2014.10.10.  

 

AZ ÚRNAK NAPJA

Jim Sanders élőben elhangzott tanításának nyers szövege
2014. október 05.

 

Hálákat adunk a drága Mennyei Atyának! Az Úr Jézus Krisztus szent nevében felemeljük szent kezeinket és imádjuk az Urat. Minden dicsőséget az Úr Jézusnak adunk, és általa a Mennyei Atyának. Áldott legyen az Ő neve!

Megtörjük a betegség erejét, az erőtlenség erejét, a fájdalmakat. Ezek eltávoznak a testekből. A rákbetegség eltávozik! A Jézus hatalmában cselekszünk. A csomók, daganatok eltűnnek, és anyagtalanná válnak a testekben, Atyám, a Jézus nevében. Köszönjük a Szent Szellemet, a Vigasztalót. Kiárasztjuk a prófécia szellemét.

Kezeinket a zsebkendőkre vetjük Jézus nevében. Megköszönjük neked, Atyám, hogy a Te szent erőd árad ezekbe a zsebkendőkbe. Drága Mennyei Atyánk, ahogy ez a betegek testéhez ér, az erő kiárad, és gyógyulások, szabadulások lesznek a drága szent Fiú, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Tiéd legyen a dicsőség, Atyám, mindezért Jézus nevében. Ámen.

Egy nagyon ünnepélyes pillanat előtt állunk, mert egy kis herceget fogunk az Úrnak ajánlani, Rajmund Dávidkát. Ezután a következő pásztorkonferencia időpontjának bejelentésére került sor, amely 2014. október 18-án, szombaton 10 órakor kezdődik. Október 19-én délután 3 órakor pedig Zircen gyülekezet indítására kerül sor.

A Smita esztendőkről szeretnék nektek szólni egy keveset. Nem szeretem így akadémikusan kezdeni az alkalmat, de azt hiszem, hogy az ember egyszerűen csak hallgat a Szent Szellemre. Ha figyelmezünk a Szent Szellemre, akkor átalakulunk és elválunk a világ dolgaitól.

Nagyon sokan újjászületnek az évek során. Azt tapasztaljuk, hogy akik bejönnek a gyülekezetbe, azok magukkal hozzák a világ dolgait, mert még nem tudtak azoktól megszabadulni. Ez egy folyamat, ami tulajdonképpen egy átváltozás Isten képére.

Hogyha az ember megtanul figyelni a Szent Szellemre és az Ő szavára cselekedni, akkor mondhatja azt, hogy nagy hitben van. A kedvenc versem következik.

1János 3,8.

8. Aki a bűnt cselekszi, az ördögből van; mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.

Jézus tehát megjelent. Azért jelent meg – teszi hozzá az Írás –, hogy az ördög minden munkáját lerontsa. Az ördög kezdettől fogva a bűnben van – mondja itt az Ige –, ami nagyon fontos. Tehát nem Ádámtól, hanem az ördög kezdetétől, és ezért kellett Isten Fiának eljönnie, hogy az ördög munkáit lerontsa. Lerontotta-e vajon az ördög munkáit? Megtette! Nekünk pedig meg kell tanulni ezt hinni, megérteni és abban járni.

Zsidó 2,14-18.

14. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, Ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma volt a halálon, tudniillik az ördögöt,

Halál által történt ez a megsemmisítés, és akinek hatalma volt a halálon, az nem más volt, mint az ördög. És megszűnt ez a hatalma a halál felett.

15. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak.

Mert ha az ember félelemben van, akkor rabságban van. A Szent Szellem ereje az, ami képes ezt megtörni az életünk bármely területén.

16. Mert nyilván nem angyalok formáját öltötte magára, hanem az Ábrahám magváét.

Mi az üdvösségünket az ábrahámi szövetségen keresztül kaptuk, nem a mózesi törvények szerezték az üdvösségünket. Ábrahám 430 évvel a törvény előtt már az Úr előtt állt. Tehát a törvénynek semmi köze a mi üdvösségünkhöz, mert mi az Ábrahám áldásait örököltük a Krisztus Jézusban.

17. Annakokáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő és hű főpap lehessen az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért.

Tehát az engesztelés áldozata folytán Isten kiengesztelődött a világgal, vagyis velünk, mert Jézus elfoglalta a mi helyünket. Ugyanis egy teljes helycsere történt. Jézus elfoglalta az én helyemet, és elment az én helyemre a pokolba a bűneimért. Ezért nekem nem kell oda elmennem már!

18. Mivel Ő maga is megkísértetett a szenvedésekkel, segíthet azokon, akik megkísértetnek.

Tehát újjászületünk [szellemünk új teremtés lesz], megkapjuk az örök életet akkor, amikor befogadjuk Őt, mint Urunkat és Üdvözítőnket. De attól még ott van a hústestünk, és ott van a lelkünk minden képlékeny dolga, és gyakorlatilag ezek uralják az életünket.

Legbelül pedig ott van az újonnan született új isteni élet. Fel kell növekednünk a hamisítatlan tejen, Isten szent Igéjén, miután megszülettünk a romolhatatlan magtól.

Kegyelem alatt vagyunk. A kegyelem Evangéliumát hirdetjük. Pál kijelentéseiből nyertük ezt, és Pál úgy tanítja, hogy alávetem a testemet, hogy míg másoknak prédikálok, magam megvetett ne legyek.

1Korinthus 9,27.

27. Hanem alávetem a testemet és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek.

Amikor az ember kikerül a törvények alól, és átkerül a kegyelem Evangéliumába, még mindig kárhoztatás alatt tartja magát, pedig szabad attól. Az Élet könyvébe van beírva a nevünk, az új Jeruzsálembe pedig belépésünk van.

A Jelenések 2-3. fejezetét fogjuk olvasni majd a pásztorkonferencián a Message fordítás szerint. Az újonnan született hívőkből álló gyülekezeteknek és pásztoroknak szól ott az Írás, és néhány dolgot megemlít az Úr, ami ellenükre szól.

Alapvetően arról szól nekik, hogy nem végeznek semmit, és úgy viselkednek, mintha visszamentek volna a világba. A jutalom azoké lesz, akik győzedelmeskednek, akik átváltoznak, a világot kidobják magukból, mert nem hasonulnak el ehhez a világhoz, hanem elváltoznak az Igéhez. Hogyha nem szabjuk magunkat e világhoz, hatalmas jutalmaink lesznek.

Pál tisztán mondja azt, hogy egy versenyfutásban veszünk részt. És ahhoz az Igét szem előtt kell tartani, és meg kell tartani, hogy az örökségünket birtokba tudjuk venni. Van példázat arról, hogy Jézus ajándékokat, talentumokat osztogat, és aki a legkevesebbet kapta, az elásta azt. Az Úr megkérdezte tőle, hogy miért nem adtad oda inkább a pénzváltóknak, hogy valami kamattal szerezhessem azt vissza?

Isten megajándékozott benneteket, és elhívott benneteket, és az Ő Testének része vagytok. És így folytatja: vegyétek el tőle, és adjátok annak, akinek legtöbbje van, aki a legtöbbet kapta. Az igazi gazdagságot. Az igazi gazdagság, amit én akarok, én akarok az első lenni, és én akarom mindazt megkapni. Halleluja.

Ezen a helyen vagyunk most. Ugyanis akinek sok adatik, attól sokat kívánnak, attól sokat követel az Úr. Ha a kicsin hű az ember, akkor a nagyon is hű lesz, a sokon is, és akkor bízzák rá az igazi kincseket. Ezek pedig a Szent Szellem erő-megnyilvánulásai, erőajándékai, kijelentés ajándékai.

Az emberek legtöbbször még a világi gazdagságot, a pénzt sem tudják kezelni. Mert ha pénzhez jutnak, ha Isten megáldja őket, akkor többet nem látod őket. Tehát nem vagyunk képesek így túl sokat kezelni. Hatszáz millió forinttal nem hiszem, hogy tudnád, mit kezdjél. Készpénzben.

Isten megbíz néhányunkat ekkora összegekkel. Megteszi, mert keresztények is tudnak úgymond jól pénzt csinálni. Ne nézzetek rám így. És nem úgy, hogy lopták, és nem hazudozva szerezték azt meg. Itt Magyarországon.

Tehát hiszünk a gyarapodásban, de még nem vagyunk készen rá, hogy hozzánk jöjjön. Istennek megvan a célja azzal a pénzzel, amit hozzád küld, és a Jelenések 2-3. fejezetében taglaljuk majd ezt.

A kegyelem Evangéliumát sokan kiforgatják, és egy nagy hazudozásra használják fel, hogy azt tegyék, amit csak akarnak az életben. Isten vezetőséget helyezett el a Gyülekezetben, és azt az örökkévalóságban is így fogja működtetni. Ámen. Ez a Gyülekezet rendje.

 

Istennek a célja volt, hogy Izraelt megalapítsa. Egy szövetség által hozta elő Izraelt. Az emberek kérték a törvényt és megkapták a mózesi törvényeket. Büszkék is voltak rá. Mondták Istennek, hogy mi meg tudjuk tartani azt. Blabláztak, és ma is vannak ilyen blablák.

Így 490 év ítéletet kaptak azért, mert nem tartották meg a törvényben szereplő szombat éveket [hét éves időciklus]. Smita a másik nevén. És azután a jubileumi esztendőket, ami minden ötvenedik esztendő.

Tehát 7 ilyen [7x7 Smita] esztendő, azaz a 49. esztendő után minden adósságnak el kellett törlődnie. A rabszolgákat szabadon kellett engedni, és mindenkinek vissza kellett adni a tulajdon földjeit. Ezt nem tartották meg, ezért ítélet szabatott rájuk.

Ezt fogjuk Dániel könyvéből elolvasni. Nem fogunk ide belemélyedni, de ezek a sűrűn bekövetkező vérholdak, a tetrád sorozat például erről szól. Ez Izraelnek jel, és ami Izraellel történik majd, annak számunkra egy ébresztőnek kell lennie, hogy nekünk is következik valami fontos.

Izraelre 490 esztendő szabatott azért, mert nem tartották meg a Smita ciklusokat. Ebből az ítéletből még 7 év hátra van. Isten olyan dolgot tett ott, amit a próféták nem láttak, nem tudtak. Ugyanis az Ószövetségben nincs Írás a Gyülekezetről, sem a négy Evangéliumban.

A négy Evangéliumban Jézus említést tesz a második eljöveteléről, amit összekevernek a keresztények a [újjászületett] mi elragadtatásunkkal, ami a levelekben olvasható. Így egy nagyon zavarodott kép alakul ki bennük.

Azok a szakértők, akiket én igen tisztelek és olvastam a könyveiket, még ők is zavartságot mutatnak az idők végével kapcsolatos tanokról. Énok könyvét és Áser könyvét ahogy olvasom, ők nagyon tisztán látják az ott leírtakat.

Tisztán olvasható ezekben a könyvekben a megpróbáltatások [7 év] idejének történései. A Dániel könyvében és a Jelenések könyvében olvasunk majd ezekről. Nem a Gyülekezetről szólnak, hanem azokról [üdvösség nélküliekről], akik itt maradnak a megpróbáltatások idején.

Dániel 9,24-27.

24. Hetven hét szabatott a te népedre és szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak és bepecsételtessék a bűn, és hogy eltöröltessék a hamisság és elhozassék az örök igazság, és bepecsételtessék a látomás és a próféták, és felkenettessék a szentek Szentje.

Tehát négyszázkilencven évről, a hétszer hetvenről van szó. Ennek le kell telnie, mind az összes esztendőnek, mielőtt a szentek Szentje felkenettetik, és elő tud jönni a Millennium ezer esztendeje. Nem tartották meg a Smita parancsolatokat és a jubileumi teendőket sem.

25. Tudd meg azért és vedd eszedbe: A Jeruzsálem újraépíttetése felől való szózat keletkezésétől a Messiás-fejedelemig hét hét és hatvankét hét van, és újra megépíttetnek az utcák és a kerítések, mégpedig viszontagságos időkben.

Hatvankét és még hét hét, tehát összesen hatvankilenc hétről [483 év] van szó. Egy hét [7 éves ciklus] marad még hátra. És ugye egy nap lehet egy egész esztendő, ilyen viszonylatban tehát ez hét évet jelöl. (2Pét. 3,8) A Jelenések könyvében ezt a hétéves időszakot a megpróbáltatások idejének nevezik. Nem kapcsolódik semmilyen módon sem a Gyülekezethez!

Akkor, az első három és fél esztendőben a 144 ezer fogja hirdetni az Igét. Ezek a zsidó evangélisták meg lesznek jelölve a homlokukon, és teljes oltalom alatt lesznek. Nagyon rossz események jönnek, de amíg az ember a második három és fél év eseményeit nem látja meg, addig nem látja meg, mi az igazán rossz.

Ahogy a Noé napjaiban volt, akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is. Tanulmányoztam, hogy az özönvíz előtti időkben mik voltak. 

26. A hatvankét hét múlva pedig kiirtatik a Messiás és senkije sem lesz. És a várost és a szenthelyet elpusztítja a következő fejedelem népe; és vége lesz mintegy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás.

A Messiás kivágattatott és utána kiirttatott, és utána jött a Gyülekezet kétezer esztendeje. Azután jön az a következő fejedelem, aki pedig az antikrisztus. Lesz egy szövetség, ezt a 27-es vers állítja. És akiről a 27-es versben szó van, ő az antikrisztus.

27. És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véresáldozatnak és az ételáldozatnak, és utálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet, és ami elhatároztatott, a pusztítóra szakad.

Azok a keresztények, akik [tévesen] úgy gondolják, hogy a megpróbáltatások idején itt lesznek… Majd elmagyarázom nektek Énok könyvéből, hogy akkor milyen dolgok történnek. Ha valaki úgy gondolja, hogy ő akkor itt lesz keresztény létére, teljes esztelenségnek tűnik ez a fajta gondolkodásmód.

Voltak, akik az antikrisztussal kötött szövetséget most áprilisban várták, hogy meglesz, de ez azt jelentené, hogy a három és fél éven már túl vagyunk, ám az első három és fél év még nem volt meg.

Énok a könyvében a megpróbáltatások előtti elragadtatásról ír. A választottakat és az igazakat elkülöníti. A választottak ugyanis a zsidók, akik itt maradnak majd a földön. Az igazak pedig akkor már fent lesznek a mennyben a Mindenhatóval, mert már elragadtattak.

Vannak, akik úgy tanítják, hogy Jézussal mi nem jövünk vissza a második eljövetelekor, hanem ott maradunk már örökre az új Jeruzsálemben. Nem egyezik az én nézetem ezzel, mert, ahogy Jézusnak megdicsőült teste van, úgy nekünk is az lesz.

És abban a hadseregben benne lenni és ott szolgálni, ahhoz óriási hitre lesz szükség. Három hadsereg lesz különben. Ha az Ószövetség részeit itt taglalnánk, akkor látnánk ezt, de ebbe nem megyünk most bele.

A Máté 24,37-40 verseiben olvassuk, hogy amiképpen Noé napjaiban volt, akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is. Tehát ez nem velünk kapcsolatos Írás, hanem Jézus második eljövetele és a megpróbáltatások ideje.

Máté 24,37-40.

37. Amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is.

38. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek és ittak, házasodtak és férjhez mentek, mind ama napig, amelyen Noé a bárkába ment.

39. És nem vettek észre semmit, mígnem eljött az özönvíz és mindnyájukat elragadá: akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is.

40. Akkor ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, a másik otthagyatik.

Júdás könyve idézi Énok Írását a 14-15. versekben. Ugyanis Énok sorait idézik. Az Áser könyvéből pedig három helyen szintén idéznek. Sok történelmi vonatkozás is található benne. A Gyülekezet első hétszáz évében csak ez az egy könyv volt, ami rendelkezésükre állt. Ebből olvasták az Írásokat.

Érdekes, hogy ő nem ezer évenként osztotta az időtengelyt, hanem hétszáz évenként. Tíz ilyen hétszáz éves ciklusról beszél, ami szintén kiadja a hétezer esztendőt. Ezek a hetes számok nagyon fontos dolgok.

Júdás 1,14-15.

14. Ezekről is prófétált pedig Énok, aki Ádámtól fogva a hetedik volt, mondván: Ímé, eljött az Úr az Ő sokezer szentjével,

15. Hogy ítéletet tartson mindenekfelett, és feddőzzék mindazok ellen, akik közöttük istentelenek, istentelenségüknek minden cselekedetéért, amelyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, amelyet az istentelen bűnösök szóltak Őellene.

Vagyis ezek mi vagyunk. Hogy mi visszajöjjünk az Úrral, de ahhoz nekünk először fel kell menni vele. Akkor megkapjuk a megdicsőült testünket, a feltámadt testünket, és így jövünk el az Úrral, az Ő sok ezer szentjével.

Ugyanis van egy elragadtatás, mint egy esemény, amely minket érint, és van a második eljövetel. Mi már visszajövünk az Úrral a második jövetelekor. Az ítéleteinket [amik jutalmak] megkapjuk a munkáinkért, az első három és fél év erről szól majd. És a második három és fél évben pedig a Bárány menyegzői vacsoráján veszünk részt.

Megvan már az ülésrend, tehát a széked meg van már címezve. Ha valaki újjászületik és befogadja az örök életet, akkor már elkészítették számára a helyet. Egy elragadtatás-beszámolóban volt erről szó. Egy asszony elragadtatott a mennybe és ott beszélt a férjével. És a férj, aki már a mennyben volt előzőleg is, az asztalrendezésen munkálkodott.

1János 2,28.

28. És most, fiacskáim, maradjatok Őbenne; hogy amikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az Ő eljövetelekor.

Amikor Ő megjelenik [az elragadtatáskor] – mondja. Ez nem a második eljövetelről szól.

1János 3,1-3.

1. Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt.

Ránk árasztotta ezt a szeretetet. Teknonnak nevez minket, Isten fiainak. Az Úrnak az előbb bemutatott kisfiú is egy kis teknonként állt itt. Vagyis a szülő fiaként emberi lény születik. Emberi géneket hordozó emberi lény születik.

Ugyanis génmanipulációkkal is születnek lények, és ez erről szól. Az akkori idők is azért pusztíttattak el, és ma is folyik ilyen génmanipuláció. Ezt is csak érintőlegesen említem most.

2. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy amikor Ő megjelenik, hasonlókká leszünk Őhozzá; mert meg fogjuk Őt látni, amint van.

Tehát most teknonok, Isten gyermekei vagyunk, és amikor Ő majd megjelenik, akkor hozzá hasonlókká leszünk. Hiszen Isten képére és hasonlatosságára teremtettünk.

3. És akiben megvan ez a reménység Őiránta, az mind szent tisztaságot ölt magára, amiképpen Ő is tiszta.

Ez a leghatalmasabb dolog a Bibliában. Az újonnan teremtett szellemed olyan tiszta, olyan tökéletes, mint Jézus maga. Az ostobaságainkba, a bolondságainkba és ilyen cselekedeteinkbe soha nem egyezik bele, és nem vesz benne részt. Csak egyszerűen elnyomjuk a szellemünket, amikor ilyeneket teszünk.

János 15,3-ban mondja az Írás, hogy ti már tiszták vagytok Isten Igéje által, az én beszédeim által, amelyeket én szóltam néktek – mondja Jézus.

János 15,3.

3. Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam néktek.

Menjél, mélyedjél bele az Igébe, mert az fog megtisztítani. Pál levelei például. És ez egy visszatükröződést hoz az életedre, mert az Ige tükre fog visszatükröződni rád.

 Mert ugye van a tiszta szellemünk, van a testünk és a lelkünk. A szellemünk az egyik oldalon, a testünk a másik oldalon. A lelkünket ide helyezzük középre [Sanders pásztor mérleget mutat a kezével], hogy mit tegyen. Hogyha a hústestet követi a lélek, akkor hústestivé válik, mert annak a visszatükröződéseivé leszünk, amire fókuszálunk, amire tekintünk.

Ha a szellemi dolgokra tekintünk – az Én Igém Szellem és élet –, és ennek a nyomában haladunk, akkor pedig a másik kettőnek kell beállni a sorba. A lélek és a test dolgai fogják követni a szellemet, és visszatükrözik majd az Ige tisztaságát. Így lehet elváltozni. Ez az elváltozási folyamat addig tart majd, amíg olyanok nem leszünk, mint Jézus, vagyis amíg nem érünk odaátra.

Mit tesznek, akik a mennyben vannak? Ott is növekednek. Emlékeztek a Jesse Duplantis beszámolóra? Azok miatt az idők miatt, amelyeket elfecséreltek, kimaradtak a szellemi növekedésből itt a földön, és az így elvesztett jutalmak örökkévaló veszteségekké lettek.

Tehát itt a sötétség talaján, ahol élünk, itt a földön, itt tudjuk megszerezni az örökkévaló jutalmainkat az által, ha itt elfoglaljuk a helyünket és ott maradunk. A törvényből nem fogsz tudni hitet nyerni. A törvénynek csak engedelmeskedni tudnál. A hústest szereti azt, ha megmondják neki, hogy mit tegyen. Az Úr pedig azt szeretné, ha szabadok lennénk.

Egy üzenetet kapok minden nap Indiából, kis rövid napi üzenet, és a mai ez volt: Isten tudja. Kis bölcsességre van inkább szükség. És nincs olyan tanács, nincs olyan bölcsesség, semmi nem képes megállni Isten bölcsességével szemben. Nincs olyan tanács, ezért meg kell tanulnunk az Ő hangját meghallani.

Jelenések 6,7-8.

7. És mikor felnyitotta a negyedik pecsétet, hallottam a negyedik élőlény szavát, amely ezt mondta: Jöjj és lásd.

8. És látám, és ímé egy sárgaszínű ló; és aki rajta ült, annak a neve halál, és a pokol követte azt; és adaték azoknak hatalom a földnek negyedrészén, hogy öljenek fegyverrel és éhséggel és halállal és a földnek fenevadai által.

Azért tettem ezt a verset ide be, mert itt beszél az Ige az Úrnak napjáról. Isten haragjának  napjáról, az idők végének napjáról. A bajoknak, a nyomorúságoknak napjáról, az idők végéről. Minden ilyen utalás, amit eddig soroltam, a megpróbáltatásokat jelzi. A hétéves időperiódust jelzi ez, a teljes hét évet. A Gyülekezetnek nem kell keresztülmennie ezen a hét esztendős ítéleten. A gyülekezeti korszak ugyanis véget ér az elragadtatással.

1Thesszalonika 1,10.

10. És várjátok az Ő Fiát az égből, akit feltámasztott a halálból, a Jézust, aki megszabadított minket amaz eljövendő haragtól.

Tehát Ő az eljövendő haragtól megszabadított minket. Akkor vajon meg vagyunk-e szabadítva? A bibliaiskolába jártam sokakkal, és voltak, akik annyira ostobán érveltek, azt mondták például, hogy miként hagyhatnánk itt a zsidó testvéreinket, hogy azok magukban szenvedjenek? És mondhatnék itt valamit…

Az Úrnak pont az a szándéka, hogy a Gyülekezetet kiragadja innen, mert amíg ők itt vannak, addig az Úrnak problémái vannak. Vagyis ők a fák, és a fától nem látni az erdőt. Majd elmagyarázom ezt.

A feltámadás igazsága van leírva a következő Igében, a testünknek a feltámadása. Egy pontosan olyan feltámadott testet fogunk majd birtokolni, mint amilyen Jézusnak van. Vagyis itt a földön vagyunk, és járjuk az útjainkat.

Közben mondjuk, hogy nem tudjuk, mit jelent ez a rengeteg vérhold, vagy milyen Smitáról beszélünk, vagy nem értünk igazán semmit semmiről. Egyik éjszaka egyszerűen csak ki leszünk ragadva innen. Ha tetszik nekünk, ha nem, meg fog történni ez. Ha szerelemben vagy ezzel a világgal, akkor rossz szerelemben vagy. Mert nem ez az igazi, nem az eredendő.

1Korinthusz 15,52.

52. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk.

Utolsó trombitaszó! Ahhoz, hogy legyen utolsó trombitaszó, kell, hogy legyen első is. A Hóreb hegyén (Sínai hegyen) volt az első trombita, és Isten maga volt az a hang. Az Ő kiáltása volt, nem is trombitaszó volt ez. Vegyétek úgy, hogy ezt én mondom nektek és ez így igaz.

1Korinthus 15,35-43. 49-58.

35. De mondhatná valaki: Mimódon támadnak fel a halottak? és milyen testtel jönnek elő?

Kérdés, amire ez a válasz, hogy…

36. Balgatag! amit elvetsz, nem elevenedik meg, hacsak meg nem hal.

Tehát elveti az ember a magot, a mag meghal, és akkor jön elő az új élet.

37. És abban, amit elvetsz, nem azt a testet veted el, amely majd kikél, hanem a puszta magot, talán búzáét, vagy más egyébét.

38. Az Isten pedig testet ád annak, amint akarta, éspedig mindenféle magnak az ő saját testét.

39. Nem minden test ugyanaz a test, hanem más az emberek teste, más az állatoké, más a halaké, más a madaraké. 

40. És vannak mennyei testek, és vannak földi testek; de más a mennyeiek dicsősége, és más a földieké. 

Figyelmeztettelek már benneteket a dicsőségnek különböző szintjeiről, mint amikor a csillagok különböző fényerővel ragyognak, olyasmi lesz. És ugye a házban vannak arany edények, és vannak fából készült edények is. Ha arany edény akarsz majd lenni az Ő házában, akkor fel kell készíteni magad dolgokkal, ezt neked kell megtenni, ez a te feladatod.

41. Más a napnak dicsősége, és más a holdnak dicsősége, és más a csillagok dicsősége; mert csillag a csillagtól különbözik dicsőségre nézve.

42. Éppen így a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban;

Különböző dicsőségekkel jön elő.

43. Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. 

Akkor már nem lesz hústested. Tehát a természetes hústest vettetik el, és egy szellemi test jön belőle elő.

49. És amiképpen hordtuk a földinek ábrázatát, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatát is.

Tehát ahogy hordtuk ezt, úgy fogjuk hordani majd azt is.

50. Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten királyságát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.

És akkor az 52. vers újból ideköszön.

52. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk.

Tehát nem halandó és nem romlandó testünk lesz, hanem halhatatlan és romolhatatlan test jön majd elő. Az újjászületésünkkor is ez történik, hogy romolhatatlan magból születtünk újjá, ami örökkévaló, tiszta élettel.

54. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz Ige, mely meg van írva: Elnyeletett a halál a győzelemben.

55. Halál! Hol a te fullánkod? Pokol! Hol a te diadalmad?

56. A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény.

Látod-e a törvényt? És a törvény által kárhozat alá kerülsz, ha bűnt cselekszel, és utána elveszted a hitedet. Ez akkor is igaz, ha vegyíted a kegyelmet a mózesi törvényekkel.

58. Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.

Ámen.

1Thesszalonika 4,13-17.

13. Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük.

14. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza a Jézus által azokat, akik elaludtak, Ővele együtt.

Azok, akik a fizikai halálban hagyták itt a testüket, vagy akik az Úrral vannak, s azokat magával hozza az elragadtatáskor.

15. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, semmiképpen sem előzzük meg azokat, akik elaludtak.

16. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és először azok támadnak fel, akik meghaltak a Krisztusban;

Nagyon gyorsan fog ez zajlani.

Énok könyvében az angyaloknak volt egy mérőzsinór-féléjük. Amit látott és megpróbált leírni, az nem más volt, mint a DNS lánc. És mi az, amit mértek vele? A hitet és a megigazultságot. Mert a hitünk és a megigazultságunk is fel van írva a DNS rendszerünkben.

A 139-es zsoltárból azt is tudjuk, hogy már az anyaméhben történő fejlődésre is minden meg van írva egy Könyvben, hogy hogyan kell fejlődni.

Tehát például, akiket egy hal nyelt el, azok sem vesztek el örökre. És az a DNS az, amit az ördög szeretne minél jobban összezavarni, manipulálni. A bukott angyaloknál is ez történt, és most újra ezt szeretné tenni.

17. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk velük együtt a felhőkben, hogy találkozzunk az Úrral a levegőben; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk.

Hol fogunk összegyülekezni? Ott, a felhőkön. Ez nem a második eljövetel. Akkor majd a földre jön el az Úr, és az armageddoni csata következik azt követően. Itt ennél az elragadtatásnál az Úr nem jön el a földre, hanem a levegőégben várakozik ránk, és mi oda fogunk elragadtatni hozzá, és ott találkozunk vele.

Ez a szó a görögben, amire magyarul azt mondjuk, hogy elragad minket az Úr, azt jelenti: amikor a hajánál megragad valakit az ember, és kirántja a helyéből. Ez a testünknek a feltámadását is jelenti.

1Thesszalonika 5,1-5 verset nézzük meg, a 2Thesszalonikára is rátérünk majd egy másik alkalommal. A 2Thesszalonikai levélben azt taglalja Pál, hogy valaki írt egy levelet, hogy nem lesz elragadtatás, és akkor egy párhuzamot von ott, és így magyarázza nekik: az Úr eljövetele a felhőkre és a földre való eljövetele. Addig az Antikrisztus nem jelenhet meg a nyílt színen, amíg mi, mint Gyülekezet innen az útból el nem vétetünk, mert visszatartjuk őt.

1Thesszalonika 5,1-5.

1. Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükséges írnom néktek;

2. Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jön el, mint a tolvaj éjjel.

3. Mert amikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem tör rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképpen meg nem menekednek.

4. De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket.

5. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!

Az első vers nagyon jól mondja, hogy nektek nem szükséges ezekről az időkről írnom. Hét levelet írt a gyülekezeteknek, de manapság a Gyülekezet nem tud sokat erről a fajta elragadtatásról, ezért vitte fel az Úr Jesse Duplantist a mennybe és magyarázta el neki, hogy JÖVÖK! Mit ír itt rólunk? Hogy mi a világosság fiai vagyunk, és a nappal fiai. Ugye?

Máté 5,14-16.

14. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.

Látod, van egy elhívásod, mert Isten világosságává tétettél a földön, és a hegy tetejére lettél helyezve. Az emberek sem azért gyújtják a gyertyát, hogy a véka alá tegyék, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és világítson mindazoknak, akik a házban vannak.

15. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak.

Tehát nem a véka alá teszik a fényt, hogy senki ne lássa, hanem beteszik a gyertyatartóba, hogy mindenkinek világítson a házban. Ezek mi vagyunk, és a mi dolgunk tehát, hogy az Evangélium fényét kiragyogjuk másoknak. Mert mi vagyunk a nappalnak a fiai.

16. Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.

Vagyis tudd meg, hogy te a gyertyatartóba ki vagy téve a világ szeme elé, és mindenki szeme láttára kell ragyognod a világosságot. Halleluja. Üvegházban vagyunk, az emberek figyelnek minket.

Lehet, hogy nem is tudtad, de ha a szellemi birodalomba betekintést nyernél, akkor fénynyalábokat látnál kijönni belőlünk. Itt újjászületnek az emberek, és utána elmennek, s nem is tudják, hogy mi ragyog ki belőlük.

Efézus 5,13-17.

13. Mindaz, ami lelepleződik, a világosság által lesz nyilvánvalóvá, mert minden, ami napvilágra jön, világosság az.

Ugyanis a világosság által láttatik meg. Amikor a fény ráárad valamire, akkor lehet meglátni, hogy valójában mi is az. Ezek más fordítások. Ami magából fényt bocsát ki, az a világosság. És még az is lehetséges, hogy amire a fényt rávilágítja, azt is fénnyé teszi, világossággá teszi. Képesek vagyunk erre, megváltoztatni embereket, teljes helyzeteket a világosság által.

14. Annakokáért mondja: Serkenj föl, aki aluszol és támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus.

15. Meglássátok annakokáért, hogyan járjatok, nem, mint bolondok, hanem mint bölcsek:

16. Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszak.

Vagyis gondotok legyen rá, hogy miként éltek. Ne úgy éljetek, mint az esztelenek, hanem mint a bölcsek, és minden lehetőséget kihasználjatok. Ha egy ajtó megnyílik, oda bemegyünk. Az Úr tudja, hogy hogyan kell bezárni ajtókat, ha nem kell oda bemennünk. És ha az ember pár ilyen ajtót berúg, akkor atombombával is találkozhatsz, készülj fel. De így tanulja meg az ember, hogy hogyan megy a vezetés követése.

Megkérdezte tőlem Danny Pollock, hogy megyek-e Indiába erre a bizonyos konferenciára? Mondtam, hogy persze megyek, csak add meg nekem a dátumot, hogy mikor? És megnyílt az ajtó, és bemegyek oda. Köszönjük Jézus!

17. Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.

Tehát ne legyetek esztelenek. Ne legyetek olyanok, mint akik csak bolyonganak. Ha az ember csak úgy megy, hogy a szemével sem nézi, hogy merre megy, akkor mindent összetör, betöri az üveget, nekimegy mindennek.

A keresztények ugyanígy törnek, zúznak, mennek előre és ítélkeznek. De Istennek nincsenek keresztény ítélő bírái. Ha ítélkezel, akkor bizony fogsz kapni egy ítéletet, és nem fog az neked tetszeni. De értsétek meg, mi az Úr akarata. Legyen erre egy megérzésetek.

Filipi 2,15.

15. Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint a csillagok e világon.

Ragyogjatok, mert a világ világossága vagytok. Kihez beszél itt az Írás?

1Thesszalonika 5,6-11.

6. Tehát nehogy elszunnyadjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok.

7. Mert akik alusznak, éjjel alusznak; és akik részegek, éjjel részegednek le.

8. Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe.

9. Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget nyerjünk a mi Urunk Jézus Krisztus által,

Figyeled megint, hogy nem haragra rendelt minket az Úr, hanem arra, hogy üdvösséget nyerjünk a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt érettünk.

10. Aki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, együtt éljünk Ővele.

Együtt éljünk Ővele.

11. Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekszitek is.

Halleluja.

 

1Korinthus 15,10.

10. De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok; és az Ő hozzám való kegyelme nem lett hiábavaló; sőt többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme.

Nem volt hiábavaló, nem elfecsérelt volt az én futásom, mondja Pál, mert Istennek a kegyelme, amelyet fölém helyezett, az nem elfecsérelt volt, nem hiábavaló volt, mert többet munkálkodtam mindenkinél. De nem én, hanem az Istennek kegyelme, amely velem van. És Isten képes arra, hogy minden kegyelmét rátok árassza.

2Korinthus 9,8.

8. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek,

Tehát ki kell csak lépni, és jó alaposan megnézni, hogy mi van megírva. Egybegyúrtam ezt az egész tanítást, mert nem szeretek csak akadémikus módon szólni hozzátok, hanem azt szeretem, ha az Ige szól hozzátok, amit tudtok használni később.

Hatalmunk van arra, hogy az ördög munkáit lerontsuk. És az Úr képes benneteket használni ebben, hogy képesek legyetek az Úr munkáit elvégezni. És mondja Pál: méltónak talált engem az Úr arra, hogy Isten felkentje lehessek, hogy az Úrnak a szolgája lehessek. Az emberek gyakran a saját útjaikat követik inkább.

Én nagyon komolyan gondoltam azt, amikor felültem a repülőgépre és eljöttem. Onnan, abból a világból eltűntem, senkinek nem szóltam róla. Nem mondtam meg a munkatársaimnak sem, a családomnak sem szóltam, csak hittem, hogy majd megtudják. Nagyon kemény munka, amikor az ember felkenetésre kerül, hogy azt használja.

Illés és Elizeus példájában olvassuk, hogy Illés elment Elizeus mellett, aki szántotta a kőkemény földet, 12 pár, vagyis 24 ökörrel, ő pedig legelöl húzta. Ehhez igazi kitartás kell. Nagyon kőkemény volt az a talaj, amit meg kellett munkálni. Ki az, aki ennyire elszánt, hogy igába fogja az ökröket, és így szánt?

Mit mondott erre Isten? Hogy őt fogom használni, mert ő nem fogja feladni. Tehát nem mindig rózsabokrokban kötünk ki. Voltak hetek, amikor hat-tíz alkalmunk volt, és mit kellett csinálni? Nem lehetett tudni előre, hogy mi lesz, mert volt úgy, hogy az egész város kijött.

Volt egy másik elképzelés, hogy esetleg valaki majd csak a kutyáját hozza. Tehát nem volt előre látható, betervezhető, hogy mi hogyan lesz. Így azután bezsúfoltuk a létező legtöbb alkalmat, és úgy terveztünk. Tehát az Úr azt tudja használni, aki odaadja magát. Aki odaadja magát, azt az Úr képes használni.

Álljunk fel! Remélem, és kívánom, hogy az áldások rajtatok legyenek, mert az Úr áldása az gazdagít meg, és nem ad mellé nyomorúságot és fáradságot. És annyira áld meg, amennyire csak meg tudja tenni, amennyire lehetővé teszed. Mondom, hogy voltak olyan nagy fogások is, és még pénz sem kell ahhoz, hogy az Úr az embert használja. A ti hitetek szerint legyen nektek, mondja az Írás.

És más dolgokat is mond ott, hogy a gazdagság ne álljon az útjába az Úr munkájának. Van, hogy én egy kicsit jobban siettetném a dolgokat, és az Úr mondja, hogy lassabban, lassabban. A hústest szeretné azonnal elvégezni mindig, de a szolgálatoknak a kifejlődéséhez időre van mindig szükség.

Örömmel mondom, hogy az Úrnak vannak nagyon jó szolgálói. Láttam a nyájakat, láttam, hogy nagyon szép munkát végeznek a prédikátorok, Isten felkentjei. Lehet, hogy még lesz növekedés a kenetben. Hathónapos felkenetések jönnek majd most. Hat hónapos szolgálatra való felkenetések, ha még eddig nincs meg az a kenet.

Tehát bárhogy is van, mindegy, ki az illető, most mondjad: A világosság fia vagyok, ragyogok és ragyogok. Fénynek folyamai ömlenek ki a szellememből. Ahogy az utcákon járok, az emberek szabaddá lesznek, minden aggodalmuktól megszabadulnak. Kijelentések jönnek, üdvösségek jönnek, mindez az Úr dicsőségére. Minden dicsőséget az Úrnak adok, aki a világosság fiává tett engem. Nem a sötétségé vagyok, mert a megigazultságnak a napja vagyok, és a nappalnak vagyok a fia, nem a sötétségben járok, a világosságban járok, és a Szellem vezérletére lépek. Minden dicsőség az Úr Jézus Krisztusé. Ámen!

Ez az igazság. Halleluja. Dicsőség Istennek. Ő a szellemünk által vezet minket. Ámen. És a testünket alá kell vetnünk. Pál, amikor azt mondja, hogy ezt én teszem, akkor a szellemi emberére utal. A szellemi emberem teszi ezt – mondja.

Egy kérdéssel kapcsolatban előjött egy dolog, és a szellemem háromszor jelezte, hogy ez fontos. Hogy én ezt nem, én ezt nem, nem – jött elő bennem. Tehát a szellemünk olyan erőssé tud válni, hogy kikiabál, és útirányt mutat. Ezt szeretnénk mindannyian.

Valaki tegnap a torkával gyógyult meg. Valaki pedig Gyálról jött egy nagyon jó bizonysággal, hogy a rákos sejtek nem kimutathatóak. Egy hete imádkoztunk érte. Megtalálhatóak ezek a bizonyságok az interneten is, de az Örömhíradó újságunk is tele van ezekkel. Dicsőség Istennek. Ámen!

 

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 

 

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL