2014.08.22.  

 

VALÓ IGAZSÁG

Jim Sanders élőben elhangzott tanításának nyers szövege
2014. 08. 17.

 

Nagyon fontos dolgot szeretnék ma nektek elmondani. Lehet, hogy az idő nem engedi végigmondani, de megpróbáljuk. Két-három dolog van, amivel az Úr foglalkozik ma. Hiszem, hogy ez majd segít nektek, és megértést kaptok. A valóságot, mint való igazságot fogjátok hallani.

A zsidók között voltam az elmúlt időben, akik a törvényt szigorúan megtartják, és az újjászületett zsidók is buzgólkodnak a törvény dolgában. Maga Pál is beleesett az ő vonzásukba és erről ma fogok nektek tanítani.

Galata 3,28-29.

28. Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.

29. Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok és örökösök az ígéret szerint.  

Az ábrahámi szövetségen keresztül van az üdvösségünk, aminek semmi köze a zsidóknak adott törvényhez.

Apostolok cselekedetei 21,17-20.

17. Mikor azért Jeruzsálembe jutottunk, örömmel fogadának minket az atyafiak.

18. Másnap pedig beméne Pál velünk együtt Jakabhoz; és a vének mindnyájan ott voltak.

19. És köszöntvén őket, elbeszélé egyenként, amiket az Isten a pogányok között az ő szolgálata által cselekedett.

20. Azok pedig ezt hallván, dicsőíték az Urat; és mondának néki: Látod, atyánkfia, mely sok ezren vannak zsidók, kik hívőkké lettek; és mindnyájan buzognak a törvény mellett:

Pálon keresztül az Úr csodálatos dolgokat tett kegyelemből, a kegyelem Evangéliumát hirdetve. Így folytatja: zsidók lettek hívőkké ezrével. Ez a mai napon is így van, hogy a zsidók, miután újjászületnek, még mindig a törvény dolgában buzognak. Hiszik, hogy jön a Messiásuk, és sok ezren buzognak a törvényért. Én úgy hiszem, hogy akik Pált meg akarták gyilkolni, azok is újjászületett zsidók voltak.

Apostolok cselekedetei 21,21-25.

21. Felőled pedig azt hallották, hogy te mindazokat a zsidókat, kik a pogányok között vannak, Mózestől való elszakadásra tanítod, azt mondván, hogy ne metéljék körül fiaikat, se a zsidó szokások szerint ne járjanak.

Meghallották, hogy Pál úgy tanítja a pogányokat, akik újjászületnek, hogy nem kell körülmetélkedni, vagyis nem kell a mózesi törvényeket követni. Körülmetélkedés már azelőtt is volt, mint ahogy a törvény adatott volna, hiszen Ábrahámnál is látjuk a körülmetélkedést. A János 1,16-17 is mondja:

János 1,16-17.

16. És mindnyájan az Ő teljességéből vettünk kegyelmet kegyelemre.

17. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.

Krisztus Jézus által jött el hozzánk. Tehát látjuk a különbséget, hogy Jézus Krisztus hozta el nekünk a kegyelmet. A törvény pedig Mózes által adatott.

22. Mi legyen hát? A sokaság mindenképpen össze fog gyűlni, mert meghallják, hogy idejöttél.

23. Tedd meg azért, amit néked mondunk: Van köztünk négy férfiú, kik fogadalmat tettek;

24. Ezeket magad mellé vévén, tisztulj meg velük, és vállald a költségeiket, hogy megnyirathassák fejüket, így megtudja mindenki, hogy semmi sincs azokban, amiket felőled hallottak; hanem magad is úgy jársz, hogy a törvényt megtartod.

Hogy megtartod a zsidó törvényeket – mondja egy másik fordítás. Pálnak itt nagyon rossz tanácsot adtak. Hazugság, mert ő ugyanis a kegyelem Evangéliumát hirdette. Igen rossz tanácsot adtak itt Pálnak. És képmutatóvá tették így őt. Nagyon sokba került ez neki.

Szellemmel teljesen újjászületett keresztények, akik nagyon büszkék arra, hogy megtartják a törvényt. Azoknak a pogányoknak azonban, akik hisznek, nem kell megtartaniuk ilyen dolgokat.

Határozatot közöltek velük, hogy tartózkodjanak a bálványoknak áldozott hústól és vértől, mert volt, hogy a bálványisteneknek bemutatott állat áldozatok vérét is megitták. A fúlva holt állattól és a paráznaságtól tartózkodjanak. Vagyis a pogányoknak azt írták, hogy nem kell megtartaniuk a törvényt, pedig mindannyian egyek vagyunk.

25. A pogányokból lett hívőkkel pedig már közöltük a határozatunkat, hogy tartózkodjanak a bálványoknak áldozott hústól és a vértől, a fúlvaholt állattól és a paráznaságtól.

Egyek vagyunk. A pogányok, a zsidók, a görögök, mindannyian eggyé lettünk a Krisztusban. Tehát vért ne igyanak, és a házasságon kívüli szexualitástól tartózkodjanak. Miért olyan fontos ez? Én figyeltem ezt.

Azok, akik a kegyelemben részesültek, és playboy és playgirl [sikeres nők] lettek utána, egyik, vagy másik irányba eltávoztak tőlünk. Mert ha a mózesi erkölcsi törvények nem voltak elegendőek, de most Isten a törvényeit a szellemedbe írta. Azért a hústestünket alávetésben kell tartani.

Mert megmondom neked, hogy mit tartogat az ördög neked. Hogyha jönnek a halálos tünetek, akkor nem tudsz ellenállni azoknak, hanem közvetlenül átlépsz a mennyországba. 25 éve figyelem. Ismerem az életüket. Van különbség a között, hogy a hústest gyenge…

Floridában van egy spanyol ajkú gyülekezet. Ezrével járnak közöttük volt drogfüggők, prostituáltak, alkoholisták, hajléktalanok. De megváltozott az életük és az Urat szolgálják, és boldogok, mert újjászülettek. A hústestüket alávetésben tartják.

Mivel láttam azt, hogy akik a hústestüket nem tartják alávetésben – előbb-utóbb úgyis elmennek innen –, ezért elhatároztam, hogy kizárom őket a gyülekezetből. Tehát még ha meg is értjük, hogy kegyelem alatt vagyunk, és megbocsátatott nekünk, akkor is az önmagad kárhoztatásából tudom, hogy azt tetted.

Csecsemő vagy, önző vagy, és nem növekszel a szellemiekben. Az ördög arra törekszik, hogy téged kiragadjon, kivegyen a gyülekezetből. Megnéztem a régi fényképeket. Vannak, akik még ma is élnek és járnak a gyülekezetbe, de döbbenettel láttam, hogy milyen nagy részük már a mennyben van.

Az utóbbi időben a Szent Szellemnek egy nagymértékű ajándékszétosztása, impartálása volt. [Impart angol szó jelentése: átad, részesít, közöl] Olyan mértékben, ahogy előtte a magyarok így nem voltak felkenetésben. Mert a magyarok nem voltak ismertek erről az erőről. Szent Szellemmel és erővel kente fel őket Isten.

Megtudtam, hogy mi ez, ami így „ráugrik” az illetőre. Nem úgy ment be, mint előtte. Ezek az emberek fognak egy változást látni az életükben. Van, aki 13-14 éve, van, aki 20 éve az Igében van. Isten nem fecsérli el ugyanis a kenetét.

Az Egyesült Államokban egy gyülekezetből jött elő az összes gyógyító kenettel felkent szolgálat, ezt már mondtam nektek. Ez a kenet erőt képvisel, más nemzetek számára is. Nemcsak itt Magyarországon. Néhányatokat figyelmeztettelek is, hogy jobban teszitek, ha beleléptek a rendelt helyre, mert az Úr azt szeretné, ha használhatna titeket az erőben.

Pált látjuk itt, hogy figyelmeztetések voltak előtte. Az előző versben, a 4-es versben is figyelmeztetés hangzik el.

Apostolok cselekedetei 21,4.

4. És ott maradánk hét napig, miután megtaláltuk a tanítványokat, kik Pálnak mondják vala a Szellem által, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe.

Aztán a 10-14 versben Agabus próféta által jelenti meg neki a Szellem, hogyha fölmegy Jeruzsálembe, akkor mi lesz vele. Hogyan fogják megkötözni a kezét és a lábait. A Szellem üzenete volt, hogy ne menjen fel oda. Újjászületett zsidók kötözték így meg, miután megpróbálták őt megölni.

Ma mi történik? Megmutatom nektek. Nagyon nagyszámú zsidóval történik meg, akik újjászületnek. Világviszonylatban igaz ez. A haszid zsidókról van szó, akik csak az írott törvény szerint járnak.

Ugyanis van a szájról-szájra terjedő, a szóban terjedő törvény, ami szerint néhányan élnek. Ők figyelmen kívül hagyják az írott törvényeket. Ezek a szóhagyományként terjedő törvények a takkanot-ok, 14 ilyen van. A múltból a nevezetes rabbik elképzelései, filozofikus rendelései ezek, hogy mit mondott és mit hagyott ránk az X.Y. rabbi.

A takkanotról elmondom nektek, hogy 23 kéziratot találtak különböző helyeken, amit héber nyelven írtak. Másolatok ezek a Máté evangéliumból, amelyeket zsidó zsinagógákban találták meg.

Hitler parancsára gyűjtötték ezeket egybe, mert ő szerette volna megőrizni, hogy mik azok az Írások, amelyek a kiirtott nép után maradtak. Kilencet ezek közül lefordítottak, és két-háromszáz évente újra és újra lefordítják. Hét közülük egyezik a göröggel, kettő fordítás pedig Mózes írott törvényeivel.

A haszid zsidó hívők nagyon vallásosak és ma is fekete ruhában járnak. A Messiás eljött. Ezek a Messiás szavai. Ők elfogadják a Messiást. De ennek ellenére buzgólkodnak a mózesi törvények dolgában. A kettő együtt nem jó. Elmondom, hogyan csűrik-csavarják.

Máté 15,3-4.

3. Ő pedig felelvén monda nékik: Ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által?

Ez a héber nyelv takkanot szava. A rendelések. Az emberi rendelések által, a hagyomány­őrzésetek által elveszítitek Isten Igéjének az erejét – mondja itt nekik Jézus. Utána hoz egy példát is erre.

4. Mert Isten parancsolta ezt, mondván: Tiszteld atyádat és anyádat, és: Aki atyját vagy anyját szidalmazza, halállal lakoljon.

A takkanot és a mezorim ezek a szavak. Hogy nem az, hogy mit mondott az X.Y. rabbi, hanem mit tett az X.Y. rabbi. Például, át szabad-e mennem szombat napon ezen a hídon? Azt veszik alapul, hogy a törvényben erről nem találnak semmit, de mivel ezer évvel ezelőtt az X.Y. rabbi átment ezen a hídon, ezért nekem se bűn átmenni rajta. Erre mondják, hogy ámen és ámen, és így cselekszenek.

Máté 23,2-3.

2. Mondván: Az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek:

3. Annakokáért amit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek; de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek. Mert ők mondják, de nem cselekszik.

A haszid rabbik fordításait láttam, akik így mondják. Egy betű különbség, vagy tévedés van itt, ezért akkor a rabbiknak kell engedelmeskedni – mondják. A 3-as vers így mondja, hogy: azért, amit ők mondanak néktek… vagyis Mózesre utal itt a vers. Mert tökéletesen a mózesi törvényekkel kerül így egyezésbe. Itt a Messiásra utal. Ezért a mózesi törvényeket megtartsátok. A négy Evangéliumban meg lehet találni a Messiás szavait.

Mi azonban egy új szövetséghez tartozunk, és amikor ez az új megköttetett, a régi enyészetnek indult. Mi pedig az ábrahámi kegyelem alatt vagyunk és nem a törvény alatt. 430 évvel a törvény előtt létezett Ábrahám.

A mi erőtlenségeinket, gyengeségeinket, amik a hústestünkből fakadnak, a kegyelem által tudjuk legyőzni. Néhányan, akik a kegyelemre hivatkoznak, a hústest cselekedeteit megcselekedvén visszafordulnak a világ dolgaihoz. Mert mind a törvény megtartása, mind a hústest cselekedetei visszavezetnek a világ dolgaihoz.

Ugye tudjuk, hogy van a Mammon-rendszer, ami a világ működési rendszere. Ami azt jelenti, hogy a pénz vezérel minket, mindent az anyagiak döntenek el. Mi pedig nem az anyagiakat keressük első helyen az életben. Tanítja Jézus, hogy senki sem szolgálhat két úrnak.

Máté 6,24.

24. Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.  

Választanunk kell! Vagy az egyiket, vagy a másikat szolgáljuk. Vagy a világ rendszerében buzgólkodunk a Mammonnak, vagy Istennek. Vannak olyanok – ahogy Pál is írja –, akik annyira szerették a világot, hogy visszafordultak a világ dolgaihoz. Az Apostolok cselekedetei 1,8 szerint tudjuk, hogy bennünket a Szent Szellemmel kent fel Isten, hogy bizonyságtevői legyünk Isten dolgainak. Mondja az Ige:

Máté 6,33.

33. Hanem keressétek először Isten országát, és az Ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.

A mi rendszerünkben – Isten rendszerében – nem a pénzt keressük első helyen, hanem Isten dolgait, és azok mind megadatnak nekünk. Így lehet meggazdagodni. Így jönnek az anyagi dolgok hozzánk. Hozzám és hozzád is. Keressük Isten királyságát, és egyszerűen hozzánk adja Isten azokat a szükséges anyagi dolgokat.

Az igazi hívőkhöz jönnek ezek, akik csak az Úrban bíznak. Isten akaratát cselekszik, és Isten terveit követik. Ezek azok a hívők, akik növekszenek szellemiekben. Amikor innen hazamész, nagyobb dicsőséggel mész el, mint amilyen dicsőséggel jöttél. Amikor csak lehetséges, gyülekezetbe jártok.

Vannak köztünk olyanok, akik nagy távolságokat tesznek meg hétről-hétre. Vannak olyan testvéreink, akik annyira közel laknak, hogy egy saroknyi távolságot sem kell megtenni, és nem voltak közöttünk több éve. Amikor ez a váltás bekövetkezik, akkor nem fognak tündökölni abban a dicsőségben.

A világ az anyagi dolgokat keresi, mert a Mammon rendszerében működik. Ez a Mammon-rendszer Istent kiüti az első helyről az életedben. Ha a Mammon rendszerében működsz, akkor Isten dolgait egyszerűen gyűlöletesnek fogod találni.

Ha az Úr útjait járod, és Istent helyezed első helyre, és az Ő igazságát, akkor pedig ezek az anyagi dolgok mind hozzád fognak jönni. Sokszor van, hogy ki kell lépnem hitben, és adnom kell az embereknek. Ez azért van, mert valaki más nem adta azt oda.

Másrészt azt is mutatja, hogy az illető keresi Isten országát és az Ő igazságát. Ezért Isten azt oda akarja adni neki. Annyira tisztán jön elő a szellememből, hogy az illetőnek mekkora összeget kell odaadnom. Ez a dicsőség növekszik bennünk, ahogy dicsőségről dicsőségre elváltozunk.

Az én legidősebb lányom trikókat készített, amikor főiskolás volt. Ötszáz darabot, amin valami nyomtatott embléma volt. Valamilyen verseny csapattrikói voltak ezek. Négyszáz­ötvenen nagyon hamar túladott.

Mi történt? Jöttek a szegény diákok, akiknek nem volt rá pénzük, mert a család nem tudta megengedni magának. Mindig van lehetőséged arra, hogy adakozzál, hogy adjál. És nekik odaadta a focimeccshez szükséges csapattrikókat.

Egy zsidó odajött hozzám és azt mondta, hogy nem szükséges, hogy adjak neki egy forintot is. De mondtam, hogy nekem pedig kell adnom, ha úgy érzem, mert ha nem adom oda, akkor nem fogok kapni, amikor nekem szükségem van rá. Érthető volt ugye?

Ha velem maradtok a végéig, akkor az nagyon izgalmas lesz. A kegyelemmel kapcsolatban félreértések és téves értelmezések vannak. Vannak, akik nem haladtak ezért előre, és így nem is fognak soha.

Zsidó 4,9-10.

9. Annakokáért megvan a szombatja az Isten népének.

10. Mert aki bement az Ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott a cselekedeteitől, amiképpen Isten is a magáéitól.

Ha az ember felnövekszik a kegyelemben, akkor szabaddá válik a saját cselekedeteitől. És megtanulja élvezni a keresztény életét, ahol csak van, ott. Mert folyamatosan növekszik.

Zsidó 5,14.

14. Az érettkorúaknak pedig kemény eledel való, akik érzékeiket a gyakorlat során kifejlesztették a jó és a rossz megkülönböztetésére.

A helyes utat és a téves utat – mondja a másik fordítás. Az a legjobb fordítás.

A törvényben találunk egy olyan morális, vagyis erkölcsi jogi rendszert, felépítményt, amit Isten nem helyettesített valami mással. A Galata 5. fejezetében fel is vannak sorolva a test cselekedetei.

Galata 5,19-20.

19. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.

20. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések,

A törvény alatt amúgy sem volt képes az ember ezeket megtartani. A kegyelem alatt azonban feltételezi Isten, hogy ezektől mentesen élünk, vagyis ellen tudunk állni a test kívánságainak.

Zsidó 7,19.

19. Minthogy a törvény semmiben sem szerzett tökéletességet; de beáll a jobb reménység, amely által közeledünk az Istenhez.

Ezért Isten valamit hozott helyette. Ezek az erkölcsi írások ma a szívedre lettek írva, ha újjá vagy születve. Néha úgy cselekednek a mieink is, mintha ez nem létezne. Amikor Árontól lett számon kérve, hogy mi ez az aranyborjú? Most van az örömünnep, a kegyelem ünnepe van! – válaszolta. Bárcsak neked lenne igazad!

Zsidó 8,13.

13. Mikor újról beszél, elavulttá tette azzal az elsőt; ami pedig megavul és megvénhedik, közel van az enyészethez.

Mondja, hogy egy új szövetségről van szó. Mikor újról beszél, elavulttá tette azzal az elsőt. Ez azt jelenti, hogy az elsőt, vagyis a zsidó törvényeket érvényét veszítettnek tekinthetjük. Lejárt az ideje. Eltűnt a szemünk elől.

Galata 5,18.

18. Ha azonban a Szellem vezet titeket, nem vagytok a törvény alatt.

De a hústest vezet titeket. A Róma levél 13-ban olvassuk, hogy a szeretet a parancsolatoknak a betöltése, a törvények betöltése. Ha szereted az atyafi testvéredet, akkor például nem fogod őt becsapni.

Izraeli zsidókkal voltam együtt, és idéztek nekem. Ismeritek ezeket ti is nagyon jól. Képzeld el, a nyolcvanas éveiben lévő zsidó ember idézi nekem azt az Írást, ami most jön, és nincs újjászületve. Nem szóltam egy szót sem neki.

Jeremiás 31,33-34.

33. Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izrael házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek.

34. És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyjafiát, mondván: Ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem.

A törvények bekerültek a szellemünkbe, a lelkiismeretünkbe. Ezért nem kell nekünk azt megmondani, hogy ezt ne tedd, meg azt ne tedd, mert ez a helyes, és az a nem helyes. Mert tudja az ember belül.

Ha az ember annak ellenére megteszi azt, akkor megpecsételi vele a lelkiismeretét. Érzéketlenné válik a lelkiismerete, és mondja az ember ilyenkor, hogy Isten soha nem szól hozzánk. De Isten szól hozzánk, ám nem halljuk meg ilyenkor. Ezért van az, hogy az emberek még nem gazdagodtak meg, vagy csak a világ útjain gazdagodnak meg, mert az Úr hangját nem hallják.

Ezékiel 11,19-20.

19. És adok nékik egy szívet, és új szellemet adok belétek, és eltávolítom a kőszívet az ő testükből, és adok nékik hússzívet;

20. Hogy az én végzéseimben járjanak és rendeléseimet megőrizzék és cselekedjék azokat, és legyenek nékem népem és én leszek nékik Istenük.

Az én útjaimban járjanak, hogy valóban, igazán az én népem legyenek – mondja egy másik fordítás. Akik kegyelem alatt élnek, a legszomorúbb benne, hogy meg sem kísérlik azt, hogy helyesen éljenek.

A makacs szívet elveszem belőled, és egy érző szívet adok neked, hogy a szellem dolgaira tudjon hajolni, figyelni a szíved. Mert olyan népet akar magának az Úr, aki valóban szabad a kárhoztatástól, a szégyenérzettől, a szívünknek a kárhoztatásától.

A hústestnek való ellenállás az nem egy mulatság különben. Néhányszor nekem is keresztül kellett mennem ezen. Aztán ellenállni más dolgoknak is. Mondom nektek, minden esetben sikerre jutottam az Igével, amikor erőtlenségeken, gyengeségeken kellett átmenni.

Mert az ördög azt szándékozza tenni, az a célja, hogy a prédikátorokat mind letörölje a színről. Ezért van az, hogy Isten nem tud felkenni bárkit is ezzel az erővel és hatalommal. De megszerezhető. Keressétek először Isten országát, és az Ő igazságát, és mindezek megadatnak néktek – írja az Ige.

Ezékiel 36,26-27.

26. És adok néktek új szívet, és új szellemet adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet.

27. És az én Szellememet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsola­taimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.

Az én bölcsességemet helyezem el bennetek – mondja. A Krisztusnak az értelme, elméje bennünk van, mindenképpen. Egy érző szívet ad nekünk az által, hogy az Ő Szellemét helyezte el bennünk.

Azért adja nekünk ezt az érző szívet és a kegyelmét, hogy saját örömünkre kimenjünk a világba, és ott partizzunk és mulatozzunk? Áront, amikor számon kérte, hogy mi ez az aranyborjú, így felelt: Kegyelem összejövetelt tartunk!

Az én Szellememnek engedelmeskedj, az van írva, és állj ellen a testnek, és állj ellen a világ dolgainak. Mert a Biblia világosan mondja, hogy a világ az ellenségeskedés Isten dolgaival szemben. Ellene törekszik.

Nekünk pedig a kegyelemben kell növekedni. Ezt az életet csak kegyelem által lehet élni, úgyhogy növekedni kell ebben a kegyelemben. Erőt és Szellemet impartált el a szolgálatokba az Úr.

Sok szolgálat már hazament az Úrhoz. Most pedig a Szent Szellem szinte ráugrott [néhányatokra] a felkenetésben. Nagyon örülök ennek, mondom nektek. Az Úr azt mondja, hogy ezek igazán az én szolgáim.

Zsoltárok 47,9.

9. Népek fejedelmei gyülekeztek össze, mint Ábrahám Istenének népe, mert Istené a földnek pajzsai; Ő igen felmagasztaltatott!

Ők a helyi hatalom, akik uralkodnak. Mert Istené a földnek pajzsai, és Istennek a népe ők. Ő igen fölmagasztaltatott általuk. Erre adja ezt az erőt.

Zsidó 8,6-13.

6. Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett.

7. Mert ha az az első kifogástalan lett volna, nem kerestetett volna hely a másodiknak.

8. Mert dorgálván őket, így szól: Ímé, napok jönnek, ezt mondja az Úr, és az Izrael házával és Júdának házával új szövetséget kötök.

9. Nem azon szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem ama napon, amikor kézen fogtam őket, hogy kivezessem őket Egyiptomból, mert ők nem maradtak meg az én szövetségemben, azért én sem gondoltam velük, azt mondja az Úr.

10. Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izrael házával, ama napok múltán, ezt mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat, és leszek nékik Istenük és ők lesznek nékem népem.

11. És nem tanítja ki-ki az ő felebarátját és ki-ki az ő atyjafiát, mondván: Ismerd meg az Urat; mert mindnyájan megismernek engem, kicsinytől a nagyig.

12. Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról többé meg nem emlékezem.

13. Mikor újról beszél, elavulttá tette azzal az elsőt; ami pedig megavul és meg­vénhedik, közel van az enyészethez.

Látod tehát? A bűneidről többé nem emlékezik! A múlt, a jelen és a jövő bűneiről. Ez az Úr Jézus Krisztus munkája. És még a prédikátorok sem túl sokan vannak, akik ezt értik. Mert Isten az örökkévalóságban úgy uralkodik, hogy sem múlt, sem jelen, sem jövő nincs nála.

Zsidó 10,2. 8-18.

2. Különben megszűnt volna az áldozás; hiszen, ha egyszer megtisztultak volna az áldozók, többé semminemű bűntudattal nem bírtak volna.

Nem lett volna többé szégyen, nem lett volna bűnérzet, nem lett volna kárhoztatás a lelkiismeretükben. A kárhoztatás hitgyilkos, amikor a lelkiismeretünk kárhoztat minket! Az erkölcsi törvények oda be lettek írva. Az ember, ha játszadozik a majmokkal, akkor nem lehet sokat elvégezni az Úrnak.

A kegyelem alatt élni nem jelenti azt, hogy ugyanúgy élhetünk, mint a világban élők. Nem lehet ezt mondani. Ellen kell állni a kísértéseknek. De meg sem kísérlik az emberek. Minthogyha a morális, erkölcsi törvényeket kihajítottuk volna az ablakon.

Hazudozunk, becsapjuk egymást, játszadozunk. Ilyenkor jobban tesszük, ha tervezzük, hogy össze is házasodunk, különben ne kezdjél az illetővel. A legegyszerűbb így törekedni, akár nő, akár férfi az illető. Alapokat fektetünk le.

8. Fentebb mondván, hogy áldozatot és ajándékot, és égő, meg bűnért való áldo­zatokat nem akartál, sem nem kedveltél, amelyeket a törvény szerint visznek,

9. Ekkor ezt mondotta: Ímé, itt vagyok, hogy cselekedjem a Te akaratodat. Eltörli az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat;

10. Amely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra, a Jézus Krisztus testének megáldozása által.

11. És minden pap naponként szolgálatban áll, és gyakorta viszi ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket.

12. Ő azonban, egy áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre leült az Istennek jobbjára,

13. Várván immár, míg lábainak zsámolyául vettetnek az Ő ellenségei.

14. Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket.

Tökéletesekké tette mindörökké, akiket megszentelt. Azok mi vagyunk. Pál azt is mondja, hogy alávetem a testemet, és megsanyargatom. Hogyha én másoknak prédikálok, magam valami módon kivetetté ne legyek. Mert nem kap jutalmat az az illető, ha a világban él.

Őneki is ugyanígy alávetésben és szolgaságban kellett tartani a testét, mint ahogy mindannyiunknak. Az 1Korinthus 9,27 versben írja ezt. Hogyha nem foglalkozunk a test dolgaival… A varázslás például az ördögnek a műve.

Miért megyünk vissza a varázslásokba? Az engedetlenség is olyan, mint a varázslás bűne, ha engedetlen vagy Istennek. A varázslók világában nem hisznek Jézusban, csak valami történelmi személynek tartják legföljebb.

Tehát láttad azt, hogy tökéletesekké lettünk téve? Ennek meg kell látszódnia az életünkben. Ha hitben jár az ember, akkor az örömnek, a mosolynak is ott kell lenni az arcon.

15. Bizonyságot tesz pedig erről nekünk a Szent Szellem is, mert miután előre mondotta:

16. Ez az a szövetség, melyet kötök velük ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjükbe írom be azokat,

17. Azután így szól: És az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.

18. Ahol pedig bűnök eltörlése vagyon, ott nincs többé bűnért való áldozat.

Nem kell a bűnök megvallásáról sem beszélni, mert az egész eltöröltetett.

Róma 6,14.

14. Mert a bűn tirajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.

Ez az erő, ez a hatalom [bűn] többé nem uralkodik felettetek, ha ezt megértitek. Amikor a hústest dolgai megkísértenek, akkor csak azt tudjuk vele bizonyítani, hogyha megállunk benne, akkor alkalmasak vagyunk Isten magasabb áldásaira, hogy azokat elvegyük. Danny Pollock nagyon különlegesen rendelt időben volt itt, mert Isten, akiket kijelölt erre a magasabb szintre való fellépésre, azokat fel is kente arra.

Vannak olyanok, akik a bolondot hozzák elő belőlünk. Mások pedig az életet, és a Szellemet hozzák elő belőlünk. Azoktól el kell magunktól különíteni, akik nem jót hoznak ki belőlünk, mert egyszerűen bennük van. A kedvenc Igém.

1János 1,9. GSPD

Hogy ha mi elismerjük/felismerjük/elfogadjuk, hogy Ő megbocsátott nekünk és soha többé nem emlékezik meg a bűneinkről, akkor…

Elismerjük és felismerjük – kétféleképpen lehet értelmezni. Vannak, akik vallják, hogy ez az Ige nem is keresztényeknek szól. A Bibliában sehol máshol nem áll, hogy az újjászületett keresztényeknek a bűneiket meg kellene vallaniuk.

A Zsidó 5,14-ben olvastuk, hogy a keresztényekben ki kellene fejlődni, hogy a rosszat és a jót meg tudják különböztetni egymástól. Itt azt írja: ha elismerjük… Mit ismerünk el? Az Ó- és Újszövetségben is felolvastam nektek, hogyha elismerjük azt, hogy Ő megbocsátott nekünk, és Ő többé nem emlékezik meg a bűneinkről. A múlt, jelen és jövő bűneiről.

Mert zűrzavaros életet élünk, és szüksége van mindannyiunknak a kegyelemre, amikor elvétjük. Róma 5-ben van írva, hogy a kegyelemhez hit által van az odajárulásunk. A 2Péter 3,18-ban az is írva van, hogy növekedjünk ebben a kegyelemben, és az Úr Jézus Krisztusunk megismerésében.

Tehát meg kell tudnunk különböztetni a jót a rossztól, és utána el kell azt ismernünk, hogy Isten megbocsátott nekünk. Miért? Hogy a kegyelem hozzánk tudjon jönni, és segítségünkre tudjon lenni. Vannak olyan dolgok, amiket lehetetlen nekem megváltoztatnom. Ezért a Zsidó 4,16 versét nézzük:

Zsidó 4,16.

16. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyiszékéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk; a szükség idején segítséget kapjunk.

Bizodalommal, bátorsággal odajárulnunk kell [a trónhoz], hogy mit kapjunk? Meg­bocsátást nyerjünk? Nem! Irgalmasságot és kegyelmet. Mire? Hogy segítséget kapjunk a szokásainknak a legyűrésében, a kísértéseknek a legyűrésében, a hústest dolgaiban. És ezek tesztek és próbák a hitünkben.

Ellen kell állnunk, ahogy Pál írja, és alávetésben kell tartanunk a hústestünket. Igenis meg tudjuk belül különböztetni a rossztól, a tévestől a jót. Tudod, milyen a hústest élet, azt ismered. Ha az ember megtanul ellenállni a hústest dolgainak… Tudjuk, ha valaki a Szellem szerint él és jár, akkor nem teljesíti a hústest dolgait és cselekedeteit. A problémánk a következő:

Jakab 1,12-14.

12. Áldott ember az, aki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az Őt szeretőknek.

A kísértésekről van szó, a hústest dolgairól. Ezekért is korona jár.

13. Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, Ő maga pedig senkit sem kísért.

Ő senkit sem kísért, egyetlen embert sem.

14. Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága.

Amikor ilyenfajta felhívásokat kapunk: hú, egy nagy csábítás, egy nagy üzleti vállalkozás, sok pénz van benne! Igazából nincs benne semmi. A kegyelem idejét éljük. Játszadozunk, mondja valaki. Sok mindenben nem tudok kísértésbe esni itt nálatok, mert egy elkülönült életet élek.

Ez a fajta elkülönülés, és a kísértéseknek való ellenállás egy dolgot hoz nekünk, növekedni tudunk a szellemünk által, amiért örök jutalom jár.

Nagy megszabadítás van most jelen. A régi természetünk, az ó természetünk, ami körbevesz minket, mint egy aura, az szakad le rólunk, mert eddig az az ó természet uralt bennünket.

Kísért minket, édesget minket a világnak a kívánsága, hogy vegyük elő azt az aranyborjút, és mulatozzunk. Néztem az izraeli világi tévécsatornákat. Teljesen világias hangulatban, csak világi dolgok vannak benne. Egyik szórakoztató műsor a másikat követi.

A mi szellemi fegyvereink hatalmasak erősségek lerontására. Az elme erődítményeinek, azoknak a képeknek, ami ott kiépül, annak lerontására. Van, amikor szellemek is ideragaszkodnak, kapaszkodnak hozzá a világból. Ezek szenvedéssel járnak.

Amikor az ember nem tudja saját eltervezett útját járni, nem tud úgy játszadozni, mint régen, az szenvedéssel jár. Mondod erre, hogy igen, de a kegyelem alatt vagyunk. A legnagyobb dolog itt abban van, hogy bízunk az Úrban.

1Korinthus 15,56.

56. A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény.

A bűn tirajtatok nem fog uralkodni többé, mondja az Írás. Mert nem vagytok törvény alatt, és a bűn ereje a törvényben van. Az egész egy dologra vezethető vissza, bízni az Úrban. Mert ha bízol az Úrban, akkor a Szellem kivezet ezekből a kísértésből, és győzelemre vezet.

Vannak olyanok, akik nagyon jól végezték mindezt, és igazi felkenetésben részesültek. Megint mások elvesztik az örökre szóló jutalmaikat, mert csak a hústestben játszadoztak, s ma bevásárlóközpontokat járják.

Ha elmennék most mondjuk délidőben, és körbenéznék, találkoznék nem egyel, és nem kettővel közülük. Elmennének mellettem, fel sem ismernének. A hústestnek a cselekedeteit választották. A hústest kezdi uralni az illetőt, és nem a Szellem vezérli. Mi történik? A 2Korinthusi levél mondja:

2Korinthus 2,14.

14. Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az Ő ismeretének illatát minden helyen megjelenti általunk. Halleluja!

El kell magunkat különíteni a világtól, és meg kell bíznunk az Úrban. Amikor a bibliaiskolát jártam, akkor nem volt tévé, még mobiltelefonok sem voltak. Teljesen elkülönült életet éltünk.

Az Ószövetségben elvárta Isten tőlük, hogy engedelmeskedjenek az Igének. Az Újszövetségben pedig azt várja el tőlünk az Ige, hogy cselekedjük az Igét. Mivel hiszem az Igét, ezért azt megcselekszem.

Engedelmeskedni annyit jelent, hogy mint valami kívülről jövő parancsnak, mint a robot, engedelmeskedik. Az Újszövetségben pedig belénk írta Isten, és a belső vezetésből cselekedjük meg azokat.

Az ember azzá válik, amit eszik. Ha az Igét esszük, emésztjük, és meditálunk rajta, akkor az Ige válik részünkké. Mert az Igének a leszármazottai vagyunk, származékai vagyunk. Az Ige adott nekünk életet. Mert ebből a romolhatatlan magból születtünk meg, Isten Igéjéből.

A bibliaiskolában énekeltük a dalt, hogy Immánuel, Isten, aki velünk van. Ennél többről van szó, mert mi keresztények lettünk, és Isten bennünk vett lakozást. Mi is énekeltük ezt a gyönyörű dalt.

Kolosse 1,29.

29. Amire igyekezem is, tusakodván az Ő ereje szerint, mely énbennem hatalmasan munkálkodik.

Küzdelmeket folytatok azért, küzdök azért az Ő ereje, energiája szerint, amely bennem hatalmasan munkál, természetfeletti módon. Halleluja! Így működik, hogy munkál ez bennünk.

A sötétség világába születtünk meg. Az angyalok azok az isteni örökkévaló fénybe, világosságba lettek teremtve. Amikor mi feltámadunk, és a feltámadt testet fogjuk hordani, akkor mi is örökre az Ő eredendő világosságában leszünk. Ez a világosság ma az Ő Igéjében van. A Szellemében van ez a világosság, a Szent Szellemben.

Azt mondja az Ige, hogy elküldöm Őt, a Szent Szellemet tihozzátok, és Ő fog elvezetni titeket minden igazságra. Mert bennünk a Szent Szellem lakozást vett. Ezek az új impartálások már nem a szellemünkbe kerültek, hanem fölénk kerültek. Erőajándékok.

Voltak köztünk, akik nemzetek, népek számára kapták ezt az erőt. Olyan mértékű kiváltság ez, amiről nem is álmodtam volna soha, hogy ilyeneket kapunk. Előtte soha nem tapasztaltam meg ilyen fajta impartálást. De van ilyen, most már tudom. Örvendezünk benne.

Asztmára van megszabadító kenet. Hatalmas csodák lesznek, gyógyulások. A következő vasárnapig 8 összejövetelünk lesz. Ezeket úgy fűztük fel, hogy el lehessen jutni könnyedén egyik helyről a másikra. Ha a kenet feléled, akkor szeretünk munkálkodni benne.

Akik a közelből tudnak jönni, és segíteni szeretnének, azoknak előre megköszönjük, mert óriási munkák ezek. Kisebb településeken is lehet nagyon sokat aratni. Fontos alkalmak ezek. Elvállaltam ezeket azért, mert nagyon szeretem a kistelepüléseket.

Mondjunk el együtt valamit: Hívő vagyok, és cselekvő vagyok, és az Igét megnyilvánítom. A bölcsességet megnyilvánítom, bölcsességben járok. Minden nap Isten bölcsességét használom, s ez megnyilvánul bennem. És ezért győzedelmes vagyok mindenben. Amire csak a kezemet teszem, gyarapodó vagyok. Isten királyságát keresem, mindenekben. És mindezek nekem adatnak. Pénz, jó munkahelyek, vállalkozások, ötletek, befektetések, gyarapodás. Köszönjük Úr Jézus. Ámen.

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

BÉKEVÁR FŐOLDAL