2015.05.24.  

 

KÉSEI ESŐK JÖNNEK

Sandersné dr. Kovács Erzsébet élőben elhangzott tanításának nyers szövege

2015. május 17.

 

A mai összejövetelünkön Simon Ferencet búcsúztatjuk e szent helyen, mert elköltözött az Úrhoz 77 éves korában május 7-én. Egy dicsőséges költözés, megköszönjük az Úr Jézusnak. Felesége, Erzsébet szellemi látása alapján búcsúzunk tőle. A szívek csak Jézusnál találnak megnyugvást, nincs más. Ha Ő a szívünkben lakozást vett, nincs is másra szükségünk.

Nagy dolog, amikor erre ráébred a szívünk, hogy Rá támaszkodhatunk mindenekben. Soha nem hagy el, nincs olyan helyzet, ahol ne tudnád olyan közelségben érezni, közelebb, mint a lélegzetvételed.

Ezt írja a Biblia, hogy Őbenne élünk, mozgunk és vagyunk. Minden lélegzetvételedben jelen van. Ő adja minden lélegzetvételhez az életet neked, az erőt, a hatalmat, a szeretteink hiányának a pótlását Ő adja az életünkben. Ezért a szívünk végtelen hálás.

Az Úr Jézus Krisztus neve felmagasztaltatott mindenütt, ahol a hétvégén jártunk. Bélapátfalván és Borsodnádasdon volt evangelizáció a kis buzgó csapatunkkal, akikkel járunk hétről hétre. Jeleket és csodákat láttat velünk az Úr mindenfelé, és nem győzzük köszönni Neki ezt a kegyelmet. Egy történettel azonban megvilágítanálak benneteket, ahol Jézus neve felmagasztaltatik, mert csak Ő tudja megcselekedni, és az Övé a dicsőség.

Már összepakoltunk, az emberek kifelé mentek. Akkor odajött az egyik drága hölgy, és mondta, hogy neki van egy külön kérése. Nincs olyan kérdés az Jézus Krisztusnál, amire ne lehetne választ kapni. Mutatta, hogy a szemgolyója mögött egy daganat ül, és ettől nagyon előre dülledt a szeme. A két szeme között eléggé érzékelhető, látható volt a különbség.

Nagyon kellemetlen volt a szem mögött ez a rendellenes növekedés, és kérte, hogy imádkozzak érte. Mondtam, hogy én ezt megteszem, de te hiszed-e, hogy Jézus meg tudja ezt cselekedni? Szeretem ezt a kérdést feltenni azoknak, akik ott állnak a Jézus előtt. Mert ezt Jézus is megkérdezte, amikor hozzá mentek, hogy hiszed-e, hogy én ezt megcselekedhetem?

Ezzel a hitünk kinyilvánításával egy bátorítást adunk a helyzetnek, hogy nincs akadálya, ami közbeléphet, mert én hiszem, és Jézus mindenható. És rátettük a pecsétet, kezemet tettem a szemére, és megkértem az egyik drága testvéremet, hogy álljon mellém, és legyen velem egy akaraton. Nagyon szeretem az egy akaraton való imádságot.

Az szintén egy bátorítást ad az embernek, hogy abban az imádságban ketten vagyunk egy akaraton. Tanítja Jézus a ketten egy akaraton való imát. Elkezdtünk imádkozni, én elmondtam a hit imáját, ő meg nyelveken segített engem, hogy egy akaraton maradhassunk. Kenneth Hagin is mondta, hogyha ketten imádkoznak, s mind a ketten az értelmükkel, akkor honnan tudják, hogy egy akaraton vannak.

Tehát amit tettem, elátkoztam ennek a gonosz munkának a fullánkját, amivel megszúrta ezt a drága testvért. A magját, amit a testébe elhelyezett, a növekményét, ami által ez növekedni tudott, minden gyökerét, és azt a házat, amit a testben? Körbevettük a fügefa-átokkal, és elátkoztuk, az élet forrásáról levágtuk, és megparancsoltuk, hogy anyagtalanná váljon, és eltávozzon a testéből.

Jézus bemutatta ezt a hitet, hogy ez működik, és nekünk pedig kell gyakorolnunk. Mikor az imának vége lett, elvettem a kezem a szeméről… Ugye nem szép dolog körbenézni ilyenkor, hogy történt-e valami, mert ez már hitetlenség lenne, és a hitünk szerint annak többé nincs ott helye, de az ember mégis odanéz.

Ahogy odanéztünk, láttuk, hogy nincs ott az a szörnyűség, ami előtte a szemgolyója mögött volt. Teljesen egyforma lett a két szeme a hölgynek. Teljesen két egyforma szemben gyönyörködhettünk. Kérdeztük, hogy érzi-e? Azt mondta, hogy ő is érzett valamit, de nem látta magát. Mondtuk: Nézze meg magát a tükörben, hogy hova lett az ördögnek e munkája.

Az ördögnek ez a munkája kárhoztatás alá került és eltávozott, anyagtalan lett Isten csodatevése alatt. A drága Úr Jézus neve felmagasztaltatott, megdicsőült, és nem felejtjük el, hogy mindezeket Ő cselekszi, és Neki adunk dicsőséget. A hitünk munkáit láthatjuk, és gyönyörködhetünk benne.

Ez a csodálatos, hogy Jézus neve megnyilvánul minden napon az életünkben, és gyönyörködhetünk benne. Minden dicsőség az Övé. Gyülekezeti tagról lévén szó, hűségesebben fogja szolgálni az Urat, mint eddig valaha. Elpecsételtetett, elvégeztetett ez, és magasztaltassék az Úr Jézus neve. Csodálatosakat cselekszik az Úr. Istennek teljes hatalma van az anyagi világ felett. Mi pedig járhatunk benne. Az gyönyörűséges. Köszönjük Neki, hogy megismerhettük.

Istennek csodálatos munkái fenségesek, és magasságosak, és az örök életre mindenkinek szüksége van. Jézus Krisztus az örök életet adó, és Ő a csodatévő. A pásztorainkról sem feledkezünk meg, mert az országban nagyon sok helyen vannak pásztori munkák, gyülekezetek hétről hétre, ahol szintén megjelennek Istennek ezek a csodálatos megnyilvánulásai, Jézus nevének a felmagasztalása, és növekszik az egész gyülekezeti Test ez által.

Hatalmas növekedés van, és a pásztoroknak tüzet kérünk a szívükre, hogy el ne lankadjanak. Jobbról és balról segítőket kérünk, anyagiakat kérünk rendszeresen, újakat, hűségeseket kérünk, mecénásokat kérünk. Rendszeresen imádkozunk értük, hogy meg ne lankadjanak, hogy ne a nehézségekre tekintsenek, hanem az Úr Jézusra, és a hitük munkáiban gyönyörködhessenek. Mert a hitünket munkára lehet fogni, és az működik.

Kezdjünk az Igében való gyönyörködésben. Gyönyörködjünk az Igében, mert az Úr Jézus Krisztus az Igéjét küldte el nekünk, és minden nevén felül felmagasztalta az Ő Igéjét. Az Igében gyönyörködni az a legcsodálatosabb dolog a világon, és erre kaptunk egy elhívást. Ezt fogjuk ma együtt tenni közösen.

Pünkösd napja közeledik. Jövő vasárnap úrvacsorát veszünk együtt, mert a pünkösd napja eljött és újra eljön. Évente megünnepeljük. Eredetileg a pünkösd napja ószövetségi eredetű. A három főünnep egyike volt. Nemcsak a kereszténységtől fogva ünneplik a pünkösd napján, olvashattok az ószövetségben is erről más tartalommal.

Amikor keresztényekké leszünk, a pünkösd napjának más lesz a jelentése, jelentősége a számunkra. Amikor Jézus a kereszthalálát, temetését és feltámadását követően 40 napon keresztül megjelent a tanítványainak itt a földön, akkor a megdicsőült testében járt. Tanította őket, beszélgetésekre nyílt lehetőség, láthatták az Ő megdicsőült testét. Útmutatásokat adott a tanítványainak a Szellem által. Így mondja az Ige.

A Szent Szellem mindig jelen van, Ő az a láthatatlan ügynökség, aki az Isten munkáit végzi itt a földön. Jézus a megdicsőült testében is a Szellem által szólta az útmutatásait a tanítványoknak. A drága Szent Szellem a Szentháromság harmadik személye.

Ez nem azt jelenti, hogy Ő a legkisebb, mert Ők hárman egyek, Ő mindig jelen van a munkában. Amíg mi keresztények erre rá nem ébredünk, hogy Ő végzi ezt a munkát itt a föl­dön, addig nem tudunk igazán hatékonnyá lenni az Ő országában, hogy végezzük ezt a munkát.

40 napon keresztül megjelent a tanítványainak Jézus, és szólta Isten országára tartozó dolgait, útmutatásait. És tanította nekik többek között az utolsó beszélgetésében, hogy a János az, aki vízzel keresztelt, de ti nem sok nap múlva Szent Szellemmel fogtok megkeresz­teltetni, és Ő az, Jézus Krisztus, aki ezt a keresztséget végzi.

Érdekes, hogy ebben az igeversben nem jelenik meg az Ő neve, nem azt mondja, hogy én majd megkeresztellek benneteket Szent Szellemmel. Jézus mintha a háttérben lenne ekkor már, hogy átadja a helyet a Szent Szellemnek. De valójában Ő a Szent Szellem.

Keresztelő János vízzel keresztelt. Az Úr Jézus Krisztus, amikor az övéi leszünk, amikor megszületünk Őbenne, akkor Ő az, aki megkeresztel minket a drága Szent Szellemben, és mondta, hogy nem sok nap múlva. Ugyan kiküldi őket, az evangéliumok végén olvasható, Mátéban is és Márkban is.

 Kiküldi a tanítványokat, hogy menjetek ki a széles világba, és hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek, s tegyétek tanítványokká őket, mondta nekik. De itt az Apostolok cselekedeteiben viszont azt mondja, hogy addig azonban ne menjetek, addig maradjatok együtt, és imádkozzatok, amíg nem veszitek ezt az erőt a magasból.

E nélkül nem tudjátok elvégezni a munkát, mondja nekik. Mondta nekik, hogy addig ne menjetek, maradjatok Jeruzsálemben, együtt maradjatok, és imádkozzatok, mígnem veszitek ezt az erőfelruházást a magasból. Így mondja nekik, hogy vesztek erőt, miután a Szent Szellem eljön reátok. E nélkül nem tudunk menni sehova, a mai napon sem.

A Szent Szellem felruházásai nélkül, a Szent Szellem kenetei nélkül, a Szent Szellem hatalmi helyei nélkül nem lennénk képesek ma sem kimenni a világba. Nagyon nagy szükség van Rá. A keresztény Test teljessége még nem kapott erről pontos megértést. Nagyon sokan hisznek az Úr Jézus Krisztusban, és újjá vannak születve, de a Szellem teljességét még nem ismerik úgy, ahogy azt meg kell ismernünk.

Ez Jézusnak a tanítása tehát, hogy együtt maradtak a tanítványok, és várták a napot, miután Jézus felemeltetett a magasba, és tanítványok a felsőházban maradtak. Köztük volt Mária is. Százhúszan egy szívvel-lélekkel, ahogy tanítja az Írás, és imádkoztak, és könyörgésekben voltak, mígnem 10 napra rá eljött az a nap, ami a nevezetes pünkösd napja. Az első pünkösd a kereszténységben.

A Jézus Krisztus szenvedését követő 50. napon van pünkösd napja, és erről ír a Biblia nekünk egy beszámolót, amit a jövő héten meg fogunk ünnepelni. Pünkösd napját ünnepeljük a jövő vasárnap, együtt, egy úrvacsorával fogjuk megtisztelni az Úr jelenlétét. Nézzük meg, mi történt ezen a napon?

Még együtt voltak a tanítványok és könyörögtek. A 2-es versben írja, hogy lett nagy hirtelenséggel… A Szent Szellem, mikor mozdulásra készen áll, akkor sokszor nagy hirtelenséggel jön, váratlanul. Az ember az előző pillanatban még nem tudja, hogy a Szent Szellem most mozdulni fog, és ebben az irányban fog mozdulni.

Nagy hirtelenséggel szokta hozni a változásokat az életünkbe, ezért soha nem szabad elkeserednünk, és elcsüggednünk, ha egy helyzet felett nem látjuk a megoldásokat. Mert a Szent Szellem nagy hirtelenséggel fog jönni az életünkre, és hozza azt a megoldást, amiről nem is álmodtunk volna esetleg. Ez az Ő természetében van. Nagy hirtelenséggel jött az égből.

Apostolok cselekedetei 2,2. 4.

2. És lőn nagy hírtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala.

Betöltötte az egész házat, ahol jelen voltak, és együtt ültek, és imádkoztak.

4. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk.

Nemcsak a ház telt meg az Ő jelenlétével, hanem akik ott jelen voltak és imádkoztak, ők maguk is vették úgy a Szent Szellemet, hogy egy teljességet tudtak venni Őbelőle. Megteltek, túlcsordultig lettek a Szent Szellemmel.

Megteltek mindnyájan Szent Szellemmel, és itt olvasunk valamit, amit a kereszténység egészének nagyon jól meg kéne érteni, és hisszük, hogy előbbre leszünk minden nappal. Mi történt, mikor megteltek így Szent Szellemmel? Kezdtek szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk.

Ebből kiderül, hogy amikor a Szent Szellemnek a teljessége meglátogatja az életünket, annak lesz egy jele. Sok jele lesz. Az első jele, a legelső megnyilvánulási formája, amikor a Szent Szellem eltelíti az életünket, túlcsordultig, átitatja az életünket, annak lesz egy első megnyilvánulási formája, és ez az, amikor kezdünk szólni más nyelveken. Hogy elkezdünk szólni egy olyan nyelven, amit addig nem szóltunk.

Ugyanis ezt a nyelvet a Szent Szellem által vagyunk képesek csak szólni, ilyenkor Ő ad kiejtést a mi szellemünknek, és mi kiejtjük azt. Ezt az imanyelvet Isten, mint egy első kincset hozta, ez addig nem létezett. Az Ószövetségben is nagyon sok csodát lehet olvasni, halottak támadtak fel akkor is, csak nem a szellemi halálból az örök életbe.

Rengeteg csoda történt az Ószövetségben is, de ezt a nyelveken való szólást nem olvashatjuk addig, amíg a szent vér ki nem ontatott, és Isten meg nem tudta tisztítani, újonnan szülni az Ő népét. És ezt az új edényt, az újonnan teremtett gyermekét képes betölteni a Szent Szellemével, és akkor van a nyelveken szólás. Ezt az ajándékot az Ószövetség nem ismerte. Ezt hozta először pünkösd napján. Elkezdtek a tanítványok szólni nyelveken.

Méghozzá oly módon történt ez, hogy összeszaladtak, akik a környéken voltak, hogy micsoda ez a zaj, honnan van ez a szólás. Ugyanis mindannyian, akik akkor a pünkösd napján hazalátogattak Kis-Ázsia szerte, jöttek a szétszóródott zsidóságból ünnepelni, mert ilyenkor be kellett jönniük Jeruzsálembe. A saját anyanyelvükön hallották szólni őket.

De nemcsak hogy a saját anyanyelvüket hallották, hanem ezen felül mond valamit az Ige, hogy mit szóltak? Mert ugye az elme nem érti ezt a fajta kiejtést, ezt az új nyelvet, amire Jézus is utalást tesz, hogy majd a hívőket jelek követik. És az egyik jel ott van felsorolva, hogy új nyelveken szólnak majd. Ez az új nyelv, a fejünk számára nem érthető.

A fej az értelem, az elme, az agyunk úgymond fel nem fogja azt, hogy mi zajlik, mert onnan belülről, a mélyről fakad föl, és jön nagy hirtelen. Mit szólunk ilyenkor? Tudod-e, mit mond az Apostolok cselekedeteiben az Írás?

Apostolok cselekedetei 2,11.

Krétaiak és arabok, halljuk amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek csodálatos dolgait.

Az Istennek csodálatos dolgait szólták. Nemcsak egy blabla folyt. Mert ezen fölül történt. Sok keresztény úgy beszél nyelveken, hogy mondunk valamit, és nem is értjük, de sok jelentősége nincs is a számunkra. Ez nem igaz.

Amikor nyelveken szólunk, akkor Istennek csodálatos dolgait szóljuk szellem által. Le van írva, Istennek csodálatos dolgait szóljuk. Ez a görögben a „megalájosz” szó. Összesen két helyen fordul elő.

A másik előfordulása, amikor Mária forgatta a szívében azokat, amiket az angyal mondott neki a megszületendő Jézusról. Istennek ilyenkor az elrejtett kincseit, az Ő bölcsességét, az Ő csodálatos dolgait szólhatjuk. Megengedi nekünk, hogy szólhassuk Szellem által az Ő eltervezett csodálatos dolgait, amit a szem még eddig nem látott.

Ha ezt a szólást gyakoroljuk, akkor azokat meg fogjuk látni. Mert Isten addig semmit nem tud cselekedni a földön, amíg valaki azt ki nem ejti előtte. Ez ennek a szólásnak a titka. Ebben a csodálatos zsongásban, úgymond, szellemi zúgásban, ami ott létrejött, voltak gúnyolódók, csúfolódók is. Voltak, akik azt mondták, hogy meg vannak ezek részegedve.

Készülj föl, ilyen mindig lesz, mikor a Szent Szellem kiárad, és megjelenti jelenlétét, csodáit, és az Ő természetfelettijét; az más, mint amit a világban szoktunk meg. Másként vannak akkor a dolgok. Akkor Ő lesz a karmester, és úgy vezényli, ahogy neki tetszik. Többé azt az ember már nem fogja úgy a kezében tartani, ha megpróbálná, mert akkor elveszti a Szellem az Ő szabadságát. Vagyis voltak gúnyolódók itt is.

Az a Péter, aki pár héttel előtte Jézust remegve megtagadta, amikor mondta: nem is ismerem ezt az embert. Amikor vett ebből a gyönyörű új borból teljességig, akkor olyan bátorságot öltött magára, hogy elkezdett prédikálni: figyeljetek ide emberek, ezek nem úgy részegek, ahogy ti gondoljátok! Szó szerint írja.

Ezek nem úgy részegek, ahogy ti azt gondoljátok, hiszen a napnak a harmadik órája van, 9 óra van, hogy lennének ezek részegek? Másként részegek ezek! Ezek valami új borból ittak, amit ti még nem ismertek. Elkezd prédikálni nekik, és nagyon megdöbbentő, amit mond. Úgy folytatja, hogy ez nem az a bor, amire ti gondoltok.

Apostolok cselekedetei 2,16–17.

16. Hanem ez az, ami megmondatott Jóel prófétától:

Erről már prófétáltak a szentek, és most a szemetek előtt zajlik ez. Utána idéz a Joel prófétától, amibe beleolvasunk, mert az egy gyönyörűséges. Amire fel akarom hívni a figyelmeteket, hogy a 17-es versben úgy írja, hogy Joel prófétától idéz Péter apostol, a Szellem által szól:

17. És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Szellememből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.

Péter 2000 évvel ezelőtt arról a szellemi kiáradásról, ami pünkösd napján volt, merte nevez­ni azokat a napokat utolsó napoknak. Akkor ma mennyivel inkább utolsó napokban élünk? Szeretném tőled megkérdezni! Ennek az időkorszaknak a végén vagyunk, akkor is, ha nem tudjuk pontosan, hogy mikor zárul le. Minden napon közelebb leszünk hozzá, hogy az lezárul.

2000 évvel ezelőtt mondta Péter, amiről prófétált Joel, hogy megmondta, hogy mi lesz az utolsó napokban. Minden testre kiárasztom a Szellememet, s aki csak szomjúhozik, jöhet ezekhez a vizekhez, és ingyen veheti azokat. Jöjjetek és vegyetek! Vegyetek ingyen, nem kell érte fizetnetek, ingyen megelégítek minden szomjúhozót.

Gyertek ezekre a vizekre, ez az, amit kiöntök az utolsó napokban. Az én élő Szellemem ez. Ennek jelei is leszek, amikor ez megtörténik. Kitöltök az én Szellememből minden testre, és prófétálni fognak a ti fiaitok és lányaitok. Azok a fiak is, akik ma még nincsenek az Úrnál, ezért el ne keseredjetek.

Meg van írva, hogy egy napon ők is ott állnak, és prófétálni fognak a fiaitok és lányaitok. Prófétálásokat fognak szólni, Isten akaratát fogják szólni. A ti ifjaitok látásokat fognak látni. Ez az utolsó eső, az utolsó kiáradás ez a hatalmas szellemi kiáradás. Kiöntöm az én Szellememet minden testre – mondja. Ez hoz majd látásokat az ifjaknak, akik ma még nincsenek itt.

Tele lesz a gyülekezetünk ifjakkal, látásokat fognak kapni Istentől arról, hogy mit kell cselekedniük az utolsó időkben, és buzgók lesznek. El fogják végezni azt, ami nekik el van rendelve ebben a kései eső munkában. Ez a gyülekezet nem fog megöregedni.

Az ifjakat fogja elküldeni az Úr, mert az ifjak látásokat kapnak, és meglátják azt, és a fiaink itt lesznek a gyülekezetben. S a mi lányaink prófétálni fognak, és látásokat kapnak. A vének álmokat kapnak. Bizony kapunk álmokat, a Jézus nevében. A drága Úr Jézus nevében történnek ezek.

Apostolok cselekedetei 2,33.

33. Annakokáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért Szent Szellemet megnyervén az Atyától kitöltötte, amit ti most láttok és hallotok.

Ez a mi Jézusunk, akiről itt ír, még mindig Péter prédikál. Hosszan prédikált. Olvassátok el, hogy micsoda kijelentés van az ő prédikálásában. Nem hagyatik az a drága a sírban, mert Isten nem engedte, hogy a halál megrontsa Őt, hanem kiemelte Őt a sírból.

Nem hagyod a pokolban, és nem engeded, hogy a szented rothadást lásson. Bizony feltámasz­totta Őt a drága dicsőség Szelleme a halálból, és vele együtt feltámadtunk. Péter itt tovább prédi­kál, és a 33-as versben eljut oda, amire szeretném a figyelmeteket felhívni. Azt mondja ekkor.

33. Annakokáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért Szent Szellemet megnyervén az Atyától kitöltötte, amit ti most láttok és hallotok. 

Ebben benne van, hogy a Szent Szellemet nem lehetett olyan könnyen az Atyától elkérni. Jézus azt mondta, hogy kérem az Atyát, és majd ha én kérem, akkor Ő majd más Vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké.

A Szent Szellemet nem tudta addig az Atya elengedni hozzánk, míg Jézust nem tudta az Ő jobbján. Nagyon drága ajándék a Szent Szellem. Jézus kérésére került mihozzánk. A megígért Szent Szellemet megnyervén – Jézus megnyerte az Atyától az ígéret Szellemét. Addig csak ígéret volt, hogy kiönti a Szellemét. Az Atyától kitöltötte.

Ímé a pünkösdnek a jelentése. Kitöltötte ezt a megígért Szent Szellemet mireánk. Péter prédikálja, és alatta áll, és így folytatja, hogy amit ti most láttok, és hallotok… Amikor a Szent Szellem kiárad, akkor készülj fel, hogy azt látni lehet majd, és hallani lehet.

Anélkül nincs Szent Szellem, hogy ne lennének megnyilvánulások. Minden szem látni fogja, amikor kiárad. Látni fogják a körbejárók és az eső alatt állók, hogy mik történnek. A Szent Szellem hatalmasan cselekszik, és hallani fogják azt.

Lesznek köztük nyelvek, lesznek köztük prófétálások, mindenképpen a fülek hallására lesz, és azok meghallják, mert a Szent Szellem cselekedni fog. Amikor Őt kiárasztja a mennyei Atya ezekben az utolsó időkben, akkor azt a világ meglátja és meghallja, itt le van írva. És én ragaszkodom hozzá, hogy így lesz.

Annyira felemelő, és Péter maga is utal Jóel könyvére, hogy ez az, amit láttok, ami meg van írva Jóel prófétánál. Pünkösd napjáról nem lehet úgy beszélni, hogy ne tegyünk erről említést, úgyhogy ezt a rövid rész nézzük meg. Engedd a szívedhez Istennek a szavait.

Jóel 2,21–28.

21. Ne félj, te föld! Örülj és vigadozz, mert nagy dolgokat cselekszik az Úr!

A föld ma tele van félelemmel. El van rendelve az Úrnál ezeknek a nagy dolgoknak a megcselekedése, amit látni és hallani fognak. A világban mindenfelé.

22. Ne féljetek, ti mezei vadak! Mert zöldülnek a pusztának virágai; mert a fa megtermi gyümölcsét; a füge és szőlő is kitárják gazdagságukat.

A félelem szellemétől el kell távozni. Még az állatvilágot is bátorítja Isten, hogy ne féljen a mező vada sem, mert én vagyok az Úr örökre, nagy dolgokat cselekszik az Úr.

23. Ti is, Sionnak fiai! Örvendezzetek és vigadjatok az Úrban, a ti Istenetekben; mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és kései esőt hullat néktek az első hónapban.

Jön ez az eső, amire annyira várunk, aminek a kezdetén vagyunk. Kiáradások vannak mindenfelé a világban, de ennél még sokkal, de sokkal nagyobb esők jönnek. Ennek még csak a kezdetén vagyunk. Megadja nektek az esőt igazság szerint, a Jézus Krisztus igazsága szerint.

Nem azért, mert mi jók lennénk, nem azért érdemeltük ki ezt a helyet, mert jót tettünk volna, hogy itt állhatunk a szolgálatban. Azért történnek ezek, mert Ő jó, mert Ő igaz. Nem azért, mert te jó vagy, vagy jót tettél, vagy megérdemelted volna.

Semmit nem tudunk tenni azért, hogy Istennek ezt a kegyelmét elnyerjük. Ő jó, és ezt ünnepeljük. Ő csodálatos, és Ő a megigazultságban a királyok Királya, és uraknak Ura. E szerint az igazság szerint adja ezt az esőt. Ezt tudnod kell. Mert Övé a dicsőség.

Megadja néktek az esőt igazság szerint. Korai és kései esőt hullat néktek. Jönnek ezek az esők. Ennek a hatalmas kiáradásnak a korai eső része volt, amikor a pünkösd napján Péter prédikált, és megrészegedtek.

Ígéri az Írás, hogy lesznek kései esők. A zárás előtt is lesznek hatalmas esők, mielőtt ez a gyülekezeti korszak lezárul. Korai és a kései esők együtt lesznek az első hónapban. Nagyon közel van ez az idő.

24. És megtelnek a csűrök gabonával, és bőven öntik a sajtók a mustot és az olajat.  

Gyarapodás lesz. Az én népem nem pironkodik többé – mondja az Úr.

25. És kipótolom néktek az esztendőket, amelyeket tönkre tett a szöcske, a cserebogár, a hernyó és a sáska, az én nagy seregem, melyet rátok küldöttem.  

26. És esztek bőven és megelégesztek, és magasztaljátok az Úrnak, a ti Isteneteknek nevét, aki csodálatosan cselekedett veletek, és soha többé nem pironkodik az én népem.

Tudd meg, hogy az Úr cselekszi ezeket a csodálatosakat. Ez is benne van a pünkösdi üze­netben, nem kell pironkodni, nem szégyenül meg az igazság, nem szégyenül meg a hited. Nem szégyenül meg többé az Úr munkája az életedben. Soha többé nem pironkodik az én népem.

27. És megtudjátok, hogy az Izrael között vagyok én, és hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek és nincs más! És soha többé nem pironkodik az én népem.

Máshol nem érdemes keresni a gyarapodást, a felvirágzást, a kegyelmet, az esőket. Én vagyok, és megtudjátok, hogy jelen vagyok Izraelben. Mi pedig a szellemi Izrael vagyunk, ezért mi is megtudjuk. Aztán jön ez az üzenet:

28. És lészen azután, hogy kiöntöm szellememet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak.

Egy gyönyörűséges gazdagságot is prófétál az Ige erre a korszakra, amikor Isten kiönti az esőit, kiönti az Ő kegyelmét, kiönti az Ő szellemi áradását a földre, és cselekszik olyan dolgokat, amelyek majd látni és hallani fogtok – mondja.

Kitöltötte ezt, megnyervén a Szent Szellemet, amit ti most láttok és hallotok. Felkészítjük a szíveinket erre, hatalmas dolgokat fogunk látni és hallani Isten szájából. Nézzük meg, hogy hogyan tervezi ezt Isten? Istennek szüksége van a Krisztus Testére. Vannak olyan téves vallásos gondolatok, hogy nekünk van szükségünk Istenre mindenben.

De Istennek nincs szüksége ránk, nélkülünk is boldogul. Igazság szerint mindenki pótolható, de a Krisztus Testére igenis Istennek szüksége van. Ha valaki felfuvalkodva azt mondja, hogy Isten nélküle nem képes semmire, akkor kevélységbe került. De ha azt mondjuk, hogy a krisztusi Test nélkül Istennek a tervei valóságba tudnának jönni itt a földön, akkor tévedünk.

Istennek szüksége van a krisztusi Testre itt a földön, hogy vele együtt munkálkodhasson imádságban, hogy ezek az esők lehullhassanak a földre. Vannak bizonyos dolgok itt a földön, amit Isten ugyan eltervezett, és valóságba szeretné hozni azokat, és az Ő akaratában vannak, és mindaddig nem tudnak előjönni, míg a krisztusi Test azt ki nem mondja, ki nem imádkozza.

Valakinek szólnia kell azt a földön, hogy Isten meg tudja azt cselekedni. Ha csak azt vesszük, hogy Isten akarata a számodra a gyógyulás, mert megcselekedte a Krisztusban. Mégis miért nem gyógyul meg mindenki? Tehát azt mondjuk, hogy ha Isten akarata, akkor úgyis megteszi azt, akkor egy kicsit pongyolán fogalmaztunk.

A krisztusi Testnek része van abban, hogy mi történik meg itt a földön. Istennek egy Szellemmel teljes krisztusi Testre van szüksége, hogy még eggyel tovább lépjünk a gondolkodásban. Nemcsak csecsemőkre van szüksége Istennek a krisztusi Testben.

Rengetegen újjászületnek naponta a világban mindenfelé. Milliók jönnek be naponta Krisztus Testébe, afrikai evangelizációkon, Ázsiában és világszerte mindenhol. De el kell jutni oda a krisztusi Testnek, hogy tudnia kell azt, hogy szellemmel teljesnek kell lenni ennek a Testnek ahhoz, hogy a Szellem által tudjon imádkozni Isten akaratában. Hogy Isten akarata valóságba jöhessen, itt a földön Isten terveit tekintve.

Valakinek szólnia kell Isten akaratát itt a földön. És a Gyülekezet az a Test, aki hangot ad Isten akaratának itt a földön. Másképp nagyon sokan beszélnek, csak kapcsold be a híreket, hogy miket „prófétálnak”, hogy mik lesznek. Istennek is van egy elrendelt akarata, amit valakinek szólnia kell itt a földön.

Erre adta Isten a gyülekezeti Testet, és adta a megígért Szent Szellemét, az ígéret Szellemét, hogy beteljesedjünk azzal. Hogy Isten terveit valóságba tudja imádkozni itt a földön. Két dolgot jelent tehát ez, hogy amikor mi Szellemmel teljesen imádkozunk, mint krisztusi Test. Egyrészt jelenti, hogy az Isten az Ő terveit valóságba tudja hozni.

Valakinek vajúdnia kell, meg kell szülni azokat, ki kell ejteni. Ha belegondolsz abba, hogy mi Istennek a működési rendje itt a földön, csak nézd meg Mózes első könyvét. Az első három versből kiderül, hogy Isten hogyan munkálkodik a földön.

Isten a trónján ül, és a trónját soha nem hagyja el. A föld felett pedig ott lebegett Isten Szelleme. Ez, hogy lebegett, azt jelenti, hogy készenléti állapotban volt, cselekedésre készen várta, hogy mi a következő lépés.

Amikor Isten szólt, hogy legyen világosság, akkor tudott a Szellem mozdulni. Akkor tudta azt megcselekedni, és abban a pillanatban lett világosság, mert a Szellem munkába indult, és elvégezte azt. A Szellemet ugyanígy kirendeli Isten a gyülekezeti Testbe, hogyha szóljuk az Igét, akkor azt Ő megcselekszi. Ha szóljuk az Ő szavát, akkor azt Ő megcselekszi. Ez Istennek az elrendelt működési rendje a földön.

Másrészt a gyülekezeti Testnek a Szellem által való szólása, vagyis az imádság. Amikor egyben van a Test, és egy nyelvet szól, egyként szól, amikor azt az új nyelvet szólja, akkor Isten egy másik nagyon fontos dolgot el tud végezni. Ez pedig az, hogy az ellenség stratégiáit megsemmisíti, háttérbe szorítja az ellenséget, és azt a kapuig űzi.

Isten Szelleme végzi ezt az imáink által. Ha mi szóljuk ezt az új nyelvet, ha szóljuk benne Isten akaratát, ha egyként szólja a Test, akkor Isten ezeket a nagyon fontos munkáit el tudja végezni. Az ellenség stratégiáit megsemmisíti az életünkre, az országokra nézve.

Isten szeretné ezeket megsemmisíteni, amit a krisztusi Test által tud megtenni. A Testnek adta azt a hatalmat, hogy uralmat vegyen az ellenség felett, hogy megdorgálja azt, hogy szólja Isten akaratát, hogy az valóságba jöhessen.

A krisztusi Testnek tehát Szellemmel átitatottnak kell lennie, hogy a szava erőteljes legyen, hogy a Szellem benne legyen. Az átitatott krisztusi Test azt jelenti, hogy minden egyes hívőnek Szellemmel teljesnek kell lenni ahhoz, hogy amikor együttesen elkezd imádkozni, akkor a Szellem tudjon mozdulni. Szellemmel átitatott krisztusi Test kell!

Ez pünkösd napjának üzenete. A hívők egyben voltak és beteljesedtek a Szellemben. Akkor kezdtek szólni úgy, ahogy a Szellem adta nékik szólniuk. Szólták Istennek a csodálatos és hatalmas dolgait. Ha olvasod a 2. fejezetet, a 15-ben azt fogod olvasni, hogy örömmámoros állapotba kerültek a hívők. Egy örömmámoros állapot, örömmel teljessé váltak a szentek.

Amikor a Szellemmel beteljesedünk, akkor az egy szellemi részegséget hoz, ami nagyon hasonló a fizikai részeg ember megnyilvánulásaihoz, mégis teljesen más a működési mechanizmusa. A test ugyanis elveszti az uralmát és a Szellem kezd vezérletet kapni.

Apostolok cselekedetei 2,15.

Mert nem úgy részegek ezek, ahogy ti gondoljátok; hiszen a napnak harmadik órája van;

Nem úgy leszünk részegek, mint a kocsmában, de mégis a test dolgai elgyengülnek, és a Szellem vesz erőt a helyzetek felett. Összefoglalva az eddigieket: a szellemben való megtelésünknek az első megnyilvánulási formája, hogy elkezdenek a hívők más nyelveken szólni, mint addig szóltak.

Egy szellemi nyelven kezdenek szólni, amelyen Isten akarata tud megnyilvánulni, hiszen Isten Szelleme által szólnak, Isten Szelleme által tudják szólni Isten akaratát. Látjuk az Apostolok cselekedeteiben, hogy amikor először így megteltek a tanítványok Szent Szellemmel, azt követően újabb és újabb megtelésekről olvasunk, amikor újra és újra megtelítette őket a Szent Szellem.

A 4. fejezetben is olvassuk, hogy üldözések is jöttek, mert csodák történtek, és megparancsol­ták nekik, hogy ebben a névben többet ne szóljanak, mert különben tömlöcbe zárják őket. Utána elkezdtek imádkozni együtt a hívők, és úgy imádkoztak egy szívvel-lélekkel, hogy újra megteltek Szellemmel, megteljesedtek a Szellemmel, és tudod, mit hozott az a teljesség nekik ott?

Apostolok cselekedetei 4,31.

És minekutána könyörögtek, megmozdula a hely, ahol egybegyűltek; és betelének mindnyájan Szent Szellemmel, és az Isten Igéjét bátorsággal szólják vala.

Isten Igéjét bátorsággal tudták szólni ezt követően. Nem féltek a megfenyegetésektől. Nem féltek attól, hogy mit akar cselekedni a vallásos farizeus csapat és a katonaság. Nem rettentek meg a börtöntől, a fenyegetésektől. Az életüket nem féltették, mert az Úrnak adták, és a Szellem betöltötte őket. Ezt követően Isten Igéjét bátorsággal tudták szólni úgy, ahogy előtte nem.

Mondtam neked, hogy Péter hogyan tagadta meg Jézust? Akkor még nem volt Szellemmel teljes. Ezt a változást hozza mindannyiunk életében, ha beteljesedünk Szellemmel. Szellemi bátorságot kapunk, mert tudjuk, hogy amit szólunk, azt a Szellem szólta általunk, és a Szellem meg is cselekszi azt.

Bátran ki merjük jelenteni, hogy a süketek fülei megnyílnak, mert a Szellem elvégzi, ha Szellemmel teljesen szólod, az Ő akaratát szólod. Isten a hívők imáit abba az irányba is használhatja, hogy a földön megváltoztasson bizonyos dolgokat.

Sok minden abba az irányba halad, de Isten onnan a trónjáról ezekre nemtetszését nyilvánítja. Szeretne változásokat itt a földön, amiket akkor tud előhozni, hogyha mi ebben a szólásban engedelmesek vagyunk. Addig pedig titokban tarja az Ő terveit.

Olyan ez, mint amikor a magzat készül az anyaméhben. Eltelik az első és a második hónap, senki nem tudna gyönyörködni abban, amit Isten ott belül munkál, mégis ott végzi azt a gyönyörűséges munkát. Napról napra építi azt a kicsiny magzatot.

Titokban van tartva, Ő tudja egyedül. Fel vannak írva annak a magzatnak a csontjai, a szervei, hogy hogyan alakul majd, és miként lesz. Senki nem láthatja. Egyedül az édesanya tudja, hogy folyik az a munka, mert érzi, és bizonyságot kap róla, de el van rejtve a világ elől.

Ugyanúgy, amikor a Szent Szellemnek az anyaméhében ezeket az imákat munkáljuk a mennyei Atyával a Szelleme által, nagyon sok minden el van rejtve a szemünk elől ebben a pillanatban. Nem tudhatjuk, hogy mikről folynak az imádságok. Mondja ezt az Írás is.                                         

1Korinthus 14,2.

2. Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek; mert senki sem érti, hiszen a Szellem által szól titkokat

Tehát „aki nyelveken szól, nem embereknek szól”, vagyis az ember nem vesz belőle megértést. Elrejtetteket imádkozunk ilyenkor. Akarod-e meglátni Isten terveit a valóságban, az életedben? Szólnod kell ezeket a titkokat, Szellem által! Istennek az elrejtettjeiből szólunk, amiket munkál, de ma még nem látjuk. Ezért nem szabad elkeserednünk.

Rengeteg sok mindent munkál az Úr most, amit még nem látunk. A Szellemnek az anyaméhében van elrejtve, és ott munkálja ezeket. Eljön a napja, amikor meglátjuk. Most annyi a dolgunk, hogy szóljuk ezeket. Munkatársaknak kell lennünk ebben a szólásban, ebben az imádságban, mert Ő így rendelte.

A Szellem lebeg az életünk felett és várja, hogy szóljuk az Igét, szóljuk az Úr szavát, szóljuk a szellemieket, hogy szóljunk ezen a szellemi nyelven. A Júdás 20. szerint az van írva, hogy amikor az ember így nyelveken szól, akkor önmagát építi.

 Nem csak arról van szó, hogy Isten terveit szóljuk, a titkokat, hanem e fölött még azt is tudnod kell, hogy ilyenkor te is épülsz a belső emberben. Nyereség ér téged, amikor szellemben szólsz, mert akkor önmagad építésére is sor kerül minden esetben.

Ha leimádkozol így két órát, akkor lehet, hogy az elején a testben kezded, de utána észreveszed, hogy megragad a Szellem, megragadja a figyelmedet, megragadja a gondolataidat, elkezdi azt irányítani, hogy ne ebbe az irányba figyelj, hanem a másikba, és elkezd építeni belül.

Vannak például olyan dolgok, amikre nem kell visszaemlékezned, azokat úgy el tudja felejtetni veled, mintha meg sem történtek volna. Egy munkát végez benned, egy öntözés folyik, egy öntözés jön az életedre. Önmagunkat építi fel ez az imádság, és olyanok leszünk, mint a megöntözött kert.

Nézzünk rá erre az alapelvre, hogy az egész krisztusi Test egy Szellem által, egy nyelvet szól, és egyként szól. Milyen veszélyt jelent ez az ördögnek? Nézzünk erre rá. Az Ószövetségben van a példa erre, mert ott már kiviláglik ennek az ereje, hogy milyen erő van ebben, hogy egységben egyet szólnak.

Az 1Mózes 11-dik fejezetére irányítjuk a figyelmünket, ott a Noé özönvize utáni időkben vagyunk, ahol azt írja a Biblia, hogy az egész földnek abban az időben egy nyelve, és egyféle beszéde volt.

Nem beszéltek akkor még az emberek többféle nyelven, hanem akik ott megmaradtak és kijöttek a bárkából, értelemszerűen mindannyian egy nyelvet beszéltek. Mit ír erről ott Isten? Kijelentést kapunk arról, hogy milyen ereje van ennek.

1Mózes 11,1. 6–7.

1. Mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde volt.

Eltervezték magukban, hogy építenek egy olyan tornyot, ami az egekig ér. Ebben a dologban csak az nem tetszett az Úrnak, hogy ezt a saját nevük dicsőségére építették. Isten nem volt benne. Őt kifelejtették belőle. Az Úr annyira foglalkozott a dologgal, azt írja az 5-ös versben, hogy leszállt az Úr, hogy megnézze, hogyan épül az a torony.

6. És monda az Úr: Ímé, e nép egy, s az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete; és bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, amit elgondol­nak magukban.

Hallod ezt? Azt mondja Isten, hogy amit csak elgondolnak, azt véghez tudják vinni, mert egy nyelvet beszélnek. Mit tesz Isten?

7. Nosza, szálljunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvüket, hogy meg ne értsék egymás beszédét.

Ezzel vége lett a toronyépítésnek. Amit elgondoltak, azt többé nem tudták véghezvinni, mert Isten összezavarta a nyelvüket. Nagyon elgondolkodtató.

 Isten azonban adott egy új nyelvet az embernek, amit viszont beszélhet és ez pünkösd napján volt. Ott eltöltötte őket a Szellem és adta nekik a Szellem nyelvét. Ezt a nyelvet, ha egyként szólják, akkor újra igaz lesz az, hogy semmi nem lesz lehetetlen nekik többé. Amit csak elgondolnak, azt véghez tudják vinni, mert egy nyelvet szólnak.

Látod-e ezt az örömöt? Ebben egy szellemi alapelv van elrejtve. Ha Krisztus Teste egyként szól, egy nyelvet szól, és egységben szól, akkor egy olyan erőt tud megmozgatni, hogy a földön Isten az akaratát véghez tudja vinni.

Megérted-e már, hogy miért van annyira kedvére az ördögnek, hogy szakadásokat hozzon, ellenségeskedéseket szítson a Krisztus Testében? Mert még ha azt az egy nyelvet is beszélik, de nincsenek egységben, akkor már nem olyan hatékony ez a nyelv.

Pünkösd napján tehát a Krisztus Teste kapott egy új nyelvet, a hívőknek megadta az Úr, hogy tudjanak szólni ezen az új nyelven, egy szellemi nyelven. Isten szavaival tudjanak szólni, és Isten nyelvét tudják szólni. Ez Isten nyelve, a szellemi ima.

Nem angolul beszélünk többé, nem spanyolul beszélünk többé, nem magyarul beszélünk többé – persze, úgy is tudunk, ha akarunk –, de Isten adott nekünk egy hatékonyabbat: az Isten nyelvét. A Szellem nyelvét szólhatjuk, és ez a nyelveknek a szólása, amiről Jézus ír.

Feladatunk tehát, hogy ezt használjuk, rálássunk ennek a fontosságára és használjuk. Isten tökéletes akaratát így tudjuk szólítani az életünkre. Igyekeznünk kell tehát megtartani a „Szellem egységét a békességnek kötelékében” – ezt mondja az Efézus –, vagyis békességre törekvőbbnek kell lennünk ebben, hogy hatékonyabbak lehessünk.

Minden kis apró nézeteltérésen meg különbségen nem szabad felháborodnunk, mert az ördög nyerészkedik csak vele, az egységet veszi el a krisztusi Testtől. Igyekeznünk kell – szólít fel az Ige – a Szellem egységét megtartani a békességnek kötelékében.

A békességre törekvőnek kell lennünk, vagyis: én veled nem fogok vitatkozni, te úgy látod, én így látom, majd a Szellem kijelenti nekünk. Addig is a békesség kötelékében, a Szellem egységében maradunk, hogy minden imánk hatékony lehessen. Ez nagyon fontos. Ha valaki a helyedre ült, te meg elmentél a gyülekezetből… Ki nyert vele?

Tanítja az Ige, hogy egy a Test, egy a Szellem. Látod a törekvést Istennél? Egy Testet, egy új Testet szerkeszt, egy Szellemmel itatja át, ugyanazt szólja ez a Test – ez Isten elrendelése. És így lehetséges, hogy ez a Test, ha a Szellemmel átitatva szól, akkor tud Isten akarata mozdulni itt a földön és valóságba jönni.

Így tudjuk beszólítani az elveszetteket, szólunk északnak és megadja az elveszetteket, szólunk délnek és megadja az elveszetteket, felszólítjuk keletet és nyugatot, jöjjenek az elveszettek. A Szellem által hatékony ez, írja Ésaiás, hogy az Úr szája parancsolta és az Ő Szelleme gyűjti azt egybe.

A krisztusi Testnek fontos a Szellem által szólni. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy a krisztusi Test, egy a hit, amit tőle kaptunk, és ezt használnunk kell. Nem mehetünk sok irányba, egy Úr Jézus Krisztust szolgálunk a békességnek kötelékében.

A Szellemmel való teljességet a krisztusi Testnek nagy gyorsasággal meg kell értenie a közeljövőben az egész keresztény világban. Akik a nyelvek ellen tanítanak, könyörögni kell értük, hogy világosságot kapjanak, megértést kapjanak arról, hogy ez milyen fontos! A legfontosabbat akarja tőlük az ördög ellopni és sötétségben tartani őket.

Egy nyelvet kell szólnunk, új nyelvet, Jézus adta ezt. Ez a pünkösd napja, amit ünneplünk. Amikor belegondolunk abba, hogy mit imádkozunk ilyenkor… Ha az ember sokat imádkozik, akkor mindig kap arról kijelentést, hogy miről szólt az ima. Magyarázatokat is lehet arra kérni, mondja azt az Ige, hogy aki nyelveken szól, az imádkozzék, hogy meg is magyarázza.

Ha nem is minden sóhajtást fogunk érteni, de sok belátást kapunk. Az egyik ilyen imádság, amit az Ige sem titkol, a Jelenések 22-ben olvassuk, hogy mi folyik ilyenkor, amikor a Szellem szól a Test által. Mit imádkozunk ilyenkor? Mi Isten akarata?

Jelenések 22,17.

És a Szellem és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik, jöjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen.

Mikor lehetséges ez, hogy hatékonyan együtt tudjanak szólni? A „menyasszony” az a gyülekezeti Test. Ez van a könyv végén. Együtt kell kiáltaniuk! Nem csoda, hogy a krisztusi Testtől ezt a szellemi teljességet el akarja kendőzni [és lopni] az ellenség. 

Együtt kell kiáltaniuk, hogy gyere el Úr Jézus! Nem csoda, hogy el akarja ferdíteni az ellenség ezt. Együtt kell kiáltaniuk, a Szellem és a „menyasszony” együtt kiáltja, hogy: „Jövel Uram, Rád várunk!

És addig a szántóvető békességgel várja ezeket a kései esőket, amik akkor jönnek, amikor a Krisztus Teste végre felébred és tudnak kiáltani együtt! Aki pedig meghallja ezt a kiáltást, az is azt fogja mondani, hogy „jövel!”, becsatlakozik. Akik bejönnek a Krisztus Testébe, mind ezt fogják kiáltani a Szellem által, hogy: „jövel!”, a menyasszony vár rád, Vőlegény!

Akkor tudja kiáltani a gyülekezeti Test, ha át van itatva Szellemmel, akkor hatékony ez a kiáltás. Be kell teljesedjünk – ez a pünkösd napja –, meg kell teljesedjünk a Szellemmel, Jézus nevében. Őt kell előre engedni, s meg kell tanulnunk a hangját meghallani. Őt kell előre engedni, Ő tudja egyedül a vakok szemét megnyitni. „Kései esők az idők végén”, imádkozni kell érte, ez az egyik tehát.

A Szellem által kell kiáltani a gyülekezeti Testnek, hogy: jövel Uram, jövel! Várja a menyasszony a Vőlegényt. Erről szólnak az imáink Szellemben és ennek a részletkérdéseiről, hogy most éppen az Úr kit hívott Szellemben, családtagjainkat hívja, rokonokat, ismerő­seinket. Olyanokat hív, akiket nem is ismerünk, más népeket hív, hívja azokat, akikről soha nem is hallottunk, talán kis szigeteken lakozókat, a Szellem által folynak ezek az imák.

Jézus Krisztus maga tanítja a tanítványokat imádkozni: „legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy legyen itt a földön is”. Azt, hogy az Isten akaratát, ami a mennyben van, itt a földön valóságba tudjuk imádkozni, az csak a Szellem által lehetséges, a szellemi ima által. Az egy a Test, egy a Szellem, egy a keresztség, egy a hit, és egy a nyelv által, máshogy nem megy.

Az egyik oka, a fő oka, amiért adta nekünk a Szent Szellemet Isten, hogy általa, aki bennünk él, a Szent Szellem által Isten akaratát szólhassuk itt a földön ezen az új nyelven. Ez a „Bábel tornya” az Újszövetségben. Felépül Isten akarata. Semmi nem akadályozhatja meg többé, amit csak elgondolnak, lehetséges lesz nekik ebben az új nyelvben.

Ne becsüld alá, amikor Szellemben imádkozol, mert ezeket az imádságokat a Szellem szólja általad. Amikor Szellem által imádkozunk, azt is sokat imádkozzuk, hogy Izraelnek békessége legyen, és kérjétek Jeruzsálem békességét. Ugye ezt a Zsoltáros is mondja, hogy kérjétek, imádkozzatok Jeruzsálem békességéért.

Tudjátok, hogy miért? Azért, mert addig, amíg Jézus vissza nem jön, felejtkezzetek el arról, hogy Jeruzsálemben valaha is békesség lesz, mert a gonosz erőknek az előretörése szemmel látható és csak Jézus fog tudni rendet tenni az Ő megjelenésével.

Vagyis amikor azt imádkozzuk, hogy Jeruzsálemnek legyen békessége, akkor átvitt értelem­ben azt imádkozzuk: Uram, jövel! Gyere gyorsan és tegyél rendet és vedd vissza a földedet, mert az a tiéd. Legyen békesség Jeruzsálemben! Ez csak akkor lesz meg, ha az Úr visszajön.

Az íróasztaloknál a titkos szobákban a politikusok bármilyen egyezményt és papírt aláírhatnak. De nem ott dől el, nem a politikusok aláírásával dől el, hogy Jeruzsálemben békesség lesz. A krisztusi Test fogja ezt szólni és előhozni.

Úgy fog jönni, hogy az Úr jön, és Ő megcselekszi. Visszajön az Olajfák hegyére, és az kettéhasad, a föld el fog nyelni gonosz népeket. Ezt kézzel aláírott egyezményekkel az ember soha nem fogja tudni előhozni.

Úgyhogy, ha Jeruzsálem békességét imádkozzátok, átvitt értelemben pont ezt imádkozzátok: Jövel Uram! Gyere gyorsan, mert nagyon várunk! Téged várunk szüntelen! Minden nap egy nappal közelebb kerülünk az orcád megpillantásához. Mindannyian meglátjuk Őt, mindannyian megállunk egy napon az Ő orcája előtt.

Zakariás 10,1.

1. Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején! Az Úr villámlást szerez, és záporesőt ad nékik, és kinek-kinek füvet a mezőn.

Elgondolkodtunk rajta, hogy miért kell kérni a kései esőket, ha amúgy is itt van a kései esők ideje? Miért kell akkor kérni ezeket az esőket? Ha itt van az ideje, akkor miért nem bocsátja az Úr ezeket ránk? Azért, mert visszatartó erők vannak, ellenerők vannak, akadályoztató erők vannak.

Erre adta Isten ezt az imanyelvet, hogy tessék kérni ezeket az esőket az én Szellemem által, az én nyelvem által, a Szellem nyelve által, ahol titkokat szólunk, ahol áttörünk a sötétség falán, és az Úr le tudja bocsátani ezeket az esőket, mert itt van a kései esőknek az ideje.

Ezek így jönnek, szorgalmas imádságok által, és amikor ezeket tesszük, akkor nézd meg, mi lesz a válasz: „az Úr villámlást szerez”, vagyis óriási dolgok fognak történni. A mennyből villámlásokat fog hozni az Úr, váratlanul, nagy hirtelenséggel jönnek olyan dolgok, amire fel sem tud készülni az elme vagy az ember, mert az Úr maga rendelte el.

Amikor az Ő villámlásai lecsapnak, akkor az ellenségnek vége! Mindenki megkapja az esők által, amire szüksége van. Bőség lesz – olvastam a Jóelben is, hogy egy nagy bőség lesz általa –, nem látnak a szentek többé szükséget, amikor ezek az esők lehullanak, mert ebben benne van Isten gondviselése. Minden, amire szükségünk van, benne van. Egy természetfeletti növekedés van ebben az esőben, ami jön.

Szoktam imádkozni: „Uram, jöjjenek ezek a kései esők, és engedd meg, hogy alatta állhas­sak.” Gyönyörűséges idők lesznek, gyönyörű idők a kései esőkben. Engedje meg az Úr nekünk, hogy alatta állhassunk, ez az Ő kegyelme, hogy használja ezeket az imákat és használ minket benne. Kiválasztott helyen vagyunk, kiválasztottak vagyunk erre, hogy megismertette velünk.

Ésaiás 32,15.

15. Míglen kiöntetik reánk a Szellem a magasból, és lészen a puszta termőfölddé, és a termőföld erdőnek tűnik.

Pusztaságban vagy sivárságban van az életed, szikkadt helyen vagy, szárazságban vagy, küszködések vannak? Mire van szükséged? Akkor, ha jönnek a kései esők, amikor a Szellem kiöntetik, akkor minden megváltozik. Minden, amihez csak nyúlsz, áldott lesz, amit csak érintesz, az áldott lesz, amire ráteszed a kezed, az áldott lesz. Ha kiejted a Jézus nevét, a Szellem cselekszik.

Egy termőföldet ígér neked az Ige, minden mag teremni fog, minden eddigi vetésed százszorosat fog teremni, amikor eljönnek az esők. Ha betesszük a földbe a magot, és szárazság van, akkor az a mag nem tud teremni. Nagyon sok magunk bent van a földben, vetettünk bőségesen: Igét, anyagiakat, magokat, ki mit tudott.

Ha jön az eső, akkor óriási a növekedés. Termések lesznek, termőfölddé válik az életünk. Ami termőföld volt az életedben, az, ami eddig is termett, mi lesz belőle? Sűrű erdő lesz. Olyan sűrű lesz az aratás, hogy nem lehet átlátni rajta.

A természetfelettiekkel végzi ezt az Úr, nem tudunk rá mást mondani, csakhogy: „Jövel Uram”! Jövel Uram és cselekedd, és mi hadd láthassuk azt, a Te kegyelmedből hadd állhassunk alatta, a Jézus Krisztus szent nevében. Az Úr szája parancsolta és az Ő Szelleme gyűjti őket egybe.

Most hívjuk Őt, tudunk mi ezen az új nyelven szólni, tudunk Isten tökéletes akaratában szólni. Semmi mást nem kell tennünk, minthogy cselekedjük ezeket. Isten megismertette velünk az Ő jóságát, megismertette velünk a terveit, és megismertette velünk a mikéntet. Onnantól kezdve már csak rajtunk áll.

 A drága Úr Jézusnak lesznek csodatevő munkái a mai napon is. Valaki a nyakán egy rendellenességtől fog megszabadulni, a jobb oldala teljesen helyre fog jönni. A Szellem jelentette ezt ki, előre megköszönjük neki. Mert ha kijelentette, akkor meg is fogja cselekedni.

Áldást parancsolunk, Atyám, a Szent Szellemednek a késztetéseire, hogy azokat meg tudjuk ragadni az életünkben, hogy azokat úgy tudjuk megragadni, Atyám, hogy abból semmi a földre ne essék, hanem mindazok valóságba jöhessenek az életünkbe.

A szívben nagyon erős a kenet, egy szívgörcs fog elmúlni. Azt a szellemet, ami ezt munkálta, megdorgáljuk és elparancsoljuk a krisztusi Testtől, Jézus nevében. Senkit nem érinthet ez a szellem! A pokol kapujáig űzzük vissza, nem engedjük többé a Szentek életére, Jézus nevében!

Megköszönjük a jóságodat, az irgalmadat, az esőket. Az esőnek az illata érződik már a levegőben. A kései esők jönnek, eláztatják a földet, bőséges lesz a termés, és a szemeinkkel megláthatjuk ezeket.

A pünkösd napján elrendelted, nagy hirtelenséggel cselekszel, Atyám. Előtted állunk és hitben vagyunk, hogy megláthatjuk ezeket. Köszönjük, drága Mennyei Atyánk, a szerelmedet, Jézus nevében. Ámen.

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL