2016.03.10. 
 

ISTEN AJÁNDÉKAI

Sandersné dr. Kovács Erzsébet élőben elhangzott tanításának nyers szövege

2016. február 28.

 

Egy gondolat az 1%-ról. Minden évben megköszönjük a felajánlásaitokat. Most újra van lehetőség, hogy akár te, vagy a családban valaki, aki fel tudja ajánlani az 1%-ot, és ha Isten kegyelme megérintette az életeteket, szeretnétek ezt megköszönni és viszonozni, akkor megtehetitek. Megköszönjük, ha ezzel támogatjátok a szervezetünket, a Krisztus Szeretete Egyházat, ami egyesület formában működik. Ebben a jogi státuszban állunk. Mindegy, hogy hogyan, de Krisztus Teste vagyunk, ez a lényeg. Megköszönjük ezt az Istenünknek, Jézus Krisztus szent nevében.

Az Úr sok jót készít nekünk. Ebből a legfenségesebb, hogy az Igéből akar szólni hozzánk. Ez a legfelségesebb. Igéből akar szólni a szívekhez. Készen áll-e a szívünk erre? Fel vagyunk-e készítve? Meg lettünk öntözve. Jól elő lett munkálva ezzel az imádattal, dicsérettel. Most jó porhanyós a talaj, meg van öntözve. Most beleesnek a magok, nagyon sokat fognak teremni.

Megnyílnak ezek a drága szívek, befogadják az Igét, és az Ige sokat terem. Mert azt mondja a Szellem, hogy tedd próbára a romolhatatlan magokat, mit hoznak neked az életben! Bizony megtermik, amit elküldtem. Megtermik a gyümölcsét annak, amiért elküldtem, megcselekszi azt. Most ebbe az előkészített talajba fog belehullani Isten Igéje. Készen állsz-e rá? Jézus nevében. Ámen.

Így nézzük az első Igénket. A Lukács evangéliumban, amikor Jézus kiküldi a tanítvá­nyokat, felruházza őket valami csodálatos természetfelettivel, ami azt hozza, hogy gyógyulni fognak a betegek, és halottak támadnak fel. Jézus felhatalmazása nélkül ez nekünk se menne a mai napon. Ez csak úgy megy, hogy Jézus kiküldte őket. Ez történik itt.

Lukács 9,1–2.

1. Minekutána pedig összehívta Jézus az Ő tizenkét tanítványát, adott nékik erőt és hatalmat minden ördögök ellen, és betegségek gyógyítására.  

2. És elküldé őket, hogy prédikálják az Isten királyságát, és betegeket gyógyítsanak.

Jézus felhatalmazása ez. Mindenki számára, akit elhív, felhatalmazást ad erő és hatalom dolgában, hogy azt elvégezhessük. Betegeket gyógyíthassunk, prédikáljunk, hirdethessük, hogy Isten királysága elközelgett, mert ezek a jelek a szemünk előtt zajlanak.

Isten királysága nemcsak elközeleg, hanem a szívünkben kíván lakozást venni, és ott akarja Isten építeni az Ő királyságát. Ahogy olvassuk a 10. fejezetben, a tanítványok nagy-nagy örömmel jönnek vissza, hogy ez a hatalom, amit Jézustól kaptak, valóságos és működő hatalom. Nagy örvendezéssel térnek vissza, úgymond sok bizonysággal, mert Isten sok bizonyságtevővé tesz minket.

Mi is, ha kimegyünk, és Jézus nevével élünk, ugyanez látható, hogy Jézus neve élővé tesz helyzeteket, meggyógyítja és felsegíti a betegeket, a tolókocsiból a csonka-bonkák kijönnek, a süketek hallanak, a vakok látnak.

Rengeteg bizonyságunk van, a következő Örömhíradóba is gyűjtjük ezeket. A legjobb, megtámadhatatlan bizonyságokat gyűjtjük össze, de ennél sokkal több van, mint ami az újságba befér. A tanítványok dicsőséget adva jöttek vissza és ezzel a jelentéssel:

Lukács 10,17–20.

17. Visszatért pedig a hetven tanítvány örömmel, mondván: Uram, még az ördögök is engednek nékünk a Te neved által!

A tizenkét apostolon kívül Jézus később kiküldött még hetven tanítványt. Azok, akik megszál­lottak voltak és különböző démonikus szellemek által jöttek a betegségeik, azoknak is engedel­meskedni kellett, el kellett távozni a szellemi erőknek. A tanítványok ezt újságolják Jézusnak, mintha Ő nem tudná, hogy még az ördögök is engednek Jézus, képzeld el, a te nevedre!

18. Ő pedig monda nékik: Látám a sátánt, mint a villámlást lehullani az égből.

Az ő bukása el lett rendelve kezdetektől fogva.

19. Ímé, adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek.

Ezt együtt fogjuk mondani: semmi nem árthat néked. Tudd meg. Semmi! Bármilyen ellenséges támadás jön, semmi nem árthat néked. Lehet, hogy naponta vannak megméret­tetéseink, de tudnod kell, ezek közül semmi nem árthat neked. Jézus szavai ezek. Van, aki a múlt héten kapott ebből ízelítőt, hogy milyen tervei voltak az ördögnek, de akkor sem árthat nekünk. Semmi sem árthat nekünk. Jézus a következő gondolatot fűzi hozzá:

20. De azon ne örüljetek, hogy a szellemek néktek engednek; hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben.

Ugyanis evvel az örömmel jöttek vissza, hogy képzeld Jézus, a nevedre még az ördögök is engednek! Jézus mondta, hogy rendben van, jó, hogy ezt megtapasztaltátok, de van egy ez fölött való öröm, és itt erről beszél. Bizony, ez a mi örök életünk.

Most viszontagságokon mehetünk keresztül, de ha parancsolunk, ezek az erők engednek. Tudnod kell, hogy bármin is mész át, bármilyen megpróbáltatásokon, bármilyen nyomorúsá­gokon, láthatod a győzelmeidet, és ebben örvendezhetsz.

Jézus mondta, hogy van egy e fölött levő öröm. Tudd meg, hogy a te neved be van írva az Élet Könyvébe. Ennek örülj igazán! Az örök életednek, mert ezt senki el nem veszi tőled, és ez örökre szóló öröm a Jézus Krisztusban. Istennek ajándékai vannak a számunkra.

Jézus ezt akarta mondani a tanítványoknak, hogy gondoljátok el, hogy milyen gazdag ez a királyság! Nem csak arról szól, hogy hatalmat kaptunk, hanem élünk vele és gyönyörköd­hetünk, ahogy az ellenség, az ördög ereje enged nekünk, és térdet hajt minden név, mennyen, földön és föld alatt, a Jézus nevére. Mert meg van írva, Jézus megszerezte ezt, legyőzött minden ellenséget. Ezeknek engedniük kell!

De e fölött vannak még ajándékaink Isten országában. Ezeket szeretném számba venni. A legelső hármat, a legfontosabbat, amit minden hívőnek naponta meg kell köszönni Istennek hálaadással, hogy a neved fel van írva a mennyekben. Tudsz-e örülni ennek, hogy örök életed van? Azt mondta Jézus, ennek örüljetek igazán, hogy örök életünk van.

Az örök életünk, a megigazulásunk, és a Szent Szellem mint ajándék van az életünkben. Erről a három alapajándékról szeretnék röviden szólni ma. Kicsit ízelítőt veszünk ebből, hogy milyen ajándékok ezek, amit Isten nekünk az Ő országában ad, hogy annak örüljünk. Jézus azt mondta, hogy azon örüljünk nap mint nap, mert akkor leszünk örömmel teljes keresztények.

Ez az öröm bennünk van, hiszen az Isten országa megigazultság, békesség és öröm a Szent Szellem által. Ezt az örömöt hogyan lehet felgerjeszteni a nyomorúságok közepette? Úgy, ha emlékeztetjük magunkat ezekre, ahogy Jézus is tette. Annak örüljetek, azon örüljetek!

Számba kell venni ezeket, hogy mik azok, amiknek örülnünk kell, hogy ne a megpróbál­tatásokon és a kínokon időzzünk egész nap. Azok fölött hatalmat veszünk, uralkodunk felette, és tudjuk, hogy ezek az erők engednek nekünk, de utána elkezdünk örvendezni, ahogy Jézus mondta. Azon örvendezzetek, hogy a ti nevetek fel van írva!

Nézzük ezt az örök életet! Az örök élet nélkül nincs bennünk Isten természete. Ha valaki nem hordozza ezt az örök életet, akkor nincs benne Isten természete. Akkor nincs kapcso­latunk Istennel, ha ez az örök élet nincs bennünk. Ez egy isteni élet, amit Isten nekünk adott.

Jézus összefoglalja nagyon tömören, hogy mi az az örök élet, amit kapunk akkor, amikor befogadjuk Őt a szívünkbe. Akkor kapjuk meg ezt az örök életet. Ez az Ő élete, Isten élete bennünk. Ha nincs bennünk, akkor nincs örök életünk. Miről szól ez?

János 5,24. 26.

24. Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.

Jézus, amikor bizonygatva mond valamit, akkor érdemes azon még egyszer alaposan elgondolkodni. Hangsúlyozottan mondja, hogy ez így van. Ezen álljatok meg, és ezen gondolkodjatok!

Mit jelent az örök élet? Itt kibontja Jézus. Nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre. Ha befogadtad az örök életet, akkor a szellemi örökkön örökké való életedet a világosságban töltöd. Ugyanis az elveszetteknek is örök életük van, csak ők a szellemi örök életüket a kárhozatban töltik.

Ha befogadod az isteni örök életet, az Istentől eredő örök életet, akkor az örökkévalóságot nem a kárhozatban töltöd, hanem általmentél a kárhozatból az életre, a világosságra. Ez a mi örök életünk, ebben örvendeznünk kell naponta, hogy az örökkévalóságot nem a kárhozatba töltjük, hanem kihozott onnan minket az Úr, és bevitt az örök életre.

26. Mert amiként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában.

A Fiú egy olyan életet hordoz, amit az Atyától kapott, az isteni élet van a Fiúban, hisz az Atyától fogant, és ha mi újjászületünk a Krisztusban, akkor ennek az életnek a részeseivé válunk. Egy olyan isteni élet folyik bennünk, mint a szőlőtő és a szőlővessző kapcsolata. Jézus szemléletesen mondja ezt. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővessző.

A szőlő nedve, mint örök élet, átfolyik a szőlővesszőkön. Ez által az örök élet által vagyunk mi képesek a gyümölcstermésre. Az Ő természete, az örök élete által. Ezen naponta örvendeznünk kell, hogy ez az élet csörgedezik bennünk, hogy ezt az életet kaptuk, hogy ennek lettünk a részesei.

Amit a Fiú is hordoz önmagában – és mi Krisztusban vagyunk –, így van nekünk ez az örök életünk. A drága Úr Jézus Krisztus ezt kegyelemből adja. Nem lehet kiérdemelni, nem lehet érte elég jót cselekedni. Kegyelemből van ez az örök élet, az Ő természete, az isteni természet. Ez az örök élet.

Azt mondta Jézus, hogy ezen örvendezzetek, hogy megvan nektek ez az örök élet, mert általmentünk a halálból az örök életbe, az örök világosságba. Istennek egy hatalmas ajándéka. Ez csak Jézus által lehetséges.

Mondta Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Nincs más út az Atyához, csak én általam, kizárólag énáltalam. Aki hisz énbennem, az üdvözül, s annak van ilyen élete. Aki nem hisz énbennem, az elkárhozik.

Tudnotok kell, hogy ez az élet, ez az isteni élet csak a Jézus Krisztusban való hit által adatik az embernek. Nincs máshogy. Csak a Jézus. Hatalmas ajándék ez, és itt kezdődik a keresztény élet. Amikor az isteni élet a szívünkbe kerül, akkor kereszténnyé válunk. Akkor leszünk Istennek a gyermekeivé.

Újonnan születtünk, ebből a gyönyörű, romolhatatlan magból, és isteni élet kezd el bennünk keringeni, mint Krisztus Teste tagjaként. Átjár minket ez az élet. Ennek az életnek meg kell nyilvánulni, ez az isteni élet ugyanis összeférhetetlen a betegséggel. Ez az isteni élet összeférhetetlen a fájdalmakkal. A nagyobb kerül beléd, és a nagyobb erejét az ellenség nem állhatja. Megfutamodik!

Az isteni élet garancia arra, hogy egy keresztény testében soha ne legyen betegség, vagy tünet, vagy rendellenes sejtműködés, mert ez az isteni élet helyreállítja, ha megtanulunk együttműködni vele. Ez egy csodálatos ajándéka Istennek, egy felmagasztalásig dicsérendő, és Istent imádni való (imádására való) ajándék. Ez az örök élet bennetek van, ennek örüljetek.

Van egy másik hatalmas ajándéka Istennek az alapcsomagban – hogy így mondjam –, ami minden hívőnek odaadatik, mikor bekerül a királyságba. Ez pedig a megigazultságunk, ami odaadatik akkor, amikor ezt az örök életet birtokba vesszük. Ez a megigazultság egy hozzáférést jelent Istenhez.

Ha ezt a megigazultságot Isten nem adná oda a hívőnek, akkor nem tudnánk megállni Isten előtt a bűnös voltunk miatt, az elkövetett bűneink miatt, a bűntudatunk miatt, a kárhoz­tatásunk miatt. Mert Isten színe előtt nem állhat meg a bűn. Képtelenek lennénk odajárulni, nem lenne belépésünk Isten trónja elé, ha ezt a megigazultságot nem adta volna oda nekünk. Isten előtt csak az igazak állhatnak meg.

Még az Ószövetség is írja, hogy ki állhat meg Isten előtt. Ki mehet fel Isten hegyére? Csak az igazak! Mi pedig tudjuk, hogy a bűn státusza alatt születtünk mindannyian. Ádámban mindannyian elveszettek vagyunk, ezért szükséges volt, hogy bennünket Isten megigazítson. Hogy úgy tekinthessen ránk ebben a megigazultság voltunkban, minthogyha a bűn soha nem létezett volna az életünkben, és nem cselekedtük meg, amiket elkövettünk, úgy tekint ránk.

Az Ige tanít minket erre, és ez hatalmas ajándéka Istennek. Az a keresztény, aki nincs tisztában a megigazultsággal, mint ajándékkal Istentől, az bűntudatban van. Az kárhoztatja magát, és nem tud kellőképpen működni a hite. Mivel a hitünk nem tud teljességében működni, így nincsenek olyan átütő sikerek az életünkben, mint lehetnének.

Isten ugyanis megfizette az árát annak, hogy mi szentül, szeplőtlenül és igaz módon állhassunk ott a trón előtt. Kifizette az árát. Nekünk kell magunkat megújítani ebben az igazságban, és olvasnunk kell erről, és hallanunk kell erről, hogy mi igazak vagyunk Isten előtt. Úgy, mintha soha a bűn nem létezett volna az életünkben. Ez is Isten ajándéka.

Jézus hozzáfűzhette volna, hogy ne csak annak örüljetek, hogy a szellemek engednek nektek, hanem örüljetek, hogy a nevetek fel van írva, hogy örök életetek van, és örüljetek annak, hogy megigazultak vagytok. Ez is az alapcsomagban kapott ajándék.

Nézzük, hogy mit ír erről a Szentírás. A Róma levél az egy nagyon csodálatos levél, amibe ezek az igazságok mélyen meg vannak alapozva. Ott a hitből való megigazulásról olvashatunk. Elolvassuk, hogy már Ábrahám is megigazultnak neveztetett Isten előtt, pedig akkor még a szent vér nem volt jelen az oltáron.

Ez a státusz elnyerhető volt már az Ószövetségben is, ilyen értelemben, hogy Isten képes volt tárgyalni Ábrahámmal, mint igaz emberrel. Nem volt Ábrahám és Isten között akadály, hogy megállhasson Isten előtt. Nézzük meg, hogyan történt ez?

Róma 4,3–8.

3. Mert mit mond az Írás: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és ez tulajdoníttaték néki megigazulásul.

Az, hogy hitte Istennek a szavát, hogy amit Isten mond, azt meg is cselekedheti. Kételkedések nélkül hitt Istennek. Ez hozott neki egy megigazultságot Isten trónja előtt. Isten ezért elfogadta őt.

4. Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdoníttatik kegyelemből, ha­nem tartozás szerint;

5. Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent meg­igazítja, annak hite szolgál megigazulására.

Ebben benne van, hogy istentelenek voltunk és Isten megigazító munkát végzett el rajtunk. Hiszünk abban, aki ezt elvégezte. Ki végezte? Isten, a Krisztusban. Annak hite szolgál megigazulására. Isten ezt hitből adja oda mindazoknak, akik hisznek. Annak adja oda, aki oda tud állni Isten elé, és mondja, hogy itt én a bűnös voltomban vagyok, és Uram, szükségem van arra, hogy engem megigazíts, máshogy nem tudok a trón elé menni.

Volt egy prédikátor, aki arról prédikált, hogy ha ma este meghalsz, akkor hova kerülsz? Akkor már hónapok óta jártam az alkalmakra. De az üdvösség imáját valahogy nem mondtam el. Úgy voltam vele, hogy nem kell ez nekem, én úgy is hiszek Jézusban. Gyakoroltam a vallásomat is, nekem ezek a keresztények nem vonzóak annyira, hogy velük imádkozzam.

Látjátok, hogy az embernek az előítéletei milyen veszélyesek tudnak lenni? Több hónapig jártam így az alkalmakra. Én ezt az imát nem mondom el, mert nem érzek közösséget ezekkel az emberekkel. Azért visszajártam az alkalmakra, valami mindig visszavonzott. De valami visszafogott az üdvösségi ima elmondásától, és egyszer azt mondta a prédikátor, ha ma este meghalsz, tudod-e, hogy megállhatsz-e Isten trónja előtt?

Mint a villámcsapás, jött a közlés a szívemre, hogy nem állhatok meg Isten előtt! Tudtam belül, és azt minden ember tudja belül. Egy zuhanó repülőgépen nincs egy ateista ember sem. Mindenki tudja, hogy megállhat-e Isten előtt, vagy sem. Itt belül a szívünkben tudjuk.

Azt mondta a prédikátor, ha ezt nem tudod, hogy oda kerülhetsz-e, vagy tudod, hogy nem állhatsz ott meg, akkor van szükséged Isten megigazítására, hogy újjászüless, hogy elfogadd, és a szent vér feletted legyen.

Abban a pillanatban, amikor a Szent Szellemtől megkaptam ezt a meggyőződést, mert ezt csak Ő tudja odaadni, abban a pillanatban, amikor a szívemben ott volt ez a meggyőzés, befogadtam a Jézust, és akkor születtem újjá.

Onnantól kezdve nincs kétség a szívemen, hogy én megigazíttattam, és Isten előtt megállhatok, úgy, hogy a bűn nem létezik az életemben. Mintha nem létezett volna az életemben soha. Ezt jelenti a megigazultságunk. Folytassuk tovább!

6. Amint Dávid is áldottnak mondja azt az embert, akit Isten tettek nélkül igazít meg.

Már Dávid az Ószövetségben rálátást kapott arra, hogy létezik olyan emberi státusz Isten előtt, hogy áldottnak mondja azt az embert, akit Isten tettek nélkül igazít meg. Rálátást kapott Dávid erre a Szellem által, hogy létezik olyan megigazultság Isten trónja előtt, amikor az ember semmit nem tesz érte, és mégis igaznak mondják. Ezt írja itt a Róma levél, hogy tettek nélkül igazítja meg Isten. Semmit nem tesz érte, és kimondják rá, hogy igaz.

7. Áldottak, akiknek megbocsáttattak az ő hamisságaik, és akiknek elfedeztettek az ő bűneik.

8. Áldott ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít.

Ezeket a bűnöket elköveti az ember, de megbocsátattak a hamisságok, Itt írja, hogy elfedeztettek a bűnök, és az Úr nem tulajdonítja neki. Ez a megigazultság. Tudnod kell, hogy megigazult vagy, hogy téged Isten megigazított a szent vér áldozata által, a kereszthalál által. Valaki magára vette ezeket a bűnöket, valaki szenvedett ezekért.

Bátran kérdezd, hogy ki? Jézus volt az. Magára vette a bűneidet, magára vette a betegsége­det, szenvedett ezért, a vére ontatott ezért. Az Ő vére volt a váltság azért, hogy téged magának visszaszerezhessen. De csak igaz állhat meg Isten előtt, ezért meg kellett, hogy igazítson.

Kijelenti feletted, hogy te megigazult vagy. Teljesen igaz vagy Isten előtt. Tudnod kell, hogy a bűn neked nem tulajdoníttatik. Mit jelent ez? Nem számíttatik be, amit tettél, mert Jézusban kibocsátotta a haragját arra a bűnre, amit te elkövettél.

Jézusra helyezte azt a bűnt, és a haragját is ráterhelte. A büntetést Jézusra terhelte. Jézust büntette meg érte, ezért az rajtad már nem kérhető számon, ha te elfogadtad. Ha magadra nézve érvényesnek vetted ezt a megváltást, te igaz vagy. Ez hatalmas ajándéka Istennek. Másként ugyanis nem mehetünk a trón elé.

Isten vágyja az övéit erre a közösségre, amire meghívást kaptunk. Bármikor odajárul­hatunk a kegyelem királyi trónja elé. Meghívásunk van oda. Ha nem tudatosul benned, hogy megigazíttattál, akkor nem tudsz odamenni.

Akkor képtelen vagy, mert a kárhozat alatt tartod magad, a lelkiismereted kárhoztat téged. Akkor nem tudsz tiszta szívvel imádkozni. Tudnod kell, hogy ezt Isten elvégezte, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, amiért naponta örvendezned kell, és hálát adni, hogy te igaz vagy. Mondd ki, kérlek szépen: én igaz vagyok Isten előtt!

Emlékeztesd magad arra, amikor éppen rosszat tettél, hogy te igaz vagy Isten előtt. Attól még a megigazultságodat nem vesztetted el. Pont erről szól, hogy nem tulajdoníttatik neked az a bűn, hogyha a szent vért érvényesíted rá. Uram, veszek a szent vérből, és ugyan vétkeztem ellened, de most megvallom, hogy ez a szent vér megtisztított engem.

Ugyanez a szellemi törvény vonatkozik rá, mint amikor az üdvösségünket vesszük el. Akkor is hiszünk a szívünkkel és a szánkkal vallást teszünk. Itt ugyanezt kell tenni. Hiszem, a szent vér kiontatott ezért, hogy Jézust megbüntetted ezért a bűnért, és én veszek ebből a szent vérből. Ez a szent vér megtisztított engem, ezért én most igaz vagyok itt a trón előtt, Atyám, és úgy tekintesz rám, hogy ez a bűn nekem nem tulajdoníttatik. Ezért szabad vagyok, és igaz vagyok. Ki kell ejtened a száddal, a szívedből Őelőtte. Akkor az olyan, mintha nem tetted volna. Ez Isten kegyelme. Hatalmas ajándék. Ez a megigazultság ajándéka.

Róma 5,1.

1. Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Látod, ez hitből van? Ez a megigazulás hit által van, már Ábrahámnak is így adatott, hitből. Békességünk van Istennel. Ha ezt a megigazulást elfogadod, akkor tudod Isten békességét élni minden nap. Akkor nincsenek zaklatások. Nincsenek kárhoztatások. Nincs bűntudatod, nem terhel az, hogy jaj, mit tettem! Szabad vagy. Békességet ad.

Békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ez nincs máshogy. Ő szerezte nekünk ezt a kegyelmet, ezt a megigazultságot, ami békességet hoz nekünk. Békességünk van Istennel. Mondd, ezt kérlek: békességem van Istennel! Ezt Jézus Krisztus szerezte, az Ő keresztjének vére által van nekünk. Hatalmas dolog!

Amikor kárhoztatni akar az ellenség, akkor naponta emlékeztesd magad és örvendezz felette, hogy ez neked megvan, te megigazult vagy, te békességben járhatsz! Ez egy ajándék Istentől. Isten ajándékait vesszük ma számba. Az első az örök élet volt, a második ez a megigazultság. Van egy csodálatos Ige, ami összefoglalja, hogy hogyan történt ez a megigazulás, és máris rátérünk a következő ajándékra. Összefoglalja egy mondatban az Ige.

2Korinthus 5,21.

21. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságává tétessünk Őbenne.

Ez volt a szeplőtelen áldozati Bárány, a Jézus Krisztus. Ő, aki bűnt nem ismert, Isten bűnné tette értünk. Óriási ára van a te megváltásodnak. A szeplőtelent bűnné tette érted is, hogy mi Isten igazságává tétethessünk Őbenne. Látod, ez egy jogi státusz, amit elnyertél. Ez egy belépőkártya Istenhez. Csak az igazak mehetnek be Isten trónja elé. Te igazzá tétettél az által, hogy Jézust bűnné tette anélkül, hogy megcselekedte volna a bűnt az életében. Soha egy bűnt nem követett el. Megigazult, szeplőtelen Fiú volt. Bűn nélkül fogantatott. Szeplőtelen volt a vére is. Soha nem volt közössége a bűnnel, semmilyen formában. Így volt képes Isten ráterhelni a mi bűneinket, és így tudta azokat elvinni. Így volt képes Isten kihozni Őt a halálból, mert Ő bűntelen maradt.

Bár megkísértetett mindenekben, de bűn nélkül maradt. Így volt képes magára venni a mi bűneinket. Ez egy hatalmas megváltás-cselekedete Istennek. Így te bűn nélkül állsz Isten trónja előtt. Azért minden percben érezned kell a hálát a szíveden, és hálát adni Istennek! Hatalmas áldozat volt Istentől az áldozati Bárány. A te megigazultságod Isten ajándéka.

Percenként szemed előtt legyen, hogy ez egy ajándék, nem érdemelted ki, és nem lehet elveszíteni. Mint ahogy nem tettünk semmit ahhoz, hogy bűnben szülessünk, egyszerűen megfogantunk, megszülettünk, és kimondták ránk, hogy bűnösek vagyunk.

Semmit nem csináltunk még akkor, mégis az Ádámban megszületettek mind bűnösök. Jézus nélkül kárhozatra jutnak ugyanúgy, de aki Jézus Krisztusban van, az sem cselekede­tekből nyerte el. És elmegyünk az örök életbe, és a megigazulásba, Jézus Krisztusban. Nem cselekedetekből, itt is hangsúlyozza a Biblia a történetekből. Ezt Jézus Krisztus szerezte nekünk. Ajándékok Istentől.

Az ajándékokért nem kell tenni semmit, egyszerűen odaadják. Szeretetből. Ma ezeket soroljuk, az ajándékokat. Az örök élet: nem kellett tenned semmit érte. Isten odaadta neked. Megigazultság: nem tudtál volna tenni érte semmit. Isten odaadta neked, mert szeret téged, szeretetből van.

Egy harmadik hatalmas ajándékról szeretnék beszélni. Az alapcsomagban van benne, amiből aztán tudunk továbbmenni Istennel. Ez pedig a Szent Szellem ajándéka, ami a leglenyűgözőbb dolog az életemben. Ha valamiről beszélhetnék magasztosan, akkor az a Szent Szellemmel való közösség az életemben, mert ez az, amit nem lehet kiaknázni eléggé, vagy elmélyíteni.

Még mindig vannak újabb mélységei. Újabb csodái, és újabb síkok és dimenziók, amiket nem ismertem még előtte lévő nap. A Szent Szellem hozza és felfedi. A Szent Szellemmel való megismerkedés, közösség, minden keresztény embernek a csodája kellene, hogy legyen.

Erről szeretnék ma a leghosszabban beszélni, ezért a másik kettőt csak érintőlegesen tettem, de ha nem szólok róla, akkor nem jutunk el ide. A Szent Szellem ajándékát hogyan lehet venni? Nézzük ezt az Apostolok cselekedeteiben. Péter a pünkösdi prédikálásában van, és annak a legvégén erre tér ki.

Apostolok cselekedetei 2,38.

38. Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek eltörlésére; és veszitek a Szent Szellem ajándékát.

Ha ezt megteszitek, akkor Isten ad még egy ajándékot. Az örök élet meg a megigazultság, amit eddig soroltunk, és még ez felett egy újabb ajándék. Veszitek a Szent Szellem ajándékát. Újabb ajándék. Mintha Isten hozná, hogy itt van, tessék, parancsolj! Vedd el az örök életet, tudd, hogy megigazult vagy, vedd el, és adok még egyet!

Ez pedig a Szent Szellem ajándéka. Mondd, ezt kérlek szépen, mert most együtt fogunk prédikálni: a Szent Szellem ajándéka. A Szent Szellem egy ajándék Istentől. Nem kellett volna Istennek odaadnia, de Jézus azt mondta, hogy ha én elmegyek, akkor elkérem Őt, és Isten odaadja nektek.

János 16,7.

7. De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a Vigasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm Őt tihozzátok.

Jobb néktek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a Vigasztaló. Ha pedig elmegyek, elküldöm Őt tihozzátok. A tanítványok kétségbe voltak esve, hogy Jézus, elhagysz minket? Mi lesz velünk? Te voltál a kenyéradónk, Te voltál a csodatevőnk, Te voltál a vezetőnk. Követtünk, amerre jártál, arra mentünk. Mi lesz velünk nélküled?

Jézus nagyon érdekeset mond: hogyha szeretnétek engem, akkor örülnétek, hogy azt mondtam, hogy elmegyek az Atyához. Mert az én Atyám nagyobb nálamnál. Így vagyunk, amikor valakit el kell engednünk odaátra. Aki odaátra költözik, ha az ő szemszögéből nézzük, akkor ő nagyon jó helyre ment, ahogy Jézus is mondta.

Hogyha engem szeretnétek, akkor örülnétek annak, hogy én elmegyek az Atyához. Akkor nem magatokat sajnálgatnátok, hogy mi lesz velünk, mert én nem hagylak titeket árvákul. – mondta Jézus. Ugye ezt mondta? Nem hagylak titeket árvákul. Elküldöm hozzátok a Vigasztalót. Ó, hát ez fenséges!

Jézus azt mondta, hogy jobb néktek, hogyha én elmegyek. Most, hogy velem vagytok, az nagyon jó nektek, mert mindenről gondot viselek. Nem kellett éheznetek, nem kellett szomjúhoznotok, csodákat láttatok, biztonságban voltatok velem. De hogy én elmegyek, ez még jobb nektek. Ez feldolgozhatatlan volt a tanítványoknak, hogy mi az, hogy jobb lesz nekünk?

Ne mondd már Jézus, hogy te elmész, és nekünk jobb lesz utána? Azt mondta Jézus, de igen! Jobb lesz néktek.

      Nos, Ő a Szent Szellem, akit meg kell ismerned. Amikor a Szent Szellem így beköltözik az életedbe, akkor pontosan azt hozza neked, mintha Jézus ott lenne, és egy olyan közösséget ad, csak láthatatlan dimenzió a Szent Szellem.

Jézusnak volt a földön fizikai teste, ezért egyszerre csak egy helyen lehetett. Vagy Galileát járta, vagy Jeruzsálemet. Ha Galileán tette a csodákat, akkor Jeruzsálemben nem láthatták a csodatévőt. Ha Jeruzsálemben járt, és ott tette a csodákat, akkor Galileán nem tudott csodákat tenni. Egyszerre csak egy helyen lehetett.

Ezért mondta Jézus, hogy jobb lesz nektek, ha én elmegyek, mert akkor elküldöm hozzátok azt a drága Vigasztalót, aki egyszerre minden hívőt be tud tölteni. Be tudja fogadni az egész krisztusi Test, és mindenhol jelen van. Ahol csak hirdettetik a Jézus neve, ott csodákat tud tenni. Ahol csak hirdettetik az Evangélium, ott Ő jelen van vigasztalásokkal, áldásokkal. Jézus erről szólt, hogy nektek, ha megismeritek Őt, megtudjátok, hogy jobb lesz nektek.

Ezért nagyon fontos megismerni Őt, hogy tudjuk, hogy jobb nekünk Jézus nélkül itt a földön. Mert kaptuk a Vigasztalót, aki Jézusnak a hasonmása teljes egészében, csak te vagy a teste, ez a különbség. Ő szellemi Isten. Van az Atya Úr Isten, Fiú Úr Isten, a Szent Szellem Úr Isten. Ők mind hárman Úr Istenek, egy Isten.

A Szent Szellem bennünk, az Istennek a legfenségesebb ajándéka itt a földön, amíg itt járunk, hogy közösséget élvezhessünk a Jézussal. Olyan, mintha Jézus velünk lenne. Ha kiejted a Jézus nevét, akkor a Szent Szellem ugyanazt megcselekszi, mint amikor a Jézussal a Szent Szellem a munkát végezte.

Apostolok cselekedete 10,38.

38. A názáreti Jézust, mint kené fel Őt az Isten Szent Szellemmel és erővel, aki széj­jeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak; mert az Isten volt Ővele.

Ki? Az Isten. Szent Szellemmel és erővel. Előtte egy csodát se tett Jézus. Ugyanúgy Isten Fia volt, ugyanúgy szent vér volt benne. Egyetlen egy csodát nem tett. Csak amikor a felkenetése megtörtént, onnantól kezdve jöttek.

Miután a Szent Szellemmel felkenetést nyert. A csodákat Jézus életében is a Szent Szellem cselekedte. A Szent Szellemet kaptad meg Isten ajándékaként, hogy láthass csodákat az életedben. Hogy láthasd a természetfelettit, hogy megismerhesd a természetfelettit!

De e felett még inkább, hogy megismerhesd Isten szerelmét. Mert azt írja, hogy Isten szerelme kiöntetett a szíveinkbe a Szent Szellem által. A Szent Szellem befogadása nélkül Istennek a szeretetéről nem tudsz teljességet venni úgy, mint amikor befogadod Őt.

Ő, a Szent Szellem, az Isten szerelmét hozza teljességben a szívedbe. A Szent Szellem ajándékát megismerni a legesleglenyűgözőbb dolog egy hívő számára. Ha Krisztusban vagy, keresd a Szent Szellem teljességét!

Ez két keresztség. Amikor újjászületsz, akkor a Szent Szellem keresztel bele az Atya Úr Isten Testébe. Aki Krisztus Teste. Amikor befogadod a Szent Szellemet, az egy következő keresztség. Akkor te fogadod be az Atyaúristent a Szent Szellemében, és leszel teljes vele. Ez két keresztség.

Teljessége egy kereszténynek akkor van, ha befogadja a Szent Szellem ajándékát. Kérlek, mondd: A Szent Szellem ajándéka! Erről szeretnék szólni, a drága Szent Szellemről. Nagyon jól ismert szó manapság a „download”, hogy letöltünk valamit a számítógépről. Az internetről letöltünk valamit. Ezt a „download” szót mindenki ismeri, ugye? Hányan vagyunk, akik egyszerűen letöltünk valamit?

A Szent Szellem a „downloader”, vagyis letölti a menny áldásait az életedre. Bocsánat, hogy ezt a hasonlatot hozom, de én is így kaptam a Szent Szellemtől, hogy Ő ezt a munkát vég­zi. Letölti a menny áldásait a mi életünkre a mi síkunkon, ahol járunk, amire szükségünk van.

Hogyha ez megtörtént, akkor tudod, hogy ez létezik, addig fogalmad sincs róla. Akkor válik valóságossá az életedben az az áldás. Addig nincs letöltve a gépeden, addig fogalmad nincs róla, hogy az milyen applikáció [alkalmazás]. Addig hiába mondják neked, hogy most Facebookolj vagy valamit csinálj, mert nincs ott a gépeden, és nem működik.

De ha letöltötték neked azt a programot, akkor simán fut. Ilyen a drága Szent Szellem szolgálata az életünkben. Általa ismered meg a mennyei Atyát. Ha Ő nem mutatná be neked az Istent, akkor soha nem lenne mennyei Atyád. Ő az, aki által megismered. A Szent Szellem ismerteti meg, Ő hozza a megértést Isten Igéjéből.

Olvasod, olvasod és nem érted, és egyszer csak felcsillan, hogy de hiszen én ezt értem,  ami ide le van írva, és megvilágosodsz. A Szent Szellem szolgálata volt, letöltötte a szívedbe. Ő általa tudjuk megérteni, hogy Jézus az Igétől fogant.

Hogyan magyarázod azt el a világban valakinek az emberi bölcsesség beszédével, hogy ilyen létezik? Nincs rá út, hogy bebizonyítsd, hogy Ő így fogant, hogy szűztől született. Vagy felvitték Őt a mennybe, ezt hogyan magyarázod el valakinek?

Amíg a Szent Szellem nem hozza ezt a megértést a másiknak a szívére, miközben te prédi­kálod az Evangéliumot, akkor Ő soha nem lesz beoltva. Soha nem fogja megérteni, mert Szent Szellem nélkül képtelenség. Erre az ismeretre a másik csak a Szent Szellem által fog eljutni.

Az 1Péter 1,12-ben írja, hogy angyalok kívánnak betekinteni abba, amikor mi prédikáljuk az Evangéliumot. A Szent Szellem szolgálata ez. Miközben te szólod az Igét, a Szent Szellem munkába indul, megnyitja a másiknak a szívét, beviszi oda annak a valóságát. A másik egy bizonyosságot kap róla, egy meggyőződést, hogy amit te mondasz, az úgy van.

Ha ezt nem végzi el a Szent Szellem, akkor a másik csak kinevet. Ugyan már, szűztől született és fölvitetett a mennybe! Ma már nincs ilyesmi. Csak addig mondja ezt, amíg a Szent Szellemtől nem kap egy meggyőződést. Amikor ez a belső meggyőződés megérik benne, hogy ez valóságos, hogy ez Isten munkája volt, akkor az övé.

Ezek a Szent Szellem szolgálatai, amik nélkül nem megyünk előbbre Isten országában. Mi is így lettünk hívőkké. A Szent Szellem győzött meg engem arról, hogy az örök élet nélkül nem állok meg Isten előtt.

Addig csak mindenkire ráfogtam, hogy miért nem imádkozom. Mert nem tetszik a másik, meg így, meg úgy. Kifogásokat hoz az ember addig, amíg nem jön bele élesen a szívébe, hogy erre szüksége van. Ez a Szent Szellem szolgálata.

A világon nincs olyan érvelés, hogy a másikat meg tudd erről győzni. Az emberi érvelés haszontalan. Nem megy előbbre vele az ember. Biztosan van olyan barátod, akinek már hosszú évek óta beszélsz erről, és mondod, és mondod, és ő mindig csak legyint. Tudod-e miért? Azért, mert nincs ott a Szent Szellem. Azért, mert látja a szívét, hogy még nincs kész rá. De te csak továbbra is mondjad, és ne add fel!

Van ilyen közöttünk, aki így kapott üdvösséget hosszú évek után. Volt egy kitartó ismerőse, aki mindig mondta neki, éjjel nappal felhívta, hogy a Krisztusról akarok veled beszélni, és egyszer csak így szólt, na jó, akkor mondjad. És megnyitotta a szívét, és ma pásztorkodik.

A Szent Szellem nélkül nem megy. Ezt meg kell tanulni, hogy a Szent Szellem nélkül lehetünk erőszakosak, de nem megy. Ha a Szent Szellem jelen van, akkor, mint a kés a vajban, úgy megy a dolog. Ő végzi. Ő oltja be a szíveket.

Egyedül Ő képes rá, hogy bizonyságot adjon. Ugye, mondja Jézus, hogy Ő lesz az, aki bizonyságot tesz az igazságról? Te az igazságot szólod, és Ő teszi a bizonyságot a másik szívében, hogy igen, ez így van.

Ha Ő ezt a szolgálatot ott nem végzi el, akkor a másiknak nem ébred hite. Nem tudjuk tehát megismerni Istent a Szent Szellem nélkül. Amikor kijelentéseket várunk, az csak a Szent Szellem által jöhet hozzánk. Ez mindig a Szent Szellem ajándéka.

A Máté evangéliumban Jézus megkérdezi a tanítványokat: kinek mondanak engem az emberek? Jézus közvélemény-kutatást folytat, hogy kinek mondják Őt az emberek.  Kérdez­geti őket erről. A válaszok különbözőek.

Az egyik azt mondja, hogy némelyek Keresztelő Jánosnak mondanak téged, némelyek meg Illésnek. Megint mások Jeremiásnak mondanak téged. Tehát voltak mindenféle beszédek. Melyiknek volt alapja? Egyiknek sem. Mindegyik légből kapott volt. Mindegyik Szent Szellem nélkül való vélekedés volt. Mindaddig, amíg meg nem szólalt Péter, az egyik kedvenc tanítvány.

 Péter azt mondta, hogy Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia. Péter száján ez kiesett, de fogalma nem volt arról, hogy ez kijelentés, mindaddig, amíg Jézus meg nem mondta neki. Jézusnak fel kellett őt világosítani arról, hogy Simon, Jónának fia, ezt nem test és vér jelentette ki neked, hanem ezt az én mennyei Atyám adta neked.

Ez kijelentés volt, és Jézusnak meg kellett mondania, hogy ezt a Szent Szellem végezte. Ez a Szent Szellem kijelentése volt a szíveden, mert máshogy te sem tudnád. Ez volt a Jézus mondandója itt, hogy másként fogalmad sem lenne róla, hogy amit mondtál, az mit jelent.

Ugyanígy vagyunk mi is, vélekedünk sok mindenről sokféleképpen, amíg el nem kezdjük keresni a Szent Szellemet, és amíg Ő ki nem jelenti a szívünkre, hogy onnan az Atya szívéről elvettük, és onnantól kezdve tudjuk. És akkor megtéveszthetetlen, mert tudjuk, mert a Szent Szellem szólta a szívünknek.

Ez a Szent Szellem szolgálata, ami a Szent Szellem ajándéka után kezd működni az életünkben. És ha keressük az Ő közösségét, akkor egyre jobban fog működni az életünkben, hogy kijelentéseket tudunk venni Tőle. Tőle, aki ezeket adja. Azokról, amiket szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem gondolt. Ő tudja hozni.

Nagyon fontos az életünkben, hogy ne tévelyegjünk, a Szent Szellemmel való közösség legyen minél közelebbi közösség. Mert az Ő közösségében vannak közelebbi, és közelebbi és közelebbi állapotok. És az Atya szívéhez való mélyebb és mélyebb benyomulások.

Oda be kell, hogy engedjen minket, és oda kívánkozni kell. És amikor ezt kérjük, és vágyjuk, és mindennél fontosabbnak tartjuk az életben, akkor tudunk oda beljebb menni. A Szent Szellem által van ez.

A Szent Szellemnek a szolgálata nagyon-nagyon fontos, és törekednünk kell erre, hogy kijelentést vegyünk Tőle. Néha a legváratlanabb pillanatokban hoz a Szent Szellem kijelen­tést. Lenyűgöző a közössége. Sokszor órákon keresztül várom, ülök és várom, hogy egy dologban hozzon a szívemre kijelentést.

Már ismerem Őt annyira, hogy ha szól, azt meghallom. Nem első pillanatban történik, de ha az ember hosszú ideig van valakivel, akkor tudja, hogy milyen az, amikor közlést kap. Van, hogy várom hosszú órákig, és nem szól egy szót sem.

Utána mondom, hogy most már mennem kell, Uram, és indulok, és egy egészen váratlan pillanatban, miután egy-két óra eltelik, megjön a közlés arról a dologról. Ez az Ő hatalmában áll, hogy hogyan és mikor teszi. De ha keresed, akkor odaadja.

Ez nem maradhat el az életünkből, hogy ne tévelyegjünk dolgokban! Mindig keresni kell az Ő orcáját, keresni kell az Ő akaratát, és ebben a közösségben törekedni kell rá. Ezt Isten adta nekünk, a Szent Szellem közösségét. Ajándék, a Szent Szellem ajándéka.

Ha elégedetlen vagy, és szeretnél még mélyebben, még szorosabb kötelékben lenni a Szent Szellemmel, az nagyon jó. Ha az ember nem keresi, akkor veszélyes helyen van. Ha az ember nem keresi ezt, az elmélyülésre nincs benne ez a vágy, akkor nagyon veszélyes helyen van!

Akkor vedd elő az Igéket, és kezdj el meditálni rajta, hogy kívánod, hogy ez elmélyüljön, mert akkor helyette más van az életedben. Nagyon zajos az életed, rettentő elfoglalt lehetsz. Csomó minden folyik az ember életében, de Őt állandóan pásztázni kell!

Bocsánat, hogy így mondom, de valahogy így érzem, hogy a szellemem állandóan pásztázza Őt, akkor is, ha mást teszek. Állandóan vizsgálom, hogy Uram, mondasz-e most valamit? Mutatsz-e most valamit?  Azért, mert mással vagyunk elfoglaltak, a szellemünk tud Őreá figyelmezni közben.

Egy pásztázás, miközben az Igét olvasod, hogy Uram, szólj hozzám, szólj a sorok között hozzám! Bármivel kapcsolatban szólhatsz hozzám. Ez egy élő közösség, amit működtetni kell! Nem vallásosak vagyunk, hanem egy élő közösséget akar munkálni a szívünk Ővele, és Ő még jobban kívánja, mint mi.

Ő nagyon kívánja ezt a közösséget, de ha sokat félretesszük, akkor nem fogja erőltetni. Nem szabad Őt félretolni! Azt megérti, ha más dolgod van, de utána kell időt hagyni, hogy Ő is szólhasson az életünkben.

Ha a Szent Szellemet definiálni szeretnénk, hogy miként lehet megfogni, mert ugye, láthatatlan. Az Atyáról legalább annyit tudunk, hogy ül a trónján, Istent ember soha nem látta, ezt leírja a Biblia. Tehát nem vagyunk képesek Őt meglátni, de annyit legalább tudunk, hogy Ő van egy helyen, Ő ül a trónján.

A Jézust láthatjuk, Ő a kijelentett formája Istennek. És Őt látjuk képeken, meg sokan látjuk látásban. Nagyon sok képen úgy van, hogy az már majdnem olyan, mint a Jézus. Ő annál sokkal szebb, mint ahogy a képen látod, de azért a Jézusról van egy elképzelésünk.

De milyen a Szent Szellem? Van, aki azt mondja, hogy felhőszerű. Hát nem. A dicsősége a felhőszerű. Van, aki azt mondja, hogy olyan, mint a szél. Hát hallod a zúgását, de Ő nem szél. Van, aki azt mondja, mint a vízáradatok. Hát nem, Ő nem folyik. Ő nem víz, csak az áradásai olyanok, mint a sok vizek zúgása, amikor jön és árad.

De hogyan lehet befogni a Szent Szellemet? Ha a közösségéről ír a Biblia, akkor valahogy be kell tudnunk fogni Őt. A Szent Szellem pontosan olyan, mint Jézus Krisztus. Pontosan ugyanúgy néz ki és ugyanaz, csak szellemi test, és benned lakozást vett. Van keze, van lába, arca, feje, szeme, szája. Pontosan, mint az Atya és mint a Fiú. Pontosan ugyanúgy néz ki, de szellemi test. Ő Szellem.

Benned, a szellemedben, mindannyiunkban egyenként ott lakozik. Ezért Isten. Mi egyszerre csak egy helyen tudunk lenni, de a Szent Szellem képes arra, hogy mindannyiunkban ott lakozzék. És mindannyiunkkal kommunikál és úgy, hogy amit neked mond, azt én nem hallom, mert nem kell, és amit nekem mond, azt te nem hallod, ha csak nem közli veled.

Ahányan vagyunk itt, és gondolkodunk és kérdéseink vannak, mindannyiunkat képes egyszerre szolgálni és kiszolgálni, úgy, hogy nincs áthallás. Mindannyiunk felé szolgál. Szolgálja Isten szeretetét, szolgálja a vigasztalást, szolgálja a vezetést, szolgálja, hogy merre, hogyan, meddig. És lenyűgöző Istenben ez a szellemi dimenzió, ahol a Szent Szellem mozog. Mindannyiunkban ott lakozik a Szent Szellem, Ő lakozást venni jött.

Mi tehát nem vagyunk átlagos közemberek, mint a világban élők. E világban élünk, de nem e világból valók vagyunk, mert valaki hatalmas lakik idebent. A Szent Szellem lakozik idebent, és ezért mondja az Ige, hogy legyőztétek azokat.

Mert ha megtanulod az Ő erejét felszabadítani magadban, akkor nincs az az ellenséges erő, ami meg tud állni előtted. Mert benned lakozik a Szent Szellem élő valóságként, mert befogadtad Őt. Ott lakozik benned, egy isteni személy, a Szent Szellem Atyaúristen. Nekünk ilyen tudatúnak kell lennünk, a Szent Szellem bennünk lakozik tudatúnak.

Pillanatonként emlékeztesd magad, hogy nem vagyok egy közember, nem vagyok egy átlagember, nem vagyok egy hétköznapi ember. Velem a betegség nem tud úgy elbánni, mint másokkal, mert én tudom, hogy ki lakik bennem. Én tudom, hogy ki lakik bennem, mert én ismerem Őt.

És ezt elmondhatod-e magadról, hogy te ismered Őt? Igen, mert befogadtad Őt. És naponta lehet Őhozzá közelebb kerülni, a gondolataihoz, a szándékaihoz. Ugyanúgy vannak gondolatai, mint neked, csak neki isteni gondolatai vannak. Ugyanúgy vannak indulatai, mint neked, csak neki isteni indulatai vannak.

Ő nem fog viszálykodni, nem fog háborogni, nem fog gonoszt mondani a másikról, Ő isteni szentségben és tisztaságban lakozik idebent. És akarja közölni veled az Ő gondolatait, a szándékait. A Szellem gondolata békesség, élet. Ezeket a gondolatokat kell törekednünk, hogy elvegyük Tőle, hogy a békesség útjait járhassuk.

Ez a drága Szent Szellem ajándék-közösség a leglenyűgözőbb tud lenni az életedben, ha törekedsz arra, hogy kiaknázd. Ne menjünk el mellette, mintha semlegesek lennénk, mintha közömbösek lennénk. Ő szólni akar. Ott van bennünk, s azt mondja, hogy azokat szólja, amiket hall az Atyától.

Szoktad-e mondani Neki, hogy drága Szent Szellem, segíts, hogy meghalljam? Valami az adó-vevő készülékkel történik ilyenkor, mert itt a tér telve van rádióhullámokkal. Ha van egy jó rádióvevő készüléked, akkor arra a csatornára hangolhatsz, amelyikre csak akarsz. Hallgathatod a Kossuth rádiót, a Petőfit, bármelyiket, csak rátekersz és hallgatod.

Mit kellett tenned? Rá kellett hangolnod az adóvevő készülékedet. Bennünk van egy ilyen adóvevő, az új teremtés. Az új teremtés garantálja, hogyha te ráhangolódsz Isten Szellemére, akkor hallani fogsz Tőle, mert Ő szól. Tele van az éter Isten akaratával, Isten szavával, Isten szeretetével.

Mi nem mehetünk el csak úgy, hogy ne halljunk Tőle! Nekünk hallanunk kell, amit Ő mond. Meg kell hallanunk, meg kell ragadnunk, és azt meg kell cselekednünk. Ő vezérel, minden igazságra elvezet. Nem egy átlagos ember vagy itt a földön, hanem Isten Szellemével teljesen élsz itt a földön. Ez Isten akarata, hogy Istennel teljesek legyünk itt a földön.

 Estig tudnék a Szent Szellemről beszélni. Mert az életemnek a legnagyobb csodája a Szent Szellem bennem való lakozása. És azok az igazságok és kijelentések, amit Tőle vesz az ember, arról napestig lehetne beszélni, de az időnk itt korlátos, úgyhogy jövő héten folytatjuk, ha az Úr akarja.

A Szent Szellemről való kijelentések és a Szent Szellemnek az ismerete a kulcs ahhoz, hogy sikerrel éld az életedet, hogy sikerrel járj, mert Istennek ez az akarata. Isten akarata, hogy teljes légy vele, túlcsordultig legyél vele. Amikor odaállsz a másik mellé, akkor azt veszed észre, hogy a másik sírva fakad. És miért? Mert Isten szeretete megérintette.

Lehet, hogy még egy szót sem szóltál, de túlárad a Szent Szellem. Benned teljes, és kiárad a másikra és megérinti azt. Buszon, villamoson, metrón nézed az embereket, hogy egyszer csak elkezdik törölgetni a szemüket. Miért? Mert megérintette a szeretet. Mert te túlcsordultig vagy vele, és ki tud áradni a másik életére azáltal, hogy te Őt hordozod, hogy teljes vagy Ővele. Isten akarata ez, hogy teljesek legyünk az Ő Szellemével.

Nézzük meg, hogy Pál hogyan imádkozik az Efézus 3-ban a gyülekezetért. És ha Pál így imádkozik, akkor ez Isten akarata a Gyülekezetre nézve. Vagyis, Isten akarata rád nézve is, hogy teljes legyél a Szent Szellemmel.

Sok hívő azt mondja, hogy Ő nem fogadja el a Szent Szellem keresztséget. Nem jár Isten tökéletes akaratában, ha visszautasítja ezt. Megteheti mindenki, csak nem érdemes, mert úgy vannak kiteljesedve az áldások az életünk felett, ha be vagyunk teljesedve Szent Szellemmel.

Efézus 3,14–16.

14. Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt,

Vagyis, igenis van helye annak, hogy letérdelünk az imádságban. Sok imát elmondhatunk úgy, hogy rohanunk közben, mert buszon, metrón, bárhol lehet imádkozni. Isten meghallgat minden imát. De van egy hely, amikor bemegyünk az imaszobába, és ott letérdelünk, és kifejezzük az alázatunkat vele. Más lesz Isten jelenléte ott, ahol te meghajtod a térdedet. Más lesz Isten jelenléte, mert kifejezed vele az alázatodat Isten előtt.

Igenis, van helye egy keresztény életében annak, hogy térden állva imádkozik! Attól függetlenül, hogy itt nem gyakoroljuk a gyülekezetben, de az imaszobádban, ha akarod, hogy még mélyebben érintsen meg a Szent Szellem, térdelj le. Pál is ezt tette. Méghozzá a gyülekezetért imádkozott térdet hajtva.

15. Akiről neveztetik minden nemzetség mennyen és földön,

Nézzük, mit kér Pál? Új házat, új autót, újabb férjet, újabb feleséget? Mit kért?

16. Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy megerősödjetek hatalmas erővel az Ő Szelleme által a belső emberben;

Gondolkodtál-e már ezen, hogy Pálnak ez a legnagyobb kérése, hogy erősödjön meg a gyülekezet, legyenek erősek a szentek. Mivel? A csokoládéfagylalttal? Nem! Valami új életmóddal? Nem! Csak a Szent Szellem által megy ez a megerősödés belülről.

Ha Őreá odafigyelsz, és ezt imádkozod rendszeresen, akkor ez érvényt vesz az életedre. Meg fogsz erősödni az Ő Szelleme által. Hol? A belső emberedben először. A Szent Szellem a belsődben lakik. Ott fog egy természetfeletti erőt úgymond belenyomni a belső emberedbe. Állandó infúzióval fog jönni, és hozza ezt az erőt a trónteremből, Isten erejét.

A Szent Szellem által kapsz egy infúziót, ez a legjobb, amit a kórházakban nem tudnak adni. Kapsz egy erőátömlesztést az Ő Szelleméből a te szellemedbe. Ezt folytonosan és szüntelenül mehet, ahogy ezt imádkozod. Elmondtad ezerszer ezt az imát, várod, hogy történjen változás. Nem történik addig változás, amíg azt magadra nem érvényesíted.

Vagyis kijelented, hogy ezt elimádkoztam, és ez Isten akarata az életemre nézve, hogy én megerősödjek, hogy én ne gyenge legyek a körülményekben, hogy ne látásban járjak, hanem Isten erejében járjak, ezért én ezt most befogadom a szellemembe, és érvényesítem azzal, hogy megvallom, hogy ez megvan nekem. Én erős vagyok a Szent Szellem által.

Látod, hogy együtt kell működnöd Isten Szellemével? Meg kell vallanod, hogy ez igaz neked, miután imádkoztad. Neked ez megvan, te erős vagy az Úrban, és az Ő hatalmas erejében. Ki kell jelenteni, hogy a Szent Szellem megerősített engem a hatalmas erővel. Na, akkor van meg neked, akkor tudta elvégezni, addig ott áll készenlétben.

 A Szent Szellem ugyanis olyan, mint egy stand by. Ott áll melletted készenlétben. Egy hűséges támasz. Támaszkodhatsz rá, számíthatsz rá, várja, ott áll készenlétben mindannyiunk­ban. És az, hogy a másik lefoglalja, az nem korlátozza Őt, hogy veled foglalkozzon. Mind­annyiunkban egyszerre jelen van, és mindannyiunkban készenléti állapotban van.

És amikor te megragadod az Igét, és azt mondod, hogy ez itt meg van írva, ez a szellemi megerősítés. Ez itt nekem igaz kell legyen, mert ez Isten akarata, s rámutatsz és azt mondod, én ennek az imának az alapján az áldását befogadom az életembe. Ez nagyon fontos lépés.

Befogadom a szellemembe, és akkor van meg neked. És utána megköszönöd, hogy köszönöm Uram, hogy megerősítettél ezzel a hatalmas erővel. Ebben az erőben járok, ebben a dicsőségben járok, és nem lankadok, és nem vagyok gyenge többé. Még akkor sem, ha gyengének látszom, ha tünetekkel küszködök. Nem, én erős vagyok, ezt megadtad nekem. Itt le van írva, ez a Te akaratod, az apostol imája a Gyülekezetért. A Szellem imája, és ez megvan nekem.

És most lett a tied, ha ezt megmondtad, akkor jön a Szellem, és ezt elkezdi munkálni. És nézd meg, ha ezt gyakorlod, hogy milyen változás jön az életedre? Hogyan fogsz megerősödni? Döbbenet lesz, ha ezt a Szellem valóban elkezdi, mert ez az Ő akarata, az Ő Igéje és Ő fogja munkálni az életedben.

A János evangéliumából a Fülöp gondolatát nézzük meg. Jézus annyit beszélt az Atyáról, hogy végül azt mondta Fülöp, hogy jó, jó Jézus, annyit hallottuk már ezt az Atyát, de nem látjuk. Mutasd meg nékünk az Atyát, látni szeretnénk!

Mi ez, hogy az Atya cselekszik? Hol van? Mutasd meg nekünk az Atyát! Fülöp egy ilyen egyszerű gondolattal állt elő, hogy Jézus már sokat beszélt az Atyáról, de mutasd meg nekünk az Atyát. Ekkor Jézus választ ad erre. Döbbenetes a válasz.

János 14,9–10.

9. Monda néki Jézus: Annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem látott, látta az Atyát; mimódon mondod azért te: Mutasd meg né­künk az Atyát?

Azt mondta Jézus, hogy olyan rég veletek vagyok, és még a mai napig nem hiszel nekem? Megmondtam neked, hogy aki látott engem, az látta az Atyát. Az Atya pont úgy néz ki, pont azokat cselekszi, mint én. Az Atyát úgy ismered meg, hogyha rám nézel, és engem látsz.

Mert az én megjelenésem itt a földön ebben a testben nyilatkoztatja ki az Atyát neked. Az Atyát nem láthatod, csak rajtam keresztül ismerheted meg, ezt mondja: Aki látott engem, az látta az Atyát.

10. Nem hiszed-é, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van? A beszé­deket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom; hanem az Atya, aki énbennem lakik, Ő cselekszi e dolgokat.

Vagyis, Jézus el volt rejtve az Atyában, de ezt nem lehetett látni. Ezt csak hinni kell. Látni nem látta Fülöp, de azt mondja Jézus, hogy így igaz, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van. Az Atya pedig egy lakozásban volt jelen Jézusban, amikor itt járt a földön. Ugyanúgy benned is, a Szent Szellem által az Atya egy lakozást vett, ha meg vagy keresztelve.

Ebben óriási kijelentés van! Úgy kezdi a mondatot Jézus, hogy a beszédeket nem magamtól mondom, majd vált és azt mondja: és az Atya megcselekszi. Vagyis én mondom a beszédeket, amiket hallok az Atyától – mondja Jézus. És az az Atya, aki bennem van, Ő megcselekszi azokat. Így működik ma is az együttműködés.

Te szólod azokat, amiket kijelent neked, és az Atya, aki benned van, megcselekszi azt. Óriási dolog! A beszédeket, amit én mondok, nem magamtól mondom nektek. Vagyis vala­honnan hallotta Jézus, hogy mikor kell menni Lázárt feltámasztani. Tehát a hallás ott volt Jézusnál. Ez neked is ott kell legyen. Nem magamtól mondom – mondja Jézus.

Jézus csak azokat tette, amiket látott az Atyánál. Másképp nem voltak csodák. Nem önkényesen jött, mint Isten a földre, hanem Isten akaratát cselekedni jött a földre. Vagyis hallania kellett. És azokat a beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mon­dom. Valahonnan hallotta. Ugyanígy kell legyen veled is.

Nem lehet önkényeskedni Isten királyságában, akkor nem leszel sikeres. Nem magamtól mondom, hanem az Atya, aki énbennem van, Ő cselekszi. Ez a Szent Szellem titka. A bennünk lakozó titka. Te szólod, amit hallasz és Ő megcselekszi. Te magad egy legyet nem tudsz meggyógyítani. Te szólod, és Ő megcselekszi. Ez a Szent Szellem bennünk lakozása.

Készenléti állapotban van. Ha azt szólod, amit hallasz, akkor a Szent Szellem azonnal munkába lép és megcselekszi. Ez a csodája Isten bennünk lakozásának. Te hallod, szólod azt, és az Atya, aki benned van, megcselekszi azt.

Tudod ki az Atya, aki benned van? A Szent Szellem! Jézus is azt mondta, hogy az Atya, aki bennem van. Kiről beszélt? A Szent Szellemről. A Szent Szellem, aki bennünk lakozást vett, Ő megcselekszi. Bízhatsz benne, hűséges társ, hűséges támasz. Minden esetben megcselekszi az Igét, ha hiszed, és szólod azt. Soha nem fogsz benne csalatkozni. Száz százalékban bízhatsz benne.

Isteni személy, és benned lakozást vett. Megéri az Igét szólni. Csak azt fogja megcselekedni a Szent Szellem. Minden más olyan, mintha megkötözted volna a kezét. Ő az Igét tudja megcselekedni, mert Őáltala Istennek a lehelete a Szent Szellem. Amikor rálehelt a tanítvá­nyokra, akkor a Szent Szellem volt munkában.

Istennek a hangja a Szent Szellem. Istennek a szava a Szent Szellem, azzal tud együttműködni. Te meghallod azt, szólod azt, és a Szent Szellem megcselekszi azt. Ez a közösség a Szent Szellemmel az élő Ige. Addig csak betű az életedben, amíg a Szent Szellem rá nem lehel. Akkor is igazság.

Jézus azt mondja: az én beszédeim Szellem és élet. Vagyis, amíg a Szent Szellem rá nem lehel, addig nincs benne élet. Addig csak Ige. Üres betű, addig, amíg a Szent Szellemmel nem ismered meg ezt a közösséget, hogy amit te mondasz, Ő arra rálehel. Amit te mondasz, azt Ő megcselekszi.

Egy mennyei természetfeletti közösség, csodálatos közösség. Isteni erővel átitatott közösség. Mindnyájunkat hív erre a Szent Szellem. Érdemes Őt jobban megismerni? Nincs más az életünkben. Mondtad-e már valaha a Szent Szellemnek azt, hogy drága Szent Szellem, Te vagy a legdrágább az életemben? Feletted való kincsem nincsen. Ugyanis a közösségben lehet beszélgetni vele.

Jézus nem lesz féltékeny. Ők hárman egyek. Nem azt jelenti, hogy Jézust kevésbé szereted. Imádkozni az Atyához kell, a Jézus nevében. Ha elmondtad az imádat, akkor ki mondta, hogy nem lehet szólni a Szent Szellemhez? Hát benned lakozik. Egész nap közölheted vele a gondolataid, megoszthatod vele.

Erről hogyan gondolkodsz, drága Szent Szellem, mutasd meg, hogy erről hogyan vélekedsz! És a Szent Szellem fogja hozni az Ő kijelentéseit. Ahogy Hozzá fordulsz, meg fognak sokasodni ezek az életed felett. Ez elrendelt a számunkra, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme. És a kegyelmet bőséggel kell venni.

Minden napodat úgy kezdd, hogy Uram, elveszem a kegyelmet, méghozzá bőségében mind­arra, ami ma elém jön az úton! Elveszem ezt a kegyelmet bőségesen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete. Az Isten szeretetét túlcsordulásban hordozod, hogy mást is megérintsen, és a Szent Szellemnek közössége.

Ez a Szent Szellem közösség Istentől elrendelt a számodra ott a szívedben, hogy építsd, hogy ápold, hogy növekedj benne! A közösségben lehet növekedni. Lehet elmélyülni. És micsoda segítőtárs! Te szólod, és Ő megcselekszi azt, az Atya, aki benned van.

Úgyhogy törekedj rá, hogy holnap közelebb kerülj Hozzá, mint ma! Törekedj erre a közösségre, az Ő ismeretére! A drága Úr Jézusban el van ez rejtve neked. Ezek az elrejtett dolgok. Ha tudsz, akkor törekedj a nagyobb mélységeire!

Azt kívánom nektek, hogy olyan közösségekbe menjünk be, ahol nem jártunk még! Mert higgyétek el, hogy a legjobb része még hátra van. Ahogy szokták mondani, hogy a legjobb része még hátra van. Csak a felületet súrolgatjuk, és Ő a legjobb dolgokat készítette nekünk. És mindaz, amit készített nekünk, abba bemegyünk.

Ezt most meg fogjuk vallani együtt: Mindaz, amit a számomra készítettél, Úr Jézus, abba bemegyek és az az enyém. És az megvan nekem. Járok azokban. Nem hagyok semmit itt a földön. Mindent haza akarok vinni az Úrnak, amit nekem adott!

Így vagy vele te is? Legyen benned egy szent törekvés erre!

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL