2014.12.19.  

 

A SZENT SZELLEM KÖZÖSSÉGE

Jim Sanders élőben elhangzott tanításának nyers szövege

2014. december 14.

 

Áldott legyen az Úr Jézus Krisztus szent neve! Uram, áldunk és magasztalunk Téged. Az ajándékokkal, amiket adtál nékünk, a Te gyarapításodat mutasd meg felettünk. Az Úr Jézus Krisztusé legyen minden dicsőség az elvégzett munkákért. Áldunk és magasztalunk Téged, mindörökkön örökké Tiéd a dicsőség.

Hatalmat veszünk a Jézus nevében, és gyógyulást parancsolunk minden testnek, hogy befogadhassuk azokat. Hatalmat veszünk a betegség, a gyengeség, az erőtlenség szelleme felett, a rendellenességek felett. A prosztatáknak megparancsoljuk, hogy tökéletesek legyenek, teljesen felöltsék a méretet, amelyre Isten rendelte őket, tökéletes működésben, a Jézus nevében. Minden dicsőséget az Úr Jézusnak adunk. Ámen!

A zsebkendők felett imádkozik a gyülekezet.

Márkus Esztert szólítják ki, aki a gyönyörűen feldíszített fenyőfa díszítését irányította. Tapsoljuk meg és azokat is, akik ezt a munkát végezték, mert hatalmas munkát végeznek ők évről évre. A kinti díszítést is ők végzik.

Áldásokat kérünk rád, üzleti megrendeléseket, gyarapodást, új ajtókat nyitunk Jézus nevében. Minden, amire a kezed teszed, ilyen áldott legyen, mint ez a csodálatos fenyőfa, és ennyi örömöt szerezzen az életekben. Mert belsőtéri dekorátorként Isten gyönyörűen kiképezte őt, hogy annyira ki tud mindent csinosítani, ékesíteni. Isten megáldott téged.  

2Korinthus 13,11. 13.

11. Végezetre, atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztalódjatok, egy értelemben legyetek, békességben éljetek; és a szeretetnek és békességnek Istene lészen veletek.

És a fejezet utolsó Igéje pedig…

13. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szent Szellem közössége mindnyájatokkal. Ámen.

A közösség szóra térünk. Figyeljétek meg, hogy azt jelzi, hogy az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme. Tudjuk, hogy maga az Úr Jézus Krisztus hozta el nekünk a kegyelmet és az igazságot és a Mennyei Atyánk szeretetét mutatta meg nekünk. Isten úgy szerette e világot, hogy az egyszülött Fiát adta, hogy valaki el ne vesszen, hanem örök élete legyen, aki hiszen Őbenne. 

És tanítja a Szent Szellem közösségét. Ez a szó a görögben a koinónia, amit három szóval lehetne leginkább meghatározni: jelenti a közösséget, a partnerkapcsolatot és a szétosztást is jelzi ez a szó. Ezek az alapszó szinonimái.

Amiért végigmegyünk ma ezeken a jelentéseken az, hogy pontosabban lássuk, mit mutat az Ige. Ezért az 1Korinthus 1,27–30 verseit fogjuk olvasni.

1Korinthus 1,27–30.

27. Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket;

28. És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse:

29. Hogy ne dicsekedjék Őelőtte egy test sem.

30. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett nékünk Istentől, és megigazulásul, szentségül és váltságul:

Egy kijelentést szeretnék itt előhozni, hogy Tőle vagytok ti, Istentől vagytok a Krisztus Jézusban, aki Istentől lett nekünk. Tőle vagytok, vagyis Istentől, és Ő tett minket bölcsességül, megigazulásul, szentségül, és váltságul lett Ő nékünk. Tehát itt valamit az Atyaisten végzett. Össze fogjuk tudni rakni a képet a további igeversekkel együtt.

1János 1,3.

3. Amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk. A mi közösségünk ugyanis közösség az Atyával és az Ő Fiával, a Jézus Krisztussal.

János itt a levelében a gnosztikusokkal [vallási-filozófiai mozgalom a 2-3. században] kell, hogy foglalkozzon. A tévtanításaik sokaságával kellett, hogy foglalkozzon. Ma is találkozhatunk a hamis apostolok fő tanaival. Kereszténynek nevezett felekezeteket indítottak, akik valójában nem voltak keresztények. És a tanaik a mai napon is szanaszét vannak a világban.

Azért ír nekünk János a levelében, hogy közösségünk legyen egymással, és úgy folytatja, hogy a mi közösségünk közösség az Atyával és a Fiával, a Jézus Krisztussal. Tehát a mi Mennyei Atyánk közösségbe hozott minket a Jézus Krisztussal is, az Ő Fiával. Így közösségünk van az Atyával és a Fiával, az Úr Jézus Krisztussal is. 

1Korinthus 1,9.

9. Hű az Isten, aki elhívott titeket az Ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre.

Vagyis itt van egy elhívásunk. Az elhívásunk egy közösségre szól. A közösség az Úr Jézus Krisztussal építendő. Isten hűséges és Ő hívott el minket az Ő Fiával való közösségre, az Úr Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal. Így tehát egy közösségre vagyunk elhívatottak.

Az 1János 1,3-ban pedig olvastuk, hogy valóban van ez a közösségünk az Atyával és az Ő Fiával, a Jézus Krisztussal. Hol van tehát Isten? Az Atyaisten a mennyben van. Hol van Jézus? Jézus is a mennyben van az Ő jobbján.

Mert a Biblia tanítja nekünk, hogy Jézus felvitetett a mennyekbe az Atya jobbjára. Felemeltetett a magasságba, egy fizikai testben. Ez is mutatja, hogy a gnosztikusok tanai ezzel ellentétesek, támadja azokat. Ugyanis ők tagadják, hogy a mi Urunk feltámadott volna fizikai testben, csak szellemi lénynek gondolják, pedig nem így van. Fizikai, megdicsőült testben fog visszajönni. Újra eljön értünk. Vagyis most fent van.

Tehát az Atyával is közösségünk van és a Fiúval is, és mindketten fent vannak a mennyben. A mennyben! Ez egy legális kapcsolat. Egy csodálatos közösség az Atyával és az Ő Fiával, de egyikőjük sincs itt. Ők a mennyben vannak. Szeretem Jézust, de Ő a mennyben van. Ti is hallotok engem és Ő is. Attól hogy a mennyben van, még hall engem.

Itt a földön meg lehet tapasztalni az Urunk, Jézus Krisztusunk szeretetét, de attól Ő még a mennyben van. Tehát az Atyaistennel közösségünk van, kapcsolatunk van, de attól Ő még a mennyben van, és Jézus, a mi Urunk is a mennyben van. Ez a közösség tehát több annál, mint egy jogi kapcsolat, hiszen egyikőjük sincs a földön.

Menjünk vissza a 2Korinthus utolsó fejezetének az utolsó versére.

2Korinthus 13,13.

13. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szent Szellem közössége mindnyájatokkal.

Tehát tudatja velünk, hogy mi milyen áldásokat vagyunk képesek élvezni Istentől. Isten szeretetét, az Úr Jézus Krisztusunk kegyelmét, és a Szent Szellemnek a közösségét. A János 1,17 verse mondja, hogy a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által lett. Jött hozzánk – az angol fordítás szerint.

Tehát amikor mondja az Írás, hogy a kegyelem és a békesség legyen velünk, akkor ez az Isten szeretetét is jelenti. Isten megmutatta ezt a szeretetét, mert Isten úgy szerette e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, ha valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Egyszer és mindenkorra kinyilvánította ezt a szeretetét úgy, hogy ezt többet nem kell elvégeznie. Mert a mennyei Atya nem tudott ennél többet tenni, minthogy Jézust elküldte értünk. Ebben megmutatta a szeretetét és el is végezte azt. Ez ma is számunkra Isten szeretete.

Ez a szeretet az alapja annak, amit Isten értünk már elvégzett. Ennél többet nem tud értünk elvégezni, mindent elvégzett! Ezt a szeretetet képesek vagyunk élvezni. És az Úr Jézus Krisztusunk kegyelme is így kiárasztatott ránk. Ezt a kegyelmet is képesek vagyunk élvezni az életünk során, mert a Kálvárián ezt is megmutatta.

Van még azonban egy valami, amire ma fogok rámutatni, ami egy folyamat, folyamatosan történik. A Szent Szellemmel való közösség az. Ez egy közösség, egy szorosan kiépülő munkakapcsolat a Szent Szellemmel. Ez nagyon-nagyon fontos, mert a kereszténység a Szent Szellem közössége nélkül halott dolog.

Mert az Atyával és a Fiával való közösséget csakis a Szent Szellem által tudjuk élvezni és megélni. Az Atyaistenünk a mennyben nagyobb mindeneknél. Tehát ki az, aki valóssá teszi nekünk a Mennyei Atya jelenlétét és a Fiú jelenlétét az életünkben? A Szent Szellem az.

A Szent Szellem az, aki elvisz minket az Atya jelenlétébe, hogy azt élvezhessük. Mindegy, hogy hol vagyunk itt a földön, az Atya jelenlétét a Szent Szellem hozza hozzánk. Ő a közvetítő. Bárhol is járunk, bármerre is vagyunk, ezt a jelenlétet Őáltala érzékeljük.

És itt van a nagy kijelentés: Isten soha nem távozik el tőlünk, nem hagy el minket és Isten nem jön többé hozzánk, mert mi már Őbenne vagyunk, és Ő pedig mibennünk lakozást vett a Szent Szellem által.

Főleg pünkösdi körökben sok olyan dalt énekelnek, ami hitetlenséget sugároz, hogy Uram jöjj, jöjj hozzám, az Úr jelenléte jöjjön közelebb hozzánk. Ezek igazából nem igei dolgok. Tehát Ő nem fog eljönni már hozzánk, mert már bennünk van. Amikor újjászülettünk – ezt jól meg kell jegyeznünk –, akkor alá lettünk merítve, bele lettünk keresztelve az Atyába. Belemeríteni, belekeresztelni, megkeresztelni, ugyanazt jelenti.

1Korinthus 12,13.

13. Mert hiszen egy Szellem által mi mindnyájan egy Testté kereszteltettünk meg.

Megkereszteltettünk. Milyen Testbe? A Krisztus Testébe. Amikor elfogadtuk Jézust Urunknak és üdvözítőnknek, akkor a Szent Szellem belekeresztelt minket az Ő Testébe. Ekkor születtél [szellemi születés] meg te, beleszülettél úgymond Istenbe.

Következő lépésként pedig te fogadod be azt az Atyaistent, akibe előzőleg bele lettél keresztelve. Befogadod Őt, és örök életet fogadsz be, mivel Őt fogadod magadba. Egy újonnan teremtett szellemet fogadsz be, hogy benned éljen. Új teremtéssé lettél.

A régi életed, a régi természeted elmúlt, eltűnt. És ezért nagyon jó megújítani az elménket és a gondolkodásmódunkat a megújult belső emberünk szerint. (Róm. 12,2) Mert a régi emberünk az teljesen ellentétesen gondolkodik az újjal. Úgy gondolkodnak túl sokan, ahogy előtte tették, amikor még nem voltak újjászületve.

Jézus úgy tanította ezt, hogy én az Atyában vagyok és az Atya énbennem van. És ez az Ő akarata egyben, és ez a mi megtapasztalásunk is. És ugyanez, amit Jézus tanított, lehet a te megtapasztalásod is. Én az Atyában vagyok és az Atya énbennem van.

Amikor újonnan születsz, akkor megszületsz Őbenne és Ő befogad téged, és te befogadod Őt. Ez akkor történik, amikor te beteljesedsz vele, az örök élettel. Mindannyian mondhatjuk tehát, hogy én az Atyában vagyok és az Atya énbennem. Halleluja! Tehát nagyon pontosan úgy mondhatjuk, hogy a Szent Szellemet hívhatjuk a mi Atyánknak, mert Ő az, aki tette, az Atyaisten Szelleme.

Nagyon fontos ez, mert amíg nem tudjuk meg, hogy ki a Szent Szellem… Ugyanis a Szent Szellem nem az ifjabbik Isten, mert ez így egy hazugság lenne. Sokan úgy rangsorolják az istenségeket, hogy a legfelső a mennyei Atya, azután a rangsorban jön Jézus, és valahol legalul a Szent Szellem. És tudod-e, hogy hogyan nevezte Jézus a Szent Szellemet? Jézus maga a Szent Szellemet Atyjának nevezte.

Ez megdöbbent-e minket? Gondolkodni kell ezen, mert azt mondta a János 14,10-ben, hogy az én Atyám van énbennem, és az Atya, aki bennem van, Ő cselekszi e dolgokat. A későbbiekben arról is beszélt, hogy az Atya, aki a mennyben van... Amikor az Atyáról beszélt, aki bennem van, akkor a Szent Szellemről beszélt. Vagyis utalt az Atyjára, aki a mennyben van, és utalt az Atyára, aki Őbenne lakozik.

A Szent Szellem nem más, mint az Atya Szelleme. Az én Atyámnak Szelleme, aki bennem lakik, Ő cselekszi e dolgokat – tanította Jézus. (Ján. 14,10) Ezek Isten cselekedetei, Isten munkái, a Szent Szellem által végeztetnek el. A Szent Szellem Atyaúristen, így is mondhatnánk, aki a földön munkálkodik, végzi az Atya cselekedeteit.

A Szent Szellem az Atyaúristen itt a földön. Akik az Úrral egyesülnek, egy Szellem lesznek Ővele. Ez az Ige az 1Korinthus 6,17-ben van. Nagyon sokat idézzük ezt a verset. Tehát nem majd leszünk, hanem már azok vagyunk.

A Szent Szellemet tehát fel kell ismerni és el kell ismerni az életünkben. Ő az Atyaúristen az életünkben. A Szent Szellem a kulcs és az elengedhetetlen, nélkülözhetetlen, szükséges Isten az életünkben a sikerhez. Olvasd el a Bibliádban, hogy akik Őt befogadták, azok soha nem kerültek legyőzöttségbe, soha többé.

Semmi köze az iskolázottságunkhoz, mert amikor újonnan születtünk, akkor azt kapjuk, hogy kövessük a Szellemet. Krisztus értelme, elméje adatik nekünk. Nem a bölcsességről tanítok most, de elmondom neked, hogy így hozzáférést kapunk a teljes bölcsességhez, ami bennünk van, a szellemünkben van 100 %-ban.

Isten bennünk van és az Ő kijelentése és a bölcsessége is bennünk van, és ki kell onnan merítenünk. A bölcsesség bepillantást is enged a jövőbe. Megengedi nekünk, hogy meg­láthassuk, hogy mi van előttünk. Figyelmeztetést adhat a kereszténynek a veszélyről, ami következik. A szolgálatokban is működésben van ez az ajándék, a Szent Szellemnek az ajándék szétosztásaival. Ebbe fogunk most belemenni.

A baj ott van sok kereszténynél, hogy nem fedezik azt fel és nem tudják pontosan, hogy ki is Ő. Azt gondolják, hogy a Szent Szellem azért jött hozzájuk, hogy valami „ráhatást” gyakoroljon az életükre. Több a Szent Szellem annál, minthogy valami „befolyás” legyen. Ő maga Isten, az Atyaisten a földön. És ha ezt megértjük, sokat segít nekünk, hogy felismerjük, mi történik az Atyaisten által a földön.

Róma 1,8–11.

8. Először hálát adok az én Istenemnek a Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van;

9. Mert bizonyságom nékem az Isten, akinek szolgálok szellemben az Ő Fiának Evangéliumában, hogy szüntelen megemlékezem rólatok imádságaimban,

Hogyan szolgálja Pál Istent? Az ő szellemében. A farizeusok legnagyobb tudományait gyakorolta előtte, mint rabbi. A csúcson volt, a farizeusoknak a krémje volt ő. És most, hogy újonnan teremtett szelleme lett, és a Szent Szellem benne lakozást vett, azt írja: az én szellememmel szolgálok Istennek, az Ő Fiának Evangéliumában.  

10. Mindenkor kérvén, vajha egyszer már jó út nyílna számomra Istennek akaratából, hogy hozzátok mehessek;

11. Mert kívánlak titeket látni, hogy valami szellemi ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre,

Szellemi ajándékot szeretnék közölni veletek. A karizmata ez a szó, a Szent Szellem megnyilvánulásait hordozza. Ez nem szolgálati ajándék, hanem egy felruházás, a Szellemnek egy átruházása. Az utóbbi időben gyakran történt ez, hogy a szolgálatok el tudják végezni, be tudják teljesíteni a munkát, amire elhívatottak. Egy biztos, Pál nem tudta odaadni azt, ami neki nem volt. Ez az apostol egyik hivatala, amikor utazik és átadja ezeket az ajándékokat.

Zsidó 2,4.

4. Velük együtt tett bizonyságot arról az Isten, jelekkel meg csodákkal, sokféle erő megnyilvánulással, és a Szent Szellem ajándékainak szétosztásával az Ő akarata szerint.

Az apostolságaim jeleit mutattam meg neked, írja ezt a…

2Korinthus 12,12.

12. Apostolságomnak jelei megbizonyosodtak közöttetek, teljes állhatatosságban, jelekben, csodákban és erőkben is.

Az apostolságának jeleiről beszél itt.

Zsidó 2,4.

4. Velük együtt tett bizonyságot arról az Isten, jelekkel meg csodákkal, sokféle erő megnyilvánulással, és a Szent Szellem ajándékainak szétosztásával az Ő akarata szerint.

Tehát jelekről, csodákról beszél és ajándékokról, mondja a King James változat. De a görög fordítás nem az ajándékokat mondja, hanem azoknak a szétosztását.

A Szent Szellem szétosztásai. Az apostolságainak jelei voltak ezek, szétosztotta az ajándékokat a Szent Szellem akarata szerint. A Szent Szellem végzi ezt, az Ő saját akarata szerint. Az Atyaisten, aki a földön szolgál, a Szent Szellem. Ő végzi ezt a szétosztást.

Jelenleg már közel húsz apostolunk van, vagy talán már több is. De Indiában is ez zajlott. Szétosztja a Szent Szellem a szolgálati ajándékait. Azt hiszem, hogy a kegyelem Evangéliumát prédikálni mindenképpen kifizetődő.

Ketten voltak, akikkel kapcsolatban vitám volt az Úrral a kevélységük miatt, mert a kevélység tünetei jelentkeztek rajtuk, és az meggyilkolja a kenetet. De Istennel ki tudna vitatkozni?

A Példabeszédek 21. fejezetében írja, hogy nincs bölcsesség, nincs tanács, nincs megértés, ami megállna Istennel szemben. Úgyhogy beleegyeztem úgy, ahogy Ő akarta. Az apostol jellemvonásai, tünetei jelentkeznek már ilyenkor, és nemcsak ez, hanem sok minden más is, amire most nem tudunk kitérni. Ámen!

Sokan vannak az elhívottak, kevesen a választottak, tehát ez is nagyon erős dolog. Az örökkévalóságra áldást kapunk így, nemcsak a mai napért.  Ezek az utolsó napok a vége felé. Az utolsó napi szőlőmunkások vagyunk.

Jézus, amikor felvette a szőlőjébe a munkásokat – illetve a példabeszédben a szőlősgazda –, volt, akit az első órában vett fel, aki tizenkét órát dolgozott, és volt, aki az utolsó órában jött, és azokat is felvette. (Mát. 20.) Amikor a fizetség kiosztása jön, mindenki ugyanazt a fizetséget kapja. Az egyik szolga ezért gonosznak nevezte a gazdát, aki megkérdezte: miért nevezel engem gonosznak?

Áldottak vagyunk tehát. Halleluja. Igenis áldottak vagyunk. Tegnap is elmagyaráztam, hogy miként működik ez az apostolság. És ha valaki lemaradt erről, akkor elég ostoba. Sokan maradnak le erről.

Tegnap is sor került egy apostolságra való felkenetésre. Előtte nem gondolkodtam felőle, akkor hozta a Szent Szellem. És halleluját mondunk ezért. Talál, és úgy elsüllyed, mint a Titanic. Van, akinek már elment így a hajója.

Róma 15,24–29.

24. Ha Hispániába megyek, elmegyek hozzátok. Mert remélem, hogy átutazóban meglátlak titeket, és ti elkísértek oda, ha előbb részben beteljesedem veletek.

Ma is lesz a Szent Szellemnek kiosztása, két személyt mutatott ma is a Szent Szellem. Türelemmel vár az Úr, mert még a jövő vasárnap is lesz kettő.

25. Most pedig megyek Jeruzsálembe, szolgálván a szenteknek.

A 26. versben adományok gyűjtéséről beszél a szegények részére.

26. Mert tetszett Macedóniának és Akhájának, hogy a jeruzsálembeli szentek szegényei részére némileg adakozzanak.

27. Mert tetszett nékik, és tartoznak is vele. Mert ha a pogányok azoknak a szellemi javaiban részesültek, tartoznak nékik viszont szolgálni a testiekben.

Tehát arról van szó, hogy miután a pogányok hívőkké lettek a zsidók által, hogy a zsidóknak adakozzanak.

28. Ezt azért, ha majd elvégezem, és nékik e gyümölcsöt átadom, titeket útbaejtve megyek Hispániába.

29. Tudom pedig, hogy mikor hozzátok megyek, a Krisztus Evangéliuma áldásának teljességével megyek.

Mit mond ez a vers? A közösség szónak az egyik jelentése egy munkakapcsolat. Egy mélyebb közösséggé is válhat, szétosztássá is válhat ez a kapcsolat. Az apostolságba kerülésnek lesz ez az egyik jellemzője, ha tapasztaltátok, hogy az ember egy közelebbi kapcsolatba, egy meghitt mélységbe kerül az Úrral. Halleluja!

Mi a nagyon jelentős dolog ebben az igeversben? Hogy az áldások teljességével megyek! Nem a mennyei dolgokról beszél itt. Az Efézus 3,19-ben, amit mindig imádkozunk, ott is egy teljességről imádkozik. Hogy beteljesedhessünk az Istennek egész teljességéig – imádkozzuk.

Pál is ebben a teljességben járt, az Evangélium áldásainak a teljességében. Mit jelent ez? Azt, hogy itt a földön járhatunk az Evangélium áldásának a teljességében. Ez azt jelenti, hogy a kegyelem teljességének a megnyilvánulásait megengedhetjük az életünkben. A kegyelem Evangéliumának a teljes világosságáig eljuthatunk.

Nem zavar engem, a mai napon is hirdetem, hogy nem tartozom a törvény alá. Az ország kormányzásának a rendelkezései természetesen érvényesek ránk is. De nem tartom meg a keresztény törvényeket, sem a zsidó törvényeket, mert legalizáció [törvényesítés] van benne. Szégyent hoz az emberre, ha megszegi a törvényt.

Bűnössé teszi az embert, ha érvényesnek veszi magára nézve, mert a bűnnek az ereje a törvényben van. Bármilyen törvényre igaz az, hogy meggyilkolja a hitünket. Kárhozat alá kerül ilyenkor az ember, és szégyenbe kerül a semmi miatt. Hiszen maga Isten vegyült el a mi szellemünkben, a mi szellemünkkel egybefonódott.

Ki írta a törvényt? Maga Isten. És Ő az a Tanító, aki bennünk van. Amit tennünk kell, hogy a vacak testünket egyenesbe [egy vonalba] hozzuk az Igével. Hiszen annál rosszabb testi gyülekezet, mint a korinthusi, nem is létezett. Hallelujáztak a gyülekezetben, amennyire csak tudtak és utána lementek a bordélyházba. Ebben a mentalitásban nőttek fel, nem volt ez nekik újdonság. Nekünk mi a problémánk? ­

Tehát miután elmentek [a bordélyházba], nem azt mondta nekik [Pál], hogy ti bűnösök vagytok, most aztán térdre és térjetek meg. Nem ezt mondta nekik, hanem azt mondta, hogy gyertek közelebb és hallgassátok, mert nem tudjátok ti, hogy kik vagytok.

Nem lehet közösségetek a pogányokkal és azokkal a testi dolgokkal, az ő szexuális életmódjukkal, mert bennetek más szellem van. Mert Isten van bennetek! Ő van bennetek, Ő jár-kel bennetek, és azért teszitek ezeket, mert nem tudjátok, hogy kik vagytok. Három helyen is említi ezt, az 1Korinthus 3. fejezetében, a 6. fejezetben és aztán a 2Korinthus 6-ban is olvashatjátok.

Felhívja a figyelmüket, hogy tudjátok meg, hogy a ti testetek a Szent Szellem temploma. És hogy a szellemetek és a testetek is az Úré, mondja nekik. Amit tudunk az Úrnak adni, az az akaratunk, a lelkünk területe, az érzelmeink, az értelmünk, az intellektuális részünk, az elménk dolgai. És az Úr ezeket képes meggyógyítani, ha többé már nem akarsz óemberként élni.

Azt a régi testi életet a fejedben, a gondolataidban éled csak tovább. És ott vannak ezek a fellegvárak, erődítmények. Nézd meg, hogy mire alapozta az Úr a Gyülekezetét? Az idősebbik fiamnak is van egy ilyen erődítmény a fejében, azt mondta makacsul, hogy ő nem fog nősülni soha. Most már kis unokám van tőle, és meg is változott.

Örömmel mondom nektek, hogy 27-én el fogja venni a párját. Milliószor mondtam neki előtte, hogy neked meg kellene nősülnöd. De aztán szerelembe esett, és nézd meg, micsoda éveket fecsérelt el, 45 éves korára jutott el ide.

Már csak egy fiam van, akit meg kell nősítenem. Tudom, hogy miért van három lányom. J Lehet, hogy a lányokkal jobban jár az ember. Úgyhogy ne panaszkodjál, hogyha lányaid születnek. Tehát a három lánnyal együttvéve nem volt annyi gondom, mint a fiaimmal.

Ezek az erődítmények, amik akadályozzák az embert ilyenkor, hogy miként gondolkodik. Szeretem az Urat! – mondják. De tényleg szereted Őt? Valószínűleg csak úgy gondolod, hogy szereted. De visszakanyarodunk a jegyzeteimhez, mert ehhez kell kötődnöm.

2Péter 1,4.

4. Amely által a megígért igen nagy és becses áldásokkal ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon.

Nem isteni természetről van szó, amit a King James fordítás is mond itt különben. Az isteni fajtából részesek lehessünk, hogy a kívánságban lévő romlottságot elkerüljük a világban – így mondja az eredeti. Hogy ti ezt ki tudjátok kerülni, ki tudjatok menekülni belőle.

Hogyha az ember kimenekedett belőle, akkor mit keres lent a bordélyházban? Hit kell hozzá. Mert én kimenekedtem belőle, én szabad vagyok ettől. Egyenesen tudok menni az ilyen lányok mellett, úgyhogy rájuk sem nézek. A világi lányok ugyanilyen rosszak.

Amikor újjászületnek és az alkalmakra járnak, még akkor is van egy ilyen illatuk, bűzlenek a világtól, a világnak a régi illatától, ami rajtuk van. Ez még a sátáni természet rajtuk. Aztán lehet látni a dicsőséget az embereken, és azt is lehet látni, amikor ferde utakon járnak, amikor téves utakra térnek, és az ördöggel cimborálnak. Hogyan tudom megmondani ezt? Észlelhető, hogy a dicsőség leesett róluk.

Gondolod, hogy lehet úgy bűnös életet élni, hogy közben nem kerülsz önkárhoztatás alá? Tudd meg, hogy nem vagy tökéletes és úgysem fogsz tudni megtartani egyetlen törvényt sem. Senki nem lesz képes élni a keresztény életet, csak kegyelem által lehet. És a hitednek ahhoz működni kell, hogy még több kegyelmet tudj elfogadni, hogy az meg tudjon változtatni téged.

Tudd meg, hogy ebből a gyülekezetből elküldtem néhányakat, akik már régóta velünk voltak. Miért küldtem el őket? Mert nem volt bennük semmi hajlandóság a változásra. Tudják, hogy megbocsáttatik nekik a múlt, a jelen és a jövő bűnei.

De ezek a fajta majmok és az édesgetők, akik így csalogatják a másikat – a playgirlek meg a playboyok, akik csak játszadozni akarnak –, azoknak máshová kell menni, mert van erre egy érzékelésem, tudom, hogy kik ők.

Nagyon szeretik ezt a világot, szerelembe esnek ezzel a világgal, és elhagynak engem, mondja az Írás. Annyira szerette az egyik a világot, hogy elfordult az Úr szolgálatától. A világot jobban szerette. 

Ha visszajövünk az Államokból januárban, akkor fogok tanítani a Smita ciklusokról, a hétéves időciklusokról, hogy a rabbik mit mondanak erről. Csak a bolondok azok, akik nem látják az időket, mondja az Írás. (Mát. 16,3. 25,13.)

„Nem tudni a napot és az órát” – már ez is hazugság. Jézus nem tudta, és ők sem, mert csak két nappal előtte lehetett tudni, hogy mikor szólnak majd a kürtök. Ezt csak két tanú egybe­hangzó véleménye alapján tudták eldönteni, hogy itt az ideje, s akkor fújták meg a kürtöket. A professzorom pedig úgy tanította, hogy pontosan lehet tudni. A zsidóknak is tudni kellett volna, mégsem tudták.

Az 1Thesszalonika 5,1-ben mondja az Írás, hogy tinektek pedig nem szükséges, hogy az időkről tanítsak néktek, mert ti tudjátok azokat. A gyülekezeti korszak ideje lezárul és a testeknek a feltámadása jön majd ezután. Mondd: Tudom én ezeket az időket!

Hét évvel ezelőtt, amikor nagy csapattal mentünk Izraelbe, egy ilyen Smita zárásra, illetőleg kezdésre mentünk. 1994-ben volt az utolsó jubileumi esztendő, ami egy 50 éves cikluszárás. Ezután lehet a korszakok átlapolásában maximum 3x7 esztendő. Ezek a szombatesztendők, 7 éves ciklusok. És az Úr csak ezekben az időkben jöhet így vissza.

Tehát a Smita években mindig ugyanazon a napon volt, hogy a tőzsde összeomlott, hogy jöttek a különböző gazdasági tragédiák, a történések és a csapások. Mindig ugyanazon a napon jöttek, az Elul hónap [a zsidó naptár utolsó hónapja, augusztus-szeptemberre esik] 29-én, a kürtölések előtti nap. Miért pont azon a napon volt mindig a tőzsdepiac zuhanása? Meg van írva, és az emberek mégis ostobán nem vesznek tudomást ezekről.

Kitől kaptad az életedet? Megmondja az Írás…

1János 3,2.

2. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy amikor Ő megjelenik, hasonlókká leszünk Őhozzá; mert meg fogjuk Őt látni, amint van.

Már most Isten fiai vagyunk, írja. A teknon szót írja itt. Mindenkire igaz, hogy aki újjászületett, az teknon lesz, 100 %-ban Isten fia.

Amikor Jézus megjelenik, akkor hasonlókká leszünk Őhozzá. Mi ugyanis nem az Úr Jézus második eljövetelére várunk, mert akkor már mi is visszajövünk majd Ővele. Hanem az Úrnak a megjelenésére várunk. A levegőégbe jön el és mi akkor fogjuk megkapni a feltámadott, megdicsőült testünket, és minden egyes időkorszaknak a megdicsőült testei akkor jönnek elő. 

És itt az 1János 4,17-ben mondja: mert amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világban. Az ördög pedig le van győzve, és a lábunk alatt van. Amit ő képes eléd hozni, az egyedül a nagy füstök. A füstöt fújja és úgy tetteti magát, mint az üvöltő oroszlán. De nincs foga, hogy bekapjon, csak cuppogni képes, a halottakat csókolgatja, ijesztgeti. Az ördög van itt, mondják.

Az egyik alkalmamon, amikor még a szolgálatom legelején voltam, egy fiatalember felugrott, s azt mondta, itt valami nem stimmel, mert az ördög van itt. Egyik démon jockey volt, aki kergette a démonokat. Nem mondtam egy szót sem rá. Ez volt 23-24 évvel ezelőtt. Nekem a teljesség megadatott, az Evangélium teljességére vagyunk elhívatva tehát. Áldottak vagyunk az Úrban!

Máté 11,12–13.

12. A Keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig a menny királysága erőszakot szenved, és az erőszakosak ragadják meg azt.

13. Mert a próféták mindnyájan és a törvény Jánosig prófétáltak.

Mit jelent az, hogy erőszakosak? Azt jelenti, hogy foglalkoznunk kell az ördöggel, meg az ő fajtájával, és ki kell őt szorítani az életteredből.

Amikor dicséred az Urat, és mondod, hogy minden az Ő kezében van, és az ördög majd elmegy, ha akar. Mondod, majd Isten elvégzi, Ő az, aki elvégzi, Ő az, aki irányítja a dolgokat. Nem Ő! Te végzed az irányítást, te irányítod azt, mert Ő ezt így rendelte.

A Máté 28. fejezetében Jézus nekünk adott minden hatalmat. Vagyis ez a hatalmunk megadatott. És Isten királysága képviseletében kiszorítjuk az ördögöt az élettereinkből. Nem kiszorulunk és hátraszorulunk, hanem az ördögöt szorítjuk vissza, és mi megyünk előre. Ezt jelenti ez. Tehát az Evangélium erről szól.

Amikor dicsérjük így az Urat, hogy dicsérlek Uram, halleluja és azt mondjuk, hogy mindeneket Ő irányít… Valójában Isten semmit nem tud tenni, amíg valaki nem imádkozik. És Isten nem keresztényt küld, hanem Isten hitet küld, hogy hegyeket mozgassunk.

Panaszkodik valaki, hogy olyan nehéz itt ezen a helyen. A két füled között olyan nehéz, ott van a nehézség, és a szádban. Ez a két nehéz hely van, ezektől meg kell szabadulni. Az újévi elmét öltsd fel, kedves pásztor és úgy gondolkodjál, ébredj fel!

És itt van valami, ami nagyon nyomós. Nem én mondtam ezt, maga az Úr mondta, amit most olvasok. Én szeretem az Urat. Tényleg szereted? Ez pedig a Lukács 14. fejezetében van.

Lukács 14,26­–27.

26. Ha valaki énhozzám jön, és meg nem gyűlöli az ő atyját és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga életét is, nem lehet az én tanítványom.

27. És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és énutánam jön, nem lehet az én tanítványom.

A „keresztjét hordozza” azt jelenti, hogy az ő elhívását hordozza. Odamész, ahová Ő irányít, hogy menjél, nem máshova, és nem találsz kifogásokat. És addig vársz az Úrra, míg Ő meg nem mutatja, hogy hová menj és hogy mikor.

Isten maga a családnak a teremtője, Ő adta a szüleidet, Ő adta a gyermekeidet és Ő adott neked mindeneket. És a mennyben egy örökkévaló helyet is adott neked. Ha elhívott vagy, akkor ez lesz az első, amit meg fog nézni, mielőtt Isten felkentjévé leszel.

Szeretem a családomat, mondod. Olyan vagy, mint a franciák, akik szeretik az anya­nyelvüket. Sokan lesznek ott a pokolba söpörve, sajnos. Mert tele lesz a pokol velük. Nem panaszkodunk, és nem nyűglődünk ezen.

A másik vers, ahová megyünk: azt mondja, hogyha nem követed a Szent Szellemet és a hívásodat, ha a hívásodra nem adsz választ…

Máté 10,32. 36–39.

32. Valaki azért vallást tesz énrólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt;

36. És hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe.

37. Aki inkább szereti atyját és anyját, hogynem engem, nem méltó énhozzám; és aki inkább szereti fiát és leányát, hogynem engem, nem méltó énhozzám.

38. És aki föl nem veszi az ő keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó énhozzám.

Vagyis, aki nem veszi fel az elhívását és nem követi az Urat, az nem méltó hozzám, mondja Jézus.

39. Aki megtalálja az ő életét, – itt a földön, aki élvezi azt, azt mondja, hogy ez igen, megtaláltam, az – elveszti azt; és aki elveszti az ő életét énérettem, megtalálja azt.

Az én életem sokkal jobb, mintha ott maradtam volna Texasban és milliárdos lennék. Sokkal jobb az életem, több jutalmam lesz. És igazából nem is adtam fel semmit, mert mindazt szemétnek ítéltem, amit otthagytam. A Filippi 3. fejeztében olvasni ezt, mert feladta az addigi nagy életet. És az emberek életében változásoknak kell jönni.

Mondok valamit, nem sok idő van az elragadtatásig! Úgyhogy nem kell hosszú ideig élni ezt a borzalmas életet itt a földön. De ha elvéted itt, akkor a mennyben, az örökkévalóságban borzalmas életed lesz, [sajnálni fogod az elvesztett jutalmakat].

Álljunk fel! Ez így mára elég volt, és akikkel egyeztettem, hogy a mai napon előrejönnek, Keszthelyi Györgynét kérem szépen, hogy jöjjön előre. És a másik személy, akivel egyeztettünk, Váriné Ilona is jöjjön előre.

A hölgyek és a lányok! Nem én álmodtam ezt, nagyon örülök nektek. Mindkettőtöknél az apostoli jelek megmutatkoznak. A szívetek vágya az Úr szolgálata! A Szent Szellemmel nem is kellett vitatkoznom a ti személyeteket tekintve, csak örvendeztem, hogy jelzett benneteket. A kapcsolat, amit kiépítettetek az Úrral, el fog mélyedni. Még közelebb kerültök Őhozzá.

A Balaton északi része még felszántatlan. Sok munka van, s ehhez nem sok időnk van. Tehát nem mondom, hogy terjeszkedni kell, csak látom, hogy még sok a munka, még sok terület van. Sok-sok munka. És meg fognak érkezni a szükséges anyagiak is hozzá, és az Úrnak áldottjai lesztek így. Halleluja! A Szent Szellemnek az ajándékosztásai voltak ezek. 

Most együtt fogunk mondani egy megvallást: Köszönöm Úr Jézus Krisztus, elfogadom, és áldott vagyok, és abban járok. Az Úr Jézus Krisztusunk teljességében járok. Telve vagyok az Úr Jézus Krisztussal. Szeretem az Urat, és követem az Urat életem minden napján. A Krisztus Evangéliuma áldásainak teljességében járok. És áldott vagyok. Áldott vagyok!

Örvendeznünk kell az elhívásokban. A kenet olyan erős a mai napon, hogy mi is majdnem elesünk benne. A mai napon biztos, hogy tanultatok valamit a Mennyei Atyáról, az Úr Jézusról és a Szent Szellemről. Énekeljük el: Döntött a szívem, követlek Jézus. Halleluja!

Az Úr áldásaiban gyönyörködtünk ma is és az Ő szeretetében. Az életeteket átadtuk az Úrnak. Nagyon fontosak vagytok az Úrnak itt a földön! Teljesedjen be az Úr akarata felettetek. Csodálatos újesztendő előtt állunk mindannyian! Az egész világ a sötétségben vesztegel, de mi a világosságban járhatunk. Ámen!

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL