így, ezen a fájdalmas kereszt­úton és a pokolba való lemenetel által kellett győzelmet vennie, teljes győzelmet a sátán felett.

A sátán meg akarja kerülni ezt. Azt mondja, hogy nincs szükség erre a szenvedésre, odaadom én ezt neked, amiért jöttél. Megkaphatod ezt tőlem. Neked adom, csak egyet kérek, hogy engem imádj!

7. Azért ha te engem imádsz, mindez a tiéd lesz.

Engem kezdj el imádni, és ne az Istent! Amikor az életünkben olyan helyhez érkezünk, ahol az ördög rá akar minket arra venni, hogy könnyű kerülőutakkal szerezzük meg azt, amit Isten Igéje szeretne nekünk odaadni, akkor tanuljunk meg nemet mondani! Jézus is mondhatta volna. Ez egy igazi csábítás. Mindegyik csábítás volt.

Ha valaki éhes, és nem eszik negyven napig, akkor persze, hogy vágyódik egy falat kenyér után. De az nem az ördög szavára lesz úgy. Visszajött Jézus ide a földre, hogy visszaszerezze ezt a hatalmat, de nem az ördögnek a kegyeivel kellett, hogy visszaszerezze, ugyanis, ha elfogadta volna ezt az ajánlatot Jézus, akkor egy dolog nem lett volna a kezében.

Az ellenség feletti uralmat nem tudta volna megszerezni, és Ő azért jött, hogy az uralmat visszaszerezze, és nekünk átadja. Ehhez végig kellett járnia ezt az utat. A könnyebb kitérőket kínálja nekünk az ördög gyakran. Itt van egy jobb munkahely, több fizetés, gyere ide! Nagy a csábítás, de mit mond neked Isten Igéje?

Hogy melyik a te helyed, azt csak Tőle fogod meghallani. A könnyű kitérőkben, az át­hidaló megoldásokban benne van az e világnak a korrupciója, az ördögnek a terve, és el akar téged téríteni Isten útjáról. Át kell látnod ezeket, át kell látnod rajta! Jézus így válaszolt, egy hatalmas igazságot mondott itt Jézus:

8. Felelvén pedig Jézus, monda néki: Távozz tőlem, sátán; mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.

Felszólította, tovább ne kísérts! Távozz innen! Isten szava szólt, Isten Igéje. Csábítások, a kísértések ereje nem vehet erőt az életünk fölött, mert akkor szolgájává leszünk. Ha ezeket az utakat elfogadjuk, amely könnyebbséget kínál nekünk, és az nem az Ige útja, hanem letértünk az Ige útjáról, akkor az ő szolgaságába kerülünk.

Isten Fia azt mondta, csak Istent szolgáld! Csak az Ő Igéjét, csak a keskeny utat, csak a tiszta, szent, megigazult utat. Csak Néki szolgálj! Maradj ezen a keskeny ösvényen, ami el van rendelve! Ahogy a te győzelmed meg van írva, azon maradj! Az ördög nem adta fel. Harmadik kísértés is következik. Jeruzsálembe vitte Őt. A király városába.

9. Azután Jeruzsálembe vitte Őt, és a templom ormára állítván, monda néki: Ha Isten Fia vagy, vesd alá magad innét;

Látod? Újra megkérdőjelezi. Bizonyítsd be, hogy Isten Fia vagy! Rá akarta venni olyan cselekedetekre, hogy Jézus azt mondta, hogy ebben nincs benne Isten. Ezeket nem fogom megtenni a te kedvedért sem! Tőled ugyanígy kérdezi. Ha te Isten fia vagy, akkor miért küz­desz ezekkel a tünetekkel? Ha Isten fia vagy, akkor miért vannak gondjaid a számláiddal?

Ugyanúgy Isten fia vagy, és neked be kell bizonyítani: sátán, távozz a kísértéseiddel, én hiszem az Igét, és én a hithűségemmel megállok abban, amit hiszek! Nem fogok letérni erről az útról a te kedvedért, a Jézus nevében.

Az Úr gyönyörködik az én hitemben, és én kitartok a hitemben, hithű vagyok. Nem kell bebizonyítanom, hogy Isten fia vagyok, Jézus sem tette. Jézus is csak megválaszolta, hogy mi van megírva. Mindig az Igével válaszolt, és az Ige a legfelsőbb hatalmi hely az életünkben.

Ha azt szóljuk, akkor Isten igazsága meg tud jelenni az életünkön, nekünk nem kell be­bizonyítanunk, hogy Istennek a hatalmi helyre felemelt fiai vagyunk, azt a Szent Szellem bizonyítja be, mi csak az Igét szóljuk. Jézus is ezt tette. Nem bizonyította a sátánnak. Nézzük, mivel akarja kísérteni.

9. Azután Jeruzsálembe vitte Őt, és a templom ormára állítván, monda néki: Ha Is­ten Fia vagy, vesd alá magad innét;

Meg is indokolja, hogy miért kéri ezt, Igével alátámasztja. Teljesen, színtisztán az Igét szólja.

10. Mert meg van írva: Az Ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged;

Miért ne tennéd meg, hisz meg van írva? Az angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizze­nek téged. Nyugodtan leugorhatsz, úgysem lesz bántódásod, mert meg van írva.

11. És: Kezükben hordoznak téged, hogy valamiképp meg ne üssed lábadat a kőbe.

Mondja az ördög. Hallod a sziszegő hangját? Amikor sziszeg az életünkben. Pontosan meg van írva, de nem erre a helyzetre. Mert az ördög ki fog kapni Igéket a helyéről, és fogja idézni neked. Az Igével próbálta Őt elterelni.

Semmi baja nem lett volna Jézusnak, ha enged ennek a kísértésnek, de az ördögnek nem lehet engedni. Neki nem kell bebizonyítanunk semmit sem. Ő majd a Szellem ereje által fogja meglátni, hogy mi Isten fiai vagyunk, és hogy győzelemre jutunk.

Amikor ilyen kihívásai vannak, hogy no, most bizonyítsál, lelöktelek ide, és bizonyítsd be, hogy ki tudsz jönni – neked semmit nem kell bebizonyítanod! Tudod, mekkora terhet vesz ez le a vállunkról? Óriásit, és felszabadítja a hitünket.

Én ezt hiszem, és az Úr fogja megcselekedni. Az Úr fog engem megszabadítani. Nekem nem kell bizonyítanom, hogy az Ige itt beteljesül vagy nem. Azt az Igét kell szólni, amit a Szellem teljessége akkor ad!

Jézusnak megadta a Szellem teljessége által, hiszen így ment be a pusztába. Viteték a Szellemtől, a Szellem ereje által, vagyis tudta, hogy mi az, amit erre a helyzetre szólni kell. A Szellem ereje által Jézus megválaszolt az Igével. Nézd meg! Az ördög szájából is az Ige hangzik el, és Jézus az Igével válaszol, ezt mondja:

12. Felelvén pedig Jézus, monda néki: Megmondatott: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet.

Ördög, most figyelj!  Megmondatott: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Ezt nem teszem meg a kedvedért sem, hogy bármit bizonyítsak neked. Te majd meglátod a maga idejében, hogy ez így van, ahogy meg van írva! Ez így van. A sátán ezek után eltávozott egy időre.

13. És elvégezvén minden kísértést az ördög, eltávozék tőle egy időre.

Nem jelenti azt, hogy nem jött vissza ugyanezekkel, vagy más kísértésekkel. Ez a termé­szete, hogy kihívjon minket, hogy megkérdőjelezze, hogy amiben hiszünk, az tényleg ott van a szívünkben meggyökerezve? Kitartunk-e a hitünkben?

Akkor, amikor a legtámadhatóbbak vagyunk, amikor a legmélyebben vagyunk egy hely­zetben, akkor fog jönni legerősebben a kísértéseivel. Kísértő hangján szól hozzánk, hogy na, akkor most mutasd meg, hogy mit tudsz? Mi a saját erőnkből nem vagyunk képesek. Az Isten a Szent Szellemét erre küldte, hogyha te az Igét szólod, Ő beteljesíti azt. Ez így működik.

Elment egy időre. Elment kupaktanácsot tartani, hogy mivel jöjjön elő, mert hogy az ő tervei is megújulnak. Ezek nem váltak be, készített újabbakat, nem részletezi a Biblia, hogy mit, de Jézushoz visszajött és újra megkísértette. Akkor mi miért gondoljuk azt, hogy nem leszünk újra és újra megkísértve?

Nálunk is elő- és előfordul, hogy visszajönnek azok a gondolatok. Azt hittük, hogy már legyőztük azt a depressziót, és újra visszaköszön. Ugyanúgy kell ellenállni! Minden alkalom­mal, ha szólod az Igét, ő eltávozik. Az Ige hatalmasabb, az Ige tiszta, szent és mindenek felett való, és uralkodik felette. A következő vers hatalmas igazság.

14. Jézus pedig megtért a Szellemnek erejével Galileába: és híre ment néki az egész környéken.

A pusztába hogy ment be? A Szellemmel telve. Ez az első vers, a Szellemmel megtelve ment be, és miután megállt minden próbát, megteljesedett a Szellemnek erejével. Ugyanígy van ez, amikor a Jézus felkenetését olvassuk, hogy Jézus Krisztust, a názáretit, felkente az Isten Szent Szellemmel és erővel. Külön említi. A Szent Szellemmel telve ment be, és az erővel megtelve jött vissza, mert kiállta a próbákat.

Ezek a próbák azért nagyon veszélyesek az ördögnek, mert ha megállsz benne, akkor a végén a zsebkendőjét előveszi sírva, hogy miért is próbált meg téged. Kijössz a próbákból, erősebb leszel, erővel megtelve jössz ki. Bizonysággal, hogy ez győzelem, és ő bánja, hogy megkísértett téged. Mert az Úr a javadra fordította azt.

Jézus a Szellemnek az erejével tért meg. Erővel felruháztatott, hogy megállt ezekben a próbákban és az Igét tudta szólni, így erőteljesebb lett. Isten megengedte, hogy meglássa, hogyha az Igét szólja, az hatalmat vesz a kísértések felett. Erővel telt, úgy ment vissza Galileába, és híre ment neki az egész környéken.

Tudjátok, milyen hírnévről van itt szó? Itt még egy csodát nem cselekedett, csak a pusztában volt. Itt még nem beszélték az emberek, hogy ez az a Jézus, aki a vakok szemét megnyitja, ez az a Jézus, aki a halottakat feltámasztja. Itt még nem beszéltek az emberek er­ről. Később, a következő fejezetekben híre megy ezeknek a csodáknak.

Elsőként a szellemi birodalomban ment ki a híre, hogy íme, ez az ember Istennek Fia, aki az Igével legyőzte a sátán kísértését! Hatalmas híre ment ki a szellemi világban, a démoni világban. Van valaki, aki uralkodik felettünk. Aki ellen tudott állni a sátánnak is, a sátán kísértéseinek. Híre ment a démoni birodalomban, az egész ördögi sereg elkezdett rettegni tőle.

Óriási Ige! Itt nem az a hírnév, ami későbbiekben jön, hogy jött hozzá sokaság, mert a híre ment, hogy gyógyít. Itt a szellemi uralkodás, az Igével való uralkodás és a győzelem híre ment ki a szellemi birodalomba. Óriási dolog.

Tudod, hogy te meg vagy jelölve, hogy így uralkodj az Igével az ellenség minden ereje felett? Ha az Igét szólod a Szellemnek az erejével, a Szellemnek a teljességével, akkor az hatalmat vesz felette minden esetben.

A kulcs, hogy az Igét szólni kell! Ha nem vagy teljes a Szellemmel, akkor csak betű marad. Akkor távozik el a sátán, ha a Szellem erejével szólod azt, ha a Szellemmel telve mész be a pusztába. Szellemmel teljesen fog tudni ez az erő áradni az Igén, hogy elmenekül az ellenség előled. Jézus nevében ez a nagy igazság. Áment mondunk rá bátran, a Jézus nevében!  

Nem kell semmit bizonyítanunk, ebben ez a tanulság. Nehogy rá engedd magad arra venni, hogy te valamit is bizonyíts, és az ellenség gúnyolódik, hogy látod-látod, hiába hittél, és így és úgy! Abszolút nem a te részed, hogy az Ige valóság. Te higgyél! Aki hisz, az megtartatik. Te a hitedben megállsz! Az utolsó pillanatig, amíg meg vagy próbálva, meg kell állnod a hitedben, hogy ez megvan neked!

Ez a hit. Ebben gyönyörködik Jézus. Azt mondja: vajon talál-e hitet, ha visszajön a földre. Miért? Mert az ördög meg fog próbálni mindent, hogy kiszaggassa a hitedet, hogy add fel, mert ha már nincs hited, akkor már nem vagy veszélyes neki.

Amíg hiszed az Igét, hogy az úgy van, ahogy meg van írva, annak úgy kell lenni, addig jelentesz számára veszélyt ebben a szellemi birodalomban, ahol élünk, ahol ő akar uralkodni. Naponta pozíciót veszít, ahogy születnek újjá az emberek, kórházakban, börtönökben, utcá­kon, tereken, szolgálatokban. Naponta veszít a birodalmából.

Igen veszélyesek vagyunk a számára, ezt tudd meg! Mi, akik ismerjük az igazságot és ebben a világosságban járunk, veszélyt jelentünk neki és retteg tőlünk, mert az Igével ural­kodunk felette. Mert megtanultuk Jézustól, hogy az Igét kell szólni.

Meg van írva, és ha ezt a Szellemmel teljesen, Szellemmel telve teszed, akkor Ő minden esetben legyőzni az ördögöt, aki elsomfordál és feladja. Meg tudjuk harcolni a hitnek a szép harcait. Így van megírva. A Jézus nevében.

A kísértés idején erősek tudunk lenni, ha tudjuk, hogy mi van megírva. Sok kereszténynek fogalma nincs róla. Néhány Igét tud idézni, de látod, hogy az nem elég, hogy az Igét idézed. Az ördög is idézte Jézusnak az Igét, hogy nyugodtan vesd le magad, mert meg van írva!

Belemegyünk olyan bolond dolgokba, amikor idézzük az Igét, hogy ez van megírva. De nem a Szellem vezetett minket, hogy odamenjünk és abban részt vegyünk, annak nekifogjunk. Nem a Szellem vezetett minket.

Nem elég tudni, hogy mi van megírva, tudni kell, hogy a Szellem akkor melyik Igét akarja szólni általad. Ahol az erejét meg tudja nyilvánítani abban a helyzetben. Ez pedig a Rhema. A megelevenedett Ige.

Amikor a betű élővé válik, amikor azt a Szellem szólja általad, akkor a Szellem ereje jelen lesz a helyzet felett. Az Ige ismerete nélkülözhetetlen ahhoz, hogy győzedelmes életet éljünk. Nélkülözhetetlen, különben legyőz minket, ha nem tudjuk.

Jézus mind a három esetben úgy válaszolt, hogy meg van írva, és azt utána szólta a Szellem erejével. Ki kell ejteni az Igét, szólni kell az Igét! Ahogy azt az Igét szólod, annak ereje van az életed felett és uralmat vesz.

Az Ige erősen növekedik és hatalmat vesz, írja az Apostolok cselekedeteiben. Efézusban történt. Hatalmat vesz! Az Ige élő, csodálatos valóság. Isten szájából származik. Istennek a szellemi erejét hordozza az Ige. Ahogy te a szádra veszed a Szellem erejével, elkezd cseleked­ni. Elkezd cselekedni az életünkben.

Könnyű megoldást keresünk sokszor, és így kerülünk téves helyekre, hogy már megszaba­dulok, ha ezt teszem, vagy azt teszem. Vagy megpróbálom ezt helyette, vagy megpróbálom azt helyette. Pedig a Szellem kardját kellene használni, ami az Isten Igéje. Az egyetlen fegyver, amivel kaszabolni lehet, a többi mind a védekezésre van.

Efézus 6,17.

17. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a Szellem kardját, amely az Isten Igéje.

Ez az egyetlen, amivel támadásba lehet menni. Figyelj, ördög! Evvel többet nem jöhetsz! – és levágod a fejét. Egyetlen fegyver az Efézus 6-ban a felsorolt fegyverzetben, amivel előre lehet menni, utat lehet törni az Úrnak a dolgaira, és kaszabolni lehet. Le lehet vágni az ördögnek a csápjait, a gonoszságait, a nem odavaló hajtásokat.

Az Isten Igéje ez, a Szellemnek a kardja. Küzdő fegyverzet. Támadó fegyverzet. Területe­ket így lehet az Úrnak a hatalmi körébe helyezni, a kardjával. A Szellem kardjával. Nagyon fontos megtanulnunk az Igével így élni.

Az fogja meghatározni az életünk sikerét, hogy az Igével milyen közelségbe kerülünk. Hogy tudjuk, mi van megírva, és azt szóljuk a Szellem ereje által. Dicsőséget adunk Istennek. Az ördög eltávozott egy időre, így lesz veled is.

Lesznek könnyebb időszakok, aztán lesznek, amikor egy kicsit belendül és érzi, hogy támadható vagy, és akkor jobban fog támadni. Ugyanúgy az Igét kell szólnod! Jézus példájára, csak az Igét kell szólni. Már a születésünk is Isten Igéje által van. Azt írja a Szentírás, hogy újonnan születtünk, nem romlandó magból.

1Péter 1,23.

23. Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Is­tennek Igéje által, amely él és megmarad örökké.

Ez az új életünk úgy kezdődik, hogy az Igétől megszületünk. Utána ez a drága szent Ige, amitől az életünk létrejön és megszületünk, ez akar táplálni minket. Folytonos növekedést akar nekünk adni. Azt írja, hogy növekedjetek ezen, Istennek a tiszta, hamisítatlan Igéjén.

1Péter 2,2.

2. Mint most született csecsemők, az Ige tiszta, hamisítatlan teje után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek;

Nemcsak megszületni kell, utána növekedni is kell azon. A világ tele van szellemi csecse­mőkkel. Jobbra és balra sodorja őket az élet. Újjászületnek, és aztán nincs növekedés. Úgy bánik el velük az ördög, ahogy csak akar. Fel kell növekedni, az is az Ige által van. Az Isten­nek a tiszta, hamisítatlan tején kell növekedni!

Mert az Ige egy olyan élő valóság, ami elkezd táplálni minket. A szellemünknek kenyér. Elkezd táplálni minket, és ahogy ezt teszi, úgy elkezdünk növekedni a szellemiekben. Ige nélkül nincs növekedés. Sokan mondjuk azt, hogy hát igen, ezt már tudom, ez meg van írva, itt is olvastam már, ott is olvastam – de nem él bennük az Ige, nem valóságos.

Ha bajba kerülnek, akkor nem az jön ki a szájukon. Akkor az az Ige bennük nem él, akkor más van ott helyette. Az Ige pedig élő valóság, és működésbe lép. Az Ige az egyetlen dolog az életünkben, ami képes nekünk átadni ezt az örökséget, ami számunkra el van rendelve.

Örököstársak vagyunk Krisztussal. Ugye, írja az Ige? Fel tudod emelni a kezedet, hogy szereted a Jézust? Ámen! Egy Igét szeretnék olvasni nektek. A mai mondandóm lehet, hogy egy kicsit megvizsgál minket, és egy kicsit arra fog indítani minket, hogy kerüljünk mélyebb kapcsolatba az Igével.

Apostolok cselekedetei 20,32.

32. És most, atyámfiai, ajánllak titeket az Istennek és az Ő kegyelmessége Igéjének, aki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek között.

Vagyis testvérek az Úrban, odaszánlak benneteket Isten Igéjének. Aki felépíthet, és adhat nektek örökséget. Egy nagyon gazdag örökség van nekünk elkészítve. Ezt nem a nagybácsi hagyja ránk, a gazdag amerikai!

Mindenki álmodozik, hogy majd előkerül egy rokon, aki kivándorolt Amerikába, és majd jön egy levél egyszer, hogy óriási vagyont hagytak ránk ismeretlen rokonaink. Hát ebben lehet reménykedni, de hát ezerből egy talán, ha lesz, ha megtalálnak minket avval az örökséggel.

De a Krisztusban bent vagyunk, akkor egy nagyon gazdag örökség lett mindannyiunknak megcímezve. Krisztus Testében mindannyian örököstársak vagyunk Krisztussal. Olyan örök­ségünk van, el sem tudjuk képzelni, mennyi minden van benne, mert igazán csak akkor fogjuk meglátni, ha odafönt leszünk. Itt csak találgatjuk egyiket a másik után, ahogy megnyílik.

Óh, Uram, ezt is elkészítetted, és ezt is megláthatom! Úgy gondolom, hogy ennél sokkal több mindent tett az Úr az Ő asztalára nekünk, mint amit itt az életben felfedezünk. Tudnunk kell, hogy egy nagyon gazdag örökségünk van. Minden, ami az életben szükséges, és még a felett, amire elhívott, és amihez megadta az ellátást. És hatalmas dolgokra hívott el minket a mi hitünk által.

Azt akarja, hogy a világ üdvösségre térjen és ehhez anyagiak is kellenek. Krisztus Teste nem élhet szegénységben. Nekünk a magvetéseink által kell növekednünk! Ki kell nyúlnunk az elveszettek felé! Meg kell, hogy lássák, hogy az Úr mekkora örökséget hagyott ránk, micsoda gazdag örökséget!

Ez az örökség pedig úgy vehető át, hogyha Isten Igéjét élővé teszi a Szellem a számodra. Ehhez meg kell ismerned az Igét. Az Isten Igéje az egyetlen, aki felépíthet – így írja, hogy aki Isten Igéjén él – és át tudja adni neked ezt az örökséget. Isten Igéjét nem lehet megkerülni, úgyhogy az világosságként legyen a szívedben.

Mert idézhetjük és elmondhatjuk sokszor, hogy tudjuk már ezt az Igét, de még nem vagyunk vele meghitt kapcsolatban, még nem él úgy bennünk, hogy valóságba tudjon jönni, mert az Ige így van elküldve. Az Isten elküldte az Igét azért, hogy megcselekedje azt. Ezek kis mikro-programok.

A mennyei birodalomnak a gyönyörűségei vannak az Igébe beleprogramozva és kerülnek a szívünkbe, jönnek elő az életünkben, hogyha az Igével ezt a közösséget ápoljuk, elkezdjük ezt a dicsőséget ragyogni. Észrevesszük, hogy a tüneteink elmúlnak, hogy meggyógyulunk. Az Ige közössége által van ez. Nincs máshogy.

Az evangélista rád teheti a kezét és jobban lehetsz, meggyógyulhatsz teljesen, de ahogy Jézust megkísértette az ördög és visszajött, nehogy azt hidd, hogy téged nem fog. Eltelhet három év, eltelhet öt év, de az Ige az egyetlen, ami egy örök biztonságot ad neked, hogy bármi jön, abban meg tudsz állni, és nem leszel ráutalva senkire, hogy segítségért szaladj.

Ezt akarja Isten, hogy így fölnövekedjünk az Igében. Hatalmat vegyünk, hogy uralkodjunk az életben az egy Jézus Krisztus által. Ezt az Ige tudja megadni. Az Ige tudja odaadni egyedül ezt az örökséget. Úgyhogy mire ma a végére érünk, remélem, hogy jobban fogsz vágyódni arra, hogy a szívedben ez az Ige jobban benne legyen, és erősebben növekedjen!

Éhezni fogod, és meghittebb közösségbe akarsz majd kerülni az Igével, mint eddig voltál. Ezt indítványoztam a szívemben, amikor azt mondtam: Uram, szeretném felolvasni ezt az Igét is! Most figyelj nagyon!

Ésaiás 8,20.

20. A törvényre és bizonyságtételre hallgassatok! Ha nem ez Ige szerint szólnak nem lesz hajnaluk.

Vagyis Isten Igéjére, mert régen az törvényként jelent meg. Ugyanúgy a bizonyságtétel, a bizonyság ládája az áldozati vérrel. Mindaz, ami ott le van írva az Ószövetségben, ha nem ez Ige szerint szólnak – vagyis az Igének nevezi ezt –, ha nem ez Ige szerint szólnak, nem lesz hajnaluk.  Nagyon kemény vers.

Ha ez az Ige nem él a szívedben, ha nem a Szellem ereje által van az élete, és nem lüktet, és nincs közösség, akkor nem lesz hajnal, nem fog az a hajnalcsillag felkelni a szívedben. Az Ige ugyanis világosságot hoz az utunkra. Egyszerűen, miközben olvasod az Igét és meg­engeded, hogy átjárjon.

Az Igét lehet felületesen is olvasni, közben szól a tévé, nézed, ki hívott telefonon, megvála­szolod az e-mailjeidet. Ha így egy-egy igeverset felolvasol, azt felületesen teszed. Az Igének oda kell adni magunkat teljesen, hogy át tudjon munkálni, hogy át tudjon járni, mert az Ige él.

Amikor ezt teszed, akkor világosság ébred és egyre nagyobb a világosságod azzal kapcso­latban, amit keresel. Azzal a dologgal kapcsolatban kapsz megvilágosodást. A Szent Szellem, mint élő Isten és személy, a szívedben él.

Ahogy ezt az igei pásztázást végzed, ez egy közösség az Igével. Ő a szerzője az Igének, amely hozza a világosságot, és így kap a keresztény vezetést az útján, hogy ne tévelyegjen. Minden útján világosságot kap.

Tudja, hogy azon a keskeny ösvényen jó helyen van, se jobbra, se balra el ne tévedjen. Ezt az Ige világossága hozza. Az Igéből ébred ez a világosság. Az igazi világosság jön az Ige által hozzád, hogyha ezt az Igével való közösséget kívánod és elmélyedsz benne, örökséget hoz, és világosságot hoz.

Ha azt mondod, hogy nem vagyok még megelégedve magammal, akkor nagyon jó, mert nincs egy tökéletes sem, csak maga az Úr Jézus, aki megmutatta nekünk, hogy hogyan kell járni, de erre is adatott az Ige nekünk. Az Ige, mint a tökéletesítő eszköze Istennek az életünkben. Amit ír a Timótheus 2. levelében, az döbbenetes.

2Timótheus 3,15–17.

15. Mivelhogy gyermekségedtől fogva ismered a szent ĺrásokat, amelyek téged bölccsé tehetnek az üdvösségre a Jézus Krisztusban való hit által.

Itt megint hoz az Igéről egy aspektust, amit nem szoktunk átgondolni. Az Ige képes arra, hogy minket kiigazítson és megjobbítson, mert az, hogy magunkat kárhoztatjuk, hogy nem így kellett volna, látjuk a hibáinkat, hogy ez gyarló dolog volt, nem így kellett volna – sok ember itt elkezd távolodni Istentől. Az ördög meg a világ kárhoztatására figyel inkább.

Pedig ha itt is megengednénk, hogy az Ige elkezdjen szolgálni nekünk, akkor ezek által az úgynevezett bukásaink által, vagy hibák által az Úr egyre inkább tökéletessé tudna tenni minket. Ezt is elvégzi az Ige, képzeld el! Vagyis azokat, amik Isten szájából származnak, leírták. Az Ige az, ami minket bölccsé tehet.

16. A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,

Mondd, hogy hasznos! Az Ige nem egy haszontalan, nem lehet a sarokban tartani. Taní­tani fog téged az Ige, hogy melyik az az út, amelyen járnod kell. Kicsi koruktól kell tanítani a gyermekeinket, hogy mit mond az Írás, mi van benne. Olvasni kell nekik a Szentírást!

A bölcs szereti a feddést, az ostoba pedig megutálja azt, aki ezekkel a bölcsességekkel megfeddi őt. Igenis jót tesz nekünk, ha rálátunk arra, hogy valamit nem így kellett volna. Ez a feddés nagyon jó nekünk, mert ez által leszünk jobbá, ha akarunk változni.

Vagyis, ha Isten Igéjével közelségben maradsz és közösségben, akkor nap mint nap el­mondhatod, hogy ma már megint jobb vagyok, mint tegnap. Ez a valóság, hogy megjobbítás­ra való az Ige, jobbá leszünk.

Lehet, hogy kijöttél a sodrodból múlt héten, de mivel az Igével töltesz időt, és több időt és több időt, egyszerűen azt veszed észre, hogy ebben a béketűrésben növekszel! Jobban tudsz ezekre a helyzetekre választ adni, mint régebben, mert az Ige növekedett benned. És már nem tudnak úgy kikérni ezek a helyzetek, mint régen, mert megjobbított az Ige. Az Ige képes erre egyedül, hasznos, hogy megjobbítson minket. Nézd, miért!

17. Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.

Vagyis, ezt kiről írják? Rólad és rólam. Hogy mi tökéletességben járhassunk, habár még nem vagyunk tökéletesek, de Isten nem adta fel ezt a reményét. Leírja, hogyha az Igében maradsz, akkor az Ige megjobbítása által egészen el fogsz jutni a tökéletességig.

Vagyis nyugodtan hívhatod magad úgy Istennek a szemén keresztül, hogy én tökéletes vagyok, mert együttműködöm az Igével, ami ezt munkálja az életemben. Ez az Isten hite, hogy mi tökéletesek legyünk, gyarló emberek.

Isten Igéje tud felemelni minket egyedül erre a helyre, hogy tökéletesek legyünk. Úgy­hogy ne tekints magaddal mindig úgy, hogy alábecsülöd magad, hogy nem vagyok jó semmire, meg úgysem fog sikerülni nekem, már megmondták a szüleim is, hogy nem viszem semmire.

Ők is rosszul mondták, te pedig rosszul mondod szintén, mert te az Úr Igéjében egy tökéletességre vagy elrendelve, hogy te tökéletes leszel, mert megjobbít az Ige, mert megtanít az Ige, mert elvezet az Ige, világosságot hoz. Maradj a közelségében!

Az Ige működik, és ezeket munkálja, elvégzi az életedben. A kérdés csak az, hogy aka­runk-e jobbá lenni? Szeretnénk-e ebben a megjobbításban az Istennek munkatársai lenni, hogy észrevegye a világ, hogy mi mások vagyunk, mi a Jézus tanítványai vagyunk? Honnan ismeri meg a világ, hogy Jézus tanítványai vagyunk?

Ezekről, ha a szeretetet tartjuk, ha az Igének megengedjük, hogy megjobbítson, meg­mosson minket. Ez gyönyörű szolgálata az Igének, és azt elvégzi, hogy tökéletes legyen. Az igaznak el van rendelve egy bölcsesség Istentől.

Lukács 1,17.

17. … és az engedetleneket az igazak bölcsességére [térítse], hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet.

Vagyis, ha engedetlenséggel küzdünk az életben, akkor az Ige az, amiből ez a bölcsesség, ha felébred, akkor el fog vezetni téged arra a bölcsességre, amit az igazak választanak. Ezt csak az Úr bölcsessége által leszel képes meglátni, hogy melyik az az út, amelyen az igazak járnak.

Hogyha a világ mércéjével mérjük, akkor a Példabeszédek írja, hogy van olyan út, amely teljesen elfogadható az ember szeme előtt – szinte tökéletesnek tűnik. A többiek is, én is elfogadtam, jobb lehetőség, de a vége halál annak. Van olyan út – azt írja az Ige –, amely teljesen elfogadható első ránézésre a világ mércéjével, és a vége halál annak.

Az Isten azt akarja, hogy minket azon az ösvényen vezethessen az igazak bölcsességével. Ez az a bölcsesség, amikor meg tudod különböztetni a jót a rossztól. És amikor a jót nem nevezed rossznak, gonosznak, és a gonoszt nem nevezed jónak. Ez az igazak bölcsessége, és ez el van rejtve az Igében.

Az igazaknak van egy ilyen bölcsesség elrejtve, hogy az engedetleneket az igazak bölcses­ségére térítse. Imádkozz a gyermekeidért minden nap, hogy lássák meg ezt a bölcsességet! Az igazaknak van egy ilyen bölcsességük.

Látod, hogy fogunk tudni erre a tökéletességre jutni? Az Ige fogja munkálni. Hozza ezt a bölcsességet, az igazak bölcsességét, és általa tudjuk a döntéseinket úgy meghozni, hogy mondhassuk, hogy tökéletes néppé lettünk, a Jézus nevében. Ámen.

Ez a bölcsesség hozzánk kiált. A bölcsesség hozzánk kiált – a Példabeszédek 8. írja. A bölcsesség egyszerűen oly hangosan szól bennünk, hogy kiált, de azt is írja a Példabeszédek 2-ben, hogy te pedig kiálts a bölcsességért, és ha mind a ketten ezt várjátok a legjobban, akkor ezek találkozni fognak, és bölcs leszel az útjaidon.

Figyelmezni kell erre a kiáltó szóra, és neked kívánnod kell ezt a bölcsességet. Kívánnod kell! És akkor fogod meghozni a döntéseidet az Ő bölcsességében. Hányan várjuk és várjuk ezt? Ez a bölcsesség gyönyörű!

Salamon nagyon fiatalon került a királyi hatalomra, és tudjátok, mit kért, amikor Isten azt mondta neki, hogy amit kérsz, odaadom? Azt kérte, hogy: Uram, adj nekem bölcsességet, hogy ezt a Te nagy népedet úgy tudjam vezetni, hogy tudjak kijárást és bejárást a Te néped előtt.

Nem gazdagságot kért, nem az ellenségeinek a halálát, és nem azt kérte, hogy ez vagy az legyen neki. Ő bölcsességet kért. És azt mondja Jézus, hogy a Salamonnál nagyobb van itt ne­künk, nagyobb bölcsesség adatott. A szívünkben van. Nagyobb, mint amivel Salamon uralkodott.

A Szellemnek a bölcsessége, Krisztusnak a bölcsessége bennünk van. Hogy fog élővé válni? Az Igén keresztül. Az Ige hozza, kiált hozzánk, és mi meghalljuk azt a Jézus nevében! Ez az Ige! Az Igét nem lehet félretenni és azt várni, hogy sikerek legyenek az életünkben, maradandó sikerek. Mert átmeneti sikereket a világ is megtapasztal, de nézd meg, utána mi­lyen mélyre zuhan­nak!

Ha nem az Úrban járnak, előbb-utóbb az ördög megfogja őket. Vagy a pénz szerelmével, vagy a világ hírnevével, valahol fognak hozni egy olyan döntést, amitől a következő évben már nem látod őket, mert nem az Úr bölcsességében járnak, nem az Úr bölcsessége emelte fel őket arra a helyre, ahol meg is tartja őket. Erre a helyre eljutni csak az Ige által lehet, és az örök, az kőszikla.

A téves gondolkodásunkat is csak az Ige fogja kisimítani, elkezdünk úgy gondolkodni, ahogyan Ő. Ezt az Ige fogja hozni. Honnan ismered meg a szerzőnek a gondolatait? Ha elolvasod a könyvet, amit írt. Hogy Ő hogy gondolkodik helyzetekről? El kell olvasni! Ahogy olvasod ezt az Igét, egyszerűen beépül a gondolataidba, hogy így gondolkodik erről Isten.

Ha Ő így gondolkodik róla, és eleget időzöl vele, akkor azt fogod észrevenni, hogy a te észjárásod, a te gondolataid is abban a kerékvágásban lesznek. Ezt fogod észrevenni. Mert nem az én gondolataim – mondja – a ti gondolataitok. Ez az alapállás.

A világ máshogy nevelt minket. Isten azt mondja, hogy nem az én gondolataimat gondoljátok, kicsit feddőzve mondja ezt. Nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és amint magasabbak az egek a földnél, úgy magasabbak az én gondolataim a ti gondolataitoknál.

Kívánod-e azokat a magasabb gondolatokat? Vagy úgy szeretsz gondolkodni, ahogy az apukád, és a nagypapa, és a hagyományok, és ami ránk lett hagyva? Azok nem fognak előrébb vinni minket. Ki kell törni a hagyományokból, és vágyni kell ezeket a gondolatokat, amik magasabbak, mint az egek a földnél!

Mennyivel magasabbak? Az ember fölnéz az égre és elveszti a távolságnak a felbecslését. Óriási távolságok vannak a csillagos égig. Nem is tudjuk felbecsülni, mennyivel magasabbak az egek a földnél, annyival magasabbak az Ő gondolatai. És a Krisztusban ezeket odaadta nekünk.

A Szellem gondolatait képesek vagyunk gondolni a Krisztus értelmével, elméjével, ez pedig csak az Ige által jön hozzánk, sehogy máshogy. Az Ige elkezdi csiszol­gatni, hogy ez a gondolat nem odavaló, ezt tegyük félre. Ezen többet ne gondolkodjál, ez nem odavaló! Így esnek le rólunk, amelyek nem odavalók, az Ige megcsiszolgat minket.

Az Ige vezetést és világosságot hoz az életünkben. Az én lábamnak szövétneke a Te Igéd. Megint az Ige. Ha az Ige nem így világít az ösvényeken, akkor a kísértésekben lehet, hogy elnyel az ördög. Egy-egy helyzetben pozíciót vesztesz.

Minden egyes esetben azt válaszolta Jézus, hogy meg van írva, és a Szellem által szólta. Ez az Ige ad nekünk világosságot az ösvényen, ahol járunk. Ez nem egy széles út, hogy mehetek itt is, meg ott is. Nem, az ösvény épp annyi, hogy a lábadat egyiket a másik után tudd rakni.

Ez van neked elrendelve. Azt ígérte meg az Úr, hogy ezen az ösvényen kiszélesíti a lépteidet, hogy ne érezd, hogy szoros ez az ösvény. De ehhez az elrendelt ösvényen kell lenni. Nagyon fontos ez, a Jézus nevében.

Az én lábamnak szövétneke a Te Igéd, és ösvényemnek világossága. Az Igéből világosság fog jönni hozzád. Ezt a világosságot kell meglátnia az életünkben ennek a világnak. Ragyog­nunk kell a lépteink nyomán, a döntéseink során egyre inkább a teljes délig! Ragyog­nunk kell ezt a világosságot a tökéletességig!

A Zsidó 4,12-ből csak az első három szó kell nekem. Az Ige élő és ható és elhat. Az egyetlen az Isten Igéje, ami elhat olyan helyzetekbe, ahol semmi más nem képes cselekedni. Az Ige élő és ható és elhat olyan messzire, ahova magad nem jutnál. Elhat a világ végére, hogy az üdvösségeket követelje. Isten Igéje képes erre.

Isten Igéje élő és ható, hatalmas erővel, mindenható erővel rendelkezik! Kirendelheted az üdvösségeket, messze távoli országokban követelheted az üdvözülteket a Jézus nevében és hívhatod őket. Az Ige, amit a Szellemben mondasz, az elhat oda. Elhat ezekre a helyzetekre Isten Igéje és felkelti a tévelygőket és felkelti a szunnyadókat. Életre kelti fel és dicsőségre, hogy keljenek fel, ébredjenek fel, hogy ébredjenek rá a Krisztusra!

Mi fogja elvégezni? Isten Igéje. Isten Igéje élő és ható és elhat. Elhat oda, arra a helyzetre, tehát a testedre ugyanígy. Az ízeknek és a velőknek megoszlásáig. Mi fog elhatni oda? Isten Igéje. Mi fog elhatni a szellem és a lélek dolgainak megkülönböztetésére? Isten Igéje.

Honnan fogod tudni, hogy egy dolog a kívánságaidból van, vagy a szellemedből fakadt föl? Mi fogja tudni megkülönböztetni egyedül? Isten Igéje. Elkezdesz meditálni, elkezdesz időzni egy Igéről, ami a vezetésről tanít, hogy elvezetlek minden igazságra.

Leülsz és elcsendesedsz, elkezdesz meditálni, és mire annak a közösségnek a végére érsz – vagy még néhányszor lehet, hogy be kell menned arra a helyre –, fogod tudni Isten Igéje által. Az elhat és azt mondja: nem, ez tőlem van és az a másik pedig nem.

A szívnek és a gondolatoknak a határvonaláig mi fog tudni behozni egyedül? Isten Igéje. Az Ige az, amit Isten szól a szájával, de nem betű lesz belőle, hanem a Szellem erejével jön az életedre az az Ige. Az Ige az nem Szentírás, az Ige az a szó, amit Isten kimond és adja hozzá a Szellemét, hogy megcselekedje azt. Megcselekedje azt az Ige.

A mi szánkból ugyanúgy képes kiáramlani Isten beszéde a Szellem erejével és akkor lesz belőle Ige, és az Ige hat el a helyzetekre. Látjátok-e a különbséget, hogy addig csak szóbeszéd a szánkban minden, amíg nem válik Igévé a Szellem ereje által.

Beszédem, amelyeket a szádba adtam – mondja Ésaiás –, és a Szellemem, amely megnyugszik feletted. A kettőnek együtt kell működnie. Az megcselekszi azt. A következő a záró igeversünk lesz az Ésaiás könyvéből. Az 59. fejezetben van, hogy mennyire fontos, hogy ezt meglássuk.

Nem elég az Isten Igéjét kívülről idézgetni, hogy így van megírva. Igen, de hol van benne a Szellem? Van-e közösséged a Szellemmel? Tudod-e, hogy mit mond a Szellem arra a helyzet­re? Miként van a vezetése, békességed van-e? Nincs kárhoztatásunk a Krisztusban, vagy kár­hoztatás van belül? Például akkor azt a részt rendbe kell tenni az életedben! Közösség az Igével.

Ésaiás 59,21.

21. És én ővelük ily szövetséget szerzek, szól az Úr: Szellemem, amely rajtad nyugo­szik, és Igéim, amelyeket szádba adtam, el nem távoznak szádból, és magodnak szájából, és magod magvának szájából, így szól az Úr, mostantól mindörökké!

Tehát a Szent Szellem ott kell, hogy legyen. Nélküle az egész csak betű, kövekbe vésett halál szolgálata, törvény. Szellemem, amely rajtad nyugoszik, és Igéim, amelyeket szádba adtam. Nézzük, mit kell kezdenünk vele!

El nem távoznak szádból ezek az Igék, amivel Jézus válaszolt a kísértés során, el nem távoznak szádból és magodnak szájából és magod magvának szájából, így szól az Úr mostantól mindörökké. Bármit is látsz, bárhogy is legyenek a dogok, ha te nem távozol el az Igétől és a Szellem ereje által szólod, akkor Isten esküt tett rá, hogy azt megcselekszi, hogy az beteljesedik.

Így fogunk sok csodát látni, ha ezt megértjük az életünkben, mert a Szellemnek hatal­mában áll bármit megtenni: a köveket kenyéré változtatni, bármilyen anyagi átváltozást. Daganatok tűnnek el, anyagtalanná válnak. A Jézus nevében vannak ezek a Szellem ereje által, ami rajtunk nyugszik és az Igék, amiket a szánkba adott.

Tudod-e, melyik az az Ige, amivel harcolnod kell abban a helyzetben? Mi a Rhema, mi jön ki a szádból, mi a Szellem kardja arra a helyzetre? Ehhez keresni kell az Urat! De ez működik. Sok ember azt várja, hogy majd más keresi az Urat helyette és nem maga, és megadja neki, imádkozik érte. Jaj, imádkozz értem!

Ez elmegy egy ideig, de lesz pillanat, amikor nincs kihez fordulnod, és lesznek helyzetek: csak te és az Úr. Akkor tudnod kell, hogy ez hogyan működik! Az Úr hű az Igéjéhez és beteljesíti azt, és csak az Igéjét tekinti és megcselekszi azt a Jézus nevében. Ó, ez dicsőséges! El van nekünk rendelve ez a dicsőség, ez az örökség, és ezt csak az Ige tudja odaadni nekünk.

Hányan kívánjátok az Igét még jobban megismerni? Az Ige által van a mi előremenete­lünk! Az Ige által van, ami élő és ható a Jézus nevében. Az egyes és a kettes imakönyvünk rengeteg imádságot kínál neked. Válassz ki egyet és kezdd el imádkozni! Naponta fogod érezni egyre jobban és jobban, hogy az Ige elkezd megmosni, átmosni, gondolatokat hoz.

Kerülj közösségbe vele úgy, hogy úgy érzed, már benned is megszólal! Ó, hát ez már bennem is él, amit itt olvasok! Akkor elkezded kimondani, és még édesebb lesz az Ige, és még inkább ható lesz ez az Ige, és még meghittebb kapcsolatba kerülsz vele. Fogod érezni, hogy a Szellemnek az a balzsama elkezd áradni, miközben odaadod magad, hogy újra és újra elimádkozod.

Jézus mit tett, amikor fölment a hegyre és egész éjszaka fenn volt a hegyen? Imádkozott és miután lejött a hegyről, nem csoda, hogy azok a csodák megtörténtek: a kenyeret meg­szaporította, a tengert lecsendesítette, a halottakat feltámasztotta. Egész éjszaka az Úrral volt, az Úr közösségében tudta, hogy kik lesznek a tanítványai.

Nem volt tévesztés az életében, pontosan látta a mennyei dimenziót és a földit. Egyszerre a kettőt egyben, nyitott szemmel. Semmit nem cselekszem, ha az én Atyámtól nem látom azt! Semmit. Ez hozzánk úgy jön, ha elmélyült közösségbe kerülünk az Igével. Egyszerűen tudjuk, mit mond az Úr, tudjuk, mi az akarata, tudjuk, mit kell cselekednünk. Ez belülről jön.

Akkor jön egy magabiztosság. Olyan magabiztosságot kap az ember, hogy csak csodál­kozik a világ, hogy honnan van ez őbenne, honnan vannak benne ezek az erők? Az Ige által. Honnan vannak benne ezek a jelek és csodák? Az Ige által. Nem lehet megspórolni és nincsenek kis kitérők, hogy majd és erre, arra. Csak az Ige által van. Ámen!

Emeljük föl a kezünket és szeressük az Úr Jézust! Halleluja! Jézus nevében az élő Ige működik az életemben! Megvallást fogunk tenni. Csak egyedül az Ige létezik az életünkben és az Igét tekintjük első helyen! Az Ige élő és ható és elhat oda!

Tedd oda az ujjadat erre az Igére és jelentsd ki: Uram, ebben a helyzetben a Te Igéd fog elhatni oda, és a Te Igéd fogja megteremni és a Te Igédre gondod van, hogy megcselekedje azt. A Te Igéd hűséges és nem csal meg engem. Fogd szaván az Urat!

Az Úr nem csak azért adta az Igét, hogy ilyen vastag könyvet tudjunk fölemelni. Föl­emeljük és mondjuk, hú, óriási tekintélye van ennek a könyvnek! De ez csak a súlya, ami benne van, annak a szívedben kell élnie! Akkor lesz ez a bátorság az életeden, akkor lesz ez a gyönyörű olaj és ez a közösség, ebben áradnunk kell!

Álljunk fel és köszönjük meg, hogy ezt megismerhettük, hogy az Ige által újjászület­hettünk, hogy az Ige által élhetünk, hogy az Ige által növekedhetünk, hogy az Ige által örökségünk van, az Ige által világosságunk van!

Fogod látni, hogy az Igét nem lehet megkerülni és kihagyni. Nincsenek könnyű győzel­mek az Ige nélkül, csak biztos kőszikla győzelmek vannak az Ige által, és az Igét szeretned kell jobban az életednél! Amit Isten Igéje mond, az áll meg egyedül, és minden más elbukik az életemben! 

Ki kell jelentened, prófétálnod kell a Szellemnek, szólnod kell a Szellemnek és az Igének a győzelmében megragadva kell élned, a Jézus nevében! Folyik az olaj, itt van az olaj, gyönyörű olaj folyik! Emeld fel a kezed, köszönd meg a Jézusnak!

Ó, dicsőséges Úr Jézus, minden magasztos fejedelmek Fejedelme, nincs fölötted való jó! A Te Igéd az én ösvényemnek világossága a Jézus nevében! Győzelmek vannak nekem megírva, örökség van nekem megírva, én ebben járok és ebben győzedelmet aratok.

Győzedelemről győzedelemre, hitről hitre, dicsőségről dicsőségre, Atyám, és az ellenség meg nem emészthet engem, mert az Ige hatalmat vett felette! Jézus Krisztus az élő Ige, a királyoknak Királya és az uraknak Ura, a szájából kétélű éles kard jön ki. Jézus szájából is az Ige jön ki. Bátran élj az Igével!

Az Ige nem szégyenül meg soha, nem szégyenül meg soha! Minden félelmet felejts el! Jézus uralkodik az életed felett! Minden félelmet felejts el! Tagadd meg a félelmeket, a félelmek megrontják a hitedet! Te hitben jársz és nem látásban, nem félelmekben. Tagadd meg a félelmeket: Semmi közöd hozzám! Azt mondta Jézus: ne félj, csak higgy!

Higgy az Igében, ahogy meg van írva, úgy van neked, higgy benne! Emeld föl a kezed és köszönd meg, hogy az Igével megöntözött, az Igét elplántálta benned! Az Igével megöntözött és így az gyümölcsöt terem az életedben. Takard be magad a szent Igével, a szent oltalommal!

Ebben a világban oltalmad van az Ige által. Meg nem ütöd lábadat a kőbe. Angyalainak parancsolt felőled – tudnod kell, hogy ez így igaz. Angyalok vannak jobb és bal felől, hogy téged megőrizzenek, megsegítsenek. Imádkozd ezt a 91-es zsoltárt minden nap!

Ebben a szörnyűséges világban, ahová kimegyünk, az Úr nem engedi, hogy bántódásunk legyen, mert az Ő szemei az igazakon vannak, és az ő könyörgéseiket meghallja. A könyör­géseink és imádságaink mindenkor előtte vannak. Mindenkor, mindenkor! Halleluja! Szeresd Őt, az Úr Jézust! Halleluja. Ámen.

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

BÉKEVÁR FŐOLDAL