2014.08.29.  

 

ELÉVÜLT TÖRVÉNY – ÚJ PARANCSOLAT

Jim Sanders élőben elhangzott tanításának nyers szövege
2014. augusztus 24.

 

Amiről tanítok ma, annak a címe az lehetne, hogy a törvény, amely elévült, és új parancsolat van helyette. Az igesorunk előtt Máté evangéliumára tekintünk, mert ez a biblikus héber nyelven íródott, és ott három hiba fordult elő az Írásokban.

Olyan haszid vallásos zsidókról van itt szó, akik hiszik már a Messiás eljövetelét és azt is hiszik, hogy már eljött. Hiszik, hogy ezek a Messiás szavai, mert teljesen egybevág Mózes törvényével. A zsidóknál is és a keresztények között is vannak, akik ez alapján kicsit összezavarodtak. Mivel itt van egy pont, amit tisztázni kell, megnézzük ezt a verset.

Máté 5,33-34.

33. Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd az Úrnak tett esküidet.

34. Én pedig azt mondom néktek: Egyáltalán ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyiszéke;

Egyáltalán ne esküdjetek – mondja a Máté 5,34-es vers. Ez tévesen van fordítva, mert a Zsidókhoz írt levélben is többször úgy jön elő, hogy hamisan ne tegyetek esküt. A törvényben nagyon erőteljesen volt ez megírva, hogyha esküt kellett tenni az Úr dolgaira.

És a keresztények pedig azt mondják erre, hogy itt meg van írva, hogy egyáltalán ne tegyünk esküt. De amit igazán mond a vers: nem szabad hazudoznunk, nem szabad svindliznünk, nem szabad megtévesztenünk senkit a téves szavainkkal.

Tehát, akik már megkapták azt a világosságot, hogy a Messiás eljött, és elfogadták Őt, és hiszik, hogy ezek a Messiás szavai, azok ez alapján megtartják a törvényt. A János evangéliumban tanítjuk, hogy az Ő teljességéből vettünk kegyelmet a kegyelemre.

János 1,17.

17. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.

Mi tehát a Jézus Krisztus Messiásunk alá tartozunk és nem a mózesi törvények alá. És az az oka annak, hogy nekünk nincs bűntudatunk, illetve nem lenne szabad, hogy legyen bűntudatunk, mert mi nem a törvények alatt vagyunk, hanem meghívást kaptunk a kegyelem királyi trónszéke elé még akkor is, ha téves, rossz dolgokat cselekedtünk volna.

Az elmúlt héten tanítottam arról, hogy meg kellene tudnunk különböztetni a jó dolgokat a hamisaktól, a téves dolgoktól. Az igaz cselekedeteket az igaztalanoktól. Mi a kegyelem alatt vagyunk, és ha valaki úgy vélekedik, hogy ez a tanítás azt mondaná neki, hogy most ő a törvény nélkül él és azt tesz, ami csak tetszik neki, az tévesen gondolkodik. Mert a mai napon, ha tovább nézzük a tanítást, akkor teljes megértést fogunk erről kapni a kegyelem Evangéliumáról.

Van itt egy házaspár, aki jár hozzánk Túrkevéről, és egyikük elmondta nekem is a történetét. Az Úr mindig visszavezeti a figyelmemet erre, tehát fontos. 2005-ben vásároltak egy DVD lejátszót, és azóta az összes tanítást ezeken a lemezeken hallgatják. Ezen növekedtek fel.

Azt is elmondta, hogy ezek nélkül az alapok nélkül később nem boldogult volna. Mert az élete egy nagy megpróbáltatáson ment keresztül az elmúlt időszakban, olyannyira, hogy nem tudott enni sem. Amit evett, az nem maradt meg benne. Még a folyadék sem. A szemét nem tudta felnyitni. Nagyon meg volt próbálva.

Tehát nagy bajban van az, aki ilyenkor szalad fűhöz-fához, és más gyülekezetek tanításait kezdi hallgatni, ahol téves dolgokat vesz magába. Mintha én nem az Úr tanítója lennék, és nem az igazságot tanítanám.

22-24 év óta a dolgok hogy megváltoztak! Vannak, akik a törvényt tanítják, és visszakanyarodnak a törvény parancsolataihoz, mi pedig az igazságot és a kegyelmet tanítjuk. A világon mindenhol hallgatják a tanításainkat, hiszen ingyen hozzáférhetővé tettük a weboldalon. Mindenki letöltheti és visszahallgathatja.

Ez egy ajándék, azt hiszem, amikor az ember kijelentést vehet Istentől. Én nagyon szeretem tanulmányozni Isten Igéjét. Újabb nagy csomag könyvet rendeltem, nemsokára megérkezik ez a csomag. Sok helyen újabb megértést kapok én is, de vannak területek, amiről nem is tanítottam még.

A kegyelem Evangéliumát tanítjuk tehát, és egyáltalán nem tanítjuk, hogy vissza kellene fordulni a törvényhez. Ha elhozzátok a Bibliátokat az alkalmakra, segítségünkre van, hogy ilyenkor a hosszabb részeket tudjátok követni.

Vannak olyan pásztoraink, akik az itt megvásárolható DVD-ket, amelyeken a tanítások vannak, lemásolják, és az egész gyülekezetükben szétosztják. Az emberek szeretik a családtagjaikat, a barátságaikat, a kapcsolatokat a gyülekezeten belül.

A pásztor az alapján kapja majd az ítéletet az Úrtól a végzett munkájáért, hogy milyen szellemi szinten vannak azok, akiket nevelt. Én is ez alapján kapom majd az ítéletet. Javasolom nektek, hogy ezeken a DVD-ken lévő tanításokat tanulmányozzátok. Nem vagyunk lemaradva semmiről, mert minden kijelentés, ami megfogható Krisztus Testében…

A műholdas adásokat nézzük és követjük. Bőségesen van benne olyan anyag, ami egyáltalán nem tartalmaz igazságot. Vannak olyan tanítások, amelyekben részben van igazság és vannak olyanok, amelyek teljesen befogadhatók. Meg fogod érteni hamarosan, hogy miről is szól.

Róma 8,1-7.

1. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak,

2. Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.

Jézus Krisztus véráldozata egyszer és mindenkorra való áldozat volt. Isten így a bűnnel véglegesen elbánt, eltette az útból. A vallásos emberek elméjében bukkanunk csak rá arra, hogy a bűnnel foglalkoznak. Kiszedegetnek a törvényből, a régi parancsolatból, az Ószövetségből törvényeket és próbálják belevegyíteni, elvegyíteni a keresztény tanításaikba.

3. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivelhogy erőtlen volt a test miatt, az Isten az Ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatta a bűnt a testben.

Tehát egy áldozat bemutatásával ítéletet, kárhoztatást hozott a bűnre a testben. Vagyis mindegy, hogy mit tettél itt a kegyelem Evangéliumában a múlt, a jelen vagy a jövő vonatkozásban, bármilyen bűnödet is tekintenéd, az már megbocsáttatott. Hamarosan azt is megértjük majd, hogy mi a probléma.

4. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Szellem szerint.

5. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Szellem szerint valók pedig a Szellem dolgaira. 

Vagyis a világ még mindig a törvény alatt van, a gyülekezet pedig nem

6. Mert a testnek gondolata halál; a Szellem gondolata pedig élet és békesség.

A test gondolatai a meg nem újított elménk gondolatai.

7. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.

Ahelyett, hogy elunnánk magunkat, és játszadozásra keresnénk lehetőségeket, mélyedjünk bele az Igébe. Növekedjünk fel a szellemiekben, és váljunk Istennek emberévé és Istennek asszonyává.

Tehát ez a testi gondolkodásmód ellenségeskedés Isten ellen, és így Isten törvényének nem tud engedelmeskedni. Nem is teheti meg. Melyik törvény? Milyen törvényről beszélünk akkor, ha nem vagyunk a törvény alatt? A szeretet törvényéről beszélünk. Az egyetlen törvény, ami alá tartozunk.

A hit törvényéről is beszéltem régebben, de itt a szeretet törvényéről van szó. Tehát, aki így gondolkodik, az betölti a törvényt. Mert a szeretet törvénye alatt nem fog senki hazudni a másiknak, nem fog lopni a másiktól. Azért van így, mert ez egy magasabb törvény. Ez az új törvény, ami érvényes ránk nézve, és még ennél többről is van szó.

János 13,34-35.

34. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.

35. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.

Azt mondja itt az Írás, hogy amint én szerettelek titeket. És ne úgy szeresd a felebarátodat, mint ahogy te saját magadat szeretnéd. Ugyanezt mondja az:

1János 3,21-23.

21. Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez; 

22. És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az Ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek Őelőtte.

23. Ez pedig az Ő parancsolata, hogy higgyünk az Ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nékünk.

Egy parancsolatban teljesedik be az egész törvény:

Galata 5,14.

14. Mert az egész törvény ez egy Igében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat.

De ez nem helyes itt. Ez a törvény alatt van így. Mi egy kegyelem időszakban vagyunk, tehát Pál ezt itt nem jól írja.

Máté 22,36-40.

36. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? 

37. Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.

38. Ez az első és nagy parancsolat. 

39. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.

40. E két parancsolat az alapja az egész törvénynek és a prófétai beszédeknek.

Tehát az első parancsolatot egyébként sem tudnánk, hogy hogyan töltsük be. A Szent Szellem segítsége nélkül senki nem tudná. Tehát a törvény e körül forog, ez az alapja az egész törvénynek, hogy szeresd a felebarátodat, mint magadat. Az egész törvény és a prófétai Írások követelményei e két parancsolatra alapulnak.

Jakab 2,8.

8. Ha ellenben betöltitek a királyi törvényt az Írás szerint: Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat, jól cselekszetek.

Ez itt az ószövetségi parancsolat. Nekünk pedig nem a törvény alatt kell szeretnünk egymást. A jegyzeteimben azok az igeversek is szerepelnek – most nem olvassuk végig –, ahol arra tanít bennünket az Írás, hogy le kell vetkőzni az ó ember természetet, és fel kell ölteni az új embert, a Krisztust.

Titus levelére lapozunk, mert kijelentésben kaptam megértést arról, amit szeretnék nektek átadni. Vissza fogunk majd kanyarodni a Róma 8. fejezetéhez és meg fogjuk látni, hogy a törvény alól felmentést kaptunk. Teljesen szabaddá lettünk a törvénytől. Tehát újra nem kerülhetünk számonkérésre a törvény tekintetében.

Be fogom nektek bizonyítani azt is, hogy örök üdvösséget nyertünk, ha újjászülettünk. Ezért van a 2Korinthus 13-ban az, hogy vizsgáljuk meg ezért önmagunkat (2Kor. 13,5), mert ha az ember újonnan született, akkor nem élhet az élete hátralévő részében olyan életet, mint amit a kutyák élnének.

Titus 2,11-12.

11. Mert megjelent az Isten, üdvözítő kegyelme minden embernek,

12. Amely arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon: 

Jézus az, aki elkezdi ezt a munkát bennünk. Ő a hitünk szerzője, és Ő a hitünk bevégzője is. És amikor még bűnösök voltunk, amikor még a bűnben éltünk, Krisztus már akkor szeretett minket és meghalt értünk. Én a régi iskola szerint nőttem fel, a törvény alatt. Az egész családom a törvényt tekintette érvényesnek.

Van tehát a szeretet törvénye bennünk. Van egy Tanító bennünk. Amikor azt tanítottam az Írás szerint, hogy az Ő törvényeit írja a szívünkbe, akkor nem a mózesi törvényeket tette a szívünkbe, hanem az Ő szeretetének a parancsolat-törvényét írta a szívünkbe.

Pál tanításaiból kitűnik, hogy mindannyian a kegyelem alatt vagyunk, és ennek ellenére a gyülekezetben olyan bűnök fordultak elő, hogy családon belüli nemi kapcsolatok létesültek. Pál azt írja nekik feddőleg, hogy úgy tekintitek, mintha nem is történne semmi, mert azt mondjátok, hogy a kegyelem alatt éltek. Azt is írja nekik, hogy ezekkel foglalkozni kell.

24 éve figyelem ezt, hogy a szexuális bűnök hogyan haladnak előre, hogyan verjük át, csapjuk be egymást a kegyelem címszava alatt. Amikor ez a családon belüli cselekedet, fertőzöttség történt, akkor sem kérdőjelezte meg Pál az üdvösségét annak, aki ezt tette.

Nem azt írta neki, hogy: elvesztetted az üdvösségedet, mert ezt tetted. Hanem azt írja nekik: hogyha kegyelem alatt vagytok, akkor az Urat dicséritek, és mindent megcseleked­hettek? Így nem fogtok előbbre jutni! – írja nekik.

Tehát minek álltok ilyenkor ellen? A Tanítónak! Nem a törvényt szegitek meg, hanem a Tanítónak álltok ellen, aki bennetek van, aki a szeretetre tanítana benneteket. És így nem növekszetek szellemiekben. Ilyenkor nem növekszünk szellemiekben, csak becsapjuk saját magunkat.

Kegyelem alatt vagyunk és megbocsáttatott nekünk a múlt, a jelen és a jövő tekintetében. És úgy gondolja az illető, hogy talán nincs is kárhozat alatt. Hiszi, hogy nincsen kárhoztatva és nem halad előre. Kint él a világban az atyafiakkal, a testvérekkel.

Nincs itt jelen köztünk, hogy felnövekedjen szellemiekben, mert nem követi a Tanítót, a Mestert, aki benne van. Mert mi egy olyan törvény alatt vagyunk, amiben a Tanító vezet minket. És felsorolásban megtalálható mindez, mert olyan nagy csecsemők vagytok.

Egyszer egy ember odajött hozzám és beszélgetett velem. A feleségem nem tudott róla. Fiatalok, ti tanulhattok valamit ebből. Elmondom a példáját. Vannak, akik azon siránkoztok, hogy miért nem mentünk még férjhez? Akkor miért tartasz egyszerre szexuális kapcsolatot két-három személlyel is?

Azt mondta nekem ez az ember, amikor eljött hozzám: fiatalabb koromban udvaroltam, több nagyon előkelő kapcsolatom volt. Ma már ezek a nők mind házasságban élnek, gyermekeik vannak.

Valahol elrontottam, mert meg kellett volna nősülnöm. Volt egy közöttük, akit elvennék. A lány azt mondja, hogy szeret engem. Nem gondolom különben, hogy együtt éltek. De azt mondta ez az ember nekem: tudom, hogy a hölgynek van egy szexuális kapcsolata valaki mással, és nekem pedig azt mondja, hogy szeret engem.

Tehát elővehetném a listámat, egyik sem él házasságban. Sem a férfi, sem ez a hölgy. Egyik oldalról sincs házasság. Kint vannak a világban, és azon merengenek, hogy miért nem működik náluk a kegyelem élete.

A svindlisekre is vonatkozik ez. Hogyha rajtakapatnak, akkor még az egészet rám kenik, hogy nekem kellett volna, hogy pénzt adjak nekik, vagy bármi mást.

Tehát itt nem csak arról van szó, hogy az ember ilyenkor az ördögnek nem áll ellen, hanem arról van szó, hogy magunkat kell megváltoztatnunk az Igével. Istenben bízunk meg oly mértékig, hogy Ő képes megváltoztatni minket.

Én megbíztam Istenben, hogy azokat a gyermekeimet, akiket nem tudtam felnevelni, nekik Ő fogja a kezébe venni az életüket, és Ő fogja kihozni és előhozni őket, hogy igazul éljenek. Ha én neveltem volna fel őket, akkor valószínűleg szigorú törvény alatt neveltem volna őket, mint ahogy engem is a törvény alatt neveltek.

Hét-, nyolcéves korukig nevelhettem mindegyikőjüket, és bizony elkopott a nadrág a hátsó részükön, mert kaptak rendesen „ruhát”, ha kellett. Egyikőjük esetében sem könyörögtem, hogy mit tegyenek, mit ne tegyenek, hanem rendesen kaptak fizikai fenyítést, ha szükség volt rá. Hármójukat nem kellett igazából így érintenem, kettőjüknél szükséges volt nagyobb mértékben.

Igazából ellenszegülő természetet kaptak, mint amilyen én is vagyok. Én átlagosan naponta ötször kaptam a szíjjal, évekig. Nem gondolnád, hogy valaki annyira önfejű, hogy idáig kitartson, de egyszer aztán rájöttem arra, hogy bizony meg kell változnom. Igazi kijelentés volt ez nekem. Benny Hinnt is így nevelték.

Az én életemben minden a fegyelmezettségre alapult, mert egy sportoló életet éltem, egy olyan iskolába jártam, ahol kemény szigor volt a sporttal kapcsolatban. Meg kellett tartanom dolgokat az amerikai futball dolgában. Egész évben edzések, kiképzések voltak.

Azután egy katonai egyetemre jártam és ott volt a kiképzés. A munkahelyi éveim jöttek utána, ahol építkezéseken dolgoztam, azután a vasúton, ahol szintén szigorú fegyelem volt. Tehát belém lett programozva ez a fegyelmezés.

A Biblia azt is írja, hogy nem eshet rajtatok olyan kísértés, amelyre az Úr oda ne adná vele együtt a kimenekedést. És ha az ember kísértetik, akkor a tulajdon testének kívánságai által van megkísértve, amit mi magunk szeretnénk, a mi saját terveink, a mi elképzeléseink, amit én magam szeretnék tenni. Így nem lehet gyarapodó úton járni.

Tanítja nekünk a Biblia, hogy ne hasonuljunk el, ne változzunk el a világgal, hanem változzunk el Isten Igéjével, újítsuk meg az elménket. És így kell megvizsgálnunk azt, hogy mi Istennek a jó akarata, a jó akarat után az elfogadható akarata és azután a tökéletes akarata.

Húsz év után vannak most olyanok, akik valóban Isten erejével fel lettek kenve. Lehet látni rajtuk. Magyarok. Danny Pollock, amikor itt volt, akkor felnövekedtek oda a mieink, hogy több esetben szolgálati ajándékokat tudott Isten adni nekik.

Előtte nem tapasztaltam soha azt a fajta felruházást, kenetet, hogy szinte „ráugrik” az illetőre a kenet. Most megtapasztaltam, hogy ilyen is létezik. Jézus is fel lett kenve a Szent Szellemmel és az erővel. És most jelen van az erő a szolgálatukon. Nagy dolgok jönnek!

Mondom nektek, hogy mindazok, akik a bibliaiskolába jártak, és akik playboy, meg playgirl-ek voltak közöttük, azoknak jobb lett volna, ha nem is jönnek be a bibliaiskolába, mert rosszabbul néztek ki a végén, amikor elmentek onnan, mint amikor jöttek.

Ugye a figyelmünket a mennyei dolgokra kell vetnünk, az odafelvalókra. Élvezem az életemet és a baráti kapcsolatokat. Természetesen családias közegben rendelte Isten az életünket. De a világban való játszadozás nem opció számunkra többé.

Egyre inkább közelebb és közelebb kerülünk a végéhez a dolgoknak. Jövő szeptemberben lesz az utolsó Smita év, és akkor így van még egy évünk. És én abban vagyok elváró hittel, hogy a kenet növekedni fog.

Az alkalmainkon tapasztalható, hogy 90 %-nál is magasabb a gyógyultak aránya. De vannak, akik ostobák, mert igazán nincs semmi a két fülük között. Isten ezen is tud segíteni, az értelmi fogyatékosokon is tud segíteni.

Tegnap is voltak nagyon furcsa bizonyságok az evangelizációs alkalom során. Volt, aki még nevetett is. Különböző karakterekkel lehet találkozni.

Visszatérve tehát, van egy Tanító bennünk, és bennünk van a szeretet. Ha az ember haladni akar előre Isten dolgaiban, akkor követni kell a Tanítót. És kegyelem alatt vagyunk, de fel kell ismernünk a helyeset, a rossztól meg kell tudni különböztetni. Az Igének a romolhatatlan teje után kell vágyakoznunk, és ahogy növekszünk, a szilárd eledelt is magunkhoz kell vennünk, hogy meg tudjuk különböztetni a helyeset a helytelentől.

Tehát mondja ott az Ige, hogy a bűn, de számomra ez nem bűn. Azért nem beszélünk a bűnről, mert tudjuk, hogy a bűn zsoldja a halál, és az nem ránk vonatkozó törvény, ez a világra vonatkozó törvény. De attól még meg kell tudnunk különböztetni a helyes dolgokat a tévesektől, az igazságosat, a becsületest, a tiszteletet.

Voltak olyan példák, amelyek nem jó példák. Például kinövekedett az új pásztor, átkerült a kezébe szolgálat, és ő megtiltotta, hogy a hívők beszéljenek az előző pásztorral. Ha az ember tudja, hogy mit jelent a szülő tisztelete… Mi a szülőket tiszteltük. Lehet, hogy még halálosan is sújtja Isten az ilyet [a tiszteletlent]. Az emberben kell, hogy legyen egy istenfélelem.

Ahogy egymással bánnak az emberek… Az egyik pásztorommal beszélgetve foglalkozom ezzel. Tehát a kegyelem-játékosaink, akik játszadoztak a kegyelemmel, azok ma már nincsenek itt velünk, mind elmentek. A kegyelemből kijátszották magukat. Addig táncolgattak az Áron aranyborjúja körül, amíg innen eltáncoltak. Egyetlen módon lehet ebből kimenekedni és továbbjutni, ha az ember felnövekszik.

Én például erőteljesen alkoholista voltam, ittunk rendesen. Hallgattam az egyiknek a bizonyságát. Elmondta, hogy nem tudott megszabadulni az alkoholtól. Végül arra vette rá magát, hogy elkezdi olvasni a Bibliáját, és amellett a sört is odavette maga mellé. S ahogy elkezdte tanulmányozni a Bibliáját, elkezdett ütközni a kettő, és nem tudta illeszteni. Végül az Igét választotta, és szabad lett.

Amikor még ittam, nem voltam újjászületve sem. Egyedül tanulmányoztam az Igét már akkor is, amikor még nem voltam újjászületve. Olvastam a különböző tanulmányokat az Igével kapcsolatban. Miután újjászülettem, tudtam, hogy megszabadulhatok.

Az első lépés tehát, hogy újjá kell születni. Amikor újjászülettem, és megkeresztelkedtem a Szent Szellemben – ez a kis konyhaasztalomnál történt –, a Szent Szellem három napra rá teljességgel elsöprően meglátogatott. Az Úr könyörületességéből ömlöttek a könnyek a szememből. Elbeszélhetetlen volt.

Hit által fogadtam el a Szent Szellemet. Nem volt soha mentális botránykő bennem ezzel kapcsolatban. A gyülekezetemben arra tanítottak, alapvetően így szól a tanításuk, hogy ez már az első apostolokkal együtt kihalt a világból. Ezt tanították nekünk. De én azt hiszem, hogy jobb dolog az embernek, ha hívővé válik. Meg kell bíznunk az Úrban, hogy Ő változtatja meg az embereket.

Thaiföldön beszéltem egy pásztorral, aki mondta, hogy van egy kapcsolata valamerre, és el nem tudják képzelni a törvény nélküli igehirdetést. Azt kérdezte, hogy akkor a gyülekezetem tagjait engedjem szabadon, mindenféle törvénytől mentesen? Amit akarnak, azt tegyenek? Azt gondolta magában, hogy egy római kori orgia lesz majd belőle.

Pontosan az ellenkezője fog történni. Ha az ember kegyelem alá kerül, és szüksége van a segítségre, odamegy az ember a trón elé, és ha kárhozat nélkül tud odamenni, hogy ott irgalmat nyerhessen, ott ki van készítve már ez az irgalom, csak el kell venned, és kegyelmet kell találnod a helyzetre.

Vagyis, hogy abban a zűrzavaros helyzetben, amiben vagy, arra találj kegyelmet. Ezt csak Istentől lehet megszerezni. Nekünk növekednünk kellene a kegyelemben. Ezt a kegyelmet hit által tudjuk elnyerni, mondja a Róma 5,2-ben.

Róma 5,2.

2. Aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk; és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében.

Tehát Isten engem teljesen megváltoztatott, téged is meg fog változtatni. Mindazok, akik bejönnek – van, aki közülük huszonkét éve született újjá –, most miért jönnek újra? A Tanító, aki bennük van, aki megváltoztatja őket. Vannak, akik az interneten kapcsolódnak be, húsz éve nem találkoztam velük.

Hallgatják a tanításokat. Mire fogja őket elváltoztatni? Hogy Jézushoz legyenek hasonlóak. Ő [a Szent Szellem] fogja őket elváltoztatni Jézus képére és hasonlatosságára. Ez a Szeretet bennünk maga a Tanítónk.

Szeretem látni, hogy az emberek újjászületnek az alkalmainkon, de nagyon sokat közülük soha többet nem látok, és azután előbukkannak bizonyos esztendő után. De a Tanító munkálkodott bennük az évek során.

A Szent Szellem és az Ige megegyeznek, tehát nem törvényekről van szó, szeretetről van szó, mert Ő a szeretet. Addig munkálkodik rajtatok, amíg meg nem változtat benneteket arra, amire kell. Ő az, aki ezt végzi.

A nagy [súlyú] dolog, amit az emberek tesznek, amikor megtagadjuk ezt a Tanítót bennünk. Mint például amikor együtt élnek emberek, és nincs szándékukban összeházasodni. Minden a hit, meg a kegyelem, mondják. Nem teljesen.

És úgy tesznek, mintha ez az egész nem lenne lényeges, vagy egy nagyobb horderejű dolog. A kis kovász megrontja a teljes kenyeret. Belemegy [beivódik, elvegyül] a tésztába és megrontja. Ez a svindlerekre is vonatkozik.

A Titus levelében olvasott vers, hogy Istennek az üdvözítő kegyelme jelent meg és ez fog minket megtanítani. Ha visszalapozunk a Róma levélben, ott sok segítséget kapunk most.

Róma 8,9-39.

9. Ti azonban nem test, hanem Szellem szerint éltek, ha ugyan az Isten Szelleme lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Szelleme, az nem az övé.

Az az illető nincs újjászületve, erről van szó.

10. Hogyha pedig Krisztus bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a szellem azonban életet ad annak a megigazultság miatt.

11. De ha annak a Szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az Ő tibennetek lakozó Szelleme által.

Ezt a 11-es verset mindig meg is vallok, most van nekem ez a Szellem. Annak a Szelleme, aki megeleveníti, vagyis megújítja a halandó testemet, az Ő bennem lakozó Szelleme által. Így lehet a testünket például megváltoztatni. Ha 120 évig tervezed, hogy itt élsz, akkor ez alapján kell tenned. Sokat tanultam ezen a területen.

12. Annakokáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk:

Tehát kegyelem alatt vagyunk, de még mindig test szerint élsz. A testnek nem tartozunk semmivel, nem vagyunk adósak.

13. Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a Szellem által megöldöklitek, éltek. 

Vagyis meg kell öldökölni a testnek a cselekedeteit.

14. Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai.

15. Mert nem kaptatok szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!

16. Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.

17. Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.

Tehát itt egy teknon szó szerepel a gyermekekre. Bármelyik felnövekedési fokozaton is állunk, Isten gyermekei vagyunk.

18. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik.

Miből állnak ezek a szenvedések? Amikor a testnek meg kell halni, és meg kell változni, át kell változni a test dolgainak, a hústestbeli elmédnek, a hitetlenségnek. Ezek a fő szenvedéseink.

19. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.

Az egész teremtett világ. A kozmosz is idetartozik, a második ég is, ahol szintén teljes hatalmunk van, még a repkedő ufók felett is hatalmunk van. Itt az „Isten fiainak megjelenése” részben a fiak, a hüosz szó, a teljesen érett férfikorba került fiak. Nem csecsemők többé már, hanem szellemben felnövekedett, érett korúságot elérték. Ez a hüosz szó szerepel János evangéliumban, amikor Jézusra hivatkozik, amikor Jézusról van szó.

Átváltozva, megújulva az Ő képére, elhasonulva. A Szellem Tanító teszi ezt, naponta fog minket vezetni. Ez egy hitélet, megbízni Benne, hogy Ő változtat meg minket, hogy Ő gondoskodik útközben rólunk.

Mindannyian más szinteken vagyunk, más helyeken állunk az Úrban szellemben. És a Szellem ezt olyan bársonyosan végzi, ahogyan csak tudja, nem bántva minket, mindaddig, amíg át nem tudjuk venni a teljes örökségünket. Tehát nem ítélkezik.

Senkinek nincs szüksége keresztény ítélő bírákra, de egy biztos, hogy Isten nem ken fel csecsemőket. Az akadémikusokat sem tudja felkenni, mert ők csak érvelnek az elme szintjén. Ezt huszonnégy év tapasztalat alapján mondhatom nektek.

És vannak most olyanok, akiket végre Isten fel tudott kenni igazi erővel. Nagy-nagy különbség, amikor az erő megjelenik. Néhányatoknak talán el tudom mondani, hogy hová szól az elhívásotok ezzel az erővel, amit kaptatok.

20. Mert a teremtett világ hiábavalóság alá vettetett; nem önként, hanem azért, aki az alá vetette.

21. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a romlandóság rabságától az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. 

22. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt fohászkodik és vajúdik mind idáig.

23. Sőt, nemcsak ez, hanem maguk a Szellem zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását.

24. Mert reménység által tartattunk meg; a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység; mert amit lát valaki, miért reményli is azt?

25. Ha pedig, amit nem látunk, azt reméljük, kitartással várjuk.

26. Hasonlatosképpen pedig a Szellemis segítségünkre van, a mi erőtlenségünkben. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Szellem esedezik miérettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.

27. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Szellem gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.

28. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az Ő végzése szerint elhívottak.

Tehát itt szellemi értelemben beszél arról, hogy a javukra van minden, akik az Ő céljai, az Ő végzése szerint elhívottak. Isten azokkal tud munkálkodni, akik szeretik Őt. Ehhez az kell, hogy a Szellemmel megöldököld a test kívánságait, dolgait. Ha követed a Szellemet, akkor a Szellem segítségedre lesz ebben is, hogy hogyan foglalkozz a test dolgaival.

29. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az Ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy Ő legyen az elsőszülött sok atyafi között.

30. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; és akiket elhívott, azokat meg is igazította; akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.

Megigazított szót kihúztam, és ezt írtam a helyébe: teljességgel felmentett! Tehát azokat, akiket megigazított, azokat teljességgel fel is mentette minden vád alól, és azokat meg is dicsőítette. Kiknek adta ezt a felmentést? Mindenkinek, aki újjászületett. Mondd: ez én vagyok!

31. Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? 

Isten velünk, mit számít az, hogy ki fordul ellenünk? – mondja egy másik fordítás. Azért nevetek most ezen, mert ma reggel a 69-es Zsoltárt is kaptam. Több ellenzék van most, mint gondolnád. Mert a kegyelem evangéliumával kapcsolatban a vallásos világ semmit nem ért.

És az a sajnálatra méltó, hogy nem is érdekli őket, hogy megtanulják, nem mutatnak semmiféle érdeklődést. De megváltozhatnak, ha akarnak, van reménységük. Egy napon reméljük, hogy meg is tanulják.

32. Aki az Ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem Őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna Vele együtt mindent minékünk? 

33. Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít;

Isten az, aki felmentett téged. Vagyis tegyük fel, hogy egy bűntényt követtél el, letöltötted a börtönbüntetést. Onnantól kezdve, hogy letöltötted, szabad vagy. Többé nem emelhetnek vádat ellened a bűnténynek a dolgában.

Tehát a bíróságon meghozhatják azt az igazságot, hogy már nem vagy bűnös abban, mert letöltötted a büntetést, szabad vagy, felmentett vagy, nincsenek vádak ellened. Nincsenek vádak, amelyek megállnának ellened, mert volt egy helyettesítő áldozat, aki megfizette a büntetést, bement oda arra a helyre, ahol neked kellett volna ülnöd. Ezért számomra nincs ítélet, és nincs kárhoztatás. Ezt mondja ott az első vers.

Isten választottjai ellen, ki képes vádat emelni? – mondja egy másik fordítás. Ki? Akiket Isten felmentett? Mégis vannak, akik vádaskodnak.

34. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk:

35. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság, vagy szorongat­tatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é?

36. Amint meg van írva: Teéretted gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintenek, mint vágó juhokat.

37. De mindezekben több mint győztesek vagyunk Őáltala, aki minket szeretett,

38. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, 

39. Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.

Az egész teremtett világon semmi nem képes erre, hogy elszakasszon minket Isten szerelmétől. És ezt megmutatta nekünk a Krisztus Jézusban. Halleluja! Még lett volna mit mondanom, de azt hiszem, hogy ennyi mára elég lesz.

Tehát úgy kell szeretnünk egymást, ahogy a parancsolatot adta nekünk. És az pedig így szól: ahogy én szerettelek titeket. Az örök életnek gyümölcsei, hogy miben kell nekünk élni az életünket, fel van sorolva a Galata 5. fejezetében.

Galata 5,22.

22. De a Szellem gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.

Visszatérünk még erre, fogok erről újra és újra beszélni. Remélem, hogy a Tanítónak nem fogsz ellenállni belül. A legkönnyebb dolgod valóban akkor van, hogyha előveszed az elhangzott tanításokat, és meghallgatod. Egy-egy DVD-n nagyon sok tanítás van mp3-as formátumban.

Róma 1,16-17.

16. Mert nem szégyenlem a Krisztus Evangéliumát; mert Istennek ereje az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek.

17. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen meg van írva: Az igaz ember pedig hitből él.

Tehát mi is így hitről-hitre változunk, dicsőségről-dicsőségre elváltozunk, hiszen az igaz hitből él. Mi bízunk abban, hogy az Úr elváltoztat minket, ez az Ő dolga, ha mi Őbenne maradunk. Remélem, értettétek.

Nem könnyű készülni, amikor hét alkalom van mögöttünk. Amikor hazaérkezik az ember, akkor kezdi tanulmányozni az Igét. De ez a legédesebb dolog, mert az Ige nem tér vissza Istenhez üresen.

Álljunk fel most mindannyian: Köszönjük, Uram, az Igét, köszönjük Neked a megújulást, ami az Ige által jön hozzánk, az átalakulást, ami jön az Ige által. És én növekszem, dicsőségről dicsőségre növekszem, hitről hitre növekszem. Az ördög a lábam alatt van, minden ellenségem a lábam alatt van. Jézus az én Uram, és csak Őt követem. Az Úr azt mondta, hogy én meghallom a jó Pásztor hangját, és az idegen hangját nem követem. Csak az én Uram hangját követem, az Üdvözítőmet, az én Pásztoromat, az én Királyomat, az én Uramat. Áldott legyen az Úrnak neve! Ámen.

Ez az igazság. Köszönjük Istennek, hálásak vagyunk. Minden nap ki kell mondani ezeket az igazságokat.

Erős a kenet. Nem aggaszt, hogy mit szólítunk ki előre, mert úgyis a hited által jönnek majd a gyógyulások. És a sorokban is nagyon sok mindent megmutat az Úr, sokféle úton fog ma is meggyógyítani benneteket.

Sokan vannak, akik maguk is beutaznak, és maguk is prédikátorok. Sok alkalom van a hét során, nemcsak az én alkalmaimon. Az Úr munkálkodik a hét során. Áldjuk a szolgálataitokat, fontosak vagytok az Úrnak.

Azokat is áldjuk, akik támogatnak benneteket, és támogatják a mi szolgálatunkat. Azt hiszem ez az egész egyben egy nagy érték az Úrnak. Tudni kell, hogy nem egymás ellen munkálkodunk. Pál azt mondja, hogy amikor ti terjeszkedtek, akkor én is növekszem. Mert egy Test vagyunk.

Több helyen erős a gyógyító kenet, imádkozunk értetek, előre lehet jönni.

A Szent Szellem előhozott még valamit. Texasban, ahonnan jöttem, hogyha összeköltözik egy pár, hogy együtt éljenek, akkor legálisan házasoknak tekintik őket onnantól. Ha gyermekeik születnek, akkor a férfit kötelezik, hogy támogassa a gyerekeket. És nagy peres ügyek is vannak ebben. Néhány asszony így meg is gazdagodott. Ez ott egy íratlan szabály, de működőképes jog szerint is.

Jézus is beszélt arról [a szamaritánus asszonynak], hogy öt férjed volt, de akivel most élsz, az nem a férjed. (Ján. 4,16-18) Tehát Jézus figyeli ezt, hogy összeházasodtunk-e vagy sem, különben nem tett volna említést erről.

Nagy tévedés, amit elkövetnek így az emberek, amikor a kegyelemre hivatkozva mindent megengednek maguknak. Mert így nem is fog soha senki elvenni, ha így élsz. Ki akar így elvenni valakit? Nyugodtan küldd el az illetőt, csak az idődet pocsékolod vele.

A legrosszabb tévedés, amibe így kerülsz, hogy akit aztán az Úr küld neked, azt is elveszted vele, ha így élsz. Tehát úgy gondolod, hogy elrejthetsz dolgokat, de az nem úgy van. Ez egy szellemi dolog. Mindegy a múlt, mert azon nem lehet változtatni. De meg kell változni! S az emberek tudni fogják, látszik rajtad a dicsőség.

Ki foglalkozik a múlttal? Senki. De idővel meg kell változni. Az Úr fog megváltoztatni azáltal, hogy hozza a változásokat. Ő hozza ezeket, és ezek nagy dolgok. Az emberek szemében, és az illető férfi és nő szemében is változást fog hozni.

Várjuk a gyógyulni vágyókat, nekikezdünk a gyógyító soroknak. Dicsőség Istennek. Ámen.

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL