2016.10.06. 
 

TANÍTÁS A SZELEKRŐL

Sandersné dr. Kovács Erzsébet – Imakonferencia 2016. 07. 02.

 

Dicsőséget adunk Istennek! Emeljük fel a kezeinket a magasba, a mennyekbe, az Úrhoz, az Ő trónjához! Az Ő trónjáig emelkedett a dicséretünk, az imádatunk, a hálaadásunk. Atyám, mindenkor hálásak vagyunk, és ezt kifejezzük most szavakban, hálaadásokban, nyelvek folyamában. Az örök élet Istene vagy, és adtad nekünk az örök életet az egyszülött Jézus Krisztusban. Jézus Krisztus a hatalmas Királyunk, Főpapunk, az Ő könyörgései legyenek ma felettünk. Ezekben a könyörgésekben szeretnénk elmenni mindenhová, ahol szükség van az imáinkra. Felajánljuk magunkat, Atyám, hatalmas imasereg áll előtted a Jézus nevében. A Szent Vérrel meghintve, megszentelten, megigazultan állunk előtted és kívánjuk, hogy eljussanak az imáink a betegágyakhoz, a megoldatlan helyzetekhez, a kétségbeesett szívekhez, Atyám, a nehéz anyagi helyzetekhez, a munkalehetőségekhez, minden szív kívánságát felemeljük a trón elé. Kérünk, drága Szent Szellem, fogd egybe a szívünket, hogy egy hittel, lélekkel tudjunk ma könyörögni, hogy ezek a Te dicsőségedre lehessenek, hogy nagy áttöréseket tapasztalhassunk minden területen, nagy gyorsasággal, angyalokat kiküldvén szolgálatra a Jézus nevében. Az üdvösség örököseinek szolgái ők. Kiküldjük őket, jöjjenek és hozzák be az elveszetteket, vágyjuk őket északról, keletről, nyugatról és délről nagy gyorsasággal, Atyám. Érezzük az idők sürgetését, rövid az idő, sok az aratni való, kevés a munkás. Kérünk aratómunkásokat az aratásba a Jézus nevében, buzgó szívűeket küldjél! A buzgó szívűeket, az igaz hitűeket küldd, Atyám, akik a Te szerelmedből végzik el ezt a munkát a Te kegyelmedből! Tudjuk, hogy a Te kegyelmedből végezhetjük, minden napot köszönünk Neked, amit megadtál nekünk a Te kegyelmedből, hogy Téged szolgálhatunk, hogy Téged szerethetünk, hogy Téged imádhatunk, hogy Neked szolgálhatunk. Minden dicsőséget Neked adunk mennyen és földön mindörökkön örökké. Ámen!

Öleljük meg egymást szeretetben a Jézus nevében, nagy szeretet van a jelenlétében. Ő maga a szeretet, és bizony kijelentette ma a folyamokban az Ő szeretetét, az elfogadó szeretetét, hogy nem vet meg minket, hogy megbocsátott nekünk, hogy szeret minket és felemel minket! Nagyon szólt ma a szívekre a Szent Szellem, nagyon köszönöm neki, hogy ilyen közel enged magához, éreztetni engedi velünk, hogy egyek lehettünk Ővele. Ez valami csodálatos! Ebben az egységben, ebben a gyönyörű egységben! 

Először is megköszönöm nektek, hogy nem a strandot választottátok, nem a családi hétvégi programokat, hanem eljöttetek az Úrhoz, mert ez nagyon kedves illat az neki! Ráfúj a kertünkre, és ezek a finom illatok, a Krisztus illatjai, rászállhatnak a világra és megöntözhetik azt. Valóban érzitek az ima szükségességét, azért vagytok ma itt. Az ima ideje eljött az életünkbe, úgyhogy ki is használjuk az időt, ezt a hatalmas imasereget és az egybegyülekezett hitet, mert az összekapcsolt hitnek van a leghatalmasabb ereje a földön.

Amikor végre egységbe kerül Krisztus Teste, akkor szeretetben tud járni, ki tudja fejezni a másik felé a megbocsátását és az Úr irgalmát, és az Igének hitében összekapaszkodva, váll­vetve seregelnek, menetelnek az igazságért. Annál nincs hatalmasabb erő a földön! Az Úr Jézus Főpapunk gyönyörködik bennünk, ha ezt megtesszük, és ma ki fogjuk használni a jelenlévő hitet. Felajánljuk a trón előtt, az Úr rendelkezzen vele.

A böjtről

Előtte azonban, mivel tudjuk, hogy a hónap elején mindig tartunk egy kis böjtöt, felszólítás van, hogy az első három napból, ki amennyire tud, csatlakozzon be egy böjtbe, ha ez lehetséges. Én is kivettem a részem, ameddig nekem ezt az Úr ezekben az igen elfoglalt napokban megengedte, de ti tudjátok, a mértéket az Úr adja meg. Legyen a szíveteken! Ha egy étkezést hagytok ki, akkor is látja már az Úr a szándékotokat. De ha semmit nem böjtöltetek, akkor se keseredjetek el, mert elolvasom nektek, mi az a böjt, ami az Úr szerint kedves. A következő hónapban kérjetek erre lehetőséget.

A böjt nem Istent változtatja meg, a böjt magunkon szorít egy kicsit, az övünkön, hogy ne annyira testben járjunk, hanem inkább szellemben, így jobban meg tudjuk ragadni az Úr dolgait. Segít nekünk a böjt, amikor rászánjuk magunkat és elkezdjük, hogy inkább szellem­ben járjunk, mint testben. Nagy segítség nekünk, hogy ráhangolódjunk az Úr dolgaira. Meg szoktuk tenni, hogy a hónap elején, amikor összejövünk úrvacsorára és imádságra, egy kicsit belenézünk, hogy az Úr mennyi böjtöt szán nekünk, és azt engedelmességben megtesszük. Hányan vagytok, akik ezt régóta követitek, hogy havonta egy keveset böjtöltök? Ez nagyon jó, nagyon jó! Javatokra válik. Isten akaratát nem lehet vele megváltoztatni, az Ő tökéletes akarata nekünk mindig is tökéletes volt, de a mi járásunkon tud változtatni, hogy ne a test felé hajoljunk, hanem a szellem dolgai felé. És ha nem vagy megelégedve a szellemiekkel az életedben, ha szeretnél többet elvenni belőle, mint amennyit eddig meg tudtál ragadni, akkor a legkiválóbb dolog, ha rendelsz magadnak böjtidőt, és próbálod ezalatt az Igébe jobban beleásni magad, olvasni, közösségben lenni az Úrral, mert egy kiváló közeledést hoz ez a számunkra.

Jakab 4,8.

8. Közeledjetek Istenhez és Ő is közeledni fog hozzátok!

Kiváló lehetőség erre egy böjt, de ha semmit nem böjtöltél ma, az sem baj, erről időnként szót ejtünk, milyen fontos. Az Úr az Újszövetségben nem sokat említ a böjtről, mint parancsolatról, de ha a Szellem téged arra vezet, akkor tedd meg! Nagyon jót tesz az egész lényünknek, gondolatainkat jobban kordában tudjuk tartani, kicsapongásainkból könnyen le tudunk tenni, könnyebben tudunk uralkodni a test dolgai felett, mert ilyenkor a szellem kap egy fellélegzésnyi időt, hogy nem a testtel foglalkozunk, nagyon hasznos dolog.  De Ézsaiás könyvében ír nekünk az Úr arról, hogy mi az a böjt, amit Ő kedvel, ha eszünk, ha nem. Hozzá kell még tenni valamit, ezt elolvasom nektek és aztán máris az Úr asztalához térünk, úrvacsorát veszünk, amikor is a Szent Vér oltalmát ki fogjuk terjeszteni az egész hónapunk felett. Minden hónapban megtesszük ezt az Úr asztalánál. A Szent Vér oltalmát kijelentjük az úton levők felett és azok felett, akik ma nincsenek jelen a családtagjaink, szeretteink, ismerősök, rokonok, gyülekezet tagjai felett. Kiküldjük a betegágyakhoz a Szent Vér oltalmát, hogy szólaljon meg. Nagyon sok helyen van kint a hitünk kirendelve és ezeket a helyeket is befogjuk a Szent Vérrel, hogy a Szent Vér, mint tanú, megszólaljon ott. Megtesszük ezt ma nemsokára, annál is inkább, mert az Úr ezt nekünk meghagyta, hogy vegyük az Úr asztalánál a kenyeret és a bort, hogy részesedjünk ebből.

Ésaiás 58,6-9. 11-12. 14.

6. Hát nem az-é a böjt, amit én kedvelek, hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek?

Ma ezt megtesszük hatalommal, hatalmi helyekre fogunk elmenni a Szellem által, a gonoszság bilincseit fogjuk megnyitni a Jézus nevével! Megkérjük a Szent Szellemet, hogy az igák köteleit segítsen nekünk megoldani, és kijelentjük, hogy eloldattál ebből a betegségből, ahogy Jézus tette Ábrahám lányával! Eloldattál e kötelékből szombatnapon – mondta neki, és az asszony szabaddá lett.  Kijelentjük ezt a hatalmunkat, és a Szellem el fog menni ezekre a helyekre. Nagyon-nagyon sok szabadulást fogunk ma imádkozni. Szabadon bocsájtjuk az elnyomottakat, az imáinkkal részben ezt fogjuk ma tenni. Akik az Igét hirdetitek, az Ige világosságával teszitek, hogy minden igát széttépjetek. Az imáink be fognak nyomulni ma ezekre a helyekre, ahol az igákat szét fogjuk tépni! Szólítjuk a kábítószer igáját, hogy szálljon le a fiatalságról, távozzon a Jézus nevében! Eloldjuk ezt ma! El fogjuk oldani a fiatalságról a kábítószert, a szenvedélybetegségeket! A családi problémák igáját fogjuk megtörni az életek felett. Sok helyre fognak bemenni ma az imáink. Például, amikor anyagi nehézségek sújtják az életünket, és reménytelenséggel próbálják elnyomni a szívünk örömét, ezek is igák, de ma a Szellem által nekimegyünk majd és ezek megmozdulnak. Így igazából mindannyian böjtölni fogunk az imádságban, ez az Úrnak tetsző böjt lesz.

7. Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd a kenyeredet…

Az éhezőkre mindig is volt gondunk, osztjuk az adományokat és a kenyeret.

… és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházd és a testvéred elől el ne zárkózz?

Ugye megtesszük ezeket és nyitva van a szívünk? Ahol szükséget látunk, ahol segítséget kérnek tőlünk, ott a lehetőségeink szerint segítünk. Ez is a böjtnek a része, ami tetszik az Úrnak.

8. Akkor felhasad, mint a hajnal a te világosságod…

Szeretnénk-e még nagyobb világosságban járni, ez a kérdés. Akkor ezek a dolgok előre visznek minket.

… és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik…

Küzdesz-e még tünetekkel? A gyógyulásunk kivirágzását ezek a böjtök segítik, amik itt le vannak írva. Gyorsan kivirágzik, nem kell sokat várnod. Kijelentheted, hogy megvan neked és ebben a világosságban jársz. Felhasad az a világosság, hogy aminek még híja van, meglásd, hogy meggyógyultál és megvan neked. Gyorsan kivirágzik a gyógyulásod. Az ár ki van fizetve értünk, a sebeket elszenvedte Jézus értünk s a meggyógyulásod gyorsan kivirágzik ma, mert ebben a böjtben megyünk, ezt kedveli az Úr, amikor te elveszed a te gyógyulásodat.

… megigazulásod előtted jár és az Úr dicsősége követ.

A mi böjtünk része, hogy ragyogjuk az Úr dicsőségét, hogy nem a világot választjuk, hanem az Úr dicsőségét öltjük magunkra. Felöltjük a Jézus Krisztust és az Ő igazságában járunk, azokat a cselekedeteket cselekedjük, amelyek néki kedvesek. Ez annak a böjtnek része, amit az Úr kedvel. Megböjtöltetjük a test kívánságait Jézus nevében!

9. Akkor kiáltasz és az Úr meghallgat…

Néha úgy érezzük, hogy az imáink nem hatoltak fel az égbe. Legtöbbször az ellenség hiteti el ezt velünk, de amikor nem érezzük azt a bizonyosságot, hogy ez az imánk már jó kezekben van, hogy valami akadály miatt nem látjuk még, azt mondja az Úr, hogy ha te kiáltasz, az Úr meghallgat. Ha te szívedből kiáltasz, nincs olyan kiáltás, amit Ő meg ne hallgatna, meg ne válaszolna. Teljes szívből kell keresni Őt, azt írja az Ige. A Jézus nevének hatalma felettünk van. Nincs az az erő, ami minket vissza tudna tartani az áldásoktól, hogy azokban járjunk, ha megtanuljuk, hogy hogyan kell kiáltani!

9. Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat; jajgatsz, és Ő azt mondja: Ímé, itt vagyok.

Voltak helyzetek az elmúlt években, bizonyára láttátok, hogy legszívesebben jajgatni lett volna kedvünk. És mondja az Úr, hogy ha te jajgatsz, akkor Ő azt meghallja és kiment téged ezekből a bajokból. Meghallja ezeket.

Azt mondja: Ímé, itt vagyok! Tudtodra adja, hogy nem vagy egyedül. Magamra raktalak anyád méhétől fogva – mondja az Úr –, és én hordozlak, én visellek és én megsegítelek. (Ésaiás 46,3-4)

Gondoljunk arra, amikor ezeken a nehéz helyeken járunk, hogy nem egyedül megyünk. És az Úr tudtunkra adja, hogy ímé, itt vagyok! Kell-e annál több, amikor tudjuk, hogy Ő fogja a kezünket, megsegít minket, és ez a kiáltás, amit ma elvégzünk szellemben, ez a kiáltás a trónig hatol majd a Szellem által. Az Úr nem hagy minket válaszok nélkül. Igenis lesznek helyzetek, imakérések. Meglátjátok, meg fognak fordulni helyzetek, megoldások jönnek, vigasztalások, látások lesznek. Elvész a nép, mivel tudomány és látás nélkül való. De mi nem ilyenek vagyunk! Mi kapunk látásokat az Úrtól, közli velünk az akaratát. Látni fogjuk, hogy mit hogyan kell tennünk. Nagyon sok tervvel megyünk ma a trón elé. Uram, ha nem Tőled van, essen le, de ha Tőled van, álljon meg! Ha nem Tőled van, eméssze meg, ami nem odavaló, a pusztítót! Menjenek előre a dolgok a Te akaratodban, a Te kegyelmedben! Sok ilyen imánk lesz ma.

11. És vezérel téged az Úr szüntelen…

Ez még mindig a böjtnek a része, amit az Úr kedvel. Hogyha ezeket megtartod, ha Őt keresed, ha Őhozzá kiáltasz teljes szívből, és ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek és az elepedt lelkűt megelégíted, feltámad a sötétségben a világosságod és örök világosság ragyog be téged. Itt ebben az életben is. Dicsőség, világosság ragyog az utadon. Nem mondhatod, hogy nem tudom, mit tegyek, mert a világosság vezet. Az örök világosság. Feltámad a sötétségben világosságod és homályosságod olyan lesz, mint a dél.

Hányan szeretnétek ezt? Nem látjátok még, hogyan, de délig jön a te világosságod, homályosságod eltávozik. Homályosságod déli világossággá lesz, és vezérel téged az Úr szüntelen, megelégít téged nagy szárazságban is. Ez is egy csoda! Amikor a pusztaságon vezeti át az övéit, akkor sem szomjúhoznak, ez az Úr csodája! Megelégíti őket nagy szárazságban is és csontjaikat megerősíti. Kiváló Ige a csont betegségeire! Az Úr maga gondot visel arra, hogy a te csontjaidat megerősíti. Egy csontja se töressen meg! Ma a csípőben észlelhető volt már a csodálatos imádat alatt az Úr gondviselése. A csípőben felépítés lesz. A csípőízületben gyógyulás lesz. Megígérte, hogy a csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert. Ebben a nagyon forró nyárban este, vagy hajnalban kimész locsolni a kertbe, micsoda illata van annak a földnek! Te ilyen leszel, mint a megöntözött kert ebben a közösségben. Illatozni fogsz a világra a Krisztus illatával.

Ahhoz, hogy az illatunkkal eljussunk a világban az elveszettekhez, kell a jó termőföld, kell a jó mag, kellenek az öntözések és kellenek a szelek. Jöjj, északi szél, és fújj az én kertemre! Ezek a drága északi szelek, az Istennek a szele fújja a Libanon cédrusairól az illatot rá Izrael hegyeire. Az északi szél végzi ezt. Ezeket a szeleket, Isten leheletét, Isten Szellemét, a roach [héber] mozdulását fogjuk tapasztalni, miközben imádkozunk. Északi szél jön majd és a kertünkre fúj, és a Krisztus illatát fogja vinni a világra. Ezek mind benne vannak abban a böjtben, amit Ő szeret. Úgyhogy, ha eljöttél imádkozni, akkor részt veszel abban a böjtben, amit Ő szeret, a Jézus nevében.

Hálákat adunk! Olyan leszel, mint a megöntözött kert és mint a vízforrás, amelynek vize el nem fogy. Örök folyamok jönnek, folynak, folynak, folynak és folynak, miközben imádkozunk, és téged is megöntöznek. Az Úr azzal kezdi, hogy a te életedet megöntözi és utána folynak a túlcsordulásból a környezetedre, a helyzetekre ezek a vizek. Téged sem hagy szomjúhozni, megelégített. Örök életnek vizével elégített meg téged.

És van még egy gyönyörű ígéret a fiainkra itt:

12. És megépítik fiaid a régi romokat… – amit az ellenség lepusztított az életedben, jönnek a fiak és felépítik azt. A te fiaidat nem viszi el az ellenség, a fiak nem mennek el a világba, a fiak megépítik a régi romokat. Valami gyönyörű ígéret!

Megépítik a romokat – az emberöltők alapzatait felrakod vissza, generációkra, amit az ördög ellopott. Követelheted az áldásokat, amelynek az Atyáról a Fiúra kell szállnia, követelheted Krisztusban. Minden átok megtört az életed felett!

… és neveztetel romlás építőjének… vagyis valóban felépíti az Úr általunk, az imáink által, amit az ördög a pusztításra szánt. Felépíti az életünket és felépíti a szeretteink életét –micsoda kegyelem! Imáinkkal felépítjük azokat, elmegyünk azokra a helyekre, ahol az ördög pusztított, és épülések lesznek. Felépülnek a régi romok! Az Úr az omladékokat, a leomlott hasadékokat, oromzatokat helyreállítja. Micsoda kegyelembe visz be minket!

… ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. – A drága Úr Jézus Krisztus kegyelme ez!

14. Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban; és én hordozlak a föld magaslatain…

Ez lesz ma az imáinkban. Elvisz ma az Úr olyan magaslatokba, ahol Ő hordoz minket. Szellemi magaslatok, elvisz minket a hatalmi helyekre, ahol ki fogjuk jelenteni az Ő akaratát szellemben. Kiáltani fogjuk az Ő akaratát

14. … hordozlak a föld magaslatain, és azt művelem, hogy Jákóbnak, atyádnak örökségével élj; mert az Úr szája szólt!

Ezt az örökséget senki el nem lophatja, mi bementünk oda. Azt mondja az Úr: Kihoztalak téged, hogy bevihesselek téged! – és mi bementünk oda. Örökségünk van, gazdag örökségünk van azon a földön. Az Úr cselekszi meg velünk, hogy Atyáink örökségét odaadja nekünk a Jézus nevében! Követelhetők ezek az áldások, az elődeink áldásai, amelyek nekik el voltak készítve és ránk kellett volna, hogy szálljanak, de az ördög eltolvajkodta azokat. Követelhetjük a fiainkra azokat az áldásokat!

Így fognak megsokasodni a mi vetéseink a Jézus nevében! Ezeket követelni fogjuk ma! Szólítani fogjuk ezeket a Jézus nevében! Ezek az áldások az Ő böjtjéhez tartoznak, ezt a böjtöt szereti az Úr, amikor ezeket megcselekedheti, és mi ma odaadjuk Neki magunkat imádságra. A kegyelem Szelleme jelen van, hogy ezeket megcselekedje. Ha kiterjesztjük rá a hitünket – a hitünk pedig akkor is működik, ha egy kicsit melegebb van és szaunában ülünk vagy éppen fázunk, bárhol. A börtön mélyén is működött Pál apostol hite. Micsoda szabadulást hozott neki! Nem tekintünk a körülményekre, odaadjuk magunkat ma az imádságra.

Nagyon sok és fontos terület van, ahol könyörgések kellenek, és te ezt ma meghallottad, mert eljöttél és itt vagy. Ez csodálatos!

Bejelentések

Nagyon sok jó hírünk van! Az egyik nagyon jó hírünk, hogy jön hozzánk Joe Christian és Beverly, akik régóta járnak az egyházunkba szolgálni. Ősszel eljönnek hozzánk és az Úr szavát fogják szólni fölöttünk. Az Úr szavát szólják, majdnem három hétre jönnek, két teljes hétvége lesz benne. Igyekszünk nagyon sok helyre elmenni, összevont alkalmakat tartani. Hisszük, hogy mindenkinek a szívéhez fogja szólni az Úr általuk azt a várt üzenetet, amit meg akarunk hallani Isten kegyelméből. Ma ezért is fogunk imádkozni, hogy az időzítések, az alkalmak, az ő bejövetelük és kimenetelük áldott legyen. Minden a maga idejében legyen, és így meg fognak épülni azok a romok az életünkben az Úr szava által. Az Úr fog szólni a szívekhez, megvigasztalja a Siont és felépíti a romjait. Nagy elvárással vagyunk, ősszel jönnek, novemberben, és amint megvan a pontos dátum, akkor majd mondom nektek, de addig is nagyon gazdag terveink vannak.

Van egy pásztorkonferenciára való dátumunk, augusztus 20-a. Jön hozzánk még előtte David Herzog is szolgálni. A helyet még keresik a szervezők, de hisszük, hogy a dátum nem változik már, ami augusztus 5-7, péntek, szombat vasárnap. Aztán lesz szeptember 10-én egy összejövetelünk a Tündérkertben, ahol főzőcskézünk, dicsérjük az Urat. Nagyon sok terve van az Úrnak velünk, hisszük, hogy az idén sok lehetőségünk lesz, hogy felépülhessünk, hogy kötések, jó értelemben vett kapcsok és kötelek jöjjenek a gyülekezetek között, és bejöjjenek az újak. Egy ilyen eseményre szívesebben bejönnek, mintha azt mondod, hogy gyere gyülekezetbe! Lehet, hogy azt fogja mondani, hogy oda nem jön el, mert előítéletekkel vannak az emberek, de egy ilyen szabadtéri összejövetelre biztos szívesebben jönnek. A vidéki pásztorok is tervezik már, hogy buszokkal jönnek, főzőcske lesz, színpadi dicséret lesz. Vendéget is hívtunk, aki énekel majd az Úrnak, Pintér Bélát, aki elfogadta a meghívásunkat. Gyerekeknek ugrálóvárat terveztünk, és lesznek trambulinok kisebbeknek, nagyobbaknak. Sportgépek lesznek felnőttek számára. Komppal át lehet kelni a túloldalra, ahol Európa egyik legelőkelőbb játszótere van. Ez a Tündérkert egy nagyon csodálatos hely, most építették ki EU-s pénzből nemrég, és tényleg egy csodálatos, felemelő hely. Padokkal, sátrakkal készülünk, és nem fogod megbánni, ha eljössz, még ha nem is tudsz egész napra.

Délutánra egy szabadtéri evangelizációt is terveztünk a színpadon. Meghirdettük és hisszük, hogy jönnek majd az újak. Azt is bevesszük az imádságba most, hogy az időjárás tökéletes legyen. Ne legyen túl meleg, de az esőt sem hívtuk meg, hanem olyan fátyolfelhős jó időt kértünk erre a szeptemberi napra. Hisszük, hogy angyalok jönnek majd és segítségünkre lesznek mindenben, amiben szükséges.  

Ezek a napok összekovácsoló erővel rendelkeznek, ezért szeretném, hogy akinek van lehetősége, mindenki eljönne, mert régen nem volt ilyen. Talán a Pecsa volt az utolsó, amikor így összejöttek a nyájak, a vidékiek is. Főztünk, ettünk, énekeltünk, jól éreztük magunkat szabadon, kötetlenül. Nincs meghatározva, hogy 2-től 3-ig lehet csak, egész napot az Úrnak adjuk. Dicsérünk, és örvendezünk és ugrándozunk, mint a hízott tulkok, de mi csak szellemben vagyunk hízottak. J A testünk vonalát átadtuk az Úrnak és Ő karbantartja, úgyhogy egy nagyon jó nap lesz ez!

Készüljetek rá, főleg most imádságban megforgatjuk, hogy mindaz előjöjjön, ami még szükséges, amit még nem látunk. Itt sok minden van, engedélyeztetések, tűzoltóság, polgármesteri hivatal és sátrak stb. Tehát sok-sok elintéznivaló van, kérlek benneteket, hogy vegyétek majd a szívetekre ezt is és megolajozzuk az imáinkkal, hogy jól sikerüljön! Mindenkinek jó emlékei legyenek arról, hogy ott járt a Tündérkertben, ahol nem tündérek lesznek, hanem angyalok és az Úrnak az üdvözültjei lesznek. Ez a Tündérkert egy gyönyörű hely, hattyúk a Duna holtágon, rögtön ott a közelben úsznak a vízen, valami fenséges. Nem is gondolná az ember, hogy ilyen hely létezik Budapesten belül! A 23. kerület Soroksárhoz tartozik, innen egy busszal lehet menni.

Sok tervünk van, jó tervek ezek, és erre is rátesszük a Szent Vért, a Szent Vér oltalmát, amit ma kiterjesztünk az imádságainkban.

Egy esküvőnk is van ma, Lovas András és Kintner Anita ma kötik össze az életüket az Úr előtt, úgyhogy megköszöntjük őket egy tapssal, bár ők nincsenek itt, mert már készülődnek Emlékeztek, tavaly imádkoztunk azért, hogy a párkapcsolatok lerögzíttessenek, megkötődjenek az Úr előtt. Ha az Úrtól vannak, megálljanak, ha nem az Úrtól vannak, leessenek. Ez is egy ilyen elhatározás, de nem az első esküvő az idén, még lesz a jövő héten is, sőt két hét múlva egy másik. Nagyon örülünk annak, hogy megszülettek ezek az elhatározások a szívekben, és ez is az imáink része. Megkértük az Úr előtt tavaly, hogy legyenek elrendezve a párkapcsolatok. Az Úr előtt, hogy ez ne egy parázna gyülekezet legyen a Jézus nevében! Ezeket ma imaválaszoknak tartjuk, és jelzem nektek, hogy ne azt gondoljátok, hogy csak ülünk és töltjük az időnket, mert nem tudnánk máshogy. Ezek az imák nagyon hathatósak, és bizony látjuk az imáink gyümölcseit, látjuk az imaválaszokat és ebben örvendezik a szívünk!

Úrvacsora

Rengeteg imamunkánk van mára is, úgyhogy kevesebbet kell beszélnem. Elővesszük a Szent Vér imádságot, és elmondjuk a Szent Vér védelmét az életünk felett, és aztán úrvacsorát veszünk. Ezek jó hírek, hogy lássátok meg, hogy az Úr jó. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr! Ezek az örömjelentések, a Jézus nevében!

Közelgő műtétekre is kiterjesztjük a Szent Vér oltalmát, mert ilyenek is lesznek a közeljövőben, úgyhogy az Úrnak gondja van ezekre is. Kiterjesztjük a Szent Vért a betegágyakhoz, ahol hitpróbákban vannak jelenleg, a Jézus nevében! Nehéz, meg nem mozduló helyzetekre kiterjesztjük a Szent Vért, és ez a drága Szent Vér, mint tanúbizonyságtevő megszólal. Ezért kérlek téged, vegyél részt a megvallásban úgy, hogy érzékeld, nem magad állsz itt, hanem az a teljes hit, ami itt ma jelen van, az összefogott hit rákerül a te életedre is. Egy ajándék, hogy ezt együtt elimádkozhatjuk. Köszönjük Istennek és nekikezdünk a Jézus nevében. Ámen!

Elkezdjük ezt a gyönyörű megvallást az életünk felett! Veszek a Szent vérből – következik az imakönyvből az ima. Egy pajzsot adott így ránk a drága Szent Szellem, ahogy ezt megvallottuk, megtiszteltük a Szent Vért az Ige fürdőjében, a Jézus nevében. Ez egy nagyon nagy erejű ima, minden szellemi alapelv benne van, amit az Ige ad nekünk, és most kiterjesztettük magunkra és szeretteinkre.

Most úrvacsorát veszünk ebben a gyönyörű légkörben. A Szent Szellemnek egy gyönyörű megtisztított burkába kerültünk a Szent Vér által és itt veszünk most úrvacsorát.

Megkérem a segítőket, hogy jöjjenek és az Úr asztaláról vegyük a kenyeret és a bort, és vegyük így magunkhoz az úrvacsorát a Jézus nevében!

Szeretném előtte felolvasni az Igét, ahogy meg szoktuk tenni, hogy valóban az Ő testévé és Vérévé válhasson az Ige által, a hitünk által.

Az 1Korinthus 11-ből olvasva tesszük ezt meg. Ahogy az Úr asztalához lépünk, máris egy csodálatos, bársonyos jelenlétével van itt az Úr és örvendezik velünk. Örvendezik, hogy megcselekedjük, amit ránk hagyott. Hittel tesszük ezt, Atyám! Hisszük, hisszük, hogy a Szent Vér megtisztított és a sebeiben gyógyulást vettünk a drága Jézus szent nevében!

1Korinthus 11,23–26.

23. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret,

24. És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely tiérettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.       

Amikor ezt cselekedjük, elfogadjuk, hogy értünk töretett ez a test.

25. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E pohár amaz új szövetség az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.

26. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend.

A drága Úr Jézus Krisztus nevében fogjuk megtenni, hogy az Ő asztaláról részesülünk szent hittel.

Álljunk fel az Úr Jézus Krisztus nevében az Ő szent színe előtt, hogy ne méltatlanul járuljunk az Úr asztalához! Jelentsük ki, hogy megbocsátottunk mindenkinek, aki ellenünk vétkezett! Minden adósságot elengedünk, ha minket sértés, bántás, goromba szó ért, vádak értek, ha bármilyen neheztelés lenne a szívünkön bárki iránt, Úr Jézus, most azt elengedjük, mert Te is megbocsátottál nekünk, és ahogy Te megbocsátottál nekünk, egy elöljáró jó példa, hogy mi is megbocsássunk mindenkinek. Atyám, elengedjük ezeket, hogy szabadok legyünk, valóban szabadok lehessünk. Semmilyen neheztelést nem hordozunk senki irányában, Atyám, a szívünk teljesen a Tiéd. Teljesen a Tiéd, hogy meghallhassuk az Igédet, hogy megláthassuk az akaratodat, hogy a szívünkben megértést vehessünk és meggyógyíthass minket. Megköszönjük ezt Neked, és semmi akadály nincs az utunkon a Jézus nevében. Köszönjük, hogy Te is megbocsátottad minden bűnünket. A Szent Vér által megigazultan, tisztán, feddhetetlenül állunk előtted. Köszönjük ezt! Így járulunk most eléd, hogy megünnepeljük a kenyér és a bor ünnepét az Úr asztalánál. Emeljük fel az ostyát!

Drága Jézus Krisztus, ez a Te megtört tested. Köszönjük, Atyám, hogy nekünk adtad ezt a drága szent testet. Az Ige, aki testté lett, lakozott közöttünk és láttuk az egyszülött Fiú dicsőségét, aki teljes volt irgalommal és kegyelemmel, igazsággal, megbocsátással. Köszönjük, hogy ez a test értünk megtöretett.  Köszönjük, hogy ez a test értünk szent sebeket hordozott magán, a mi betegségeink és a mi fájdalmaink voltak rajta. Látjuk, Atyám, hogy Ő ezt elszenvedte, látjuk Őt a kereszten. Látjuk Őt ebben a szenvedésben, hogy mi már szabadok lehessünk. Megvalljuk, hogy mi ott, azon a kereszten meggyógyultunk Őbenne, mert ott voltunk Őbenne, Atyám. Köszönjük a számtalan gyógyító szándékot, amit most kijelentettél, a könyökben, a szemben, a fülben, a csontokban. Az egész testünkre megvalljuk, hogy meggyógyultunk, Atyám, és Jézust ünnepelve vesszük magunkhoz ezt az ostyát, az Ő megtöretett testére emlékezve, amely igazság az életünkre.

Törd meg a kenyeret, törd meg az ostyát és vedd magadhoz a Jézus nevében! Ámen!

És Jézus ugyanazon az éjszakán tanítványaihoz fordult, felemelte a poharat és azt mondta nekik:   

Máté 26,28

28. Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik a bűnöknek eltörlésére.

Úr Jézus, összejöttünk, hogy ünnepeljük ezt! A drága Szent Vér, ami értünk folyt, amiben hiszünk, és minden percben valljuk, hogy ez a Szent Vér van felettünk, Szent Vér oltalom, a Szent Vér eltörölte a bűneinket, tiszták, megigazultak, szentek, szeplőtelenek vagyunk. Ez a Szent Vér tanúbizonyságként őrködik az életünk felett. Ha az ellenség kikérne, a Szent Vér megszólal és szólja a váltságunkat, szólja a tanúbizonyságot, hogy Istennek megváltott gyermekei vagyunk. Szólja a tökéletes akaratot az életünk felett. Szólja az Úr szerelmét az életünk felett. Drága Szent Vér! Lüktess az életünk felett! A Jézus nevében! Ámen! Köszönd meg ezt a Szent Vért, és vedd magadhoz a bort! Ámen.

Hálákat adunk Istennek a drága Úr Jézus Krisztusunk által! Jelenléte magasztos, köszönd meg neki! Magasztos ez a kegyelem, ami felettünk van! Magasztos! Hálákat adunk! Áldott legyen az Ő neve!  Megköszönjük, hogy kijelenti azt a gyógyító szándékát, hogy valaki a térdében meggyógyulhat. Gyógyító sorokat nem terveztem, de a helyeden fogadd el a gyógyulást, amit neked adott a kereszten. A térdben ott van egy erőteljes felépítése, egy felépítő munkája a térdízületekben.

A drága Úr Jézus végzi ezt, kijelentve a szeretetét. Úgy szerettelek téged, az egyszülött Fiamat adtam, ha valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Te ezt befogadtad és az örök élet munkálkodik benned. Az örök élet megláttatik a testedben, megláttatik. Ha szólítod, akkor mindenképpen munkába lép. Átjárja a lelkedet, átjárja a testedet. Ez az Ő örök élete, ami megnyilvánul a testünkben, a Jézus nevében!

Fenséges a jelenléte, egy váratlan módon jött a drága Szent Szellem.

Maradjunk így egy pár percig ebben, a Jézus nevében felemelt kezeinkkel, ülve a helyeden, csak kezdd el Őt imádni. Kezdd el kifejezni a háláidat!

Mondd neki, hogy szent, szent, szent, az Úr, a mindenható Isten! Mondd neki, szent vagy, Uram, aki voltál, aki vagy és aki eljövendő! Kezdd el őt imádni, dicsérni! Erre jöttünk ma össze, hogy Őt ünnepeljük. Kezdd el Őt imádni! Mondd neki, méltó vagy, Uram, hogy vegyél dicsőséget magadnak az életemből. Méltó vagy rá, Uram, hogy vegyél tisztességet az életemből. Méltó vagy, Uram, hogy vegyél erőt az én életemből. Te teremtettél mindent, mondd neki, kezdd el szólni neki az Igét! Te teremtettél mindent és a Te akaratodért van minden. Mondd neki! Kezdd el Őt dicsérni, imádni!

Ebben a gyönyörű jelenlétében az imádataink még édesebbek neki. Te teremtettél mindent és teéretted vannak mindenek. Én is teéretted vagyok, Uram, felajánlom magam, itt vagyok a trón előtt, felajánlom magam, felajánlom magam, az egész életem, a lelkem, a szellemem, a testem, az edényem, amit teremtettél a Jézus nevében. Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, méltó vagy, Uram, Te vagy méltó egyedül, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecsétjeit. Ő egyedül méltó erre. Ő a mi Urunk és parancsolónk. Ő egyedül méltó. Lásd Őt a dicsőségben! Megölettél és megváltottál minket. Mondd Neki! Megölettél és megváltottál minket a Te véred által, drága Jézus, a Te véred cselekedte. Kezdd el dicsérni, imádni ezt a Szent Vért, ha beljebb akarsz menni a dicsőségbe! Ó, a dicsőségben, a dicsőségben! Ó, drága Jézus. Vettél minden áldozatból, névből és nemzetből. Drága Úr Jézus, szólítjuk őket északról, délről, keletről, nyugatról, jöjjenek, seregeljenek be a gyülekezetekbe! Jöjjenek, seregeljenek, seregeljenek, seregeljenek! Nagy a sokaság, aki nem ismeri még az Úr Jézust. Szólítsuk őket! Sokan vannak még odakint, akiknek bent kell lenniük. Nincs még kész a menyasszony. Szólítsuk őket, óh, szólítsuk őket! Csak Őt lásd, csak Őt lásd! Tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká. Ó, köszönjük ezt Neked, hogy királyokká, papokká tétettél minket, hogy uralkodhatunk és imádhatunk Téged. Ó, méltó vagy, Uram! Méltó vagy, Uram! Méltó a megöletett Bárány! Mondd Neki: Uram, méltó vagy egyedül az imádatainkra. Méltó a megöletett Bárány, méltó, adj Neki méltóságot! Halleluja!

Atyám, adj erőt, gazdagságot, bölcsességet az életemben, hatalmasságot, tisztességet és áldást! Mondd, hogy Uram, vedd ezeket az életemből, odaadom az életemet, formáld az életemet, vedd el ezeket az életemből! Vegyél magadnak dicsőséget, vegyél magadnak áldást, vegyél magadnak tisztességet! Szemekben közben jön a gyógyító munka, hatalmas a kenet. Óh, vegyél magadnak tisztességet, vegyél magadnak áldást az életemből, csak olyanokat cselekedjek, hogy az méltó legyen Hozzád, Úr Jézus, segíts engem ebben, segíts ebben! Ó, halleluja, halleluja! Áldás, tisztesség, dicsőség, hatalom Neked örökkön-örökké. Mondd neki! Imádd Őt! Imádd Őt, a megölettet, aki feltámasztatott a halálból. Ó, halleluja! Halleluja, halleluja!

Amennyire te szereted a jelenlétét most, Ő annál sokkal jobban szeret téged, amikor elkezded Őt imádni. Az imádatok édesek neki. Az örökkévalóságban is ezt tesszük, imádni fogjuk Őt a trón körül. Imádni fogjuk Őt a mennyekben. Imádni fogjuk Őt a jóságáért, a mindenható tetteiért. Fogjuk neki mondani, hogy nagyok és csodálatosak a Te dolgaid, Uram! Mindenható Úr Isten, fogjuk neki mondani, ahogy meg van írva. Igazságosak és igazak a Te útjaid. Ó, szentek Királya! Fontos, ahogy meg van írva a Jelenések könyvében, úgy fogunk leborulni a trón elé és fogjuk mondani ezeket neki a szívünkből. Akkor már színről színre fogjuk Őt látni. Mi is úgy ismerünk, ahogy ismernek minket, ahogy Ő ismer minket. Színről színre fogjuk ismerni ezt a gyönyörű birodalmat, az Istent, az Urat, a Bárányt, Jézust, a Szent Szellemet, a hét Szellemet a trón előtt. Teljesen járatosak leszünk a menny dolgaiban, amelyeket most még úgy szeretnénk jobban látni, de csak az Igéből ismerjük. Egy napon színről színre fogjuk látni. Az üdvösség, dicsőség, tisztesség, hatalom a mi Istenünkké, mondja a Jelenések könyve. Mind Tőle vannak, neki adjuk vissza a szívünkről ezeket. Igazak és igazságosak az Ő ítéletei. Ma ítéleteket is fogunk szólítani a Jézus nevében. Jöjjenek ezek a földre, legyenek meg az Ő ítéletei. Eztán jön a menny a földre. Ítélje meg a gonoszt a Jézus nevében! A pusztítóra szálljon az ítélet, ne pusztítsa tovább a Krisztus Testét! A Krisztus Testének épülnie kell! A szaggatók eltávoztak a Jézus nevében! A szaggató démonok, a pusztítást, szakadást okozó démonok eltávoztak az Úr rettentésére, messzire mentek. És lett nagy csendesség és lett nagy csendesség. Ebben a csendességben jó Őt imádni, békességben.  A háborgó tengert lecsendesítette. Örüljünk és örvendezzünk, mondja. Adjunk dicsőséget Néki, mert eljött a Bárány menyegzője. Tudod, hogy ez az idő közel van? Ünneplőbe öltözteti a menyasszonyt. És ha elkészült a menyasszony, felrakta ékességeit, akkor eljön a Vőlegény! Halleluja! Kezdjünk egy kicsit nyelveken belemenni ebbe!

Tanítás a szelekről

Királyok Királya, uraknak Ura, dicsérünk, imádunk, magasztalunk Téged! Ó, hozsanna! Szentek a Te ítéleteid! Fújj az én kertemre, drága Szent Szellem! Hadd folyjanak a drága fűszer illatai erre a világra! A Krisztus illatja legyen a trón előtt és itt a földön! Méltó vagy! Méltó vagy! Méltó vagy! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Dicsőség Istennek! Hálákat adunk Istennek!

Amit az Úr hoz még nekünk, belelábalunk, a Jézus nevében. Kezdjük mindjárt a nyelvek imáját, a nyelvek folyamait, hogy gyümölcsöket teremhessünk, hiszen azért rendelt minket az Úr. Tudjuk ezt, ugye? Azt is tudnunk kell, hogy ezek az imádságok oly fontosak, gyümölcstermés jön elő az imáink által, és fontos az odaszánás, hogy ezt teljes szívvel, tiszta szívvel mondjuk. Nem fogjuk vissza az Úrnak az áradását. Ha az Úr kívánja, akkor kiáltani fogunk az Úrhoz. Ha az Úr kívánja, elcsendesedünk és az Ő folyamaiban szeretnénk lenni.

Ezeket a folyamokat az Úr szele hajtja. Azt írja az Ézsaiás könyve, hogy ezek bővizű folyamok, az Úrnak szele hajtja ezeket.

Az Úr szele olyasmi, mint amikor a szavainknak az erejére gondolunk. Ha kimondod, hogy Jézus, szeretlek, és odateszed a tenyeredet a szád elé, akkor fogod érezni, hogy van légmozgás, a leheleteddel kijön valami a szádból. Tedd meg, mondd: Jézus, szeretlek! – és nézd meg, hogy egy mozdulás van vele, egy légáramlás van vele. Nem véletlen az, hogy az Úr, amikor a szellemet leheli be az emberbe, Ádámba, azt a héber nyelv a ruach szóval jelöli, ami jelenti Isten Szellemét, mint szellem. Jelenti a szelet, mint a szélmozgást, ahogy fúj a szél, és jelenti a leheletet, Isten leheletét. Mindhárom fogalomra egy szó van. Isten Ádámba belelehelte az élet leheletét, az Ő életét, az Ő teremtő erejét. Amikor Ádám odahívta a teremtett állatokat, elnevezte azokat a kimondott szó teremtő erejével, amit Isten a szájába adott. Amikor az élet leheletét belelehelte Ádámba, onnantól kezdve Ádám Isten leheletét tudta kilehelni, és minden szavával Isten leheletét és Isten erejét tudta szólni. Ez a képessége megvolt, és képzeld el, az állatokat odavezette Isten elé, és amilyen néven nevezte őket Ádám, az lett a nevük és akkor keltek életre.

Egy ilyen hatalmat adott Isten az ember szájába, az első emberbe, akibe az élet leheletét lehelte. Ha te lehelsz, érzed vele a légmozgást, mozdulás van. Ha kimondjuk az Igét, akkor a szavainkkal a Szellemnek a szelét tudjuk mozgásba hozni, a Szellemnek a mozdulását, ahogy a víz felett fújnak a szelek. Azt a drága mozdulását a Szent Szellemnek a kimondott szavainkkal elő tudjuk idézni, mert ugyan Ádám elvesztette ezt, amikor elbukott, de pünkösd napján Isten visszahozta a zúgó szelekben. Amikor a sebesen zúgó szél zendülése eltöltötte a házat, akkor a Szent Szellem jött és újra betöltötte az embert ezzel a képességgel. Hozta az Ő szelét, az Ő leheletét, az Ő új tüzét és ezt közölte az emberrel, hogy aki be van teljesedve a Szent Szellemmel, az képes legyen arra, hogy a Szent Szellem által tudjon szólni, a Szellem által tudjon a mozdulásokat hozni. A Szellemnek a szelét tudja prófétálni, hogy Szellem leheletét tudja erre a világra ráhozni.

Ezt a képességet visszanyertük pünkösd napján. Nem véletlen, hogy zúgó szélként jött akkor a Szent Szellem és újra ezt a zendülést hozta az embernek, hogy mozduljon a szavainkkal a szellemi birodalom, hogy legyenek ott mozdulások. Istennek a szelét vagyunk képesek prófétálni az életünk dolgai felett és Isten akaratát.

A megszáradt csontokhoz vitte el Isten Ezékiel prófétát és kérdezte: Mit látsz? Ezek csak száradt csontok voltak, igen megszáradottak voltak, és azt mondta neki az Úr, hogy prófétálj ezeknek a csontoknak! Prófétált, és a csontok egybeszerkesztődtek, de még nem volt bennük élet. Isten azt mondta a prófétának, hogy most prófétálj a Szellemnek, hogy jöjjenek elő a négy égtáj felől a szelek és fújjanak ezekbe a megölettekbe, fújjanak életet. Mi volt ez? Istennek a lehelete az ember szájában. Istennek a Szelleme, amely kijön az ember szájából, az Igét szólja hittel. Ahogy a próféta prófétálta Isten leheletét, amely élettel teljes volt, akkor elevenedtek meg a csontok.  Ezt a leheletet fogjuk ma felkínálni Istennek, ahogy imádkozunk, ahogy minden lélegzetünkkel, leheletünkkel az Ő akaratát szóljuk.

Ez a lehelet, Istennek a lehelése a világra jön és ezt érdemes megjegyezni, hogy mit mond erről Jézus. Azt mondja az Újszövetségben, hogy a szél fúj, ahová akar. Ez a szél, ami a szánkból kijön, Istennek a szele, ez a hatalmasan zúgó szél, sebesen zúgó szél, átsöpör a világon. Ott fúj, ahol akar.

Felajánljuk magunkat, Ő megy és végzi ezt a munkát és tisztítja meg ezt a világot, az életünket a polyvától, ami nem odavaló. A polyvát söpri, forgószélben jön az Úr és elsöpri az ellenséget az utunkról.

Ez a mi képességünk, Isten adta nekünk, hogy ugyanúgy, ahogy Ő rálehelt Ádámra és életet lehelt belé, az ítélet szelével jött és ítéletet hozott, vagy jött a nyugati széllel, a keleti széllel, az északi széllel, a déli széllel, minden egyes szélirányból és más dolgokat végzett el. Akarjuk-e, hogy ezt megnézzük egy kicsit, hogy melyik szélirány mit végez el Isten országában?

Nagyon-nagyon tanulságos lesz, röviden akarom csak mondani, hogy ez megértést hozzon nekünk. Isten szeretne a mi leheletünkkel, a mi fohászainkkal, a mi kiáltásainkkal, a mi szavainkkal, ami kijön a szánkból, azzal akar dolgozni ebben a szellemi birodalomban.

Meg fogjuk érteni, hogy miként tudjuk ezt alkalmazni, ha megismerjük, hogyan lehetünk ebben partnerek Vele, hogyan tudunk együtt működni a Szellem szelével.

A szél fú, ahol akar, csak add át magad, hogy hadd végezze Ő!  Jó helyekre fog elvinni és csodálatos dolgokat fogsz elvégezni általa. Bízhatsz benne bátran. Fel kell feküdnünk a szelekre, a sas kinyitja, kitárja a szárnyait, és ezek a szelek feljebb és feljebb viszik, a légáramlatok elviszik. Egy szárnycsapást nem kell tennie, egy szárnycsapást sem, csak megtanult együttműködni ezzel a gyönyörű széláramlattal, ami följebb és följebb viszi. Felviszi a magaslatokra és elviszi oda, ahová mennie kell.

Így kell nekünk megtanulni a Szent Szellemmel együttműködni, együtt mozogni, együtt szólni, együtt lélegezni, együtt lehelni Istennek a leheleteit erre a világra, mert egybe lettünk kötve Őáltala.

És prófétálj a Szellemnek, mondja Ezékielnek, prófétálj a Szellemnek! A négy szelek felől jöjj elő!

Úgyhogy Istennek a négy szele a Szellem mozgását hozzák el erre a világra. Isten lehelését hozzák erre a világra, Isten leheletét, Isten szelét hozza erre a világra, amire szükségünk van, hogy friss szelek jöjjenek, friss leheletek legyenek. Hogy az északi szél mit hoz nekünk, megnézzük az írásból nagyon röviden. Nem lesz hosszú tanítás. Rengeteg igehelyet találsz az északi szélről. Csak röviden…

1./ Északi szél

Az erőt hozza, a menny erejét hozza az északi szél. Frissességet hoz, dicsőséget hoz az északi szél, amikor a kertedre fúj. Nem véletlen, hogy azt mondja az Énekek énekében, hogy fújj, északi szél, az én kertemre, hadd folyjanak annak illatai! Ez mindig a mennynek az ihletése, az áradat, amikor ráfúj a kertünkre. Prófétálhatod ezt a szelet, ezt a leheletet az életedre. A menny akarata szálljon a földre, az legyen meg az életem felett!

Forgószélben jön el, mondja az Ezékielben. Északról jött az a szél, ami forgószélként jött el a próféta körül, és vele Isten dicsősége és Isten tüze vált láthatóvá. Az északi szél hozta ezt a forgószelet a prófétának.

Az Ezékiel 1,4-ben olvasod, Isten dicsőségét lehet prófétálni vele. Az északi szélnek kezdesz prófétálni, hogy fújjon az életedre, akkor Isten dicsőségét fogja hozni. Használd ezt a képességedet! Isten újra neked adta. Az Ő leheletével, az Ő kiejtésével, az Ő szavaival megindul az Ő szele, a friss északi szél. Fogjuk ma prófétálni ezt, ébredést fog hozni erre a világra. Az Ő lehelete fog jönni erre a világra! Ébredést fog hozni, friss, hűs szeleket fog hozni erre a világra! Ez a drága Szent Szellemnek az északi szele. Az északi szél!

A Jób 37,22 igevers írja „Észak felől aranyszínű világosság támad” – észak felől jön ez, a mennyből. Amikor megyünk föl a mennybe, az mindig északi irányban van. Amikor megyünk majd föl a mennybe, az Úr jön le, mindig északról jön. Észak a menny akarata, dicsősége. Az északi szél ezt hozza nekünk. Az északi szél jelentése: az Isten ereje, dicsősége, Isten akaratának kiárasztása.

Prófétáld naponta az északi szelet! Fújj az én életemre, drága északi szél a mennyből, fújj az én életemre! És nézd meg, milyen mozdulás lesz! Szinte érezni fogod, ahogy a Szellem mozdul körülötted, az angyalok mozgásba jönnek, mert prófétálhatunk úgy, ahogy a próféta tette. Prófétálhatunk a Szellemnek. A négy szelek felől jön elő.

Nézzük, mi van az Énekekben, a 4,16-ban.

Énekek éneke 4,16.

16. Serkenj fel északi szél, és jöjj el déli szél, fújj az én kertemre… serkenj fel!

A szélnek lehet szólni, prófétálni, Isten mozdulásait lehet szólítani az életünkre, hogy ne állóvízben legyünk, hogy ne olyan legyen, hogy semmi nem mozdul az életünkön. Prófétálni kell a Szellemnek!

Ezt tesszük ma. Prófétálni fogunk ennek az északi szélnek. Akarsz-e ébredést látni az életed felett? Ugye akarsz? Szólítani kell az északi szelet, hadd fújjon! Finom, friss, lágy, hűs szellők jönnek vele és megújulást hoznak az életedre. Ezt az északi szél teszi. Tudod-e, hogy a Libanon cédrusainak finom illata, az a finom, zöld, lágy illat hogy jött le Izrael hegyeire? Az északi szél hozta. Libanon harmatja, Libanon illata száll le Izrael hegyeire. Mi cselekszi ezt? Az északi szél hozza. Az északi szél egy friss, új illatot hoz az életedre. Teljes megújulást, egy teljes frissességet, a menny akaratát hozza az életedre. A menny akaratát szólítsd az életedre! Az északi szélnek prófétálj! Fújj az én kertemre!

2./ Keleti szél

Serkenj fel, keleti szél! Ha a keleti szelet prófétálod, tudod, mit hoz? Ítéletet hoz a keleti szél. 2Mózesben olvassuk a 14,21-ben, hogy erős keleti szelet támasztott az Úr és hajtotta a vizet, kettéválasztotta a tengert, és Izrael fiai át tudtak menni. Az egyiptomiak mind belefulladtak a tengerbe, mert a szél visszazárta a hullámokat. Ítéleteket végez a keleti szél, az ellenségeket elnyeli. Nem te kívánsz rosszat az ellenségnek, te csak az Igét szólod, hogy egy ellenem készült fegyver sem lesz jó szerencsés.

Amint kimondtad, az Úr keleti szele elsöpri az ellenséget. Működésbe jön, munkába indul az a szél. A száddal hozod ezt, a száddal, a szavaiddal hozod ezt a szelet mozgásba az életben.

Kimondod, tedd oda a tenyered a szád elé, nézd meg, hogy micsoda különbség van, ahogy kimondjuk a szavainkat. Légáramlatok jönnek vele. A keleti szélnek prófétálj és az ellenség nem fogja tudni érinteni az életedet, mert az Úr ítéletei lépnek működésbe. A keleti szél hozza ezt.

A Hóseás 13,15-ben van írva, hogy a keleti széllel, erős keleti széllel az Úr ítélete érkezett az ellenségre. Gyönyörű igevers!

A Zsoltárok 48,7-ben írja, hogy a keleti széllel összezúzta Társis hajóit. A keleti szél cselekszi ezt. Amikor az Úr keleti szelet hoz, akkor ítéletet hoz vele.

Prófétálj a keleti szélnek, ha szükség van az életedben erre! Prófétálj a Szellemnek! Prófétálj: a négy szelek felől jöjj elő, Szellem! Tudnod kell, hogy ha a hitedet belehelyezed, a keleti széllel megindul a Szellemnek az a munkája. Tudnod kell, hogy létezik az Úrnak a keleti szele és ítéleteket hoz vele. Nem engedi, hogy a felkentjéhez csak egy ujjal is érjen az ellenség. Meg ne illessétek az én felkentemet és prófétáimnak ne ártsatok!

Amint ezt kiejted, a keleti szél munkába indul! Működésbe lép a keleti szél. Mondd, hogy keleti szél! Ámen!

3./ Nyugati szél

Létezik nyugati szél, ami az Úr irgalmát hozza, az Úr megszabadítását hozza, újraépítést, helyreállítást hoz az életedre. Akarod-e, hogy ez történjen? Nyugati szél, fújj az életemre! Nyugati szél, jöjj az életemre! És fog jönni az Úrnak ez a mozgása vele, mert a Szellem a négy égtáj felől abból az irányból tud jönni az életedre, amit te prófétálsz. Tudnod kell, hogy ha nyugati szeleket szólítod, a nyugati szelekkel felépítés jön az életedre az Úr kegyelméből. Nyugati széllel söpörte vissza a sáskákat Egyiptomból a tengerbe. A keleti széllel hozta a sáskákat a földre az egyik csapásaként Egyiptomra, a nyugati széllel vitte vissza őket a tengerre és a csapást megszüntette. A nyugati szél volt az, a nyugati szél volt!

A kelet szele tehát az ítélet, a nyugati szél a felépítés, helyreállítás, ítéletek megszüntetésének a szele a Jézus nevében!

Tudnunk kell, nagyon fontos ez! Mondja az Ige a Zsoltárokban, hogy amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze űzte el a mi vétkeinket. A napkelet az ítélet. Mennyi ítélet kellett volna, hogy érjen téged a bűneidért? És fogta az Úr, és eltávolította napkelettől egész napnyugatig.

Ezek az ítéletek téged nem érhetnek, s helyette helyreállítás, felépítés van az életedben, mert a napkelettől a napnyugatig elvitte a bűneidet. Megint csak, amikor a pap bement a templomba, a keleti ajtón jött be a nép a bűneivel, a keleti kapun jött be és a szentek szentje felé kellett vigye és az pedig nyugat felé volt. A nyugat a helyreállítás, a mi újjászületésünknek az áldásai, ezek mind benne vannak a nyugati szélben. Prófétálj a nyugati szélnek, ha szükséged van a helyreállításra, felépítésre az életedben, a Jézus nevében!

4./ Déli szél

Van még egy szél, a déli szél. A déli szél mit hoz nekünk? A déli szél ellátást hoz. A Zsoltárok 78-ban a 26-os igeversben fürjeket hozott az Úr a zsidók sátraihoz és a sátraik előtt tette le. Milyen széllel? A déli szél hozta. A déli szél ellátást hoz. Prófétálj a déli szélnek! Meglátod, ha ilyen specifikusan szólítod Istennek a mozgásait, az angyalok munkába lépnek. Elő fog állni az, amire szükséged van, az, amit szólítasz, ha a déli szeleket prófétálod. A déli szél minden esetben ellátást hoz az életünkbe. Prófétálj a déli szélnek!

Isten annyira specifikusan írja ezeket, hogy megláthassuk, miként működik ez a szellemi birodalom. A négy égtájról jön elő a Szellem ezekkel a szelekkel és építi az életünket. Úgyhogy jó ezt átlátni.

Könyörgések

A Jób 3,24-ben van: mert kenyerem gyanánt van az én fohászkodásom. Ezt fogjuk most tenni. Akik böjtöléssel jöttetek, nagyon jó! Ha nem, akkor további böjtölésekbe kezdhettek majd, ahogy az Úr adja. De a kedves böjtöt elolvastam, az igákat fogjuk megtörni és akkor mindannyian böjtben leszünk ma, mert az igáknak ellene megyünk, az ellenség erejének, szándékának, kitűzéseinek, nyomorgatásainak, hazugságainak, viszálykodások, szakadások szítása, minden gonosz munkájának ellene megyünk, úgyhogy kedves böjtben leszünk imádság által a Jézus nevében.

Jób azt mondja, hogy: mert kenyerem gyanánt van az én fohászkodásom nekem. Úgy fohászkodom, hogy elfelejtkezem még a kenyérről is, azt mondja: kenyerem gyanánt van nekem. Úgy fohászkodom, mint hogyha ez lenne a kenyerem.

Vannak ilyen imatestvéreim, akik naphosszakat képesek lennének imádkozni, elfelejtkeznek még a kenyérről is.

Ezt mondja Jób, hogy kenyerem gyanánt van nékem az én fohászkodásom. Gyönyörű vers, és sóhajtásaim ömlenek, mint a habok. Úgy ömlenek. Ma élő víznek folyamai fognak ömleni, azok a sóhajtozások, amiket csak a Szellem által tudunk kisóhajtozni.

Ma meg fogunk könnyebbülni! Rengeteg minden a szívünkből fölemelkedik a trón elé, az Úr fogadja és a kezébe veszi azt. És nem is tudtuk volna kiejteni az értelmes, tanult nyelvünkkel, csak Szellem által lehetséges. Csak azt vesszük észre, hogy megkönnyebbedtünk. Szívünk könnyebbsége akkor már az Úrnál van. Szellem által felemelkedett és odakerült az Úrhoz. Ilyenek lesznek ma az imáink. Megprófétáljuk, hogy minden rab szabaddá lesz a betegség és az iga köteleiből a Jézus nevében! Az oldás-kötés hatalmával megkötözzük a betegséget okozó szellemeket a Szent Vérrel és miután megkötöztük, kihajítjuk a testekből és kijelentjük, hogy szabaddá tétetett az illető. Feloldoztatott e kötélből! Ahogy Jézus mondta: Ezt az Ábrahám leányát nem kellett-e feloldani a kötélből szombatnapon? Feloldozzuk őket a Jézus nevében! Az oldás-kötés hatalmával élhetünk, mert nekünk adta és attól a pillanattól kezdve ők szabadok. Kijelentjük, hogy minden egyes kötéltől szabaddá tétettek a Jézus nevében! Ezt a szabadságot ma az imáinkkal a Szellem beteljesíti. Elmegy a betegágyakhoz és felsegíti őket, kiemeli őket a betegágyakból.

A Lukács 9,11-ben van, hogy betegek mentek Jézushoz, a betegek sokasága ment Jézushoz és Jézus örömmel fogadta őket.

Egy különleges vers, mert nem sok helyen hangsúlyozza ki az Írás, azt hinnénk, hogy Jézus mindig belefáradt már a nap végére, olyan nagy tömegek nyomorgatták, mindenki rárohant. Lukács hozzáteszi, hogy örömmel fogadta őket.

Ezt a képet képzeld el, hogy Jézushoz mész és Ő örömmel fogad téged. Senkit ki nem vetek, aki hozzám jön, mondja. Örömmel fogad téged, örömmel hallgatja a kívánságaidat. Örömmel vágyakozik utánad, örömmel énekel feletted, amikor hozzá fordulsz. Te nála szeretett vagy. Te nem elvetett vagy nála, te szeretett vagy nála. Befogad, és ahogy hozzá mész, örömmel fogad téged. Lásd ezt az örvendező Jézust, akihez te ma jöttél! Gondjaidat ma leteszed és Ő örvendezik feletted. Örömmel!

Végül egy vigasztaló Ige a szakadásokról, viszálykodásokról. Sokat gondolkodom ezen, hogy mily nagy Isten kegyelme, hogy a gyülekezet ily mértékben egyben maradt, egybe szerkesztetett, és a Szellem azt mondta nekem: Mert szükséges, hogy szakadások is legyenek köztetek. Ezt az Igét kaptam. Szükséges, hogy szakadások is legyenek köztetek. És így folytatja: hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek köztetek. Úgyhogy ti, akik itt jelen vagytok, kipróbáltak vagytok. Megvagytok, az Úrban vagytok, hűségesek vagytok és most a továbbiakban is odaszánjuk magunkat, hogy nyilvánvalókká legyenek azok, amik bennünk vannak. Felszínre kell jönnie, mi van a szívekben. Felszínre jött. Kipróbáltak lettetek. Ez gyönyörű dolog! A sátán kikért, hogy megrostáljon minket, mint a búzát, de valaki imádkozott értünk. El ne fogyatkozzék a mi hitünk!

Megálltunk a próbában! Itt vagyunk, a sereg egyben van és könyörögni fogunk azokért, akik még nem szabadultak ki az ördög kötelékeiből. Könyörögni fogunk értük, hogy be tudjanak jönni abba a kegyelembe, ahová az Úr most minket befogadott, az Ő jelenlétébe. Beölelt minket ide ebbe a jelenlétbe, gyönyörű a jelenléte. Ide, magához szorítva ölel minket. És itt el fogunk kezdeni imádkozni, könyörögni, felemeljük az imakéréseket a drága, szent Jézus nevében! Azokat, amiket írtatok, most ami a szíveitek tábláira írva van, ugyanúgy felemeltetnek most a Jézus nevében!

Megköszönjük a drága Jézusnak, a drága Szent Szellemnek, a csodálatos mennyei Atyának, hogy a kegyelmeit kiterjesztette fölöttünk. Prófétálunk a négy szeleknek, Atyám, hogy ami csak szükséges, jöjjön elő, a Szellem a négy szelek felől fújjon ezekre a megölettekre, és legyenek megoldások és legyenek ítéletek, ha szükséges. Legyenek megszabadulások, az igák összetörjenek, a terhek leessenek, a szögek kiessenek, a rajta lévő terhek levágatnak és összetörnek és semmissé lesznek ezek az igák, hogy Téged szabadságban szolgálhassanak a testek. Anyagi javakat szólítunk, megoldásokat szólítunk, ingatlan eladásokat szólítunk, ha szükséges. Családokat egybe szólítunk, egységbe szólítunk, Atyám. Akik nincsenek még a királyságban, üdvösségre hívjuk őket és beszólítjuk a Jézus nevében!

És Szellem, megszólítunk most téged, hogy siess a segítségünkre a könyörgéseinkben! Az idő kevés, az idő közeleg, a menyasszonynak el kell készülnie a Jézus nevében! Adj nekünk buzgóságot ma a szívünkre, hogy prófétálhassunk a Szellemnek, a menny kiejtésében, a menny akaratában, a mennyet szólítjuk le a földre. Legyen meg a Te akaratod, Atyám, a Jézus nevében, mindezekben az életekben! Örök dicsőség neked, örök hűséggel szolgálunk, Atyám, a Jézus nevében! Ámen!

Elkezdjük a könyörgéseket, hálákat adunk, felemeljük a kezünket, vagy a szívedre helyezd a kezed. Mutasd az Úrnak a buzgó, odaszánt lényedet! És így elkezdünk könyörögni! Drága mennyei Atyánk! Az Úr Jézus nevében felmagasztaltattál, a magas mennyei trónra magasztaltattál, drága Jézus, a kegyelem helyére és mint Főpapunknak, kezedbe adjuk most az imáinkat, a könyörgéseinket. Minden rezdülésünket te vezéreld a Jézus nevében, minden kiejtésünket! Megértést kérünk az imádságból, hogy betekintéseket nyerhessünk a bölcsesség, kijelentés szelleme által. Magyarázatokat kérünk, világosságot kérünk, betekintést kérünk a szellemi birodalomba, hogy megláthassuk azokat, hogy meghallhassuk azokat, hogy ne legyünk tudatlanok a szellemiek felől. Segíts nekünk prófétálni a szellemnek, drága Szent Szellem! Siess a segítségünkre! Ó, hozsanna! Mennyei dicsőségek szállnak le a földre! Halleluja!

És megtudja minden élő, hogy él az Úr! Halleluja! A déli szélnek prófétáljunk, hozzon ellátást az életünkre! A sátrak elé tegye le, ami szükséges! Minden szükség megtöretett az életek felett! A nincstelenség, a nem elegendő, a hiány szelleme eltávozott az életekről, mert Jézus Krisztus szegénnyé lett, hogy mi az Ő szegénysége által gazdaggá tétessünk. Köszönjük, Atyám!

Mert aki vetett, arat is! Minden elvetett magnak százszoros termést prófétálunk! Hatalmas növekedést, bőséges aratásokat! És bátorságot adj nekünk a szólásra, hogy bátran tudjunk prófétálni a Szellemnek! Elrendeléseket szólítunk! Rendeld el és meglesz az néked! Mondd el nyugodtan az elrendelésedet, amiért ma jöttél, ha szükséges! Megrendeljük az anyagiakat! Elrendeljük az új munkahelyeket! Elrendeljük a gyermekeink oltalmát és védelmét! Elrendeljük az ő szabadságukat az Úrban! Mert ahol az Úrnak Szelleme, ott a szabadság! Elrendeljük a szeretetkapcsok oltalmát, az ellenség nem tolvajkodhatja a kapcsokat és köteleket a Jézus nevében, amik a Krisztus Testében köttettek! Azok örök kapcsok, Atyám! A Te dicsőséged ragyog rá! A Messiást imádni jöttünk, Atyám! A menyasszony felékesítette magát! Készen áll a menyasszony! Várja a vőlegényt! Jövel Uram, jövel! Ezt mondja a Szellem és a menyasszony! A Bárány menyegzőjére hivatalosak! Abbát szólítjuk, az Atyát, a mennyei Édesapát! A gondviselés Édesapját! Lakhatásokat emelünk fel eléd, Atyám! Megoldódjanak nagy gyorsasággal! Minden nyomorgatást megdorgálunk! Ámen.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL