2015.08.07.  

 

A SZENT SZELLEM SZOLGÁLATAI

Sandersné dr. Kovács Erzsébet élőben elhangzott tanításának nyers szövege

2015. augusztus 02.

 

Ez a jelenlét gyönyörűséges, ehhez nincs hasonló! Az otthoni imaszobai jelenlét is csodálatos, de ha együtt vannak a szentek, egybeszerkesztve, akkor egy összevont jelenléte van az Úrnak, egy összevont kenete. Akkor az Úr szíve úgy örvendezik, hogy egybegyűjthette az övéit, és egyben gyönyörködik bennünk.

Felkészítette a szíveket az Ige befogadására. Ez a rész következik, hogy az Ige megvilágít most minket. Az Igéből világosságot veszünk, és az Ige éltet minket. Ez a mi szellemi táplálékunk. Az Ige a mi élő kenyerünk, a drága Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük ezt Neki.

Belegondoltunk-e abba, hogy milyen magasra emelte Isten az embert! Azt akkor tudjuk legjobban megérteni, ha beletekintünk a Szentháromság Fiú tagjába, az egyszülött Fiúba, aki eljött, hogy emberi testet öltsön magára, hogy az ember örökkön-örökké való képviseletében jelen legyen a Szentháromságban, emberformában. Meg­dicsőült emberi testben.

Az embernek a képviselete ez a mennyekben, a Szentháromság egyik tagjaként. Az emberi mivoltunkat Isten így nagyon nagyra emelte, és hatalmat adott az embernek. Ez egy felfoghatatlan, hatalmas dolog. Szentháromságunk egyik személye megdicsőült emberformában él örökkön-örökké, hogy az embert felkarolhassa, helyreállíthassa, visszaemelhesse arra a helyre, sőt még a fölé, ahonnan Ádám kiesett, amikor ezt a bűn-vírusfertőzést kapta.

A mai világ nyelvét használva, kapott egy vírusfertőzést, és általa minden ember. A bűn megfertőzte az embert. Isten nem így tervezte. Visszaállításról van szó tehát, amikor az Atya kidolgozta a megváltás művét, akkor az Igét elrendelte erre.

Az Ige testté lett, és lakozott közöttünk, és ez a drága megtestesült szentháromságtag, az egyszülött Fiú, a mi megváltónk, a Főpapunk, aki örökkön-örökké könyörög érettünk. Ez dicsőséges, nagyon dicsőséges dolog!

Szeretjük az Úr Jézust, azért gyülekeztünk egybe. Jézus Krisztus nevében, az Ő Igéje dicsőséges, és mindenekfelett teljességet hoz az életünkre. Gyönyörködhetünk benne. Ennek a történetét olvashatjuk, amit az Ige itt összefoglal röviden, hogy hogyan is történt az Igének a testet öltött munkája, miként volt ez. Olvassuk a Szentírást!

Filippi 2,5–8.

5. Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is,

Nézzük, hogy mihez hasonlóvá kell nekünk válni, miről szólt ez?

6. Aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Ő az Istennel egyenlő,

Ugye, kezdetben vala az Ige, és Istennél vala az Ige, és Isten vala az Ige. Ő volt az Ige. Istennel egyenrangú volt. Nem akart nyerészkedni, hogy Ő abban a magas isteni rangban van. Hogy Ő az Istennel egyenlő. Ezt nem tekintette zsákmánynak.

7. Hanem Önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett;

Mikor Jézus emberi testet öltött, akkor a Biblia szolgai formának nevezi. Az emberekhez hasonlóvá lett.

8. És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén haláláig, mégpedig a keresztfának haláláig.

Figyeljük meg itt, hogy találtatott, amikor megfogant a drága Szent Szellemtől Mária méhében. Előtte is létezett, mint Ige, örökkön-örökké létező Ige, de emberi test formájában találtatott, a szent fogantatásnál egy másik formát öltött fel. Szolgai formát öltött fel miérettünk, hogy el tudja végezni a megváltásunkat.

Amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát. Alázatot öltött magára. Legyen meg nekem Isten akarata! Isteni mivoltát letette, engedelmes lévén halálig. Ő volt az egyetlen, aki azért született, mert Istentől elrendelése volt, hogy meghaljon.

Engedelmes lévén halálig, mégpedig egy nagyon fájdalmas halálig, a keresztfának haláláig engedelmes volt. Erről szól az Ige testet öltése, és hogy emberi formát öltött. Isten rendelte Őt, hogy meghaljon értünk, engedelmességből, és szolgai formát kellett felvennie, és testté kellett lennie.

A zsidókhoz szóló levél kifejti ezt nekünk kicsivel részletesebben. Azt olvassuk a Zsidó levélben, hogy áldozatot és ajándékot nem kedveltél, sem nem akartál. Nem gyönyörködött benne az Úr, habár az Ószövetség elrendelése volt az áldozatok és az ajándékok bemutatása.

Ebben nem gyönyörködött Isten. És így folytatja, hogy: de testet alkottál nekem. Ez Jézus szavai az Atyához. Mert ebben van a Te gyönyörűséged, az én testet öltésemben, és így a megváltás bevégzésében.

Zsidó 2,14. 17.

14. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, Ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma volt a halálon, tudniillik az ördögöt,

A gyermekek mi vagyunk, az Atya gyermekei. Részese kellett lennie azoknak, pontosan olyan formát kellett öltenie, mint amiben mi voltunk és vagyunk. Testnek és vérnek a részeseivé kellett lennie. Másképp nem volt lehetséges a megváltás. A 17-es vers magyarázza:

17. Annakokáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő és hű főpap lehessen az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért.

Mindenestől hasonlatosnak kellett lenni. Ahogy testben és bőrben járunk mi, húsban, csontokban, vérben, érzésekben, úgy kellett az Igének eljönni a földre. Mindezt azért, hogy mindazok a bűnök, amiket mi elkövetünk, az Ő testére legyenek ráterhelve. Hogy megáll­hasson úgy az Atya előtt, hogy igen, mindezeket én követtem el.

A világ minden bűne Őrá lett terhelve. Ehhez testet kellett alkotnia a mennyei Atyának az Ő számára. Szellemmel nem lehetett elvégezni, szükség volt az Ő testére, mert mi is testben követtük el a bűnöket. Ezért van szükség az Ő testet öltésére. Utána azt mondja itt a drága Jézus, hogy ímé jövök, hogy cselekedjem a Te akaratodat, ebben lelem az én gyönyörűségemet.

Magára vállalta a bűneinket, elhordozta ennek a büntetését, ami a fájdalmak és a beteg­ségek, és ezt testben tudta csak elvégezni. Testben tudott csak meghalni a kereszten értünk. Keresztre kellett feszíteni Őt a testében. Erről szólt az Ő testet öltése, a szolgai formát öltése.

Ma Jézus megdicsőült testben él. Az Atya abból a fájdalmas állapotból, a bűnnel való azonosulásából, hogy magára vette a mi bűneinket, s azért megfizette az árat – bár Ő bűnt soha nem követett el, mégis a mi bűneinket magára kellett vennie, hogy mi megváltottak lehessünk –, harmadnapon kihozta Őt ebből a halálból a dicsőség Szelleme által. Amikor ez meg­történt, hogy kijött a sírból a megdicsőült gyönyörű testében, akkor az Atya azt mondja, hogy Ővele együtt titeket is feltámasztottalak, ha hisztek. Ha hisztek! Ez a hitnek a munkája.

Hit által van. Egy csepp cselekedetből sem. Semmit nem tudtunk odatenni mellé, ezt az Atya elvégezte. Nekünk hinnünk kell, és el kell fogadnunk ezt. A 2000 évvel ezelőtt meg­történt megváltás valóságának ismeretére adta nekünk Isten a drága Szent Szellemet. Ugyanis nem volt ott egyikünk sem a keresztnél, amikor ez megtörtént.

Nem voltunk ott az Ő születésénél, nem voltunk ott, és nem nézhettük végig, ahogy felnövekedett. Nem voltunk ott, amikor kezdte tenni a csodáit Galileán és Jeruzsálemben. Nem láthattuk Őt. Mégis tudjuk, hogy így volt. Teljes bizonyosságunk van róla.

Megtéveszthetetlenül biztosak vagyunk benne, hogy így van, ahogy az Ige írja. Ezt a bizonyosságot a Szent Szellemtől nyerjük a szívünkön. A Szent Szellem hozza ezt nekünk. Ő a bizonyságtevő erről, hogy ez elvégeztetett.

Ezért a Szent Szellemmel való megismerkedésünk, és a közösségünk kiépítése nélkülöz­hetetlen dolog a keresztény együtt járásunk sikerében. Hogy sikeres legyen a keresztény életünk, hogy valóban úgy alakuljon, ahogy azt az Atya eltervezte nekünk.

Mert az Atya jó dolgokat tervezett nekünk. Az Atya dicsőséges utakat adott nekünk. Ezeket ki kell járnunk. Ezeknek a kijárásában kaptuk segítségül, segítőül a Szent Szellemet. Ezért a mai napon, a Szent Szellem szolgálatairól szeretnék szólni nektek, ami oly nélkülözhetetlen az életünkben, hogy tudatosítani kell magunkban, miszerint ezeket Isten rendelte nekünk.

Tudjunk ezekről, és halljunk róla, hogy minél inkább benne járhassunk ezekben a közösség-áldásokban. A Szent Szellem közösségei, a Szent Szellem szolgálatai által fog gazdagodni az életünk. Őt nem lehet figyelmen kívül hagyni a keresztény életünk során.

Akkor lesz szegényes az életünk, akkor lesz sivár és áldások nélküli az életünk, ha nem figyelünk arra, akivel a közösséget meg kell élnünk, hogy ezek az áldások valóságba jöhessenek az életünkben.

Ezért így fogalmazhatnám, hogy a megváltásunk valóságának ismeretében Ő a segítőtárs. Hogy megismerhessük, hogy ez mennyire valóságos, hogy ne máshol keressük az örömeinket, hogy ne máshol keressük az életünk kiteljesedését, hanem Őbenne. Mert minden Őbenne lett teremtve, és minden Őbenne lett megdicsőítve.

Őbenne kell lennünk. Őbenne élünk, mozgunk és vagyunk. Rajta kívül nincs semmi, az mind megtévesztés, amit máshol keresünk. Annak a vége mindig az, hogy vesztesek vagyunk. Veszteség ér minket, ha azokat az utakat választjuk.

Ennek a megváltásnak a valóságismeretét hangsúlyozza a Szent Szellem. Ismered-e valóságosan, hogy miről szólt ez a megváltás, és éled-e azt? Isten ugyanis adott nekünk Szellemet erre. Adott egy szellemet erre, mégpedig a saját Szellemét. A saját Szellemét adta, közölte az emberrel.

A Szent Szellem nagyon lelassított ma engem, hogy jól a szívekhez érhessen, amit mondani akar. Előre fölkészített földek vannak ma jelen, hogy az Ige be tud hatolni, és megragadja a szíveket, és elvégzi ezt a munkát és ezt a megértést.

1Korinthus 2,12–13.

12. Mi pedig nem e világnak szellemét vettük, hanem az Istenből való Szellemet; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk.

Az, hogy e világ szelleme létezik, mindannyian tudjuk, mert onnan jöttünk. Erről nem kell sokat beszélni és ragozni. Mindannyian e világból jöttünk, éltünk ott mindannyian, tudjuk, hogy az milyen volt.

Azt mondja a Biblia, hogy mi nem e világ szellemét kaptuk. Akkor többé nem élhetünk e világ szerint. Mi nem e világ szellemét vettük. Nézzük, hogy mit vettünk: hanem az Istenből való Szellemet vettük. Ez egy másik Szellem. Ez az Istennek a Szelleme. A Szent Szellem, amit mi vettünk. Miért kaptuk Őt?

Azért kaptuk, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Egy meg­ismerésre kaptuk Őt, hogy ne legyünk tudatlanok ebben a világban a szellemiek felől. Addig megyünk csak e világ dolgai után, amíg azt a másikat meg nem ismerjük.

Mert az a másik annyira lenyűgöző, olyan csodálatos és oly áldásokkal teljes, hogyha valakinek az megnyílik, akkor már e világba nem fog kívánkozni, és nem megy vissza oda. Erre adott nekünk egy Szellemet, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk.

Ez az egész szellemi birodalom a miénk lett az Úr Jézus Krisztusban. Ő ezt nekünk ajándékozta, hogy járjunk benne, hogy éljünk vele, hogy az áldásait tudjuk kivinni a világ felé, hogy mások is megismerjék, miután mi megismerkedtünk vele.

Gyönyörű elhívás, és ezt a Szellemet azért kaptuk, első pontként, hogy megismerjük azokat. Valóságismeretre kaptuk, hogy annak a megváltásnak a valóságát, hogy az mennyire valóságos, megismerjük. Erre kaptuk a drága Szent Szellemet.

Őt tehát nem elhanyagolni lehet az életünkben. Ő a Szentháromságnak az a tagja, aki bennünk lakozik. Aki bennünk él. Néha beszólunk, hogy Szent Szellem, itt vagy? Jelen vagy? Akkor miért történnek mindezek?

A Szent Szellem valóban bennünk él, s ha nagyobb közösségre jutunk vele, akkor történik kevesebb azokból, amit nem akarunk, hogy megtörténjen. Mert nekünk eleve elrendelésünk van a jó dolgokra. Ez így van megírva az Efézusi levélben. Eleve elrendelte azokat, hogy azokban járjunk. Adta a Szent Szellemet, hogy megismerjük azokat.

A Szent Szellemet nem lehet elhanyagolni, és nem lehet figyelmen kívül hagyni az életünkben. Első helyre kell tennünk az Ő közösségében való növekedésünket, ha jó keresztény életet akarunk élni. Ezeket a Szellem által megismertetetteket, amiket Ő ismertté tesz nekünk, közöl velünk, ezeket tudjuk aztán prédikálni. Így folytatja a 13-as vers:

13. Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Szellem tanít; szellemiekhez szellemieket szabván.

Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, mert akkor filozófiát vagy vallástörténetet tanítanánk. Ebben az egyházban nem így van. Hanem azokat tanítjuk, amelyekre a Szent Szellem tanít. Szellemiekhez szellemieket szabván.

Van egy kis ismeretünk már, s a Szent Szellem alig várja, hogy hozzácsatolhasson még valamit. Ha legközelebb jössz, megint még valamit, és megint még valamit. Építi a szellemi látásodat. Amiket ma a szíveddel közöl, az örökre a tiéd, mert ahogy Ő oda tudja adni, úgy ember nem tudja. Mi prédikáljuk, és Ő adja oda azt a tudást. Ez az Ő szolgálata.

Akkor, ha a szellemiekből szólunk, akkor tudja megtenni. Péter leveléből olvashatod, hogy az egekből küldött Szent Szellem által prédikálunk. Részt vesz abban, ha azt szóljuk, amit Ő ad, akkor a Szelleme mozdul rá, és beégeti a szívekbe.

A Szent Szellemnek egyik szolgálata, az Efézus 3-ban olvassuk, egy nagyon ismert szellemi igerészben van. Azt tanuljuk benne, és ez egy nagyon fontos momentum a keresztény életünkben, hogy az apostol azt imádkozza:

Efézus 3,16.

16. Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy megerősödjetek hatalmas erővel az Ő szellem által a belső emberben;

Csak az Atya tudja odaadni, hogy hatalmasan megerősödjetek, evvel a dünamisz erővel, ami belül van, ami az Ő csodatévő erői. Az életünkben robbanásokat hozó erő itt belül van. Evvel hatalmasan megerősödjetek az Ő szelleme által a belső emberben! Ezt az erőt a Szent Szellem injektálja a szellemünkbe.

Ha figyelünk erre a közösségre, akkor ő közli, és a mi szellemünk felfogja, s megerősödik, és megint erősödik. Ahogy figyelünk erre, ahogy ez a munka folyik, és hitben elvesszük, akkor hatalmas erőt veszünk magunkhoz.

Ebből a belső ember erőből, amit kapunk a Szent Szellemtől, vagyunk képesek élni ezt a külső életünket dicsőségesen. Az elménk és a testünk is innen merít. A szellemiekből. Ezt az erőt, a megerősítést, a Szent Szellem szolgálata végzi. Ezt tenném az első helyre, ha a Szent Szellem szolgálatait sorba kellene vennem. Mert erő nélkül nem jutunk el sehova.

Ha nem öltjük fel ezt az új kegyelmet, ezt az új erőt minden nap az életünkre, akkor erőtlennek érezzük magunkat. Akkor úgy érezzük, hogy már ellankadtunk. Annyi volt a kihívás, annyi volt a baj, annyi volt a nehézség.

Látjuk a világnak a rossz jelentéseit. Látjuk azt a sok rosszat, ami történik a világban. Hogyan van az, hogy mi mégsem lankadunk, hogy erővel tudunk megállni? Ez ebből a belső erősítésből jön, a Szent Szellem megerősít minket. Ha még át is kell mennünk dolgokon, akkor azt mondja, hogy gyere velem tovább.

Ezt az erőt én adom neked, vegyél ebből a dünamisz erőből, vegyél ebből a hatalmas erőből, menjünk tovább, ezen is túl fogsz lenni, azon is túl leszel, győztes leszel – és támogat belülről. Ezt a szolgálatot Ő végzi. Ő erősít meg minket evvel a hatalmas erővel a belső emberben.

Ha levesszük a szemünket erről, akkor a Szent Szellem nem tudja úgy végezni, ugyanis mindent hit által végez az életünkben. Ha te az Ő szolgálatára összpontosítod a figyelmedet, akkor tudod elvenni tőle. Ő el akarja végezni. A közösségben az Ő része mindig tökéletes, és ha mi rá figyelünk, akkor tudjuk elvenni ezt az erőt, akkor soha nem lankadunk, akkor mindig új erővel vagyunk teljesek. Akkor ez az erő túlcsordultig lesz bennünk.

Tanítja a Biblia, hogy be kell teljesednünk Ővele. Folyton-folyvást teljesnek kell lenni. Ez azt jelenti, hogy evvel az erővel úgy be tudunk teljesedni, hogy túlcsordulunk. Mások is észreveszik rajtunk ezt az erőáradást. Akkor nagyon könnyen megy az ima, hogy a kezedet a betegekre teszed, és lám, azok meggyógyulnak.

Te csak annyit tettél, hogy odatetted a kezedet. Ez a drága Szent Szellem, aki belül van, kiárad, és az Ő ereje elvégzi a gyógyítást. Ez az Ő szolgálata, hogyha figyelmezünk erre, hogy ezt a megerősítést Ő végzi bennünk.

Ez az első, amit akartam említeni az Ő szolgálataiban. Megerősít az Ő Szelleme által a belső emberben. Erős vagy-e a belső emberben? Ámen. Erős vagy-e a külső emberben? Igen, mert Ő végzi a szolgálatát, és Ő soha nem vall kudarcot. Ő végzi ezt. Tekints magadra úgy, hogy erős vagyok az Úrban és az Úr hatalmas erejében! Minden nap mondd el magadra, így veszel erőt belőle: Erős vagyok az Úrban és az Ő hatalmas erejében! Hadd mondja a gyenge, hogy erős vagyok! Ugye, mondja az Ige? Ezt Ő végzi. Ne felejts el Őrá nézni, és megköszönni ezt. Ő örömmel végzi a dolgát.

Neki az a feladata, hogy sikerre vigye az életünket. Minden körülményből sikerrel hozzon ki minket. Győztesen hozzon ki, hogy az Atya akaratát meg tudja ragyogtatni rajtad. Ez az Ő szolgálata. Azt erő által végzi el. Ezt az erőt megmutatta az Atya, ami bennünk van.

Igazából bele sem gondolunk, hogy mi van elrejtve bennünk. A hétköznapok futásában nem gondolunk bele. Ezt az erőt megmutatta az Atya. Megmutatta az Atya az egész világnak a Krisztusban, amikor feltámasztotta Őt a halottaiból. Ezt írja az Efézus 1,20.

Megmutatta azt a hatalmas erejét, azt a dünamisz erejét, azt a csodatévő erejét, a feltámadás erejét Krisztusban, mert Krisztus halott volt. Előhozta a halálból az örök életbe. Kihozta Őt, rajta az összes betegségünkkel, az összes fájdalmunkkal, az összes nyűgünkkel. Valamennyi bűnünkkel halt meg Jézus Krisztus. Előhozta a halálból az életbe, az Ő ereje által.

Ez az erő lakozik benned. A feltámadást is a Szent Szellem által végezte, a dicsőség Szelleme által. A Szent Szellem volt az, aki kihozta Őt a halálból. Ő lakik benned, ezt könyveld el! Akkor nem lesz egy kísértés sem, ami meg tudna próbálni úgy, hogy azt gondolnád, hogy ebből nem tudok kijönni. Nincs olyan.

Efézus 1,20.

20. Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben.

Ez az Evangélium, ez az örömhír. Halleluja! Ez az erő, amit megmutatott a Krisztusban. Ennek a feltámadásnak a munkájaként egy Testnek lettünk tagjaivá, amikor elfogadjuk, hogy elvégeztetett, amikor azt mondjuk, hogy igen, hiszem. Abban a pillanatban, amikor újjá­születünk, egy olyan Testnek leszünk a tagjaivá, amely Testnek minden a lábai alá helyeztetett.

A fejedelemségek, a hatalmasságok, az erők, az uraságok, és minden név, amely neveztetik mennyen, földön és föld alatt, ennek a Testnek a lábai alá helyeztetett. Egy ilyen Testnek lettünk a tagjaivá, és ennek a Testnek a feje a Krisztus. Ezt a Testet úgy nevezik, hogy Gyülekezet. Látjuk-e, hogy hova helyezett minket az Atya? Egy hatalmas munka ez.

Minden ellenséges erő a lábaink alatt van az Ige szerint, és az Ige az igazság. Kérdés, hogy járunk-e benne? Erre kaptuk a Segítőt, a Szent Szellemet, aki minden utunkon megmutatja az odavezető mikénteket. Valóban tudjuk élni, mert Ő ennek a való igazságnak a hordozója, a cselekvője, az, aki elvezet minden igazságra.

A drága Szent Szellemről írja az Ige nagyon sok helyen, hogy Ő a tanítónk. Ő az, aki megtanít minket a szellemiekre. Ő az, aki elvezet minket ezekre az igazságokra. Elvezet minden igazságra. Ezért ha megtanulunk Őrá hallgatni, akkor soha nem fogunk tévelyegni. A tévelygés szelleme erőteljesen kint van a világban. Sokakat sokféleképpen akar megtévesz­teni, hogy levigyen minket a keskeny útról.

Ezért a Szent Szellem közösségében lenni nagyon-nagyon fontos, és erőfeszítéseket kell tenned, hogy onnan ne essél ki. Az azt jelenti, hogy a hiteddel oda kell koncentrálni, hogy Ő mit mond, Ő mit mutat, hogy Ő hogyan vezet, és engedelmeskedni kell az Ő vezetéseinek. Ő az, aki bizonyságot tesz ezekről, hogy ez így igaz, ahogy az Ige írja. Ő a bizonyságtevő.

Erre a drága Szent Szellemre, erre a közösségre kell jobban figyelmezni, és ez rám is vonatkozik. Mindannyiunkra. Hajlamosak vagyunk, hogy elhanyagoljuk ezt a közösséget, és másfelé figyelünk. Ekkor kerülhetünk bajba, ha a figyelmünket levesszük róla.

A drága Szent Szellem Istennek a csodatevéseit is magában hordozza, nincs lehetetlen helyzet Őnála. A drága Szent Szellem az, aki az Isten szerelmét közli veled. A Róma levél írja, hogy kiöntetett Istennek szerelme a mi szívünkbe a Szent Szellem által. Így kezdi:

Róma 5,5.

5. A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nékünk.

Ha te reménységet veszel az Igéből, és egy helyzetre elkezded kiépíteni a hitedet, hogy nekem ez így lesz, az a reménység téged meg nem szégyenít. Mert az Isten szerelme jött a szívedbe, és Isten szerelme minden gonoszt kiéget, emésztő tűzzel kiéget az életedből. Tudd, hogy ez jelen van, mint egy tűzfallal vesz körbe. Tűzfal leszek körülötte, és megdicsőítem magamat őbenne. Ezt is a Szent Szellem végzi. Ő lakik mibennünk.

Szeretnék nektek a Szent Szellem munkájáról egy beszámolót elolvasni, ami Kornélius házában történt. Az Apostolok cselekedeteiben olvashatjuk ezt a bizonyságot. Ugyanis a Gyüleke­zet az első tíz évben csak zsidókból állt.

Nem volt ismert közöttük, hogy a pogányok is vehetik a Szent Szellemet. Mindaddig, amíg Kornélius, aki egy istenfélő ember volt, és százados a római hadseregből, aki Cezáriában élt, istenfélővé lett a zsidók között. Olyannyira, hogy félte [mélyen tisztelte] az Istent, és az egész háza népe is félte az Istent.

Böjtölésekkel és a szegényeknek adott adományaival felkeltette Istennek a figyelmét. Harmadnapos böjtben volt Kornélius, éppen Istent keresve, amikor Isten egy angyalt küldött neki. Angyali látogatás részesévé lehetett.

Teljes világosságban – nem éjszaka, hanem nappal – megjelent neki egy angyal. Az angyal üzenetet hozott. Azt mondta, hogy küldess el Joppéba Péterért, és majd ha ő jön, olyan dolgokat hirdet neked, ami a te és házad üdvösségére lészen. Így is lett.

Kornélius elküldte három szolgáját Péterért. Amikor közeledtek Péterhez, aki a Simon házában volt a tengerparton, akkor Péter egy elragadtatásba esett, egy látomást kapott a Szent Szellemtől. Csak hogy lássátok, hogy a Szent Szellem milyen aprólékosan mindig mindenre elkészít és felkészít minket. Péternek egy látomása lett.

Egy lepedő jött alá az égből, a négy sarkánál felfogva, és négylábú állatok, csúszó-mászók, égi madarak voltak benne. Nézi Péter, hogy mi lehet ez a látomás? Ekkor hall egy hangot: Péter, öld és egyél! De Péter mondja, hogy távol legyen ez tőlem, én soha tisztátalant nem ettem egész életemben!

Zsidó vallás szerint csak azt ehette, amit a törvény szabott neki. Újra mondta a hang: amit én megszenteltem, amit megtisztítottam, azt te ne nevezd tisztátalannak! Öld és egyél! Ez háromszor ismétlődött meg, de Péter nem tudta mire vélni ezt a látást.

Miközben ezen elmélkedett, hogy ez mit jelent, hallja, hogy követek jöttek, és keresik őt. Közben a Szent Szellem közli vele, hogy hárman jöttek, keresnek téged, és menj el velük. Itt jelentetett ki a zsidóknak, és a zsidók főszolgálóinak, az apostoloknak, hogy a pogányok sem tisztátalanok Isten szemében többé. Hogy az Evangélium kimehet hozzájuk is. Hogy az Evangéliumot nekik is hirdetni kell, mert Isten őértük is odaadta az egyszülött Fiút. Addig ismeretlen volt ez számukra, addig csak a zsidóságból voltak hívői Istennek az új teremtésben. Péter istenfélelemmel elmegy Kornélius házához, aki köszönti, és megkérdezi, hogy mi járatban van a háznál.

Elmondja neki Kornélius ezt a látást, hogy mi történt, és hogyan történt. Péter bemegy a házba, és látja, hogy nemcsak Kornélius és a szűk családja, hanem szélesebb baráti, ismeretségi köre is ott volt. Sokan voltak egybegyűjtve, hogy hallják a szót az ő szájából.

Ekkor elkezd Péter prédikálni. Ez az első prédikáció, amit Isten megengedett, hogy elhangozzék a pogányok füle hallatára, és ez rögzítve van a Bibliában. Ez az a rész, amit el fogok olvasni nektek. Az első prédikáció, ami a nem zsidóknak szól.

Minden nemzetek a pogányok fogalmába tartoznak, a héber szerint a „goj” szó van rá, nincs más szó. Tehát nemzetek vagy pogányok, egyként van nevezve a Bibliában, akik nem az ószövetségi hívő gárdához tartoznak. Ímhol a prédikáció:

Apostolok cselekedetei 10,34–46.

34. Péter pedig megnyitván száját, monda: Bizonnyal látom, hogy nem személy­válogató az Isten;

Péternek is egy megértés volt, hogy a pogányoknak lehet hirdetni az Evangéliumot, hogy Isten nem személyválogató! Ez Péternek is egy kijelentés volt.

35. Hanem minden nemzetben kedves Őelőtte, aki Őt féli és igazságot cselekszik.

Ez Istennek a látása rólunk. Ekkor elkezd prédikálni, hogy küldött Igét Isten Izrael fiainak, és a békességet a Jézus Krisztus által elhozta, Ő mindeneknek Ura. Elkezd prédikálni Jézusról

36. Azt az Igét, melyet elkülde az Izrael fiainak, hirdetvén békességet a Jézus Krisztus által: Ő mindeneknek Ura

37. Ti ismeritek azt a dolgot, mely lőn az egész Júdeában, Galileától kezdve, azután a keresztség után, melyet János prédikált,

Vagyis ti hallottatok arról, az nem új nektek, ami történt egész Júdeában. Jézus itt járt közöt­tünk. A keresztség után történtek ezek – mondja –, amelyek a János prédikálása szerint voltak.

38. A názáreti Jézust, mint kené fel Őt az Isten Szent Szellemmel és erővel, aki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak; mert az Isten volt Ővele.

Jézusról prédikál, vagyis a Felkentről kezd prédikálni. Felkente Őt az Isten Szent Szellemmel és erővel. Mondja, hogy ez nem ismeretlen előttetek, mert erről hallottatok. Mindenkit meggyógyított, akik az ördög elnyomása alatt voltak, mert az Isten volt Ővele. Mi vagyunk bizonyságai mindezeknek – mondja Péter.

39. És mi vagyunk bizonyságai mindazoknak, amiket mind a zsidóknak tartományá­ban, mind Jeruzsálemben cselekedett; akit megölének, fára feszítvén

Tehát látjátok, prédikál arról, amit látott, amit hallott, ami kijelentés érkezett hozzá.

40. Őt az Isten feltámasztá harmadnapon, és megadá, hogy Ő megjelenjék nyíltan,

Prédikál a feltámadásról. Tudjuk, hogy a feltámadása után Jézus megjelent 500 embernek.

41. Nem az egész népnek, hanem az Istentől eleve választott bizonyságoknak, nékünk, kik együtt ettünk és együtt ittunk Ővele, minekutána feltámadott halottaiból.

42. És megparancsolta nékünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot, hogy Ő az Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak.

Vagyis Péter folyamatában prédikál a drága Jézusról és a feltámadásáról. Együtt ittunk vele, együtt ettünk vele! Mennyire valóságos! Megparancsolta Isten, hogy hirdessük Őt, hogy Ő lett a bírája élőknek és holtaknak.

43. Erről a próféták mind bizonyságot tesznek, hogy bűneinek eltörlését veszi az Ő neve által mindenki, aki hiszen Őbenne.

Péter tehát prédikál, és az egyik igazságot hozza elő a másik után. A prédikálásnak ebben a fázisában, amikor a bűnök eltörlésére került a sor, abban a pillanatban történt valami. Nézzük mi történt. Melyik Ige volt éppen a szájában?

Az, hogy a bűneik eltörlését veszik, akik csak hisznek Jézusban! Akik ott jelen voltak, azoknak megnyílt erre a szívük. Abban a pillanatban, hogy megnyílt erre a szívük, hogy a bűneik eltörlődnek és ezt el tudták fogadni, a Szent Szellem mozdult.

44. Mikor még szólá Péter ez Igéket, leszálla a Szent Szellem mindazokra, akik hall­gatták e beszédet

Ezek pogányok voltak, nem szövetségbeliek. Leszállt rájuk a Szent Szellem és a bűnök eltörléséről tette a bizonyságot. Ezek az emberek nyitott szívvel hallgatták, elvárással hallgatták. Kornéliusztól megkapták a figyelmeztetést: jön valaki, aki majd mondja nektek, amit hallanotok kell. Nyitott szívvel hallgatták.

És ahogy a bűnök eltörlését kezdte prédikálni Péter, megnyitották a szívüket, és a Szent Szellem leszállt rájuk. Tudjátok-e, hogy a szó, ami itt szerepel a görögben, megdöbbentő? Nem csak arról van szó, hogy a Szent Szellem a magasból alászállt és leszállt rájuk, és landolt volna.

Ennél sokkal többről van szó. A szó, ami itt szerepel, az „epipipto” görög szó, ami azt jelenti, hogy szeretet-ölelés. A Szent Szellem átölelte őket az Ő szeretetével. Nem tudta magát tovább visszafogni.

Amikor szó volt arról, hogy a názáreti Jézus körbejárt és gyógyított, azután szó volt arról, hogy meghalt a kereszten, utána feltámadt a halottaiból, hogy ettek és ittak együtt, a Szent Szellem alig várta, hogy arra kerüljön a sor, hogy felfogják, a bűneik eltörlődtek!

Amikor ezt kijelentette Péter, abban a pillanatban a Szent Szellem nem tudta magát tovább visszafogni, átölelte őket Isten szeretetével. Szeretet-ölelést adott nekik, annyira izgatottá vált a szíve a Szent Szellemnek. Ezért küldetett, hogy Isten szeretetéről tegyen bizonyságot a szíveknek. Átölelte az ott lévőket. A Szeretet ölelése volt az.

Ez az isteni szeretet-ölelés a Szent Szellem szolgálata. Ugyanez a szó szerepel ott is, amikor a tékozló fiú hazatért és az apja messziről meglátta, hogy hazafelé tart, s látta, hogy milyen nyomorult állapotban van, szakadt a ruhája, lehajtott fejjel, tele bűnbánattal ment hazafelé. Meglátta őt távolról az apja, megesett a szíve rajta, és odafutott hozzá. Nem várta meg, amíg a fiú odaér, kifutott elébe. Ez az Atya szíve. Így írja a Lukács 15,20-ban:

Lukács 15,20. 45–46.

20. És felkelvén, elment az ő atyjához. Mikor pedig még távol volt, meglátá őt az ő atyja, és megesék rajta a szíve, és odafutván, a nyakába esék, és megcsókolgatá őt

Látjátok-e ezt a képet, hogy a könyörülő atya a tékozló fiú nyakába esik? Ugyanez a szó szerepel itt, az „epipipto” szó, a szeretet-ölelés. Az Atya szeretete, amit a Szent Szellem hoz le nekünk a földre és átölel vele. Így ölelte át az apa a tékozló fiút. Átölelte, nyakába borult. Egy az egyben ugyanaz a görög szó.

A szerelem ölelésével, az Atya örök szerelmével való öleléseket hozza nekünk a Szent Szellem. Nem akármi történt itt, mert abban a pillanatban, ahogy a bűnöknek az eltörléséről prédikál Péter, a Szent Szellem ezt megcselekedte az ott hallgatókkal. Se bűneiket nem vallották meg, se vízkeresztséget nem vettek, sem az üdvösség imát nem mondták el. Ez a Szent Szellemnek a dolga, hogy mikor, hogyan végzi el ezt a gyönyörű szolgálatát.

Nem tudta már visszafogni magát a Szent Szellem, alig várta, hogy jöjjön ez a pillanat, amikor befogadták az igazságot a szívükbe, akkor leszállt rájuk, átölelte őket. Onnan tudjuk, hogy megtörtént a beteljesedés a Szent Szellemmel, mert a következő sorban azt írja:

45. És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt men­tek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem ajándéka

Kitöltetett rájuk, miközben hallgatták a prédikálást. Honnan tudták, hogy ez megtörtént, hogy kitöltetett a drága Szent Szellem ajándéka?

46. Mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent.

Életükben nem hallottak arról, hogy van nyelveken szólás. Senki nem magyarázta el nekik, senki nem mondta, hogy így legyen, úgy legyen, honnan szólsz majd, mit fogsz mondani, és nem érted. Elkezdték a nyelveket arra a prédikálásra, amit Péter prédikált.

Amikor a bűnök eltörlésére került a sor, akkor a Szent Szellem átölelte őket, azt mondta, hogy az enyémek vagytok örökre, mert ezt elhittétek. Ímé, itt vagyok az Atya szeretet-ölelésével. És beteljesedtek Szent Szellemmel és elkezdtek szólni nyelveken.

Így írja, hogy elkezdtek szólni nyelveken és magasztalják az Istent. Mit szóltok ehhez? A Szent Szellem szeretet-ölelései, ez az egyik szolgálata. Amikor az Atya szerelmes szívét elhozza és átölel vele minket.

Mennyire rossz irányban vannak a keresztények, amikor állandóan a bűnről prédikálnak, hogy így meg úgy a bűn, mert pontosan az ellenkezője történt. Amikor a bűnök eltörlését mondja Péter, abban a pillanatban át tudja adni a Szent Szellem ezt az ölelést.

Lám, itt van, hogy az Atya mennyire szeret téged. Íme, itt vagyok ezzel az öleléssel, és megölelgette és megcsókolgatta őket. Mennyire valóságos a Szent Szellem és az Ő szeretete. A Szent Szellemnek az egyik szolgálata, hogy az Atya szívének az öleléseit hozza el nekünk. Ebben benne van az, hogy te elfogadott vagy az Atya előtt.

Ha elfogadod az Ő Fiának áldozatát, amit érted tett, akkor elfogadott vagy Őelőtte. Nem kárhoztat többé! Az Ő szeretetében ott van az elfogadás, hogy úgy szeretlek, ahogy vagy, gyere velem tovább. Egyre inkább el fogsz változni az én Fiam képére és hasonlatosságára, de nem kárhoztatlak és így szeretlek. Ebben az ölelésben benne van, hogy Ő elfogad minket.

Tudod, hogy a világban ez nincs benne? Állandóan azt méregetik, hogy nem ilyen ruhát kellett volna fölvenned, nem ezt kellett volna mondanod, hogyan nézel már megint ki. Méregetnek minket, mindig megkritizálnak minket és megjegyzéseket tesznek, megbántanak minket. Valamikor akarattal, valamikor akarat nélkül.

De a világban állandóan ott van, hogy jaj, meg tudok-e felelni annak az elvárásnak, amivel a másik van felém. De az Atya nem ilyen, Ő azonnal odaadja a szeretet-ölelését abban a pillanatban, ha hiszed, hogy ezt elvégezte, hogy a bűneidet eltörölte. Többé nincs akadály közted és Őközötte. Nincs! Nem létezik akadály.

Ezt a drága Szent Szellem szolgálata hozza neked, az Ő közösségében ezt a közlést, hogy az Atya mennyire szeret téged, mennyire vágyódik utánad. Ez a vágyódás olyan valóságos, hogy az Ige összehasonlítja, hogy legyen valami fogalmunk róla: „ahogy a vőlegény vágyódik a menyasszonya után”.

Ez a legerősebb fizikális vágyódás a földön, az Atya teremtése szerint. Azt írja az Ésaiás 62,5 versben: ahogy örül a vőlegény a menyasszonynak, ahogyan örvendezik őbenne, ahogy vágyódik utána, akként örül néked a te Istened. Ehhez hasonlítja.

Ésaiás 62,5.

5. Mert mint elveszi a legény a szüzet, akként vesznek feleségül téged fiaid, és amint örül a vőlegény a menyasszonynak, akként fog néked Istened örülni

 Persze az Ő vágyódása szellemi, ami sokkal erősebb. De hogy legyen fogalmunk róla, hogy mit jelent ez a vonzódás, hogy mennyire kívánkozik utánunk, mennyire kívánja a jelenlétünket, a közösségünket, hogy Őreá figyeljünk, hogy vele legyünk – féltékenyen szeret.

Ő nem akarja, hogy a világ dolgai ránk ragadjanak, magának akar minket. Megtisztított és kívánja a közösségünket a szeretet-öleléseivel. Amint örül a vőlegény a menyasszonynak, akként fog neked Istened örülni. El tudod-e képzelni ezt a vágyódást?

Még mindig erről az ölelésről szeretnék beszélni, mert az ember gyerekkorától kezdve erre van teremtve, hogy szeressék. Amikor a szüleink átölelnek minket, hogy az milyen érzés! Amikor az apa átöleli, a gyermekét, vagy az anya magához öleli a gyermekét, és evvel kifejezi azt, hogy szeretett vagy nálam. Nincs senki, akinek átengednélek, mert az enyém vagy és nem engedem, hogy bárki bántson, kikezdjen, rosszat mondjon rólad. Oltalmam alatt vagy, megvédelmezlek, karjaimban hordozlak, enyém vagy. Elfogadott vagy nálam, és a kincsem vagy örökre. Ebben az ölelésben kell felnőnie a gyereknek.

Akinek ez nem adatott meg, annak sincs elveszve a jó reménysége, mert a Szent Szellem azért adatott nekünk, hogy a legdrágábbnak az öleléseiben állandóan benne lehessünk. Ezt kell megismernünk a teljességünkhöz.

Az Énekek énekében írja az Ige, hogy az Úr hogyan ölel át minket. Ha álmatlan éjszakáid vannak, írd fel ezt az egy verset és kezdj el rajta meditálni. Az első öt perc után észre sem veszed, hogy valahol álom jött rád és elaludtál. Mert így szól az Ige:

Énekek éneke 2,6.

6. Az Ő bal keze az én fejem alatt van, és jobb kezével megölel engem

Így fogsz elaludni az Ő teljes ölelésében, az Ő elfogadásában. Megtisztított és magához ölelt, hogy az Övé lehess örökre. Az egyik keze a fejed alatt van, és az összes háborgó gondolat így eltávozik. A másik kezével pedig teljességgel átölel téged, beborít, hogy senki ki ne kezdhessen veled, senki hozzád ne érhessen. Teljes oltalom alatt vagy így, az Ő szerelmeiben.

Ez az Ő ölelése, a Szent Szellem hozza ezt. A Szent Szellem közösségében van ez elrejtve. Meg kell gyökereznünk az Atya szeretetében. Akkor fogunk benne egyre nagyobb alapot venni, hogyha ezt a közösséget ápoljuk a Szent Szellemmel. Ugyanis a 2Korinthusi levél az írja, hogy egy örökség hagyatott ránk.

2Korinthus 13,13.

13. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szent Szellem közössége mindnyájatokkal

Jézus kegyelméből lett a megváltásunk. Ezek hogyan lesznek felfoghatók a számunkra? A Szent Szellem közösségében legyenek ezek mind a tietek. A Szent Szellem közössége által fogod megismerni, hogy az Úr Jézus milyen kegyelmes hozzád, és fogsz tudni növekedni az Úr kegyelmeiben, mert az Úr kegyelmes.

A kegyelemben növekedni kell, ugyanis mindent kegyelemből tudunk csak elvenni tőle. Odadobja, mint egy koldusnak, aki nem tudja megszerezni magának. Úgy lett nekünk odadobva ez, hogy magadtól nem lett volna soha a tied. Megszánt minket és odaadta nekünk. Ezt a kegyelmet naponta el kell venni, és növekedni kell, ami a Szent Szellem közössége által megy.

Ugyanígy az Istennek szeretete hogyan fog a szívedhez jönni és lüktetni? A Szent Szellem közössége által. Ha nem figyelmezel a Szent Szellemre és az Ő közösségét nem ápolod, akkor ez a szeretet egyre távolabbi lesz.

Jön majd a kísértő és mondja, hogy Isten már nem szeret úgy, mint régen. Hol van az a régi tűz a szívemen, amikor újjászülettem? És elkezded keresni. A suttogó kísértő erre elkezdi mondani, hogy látod, ezt tetted meg azt tetted, és most már Isten eltávolodott tőled. Miközben Isten alig várja, hogy az öleléseit fogadd. Alig várja! A közösségében tudja ezt megtenni. Áldott legyen az Ő szent neve!

Elmondhatjuk, hogy minél inkább megismerjük a Szent Szellemet, annál inkább szeretjük Őt. Ezt el lehet mondani. Az én az életemhez képest hosszú együtt járásom majdnem felét az Úrral tölthettem. De ahogy évről évre jobban megismerem Őt, el kell mondani, ha nagyon intenzíven járok az Igében, el kell telni legalább egy évnek ahhoz, hogy felmérjem, mennyire jutottam feljebb. Most már más vagyok, mint tavaly voltam.

Általában egy évnek kell eltelnie, hogy érezzük, hogy mások lettünk szellemben. Egy ilyen növekedés nélkülözhetetlen. Az ember vagy az egyik irányba megy az Úrral előre, vagy a világba megy vissza. Nincs stagnálás a szellemi birodalomban.

Ha nem az Úrra tekintesz, akkor majd jönnek mások, amik lekötik a figyelmedet. Ezt nem engedheted meg magadnak! Szigorúan az Úrra kell figyelnünk az Ő közösségében, mert Ő gyönyörűséges. Ahogy egyre jobban megismered Őt, egyre jobban fogod szeretni Őt.

Sajnos az emberi kapcsolatokra ezt nem mindig lehet elmondani, mert ha egyre inkább megismerjük egymást, egyre inkább látjuk a másik hibáit is. Nem vagyunk tökéletesek, ezért túl közel kerülve a másikhoz néha kiábrándító dolgok is jöhetnek. De a Szent Szellemmel nem így van, egyre jobban megismered Őt, egyre jobban fogsz vágyakozni utána, mert Ő annyira csodálatos, és olyan elfogadó szeretettel szeret, hogy nincs hozzá hasonló.

Hányan tudjátok, hogy miről beszélek? Kaptatok ízelítőt, és ezen az úton vagytok mindannyian. Az Ő szerelmeiben csak gyönyörködni lehet, és még többet akarunk belőle, még inkább közelebb akarunk kerülni a szívéhez? Az Atya alig várja ezt.

Növekedni kell az Ő szerelmeiben. Ezt a Biblia tanítja, úgyhogy ez célkitűzésünk. Istennek a drága szerelme kitöltetett a szívünkbe, ami azt jelenti, hogy ha kitöltetett és gondoskodunk arról, hogy az Ő teljességében legyünk, akkor ott más nem fér el. Sem a félelem, ami által jön az ördög minden gonoszsága, sem az aggodalmak, sem a kísértések. Nem marad másnak hely.

Ez a győzelem útja, amikor beteljesedünk vele annyira, hogy nincs másnak helye. Nincs másnak tere az életedben. Ezért mondja, hogy teljesedjetek be Szent Szellemmel. Szüntelen. Csak az jöhet, amit Ő hoz, minden más tilos! Meg van tiltva, nem jöhet, csak az Ő tökéletes akarata jöhet. Minden mást megtiltunk! Ezt a szeretet munkálja.

A megbocsátásnak is ott kell lenni. Ha meg nem bocsátás van a szívedben, akkor nem teljes a szíved a szeretettel, akkor nem öntetett ki teljesen a szívedbe, nincs ott az a teljesség. Ha sokat jártál már a teljességben, azonnal hiányérzeted lesz, hogy valami nem stimmel és elkezd szorongatni, hogy vedd észre, hogy rossz irányban vagy. Azonnal figyelmeztet.

Ez a közösség azonnal figyelmeztet, ha rossz irányban vagy, és akkor hallgass rá, mert ha a figyelmeztetéseit elhanyagolod, és elég gyakran teszed, akkor kérgesedik meg az ember lelkiismerete. Ha ez megkérgesedik, akkor egyre kevésbé fogod hallani Őt. Az ne követ­kezzen be egyikünkkel sem!

Mindig meghallgatjuk Őt, mindig figyelmezünk rá, és Ő szól, és mi meghalljuk azt. Ő szól, és mi meghalljuk azt. Ő figyelmeztet. Közli a szerelmeit és a szándékait. Közli az Atya akaratát. Nézzük meg, mit mond Pál erről.

Ha valaki nagyon ismerte a Szent Szellemet, akkor az Pál volt. A Szent Szellem az Újszövetség kétharmadát rajta keresztül adta oda az újszövetségi hívőnek. Az ő sorait nagyon nagy búvárkodással olvasom, amikor a Szent Szellem közösségére jön a sor. Ő nagyon ismerte, hogy mit jelent ez a közösség.

Róma 15,29–33.

29. Tudom pedig, hogy mikor hozzátok megyek, a Krisztus Evangéliuma áldásának teljességével megyek

Szolgálók figyeljetek! Lehet szolgálni a Szellemben, lehet szolgálni nagyobb mértékkel a Szellemben, és lehet szolgálni a Szellem teljességében! Itt írja, hogy a Krisztus Evangéliuma áldásának teljességével megyek. Ki kell teljesedniük a szolgálatoknak.

Az áldások teljességével megyünk a szolgálatokra. Ez azt jelenti, hogy minden, amit a Szent Szellem oda akart adni, az ott megvalósul, manifesztálódik. Semmi nem kerül vissza a mennybe, hanem minden csomagot átveszünk, amit a Szent Szellem aznapra elkészített.

30. Kérlek pedig titeket atyámfiai a mi Urunk Jézus Krisztusra és a Szellem szerelmére, tusakodjatok velem együtt az imádkozásokban, énérettem Isten előtt,

Tudod, miért kérlek benneteket? – mondja Pál. Mert ez a Szellem szerelme szorongat engem. Ez valóságos. Azt mondja, hogy a Szellem szerelmére kérlek benneteket, hogy tartsatok ki velem ezekben a dolgokban, amiben vagyok. A nehézségekben imádkozzatok velem együtt ezekért. Tusakodások ezek.

Nagyon fontos az egymásért való imádság. Ez nem azt jelenti, hogy hitetlenek vagyunk, amikor megkérjük, hogy imádkozz velem ezért vagy azért. A Testet egyben rendelte el az Úr és egyben van ereje. Amikor leülünk és imádkozunk az imakörökben, óriási ereje van azok­nak az imáknak. Pál is ezt kéri: tusakodjatok velem együtt az imádkozásban.

31. Hogy szabaduljak meg azoktól, akik engedetlenek Júdeában, és hogy az én Jeruzsálemben való szolgálatom legyen kedves a szentek előtt;

Az engedetleneket Istenre bízzuk, majd Ő foglalkozik velük. De én legyek szabad tőlük, azt kéri Pál, hadd menjek nélkülük Uram. Az engedetlenek nem segítik a munkát. Pásztorok és evangélisták, imádkozzátok ezt rendszeresen, mikor mentek szolgálni!

Imádkozzátok, hogy tegye kedves illattá az Úr azt a szolgálatot! Nyíljanak meg a szívek, hadd jusson be az Ige. Hadd jussanak be a szellemi ajándékok az életekbe. Tegye kedvessé az Úr azt a szolgálatot. Ezt imádkozza itt Pál.

32. Hogy örömmel menjek hozzátok az Isten akaratából, és veletek együtt megújuljak.

Isten óvjon minket azoktól az utaktól, amik nem Isten akaratában vannak. Isten óvjon minket tőle. Tusakodjatok velem együtt ezért az imádkozásban, hogy csak Isten akaratában legyen minden utunk.

Nézd meg ezt az imádságot, ahol Pál azt mondja: én elmegyek, Isten akaratából megyek szolgálni, de mikor visszajövök, nem fáradtan jövök vissza, hanem megújultan jövök Isten akaratából. Örömben és Isten erejének a megújulásában jövök vissza. Ez a Szellem szolgálata!

Amikor elvégezted a munkádat, akkor nem elfáradtál, mint a világ, hanem megújultan tértél vissza Isten erejével, ragyogóan, a Szellemben örömujjongás kitörésekkel és hálaadásokban. Magasabban vagy, mint amikor elkezdted, mert láthattad azt az örömöt, ahogy Ő kiáradt és kiszolgáltatta az Ő ajándékait. Felemelő az Ő szolgálata.

Ezt az örömöt imádkozza Pál, hogy megújuljak a szentekkel együtt. A szentek felé való szolgálatom kedves legyen, és csak az Úr akaratából menjek és veletek együtt. A szolgálat titeket is megújít és engem is, mondja Pál. Megújultam ebben a szolgálatban, mert felemelt minket közösen a Szent Szellem. Az Ő szolgálatáról van szó.

33. A békességnek Istene pedig legyen mindnyájan tiveletek! Ámen.

Vagyis a Szent Szellemnek a szolgálatai, amit kívánom, hogy minél jobban megismer­jetek, hogy a szolgálat ne teher legyen a számotokra, hanem megújuljatok, örömben legyetek, békességben legyetek, az alkalmatlanok és az engedetlenek elkerüljenek. Nagy növekedés előtt állunk, hatalmas egységben!

Minél inkább szeretjük a Szent Szellemet, minél inkább megismerjük Őt, annál jobban szeretjük Őt. Ő a gondviselője, hogy Isten szeretete gondozva legyen a szíveden, Ő az, aki által ki van öntve. Neked ebben gyönyörködnöd kell, és viszont kell szeretned Őt. A közösség erről szól, az nem egyirányú. Ha egy barátság sokáig egyirányú, akkor az egyik fél elhal­ványul. Kétirányú dolog a barátság.

A Szent Szellemnek még egy szolgálatáról szólok, ez pedig az Ő bizonyságtétele. A keresztény világban nem tisztán látott ez, hogy a Szent Szellem miről tesz bizonyságot. Ugyanis nem mindegy, hogy az e világban lévő szellem van bennünk vagy az Úrtól vett Szellem van bennünk.

Amíg az e világban vagy, addig a János 16-ban írja, hogy a Szent Szellem bizonyságot tesz a világról, megfeddi a világot bűn tekintetében. És úgy folytatja, hogy nem hisznek énbennem. Ezt mondja Jézus.

János 16,8–9.

8. És Ő, amikor eljön, megfeddi a világot bűn, megigazulás és ítélet tekintetében.

9. Bűn tekintetben, hogy nem hisznek énbennem.

Amikor te bizonyságot teszel az elveszettnek, akkor a Szent Szellem szolgálata jelen van, mint feddés, hogy figyelj rá nagyon, mert amit mond az az igaz és neked erre szükséged van, mert te még a bűnben vagy. Nem fogadtad el Jézust. Vagyis megfeddi az illetőt a szívében.

Nekem is részem volt benne. Aznap, amikor prédikálta a prédikátor, hogy ha ma este meghalsz, hova kerülsz, addig azt hittem, velem minden rendben van. De abban a pillanatban, ahogy a prédikátor ezt mondta, a Szent Szellem elvégezte ezt a szolgálatot.

Tudtam, hogy nem állhatok meg Isten előtt ilyen formában, ahogy akkor voltam és abban a pillanatban folyt a szívemről ez, hogy Uram mit tegyek, és akkor mondtam el az üdvösség imát, amit mindannyiunknak el kell egyszer mondania.

Ez a Szent Szellem szolgálata a világ felé: megfeddi a szíveket a bűnről, hogy te még a bűnben vagy és szükség van azok eltörlésére. Ne keverjük össze azonban, ha bejöttünk Krisztus Testébe és az Istenből való Szellemet vettük.

Ha az Istenből való Szellemet vesszük, akkor a Szent Szellemnek lesz egy másik szolgálata az életünkön, és ezt nagyon kell látni a hívőknek. A Szent Szellemnek egészen más a szolgálata addig, amíg az illető még bűnös, mint amikor már bent van a Testben. Ha ezt megértjük, egy óriási felszabadulás fog jönni. Ezzel tud Isten együtt dolgozni. Nézzük ezt:

Zsidó 10,14–17.

14. Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket.

Vagyis mindazokat, akik elfogadták, akik bent vannak már a Királyságban, a Testben.

15. Bizonyságot tesz pedig erről nekünk a Szent Szellem is, mert miután előre mondotta:

Miről tesz bizonyságot nekünk a drága Szent Szellem? Arról, hogy megszenteltek vagyunk, hogy egyetlenegy áldozat elég volt minden bűnünkért. Bizonyságot tesz nekünk erről a Szent Szellem is, mert miután előre mondotta, és itt most idézi a Szentírást, hogy a Szent Szellem erről tesz bizonyságot a te szívedben.

16. Ez az a szövetség, melyet kötök velük ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjükbe írom be azokat

Tedd a szívedre a kezed, ott vannak az Ő törvényei! Oda minden be van írva. Minden be van írva, hogy mit hogyan kell tenned. Ha sok időt töltesz az Úrral, akkor innen a szívedből mindig tisztán fel fog kerülni az elmédbe, aminek ott kell lenni. Soha nem fogsz tévelyegni.

17. Azután így szól: És az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.

Ha Ő nem emlékezik meg, akkor neked miért kell partnernek lenned erre, hogy mit tettél, amit nem kellett volna? Ezt tettél, azt tettél, és vádolni kezd a vádoló. A Szent Szellem jön, és bizonyságot tesz arról, hogy ez meg van írva, erről többé nem emlékezik az Úr, az el van töröl­ve, az nem létezik. A szent véráldozattal, egyetlenegy áldozattal örökre tökéletessé tett engem.

Légy szíves, mondd velem együtt: Örökre tökéletessé tett engem! Ez a Szent Szellem szolgálata az életemben. Örök hála legyen ezért Isten trónja előtt. Ámen.

Vésd a szívedbe: soha ne engedd, hogy vádoljanak. Soha! Te szabad vagy és így tudsz szolgálni az Úrnak teljes szabadsággal, a Szent Szellem megújításában. A Szent Szellem szolgálatait vedd kötelező érvényűnek, hogy átgondold, hogy rendben vagyok-e vele, ott van-e ez a helyén, amit a Szent Szellem el akar végezni.

Ő örömet gerjeszt a szívünkön, nem kárhozatot. Ő öleléseket hoz a trónteremből, öleléseket hoz a mennyből. Ott van-e ez az életeden? Új nyelveket ad a szádra. Ez mind a Szent Szellemnek a szolgálata. Kitölti Istennek a szerelmét a szívedbe. Álmokat és látásokat hoz neked. Ha nincs látás, azt mondja a Biblia, elvész a nép.

Ki hozza ezeket az álmokat és látásokat? Az utolsó időkben kitöltöm az én Szellememet minden testre, s az ifjaitok látásokat látnak. A mi ifjaiknak kellenek ezek a látások, különben azt hiszik, hogy csak vallásoskodunk, és nem akarnak bejönni az Isten házába. Az ifjainknak kellenek ezek a látások. A Szent Szellem hozza, látásokat látnak.

Vigasztalásokat hoz a Szent Szellem. Ő a vigasztalás Szelleme. Ő a mi segítőnk. Ő a mi közbenjárónk itt a földön a dolgainkban. A könyörgéseinkben Ő segít. A Szent Szellem szolgálata nélkül nem jutunk előre, ezt szögezzük le.

Szánjuk rá a szívünket, hogy a közelségét jobban keressük, mint eddig valaha. Törekedjünk erre a közösségre, hogy ez növekedjen, erősödjön bennünk, mert az Ő karöltésében tudunk előbbre jutni. Megértettük ezt ma?

Dicsőség legyen Neki, hogy keresni fogjuk a közösséget, és Ő szentel meg minket a trón előtt. Őt fogjuk most imádni, Ő szentel meg minket. Köszönjük Istennek! Dicsérjük és magasztaljuk Őt!

Szeretjük Őt és az Ő öleléseit fogjuk átvenni, amit a trónteremtől küld az Atya. Minden szív érezze, hogy szeretve van. Ezt a meggyőződést a Szent Szellem hozza! Köszönjük neki. Áldott legyen!

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

 

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL