2015.01.23.  

 

ERŐVEL TELJES GONDOLATOK

Sandersné dr. Kovács Erzsébet élőben elhangzott tanításának nyers szövege

2015. január 18.

 

Minden imádat és minden dicséret, Atyám, téged illet. Az Úr Jézus Krisztus nevében jöttünk ma eléd, hogy áldjunk és magasztaljunk téged. Atyám, a szívünket megszenteltük előtted, sok-sok hálaadásban jöttünk eléd, Atyám. A szíveink kívánságait felemeljük, és ma betöltöd azokat a te kegyelmedből. Emeljük fel a hangunkat az Úrhoz, akik tudunk szellemben szólni az Úrhoz, szóljunk a szívünkből neki. Hozsanna legyen a magasságban!

Dicséreteket adunk, Atyám, a trón előtt! Hálákat adunk. Magasságos vagy, Istenünk. Minden hála a szívekből az oltár elé folyjék. Dicsérünk, áldunk és magasztalunk téged. Az életünk minden területe a kezedbe került.

Az Úr bosszúra indul, hogy megfizessen az ellenségnek, akik a szentjeidet bántalmazták. A szolgáid kiontott véréért megfizetsz, Atyám. Megfizetsz a gyalázatért, amivel az ellenségei illették őt. Dicsőség neked, hogy elvégzed az Igéd szerint.

Atyám, hívjuk az elveszetteket északról, délről, keletről, nyugatról. Százával jönnek be a gyülekezetbe, a helyi gyülekezetek megsokasodjanak. A legkisebb ezerre nőjön. Köszönjük Atyám, hogy az angyalaidat kiküldöd, hogy a szenteknek szolgáljanak, hogy a szükséges anyagiakat behozzák. Legyenek új munkahelyek, jövedelmek, jó fizetések, könnyebbségek a szenteknek. Minden igát megtörünk az életek felett, a Jézus Krisztus szent nevében.

Ha egy akaraton voltál velem, mondj egy áment. Ámen! Dicsőség Istennek, akkor ez megvan nekünk. Áldott legyen az Úr Jézus szent neve! Köszöntjük az Urat a Jézus nevében. Köszönjük a gyönyörű dicséretet, a Jézus Krisztus szent nevében.

Amíg állunk, engedjétek meg, hogy köszöntsem az orosházi gyülekezetet, a pásztoraikkal, Szőke Antallal és feleségével, Marikával, akiknek olyan hatalmas növekedést adott az Úr, hogy csak a fél gyülekezet fért be egy teljes buszba. A másik fele legközelebb jön el. Ezt a munkáját megköszönjük Istennek. A tiszta szívű szolgáit megáldja az Úr.

Köszönjük, nagyon hálásak vagyunk, hogy láthatunk titeket. Áldást parancsolunk rátok, az Úr világosítsa meg az Ő orcáját tirajtatok, adjon nektek növekedést, adja meg a szívetek kívánságait, és ragyogásában vigyen ma benneteket haza, az Ő oltalmában. Köszönjük ezt Neki, köszönjük, hogy eljöttetek. Köszöntsük egymást egy szent csókkal, egy szent öleléssel.

A drága Úr Jézus kegyelméből vagyunk ma egyben, és hisszük, hogy az Úr ma szól a szívekhez és megértést veszünk. Az Úr jósága van az életünk felett. Ebből a jóságból élünk minden nap. Az Ő jóságát megmutatja fölöttünk.

Tegnap egy óriási jelenlétében lehettünk az Úrnak. Egy pásztorkonferencián lehettünk itt jelen azokkal, akiknek megadta az Úr, hogy el tudtak jönni, mert sajnos volt egy időpont­változás. Először 24-re lett tervezve és azután előre mozdult 17-re. Így voltak, akik pont nem tudtak ezért eljönni. Nagyon sajnáltuk azokat, akik e miatt már más programokba fogtak, és nem volt lehetőségük jönni. A neten meg lehet hallgatni a tanítást, ami elhangzott.

Ami az egész évre szóló lehelete és üzenete az Úrnak, egy Rhema. Ebből egy Igét engedjetek meg, hogy idézzek. Mert ami az egész évre szól nekünk, a fülünkben kell, hogy csengjen, ami a kezdő Igéje volt ennek a pásztorkonferenciának, ami az Úr üzenete 2015-re.

A mi fordításunk szerint olvasom. Elhangzott több fordítás szerint. A tanítást, akik végighallgatjátok, tudjátok követni több fordítás szerint is. Így szólt ez az Ige:

Ésaiás 43,14–19.

14. Így szól az Úr, a ti Megváltótok, Izrael Szentje. Tiértetek küldöttem el Babilonba, és leszállítom mindnyájukat, mint menekülőket a káldeusokkal együtt vidámságuk hajóiba.

15. Én az Úr vagyok, a ti szent Istenetek, Izrael Teremtője, Királyotok.

16. Így szól az Úr, aki utat készít a tengeren, és ösvényt a hatalmas vizeken,

17. Aki kihozott szekeret és lovat, sereget és vitézt; együtt hevernek ottan, nem kelnek föl, kialudtak, mint gyertyabél elhamvadtak!

Ez az ellenségeinkre szóló rész. És most amit mond az Úr neked:

18. Ne emlékezzetek a régiekről, és az előbbiekről ne gondolkodjatok!

19. Ímé, újat cselekszem; most készül, avagy nem tudjátok még? – kérdezi az Úr – Igen, a pusztában utat szerzek, és a kietlenben folyóvizeket.  – mondja az Úr.

Ez volt a Rhemánk. Egy másik fordítás így mondja: Valami újat készülök tenni. Nézzétek, már el is kezdtem. – tehát ez a munka már folyamatában van egy ideje, amit az Úr készít. Már el is kezdtem. Nem látjátok? Utat készítek a pusztaságon át, folyókat támasztok a száraz műveletlen földeken.

Ezek a folyóvizek mi vagyunk, amit Isten a világra készül kiönteni. A bensőnkből fognak ezek előjönni. Készen álltok-e arra, hogy megöntözzétek ezt a világot? Az Úr számít rátok. Számít arra, hogy ezek az élő vizek belőlünk fognak folyni. Ez volt a tegnapi alkalom fő üzenete.

Máris, ahogy ez a pásztorkonferencia lezajlott, Sanders pásztorunk egy nagy kihívás elé nézett. Elutazott Mexikóba, és egy hosszabb küldetésre készül, aminek a kimenetelét majd meglátjuk, hogy meddig tart. Egy apostoli plántálásra hívta el az Úr a spanyol nyelvűekhez.

Nagyon sok munkája volt már így az Úrnak. A szlovákiai munkáit is ismeritek, amikor milliók születtek újjá, azután jött Magyarország. Hatalmas munkákat bevégzett az Úr. 25 éve plántálja már a gyülekezeteket, aminek a gyümölcsei mind ti vagytok.

Amikor elkezdődtek a felkenetések, akkor már lehetett érzékelni azt a munkát, amit az Úr most majd rátok bíz. Őneki [Sanders pásztornak] egy elhívása van, egy apostoli munkája. Ezt ő meghallotta, és mától ebben a munkában támogatni fogjuk. Felállunk, és közösen elmondunk érte egy imát, ha megengeditek.

Szeretem a közös hitet használni, és ha bevonjuk őt Isten szent akaratával és a szent oltalommal, és a hitünkkel támogatjuk őt, akkor ezt az útját is be tudja tölteni. Segítőket fogunk kérni. Ez egy hatalmas dolog, amire elhívta őt az Úr. Milliók fognak üdvözülni általa. Egy akaraton vagytok így ebben velem? Megköszönjük akkor Istennek:

Drága mennyei Atyám, az Úr Jézus szent nevében van előtted a te szent sereged. (Nyelveken szólva legyetek velem egy akaraton). Atyám, megáldjuk a mi drága Sanders pásztorunkat és apostolunkat mindabban a küldetésében és kihívásában, amelyre most őt elhívtad. Megköszönjük a bátorságot, amit adtál neki, hogy kiléphetett ebben és azt a látást, amit adtál neki. És meghallotta, hogy ímé újat cselekszem, és az most készül, és a régiekről ne emlékezzetek, mert újakat, újakat, és újakat cselekszem. Mindannyiunk szívéről, Atyám, ez az áldás szálljon az ő fejére. Bevonjuk őt a szeretetünkkel, az oltalmunkkal, a hitünkkel, és támogatjuk őt minden útján, Atyám, a Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.

És hisszük, hogy nagyon gyorsan, és nagyon sok jó jelentést fogunk hallani az útjairól, és nem feledkezünk el róla az imáinkban addig, amíg vissza nem jön hozzánk. Az Úr jóságát fogjuk hirdetni az élők földjén. Köszönöm szépen, foglaljatok helyet.

A drága Úr Jézus kegyelméből már régóta a feltámadás erejéből élünk egyre intenzívebben. Sok hitpróbában, sok mindenen mentünk át, nemcsak mi, hanem mindannyian, akik az Úr Jézus Krisztus nevét hirdetjük.

A Biblia nem tagadja a próbákat, hogy ezek vannak. A győzelmet viszont garantálja hozzá. Minden utunkon győzelemnek kell lennie. Ezt a győzelmet hit által lehet elvenni, ami csorbulatlan. A hitünk szent az Úr előtt, és mi ebben a hitben járunk és élünk, és gondolkodunk minden nap ebben a hitben, Jézus nevében.

A mai napon bele fogunk nézni az Igébe. Ezek az erővel teljes gondolatok, amiről szeretnék ma beszélni nektek. Szinte minden szolgálót, akit mostanában lehet hallgatni a tévében – és nagyon szeretem hallgatni a szellemi óriásokat, hogy mit mond nekik a Szellem –, abból is lehet kapni.

Fontos, amit a Szellem neked szól. Egy hallás van abban, amit a másiknak mond a Szellem, ha nyitva van a füled. Szinte minden szolgálat egy dologban hívja fel a figyelmet, és ez pedig az elme és a gondolatoknak a területe, és annak a fontossága.

Erről lehet hallani most a Copeland műsorokban is. Egy nagyon híres professzor­asszonnyal van két hete egy csodálatos tanítássor, beillesztve a Bibliába. Tudományos részleteket oszt meg arról, hogy a gondolatainknak milyen kihatása van az agyunk működésére, és az agyunk működésén keresztül a szerveinkre, DNS szintekig.

Kimutatták a kísérletek, hogy a megvallásaink, amit teszünk a szánkkal Isten Igéjéből, 1%-os arányban tudják elősegíteni a szerveink működését. A gondolataink pedig, hogy az elménket hol járatjuk, 99%-ban befolyásolja a szerveink működését, egészen a DNS sejtműködésig. Ez hihetetlenül nagy különbség.

Tehát ha valaki megteszi a megvallásait naponta 50–60-szor, az egy nagyon helyes dolog. De közben [és azt követően] hol vannak a gondolataink? Erről szeretnék ma szólni, mert ezt mindenkinek saját magának kell elvégezni saját magában.

Hogy ha olyan gondolatok jönnek, amik nem odavalók és nem egyeznek a megvallásokkal, akkor azokat el kell hessegetni. Helyette venni kell az Úr gondolatait. Egyetértetek, hogy ez nagyon fontos?

Az elme megújítását tanítja a Biblia, és ezt senki nem tudja elvégezni helyetted, akármennyit imádkozhatunk érted. A gondolataid rendben tartását és az Ige szerint való járatását csak te tudod elvégezni. Ezért szeretnék erről beszélni.

Igehelyekre megyünk, ahol meg fogjuk látni, hogy az Úr külön felhívja a figyelmünket, hogy ezt nagyon gondosan végezzük el. Az Ésaiás könyvébe megyünk az 55. fejezetbe, és el fogjuk kezdeni az Igék olvasását. Van itt egy nagyon kedves igeversem.

Ésaiás 55,7–9.

7. Hagyja el a gonosz az ő útját, – Ezt ugye az ember, ha mondja egy gonosznak, akkor azt sem fogja tudni elsőre, miről beszél, hogyan tegye ezt, miként tegye ezt. Isten ennél többet is tud, ezért van folytatás. – és a bűnös férfiú gondolatait, – Látjátok, hogy a gondolatok mennyire fontosak, hogy milyen utakat járunk majd. – és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővölködik a megbocsátásban.

Jó az Úrhoz térni. Az Úrnál bőséges a megbocsátás. És Ő gyönyörködik a megbocsátásban, nem szűken méri azt, csak hozzá kell térni a gonosz utakról.

8. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, – mondja az Úr, és ebből kiderül, hogy vannak az Úrnak gondolatai, s közli, hogy ezek nem ugyanazok a gondolatok, amiket mi gondolunk, a hétköznapi ember.

8. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok – felhívja a figyelmünket, hogy erre nagyon figyelmesek legyünk, – és nem a ti útjaitok az én útjaim, így szól az Úr!

Ha a gondolatainkat el tudjuk venni az Úrtól, ha az Ő gondolatait gondoljuk, akkor fogunk tudni rátérni az Úr útjaira. Mert addig a mi útjaink nem az Úr útjai lesznek. Látjátok-e a gondolatokban a különbséget az Úr és a mi gondolataink között?

És ha azok nem egyeznek, akkor az útjainkban is különbözőségek lesznek, pedig az Úrra figyelünk. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, vagyis vannak az Úrnak gondolatai, és vannak a hétköznapi embernek, az emberi gondolkodásmódnak gondolatai. Amíg ezek nem egy malomban őrölnek, addig az útjainkban sem lesznek egyezőségek.

Mert így folytatja, hogy nem a ti útjaitok az én útjaim. Vagyis más utakat járunk addig, amíg nem úgy gondolkodunk, ahogy Ő. Márpedig az Úr útjait szeretnénk járni ugye? Ehhez ragaszkodik, azt hiszem, minden hívő, mert tudjuk, hogy nekünk ott nagyon sok jó el van készítve.

Az Úr jókat készít az övéinek. Az Úr egy jó Isten, és szeretné a javunkat, az épülésünket, az előrehaladásunkat mindenekben. Ugye tudjátok ezt? Akkor is, ha nem látjuk, akkor is ez az akarata. Tudjátok ezt, hogy az Úr ilyen jóságos Isten?

9. Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én útjaim útjaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!

Képzeljétek el. Akkora különbség lehet az Úr útjai, meg a mi útjaink között, mint az ég és a föld között. Óriási különbség! Az Úr annyival jobbakat készít nekünk, mint amiben most járunk. Mint az egek a földtől!

Ha a gondolatainkban nem tudunk ráállni az Ő gondolataira, akkor az útjait nem fogjuk tudni járni. Vagyis a gondolataink megzabolázása a kulcs abban, hogy rá tudjunk lépni az Úr útjaira. A gondolataink!

Ezt minden percben el kell végezni az embernek, amikor az Úrral akar járni. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a gondolataink másfelé menjenek, mint ami meg van írva, ahogy le van írva. Ez kulcs abban, hogy az Úr útjait tudjuk járni, és sikerrel tudjuk járni.

A Jeremiás könyvében van egy nagyon fontos, ehhez kapcsolódó társige. Miközben lapozunk, mondjunk egy áment, hogy hisszük, ami meg van írva, az az igazság. Jézus mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Vagyis ebben a szolgálatban Jézus az út. Ugye?

Jézus az igazság és Jézus az élet. Mindannyiunknak Jézus az élete ebben a szolgálatban. A jézusi élet meg fog nyilvánulni az életedben, hogyha megtanulod az Igét élni. Ez a mai tanítás erről szól, hogy hogyan kell megélni az Igét, hogy hatékony legyen az életed.

Jeremiás 29,10–13.

10. Mert ezt mondja az Úr: Mihelyt eltelik Babilonban a hetven esztendő, megláto­gatlak titeket és betöltöm rajtatok az én jó szómat, hogy visszahozzalak titeket e helyre.  

Az elűzötteket fogja az Úr visszahozni sok helyről –, ahogy írja.

11. Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek.

Az Úrnak vannak gondolatai felőled. Azt mondja, hogy én tudom ezeket a gondolatokat, hogy ezek jó gondolatok, és nem a háborúság gondolatai. Neked a nyomorral, a romlással, a pusztulással nem kell gondolnod, mert nincs közöd hozzá.

Az Úr jó gondolatait kell megragadnod, és az Úr ezeket eltervezte előre. Azt mondja, én tudom az én jó gondolataimat. Mindannyiunk életére Istennek van egy elgondolása, egy elrendelése, hogy az életünk jól alakuljon.

Senkinek nem tervezett nyomorúságot az életére. Senkinek nem tervezett olyan dolgokat, amin ne lenne jó átmenni. A rosszat nem az Úr tervezte. Azt írja, hogy jó dolgokat tervezett nekünk. Békességnek és nem háborúságnak gondolata ez.

Ha háborgásban van az életed, akkor még nem ragadtad meg az Úr gondolatait. Kívánatos véget adjak néktek, azt írja. Ha az Úrral jársz, az életed vége is kívánatos. Egyre többen lesznek, akik megkívánják az Úr jóságát, mert látják az életedet. Kívánatos vég lesz ez.

12. Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek és imádtok engem, és meghallgatlak titeket.

A jó dolgok vége mindig mi? Az Úr imádata. Az Úr jó dolgokat cselekszik, Övé lesz az imádat. Elmentek, hívtok engem, imádtok engem, és én meghallgatlak titeket. Ahogy az Úr elkezdi a jó dolgokat cselekedni az életedben, egyre inkább felébred a szívedben ez, hogy imádnod kell Őt.

Egy imádat kezd ébredni a szívedben, egy közösségbeli növekedés indul az életedben, ahogy meglátod az Ő jóságát. És ha meglátod az Ő jóságát, egyre inkább szereted majd imádni Őt. És elmész és imádod Őt, és keresel időket, hogy tudd imádni Őt.

És olyan közösségbe kerülsz, ahol előtte nem voltál az Úrral. Egy közösség fog kiépülni Vele, ha megismered az Úr jó gondolatait és általa az Úr jó útjait. Ez egy közösséget fog hozni neked.

13. És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem.

Ha valakinek a szívében van valami, ami akadályozza az Úr felé való nyitását, akkor nem teljes a szíve. Kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Ezért mondja, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd a szívedet. Mert ha a szívedet nem őrzöd, és oda beengeded azokat a gondolatokat, amik nem az Úr gondolatai, akkor nem fogod tudni Őt teljes szívedből keresni.

Példabeszédek 4,23.

23. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.

Azt írja, hogyha teljes szívből keresed, akkor fogod Őt megtalálni. Akkor fognak beteljesedni az útjaid. A szívedet minden féltett dolognál jobban kell őrizni! A bankszámládnál jobban kell őrizni, az anyagiaknál jobban kell őrizni. A szíved a legnagyobb kincse az Úrnak, hogy teljes szívből keresd és őrizd őt, ha megtaláltad. El ne engedd, a Jézus nevében.

Szántszándékkal kell megválogatni tehát a gondolatainkat, hogy az beteljesedhessen az életünkben. Szántszándékkal kell megválogatni a gondolatainkat, mert a gondolataink a szerveinkre 99%-ban hatnak ki. Tudományos tényekkel bizonyították.

Agytérképeket készítenek erről a tudósok és bemutatják, hogy egy-egy rossz gondolat után, ha csak pár napot meditál az ember egy ilyen gondolaton – hogy ebből a tünetsorból például nem lesz gyógyulás –, azt fogod látni, hogy egyre rosszabb lesz a kimenetele.

Ezek a rossz gondolatok kihatással lesznek a teljes tested minden szervére. Méghozzá sokkal erőteljesebben, mint a megvallásaid. A megvallásainkat sem lehet elhagyni, de a gondolatainkat az Úr gondolataival egybe kell hangolni. Ez nagyon nagy tanulság.

Az Ige az, ami támogat minket ebben. Az Úr jó dolgokat készített nekünk, ugye olvastuk az Újszövetségben. Nemcsak úgy kerültünk ebbe a világba, hanem az Úr megalkotott minket valamire. Az Ő alkotása vagyunk a Krisztus Jézusban, jó cselekedetekre.

Efézus 2,10.

10. Mert az Ő alkotása vagyunk, újrateremtetvén a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.

De nemcsak akármilyen jó cselekedetekre, hanem azokra, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Vagyis Isten előre rendelt nekünk jó cselekedeteket. Hogyha nem azokat foglaljuk el, nem lesz érte olyan jutalmunk sem.

Szétoszthatjuk a teljes vagyonunkat, és ha szeretet nincs bennünk – azt mondja a Biblia –, semmik vagyunk. Azokat a jó cselekedeteket kell megtalálni, amiket Isten előre elkészített nekünk. Ilyenek bizony vannak, mert a Biblia írja.

Ezt úgy fogod megtudni, hogyha az Ő gondolatait elkezded kívánni, mert ezek tartalmazzák azt, ahogy mondja, hogy én tudom az én jó gondolataimat, amiket felőletek gondolok. Amikor ezeket elkezded keresni, akkor leszel képes rátérni az Úr útjaira.

Akkor már többé nem lesznek magasabbak az Ő gondolatai a te gondolataidnál, és nem lesznek magasabbak az Ő útjai, mert összehangolódik a kettő. Ez a keresztény élet művészete: az Úr gondolatait megismerni és az Úr útjaira rátérni. Erről szeretnék még egy kicsit beszélni.

2015-ben kitűzzük a zászlónkra, hogy a Szent Szellemmel egy közelebbi közösségbe kerülünk. Ugyanis Ő az, aki megjelenti nekünk azokat, amiket az Atya szól. A Szent Szellemmel rendelt az Úr nekünk egy közösséget, mert az Atya és a Fiú a mennyben vannak.

A Szent Szellem az, aki lakozást vesz a szívünkben. Ha a Szent Szellemmel nem vagy olyan közösségben, hogy meghalld, amit Ő mond, akkor akárhány megvallást tehetsz. Akkor annak nem lesz olyan gyümölcse, mint amit az Úr szeretne, hogy megélj.

A Szent Szellemmel való közelebbi kapcsolat, ez lesz a zászlónkra tűzve 2015-ben, hogy az év végére mindenki elmondhassa, hogy közelebb kerültem az Úrhoz, mint az év elején. Mert ebben növekedés van. Jobban meg fogod hallani a hangját, jobban fogod érezni a közelségét.

Ő az, aki közvetíti az Atya szeretetét, Ő az, aki közvetíti a Jézus Krisztus szeretetét, Ő az, aki bizonyságot tesz arról, hogy az el lett végezve. Egyikünk sem volt ott a keresztnél, amikor Jézus meghalt. Honnan tudod, hogy létezik az Atya? Meg honnan tudod, hogy létezik a Fiú. A Szent Szellem által.

Az Ő szolgálata volt, hogy amikor hallottad az Evangéliumot hirdetni, akkor a szívedben hit ébredt, és befogadtad Őt. Az a Szent Szellem munkája volt. És amikor befogadtad Őt, akkor bizony a mennyei helyeket is befogadtad, ahova mi ültetve lettünk Őbenne.

Ezek a mennyei helyek nem távoli helyek. Ezek olyan hatalmi helyek a Krisztusban, ami a szívünkbe került. A mennyei helyek a szívünkben vannak. Ezeket hogyan fogod megismerni? A Szent Szellem közössége által. A zászlónkra elsőként ezt fogjuk kitűzni: a Szent Szellemmel való közelebbi kapcsolat, közösség. Hányan szeretnétek ezt? Én nagyon vágyom.

Tudod, úgy van az Istennel, hogy elkezded Őt megismerni, egyre jobban kívánod, és még kívánod Őt. Mert az Ő jósága elkezdi vonzani a szívedet, és ahogy felfedi magát, hogy ímé, itt vagyok, és elkezd veled jókat cselekedni, úgy egyre inkább fogod kívánni Őt. Egyre inkább keresed Őt. Egyre inkább azt fogod érezni, hogy csak Ő kell az életben, mert csak Ő tud megelégíteni első helyen. És azt a közösséget, ha munkálod, akkor növekszel benne.

Mondja azt a Biblia, hogy közeledjetek Istenhez, és Ő majd közeledik hozzátok? Ez a kulcsa. Ha te keresed Őt, a közösségét, akkor Ő közeledni fog hozzád. Jobban meg fogod hallani a gondolatait. Jobban fogod tudni megragadni az útjait.

Akkor lesz számodra lehetőség, hogy azokban a jó cselekedetekben kezdj el járni, amiket Ő rendelt neked. Ez kulcs lesz az idén, a Szent Szellemmel való közelebbi közösség. Növekedni fogunk ebben.

Hálákat tudunk adni Istennek azért, hogy adta nekünk a Szent Szellemet? Én minden nap megköszönöm, hogy ha rá tudunk hangolódni egyre inkább az Úr gondolataira, úgy kerülünk rá az Ő útjaira.

És ha még nem az Úr útjait járjuk, azt érezzük a szívünkben. Akkor még nincs ott az a békesség, nincs ott az a megnyugvás, nincs ott az a kiteljesedés, ami akkor van, ha oda rákerülünk. Azt az ember tudja, hogy most ott vagyunk.

Az Úr útjainak a kiteljesedésében fokozatok vannak az életünkben. Nem egy nap alatt kerülünk oda. Növekedés van benne. Az Úr gondolatai és az Úr útjai. A Biblia tanítja nekünk, hogy a Szellem gondolatait kell gondolnunk, amely élet és békesség? Hogyan jön hozzád a Szellem gondolata? Az Ő közössége által.

Hogyan jön hozzád az Úr gondolata? A Szellem gondolatán keresztül. A Szent Szellem az, aki közvetíti az Úr gondolatait. A Szellem közösségét rendelte nekünk Isten, és ezt ki kell tudnunk járni. Nézzük meg a Róma levelet, ahol Istennek egy nagyon nagy bölcsességét olvashatjuk ezzel kapcsolatban.

Mennyire megváltoztatja az életünket, ha megértjük az Igét. Ekkor kapunk igazi, hatékony változásokat az életünkre, és az Úr gondolataiban elkezdünk gyönyörködni, mert az igaz gyönyörűségét leli az Úrban. Az Úr gondolatai örömöt fognak hozni neked.

Ha megújítod az elmédet és elkezdesz úgy gondolkodni, ahogy Ő gondolkodik, egyre nagyobb világosság jön majd hozzád. Világosságban tudod elrendelni az útjaidat. Azt írja az Ige, hogyha ezeket elrendeled, akkor világosság ragyog, és az meglesz neked.

Akkor ott vagy már az Ő tökéletes útjain. Akarjuk-e ezt magunknak? Én mindennél jobban szeretném, hogy Isten tökéletes akarata beteljesedjen mindannyiunk életében az idén. Hogy dicsekedhessünk az Úrban. Hogy jó az Úr az övéihez.

Ugye, hogy dicsekednünk kell az Úrban? Azt írja a Biblia, hogy ne magunkkal dicsekedjünk. Az Úr jóságában dicsekedjünk, mert először azokat meg kell találni. Nézzük meg így a Róma levelet. Olvasni szeretném nektek az Igét. Olvassuk együtt, hogy egy kicsit benne legyetek jobban.

Róma 8,4–9.

4. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Szellem szerint.

5. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Szellem szerint valók pedig a Szellem dolgaira.

6. Mert a testnek gondolata halál; a Szellem gondolata pedig élet és békesség.

Itt egy kicsit gondolkodjunk el. Látjuk, hogy az Újszövetség másképp fogalmaz. Nem úgy, hogy az Úr útjai meg a mi útjaink, hanem úgy fogalmaz, hogy a test gondolata és a Szellem gondolata, de ugyanarról van szó.

A test gondolata, a test szerint való gondolkodás azt jelenti, hogy úgy vélekedsz a dolgok felől, ahogy a világ. Nem azt jelenti, hogy bűnben jársz, hanem azt jelenti, hogy olyan vagy, mint a világ. Még nem újultál meg a gondolataidban.

Például, ha kijönnek a tünetek rajtad, akkor elsőként szaladsz az orvoshoz. Eszedbe sem jut, hogy az Úrnál lenne segítség, hanem rögtön abban gondolkodsz, amiben a világ, mert nem látod még a másik utat.

Ha test szerint gondolkodsz, akkor ennek a test szerint való gondolkodásnak a vége –nagyon súlyos, amit itt ír a Biblia – annak a vége halál. Ami mindenféleképpen nekünk nagyon fontos, hogy ne test szerint gondolkodjunk, hanem Szellem szerint.

A Szellem szerint való gondolkodás és a Szellem szerint való járás azért nagyon fontos, mert ha a Szellem szerint élünk és a Szellem szerint járunk, akkor fogunk tudni a Szellem szerint gondolkodni is. Akkor az Ő gondolatai kezdenek jönni az életünkre, és akkor tudjuk azokat megcselekedni. Addig fogalmunk sincs, hogy mit tegyünk, amíg Ő nem közli a gondolatait.

Egy nagyon jó példa erre Joyce Meyer szolgálata ma, hallgatom a tanításokat. Elmondta azt, hogy gyerekkorától kezdve nagyon súlyos megpróbáltatásai voltak, mert az édesapja rendszeresen erőszakoskodott vele.

És hosszú évek teltek el, 10-15 évig élt ilyen iga alatt, s kialakult benne az a kép, hogy ő soha senkinek nem fog kelleni, mert megkárosították az életét, és nem lesz képes arra, hogy tiszta emberi kapcsolatot teremtsen bárkivel is. Ez olyan mélységekig beleitta magát az életébe, hogy azt határozta el, hogy az első férfi, aki jön, ahhoz feleségül megy, mert úgysem kell senkinek. Bele is esett egy nagyon rossz házasságba.

Tehát látjátok, hogyha nem a Szellem gondolatában élünk, hanem a testnek a gondolatában, hová vezet az. A test gondolata volt, a világ gondolkodása volt, hogy ő nem lesz képes arra, hogy bármilyen emberi kapcsolatot kiépítsen, és egy boldog házasságban éljen. Meg is lett neki ez.

Amerre a gondolataink járnak, arra megy az életünk! Amerre a gondolataink tartanak, ott fogunk kikötni az életünkben. Ezért nagyon fontos, hogy a Szellem gondolatait, a Szellem dolgait meg tudjuk ragadni, s az elkezdi munkálni a látásunkat a helyzetekről. Hogy az a helyzet, amiben vagyunk, az miként alakulna az Úr kegyelméből, s ezeket a gondolatokat el kell venni Tőle. Ha magadat benne látod, akkor már megvan neked!

Egy igen híres bibliatanító, Andrew Wommack elmesélte, hogy egy időben arra vezette őt az Úr, hogy az összes feltámadás Igét gyűjtse ki a Bibliából, az Ószövetségben és az Újszövetségben, és meditáljon rajtuk.

Képzelje bele ő saját magát, amikor Illés feltámasztja a halott fiút, amikor Elizeussal ugyanígy csoda történik, és feltámasztja a halottat, valamint amikor Jézus támasztja fel a halottakat. Időzzön vele, képzelje el magát ebben, újra és újra. Fél évet töltött így. Fél évig meditált a bibliai részeken, és magát ott látta, hogy ő ezt megcselekszi. Elképzelte.

Nem tudta, hogy ezt miért kéri tőle az Úr, de Ő mindig ide vitte vissza a figyelmét. Végül az történt, hogy meghalt a fia. Honnan tudta ezt előre a Szellem? Ő mindent tud. Mi nem tudjuk, de ha figyelmesek vagyunk a szellemünkre, akkor felkészít bennünket helyzetekre.

Képzeljétek el, hogy meghallotta a hírt, hogy a fia már a halottasházban van letakarva. A névcímke a lábujján, így szokták azonosítani azt, aki teljesen halottnak van nyilvánítva. Öt óra telt el. És bement, s feltámasztotta a fiát a halálból. Mai nap is él a fia.

Dicsőség Istennek, ilyen hitet vagyunk képesek kialakítani akkor, ha hallgatunk a Szellemnek a vezetésére, a gondolataira, mert Ő mindenre felkészíti az ember szívét. Ő mindeneket lát előre, és ezért kell figyelmesnek lennünk, hogy azokba a helyzetekbe, ahova kerülünk, onnan győztesekként tudjunk kijönni. Mert az Ő gondolata az élet és békesség.

Meg van írva! Nem? Nem lehet másképp. Ha az Ő hangját meghalljuk, akkor garantált, hogy az élet és a békesség jön ki abból a helyzetből, és nem háborgás. Így van megírva? Itt olvastam el: A test gondolata halál, a Szellem gondolata pedig élet és békesség.

A Szellem gondolatait elvenni a legfontosabb dolog az életben. Akkor fogod tudni megélni ezt az életet, amit Ő ad, és nem a testnek az erejéből fogsz élni. Akkor leszel képes ezt a békességet megélni, ami szintén Tőle van. Bármilyen helyzetben.

Le fogod tudni csillapítani a háborgó tengert az életedben. Tudsz majd parancsolni körülményeknek. Tudsz „vízen járni”, a Szellem ereje által lehet ezt. Micsoda kiteljesedés akkor az embernek az élete!

Hányan tapasztaltátok már, hogy igenis tudunk „vízen járni” helyzetek felett. Tűzön, vízen átvisz minket az Úr, akkor is meg tudunk állni. Hányan tudjátok ezt, akik nehéz helyzeteken vagytok túl, és meg tudtatok állni benne, mert meghallottátok? Bizony.

Nem én vagyok az egyetlen, mindannyiunknak vannak ilyen pontok az életünkben, amikor tudjuk, hogy az Úr a tűzön vitt át minket. Tudjuk, hogy most a vízen vitt át minket, és itt vagyunk. Őáltala élünk és vagyunk, tanítja a Biblia. Egy nagyon nagy hála ez a szívünkön. Olvassuk azonban tovább ezt. Nagyon nagy tanulság van benne.

6. Mert a testnek gondolata halál; a Szellem gondolata pedig élet és békesség.

7. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.

Ha test szerint gondolkodunk, s nem újítottuk meg az elménket, képtelenek vagyunk az Isten törvényében élni és annak engedelmeskedni. Az Isten törvénye, az az élet Szelleme. Minden helyzetre életet ad. Az az élet Szelleme. Bármilyen helyzetben vagy, Isten élete jön ki belőle.

De ha testben gondolkodsz, akkor nem lehetséges, hogy az Isten törvényének engedelmes­kedni tudjon az a helyzet. A test gondolatát mindenképpen el kell engedned, ahogy a test gondolkodik arról a helyzetről. Az a teljesen természetes emberi gondolkodás.

8. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.

Nagyon súlyos kijelentése ez Istennek. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy test szerint éljünk, test szerint gondolkodjunk, hogy a test gondolatait gondoljuk. Nem engedhetjük meg magunknak. Itt a 9. vers megment minket. Itt mindenki fel fog lélegezni. Isten soha nem kárhoztat minket. Soha.

9. Ti azonban nem test, hanem Szellem szerint éltek, ha ugyan az Isten Szelleme lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Szelleme, az nem az övé.

Vagyis felszabadít minket az Úr. Azt mondja, hogy ti nem szabjátok magatokat ahhoz, hogy test szerint valók vagytok, mert ti Szellem szerint éltek, ha ugyan az Isten Szelleme lakik bennetek. Ha pedig Szellem szerint élünk, akkor tudjuk azt, a Galata levél írja, hogy a Szellem szerint is járunk.

Galata 2,20.

20. Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és Önmagát adta értem.

 Ha Szellem szerint élünk és a Szellem szerint járunk, akkor tudunk a Szellem szerint gondolkodni is. Ezt most bebizonyítottam. Mondtok egy áment rá? Képesek vagyunk a Szellem szerint gondolkodni, és a Szellem gondolata fogja hozni az életet és a békességet a számunkra.

Hogy min gondolkodunk, naponta kell figyelnünk rá és időznünk vele. Mert a gondolatok jönnek, ahogy Kenneth Hagin mondja, átrepülnek az ember feje felett, ahogy a madár, aki fészket keres. Ha úgy találja, hogy nálad jó fészket talál, akkor szeretne fészket rakni.

És egy olyan gondolatot hoz az ellenség, ami nem az Igével egyező, és azt elkezdi hozni a gondolatodba, és te időzöl vele és időzöl vele, akkor fészket is rakott. Elkezdesz úgy gondolkodni, ahogy az ellenség diktálja, és nem úgy, ahogy Isten akarja. Akkor abba az irányba fog menni az életed.

Ahogy azt látjuk, azt gondoljuk, úgy teljesedik be, ezért, ha az embernek ilyen hitetlen gondolatai támadnak, azonnal elő kell venni az Igét, ami megmutatja, hogy Isten arról a helyzetről miként gondolkodik.

Abba bele kell képzelni magad, és el kell kezdeni gondolkodnod rajta, hogy ez Isten gondolata erről. Ahogy ezt a gondolatsort kiépíted magadban, úgy elkezded majd magad látni benne, hogy az neked igaz.

Jerikó falai mikor omlottak le? Amikor azt mondta Józsuénak Isten, hogy lásd, hogy neked adtam. Abban a pillanatban el volt végezve, amikor ezt meglátta Józsué. Jerikó falai nem akkor omlott le, amikor fizikálisan körbejártak a hetedik nap. Isten szemében abban a pillanatban leomlottak azok a falak, amikor Józsué azt meglátta. Isten azt mondta neki: Lásd, hogy neked adtam Jerikót!

Józsué 6,2.

2. És monda az Úr Józsuénak: Lásd! Kezedbe adtam Jérikót és királyát a sereg vitézeivel együtt.

Ha látod, akkor a tiéd. Ha nem látod, akkor felejtsd el. Ezt hol látja az ember? Itt a gondolataiban, a szelleme szemeivel. Hogy mit láttunk arról a helyzetből? Kijövünk belőle? Ha látod, akkor megvan neked. Ez így működik, nagyon-nagyon fontos dolog.

Ti azonban nem test, hanem szellem szerint éltek, ha ugyanaz az Isten Szelleme lakik bennetek. Lakik-e bennetek Isten Szelleme? Teljes mértékben! Mindannyian be vagyunk teljesedve. Tehát uralkodunk a gondolataink felett, ez alapvető fontosságú a keresztény életben. Az Ige tisztán tanítja, hogy miről szabad gondolkodnunk, és miről nem.

Ezt még nézzük meg, mert még egy pici idő marad, amit tanításra szoktunk szentelni. A következő Ige egy mankó arra, hogy kiszűrd a gondolataidat. Jönnek a gondolatok, amikor a mai világban a híreket hallgatod, a sok rossz jelentés között az első gondolat, ami be fog illeni, hogy ez velem is megtörténik. Általában ez szokott lenni az első.

Jönnek a félelmek vele, hogy itt is így lesz. Hogy ez a pusztulás minket is utolér. Már megint romlott a valuta. Már megint felmentek az árak. Amikor ezeket hallgatod, akkor ezek impulzusokként jönnek beléd, és félelmeket ébresztenek benned.

Hogyan lesz akkor a jövő? Hogyan fogok én ebből kijönni? Mi lesz velem és a gyermeke­immel? Ilyenkor, ha elkezdesz ezen gondolkodni, akkor az ördög fog hozni hozzá ötleteket, és még hoz hozzá másokat. Egyre inkább épülsz lefelé, ha ezeket a gondolatokat forgatod.

De ha ilyenkor azt mondod, hogy én ezen egy percet nem vagyok hajlandó gondolkodni, mert nekem más gondolatokat rendelt Isten. Én azokat a magasabb gondolatokat akarom gondolni, amik az Ő gondolatai. Ez elhatározás kérdése.

Ezt senki nem tudja kiimádkozni helyetted. Akármennyit imádkozhatunk érted, ezt csak a te elhatározásod. Miről kezdesz gondolkodni, amikor a rossz híreket kapod? Mert rossz hírek mindannyiunkhoz fognak jönni ebben az életben.

És Isten ekkor azt mondja neked a Filippi levélben, és ezt mindannyiunknak mondja. Nekem ugyanígy szól a prédikáció, ugyanígy meg kell küzdenem a gondolatokkal. Nem vagyok kivétel. Mindannyiunknak.

Filippi 4,8.

8. Továbbá, atyámfiai, csak – mondja mindenki, hogy „csak”, ez itt a lényeg – azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dicséret.

Tessék, itt van felsorolva, ha valami igaz, de nem jóhírű, vagy nem tisztességes, valami olyan történt, ami igazán nem lenne szabad, hogy megtörténjen… Mit kell tenned? Nem gondolkodsz róla. Nincs benne a „csak” körben.

Azon nem gondolkodhatsz, mert csak emésztenéd magad vele, és akkor az ördög nyerész­kedne. Ezeket a gondolatokat ki kell zárnod a fejedből ahhoz, hogy az Úr gondolatait meg tudd ragadni. Az Úr gondolatait egyre jobban meg tudod közelíteni, ami nem egy nap történik meg.

De ha elkezded a Szellem szerint való gondolkodást, hogy ezt a gondolatkört veszed, ami itt le van írva, hogyha Szellem szerint kezdesz gondolkodni, akkor egyszerűen kidobsz gondolatokat, amik nem odavalók, amikor jönnek. Ez nem idevaló, ezt kidobtam. Helyette veszed azt, hogy mit mond az Ige róla, akkor el fogsz oda jutni, a közelítésben, hogy előbb-utóbb meghallod a Szellem gondolatát arról a helyzetről.

Látjátok, hogy két dologról van szó? Van a Szellem szerint való gondolkodás, amikor te takarítasz. És utána van a Szellem gondolata, amikor Ő hozza azt a gondolatot arról a helyzetről, amiben a megoldást keresed. Az akkor tud eljönni hozzád, ha elhatározod magadban, hogy Szellem szerint fogsz gondolkodni.

Látjátok, hogy két dologról beszél. Szellem szerint élünk, Szellem szerint járunk és Szellem szerint gondolkodunk. És ha ezt megteszed, ha ezt odateszed az oltárra, csak ezeket a gondolatokat gondolod, akkor el fog hozzád jönni a Szellem gondolata abban a dologban, amiben te éppen megoldást keresel.

És az életet és békességet fog hozni neked. Mert így van írva, hogy a Szellem gondolata élet és békesség. Nem lesz többé háborgás a szívedben ott, mert a Szellem gondolatát megragadtad. Közölte veled. A Szent Szellem által közli veled, és te meghallod azt. Amint ezt meghallottad, akkor képes vagy járni abban.

Mert közli hozzá azt az erőt, és közli hozzá azt az életet. Közli veled, hogy ez így van, mert Ő ezt így gondolja. És tudsz rajta járni akkor. Tudtatok követni? Értitek, hogy miről szerettem volna ma nektek szólni?

Ha a gondolatainkat megválogatjuk… Mi lesz egy dolog kimenetele? Gondolkodhatunk felőle a halál szerint is, és gondolhatunk felette az élet szerint is. Melyiket fogom választani? Én az Úrnak való kedvességet fogom választani, az Úr gondolatait fogom gondolni arról. És ha az Úr gondolatait gondolom, akkor a Szellem gondolatai ezek.

Mert amit az Úr gondol, azt a Szellem által hozza, akkor a Szellem szerint való gondolkodásomból az fog következni, hogy a Szellem gondolatát meg tudom ragadni abban a helyzetben. Ez egy munka. Ez egy közösségben való munka az Úrral.

Tehát látjátok, hogy az egész nem arról szól, hogy jön Isten hatalmas felkentje, egyszer rád teszi a kezét és meggyógyulsz. Akármilyen hatalmas csoda történik akkor, de ha gondolataidat nem szeded ráncba utána, és nem kezdesz el az Ige szerint élni, akkor előbbre jutottál-e?

Nem jutottál előbbre, mert ezt a Szellemmel való együttélést és gondolkodást meg kell cselekedned ahhoz, hogy az ördög ne tudjon újra megkísérteni. Mert ő mindig jön tolvajkodni, azt nem titkolja a Biblia.

A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson. És mindenkire meg­vannak a gonosz tervei, mint ahogy az Úrnak is megvannak, de azok jók. Ki tudjuk járni ezeket. Egyetértetek velem, hogy az Úr terveit ki tudjuk járni? Így írja a Biblia, így kell lennie.

Képesek vagyunk a Szellem gondolatait gondolni. Nem adjuk alább. A Szellem akkor tud jönni a segítségünkre, hogyha a Szellem gondolatait gondoljuk. Ha nem vagyunk vele egy malomban, ha nem egy malomban őrölünk, akkor hogyan tudna segíteni nekünk, ha mindig máson jár az eszünk, mint ami az Ő szíve szerint való?

A Szent Szellem egy isteni személy. Neki vannak gondolatai, közli az Ige. A Szellem gondolatai. Az Ő gondolatai nélkülözhetetlenek az életünkben, hogy sikeresek legyünk. Az egészségünkben, a munkahelyünkön. Egy másik rövid példát hadd mondjak nektek.

Tegyük föl, hogy az embert a munkahelyén atrocitások érik. Elkezdik őt kigolyózni, vagy kinézik és elkezdik őt piszkálgatni jobbról, balról. Jönnek a különböző „kedves” megnyilvánulások a kollégák részéről, és az illető úgy véli, hogy ez teljesen igazságtalan, és tegyük föl, hogy az is. Tehát ő semmi olyat nem tett, hogy ez őt illetné.

Mit tehet az illető? Elkezdhet gondolkodni azon, hogy hogyan reagáljon erre test szerint? Hogyan fizessen vissza a másiknak? Hogyan mutassa meg, hogy neki van igaza? Mit tehet, hogy ártson a másiknak? Visszafizetni. Ezek test szerint való gondolatok. Ha ezt tesszük, akkor ennek a vége a halál egyik megnyilvánulási formája, leépülés lesz. A gondolatainkban, az örömünkben, a békességünkben leépülés lesz.

Tehetjük azonban azt, hogy azt mondjuk, hogy Uram, ezt a helyzetet most átadom teneked, mert én nem vagyok hajlandó test szerint járni ebben a helyzetben. Én Szellem szerint akarok járni, kérlek, segíts nekem. Hozd nekem a Te gondolataidat erről, hogy miként tudok megállni ebben?

Először is megbocsátok neki. Aztán megáldom őt. Az az áldás nagyon jó lesz, mert ha nem tud megállni az ő fején az áldás, akkor visszajön hozzám. Tehát akkor én duplán áldott leszek. Az ellenségeim megáldását Jézus már nagyon rég tanítja nekünk. Áldjátok az ellenségeiteket.

Ha valaki kinézett magának és ártani akar neked, bőségesen áldjad meg. Bőségesen. Áraszd ki rá az áldásokat állandóan, és áldjad őt. Ha befogadja, akkor megváltozik, ha nem fogadja be, akkor te elvégezted a részedet, parazsat gyűjtöttél a fejére.

De így tudunk kimenekedni abból, hogy ne test szerint reagáljuk le azt a helyzetet. Mert ha te is ugyanúgy reagálsz, ahogy ő viselkedik, akkor a két rosszból nem lesz egy jó. Ugye? Az egyik indukált valamit és a másik ugyanúgy cselekedett. Ebből nem lesz Istennek dicsősége, ugye? Lesz? Nem lesz.

De hogyha én hajlandó vagyok arra, hogy a Szellemet hívjam segítségül, és az Ő közösségében meglássam, hogy hogyan lehet így Szellem szerint járni ebben a helyzetben, és elkezdem megtagadni azokat a gondolatokat, amit a test hozna, akkor a Szellemnek a gondolata meg fog jelenni. Megoldás fog jönni, az győztes megoldás lesz arra a helyzetre.

Az Úr mindig megmutatja a megoldást arra a helyzetre, amiben keressük Őt. Mert Ő egy dicsőséges és jó Úr. És ha az Ő gondolatait megmutatta, akkor leszünk képesek járni az Ő útjain. Magasabbak az én gondolataim, és magasabbak az én útjaim – mondja Isten. Ha elvetted a gondolatait, akkor tudod járni az Ő útjait, addig nem fog működni.

Rendkívül fontos az, hogy mi van a fejünkben. Amikor egymással beszélgetünk, ezt nem látjuk. Csak az Úr látja a te gondolataidat. Szeretné, ha azokat az Ige szerint alakítanád át. A fejedben nem jelenhet meg más, csak az Ige szerinti gondolatokat. Hálákat adunk ezért Istennek.

A drága Úr Jézus kegyelméből szeretnék nektek még egy példát mondani, és még egy Igét, hogy a gondolataimban van egy másik terület, ahol nagyon csúnyán tud az ellenség érvényesülni. Nagyon kell rá figyelni. Nagyon röviden mondom el. A Filippi levél írja:

Filippi 3,14.

14. De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtem, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékifeszülve, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.

Ez Pál maga, aki nagyon sok mindent kijárt. Mi volt a titka annak, hogy mindig előre tudott menni, annak ellenére, hogy rendkívül sok megpróbáltatása volt? Ha jó történt a múltban, az is ide tartozik. Nem időzünk rajta, mondván, hogy ma már hol vannak azok a szép idők. Akkor megint megfogott minket az ördög, mert a gondolataink nincsenek a helyükön.

Ha valami olyan volt, amire nem szívesen emlékszel, annál inkább felejts el. Ne időzz rajta, mert az önsajnálat köre beindulhat. Az nagyon rossz neked. Ami a múltban volt, azt felejtsd el, ahogy Pál mondja. A jót is és a rosszat is.

Hadd kérdezzem meg tőletek, hogy amikor az autóban utazunk, akkor a szélvédőnek az üvegmérete mekkora? Jó széles, hogy jól kilássunk. Ugye? A visszapillantó tükör mekkora ahhoz képest? Egészen picike, mert nem nézünk állandóan hátrafelé, miközben vezetünk előre. Ugye? Hova jutnánk akkor?

Nem véletlen, ami a hátunk mögött van, arra nagyon pici figyelmet kell fordítani, szinte semmit. Akkor szabad hátra pillantania az embernek, ha hálaadással akar áldozni az Úrnak, hogy Uram, visszaemlékezem, hogy honnan menekítettél ki. Akkor meg lehet azt köszönni az Úrnak. És tudom, hogyha akkor kimenekítettél, akkor most is meg fogod cselekedni. Ugye?

Tehát a visszapillantó tükör erre való, semmi másra. Nem helyes turkálni a múltban, hogy mi lett volna akkor, ha nem így cselekszem, mi lett volna akkor, ha ő nem ezt teszi. Ezekkel csak mételyezed magad. Ugyanis már nem lehet változtatni rajta. És ha azt el tudod engedni, akkor leszel szabaddá attól a dologtól, ami fogva akar tartani. Akkor leszel szabaddá.

És így folytatja: azoknak pedig, amelyek előttem vannak… Az Úr rengeteg mindent tervezett nekünk. Azt mondta, hogy jó dolgokat tervezett a számunkra, hogy az Ő elgondolásai azok jó gondolatok. Azt akarja, hogy jó véget adjon nekünk.

Az Úrnak jó rendelései vannak a számunkra. Ezek vannak előttünk. Azt mondja, hogy azok, amelyek előttem vannak, azzal mit teszünk? Nekifeszülve, minden erőbedobásával, ami csak létezik, az előttünk lévőre figyelmezünk. Miért? Hogy azokat be tudjuk teljesíteni. Hogy meg tudjuk cselekedni azokat, az Úr szíve szerint.

Az Úr szíve szerint való dolgokat, mert ami nincs az Úr szívén, akármilyen jókat cselekedhetsz, nem kapsz érte jutalmat. Ugyanis az embernek át kell mennie a tűzön az Úrnál, az ítéletnél. És amit nem az Úr akaratában cselekedtünk, az olyan, mint a pozdorja, elég. Nem lesz érte jutalmunk. Ugyan cselekedtünk sok jót, de nem lesz mit fölmutatnunk.

Ezt mondja itt szintén Pál, hogy azoknak, amik előttem vannak, nekifeszülve, célegyenesen igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban, onnan felülről való elhívása jutalmára. Tehát azokat a dolgokat kell megragadnunk, amik olyan jó cselekedetek, amik jutalmat hoznak nekünk.

Mert az Úr nemcsak hogy elkészítette nekünk a jó cselekedeteket, hanem utána jutalmakat ad azért, hogy azt megcselekedtük. Először is kegyelemből van az egész, hogy elhívott erre, utána kegyelemből megteremti ezeket a jó cselekedeteket, utána kegyelméből azokat megcselekedhetjük.

És utána mindezt, ha megcselekedtük az Ő kegyelméből, mindezt a kegyelmet nekünk adta, még meg is jutalmaz minket, hogy elvettük ezeket a kegyelmeket. Minden az Ő kegyelméből van. Megjutalmaz minket, ad nekünk jutalmakat.

Ez volt Pál szeme előtt, hogy azok az elhívások, amiket Ő adott, azoknak a jutalmai miatt feszülök neki ezeknek. Teljes erőbedobással. Semmi nem tarthat vissza a múltból. Látjátok ezt a célirányos előremenetelt? Ezt kell, hogy bennünk munkálkodjon, és akkor valóban tudunk előremenni az Úr Jézus akaratában.

Ami most kimaradt, a jövő héten innen fogom folytatni, mert ez nagyon fontos. Hosszú sorozata van a tanítóknak erről, hogy az erő gondolatait gondolni, és ezekről nagyon sokat szeretnék beszélni a következő hetekben, ha a Szellem nem irányít másként. Ezt folytatjuk, és épülésünkre lesz, ha gyakoroljuk is.

Meglehet, óriási változásokat hoz. Vannak tanítók, akik azt mondják, hogy 21 nap alatt, ha az ember minden nap intenzíven az Úrral időzik a gondolatai felett, megváltoztathatja azokat. Uram, segíts nekem, hogy tudjam, mik azok a gondolatok, amik hátráltatnak engem.

Ha az ember erre célirányosan figyelmet fordít, 21 nap alatt teljesen át tudja programozni az egész benső részét, az elméjét, a gondolatait. 21 nap alatt! Elkezdjük érezni, hogy belülről öröm jön fel, elkezdjük érzékelni jobban az Úr békességét a dolgokban, elkezdjük a közösségnek azt az örömét érzékelni, mert a Szent Szellem nagyobb rezonanciát talál majd bennünk, hogyha az Ő gondolatait gondoljuk.

Mert amíg nem az Ő gondolatai járnak a fejünkben, addig nincs közösségünk az elme szintjén. Értitek-e ezt? Össze kell a kettőt illeszteni, és akkor jönnek a jó dolgok az életünkben. Hatalmas jó dolgok.

Egy imát mondunk most el. Egy megvallás révén beletesszük a teljes hitünket, és megteszünk egy megvallást az Úr kegyelméből. Törekszünk a Szellem gondolataira minden percben, keressük Őt. Ez olyan, mint egy szkennelés [pásztázás, beolvasás].

Amikor az ember elkezd nyelveken imádkozni, elkezdi az Úr gondolatait szkennelni. Uram, merre, Uram mit tegyek, hogyan legyen? És közben imádkozol nyelveken és gerjeszted magadban a Szellemet.

És miközben a szellemi erők elindulnak és felkelnek benned ezek a folyamok, úgy állandóan szkenneled az Úrnak az akaratát. És a Szent Szellem, ha keresed Őt, kinyilvánítja magát. Ő nem tart vissza tőled semmit. Semmit! Azt tudnod kell. A megvallás így szól:

Atyám, bocsásd meg nekem azokat a gondolatokat, amelyeket testben gondoltam, és így a Szellem ellen törekedtem. Kérlek, segíts őrködni a gondolataim felett, hogy azokat a magasabb gondolatokat gondolhassam, amik a Te gondolataid, és így azokat az utakat járhassam, amik a Te útjaid. Segíts, hogy mindig az élet és békesség gondolatait gondolhassam, és így a Tőled elrendelt kívánatos véget elnyerhessem.

Emeld fel a kezed, és köszönd meg Istennek, hogy ezt valóra váltja. Hálákat adunk Neki, a drága Úr Jézus kegyelméről fogunk hálákat adni továbbra is, hogy ezt megértettük, és megcselekedjük, mert ez óriási változást fog hozni az életünkben.

Egyszerűen az arcod fog ragyogni abban az örömben, ami a szellemedből ébred, ha ezeket a gondolatokat tényleg megválogatod, amik átmennek a fejedben. Megköszönjük az Úrnak, hogy erre megtanított minket, és elkezdjük az Úr dicséretét, és egy-két dal után, várva az Úrra, elkezdjük a gyógyító sorokat. Gyógyító sorokban fogjuk a kezünket rátok tenni.

Tehát az Úr felépít és megújít minket az Ő Igéje szerint. Úgy fogjuk a gyógyító sorokat felállítani, ahogy szoktuk. Köszönjük az Úrnak a jelenlétét. Dicsőség Istennek! Az Úr édes jelenlétében vagyunk. Ámen.

A gyógyító sorok után bizonyságok hangzottak el. Majd közös imádság elmondására került sor: „Az aggodalmak és félelmek legyőzésére” címmel. Ez év minden hónap első szombatján „Pásztor- és imakonferenciát” tartunk, amelyre minden imádságos szívet várunk.

 

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

 

 

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL