2014.08.10.  

 

AZ ELME MEGÚJÍTÁSA

Jim Sanders élőben elhangzott tanításának nyers szövege
2014. augusztus 3.

 

Drága Úr Jézus, nyúlj ki mindannyiunk életében! Atyám, hatalmat veszünk, megtörjük a betegséget, az erőtlenség szellemét, gyógyulást és gyarapodást szólunk az életekben. Szólítjuk ezt a Jézus nevében! Köszönjük Uram a drága szent vért, ami megtisztított minket minden tisztátalanságtól. Minden dicsőséget neked adunk, Atyám, a Jézus nevében. Kezeinket a zsebkendőkre vetjük, és elmondjuk a hit imáját.

A Biblia azt írja: Közel hozzád az Ige, a te szádban és a te szívedben van. A hit Igéje, amit mi hirdetünk. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta Őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk vallást az üdvösségre. (Róm. 10,8-9) Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. (Ef. 2,8-9)

Az internet világában kinyújtjuk a hitünket, és itt az idő arra, hogy befogadjuk az Úr Jézus Krisztust, mindannyian, akik jelen vagyunk. Amit Ő értünk tett a kereszten az egy kegyelmi ajándék. Ingyen kegyelemből kaptátok, el kell csak fogadni. Mondjuk el az imát. Így szól az üdvösség imája. Megkérjük a vendégeinket is, hogy mondjuk el együtt:

Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek Jézus, legyél az én Uram, legyél az én Megváltóm, legyél az én Gyógyítóm. Jézus, te vagy az én Uram. Jézus, te vagy az én Megváltóm. Jézus, te vagy az én Gyógyítóm. És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban. Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől. Örökkön örökké. Ámen.

Köszöntsük a szomszédunkat, öleljük meg drága szent öleléssel. Egy kicsi babát fogunk az Úr kegyelmébe ajánlani. A kis Krisztofer most az Úr színe előtt áll. Nagyon köszönjük az Úrnak a te életedet, a család életét.

Köszönjük Uram az ő életét, áldást parancsolunk rá! Minden gonoszt, ami a család és Krisztofer ellen jönne, megtörjük. Megtörjük a betegség, az erőtlenség, a balesetek szellemét. Szolgáló szellemeket küldünk ki, hogy oltalmazzák az életét, hogy a szülőkre és a nagyszülőkre bölcsesség szállhasson, hogy tudhassák, mikor közeledik a veszély, és hatalmat tudjanak venni az élete felett. Hogy az Úrnak a szolgája lehessen ő, az Urat hatalmasan szolgálhassa, a Jézus Krisztus szent nevében.

Egy Igét kaptam ma reggel. A Példabeszédek 10,22 verset. Az Úrnak áldása, az gazdagít meg – írja ott az Ige. Az Úr áldása van rajtatok, és az gazdaggá tesz benneteket. Mondja ezt mindenki: Áldottak vagyunk, mert az Úr áldásai vagyunk, és az gazdagít meg! Ámen.

Vendégünk, Danny Pollock elindult az útjára, mi pedig az evangelizációs munkát folytatjuk. Az Úr több okból küldte őt hozzánk. A 19 év során ő szolgált a legnagyobb kenetben. Dupla mértékű áldást kapott, az adománya kétszer akkora volt, mint az eddigi legnagyobb. Nagyon büszkék voltunk arra, hogy adhattunk. Nagyon sok adomány érkezik az evangelizációs munkára és gondot viseltünk erre, hogy bőséges adománnyal mehessen haza.

Továbbra is várunk meghívásokat utcai szolgálatokra. Ha valakinek a szívén van és nincs lehetősége megszervezni, akkor segítünk. Hét alkalmat rögzítettünk az elmúlt napokban. Például az augusztus 21-23-a nagyon sűrű lesz. Nagyvárosokba megyünk ki. Igazán elveszettek mindenhol vannak. Ott is kell evangelizálni.

A pásztorok jelezzék az igényüket az evangelizálásra. Ha van részükről szándék, akkor megyünk. Az Úrnál van lehetőség arra, hogy ezeket anyagilag támogassuk és megszervezzük. Mindenképpen segítünk ott, ahol van szervezőkészség a meghívó oldalról, az anyagiakat pedig biztosítjuk.

Az utolsó napokban az Úr szeretné használni az övéit. Az üdvösség munkájával kezdtük sok-sok évvel ezelőtt a szolgálatot, és ma is így megy. Ha az ember újjászületett, utána az egy folyamat, hogy bekerül az életének arra az elrendelt helyére, amit Isten jelölt ki.

30 év szolgálata alatt Danny két fő területen dolgozott. A szolgálata kiterjedt Új-Zéland, Malajzia, Ausztrália területére is. Két üzenet van a szolgálatában. Egyik az elme megújítása, másik a hívők hatalma.

Ebben a témakörben szeretnénk ma folyni, áradni, mert nagyon sok téves elképzelés van. Ahogy az ember megújítja az elméjét és felnövekszik szellemiekben, úgy a kenet elkezd változni. Elkezd változni, növekedni, és egy új helyre kerül, ahol új dolgok várják, és új meglátásokkal tud szolgálni.

Közben a lelkünknek egy átváltozáson, egy megújuláson kell átmenni. Ez egy folyamat. Nem azt kérdőjelezzük meg, hogy az illető újjászületett-e, hiszen befogadta az örök életet a szellemébe. Ez egy ingyen kegyelmi ajándék. A Szent Szellemet befogadni az újjászületést követő másik megtapasztalás. A világ nem képes arra, hogy befogadja a Szent Szellemet.

Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy elmegyek az Atyához, és az ígéret Szellemét, a Vigasztalót elküldöm nektek. Ő fog elvezetni titeket minden igazságra. Néhányan, akik újjászületünk, befogadjuk az örökéletet, de nincs változás az elménkben, a lelkünk területén.

Az Ige tanítja azt, hogy ne hasonuljunk ehhez a világhoz, hanem változzunk el az elménk megújítása által. És mivel szellemi lények vagyunk, a fizikai halál pillanatában a szellemünket – aki igazán a valós lényünk, az örök lényünk –, a lelkünkkel együtt körbeveszik az angyalok és hazaviszik.

Amíg az ember az érzelmei fölött úrrá nem lesz és a fejében, az elméjében az erősségeket le nem rontja, addig nincs az a kívánság a szívében, hogy az Úr terveibe belépjen, belemélyedjen. Nem is lehetséges ez, amíg az ember egy bizonyos mértékig meg nem újul az elméjében.

A csecsemőkorú keresztények csak a tanúbizonyság-tevést tudják elvégezni. Az Úr munkáit nem képesek elvégezni, mert Isten a csecsemőkorúakra nem pazarolja el a szolgálati kenetét. Kívánnunk kell az Ige romolhatatlan táplálékát, tiszta tejét, hogy azon növekedhessünk.

Ezért az Úr adott nekünk impartálásokat az elmúlt hetekben. Keneteket adott. Ehhez el kellett jutnunk egy szellemi fejlődési fokra, hogy a Szent Szellem képes legyen a közléseit, impartálásait átadni nekünk. Főleg prédikátorok kaptak impartálásokat [szellemi ajándék elplántálást].

Pásztorként vagy evangélistaként lehet, hogy már szolgált az illető, és lehet, hogy most lépett az első fázisába, vagy a második lépcsőfokára. Én nem tudom, hogy hol vagytok, vagy hol álltok szellemi vonatkozásban. Mert van különbség Benny Hinn evangélista és a többi evangélista között. Ugye? Lehet növekedni!

Chuck Flynn amikor legutoljára prófétált nekem, azt mondta, hogy fellépek a következő szintre. Nem vettem igazi sértésnek, de gondolkodtam, hogy hol lehet a következő lépcsőfok. Utólag visszagondolva az volt erről a látásom, hogy hogyan lehettem ennyire ostoba, hogy nem láttam azt, hogy bizony vannak különböző szintek.

Az ember betölti az addigi szolgálatait, mint például Barnabás is tette. Betöltötte azt a szolgálati helyet és utána lettek kiküldve a Szent Szellem által, és lettek apostolokká. Apostolokként lettek kiküldve.

Ha visszatekintünk a történelmi időkre, ahol ők éltek, Barnabás és Pál ugyanabban az iskolában, rabbi képzőben tanultak. Barnabás próbált utána bizonyságot tenni a többieknek, de nem hallgatták meg őt. De később együtt indultak szolgálatra.

Istennek megvan a gyülekezeti Teste, és abban a kapcsolatokat elrendeli. Isten szereti a teremtését. Szereti az övéit, az embereket. A világban lévő dolgoknak nem Isten az atyja. E világ istene [sátán] szerzi ezeket a gonoszságokat. Tehát nem a világról beszélek. Az újonnan született hívőkről beszélek.

Szeretnék a Róma 5,17 verssel kezdeni ma, ahogy erről beszélek. Ennek egy alap kősziklának, alap Igének kell lenni az életünkben.

Róma 5,17.

17. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által; menynyivel inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelmet bőségében vették, és a megigazulás ajándékát megragadták.

Ebben az életben. Jézus ebben az életben uralkodik. És miután mindenek a lábai alá helyeztettek, utána mindent átad az Atyának. Kin keresztül uralkodik most? A krisztusi Testen, a Gyülekezeten keresztül uralkodik most. Azokon keresztül, akik szellemileg felnövekedtek. Akik a kegyelmet bőségében vették és a megigazulás ajándékát megragadták.

Nem a saját cselekedeteink hozzák azt, hogy megigazulunk. Semmit nem számít, hogy mi mit tettünk, mert a cselekedetek a törvény által diktáltak lennének, és nem vagyunk a törvény alatt. Mondja is ezt a Róma 6,14, hogy a bűn tirajtatok többé nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. A bűn ereje a törvény.

Engem tanítottak a megigazulás ajándékára, és ehhez a kegyelemhez hit által van menetelünk. Hogy megtaláljuk a Bibliában, hogy kik is vagyunk, ehhez szükséges az Ő Igéje, mert az Ige egy tükör a számunkra. Visszakanyarodva a megigazultságunkra:

1Korinthus 1,30.

30. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett nékünk Istentől, és megigazulásul, szentségül és váltságul:

Ő tett minket azzá. Bölcsességgé, megigazultsággá, szentséggé és váltsággá tette Őt értünk. És mi Krisztusba kerültünk, Őbenne vagyunk így. Ez azt jelenti, hogy megigazult vagyok Isten előtt. Jézus Krisztus által megigazított vagyok!

Mert aki bűnt nem ismert, Isten bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságává tétethessünk Őbenne. (2Kor. 5,21) Ez azt jelenti, hogy Ő elfoglalta a mi helyünket. Elment a pokolba miértünk, így számomra már nincs ítélet. Ő ezzel elfoglalta az én helyemet. Ha elfogadom az Úr Jézus Krisztus kereszten végzett munkáját, amit értem tett, akkor ez az enyém lesz. Ámen.

Én hiszem ezt. Megújítom az elmémet ehhez. Tudom, hogy Őbenne Krisztus igazsága vagyok. Vagyis megigazultságban állok Isten előtt. Mert Isten engem ilyenné tett. Igazzá tett, Jézus által. Nem a saját cselekedeteimből. Nem azáltal, hogy törvényeket tartottam volna meg, vagy jó, vagy akár rossz cselekedeteket tettem volna. Nem ebből jön a megigazultságunk.

Én pontosan értem ezt, hogy mi erre a helyre felemeltettünk, amikor feltámasztatott minket Ővele. Ez az alapja annak, hogy a kegyelmet megszerezhessük. Ámen. Mert a kegyelemre szükségünk van. A kegyelembe növekednünk kell. Ő teszi.

Ő megáld minket. Még megáld minket. Nem arról van szó, hogy nem érdemelnénk ki, vagy nem érdemelnénk meg, vagy, hogy megérdemlem-e? Semmi köze ennek ehhez. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által.

Ez az üdvösség, amit így nyerünk – az a szozo szó –, benne van az oltalmunk, védelmünk is. Nem cselekedetekből kaptuk. A törvény követel tőlünk. Azt mondja, hogyha ezt megteszed, akkor majd ezt az áldást elnyerheted. De mi nem vagyunk a törvény alatt többé. Mi kegyelem alatt vagyunk.

Dannyvel is beszélgettem erről, hogy Ábrahám sem a törvény alatt nyerte az áldásokat. Izsák és Jákob sem. Ők újjá sem voltak születve még, és nem volt bennük az örök élet. Így a kenet a papokra, királyokra, prófétákra leszállt, és a népnek hozzájuk kellett menni, ha Istentől akartak hallani.

Ma azonban mi újonnan születettek vagyunk, és örök élet van bennünk, ami Isten természetét is jelenti és a szellem gyümölcseit. Ezután kapjuk még a Szellem gyümölcseit és a Szellem kilenc ajándékát, ahogy azt a Szent Szellem akarja.

A Szent Szellemet nem tudjuk rákényszeríteni semmire, hogy ezt vagy azt tegye. Meg lehet próbálni, de nem fog menni. Előle semmit nem lehet elrejteni, a mindenható Isten elől. Mert Ők Istenek. A Szellem úgy cselekszi a dolgait, ahogy azt Ő akarja.

Azt azonban tudom, amit Ő a kereszten elvégzett értem. Azt is tudom, hogy az Ő sebeiben meggyógyultam. Elvitte az erőtlenségeinket, gyengeségeinket, betegségeinket. Ez alapján cselekszem. Ámen.

Hiszem ezt, elfogadom hit által és növekszem benne. Anyagiakat is így fogadok el. Anyagi áldásokat. Mert az Ő dicsősége szerint, az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen megáldott minket. Mert újonnan születtünk, nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból. Az Ő Igéje által, amely él, és megmarad örökké.

Nagyon izgalmas, amit ma szeretnék nektek mutatni. Jézus jön vissza, és amikor jön vissza, akkor is Ő lesz az Ige. Mert mielőtt Jézus lett a neve, előtte Isten Igéje volt.

Jakab 1,18-26.

18. Az Ő akarata szült minket az igazságnak Igéje által, hogy első zsengéje legyünk az Ő teremtményeinek.

Amit mond itt az Ige: Az Ő akarata által jöttünk elő, és az Ő Igéje által születtünk meg.

19. Azért, szeretett atyámfiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra.

20. Mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja.

21. Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott Igét, amely képes megmenteni a lelkeiteket.

A beoltott Ige képes arra, hogy a lelkünknek üdvösséget hozzon. A szellemünk újonnan született, de a beoltott Ige lesz az, ami elvégzi ezt a folyamatot, hogy átalakít minket, átváltoztat bennünket.

Ne szabjátok magatokat e világhoz – mondja ezt a Róma 12,2 –, hanem változzatok el a ti elmétek megújítása által. Hogy megvizsgáljátok, hogy mi az Istennek jó, elfogadható, és tökéletes akarata. Ezek olyan szintek, amiket ki kell járni.

Például amikor én a bibliaiskolát elkezdtem, akkor ott voltam az Úr akaratában, megújítván az elmémet. Istennek a jó akaratában voltam. Mert abban az időben azon a helyen Isten tökéletes akaratában voltam.

Aztán a Közel-Keletre mentem, mint misszionárius. Izraelben és Dél-Libanonban is az elfogadható akaratában voltam Istennek. Aztán Ausztrália következett, ahol megtanultam a keneteket és azt követően léptem be Isten tökéletes akaratába [itt, Magyarországon].

22-24 éve már, hogy abban szolgálok. Nem ott indultam tehát, hogy Isten tökéletes akaratába léptem volna elsőnek. Jöhetnek változások. Az én életembe is voltak változások. A legtöbbjén már remélhetően túl vagyok. Ha benne vagy az Ő akaratában és bizonyosságod van felőle, akkor ne keresd az Ő akaratát.

A bibliaiskolában a dicsőség földjén voltam a harmadik évig. A harmadik esztendőben kezdtem érezni a szárazságot. Hova ment a kenet? Kérdeztem magamtól, hova ment Isten? El akart engem onnan mozdítani. Boldog voltam, hogy megkaptam ott azt a hitet, amire szükségem volt.

22. Az Igének pedig cselekvői legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.

Egyszerűen azt jelenti, hogy tedd is meg. Amikor ott jártam [a bibliaiskolában], akkor elkezdtem megkötni az ördögöket, amerre csak jártam. Jézus nevében tettem. Elkezdtem az ördögöt a lábam alá helyezni. Ha az embernek problémái vannak, akkor azért van, mert nem vesz hatalmat az ellenség felett.

23. Mert ha valaki hallgatója az Igének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát:

Az Igében nézi magát.

24. Mert megnézte magát és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt.

25. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és meg is marad abban, és nem feledékeny hallgatója, hanem cselekvője is annak, az áldott lesz cselekedeteiben.

Akkor még kazettákat hallgattam és nem egyszer vagy kétszer, hanem voltak olyan kazetták, amiket százszor meghallgattam. De legalább 40-50-szer. Legelső helyen Kenneth Hagin tanításokat hallgattam. Miközben újabb és újabb dolgokat merítettem belőle, kérdeztem magamtól, hogy ezt előtte miért nem hallottam belőle? Az Igében rétegekben van a kijelentés, és rétegesen lehet azt elvenni.

Ausztráliában, a gyülekezetemben volt valaki, aki szívbetegsége folytán a halálán volt. Két barátja elvitte egy evangélistához. Haldoklott és azt mondta az Úrnak: Ha engem meggyógyítasz, akkor az egész életemben, életem minden napján Téged foglak szolgálni!

Mit gondoltok, meggyógyult-e? Az evangélista megérintette a mellkasát. Az volt a bizonysága, hogy érezte, hogy a tűz átjárja. Egész éjszaka magánkívül volt ez a férfi. Kenet alatt volt.

Az elkötelezése a rákövetkező héten azt hozta neki, hogy ott volt már az alkalmaimon. Amíg ott szolgáltam, végig odajárt és hallgatta az Igét. Jelezte, hogy megszereztem azt [a kijelentést]. 45-ször meghallgattam a tanítást, és most megvan már.

Eljött velem Izraelbe, de nem tudom, miért jött velem. Amikor megálltam egy helyen, valaki hátulról nekem jött. Mert sehova nem nézett, se jobbra, se balra, hanem a fülén lógott az Ige, és az Igét hallgatta mindenhol. Mondtam neki, hogy akár otthon is maradhattál volna.

25. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és meg is marad abban, és nem feledékeny hallgatója, hanem cselekvője is annak, az áldott lesz cselekedeteiben.

26. Ha valaki istenfélőnek tartja magát, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem megcsalja a maga szívét, annak hiábavaló az istenfélelme.

Benne van a jegyzeteimben az is, hogy dicsőségről dicsőségre elváltozunk. A Szent Szellem változtat el minket, és Ő hozza a növekedést nekünk. A 26-os vers egy igazi lökést ad az embernek, hogy meg kell fékezni a nyelvét, mert ha nem teszi, akkor becsapja saját szívét, szellemét. Mert a saját szellemünk megtermi az életünkben, amit oda bevetünk. Még akkor is így működik, amikor újjá sem vagyunk születeve. Akkor a félelmek kerülnek be oda legtöbbször.

Amikor újjászületünk, akkor pedig falak vesznek minket körbe. Ma is éreztem néhányatokban. Miért vannak ott a falak? Próbáljuk magunkat megoltalmazni. Mert az emberek megbántanak minket, hazudnak nekünk, átvernek bennünket, és védelmi falakat próbálunk felépíteni magunk köré.

Mit fog tenni a Szent Szellem az Ő időzítéseiben? Lebontja ezeket a falakat körülöttünk, és úgy fogja ezt tenni, hogy teljesen kitisztít közben. Más emberré leszel. Nem leszel többé az a cipőtalp keménységű belül.

Amikor újjászülettem, rajtam is elkezdte az Úr ezt a munkát. Addig egy erődítmény voltam, tele falakkal. Az első három hónapban csak sírni tudtam. Könnyek, könnyek és könnyek. Ez nagyon jó nekünk, amikor a Szent Szellem így kitisztít minket.

1Korinthus 13,10-12.

10. De mikor eljön a teljesség, a rész szerint valók eltöröltetnek.

11. Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat.

Amikor újjászületünk, akkor gyermekként kezdjük, és úgy van bennünk minden gondolat, ahogyan a világ gondolkodik. Újra kell programozni a számítógépünket, a gondolatainkat, az Ő gondolkodása szerint.

12. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, ahogy Isten ismer engem.

A lényeg a dicsőségben van, ahogy téged ismernek a szellemi birodalomban. Ha majd az Úr elé jössz és elfogadod a megdicsőült testedet, akkor te is úgy fogsz ismerni mindent a szellemi birodalomban, ahogy most ismernek téged.

Egy másik fontos gondolat itt, hogy amikor gyermek voltál, akkor úgy gondolkodtál, mint a gyermek. A Jakab 1,26-ban olvastuk, hogy a nyelvét meg kell fékeznie. Ha nem fékezi meg, csak állandóan pletykálkodik, akkor az olyan, mint a gyermek.

Jakab 1,26.

26. Ha valaki istenfélőnek tartja magát, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem megcsalja a maga szívét, annak hiábavaló az istenfélelme.

Fel kell növekednie szellemiekben. Isten dolgaiban kell előrelépnie. Ezek fognak változni az életünkben.

1Korinthus 2,4-16.

4. És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben, hanem Szellemnek és erőnek megmutatásában állott:

A hüosz fiak, a teljes felnőtt korba jutott hívők. Azok az erő és a Szellem megmutatásában állnak. Zsidó 2,4 szerint jelek és csodák követnek minket. Ha a Gyülekezet átkerül a másik korszakba, akkor úgy fogja ismerni a szellemi dolgokat.

Jézus mondta, hogyha bennem nem hisztek, legalább a cselekedetekben higgyetek. Ki az, aki feltámasztja a halottakat és visszaadja a vakok szeme világát? Ne mondd, hogy ezek nem fontos cselekedetek!

Jézus megparancsolta nekik, hogy menjenek ki és gyógyítsák meg a betegeket, támasszák fel a halottakat. Vajon igazságtalan lenne a mi Istenünk? Ha kemény akarsz lenni, akkor bánj keményen az ördöggel.

5. Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék.

6. Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk; ámde nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét;

A gyülekezetünkben a különböző fejlődési szinteken, fokozatokon álltok. A gyülekezetben nem tanítok olyan dolgokat, amiket például néha elő tudok hozni az ima-összejöveteleken. Tegnap is volt ilyenről szó.

Mert a bölcsességet azok között szóljuk, akik tökéletesek. És milyen értelemben tökéletesek? Akik felnövekedtek szellemben. Mert a világ fejedelmeinek a bölcsessége az egy veszendő bölcsesség.

7. Hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, melyet az idők kezdetén elrendelt Isten a mi dicsőségünkre;  

8. Melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség Urát:

Isten az örökkévalóságban van. Nála nincs olyan, hogy holnap, és nincs olyan, hogy múlt. Ezért a hitnek a jelzője a most hit. Amikor imádkozunk, szellemi imát mondunk el – a hit is szellemi –, akkor az megvan nekünk. Így kell lennie. Mert Ő tudja a kezdetektől a véget. Miért? Mert Ő az örökkévalóságban van. Nincs kezdet nála, és nincs vég. Ő van. Én voltam.

Én vagyok! – azt mondta Mózesnek. Bemutatkozott Isten. Ami történt az ördöggel, hogy lássátok, ez a világ egy teremtett világ, amiben élünk, s egy időzónában van. Az ördögöt így csalta csapdába. Az örökkévalóságban kellett volna harcolnia az angyalok egyharmadával. De ez már nem lesz többé így, mert lejár az ideje. Mert az időskálán egy ítéletet fog kapni. Az ő ideje le fog járni.

Mi már sötétségben születtünk, ők [angyalok] pedig az eredendő világosságban születtek. Ezért nekünk megváltásunknak kellett lenni ebbe a világban. Ha visszautasítod az Ő megváltását, a Jézus Krisztuson keresztüli megváltást, akkor az angyalok harmadrészéhez hasonlóan te is oda kerülsz. Mi a sötétségbe születtünk, és az eredendő világosságot kínálja nekünk Isten. A mi valóságos világunk az majd eljövendő. A mi világunk az új Jeruzsálemben lesz.

9. Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az Őt szeretőknek.

10. Nekünk azonban az Isten kijelentette az Ő Szelleme által: mert a Szellem mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.  

Hozzáférésünk van, ki lett jelentve. A mennybéli fejedelemségeknek és hatalmasságoknak a Gyülekezet által jelenti ki ezt a bölcsességet Isten.

11. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek szelleme, amely őbenne van? Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Szelleme.

A szellemünk az igazi valós részünk. Nem a testünk. Az a sátor, amelyben létezünk. Sem az érzelmeink, sem az érvelésünk. Mert ezeket a részeket a világ programozta be. Az igazi lényünk az a szellemünk. Egyszer egy egész éjszakát végigutaztam és imádkoztam nyelveken. És mondtam: magyarázatot veszek. Imádtam Istent.

Ahogy magyarázatát vettem abból, mit mondtam, kérdésként előjött: ki ez, aki ezt teszi? Istent dicséri és áldásokat mond. A texasi természetem nem volt illeszthető ide. A szellemem tette ezt. Kaptam erről ott egy igazi megértést, hogy kik vagyunk valójában?

11. … Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Szelleme.

12. Mi pedig nem e világnak szellemét vettük, hanem az Istenből való Szellemet; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk.

Ezeket szabadon, ingyen kegyelemből ajándékozta.

13. Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Szellem tanít; szellemiekhez szellemieket szabván.

14. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Szellemének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy szellemileg lehet azokat megítélni.  

15. A szellemi ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg.

Tehát tudja értékelni Istent. A szellemi ember képes arra, hogy értékelje Istent. Az érzéki ember nem képes megítélni a szellemi embert, mert nem tudja, mi van benne. Nem képes arra, hogy az ember megértse azt.

16. Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy oktathatná Őt? Bennünk pedig Krisztus értelme van.

Ha az ember ezt hiszi! Mondjad, hogy nagyon boldog vagyok! Sokan vannak, akik az Igében vannak, olvassák az Igét, és az Ige ráugrik így az életükre, és megváltoztatja őket. János azt mondja:

János 1,1-5.

1. Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige.

2. Ez kezdetben az Istennél volt.

3. Minden Őáltala lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.

4. Őbenne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága;

5. És a világosság a sötétségben fénylik, a sötétség azonban nem keríthette hatalmába azt.

Miért?

János 6,63.

63. A Szellem az, aki megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, Szellem és élet.

Szellem és élet az Ige. Az Ige él, és dicsőséget hoz.

Jakab 2,1.

1. Atyámfiai, ne legyen személyválogatás a ti hitetekben, amely van a dicsőség Urában, a mi Jézus Krisztusunkban.

Célzattal tettem ide. Dicsőség Ura Ő! Hol van Isten dicsősége? Az Isten dicsősége egy tükörben van. Ahogy belepillantunk, úgy növekszünk dicsőségről dicsőségre.

2Korinthus 3,17-18.

17. Az Úr pedig a Szellem; és ahol az Úrnak Szelleme, ott a szabadság.

Ahol az Úr Szelleme jelen van, ott a szabadság. Ausztráliában volt egy apostol, felépített pár száz gyülekezetet, de a [földi] törvény szerint kell ennek egy szervezeti forma. Egy szervezet így a kezébe vette ezt a munkát. Egy olyan, amely nem volt szellemileg vele összemérhető, hanem testi szervezet volt. Megpróbálta leuralni, irányítani őket.

És ott megtanultam valamit, hogy próbálta megvédelmezni a gyülekezetek függetlenségét. Amikor ez megtörtént, mindannyian függetlenné váltak. Minden gyülekezet. Az a szervezeti forma pedig összeroskadt. Az ő szíve pedig darabokra tört ebben.

Gordon Lindsay is így távozott a földről. Mondtam az Úrnak, hogy én nem engedem a szívemet semmilyen dolog miatt megtörni, hanem tovább megyek az Úr dolgaiban. Láttam ilyen ostobaságokat, amelyeket próbálnak ördögi tervekből kifolyólag Krisztus Testén végrehajtani. De mi dicsérjük az Urat, és továbbmegyünk.

18. Mi pedig az Úr dicsőségének visszatükröződését mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, az Úrnak Szellemétől.

Ez egy óriási Ige! Egész nap lehet ezen örömujjongásokban lenni, ha valamiért jöttél, hogy örvendezz. A Szellem által változunk el. Mert a beszédek, amiket én szólok néktek, Szellem és élet – mondja Jézus.

2Korinthus 4,4.

4. Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges Evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.

Akik nem hisznek, azoknak elvakul az elméjük. Így az Evangélium dicsőséges világosságát, ami Isten képe, nem látják. El vannak vakítva, hogy ez a világosság ne tudjon nekik fényleni. Látjátok-e, hogy mennyire fontos az elme megújítása. Hallgatni az Igét, figyelmezni az Igére, hogy az Igével kelni, az Igével időzni kell napközben, és az Igével menni aludni.

Róma 8,29-33.

29. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az Ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy Ő legyen az elsőszülött sok atyafi között.

Jézus az elsőszülött a halálból. Mi is ott vagyunk a sorban azonban. Ez az eleve elrendelés az a Krisztusban van. Minden, ami Krisztus Testén kívül van, az nem Isten elrendelése, hanem gnoszticizmus. Amikor azonban Krisztusba kerülünk, akkor Istennek tervei lépnek életbe. Ha az ember a helyére kerül, akkor már csak arra kell törekedni, hogy ott is maradjon.

30. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; és akiket elhívott, azokat meg is igazította; akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.

31. Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?  

32. Aki az Ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem Őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna Vele együtt mindent minékünk?

33. Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít;

Senki nem vádolhat minket, mert Ő igazított meg minket. Ez a dicsőség, amelyet Isten Jézusnak adott, Ő azt nekünk adta. A János 17-ben olvashatjuk azt.

János 17,20-22.

20. De nem csak őérettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd énbennem;

21. Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te énbennem, Atyám, és én tebenned, hogy ők is egyek legyenek mibennünk: hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.

22. És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, őnékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egyek vagyunk:

Az Ő dicsősége a miénk, mondja Jézus. Én tettem ezt, mondja Jézus. Én adtam ezt nekik.

Efézus 2,6.

6. És vele együtt feltámasztott és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban.

A Zsidó levél mondja, hogy a kemény eledel kiknek való. A felnőtt korúaknak, az érett korúaknak.

Zsidó 5,14.

14. Az érettkorúaknak pedig kemény eledel való, akik érzékeiket a gyakorlat során kifejlesztették a jó és a rossz megkülönböztetésére.

A felnőttkorúságot pedig az határozza meg, hogy kifejlesztették az érzéseiket a és a rossz megkülönböztetésére, hogy az ember felismer az igazat a hamistól. Meg tudja különböztetni az igazat a téves dolgoktól. Minden nap tudni kell, hogy ha ebbe az irányba haladok, az téves, ha abba az irányba, az jó.

Mert aki az Igének a tején él, az még csecsemő. Az még nem tudja megkülönböztetni, hogy mi a helyes. Nem képes még arra, hogy szilárd eledelt egyen. Már másokat kéne tanítania – mondja az Írás – de még mindig arra van szüksége, hogy a tejeledelt vegye fel. Tejnek italával kell táplálni őt. Újra kell kezdenie az alapokat tanulni, és adunk hozzá egy kis húseledelt is.

Jelenések 11,15.

15. A hetedik angyal is trombitált, és nagy szózatok lettek a mennyben, amelyek ezt mondták: E világ birodalmai a mi Urunknak és az Ő Krisztusának királyságai lettek, aki örökkön örökké uralkodik.

A világ birodalmaival mi történt? A mi Urunknak és Istenünknek királyságai lettek. Ő fog uralkodni örökkön örökké.

1Korinthus 15,28.

28. Mikor pedig minden alája vettetett, akkor maga a Fiú is alávettetik Istennek, aki neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenben.

Jézusnak addig kell uralkodnia, amíg minden ellenségét a lába alá nem helyezi. Ezt a 25-ös versben mondja. Hogyan fog Krisztus uralkodni? Miként fogja ezt az uralkodást elvégezni? Minden királyság neki adatott már.

Addig kell uralkodnia, amikor már a halál is az Ő lábai alá vettetett. Onnantól már többé nem kell uralkodnia. Ez az uralkodás, amit Ő elvégez, az rajtunk keresztül lesz. Ez bizony olyan találós, mint a Titanic. Ha a mennybe felkerülünk, azt fogjuk látni majd, hogy nagyobb hatalom adatott nekünk, mint amiről valaha álmodtunk.

Jelenések 11,16-18.

16. És a huszonnégy vén, aki az Isten előtt ül az ő királyiszékeiben, esék az ő orcájára és imádá az Istent,

17. Ezt mondván: Hálát adunk néked Uram, mindenható Isten, aki vagy és aki voltál és aki eljövendő vagy; mert a Te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a Te uralkodásodat elkezdetted.

Aki uralkodtál. Addig kellett neki uralkodnia itt a földön, amíg minden ellenségét a lába alá nem helyezte. Addig a pillanatig kell Jézusnak a földön uralkodnia. Hogyan teszi ezt? Rajtunk keresztül.

18. És megharagudtak a pogányok, és eljött a Te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a Te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és akik a Te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak; és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják.

A nemzetek pedig haragszanak. Nem hisznek, és nem tudják, nem ismerik. Nekünk kellene uralkodnunk ezen a földön, teljesen, mindenekfelett. A kenet jelen van, a dicsőség.

Jelenések 19,9-16.

9. És monda nékem: Írd meg: Áldottak azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És monda nékem: Ezek az Istennek igaz beszédei.

Akik a Bárány menyegzőjére hivatalosak, áldottak azok. Mit mond ez nekünk? Akiket meghívtak oda. Jézusnak azonban van menyasszonya, mi vagyunk a menyasszony. És akkor kik azok, akiket oda meghívtak, a bárány menyegzőjének vacsorájára?

Minden időkorszaknak a [újjászületett] hívői, férfiak és asszonyok ott jelen vannak, különböző osztályok. A Gyülekezet pedig a menyasszony. Tehát minden egyes időkorszaknak a különböző mértéke szerint való ítélet szerint odakerültek.

Nem fogunk jobban elmélyedni ebben, de utalást teszünk erre. Mi Szent Szellemmel beteljesedettek vagyunk, és az Úr munkáit végezzük. Újra és újra mondom nektek, hogy rangfokozatok vannak itt is.

10. És leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de monda nékem: Meglásd, ne tedd; szolgatársad vagyok néked és a te atyádfiainak, akiknél a Jézus bizonyságtétele van; Istent imádd, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétálás szelleme.

11. És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és aki azon ül vala, hivatik vala Hűnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik.

Ez megint a Titanichoz hasonlóan üt be hozzánk. Hogy igazságosan ítél és hadakozik ezekben a napokban.

12. És az Ő szemei olyanok, mint a tűzláng; és az Ő fején sok korona; az Ő neve fel vala írva, amit senki nem tud, csak Ő maga.

13. És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve, és a neve Isten Igéjének neveztetik.  

Isten Igéje az Ő neve. Ki ez? Kiről van szó? Halleluja!

14. És mennyei seregek követik vala Őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve.  

Mit kell tenniük ezeknek a seregeknek? Ez itt a második advent leírása. Akkor vele együtt jövünk vissza, hogy a királyságának ezer éves uralma kezdetét vehesse.

Júda törzseinek a harcaiban vesz itt részt az Úr, hogy győzelemre vigye őket. A Petrába menekülés időszaka ez. Azért vérrel meghintett az öltözete ekkor. Erről régebben tanítottam, és a próféciát most nem tudjuk ide becsatolni.

15. És az Ő szájából éles kard jön vala ki, hogy azzal verje a pogányokat; és Ő fog azokon uralkodni vasvesszővel; és Ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját.

16. És az Ő ruháján és tomporán oda vala írva az Ő neve: királyoknak Királya, és uraknak Ura.

Jelenések 1,7.

7. Ímé, eljön a felhőkkel; és minden szem meglátja Őt, még akik Őt általszegezték is; és siratja Őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Ámen.

Készüljünk föl rá, hogy Jézus jön vissza! Mi az Ő megjelenését várjuk most, hogy oda elragadjon minket, a magasságba, ahova jön értünk. És akkor megkapják sokan a feltámadt testüket. Körülbelül hét évet töltünk fent Vele, és utána visszajövünk Vele a földre, hogy a földnek az uralmát megalapítsuk.

1Thessalonika 5,1.

1. Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükséges írnom néktek;

A Gyülekezetnek írja ezt. Mert nektek tudnotok kellene, hogy mikor van az Ő megjelenésének az ideje. Mert az égre jeleket rendelt az Úr, jelezvén ezeket az időket. A vérholdakat, a napfogyatkozásokat, a Petra vérhold felállást. A zsidóknak sokat mond ez.

Nem mi vagyunk a választottak. Mi az igazak vagyunk. Az Énok könyvéből furcsa azt látni, hogy abban az időben már tisztán megkülönböztette a választottakat és az igazakat. Megkülönböztette őket. A választottak fognak uralkodni a földön, az igazak pedig az új Jeruzsálemben Istennel.

A kemény eledelen mennyire megütközik az ember. Emészteni kell. A marhák egész nap legelnek, de utána újra és újra meg kell emészteniük azt, olyan az emésztőrendszerük. Többrétegű gyomruk van. Újra és újra előhozzák azt a tápanyagot, és újra megemésztik. A végén lesz egy jó emésztés belőle.

Sok minden van itt, és időre van szükség, hogy megemésszük azt. A tegnapi napnak a tanítása illeszkedik ennek a végéhez. Meghallgathatjátok, fel lett véve. Dániel és Énok is foglalkozott a megpróbáltatások idejével.

Énok könyvében olyan dolgok vannak leírva, amelyek megállnak a többi könyv tükrében, de nem kerültek be a Bibliába. Az Úr maga is idézte, és a Júdás könyve is idézi a sorait. Petrába való menekülés is le van pontosan írva Énok könyvében. Hét ilyen tekercs van, a hatodikat, azt valaki úgy fűzte bele utólag.

De mindegy, végül is a Biblia így is teljes, és ez ihletett Ige, ami itt nekünk a Könyvben van. A fontos dolog, hogy megújítsuk az elménket. Amikor megújítjuk az elménket, akkor közben felnövekszünk szellemben, miközben az Írásokon meditálunk.

Egy Írás elég, amit újra és újra és újra elmeditálja az ember. 91-es Zsoltárt mindenképpen valljátok meg rendszeresen. Mert ez meg volt nekünk is mondva a bibliaiskolában, hogy naponta kell imádkozni, minden nap kötelező volt.

Makóra megyünk le biztonsággal, és vissza is jövünk, a Jézus nevében Halleluja! Mert az oltalom velünk van, az Úrnak angyalai őriznek minket, hogy meg ne üssük a lábunkat a kőbe. Az Ige véd minket. Az Úr erre adta az Igéjét, hogy az Igét szóljuk! Nem az emberek gondolatait, nem az emberek elképzeléseit, teológiai eszmefuttatásokat. Ezek messzire elkeverik a keresztényeket is. A hitünk növekszik. Köszönjük Uram!

Mondjuk el együtt: Köszönöm Uram, az én hitem növekszik! Isten bölcsességében munkálkodom minden nap, és változásokat hozok. Az én életem kihatással van a világra, megváltoztatom ezt a világot. Isten bölcsességével a józanság szelleme az enyém. Isten bölcsessége az enyém. Isten bölcsességében munkálkodom minden nap, és gyarapszom. Növekszem szellemben, a dicsőségem növekszik, és a megértésem is növekszik. A Szent Szellemet követem minden nap. Minden nap és egész nap. Köszönöm Úr Jézus! Az Úrnak áldása az gazdagít meg engem. Ámen. Halleluja!

Hálákat adunk Istennek, egy megvallást teszünk, a drága Úr Jézus nevében. Együtt fogjuk mondani a Jézus nevében:

Jézus nevében egy ellenem készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellenem perbe száll, ítéletben kárhoztatni fogok. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és az Ő igazságuk, mely tőlem van – így szól az Úr. Az ördög minden munkáját megkötjük, amely ellenem irányul, a gyülekezet ellen, a szolgálók ellen, az egyház ellen, a város ellen és az ország ellen irányul, és a lábunk alá helyezzük. Megsemmisítjük a munkáit a Jézus nevében. Köszönjük Uram! Elfogadjuk ezt a kegyelmet! Halleluja!

Hatalmat veszünk a betegség, a gyengeség, az erőtlenség szelleme felett, mindaz, ami a test ellen irányulna, az elme ellen irányulna. A szükség és a hiány ellen megyünk, megtörjük az erejét, hisszük a munkahelyeket, a növekedéseket, a gyarapodások jönnek, a pénz jön hozzátok, és minden szükség betöltetik. Halleluja! Mindezt hisszük Atyám a Jézus nevében. Áldottak vagyunk a Jézus nevében! Ámen.

Szeretném nektek megemlíteni, hogy azt állapították meg a kísérletek során, hogy még az Alzheimer-kórban is javulás áll be, ha két-három kanál extra szűz kókuszolajat [zsírt] fogyasztotok naponta. Nagyon sok gyógyszerek indukálta betegségekre kiváló. Az Alzheimer-kór nem is létezett régebben, csak az elmúlt 40 év során ütötte fel a fejét.

Tehát az extra szűz kókuszolaj az, ami tudja ezt a fajta test újrafelépítést, erek felépítését. Elküldtem én is olyan osztálytársaimnak, akik ilyen gonddal vannak, hogy kezdjék beépíteni a napi étrendjükbe. Még nem hallottam választ tőlük, de az orvosok kísérletei nagyon pozitívan jelzik ezt. A Benny Hinn műsorban volt ez hallható, ahova keresztény orvosokat hívott meg. 90 nap után nagyon pozitív változások jelentkeznek.

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL