2014.11.29.  

 

A SZERETET ELHÍVÁSA

Jim Sanders élőben elhangzott tanításának nyers szövege

2014. november 23.

 

Áldjuk, Uram, a Te szent nevedet, a szent, szent, szent nevedet. Hatalmat veszünk a terméketlenség felett, Atyám. A prosztatának parancsolunk, hogy tökéletes méretet öltsön fel! Minden gyulladás eltávozzon! A [asszonyi] méheknek parancsolunk, hogy termékenyek legyenek! Minden rendellenességet megtörünk. Megparancsoljuk, hogy eltávozzon a testekről, bármi legyen is az, ami akadályozza a fogantatást. Ezt mondja a Szellem.

Jézus nevében hatalmat veszünk minden fájdalom felett, minden betegség felett, minden rendellenesség felett. Ezek a szervek gyógyulást vegyenek! Köszönjük Atyám, hogy a prófétálás szelleme van jelen és a Szent Szellem minden ajándéka megnyilvánul. Minden dicsőséget az Úr Jézus Krisztusnak adunk a mai napon, azért, amit elvégez az Úr Jézus, amit eddig végzett, és amit ma tesz minden életben. Tiéd legyen a dicsőség Atyám, a Jézus nevében. Ámen.

Öleld meg a szomszédodat. Csodálatos a mai nap. A számos bejelentések között az első, hogy szombaton imakonferenciánk lesz. A mai tanítás után fogod látni annak a fontosságát, hogy itt legyél.

Azután itt van a karácsonyfa „gondunk”. Van már felajánlásunk, nem is egy, megnézzük ezeket a fákat, és ha valakinek lenne még felajánlása és még nem tette meg… Szeretem a feldíszített karácsonyfákat én magam is. Halleluja!

A mai nap egy különleges nap. Néhányatoknak talán nincs róla elképzelése sem, talán még azoknak sem, akiknél kézrátételre kerül sor. Prófécia által lesznek elrendelve ezek a helyek a mai napon is.

Amit szólni kell, novemberben nagy változások lesznek, és Isten kegyelme által jönnek ezek elő. Az Úr múlt vasárnap kezdte ezt, és nekem is egy nagy megértésem volt benne. Tíz-tizenkét ilyen hely lesz, és valószínűleg akkor ott ennek vége lesz. Apostoli kijelölések, kenetek lesznek. Egy pásztort és egy prófétai helyet is kijelölünk ma. Ezek át lesznek helyezve az életekre. Az 1Korinthusi levél 12. fejezetében található.

1Korinthus 12,4-6.

4. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Szellem.

5. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr.

6. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben.

Az Úrnak ajándékairól olvashatunk itt. A Mindenható működéseiről, a Szent Szellem szolgálatairól és ajándékairól, valamint a Szent Szellem különleges működéseiről. Nem mondom, hogy nem hittem soha a prófétálásban, de ilyen módon, mint ahogy most ez előjön, eddig nem láttam. Tisztán jött ugyanis elő a múlt vasárnap, és amikor énekeltünk itt, akkor hozta az Úr, ilyen gyorsan.

Az Efézusi levél 4. fejezetében kezdjünk. Egy kicsit fogok erről magyarázni. Ismerem mindazokat, akiket kiszólítok majd – mint ahogy Pál is ismerte őket –, akikre ma a kezemet teszem. Pál például ismerte Timótheus nagymamáját és az édesanyját is. Ugyanígy bátorította Timótheust, három helyen is utalván arra, hogy az elődeinek is hite volt.

Palástok vagy köntösök. Ezekben is ki kell fejlődni. Ezek ma át lesznek adva a Szent Szellem által. Nektek majd meg kell tanulnotok, hogy miként működnek ezek. Csak az Úrtól lehet megszerezni ezeket, senki mástól.

Régóta működök én magam ebben a kenetben, és így te áldottja lehetsz az Úrnak. Van, aki 12 órát munkálkodik, és van, aki az utolsó órában ment munkába. Ezek az átruházások addig lesznek rajtatok, amíg itt a földön vagytok, itt éltek. Sok mindent jelenthet ez is.

Timótheusra is így került rá a kenet, prófétálás által. A kegyelem szolgálata lesz ez, és semmi köze nincs ahhoz, hogy mik zajlanak konkrétan a gyülekezetekben. Nem a gyülekezetek felett kapsz királyi hatalmat, hogy ott uralkodjál, hanem az ördög felett kapsz uralmat, hogy felette uralkodjál.

Egy bizonyos értelemben mindazok, akikre ma sor kerül, változtatniuk kell majd az életükön, mert a Szellem által, prófétálás által egy pozícióváltás történik majd ezekben az életekben. Hogy melyikük végzi majd a három közül, az Atya, a Szent Szellem, vagy a Fiú? Valamelyikük a három közül.

De nem a [hívők feletti] uralkodásra kapsz egy szolgálati ajándékot. Mert Pál így tanítja, hogy a legnagyobb mindeneknek legyen a szolgája. Tehát nem a gyülekezetek fölé kerülnek így kinevezéssel ezek a szolgálók, akik ma kijönnek. Nagy képességeket fogtok kapni arra, hogy még szorosabb közelségbe kerüljetek az Úrral. Az Efézusi levélben…

Efézus 4,1-8. 11-17.

1. Kérlek azért titeket, én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhivatástokhoz, mellyel elhívattatok.

2. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben,

3. Igyekezvén megtartani a Szellem egységét a békesség kötelékében. 

Ezek a szolgálatok a békesség egységét fogják szorgalmazni.

4. Egy a Test, és egy a Szellem, mint ahogy elhivatástoknak egy reménységében hívattatok is el;

Meg fogom mutatni nektek, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége.

5. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség;

6. Egy az Istene és Atyja mindeneknek, aki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik.

7. Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint.

A kegyelemben való növekedésben lesztek részesítve.

8. Ezért mondja az Írás: Fölmenvén a magasságba, foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek.

Amikor felment, adott ajándékokat. A 11. vers sorolja:

11. És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélis­tákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul:

12. Szolgálat munkájára tökéletesítve a szenteket, a Krisztus Testének építésére:

13. Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére,

14. Hogy többé ne legyünk gyermekek, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek álnokságától, tévútra csábító ravaszságától,

15. Hanem az igazságot szólván szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban;

16. Akiből az egész Test, szép renddel egyberakva és egybeszerkesztve a kapcsok összességének segítségével, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkásságával teljesíti a Testnek növekedését a maga fölépítésére szeretetben.

Ezek a kapcsok, amik most hivatalba jönnek, majd segítik a Krisztus Testének a növekedését.

17. Ezt mondom annakokáért és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint ahogy a pogányok járnak az ő elméjüknek hiábavalóságában,

Adott ajándékokat, a kegyelem mértéke szerint osztván ezeket ki.

Efézus 4,7.

7. Mindenikünknek pedig adott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint.

Tehát ajándékot kaptok, Krisztustól osztott, az Ő kegyelme szerint osztott ajándékot. Isten képes arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy minden jó cselekedetekre bőségben legyetek, mindenre elegendő legyen, mindenekben.

2Korinthus 9,8.

8. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek.

Ha ezen meditáltok, akkor meg is látjátok ezt az ellátást. Pál buzdítja Timótheust, hogy abban az ajándékban bátran lépjen elő, amit kapott. Kicsit elmagyarázom majd, hogy ez hogyan működik. Megy az ember helyekre, és sokszor tapasztalja, hogy ebben a kenetben az ember elmegy akár egy emberért is.

A legelején, amikor kezdtem a szolgálatot, 25 évvel ezelőtt, elmentem helyekre. Volt, hogy egy héten 10-15 helyen is jártunk. Nagy üldöztetésekben volt részünk, és mindig próbáltam Törökszentmiklóst lemondani. Nem szerettem igazából ezt a helyet, gyűlöltem, és nem fedeztem akkor még fel, hogy az Úr egyvalakiért küld engem mindig vissza.

Az ember nem tudja ezt kigondolni előre, hogy az Úr miért küldi egy helyre, lehet, egy személyért mész oda. Indiába például két emberért mentem alapvetően. De aztán végül is négy impartálásra [közlések, átadások] került ott sor.

Ezek ott impartálások voltak. Két különböző módon végezheti ezt az Úr. A Máté 16,17-ben azt mondja az Úr Péternek, hogy ezt te kijelentés által kaptad.

Máté 16,17.

17. És felelvén Jézus, monda néki: Áldott vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám.

Ezek a szolgálatok mind szellemben vannak. Péter kijelentés útján vette azt az igazságot, hogy ki is az Úr valójában? A mennyei Atyától vetted ezt, az Atyától, aki a mennyben van – mondta Jézus.

Egy hatalmas apostol Ausztráliában azzal a jó tanáccsal látott el, hogy soha ne próbáld elmagyarázni az embereknek, hogy ez hogyan működik. Az igazságban járunk és így semmi nem lehetetlen annak, aki hisz. Ami prófécia által így át lesz adva.

Valószínűleg most még nem értesz meg mindent ebből, de próbáld majd az Urat követni és akkor egyre jobban meglátod. A legnagyobb része olyan képességek, amik beléd lettek már amúgy is teremtve. Biztosíthatlak afelől, hogy az ördögnek nem tetszik, ami most zajlik.

Az Úr akaratát fogod „megszülni” városok és nemzetek fölött, amit a saját képességeink szerint úgysem tudnánk megtenni. Egy szellemi házat épít ki az Úr ez által, amelyben benne van a kormányzás is. Mivel senki nem tud megfelelni erre a saját erejéből, ezért az Úr bátran jelölheti ki az Ő választottait.

Akik önerőből akarnak megigazulni, azoknak megmondom az Igét, hogy nincs bölcsesség, és nincs olyan tanács és értelem, amely megállna az Úr Jézus Krisztussal szemben. Amikor az ember önerőből kíván megigazulni Isten előtt, akkor nem képes megállni előtte.

Tudjuk, hogy az Úr maga a [szőlőtő], a gyökér, és mi vagyunk azon a hajtások, és az Ő élete folyik át rajtunk keresztül, és akkor tudunk gyümölcsöt teremni. Jézus tanította, hogy nálam nélkül nem vagytok képesek tenni semmit sem. Mert mindent Ő végez.

Az Ige, amit adtam nektek, a 2Korinthus 9,8, amin majd meditálnotok kell, hogy Isten hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét. Mert olyan helyekre visz el benneteket, ahol úgy tűnik, hogy nincs remény rá, és nincs ajtó hozzá. És akkor mégiscsak megnyílik majd. Neked semmi közöd nem lesz ahhoz, hogy miként nyílik meg.

Az istentelenek, ahogy ezt János apostol mondja, nem várják ki, amíg Isten megváltoztat valamit. Nem várják ki. Láttam a prédikátorokat a világon mindenfelé, hogy beleugranak a dolgokba. Isten elé ugranak és nem várnak Őrá, hanem saját maguktól próbálják megoldani.

De vannak köztünk olyanok is, akik várakoztak az Úrra és alázattal teljesen tették ezt. Amikor Benny Hinn jött hozzánk, akkor azt mondta, hogy már úgy jövök, mint egy közületek, nem, mint amerikai jövök hozzátok. Én várakozom az Úrra, és ő is ezt teszi. A Máté 6,6 mondja, hogy menjünk be abba a belső szobába.

Máté 6,6.

6. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van, és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.

Mindazokra, akikre ma kézrátétellel kerül így sor, azokra igaz, hogy az Úrral több időt kell töltenetek. Mert ha nem kaptok az Úrtól valamit, akkor nem lesz mit továbbadnotok az embereknek. A szolgálat, amibe most kerültök majd, az különbözik a próféta szolgálatától.

A prófétának egész napját imádsággal kell töltenie, imádkoznia kell. Az apostol pedig képes menetelni napokig, hetekig anélkül, hogy imádkozással időt töltene. Nektek amúgy is szellemben kellene lenni, mindig összeköttetésben az Úrral.

Pál azt mondta, hogy én többet imádkozom nyelveken, mint ti mindannyian együttesen. Az igazság úgy van, hogy Jézus azt mondta, hogy kövess engem, és én majd emberek halászává teszlek téged. Gordon Lindsay – aki a bibliaiskolánk alapítója volt – tanította, hogy az Úr soha nem használt felekezeteket arra, hogy ébredéseket hozzon elő. Ezt is képesek vagyunk megváltoztatni.

A mi felekezetünk úgymond nem szorítja törvények alá a szolgálókat, szabadságban tudtok szolgálni a Szellemben. Az evangélisták szabadok, hogy szolgáljanak, amerre hívja őket az Úr. Ha az ember a Szellemet követi, akkor úgysem lesz abból semmilyen viszálykodás vagy szakadás.

Az okok és annak a kihatásai, hogy mi is az, amire Isten elhív minket… Az első gondolat nagyon fontos, hogy mit szeretnénk látni a városunkban? Szeretnénk, ha Isten akarata meg tudna születni abban a városban.

A kérdés így hangzik: mi az, amit te szeretnél látni a szellemedben? Ebben az időben, a mai napon mi a legfontosabb? Megmondom neked. Szeretné az Úr, ha megértenéd a Szent Szellem szolgálatát, Ő meggyőzi a szíveket a bűn, megigazultság és ítélet dolgában. Ez az első számú munka, amit a Szellem végzett eddig is, és ezután is ezt fogja végezni.

Jézus említette ezt az Igében és el is magyarázta. Ez alapvető dolog az evangelizációban, és akkor is működött, ha te nem is gondoltad végig ezt, hogy így működik. Akkor is ez az igazság. Mostantól egy jobb megértésed lesz ebből, biztosan.

János 16,7-11.

7. De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a Vigasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm Őt tihozzátok.

8. És Ő, amikor eljön, megfeddi a világot bűn, megigazulás és ítélet tekintetében.

9. Bűn tekintetében, hogy nem hisznek énbennem,

10. Megigazulás tekintetében, mert én elmegyek az én Atyámhoz, és többé nem láttok engem,

11. És ítélet tekintetében, mert e világ fejedelme megítéltetett.

Dicsérjük az Urat! Jézus mondja, hogy majd ha eljön, Ő megfeddi a világot. A Szent Szellem végzi ezt, tehát ez egy szellemi munka. Ez nem úgy jön elő, hogy te fejbe csapkodod az embereket azzal, amit prédikálsz, hanem ezt a Szent Szellem végzi, ez egy szellemi munka.

A Szent Szellem által van ez a megfeddés a szívekben – a bűn, a megigazulás és az ítélet tekintetében. Elmondhatod, hogy a bűneink megbocsáttattak a múlt a jelen, és a jövő vonatkozásában. Ugyanis te újjá vagy születve.

Azokról beszél itt, akik nem hisznek Jézusban, akik elutasítják Jézust. Egyetlen okból kerül az ember a pokolba, hogyha elutasítja az Úr Jézust, mint élete Urát és megváltóját.

2Korinthus 4,4.

4. Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges Evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.

Az ördög jól tudja, hogy az Isten szívének sérelem, hogyha valaki annak ellenére, hogy az ár ki lett fizetve érte, nem kerül be a mennyek országába, hanem elveszik. A megigazulás dolgában is megfeddi a világot az igazak és a nem igazak vonatkozásában is. El fogja ezt magyarázni nekünk az 1Péter 3,18-as Ige. Ez a Szent Szellem által történő meggyőzés.

1Péter 3,18.

18. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen; megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén Szellem szerint;

Egy átváltás [helycsere] történt. Mi nem a saját cselekedeteinkből kifolyólag leszünk megigazultak, mert csak egy név van, amelyben meg lehet igazulnunk, és ez a Jézusnak a neve. Ő minket Istenhez hozott ki. Ő bűnné tétetett értünk és a halálba került.

A vérét ki kellett ontania érettünk. Így Istentől elkülönült erre az időre, de utána újra megeleveníttetett Szellem szerint. Miközben bizonyságot teszel valakinek, vagy csak egyszerűen közelében vagy, az illető kaphat erről egy belső meggyőződést.

Azt vettem észre, hogy az emberek nem szeretnek mellettem ülni a repülőgépen, mert „megszomorítom” az útjukat. Az ítélet dolga például. Hiszen megítéltettek, az ördög és minden bukott angyali serege vele együtt ítéletet kapott. Mindazok, akik vele együtt vannak egy táborban, azok a kárhozat alá kerültek. Az örökkévalóságot a tűznek tavában fogják tölteni, mert oda lesznek bevetve.

Énok könyvében olvashatod, hogy próbáltak megtérésre indulni és Istentől megtérést kérni, de elutasította őket. Nem fogadta, mert ők az Isten örökkévaló világosságában születtek meg és úgy [ennek tudatában] tagadták meg Őt. Az ő számukra készítette Isten ezt a fajta örök kárhozatot.

A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön, pusztítson. Én [Jézus] azért jöttem, hogy életük legyen és azt bővölködően élhessék. Ezt most megértjük-e? Miért vagy pont abban a városban? Azért, mert az emberek még nem kaptak meggyőződést a bűn, a megigazultság és az ítélet dolgában.

Egyetlen bűn van, ami miatt a tűznek tavába kerülsz te is az ördöggel: ha visszautasítod az Úr Jézus Krisztust, mint életed Urát és Megváltóját. Mindaddig a bűn és a kárhozat alatt vannak, míg az Úr Jézus Krisztus megváltó munkáját el nem fogadják magukra nézve.

Ezek, akik a városodban ott élnek, nincsenek meggyőződve erről. A láthatatlan Szent Szellemnek ez a megfeddő munkája még nem lett elvégezve rajtuk. Most a bűn terheli őket. Az ember a szellemében egy meggyőződést akkor kap ennek az igazságáról, ha a Szent Szellem megfeddi, vagyis meggyőzi őt erről. Ez nagyon erőteljes tud lenni.

A szomszédjainkon vettük észre, akiknek soha nem prédikáltunk, és nem beszéltünk erről, mégis elkezdték az életüket megnyitni, és a lányom tudta az egyiküket az Úrhoz vezetni. Egyre inkább csak ivott és ivott, és részegebb lett, és míg egy napon megkapta ezt a meggyőzést a szívében a Szent Szellemtől.

A Szent Szellem szolgálata nem abból áll, hogy azt mondja nekünk, hogy mi győzzük meg őket, hanem úgy írja, hogy a Szent Szellem fogja megfeddeni őket. Bűnösök vannak körülöttünk mindenkor, minden időben. Mi pedig kellene, hogy számítsunk a Szent Szellemnek erre a szolgálatára.

Néha beülök egy kávézóba, és az emberek fogják magukat és elmennek mellőlem. Annyira rosszul nem nézek ki. Meg is fürdök, fogat is mosok, és mit mondhat ilyenkor az ember? Elfutnak, elmenekülnek. A Szent Szellem az, aki felfedi nekik a különbözőséget a bűnös létük, és a Krisztusban való megigazult jövőbeli életük között.

Az újjászületett életünknek azután az a feladata, hogy ebben a megújult életben felnövekedjünk, és lássuk egyre jobban ezt a világosságot. Akik még nem fogadták el az Urat, azoknak pedig ez a meggyőzés van a szívükön, hogy az ítélet alatt vannak, mert e világ fejedelme megítéltetett. Krisztus volt az, aki megbocsájtott nekünk és minket igazzá tett. Az igaz tette ezt a nem igazakért. Jézus tette ezt az elveszettekért.

A sátán ítéletet kapott és kárhozat alá került. Mindenki, aki az ő munkáját végzi, az is kárhozat alá kerül vele együtt. A Szent Szellem hozza ezt a belső meggyőzést, a pokoltól való félelmet, és rettegést felébreszti benned.

Két autóval mentünk tankolni, Csaba éppen velem volt és láthatta. Nekitámaszkodtam az egyik autónak és az illető, aki ott volt és tankolt, angolul beszélt. Jézus ellen be volt oltva, lehetett látni rajta. Szóba elegyedtünk így, és kérdően mondta, hogy hát tényleg Jézus egyáltalán él-e vagy mi van és stb.

Mondtam neki, hogy jár hozzánk a gyülekezetbe valaki, aki meghalt és a pokolba kapott belátást. Akkor az ábrázata megváltozott. Teljes meggyőződést kapott. Azt mondta: én keresztény neveltetést kaptam, vagyis hívőként születtem, és hiszek Jézusban.

Amikor elmondta az imádságot, hangosan mondta: Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hangosan mondta. Addig csak ostobán beszélt, de akkor, amikor ez a megértés megtörtént, akkor gyökeréig megváltozott és befogadta az Urat.

A keresztények körében használom ezt a bizonyságot most. Amikor jöttem haza Indiából, akkor is volt egy „keresztény”, aki nem akarta elfogadni az Urat. 250ezer dolláros bevétele van évente, nagy cégnél dolgozik és éli a jó életét. Azt mondta, hogy simán alszik enélkül is, úgyhogy nem kell ez neki. Elrontottam a jó álmait.

Ha amúgy is hisz az ember Jézusban, akkor miért nem akarja elfogadni Őt Urának? Hogy lehet ennyire ostoba? A Szent Szellem által kell ez a fajta megfeddés, hogy a szívükben előjöjjön erről a három dologról a meggyőzés.

Hogyan fog a város megváltozni, ahol élsz? A közbenjáró imádságok által is, amit végzünk. 119. Zsoltár 136-os Igéje mondja:

Zsoltár 119,136.

Víznek folyásai erednek az én szemeimből azok miatt, …

Amikor a hivatali helyemen vagyok és az Úrral vagyok, sokszor folynak azok a könnyek. Mondom, hogy valami nincs rendjén, Uram. Egyek vagyunk Istennel. Képesek vagyunk kifejeződésre juttatni az Úr érzelmeit, mint ahogy a régi idők prófétái is tették.

Tudunk így szomorúságot érezni az elveszettek irányában, vagy csak az az egy érdekel, hogy mekkora nagy lesz a gyülekezeted? Miről szól a szolgálatod? Hogy sok pénzed legyen, vagy hírneved legyen? Az elveszettek meg tudják-e érinteni a szívedet, akik körülötted vannak? Hogy imádkozol-e ezért, hogy a bűnösök a szívükben egy meggyőződést kapjanak a Szent Szellem által, hogy szükségük van az Úrra?

Ez a Szent Szellemnek a szolgálata, és azért végzi ezt, azokon végzi, akik nem hisznek énbennem – mondja Jézus. Ha szeretnéd a Szent Szellemnek az igaz szolgálatát látni… Mit szeretne az Úr tenni? Mit akar az elveszettekkel tenni? Azért halt meg, hogy üdvözítse őket.

A repülőgépen is látom állandóan, hogy jön ez a fajta meggyőzés a szívükre. Néhány hónappal azelőtt Németországból jöttem hazafelé. Két-három telefonon és az iPod-ján felváltva ment az információcsere. Magyar ember, és mondta, hogy olajban és a gázban utazik, és 50ezer dollár havi jövedelme van.

Az Úr már ugyan foglalkozott vele előtte is, mert elmondta, hogy nincs megelégedve az életével. 42 éves és beutazta a világot, főleg Kanadát. Nem figyelt az utasokra, a telefonján pötyögött végig, mentek az üzenetek föl-alá.

Mondtam neki, hogy tudod-e az Úrról a dolgokat? Különleges dolog az, ahogy az Úr megragadja a figyelmüket. Azt mondja: nincs benne a szerződésemben, hogy ezeket a nagy összegű, húszmilliós számlákat írjam alá, és hagyjam jóvá. Mondtam, hogy én szívesen megteszem. J

Az Úr már foglalkozott vele. Kérdezte, hogy melyik gyülekezetbe kell járnom, hogy újjászülessek? Jó hírem van a számodra – válaszoltam –, most azonnal befogadhatod az Urat. Magyar nyelvű létére angolul kellett az üdvösség imát elmondania.

Aztán visszament, visszakanyarodott az üzleti dolgaira. Halleluja! De szeretem a békességet. Isten gyarapítja az övéit, mi meg szeretnénk mindnyájukat megnyerni. Ez másfajta dolog volt, mert ő egy meggyőzést kapott az Úrtól.

Aztán megint volt egy másik utas, amikor Frankfurtba utaztam. Azt mondta magáról, hogy én egy ateista vagyok. 42 éves lehetett ő is, és én az összes ateistának megmondom egyformán, hogy rossz hírem van a számotokra.

Ez megadja az alapjait annak a közbenjáró imádságnak, amit mi rendszeresen folytatunk. Fontosabb ez, mint valaha, hogy eljussunk azokra a helyekre, ahol az Úr ezt a meggyőzést szeretné elvégezni a szívekben, hogy ott legyünk azokon a helyeken.

Még valami azoknak, akik újak: amikor Ábrahámot elhívta Isten, és amikor elhívott téged, akkor neked arra választ kell adnod. Le kell állnod az addigi dolgokkal, és magányosságban az Úrral kell lenned. Amikor az Úr jelenlétében így bekerülsz, akkor nincs olyan tanács, vagy olyan segítség, ami ott tudna lenni a segítségedre.

Oral Roberts beszélt erről, és velem is sok esetben megtörtént ez, hogy bementem egy szobába, és az Úrnak egy jelenléte volt ott. Az Úrnak a félelme volt ott jelen. És azzal kapcsolatban semmit nem lehet tenni, akkor csak annyit mondhatsz: Uram, ne az én akaratom, hanem a Tiéd legyen meg!

Vannak olyan helyek az Úrral való járásban, ahol senki nem tud segíteni, amikor az ember tudja, hogy sehonnan máshonnan nem jöhet a segítség, csak Istentől. Az ember felkészítheti magát ezekre. Eljön az idő, hogy meg kell állnunk Istennel.

Amit az ember lát a szellemben, azt tudja behozni ebbe a világba [hit által]. Ha nem látsz ott semmit, akkor nem tudsz semmit sem visszahozni ide.

Abból, amit múlt héten is tettem, és ma is fogok tenni, azt a mai napon is és a múlt hét során is láttam előre. És láttam a végét is. Ketten vannak, akik ma nincsenek itt. Mivel nem jöttek, ezért kimaradnak ebből. Nem tudja senki, hogy kik ők.

De Jézus mondja mindenkinek, hogy menjünk be a belső szobába, és ott töltsünk időt vele. János apostol maga is először téves tanításokban volt benne, a gnosztikusoknak [vallási-filozófai mozgalom] a tanításaiban, azután az Úrhoz fordult.

Pátmosz szigetére kellett mennie, egy évet ott töltött. És az első gyülekezet, amelyet alapított, az az efézusi gyülekezet volt. Nekik írja, hogy elvesztettétek az első szeretetet. Ez azt is mutatja, hogy az Úr akarja, hogy az olyan kapcsolatokkal sokszor fel kell hagynunk, amik nem Istennek tetszők, vagy amiből nem fakad hitünk.

Vannak olyan keresztények, akiktől teljesen elkülönítettem magam. Nem vártak az Úrra, hogy jöjjenek azok a jó irányú változások, hanem átadták magukat a pénz dolgának, és a pénznyerészkedésben vannak benne inkább.

Az Úrnak kell magunkat átadni, hogy Ő tudjon minket megváltoztatni a kegyelme által. A régi telefonszámokat nyugodtan ejtsd el. Zárd le az internetet és a Facebookot, és tölts időt az Úrral, ha az Úrnak akarod magad átadni, hogy tudjon használni téged.

Ezt a megfeddést, amit a Szent Szellem végez, erősebbé tudod tenni, ha erre odaszánod magad. Elő tudjuk hozni ezt a megfeddést a szíveken még anélkül is, hogy szólnánk az illetőhöz, vagy beszélnénk vele.

Az Úr szeretné, ha imádkoznánk, az imádságban részt vennénk, mert azt akarja, hogy szeressük a másikat. Azt is megmutatja, hogy mit imádkozzunk sokszor, és azt az imát, amit elmondunk, azt megválaszolja. Ez Istennek az irgalma.

Az új palástoknak a kiosztásánál ezt tudni kell, hogy vissza kell lépnünk bizonyos dolgokból, és át kell adni magunkat az Úrnak. Voltak olyan helyek, ahol teljesen egyedül maradtam, és senki más nem tudott nekem segíteni, csak maga Isten. Nagyon sok helyzetből kimentett engem. Mondja az Ige:

Jelenések 2,4.

4. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad.

Azt mondja, hogy elhagytátok az első szeretetet, vagyis nem szerettek engem, vagy nem szeretitek egymást úgy, mint a kezdetekben. Elvesztetted, elhagytad az első szeretetet – mondja a görögben. Vagyis az egész az Úrral való kapcsolatunkról szól, hogy kövessük a Szellemet. Hogy azt szóljuk is és meg is cselekedjük.

Ha Isten mutatja, hogy azt tedd meg, akkor azt meg is tudod tenni, képes vagy rá. De egy dolog nagyon fontos, hogy látnod kell magadat abban. Látnod kell, hogy mi az, amit kaptál az Úrtól. Hogyha az Úr azt odaadta neked, akkor azon meditálnod kell, és miközben elmélyedsz rajta, fog gyümölcsöt teremni az életedben.

Az elmúlt két-három évben egy vers volt így az Úrtól, és azon időzök állandóan, folyton-folyvást. Mert ezt akarja az Úr megcselekedni velem. Jézus neked ugyanígy mondja, hogy kövess engem, és majd én azt teszem, hogy az embereknek halásza leszel. A Szent Szellem fogja őket meggyőzni.

Minden elvégzett munkánk tűz által lesz megpróbálva. Akik a Szellemet követve végezték azokat, azok fogják megállni a próbát. A világnak a látásai, a világ álmai azok értéktelenek Isten szemében. Amikor István bizonyságot tett a zsidóknak, ők haragra gyúltak ellene, halálra kövezték őt. De azért a szívükben tudták, hogy mit tesznek, és Pál is ugyanígy meggyőzte őket a gyökeréig. Ennek ellenére megkövezték őt.

Carlos elment Kubába. Amikor először ment ki, akkor nem sok történt. Mikor visszajött, egy hónapra rá talán, akkor keresték őt, felkeresték volna őt. Volt, aki tolókocsiból akart kiszállni. Öt pásztor is kereste őt, hogy jó lenne, ha eljönne a gyülekezetébe és szolgálna.

A kegyelem az élete felett van, hogy Isten oda hívta őt el. Ez a kegyelem, kegyeltség azt hozza, hogy mi az, amit te meg tudsz tenni az Ő ereje által, s nem amit magadtól tudnál. Isten szeret téged. Ennek a képnek meg kell lenni magadban.

Akik az Úrra várakoznak, azoknak újul meg az erejük, és kapnak új látást Istentől. Felelősséggel tartozunk ezen a területen, hogy keressük az Urat. Ha látsz valamit így az Úrtól, akkor azon meditálni kell.

Az Úr nekem így a 2Korinthus 9,8-at adta: Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben mindenkor teljes elégségtek legyen, és minden jótéteményre bőségben legyetek.

A filadelfiai gyülekezetnek úgyis ajtó nyittatik. A Dávid kulcsai is ott vannak a válladon. Ezen kulcsok [hatalom] által, ami adatott neked, képes vagy megnyitni ajtókat és képes vagy bezárni. Ábrahámnak pedig azt mondta az Úr, hogy lásd, néked adtam ezt a földet.

Ezt a szót, amit az Úr szól hozzád, ragadd meg, és ha ezen meditálsz, akkor Ő lesz az, aki majd azt hozza, hogy te azt meg tudod cselekedni. Az Ige oly mértékig beléd kerül, hogy az elkezd teremni benned. Amikor a felhők megtelnek, akkor esik le az eső a földre.

Az Ezékiel 36,27-ben mondja, hogy az én Szellememet helyezem belétek. És azt hozom, hogy azt én parancsolataimban járjatok.

Ezékiel 36,27.

27. És az én Szellememet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsola­taimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.

Hogyan megy ez? Úgy, hogy az Igén meditálunk addig, amíg az meg nem tölt annyira, hogy megnyilvánulásban előjön az életünkben. Mit mondtak az apostolok? Azt írták az apostolok, hogy az Ige erőteljesen növekedett és hatalmat vett. A 2Korinthus 3,18-at nagyon szeretem, hogy míg az Ige tükrébe tekintünk, úgy elváltozunk dicsőségről dicsőségre.

2Korinthus 3,18.

18. Mi pedig az Úr dicsőségének visszatükröződését mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, az Úrnak szellemétől.

Ha az Igére tekintünk, akkor változunk el. Jakab levelében pedig az van írva, hogy aki beletekint és meg is marad abban. Halleluja! Meg is kell maradni abban. Egy kijelentésnek kell lenni arról a szívünkben, hogy mi zajlik. Isten Fia felől írja:

Róma 1,3-6.

3. Az Ő Fia felől, aki Dávid magvából lett test szerint.

4. A mi Urunk Jézus Krisztus felől, akit a halálból való feltámadás által a szentség Szelleme hatalmas erővel Isten Fiának bizonyított.

5. Aki által vettük a kegyelmet és az apostolságot a hitben való engedelmességnek okáért, minden nemzetek között, az Ő nevéért;

6. Akik között vagytok ti is, Jézus Krisztusnak hivatalosai;

Tehát előjogokat nyertetek. Kiváltság ért benneteket, hogy az apostoli kenetnek a hatalmával járhattok. Ámen. Akik majd most kerülnek hivatalba, azok a növekedési szinteket átlépve kerülnek oda. Hit által kerül ez most belétek. Timótheussal is ezt tette.

1Timótheus 1,12.

12. És hálát adok annak, aki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy engem hűnek ítélt, rendelvén a szolgálatra.

A Jézus volt az, aki engem erre képessé tett! Ámen. Timótheus számos helyen bátorít, hogy a prófétálás által kapott ajándékod gerjeszd föl magadban, és harcold meg vele a hitnek szép harcát. Nem más szolgálatokon keresztül építjük fel a mi saját munkánkat. Sokszor nem lehet azt elmagyarázni, hogy az ember miként tud meg dolgokat.

Az Úr szőlőskertjében voltak, akik az egész napot ott munkálták, és voltak, akik az utolsó órában lettek oda hivatalosak. És én magam megtiszteltetésnek veszem, hogy láthatom ezt a munkáját. Hogy itt lehetek és láthatom ezt. Nem tudom, meddig leszünk itt a földön. Amíg itt a földön lesztek, addig ez veletek marad. Az Úr az, aki a tiszteletét mutatja ki irányunkban.

Tehát ide fogtok elém úgy állni, ahogy láttam is, ahogy szólítalak benneteket. Kuklis Nikolettát fogom hívni először. Nemesné Ibolyát szólítom, jöjjön előre. Kérném szépen Kovács Lászlót és drága feleségét, gyertek együtt és álljatok ide. Kőrösi Zsolt, feleségeddel együtt gyere. Szekeres József és Aranka, Szőke Antal és Marika. És még lesznek ketten…

A múlt vasárnap hányan voltak itt a sorban? Tudom már, ki az a kettő. Lehet, hogy te nem ismered mindnyájukat, de én ismerem őket. Nikolett, ahogy ismerlek, nagyon jól beszélsz németül, magyarul és angolul. Szlovák a férjed, és tudom, hogy mit végzel ott. Ismerem a helyzetedet, német nyelvterületen foglalkozol magyarokkal, gyülekezeteket kezdesz.

Próbáltam már húsz éve rávenni néhányakat, és talán régebbről is arra, amit te most teszel. Ez mutatja nekem azt az egy dolgot, hogy ez a szolgálat már beléd lett építve, és így ismerlek téged. Az ajtók megnyílnak neked. Bécsben prédikáltam és Szlovákiában is, és tudom, hogy milyen a szolgálat. Te ezt elfogadhatod, a Jézus nevében, és be fogod tölteni.

Ugyanez igaz Ibolyánál, hogy aki felkel hajnali fél háromkor, hogy ideérjen, hogy minden vasárnap itt legyen. És a környéken rengeteg gyülekezetet kezdtél nagy szorgalommal, odaadással. Mostantól könnyebben mennek a dolgok. Vezetésben lesz látásod és keneted, és ajtók fognak megnyílni, és az Úr kegyeltségében és hatalmában fogsz tudni menni.

László és Brigitta, Szlovákiában kezdtétek, és nagyon régről szolgáltok és nagy hűséggel, talán 20 éve. A ti odaszánásotokat és az időáldozatotokat az Úr felismerte. Ismerlek benneteket, és ismerem ezt a kenetet, amit az Úr mutatott nekem, és ezt most átruházom rátok, Jézus nevében! Könnyebben fog menni az Úr munkája, és jönnek a helyek majd. Nagy kegyelmet fogtok kapni.

Zsolt tőlem öt megyét, részt kért, ami Magyarországnak a keleti részei. A Romániához közeli magyar területek. Igazán nincsenek határok a szolgálatban. A határok ne legyenek korlátok a számodra.

Nikolett is például Szlovákiából Ausztriába is utazik, és nem jelent ez akadályt. A feleséged része lesz ennek a szolgálatnak, és ő is nagyon fogja szeretni, és élvezni fogja az Úrnak ezt a munkáját.

József sok ajtón próbált bemenni, ezek közül megnyílt néhány és bezárult néhány. Ezeket Isten beléd teremtette hatalommal, és amit eddig is tettél, az fog kijelentésben és életben előjönni. A kenetben, amit az Úr már beléd teremtett, az fog előjönni.

Szőke Antalék Ukrajnában kezdték. Volt ott 11 gyülekezetük is abban az időben. Egyik a másikat követte. Most rátaláltunk az egyikre, ami ma is él, életben vannak. Az Úrban vannak, s növekednek. Orosházán és környékén is hatalmas munkát végeztetek. Az Úr megnyitja ezeket. A kenet jelen van rá, és most ez egy megerősítést nyert.

Ahogy láttam ezt, Renike is kijön. Tanultam itt megint valamit. Valami történt, az Úr megváltoztatta. Krisztina gyere te is ki. Egy testvérek vagytok az Úrban is, meg testben is.

Az Úr, amit szeretne: sok üdvösséget teremsz és sok munkát elvégzel. Az elhívásod pásztori elhívás lesz. Ezekkel az üdvösségekkel kezded őket pásztorolni majd. Az a szeretet, amellyel a családod tagjai iránt érzel, ezt Isten beléd teremtette, és ez meg fog sokasodni.

Krisztina a legszerencsésebb személy vagy a földkerekségen. Mert Júdás, aki elvesztette a helyét… Egy prófétai kenetben lettél most előszólítva. És a világban, akik testiek… Te is ott voltál, és épphogy csak kijöttél, akkor is ez az ajándék működött benned. Sok testi dologban voltál, amit le kellett győznöd.

Testvéredhez foglak kötni most a szolgálatban. Testvérek a szolgálatban. Az apostolok között is volt, hogy testvérek együtt voltak a szolgálatban. A te palástod az másmilyen lesz. Sok időt kell töltened az Úrral. És egy ilyenfajta szolgálatot kaptál a testnek a legyőzésére, és a múltat el kell felejteni. Dicsérjük az Urat ezért. Áldott legyen a szent neve.

Tehát ahogy növekszik a gyülekezet egyik része, úgy a másik része is növekszik vele. Minden növekszik és sokasodik az összességét tekintve. Ezek át lettek most ruházva. És ahogy Timótheusnál is történt, örökre kapta ezt az ajándékot, az örökkévalóságba. Ha követjük a Szellemet, akkor gyarapodni fogunk. Halleluja!

Meg kell értenünk, mint Noé napjaiban, az Úr bezárta az ajtót a bárkán. Az evangélista szolgálatában jön ez a fajta megfeddés. Egy megfeddés, ami egy óriási kenet. Ahogy az emberekkel beszélsz, ez a fajta kenet ott lesz, és rád száll.

Alkalmas és kevésbé alkalmas, vagy alkalmatlan időkben is lehet végezni. Te magad vezeted őket az Úrhoz. Mondd: Ez én vagyok. Én ezt meg tudom tenni. Felkent vagyok rá, hogy megtegyem!

Vegyük a Szent Szellemnek ezt a kenetét, hogy az embereket az Úrhoz tudjuk vezetni. Hogy bölcs legyél, hogy ha kell, trükkös legyél. Az üdvösség legyen a cél, hogy újjászülessenek, és azok a hamis falak, amelyek mögé rejtőztek, azok leomoljanak, a Jézus nevében. Megnyerhesd őket az Úrnak, hogy befogadhassák az Urat. Mondja mindenki: Ők elfogadják az Urat! Amikor én bizonyságot teszek, az Ige nem tér vissza üresen. Üdvösséget kapnak, Jézus nevében, az Ő dicsőségére.

Azt hisszük még, hogy a közbenjáró imádság nagyon hasznos, az Úrral való időzés nagyon hasznos, az Úr vezet benneteket, a Jézus nevében. Hogy milyen nagy nap ez a mai! 18 év szolgálat után lépett be Hagin a prófétai szolgálatába. Az első szintre.

Ma pedig mi nagyot ugrottunk, átugrottuk ezeket. Az ember miután egy szolgálatát befejezi, akkor lép fel egy következő szintre. Barnabás és Pál is befejezték azt a szolgálatukat, és akkor szólt a Szent Szellem, hogy válasszátok el őket nékem a szolgálatra.

Akik velünk már 20 éve vannak… Dick Mills azt mondta nekem 1999-ben, hogy tele van a gyülekezetünk apostolokkal és prófétákkal. Sokan eltűntek közülük. Veszteség érte őket. Ma is volt egy, akit veszteség ért így. Mert bezárul az ajtó.

Tehát a felnőtt korba jutás nagyon fontos, hogy ne hústestiségben legyünk. Mondtam nektek a novembert, hogy az fontos lesz, ugye? Áprilisban megint lesznek továbbiak. Az Úr nem fecsérli el, vagy nem pazarolja el a palástjait.

Indiában láttam, hogy nagyon sok pünkösdi gyülekezet van. Fog jönni közénk Finny, 30ezer gyülekezet felett felvigyázó, ő is egy apostol, és nagyon nagy méretekben szolgál. Neves. Januárban lesz köztünk, vendégnek jön majd.

Szolgáljuk az Urat, csodálatos az Úrnak a szolgálatában állni, és hogy méltónak tartott minket a szolgálatra. Az Úrnak adhattuk az életünket, és remélem, hogy megértettétek, hogy a Szent Szellem miként munkálkodik. Ámen. Halleluja!

A vesében nagyon erős gyógyító kenet van. A torokban, nyakban, a bicepszizomban, egy becsípődéses izom gyógyul meg a jobb lábon. Meghúzódott izomköteg, idegszál fájdalmakkal. Lehet jönni a gyógyító sorba. Dicsérjük az Urat. Ámen.

 

A gyógyító sor után bizonyságok következtek: Egy kaposvári csodáról fogunk beszámolni, ahol egy daganat tűnt el. És ma újabb csodával látogatott meg téged az Úr Jézus, nagyon szeret téged. Mondd el ezt mindenkinek.

 

Bús Anita vagyok, Csurgón laktam, most 16 éve lakok Szlovéniában. Beteg voltam, a belső részem, a májam és a beleim. Mindenem fájt már. Egy daganat volt a májamban. Elmentem ott orvoshoz, és az Úr hozott az utamba egy magyar májspecialistát.

Ő mondta nekem, hogy igen, gond van, meg nem lesz ennek vége. Ahogy növekedik az a tumor a májamban, akkor fel leszek vágva. Utána mindenféleképpen kellett volna még venni kemoterápiát, mert ez a daganat tovább terjedhet. Féltek, hogy nehogy tovább terjedjen.

Én július 21-én először voltam Kaposváron a sportcsarnokban istentiszteleten, és azóta, hála a jó Istennek, nekem nincsenek fájdalmaim. Én nem tudom, mi az, hogy fájdalom. Nem kellett felvágni, nem kellett elmennem a kemoterápiára, azóta sem hála Istennek.

Boldog vagyok, egészséges vagyok, és csodálatos dolog, mert már olyan messzire ment ez az egész, hogy nem tudtam megfürödni egyedül. Nem tudtam letusolni, és már kezdte az elmémet is megbontani a gonosz, ez a betegség, mert én már láttam magamat sárgának.

Kaposváron történt a csoda, a jó Isten megtette a csodát. Nem mentem vissza orvoshoz. Mindenki azt kérdezi, hogy voltam-e az orvosnál. Egyszerűen nem érzem, hogy vissza kell menni, elmúlt a fájdalom, bízok a jó Istenben, Jézus Krisztusban.

Ő az én gyógyítóm és szabadítóm. Ő váltott meg engem, Ő gyógyított meg engem, és nem érzem azt, hogy kellene egy bizonyság az orvostól. Mert nincs fájdalmam. Nincs semmi bajom. Hála Istennek. Halleluja! Köszönjük az Úr kegyelmét.

 

Őrizd meg a gyógyulásodat, amit kaptál, dicsőséget adunk Jézus Krisztusnak.

 

Következő bizonyság: Ebben az évben, májusban ütöttem be úgy a jobb könyökömet egy betonoszlopba, hogy azonnal csillagokat láttam. Utána minden nap egyre rosszabb lett a kezem. Nem akartam orvoshoz menni, Istenben bízom. Mondom az Igéket. De azért folyamatosan kísértett a dolog, és egyre jobban fájt.

A múlt héten Antal Csaba, az én kedves pásztorom mondta, hogy van gyógyító kenet rá. Én azonnal elfogadtam, és két-három napig tökéletesen voltam. Köszönöm Istenem, hogy rám néztél. Az 1Péter 2,24 alapján tudjuk, hogy ez meg is van nekünk. Aztán megint visszajött a fájdalom. Ez nem lehet igaz! – mondtam magamban.

Én ma úgy jöttem ki, hogy ez megvan nekem. Köszönöm az Úr Istennek! Tényleg minden dicsőség az Istené, mert éreztem, hogy abban a pillanatban minden fájdalom elmúlt, ahogy eldőltem. Köszönöm, köszönöm, örök hála!

A másik nagyon nagy dolog, hogy gyermekáldásért is jöttem múlt héten. Kértem az Úrtól, és most meg is adta nekem. Köszönöm az Úrnak! Szívünk minden kívánságát betölti az Úr, ahogy az meg van írva.

Következő bizonyság: Nagyon szeretnék mondani valamit. Ferenc vagyok, Németországban dolgozom húsiparban. Hosszú idő óta fájt mindkét bokám. Annyira elviselhetetlen volt, hogy elmentem az orvoshoz. Megállapították, hogy hepatitisz betegségem van, májgyulladásom.

Közben nem szedtem semmilyen gyógyszert, hanem jöttem ide a gyülekezetbe. Augusztusban voltunk itt először. Ehhez hozzátartozik az, hogy nem ehettem bőrös dolgot, húst nagyon minimálist. Ha ettem kicsit, akkor olyan nagy fájdalmaim voltak.

Úgy történt, hogy itt megkaptam a gyógyítást, hazamentünk. Másnap nekem be kellett menni a piacra, és vettem egy szál hurkát, egy szál kolbászt, sőt mi több, fehér és véres hurkát is vettem három szálat. A környezetemben, akikkel voltam, nem kellett nekik.

Kérdeztem, hogy nem esztek? Azt mondták, nem. Hát én megettem mind a három szálat. De olyan felhőtlenül, felszabadultan. Eszembe jutott, hogy jaj Istenem, én most igen meg fogok bűnhődni. Holnap reggel fel sem tudok kelni az ágyból. Nem szóltam én senkinek sem.

Reggel felébredek, a paplan alatt elkezdtem mozgatni az egyik bokámat, nem fáj, nézem a másikat, az sem fáj. Mondom a feleségemnek, te Márti, nem fáj semmim. Mondom, hogy láttad, hogy tegnap mit ettem? Ő mondta: láttam, de nem mertem szólni, mert eddig tudtál vigyázni, de hogy mi történt veled, nem tudom. Hát így tett bizonyságot az Úr Isten, hogy megmutassa azt, hogy ehetek, mert meggyógyultam.

Na de utána kaptam egy üzenetet Tőle álmomban: visszakaptam az egészségem, a mértéket viszont tartsam be, vigyázzak az egészségre, ehetek bármit, de egy határig. Ha valaki meg is gyógyul, azt a jó Isten meggyógyítja, vigyázzon az egészségre, mert nagy kincs. Egészséges életmódot kell utána folytatni, ha már még egy esélyt kapott az ember. Bízzon és higgyen mindenki az Úr Istenben, mert Ő a hatalmas, a nagy, a Mindenható! Köszönöm, hogy meghallgattatok.

 

Köszönjük, hogy elmondtad, és mindenhova vidd hírül, hogy Jézus a gyógyítód, mert kiválóan tettél bizonyságot, és rajtad van Istennek a bizonyságtevő kenete. Nagyon örülök ennek, bátran tegyél bizonyságot magyaroknak, és tolmácsold a németeknek is. Hadd ismerjék meg, hogy Jézus a gyógyító! Most jön kedves testvérünk, Luksa Györgyné, aki bizonyságot szeretne tenni zsombori lakosként. A pásztor jelezte, hogy ma szeretnél nekünk bizonyságot tenni.

 

Luksa Györgyné: Nem régóta vagyok a gyülekezet tagja. Kíváncsiságból mentem el először, ez az igazság. És hála a jó Istennek, a főpásztorunkat és kedves feleségét abba a kis faluba elküldte, és engem is odavezérelt. Egy térdműtéten voltam előtte túl. Előtte a másik térdemet műtötték, nem nagyon bírtam még mozgatni.

Ott kicsit kételkedve, hogy hátha mégsem megy, de kimondtam azt, amit kellett, hogy a jó Isten meggyógyított engem. És hála Istennek, azóta is tökéletes a térdem, mintha nem is lett volna műtétem.

Pár hete történt egy másik, hogy nagyon fájt a gerincem, és azon a napon úgy mentem el a gyülekezetbe. Már nagyon vártam a hét végét, hogy ezen a napon meg fogok gyógyulni. Az utolsók közt mentem ki a gyógyító kenet vételére. Feküdtem a kenetben és figyeltem a testemre. És ahol a gerincem fájt, ott enyhe simogatást érezem.

Megköszöntem a jó Istennek, és hála Istennek, azóta sem fáj. Áldom azért az Urat, és a drága Szent Szellemet. Áldom a pásztorainkat is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

 

Köszönjük az eddigi összes bizonyságot. Hálásak vagyunk, hogy ezeket ilyen bátran, szépen és kereken elmondtad, hiszen nem régen születtél újjá. Egy nagy győzelem, és az Úr Jézust magasztalják ezek a bizonyságot.

 

Következő bizonyság: Azért jöttem ki, mert volt egy vasárnapi nap, amikor a mentő jött ki, mert belázasodtam, és rosszul voltam. Azt mondtam, hogy én nem megyek a kórházba, nem akarok kórházba menni, mert otthon is meggyógyulok, mert Jézus engem gyógyít. Bizonyságot tettem a mentősöknek, és felhívtam utána Erzsikét telefonon, és ő azt mondta, hogy rögtön imádkozunk érted.

Szombatra meggyógyultam, hétfőn a körzeti orvosnő azt mondta, hogy semmi bajom nincs. Nagyon csodálkozott. Utána elküldtek kontroll vizsgálatokra, és minden leletem tetőtől talpig – dicsőség Istennek – tökéletes. Hiszek az Ő gyógyításában, mert nekem annak idején Isten kijelentette egy nagy betegségnél, hogy én vagyok a te gyógyítód. Halleluja!

Hatalmas dicsőség Istennek, hogy Ő a mi gyógyítónk, és nem kell kétségbeesnünk, ha betegség megpróbálna minket. Nagyon hálás a szívünk ezért Istennek!

 

Azon gondolkodtam, hogy az Úr adta nekünk ezeket a palástokat és betöltöttük ezeket. Áprilisban lehet, hogy még tesz hozzá az Úr, elfogadjuk azokat is. Növekszünk addig is, gyülekezetek épülnek.

Finny lesz januárban a vendégünk, egy másik apostola az Úrnak. Édesapja is szolgálatban töltötte az életét. Idők és időszakok ezek. A tőlem tehető legjobbat végzem én is ebben a rövid időben, ami hátravan. Úgy gondolom, nem sok van hátra.

Mondja mindenki: Áldott vagyok! Minden nap áldott vagyok! Csak áldott vagyok. Boldog vagyok. Köszönöm Úr Jézus! Ámen. Halleluja!

A jövő héten itt találkozunk. Az imakonferenciára is várunk benneteket. Az Úrnak áldása, az gazdagít meg, ne felejtsétek. Gazdagok vagytok!

 

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

 

 

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL