2014.07.19.  

 

A GYÓGYULÁS BIBLIKUS ÚTJAI

Jim Sanders élőben elhangzott tanításának nyers szövege
2014. július 13.
 

Egy pásztorkonferenciára készülünk. Most olyan felállásban leszünk, hogy nemcsak én szolgálok, hanem lesz egy vendégszolgáló, és ő is fog szólni. Ő egy másik világból jön, addigra szerintem már jobban fogja érzékelni, hogy mi is az a munka, ami zajlik a köreinkben. A kórházi kezeléseket is ki fogja addigra pihenni.

A szolgálatokat tekintve, akik segíteni fognak nekünk, kiosztom majd azoknak a piros színű kitűzőket, akikkel szeretnék közvetlenül együttműködni. Ők utazó szolgálatok, akik együtt jönnek majd velem az alkalmakra. Mert, amikor kiszólítom a pásztorokat, hogy jöjjenek előre, van közöttük olyan is, akivel nagyon ritkán találkoztam, vagy egyáltalán nem találkoztam még az új generációs pásztorok közül.

Tehát nem kell senkinek rossz néven vennie, hogy megkülönböztetem azokat a segítőket, akikkel közvetlenül együtt akarok dolgozni a gyógyító sorokban. Itt teltházra számítunk majd, ezért le fogunk még tenni további széksorokat, és ezzel kapcsolatban már tettünk lépéseket.

A hitnek egy összefogott ereje lesz itt jelen, hatalmas elvárással. Az Ámos könyvében a 3,3 vers tanítja, hogy miként tudnának ketten együtt járni, ha előtte meg nem egyeznek, ha nincsenek összhangban, ha nincs harmónia közöttük. Ez lesz a vezető Igéje szinte minden egyes alkalomnak.

Ámos 3,3.

3. Vajon járnak-e ketten együtt, ha meg nem egyeztek egymással.

Sok minden van a zsákban, amiből fogunk ma venni, csak belenyúlok és kiveszem. Az első vers, ahová megyünk, a János 15,26 verse. Sok minden van a jegyzeteimben, amire nem tudok kitérni hétről hétre, és ez szomorú dolog.

János 15,26.

 26. Mikor pedig eljön majd a Vigasztaló, akit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Szelleme, aki az Atyától származik, Ő tesz majd énrólam bizonyságot.

Itt több dolog áll. Az igazságnak Szelleméről szól, aki az Atyától származik, küldetett az Atyától. Ő! Tehát a Szent Szellem nem egy lebegő, megfoghatatlan valami, hanem Ő a Szentháromság közül az egyik Isten. A mennyei Atyaistentől származik ki, jön ki.

Ő lesz az, aki bizonyságot tesz rólam, az igazságnak Szelleme. Amikor befogadjuk a Szent Szellemet, akkor valakit magunkba fogadunk olyannyira, hogy elvegyül a drága Szent Szellem a mi szellemünkkel, eggyé lesz [velünk].

Valószínűleg senki nem hallotta a jelenlévők közül, hogy Jézus a Szent Szellemet, akivel együttműködésben szolgált, úgy szólította, hogy „az Atya, aki bennem van, Ő cselekszi e dolgokat”. És aztán kitért rá, hogy megyek az Atyához, aki a mennyekben van. Vagyis a Szent Szellemet is az Atyjának nevezte. És a mennyei Atyára úgy is hivatkozott, hogy aki nagyobb nálamnál, az én Atyám.

Vagyis a Szent Szellemmel időzött, a Szent Szellem megnyilvánulásaival, és a Szent Szellem kenetével. Ez maga Isten, a Szentháromság tagja, az Atyától küldetett, és mindeneket tud. Miről tesz bizonyságot? Az Úr Jézus Krisztusról tesz bizonyságot. Tehát az a kenet, amelyet a Szent Szellem hordoz és szolgáltat felénk, az töri meg az igákat.

A mennyei Atyaistenünk a mennyben van, az Úr Jézus Krisztusunk is a mennyben van, és a Vigasztalónk és a Segítőnk pedig itt van a földön, a Szent Szellem. A csodákat, mindazokat, amit végez a szolgálatban, a Szent Szellem végzi. A Szent Szellemnek a megnyilvánulásai jelen vannak így, s úgy működnek, ahogy a Szent Szellem akarja.

Kilenc ilyen megnyilvánulása, ajándéka van a Szent Szellemnek. (1Kor. 12.) Az Ő akarata az, hogy sok gyümölcsöt teremjünk. A jegyzeteimtől egy kicsit eltérünk most, és itt a János 15,8-as vershez megyünk.

János 15,8. 12-16.

8. Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim. 

Így lesztek az én tanítványaim. Mondjuk ugye, hogy a Nagyobb, aki bennem van, és ezért van, hogy legyőztétek azokat. Mert nagyobb Ő, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Vagyis magát Istent hordozzuk a szívünkben, a Szent Szellemet, aki az Atyától jött ki.

Hogyan lehet az ember félelmekben, ha tudja, hogy a Nagyobb vele van? A démonikus világ pontosan tudja, hogy le van győzve. Te tudod-e, ez a kérdés? És azt hiszem, ha ezt megérted, ez segít neked.

12. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket.

Egy új parancsolat alatt vagyunk tehát, mert a felebarátot nem úgy kell szeretnünk, mint saját magunkat, önmagunkat. A felebarátot úgy kell szeretnünk, ahogy minket szeret Jézus.

13. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.

14. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek.

A mai napon tehát a Szellemtől vezetetten élünk. Nem vagyunk többé a törvény alatt. Egyetlen parancsolat alatt vagyunk, hogy úgy kell egymást szeretnünk, ahogy Jézus szeretett minket.

15. Nem mondalak többé titeket szolgáknak; mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura; titeket pedig barátaimnak mondottalak; mert mindazt, amit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek.

Mit hallott Ő az Atyától? A Szent Szellem által hallotta azokat. Isten egyszülött Fia, Jézus Krisztus, mint egy ószövetségi próféta jött a földre a Szent Szellem felkenetésében, hogy megmutassa, miként kell Isten akaratát beteljesíteni itt a földön.

Tehát a Szent Szellem minden napon, minden órában, mindenkor szól hozzánk és közli mindazokat, amit hallanunk kell. Van, hogy angyalok által jön hozzánk az üzenet, de leginkább a Szent Szellem közli ezeket.

Biztosíthatlak a felől, ahogy a Biblia írja, hogy számon vannak tartva még a hajszálaink is. Ez nem azt jelenti, hogy tudja a számát a hajszálainknak, hanem számon van tartva. Minden szempillanatban mindenre gondja van, ez azt jelenti. Azt is figyeli, hogy mi az, amit szólunk.

16. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek.

Ezt akarja mindannyiunktól, hogy a szolgálat munkáit így elvégezzük. Isten az ajándékait és az elhívásait nem vonja vissza, nem bánja meg, és neked csak a saját részedet kell elvégezni, amire az elhívásodat kaptad.

Pál azt tanítja, hogy azokat, amelyek mögöttem vannak, elfelejtvén, és Krisztusban annak a magas mennyei elhívásnak tekintek elébe. Erről szól majd a pásztorkonferencia is. Arról beszél itt az Ige, hogy mi lesz a mi örökségünk majd, amelybe majd bemegyünk. Mert ez már el van rendelve, és ennek kell nekimennünk teljes erővel. És hogyha a Szellem vezetésére tekintünk, akkor a test kívánságait nem fogjuk megcselekedni. Ezt a verset idéztük:

Filippi 3,14.

14. De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtem, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, néki feszülve, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.

Néhány más fordításban mondja: a testemnek minden idegszálával azon vagyok, hogy nekiveselkedjek azoknak, amik előttem vannak.

És erre hívott el minket az Úr. Nem akarjuk elveszíteni azt, amit eddig szereztünk. Ez az az idő, amikor valóban előre kell nyomulni az Úr dolgaiban, mindenki ott, ahol van. Mindenkinek csak a saját részét kell elvégeznie, nem kell más részt betöltenünk, csak a sajátunkat. Nem kell figyelnünk más szolgálatokra, és a szemeinket nem arra kell vetnünk. Csak a saját részünket kell figyelemmel kísérni, hogy mi az, amit meg kell futnunk.

Tehát Isten szellemi házat épít, és a szellemi kötelékek által fűzi egybe a tagokat itt a földön és a mennyben is. Tehát a saját helyünkre fogunk beilleszkedni. El szoktam mondani azoknak, akik újak a gyülekezetben, hogyha szeretnétek Isten akaratába kerülni, akkor foglaljátok el a helyeteket a helyi gyülekezetben és járjatok oda.

Terveztem, hogy a mai napon végigveszem azokat az utakat, hogy miként lehet biblikus úton gyógyulást nyerni. Kenneth Hagint hallgattam a héten, 2003-as felvétel volt, és az azt követő időben történt felvétel már a temetése volt 2003-ban.

Tehát szinte a legutolsó tanításaiban egy olyan témával foglalkozott, ami az országban nagyon lényeges téma, a „tövis” a testben, ami a pünkösdi körökben nagyon népszerű. És itt valószínűleg az egyik legeslegutolsó üzenetében egy olyan dologgal foglalkozott, amit ha mi is megemésztünk, akkor igen nagy segítségünkre lesz.

És azt nagyon szeretem, amikor az Úr mutatja, hogy egy bizonyos témakörrel foglalkozni kell. Így megyünk a Jakab levelének 5. fejezetére, tehát sok mindent átugrunk most a jegyzeteimben.

Igen nyomatékosan mondom, hogy az utolsó időkben a Szent Szellem közösségében növekednetek kell ahhoz, hogy minden iga összetörjön, ami az ellenségtől ránk akarna akaszkodni. Az Ő kenete töri meg az igát.

Jakab 5,14-16.

14. Beteg-e valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében.

15. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki.

Kérdezi tehát, hogy beteg-e valaki köztetek? Lehet, hogy akkor ezt a kérdést fel kellett tenni. Ma nem kell ezt a kérdést feltenni. Mi volt a teendő? Hívja magához a gyülekezet véneit. Vagyis ez szellemi vezetőséget jelent a helyi gyülekezetben. Olyanokat jelent, akik tudják, hogy hogyan kell imádkozni.

Barnabásnak van egy levele, a Bibliánkba ez nem került bele, de az elmúlt héten, hétfőn elolvastam ezt a levélkét. Keresztényeknek írja, és három dolgot taglal a levelében. Az egyik fontos témakör, hogy miként kell valakit az Úrhoz vezetni. Nagyon boldogan jelentem nektek, hogy a Róma 10,9-10-es versét taglalja, és adja elő.

A második pont, amiről szól a levelében, hogy az evolúció ellen élesen kirohan. A gyülekezet vénei és az apostolok egyetértenek a levelében azzal, hogy az ördögnek a legnagyobb megtévesztése és tana ez az evolúció, amely megtagadja Isten teremtő munkáját.

Az evolúció tanát nagyon sokféleképpen meg lehet semmisíteni a Biblia alaptanaival, ha valaki végig követi. Isten alapelveinek teljesen ellentmond, és soha nem lett volna szabad, hogy az iskolapadokba bekerüljön ez a tanítás.

Az egyik professzorom bebizonyította, hogy ez úgy, ahogy tanítják, soha nem történt meg. A majomtól soha nem származott emberi lény. Azok ugyanis nem szellemi lények, de mi szellemi lények vagyunk. Az állatvilágban nincsenek olyan szellemi lények, amilyennek minket Isten teremtett.

Tehát olyan ostoba tan az evolúció tana, hogy nem is fecsérlem most az időmet arra, hogy ennek ellene menjek. A harmadik pont, amivel foglalkozik a levelében, az pedig a Bibliában szereplő próféciák. Ha lesz időm, akkor az Ezékiel 38-39 fejezeteire kitérek a végén ma, és egy kicsit belenézünk ebbe.

Tehát, ha ezeken a területeken tisztán látsz, akkor te is megállnád a helyedet, hogy szellemi vezetőségben részt vegyél. Az Úrnak vannak őrállói a földön, akiket úgy nevez, hogy a földnek pajzsai, azok az Úré, az Úr pedig használja őket, hogy a föld dolgait megoltalmazza. Imádságban ezeket kirendeli, elhelyezi őket a föld különböző pontjain imádságban, és használja a hitüket és az imáikat. Így folytatja tehát…

15. És a hitből való imádság megtartja a beteget…

Tehát nem az olaj, hanem a hitből való imádság az, ami megtartja a beteget. Öntheted az olajat egész nap rájuk, csak olajos lesz a fejük tőle. Olajat akkor is lehet magadra önteni, amikor zuhanyzol.

Tehát látjuk azt, hogy mi az, ami megtartja a beteget: a hit imája. Ezért én nem hordok magamnál olajos szelencét, és nem kenek meg senkit olajjal, hacsak az Úr nem vezérel erre. Hagyományos hívő körökben megtalálható ez, és kell is, hogy tegyék, ha hisznek benne.

Az Ószövetségben is található ilyen elem. Teljes szelence olajat öntöttek a szolgálóra, hogy felkenetésre kerüljön. Ez egy nagyon különleges összeállítású olaj volt. A hitből való imádság tartja meg a beteget, és az Úr felsegíti Őt, és ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki. A mi bűneink már megbocsáttattak. Itt valami szellemi dologról szól az Írás.

16. Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meg­gyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.

Kenneth Hagin ennél az igeversnél felteszi a kérdést, hogy akkor Isten megbolondult volna? Hogyan lehet, hogy az egyik vers megírja, hogy már megbocsáttatott neki, és a következő versben pedig, hogy valljátok meg? Mert itt az egyik vers követi a másikat.

Szeretném ezt elmagyarázni nektek, hogy megértsétek. Erre Jakab írását fogom használni, hogy teljes megértésetek legyen. Elmondok egy igaz történetet. Egy gazdag emberrel történt egy 600-700 lélekszámú pünkösdi gyülekezetben, sok évvel ezelőtt. 

Olyan erőteljes adakozással szolgálta az Urat, hogy többet adakozott, mint a teljes gyülekezet összességében. Tehát a gyülekezet erőteljesen gyarapodott így, és elképzelés született, hogy felépítenek egy újabb gyülekezeti épületet.

Összehívták a tanácsot a gyülekezeti vénekkel, és előálltak egy tervvel. A gazdag ember azt mondta, hogy mivel én adtam a legtöbb pénzt, ezért ragaszkodom, hogy az én tervem valósuljon meg. A pásztor azt mondta, hogy ezt a három különböző tervet, ami előjött, a gyülekezet elé tárjuk szavazásra.

Megnézzük, hogy melyik az a terv, amelyet maguk a hívők leginkább kedvelnek? A gyülekezet 90 %-a egy másik tervet szavazott meg, a gazdag ember pedig haragra gerjedt, és azt mondta, hogy akkor nem járok többet ebbe a gyülekezetbe.

Elkezdett bujtogatni a pásztor háta mögött. A hívőknek azt mondta, hogy ne járjanak többé ebbe a gyülekezetbe. Kettő közülük hallgatott rá. Tehát nem jutott előbbre a dologban. Aztán megpróbálta a pásztor ellen fordítani a pásztor tanácsadóit, hogy szavazzák le a pásztort, és váljanak meg tőle. Ez a terve sem működött.

Ezek után úgy vélte, hogy akkor többet nem jár gyülekezetbe. A felesége továbbra is járt a gyülekezetbe. Közel hat hónap telt el, és ez a férfi megbetegedett, nem tudom pontosan, de úgy gondolom, hogy rákbetegség lehetett.

Orvosok jöttek és vizsgálgatták. Már az ágyban feküdt betegen. Azt mondták az orvosok a feleségének, hogy ezt az éjszakát már nem valószínű, hogy túléli. Megkérték a feleséget, hogy ő közölje a férjével, ezért bement és megmondta neki.

Azt válaszolta a feleségének, hogy hívd ide a pásztort és a véneket, a szellemi vezetőséget, akik leghathatósabbak a gyülekezetből. Negyvenhárman jöttek el hozzá. Mindannyian elmentek. Ott a színük előtt megvallotta, hogy tévedtem, elismerem mindnyájatok előtt, és megtérek ebből most, mert egy önző szándékból, önző indításból akartam ezt az utat.

Jakab ezt ennek hívja, így nevezi. (Sok ilyen dologban volt nekünk is részünk.) Elfogadták a többiek az ő megtérését, és ezen Ige alapján megkenték őt olajjal. A pásztornak nem volt olaja, hoztak valahonnan egy nagy mérce olajat, és az egészet ráöntötték. Ezt követően kiugrott az ágyból gyógyultan, táncolt és énekelt.

Nagy háza volt, pár százan is elfértek volna benne. Egy nagy ébredés tört ki ebből, ott táncoltak Isten színe előtt örömükben. A házánál tartották az alkalmakat azt követően, és aztán onnan tovább került a gyülekezetbe ez a kiáradás, ami kilencven napig tartott a Szent Szellem öröme, a tüze. És az emberünk meggyógyult. Tehát erről beszél itt ez a vers.

Furcsának tartom, hogy a keresztények mennyire félreértelmezik, és tévesen használják ezt a bűnmegvallást. Ebből nagy üzletet csinálnak. A keresztényeknek sehol nem írja a Biblia, hogy valljátok meg a bűneiteket, hiszen megbocsáttattak a bűneink!

A törvény alatt van a bűnmegvallás a zsidóknak, akik megvallják a bűneiket. Nekünk azt kell mindig elismernünk, hogy az nekünk megbocsáttatott. Nem megyünk vissza a törvényhez semmilyen formában, mert mi a kegyelmet fogadjuk el. Azt ismerjük el, amit az Úr tett értünk, azzal az ismerettel élünk.

Tehát az emberünk hívatta a gyülekezet véneit, a szellemi vezetőket és a pásztort. Utána megtörtént a helyreállítás az életében, és meggyógyult, mert előtte károkat okozott az Úr Jézus Krisztus gyülekezeti Testének.

Hogyha a helyi gyülekezetnek károkat okozol, akkor ezzel akadályozod a szellemi növekedésüket. És legtöbbször az a következménye ennek, hogy az emberek elhagyják a gyülekezetüket, és többet nem látjuk őket. És aztán azon csodálkozol, hogy miért nem növekedtél valami hírneves szolgálattá a nagy ambícióiddal.

Tehát itt a súlypont nem a megbocsátáson van, hanem a helyreállításon! Összehívta a gyülekezet érintett tagjait, és akikkel a viszálykodást próbálta szítani, azokkal tisztázni kellett ezt a helyzetet, és utána Isten helyreállította őt, meggyógyult. Mert az igaz embernek buzgóságos könyörgése igen sokat ér, dinamikus az ő munkálkodásaiban.

Ez a gazdag ember azért ragaszkodott a saját elképzeléseihez, a saját útjaihoz, mert arra hivatkozott, hogy ő adta a legtöbb pénzt. Jakab beszél erről a 3. fejezetben. Tehát furcsa az, ahogy a csecsemő keresztények annyira sokat vélnek tudni az Igéből, többre vélik magukat, mint a pásztor maga. Nem tudsz többet a pásztornál, mondom neked. Mint ahogy a tinédzser sem tud többet az élet dolgairól, mint a szülei.

Jakab 3,14.

14. Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek, és ne hazudjatok az igazság ellen.

Elolvassuk a Bővített fordítást.

Jakab 3,14-16. Amplified

14. De ha keserű féltékenység (irigység) és versengés (rivalizálás, önző szándék/törekvés) van a ti szívetekben, ne legyetek erre büszkék, mert így csak dacolnátok az Igazsággal, ellene lennétek annak, ami az Igazság.

Hogyha keserűségetekben irigykedtek, és önző szándékok vannak a ti szívetekben, ne takargassátok az igazságot a kérkedéssel és a hazugságokkal, dicsekvésekkel. Hogy én mit csináltam, nekem mekkora kenetem van, hogy én mire vittem az Úrban. És minden, amit mondanak, abban ott van a hazugság.

Tehát, látod-e, hogy milyen változásokról beszél itt az Ige? A Bővített fordítás szerint megnézzük a következő verset.

15. Ez a felszínes/felületes okosság nem az a bölcsesség, amely felülről származik, hanem földi, egyáltalán nem szellemi (hanem állati szintű/állatok szintjének megfelelő), és még ördögi is (démonikus eredetű).

Tehát ez a fajta, féltékenykedő, irigykedő, önző bölcsesség, ez földi eredetű, ez nem szellemi eredetű. Démonikus, mert ezek az önerejű, öncélú törekvések és téves rendelések, viszálykodások és rendellenes működések a Testben mind az ördögtől vannak. 

16. Mert ahol féltékenység, irigység és versengés (rivalizálás, önző szándék/törekvés) van, ott összezavartság/zavarosság/zavartság (nyughatatlanság, diszharmónia és ellen­szegülés) és mindenféle ördögi és gyarló/elvadult gyakorlat is jelen van.

Tehát ezzel kellett ennek a gazdag embernek foglalkoznia. Amikor tehát így összejövünk, és együtt imádkozunk bizonyos lehetetlennek tűnő és kétségbeesett helyzetek felett, akkor az egység imájával képesek vagyunk megtörni azt a helyzetet. Ha valaki segítségért hív minket, hogy így imádkozunk együtt, ha maga is látja, hogy nem jut előbbre.

Néztem a tv-ben egy műsort, és volt ott egy bibliaiskolai növendék, aki rákos beteg lett. Nagy fekete daganat volt az oldalán. Az orvosok azt mondták, hogy így nem élhet már túl sokáig, ez a vége.

Érkeztek hozzá emberek, akik megkérdezték tőle, hogy életben akar-e maradni? És utána elkezdtek imádkozni. Tudták, hogy miként kell imádkozni, mert azért utaztak oda az emberhez, hogy imádkozzanak. És leesett az a rendellenesség, és ott a helyszínen meggyógyult.

Tehát, ha így összegyülekezünk, akkor egybefogjuk a hitünket azokért, akik nem képesek már magukon így segíteni. Azért szeretjük a gyógyító kenetet, mert így működik. Ha valaki felnövekedett a hitben, úgy gondolhatja, hogy ő már hitben van, és mégsincs hitben. Tehát a hit nem egy statikus, állandósult szint. Az egyik évben lehet nagyobb a hited, de ha nem táplálod, a következő évben egész alacsonyan lehet a hited.

Creflo Dollar másodszorra, vagy harmadszorra ment le megint egy orvosi rendelőbe, mert rákot találtak nála. És amikor egy hétre rá visszament az orvoshoz, már nem találták. Mit tett? Elszigetelte magát egy hétre a világ dolgaitól.

Az ember lehet túl elfoglalt ezzel meg azzal. Nincs azzal semmi baj, de ha ilyen helyzetbe kerül az ember, meditálni kell az Igén, egy igevers elég a győzelemhez. És erre írtam ki nektek az 1Péter 2,24-et. Mindjárt oda is eljutunk. De még egy dolog, amit az Úr előhozott:

Máté 18,15-17.

15. Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négyszemközt: ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát;

Leginkább a szánkból kijövő beszéddel van itt baj, amikor elkezdünk viszálykodni, ezt mondunk a másikról, azt mondunk, vagy megtévesztjük [becsapjuk] a másikat anyagiakban, svindlerkedünk. Tehát ilyenkor először az ember csak az illetővel beszél, mert nagyon komoly dolognak kell lenni, ha már beszélni kell vele.

16. Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősíttessék meg minden szó.

17. Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek; ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő. 

Tehát látod-e, itt a gyülekezetet is hozza. Ez a fontossága egy helyi gyülekezetnek.
Valaki azt gondolja, hogy neki nem fontos gyülekezetbe járni, mert szabad idejében vasárnap inkább vásárolgat, vagy egy kicsit alszik, vagy ezt-azt tesz, mondván, hogy a saját dolgaimat teszem inkább. De ilyenkor önző vagy, ha így gondolkodsz, és nem lesz így dicsőség rajtad.

Ne felejtsd el, hogy egy napon átmegyünk abba a másik világba, és feltámadt, megdicsőült testünk lesz. Akkor az, hogy a piacon jót vásároltál, nem fog segíteni rajtad. Ha Isten akaratában akarsz lenni, akkor legjobban azt teszed, ha eljársz egy helyi gyülekezetbe. Ott jelennek meg gőzerővel a Szent Szellem ajándékai, a Szent Szellem megnyilvánulásai. És ott vagy Isten akaratában, ott tud Isten egy szellemi házat építeni, aminek te is része vagy.

Huszon egynéhány év során azok a különböző kifogások… Mifelénk azt mondják, ha valaki hazudik, az egész város tudja, s akkor el kell onnan költözni az illetőnek. Kiközösítik. Tehát van még hová fejlődnünk. Az egyik oka a hazudozásnak a félelmek. A félelmeknek a megnyilvánulása hozza, hogy hazudunk.

Én megmondom az embereknek az igazat, ha kérdeznek. S ha átmegyek a záróvonalon, és megállít a rendőr, akkor azt mondom, hogy igen, átmentem a záróvonalon. Kaphatok-e egy kis irgalmat? Minden alkalommal megkegyelmeznek, mert nem hazudozok. Le vannak döbbenve, hogy az igazat mondom, és nem hazudozok.

Az egyik rendőr azt mondta egyszer, hogy így kell találkoznom Jim Sanderssel húsz év után? Szeged környékén volt ez. Akkor még nem voltak négysávos utak, csak egy irányba egy sáv, és hát bizony meg kellett kerülni néhány lassú járművet.

Tehát érjük-e ezt a Jakab levelet, most, hogy egybeszerkesztettük a megértést? Egybeállt a kép. Hagin egyetlen választ adott a „valljátok meg bűneiteket egymásnak” versre. Pontosan azt mondta: NEM! Ezt ne gyakoroljátok! Itt a vége a történetnek. Mert ha ezt gyakorolnád, ez csak a gyülekezet romlására lenne, és csak harcok lennének a gyülekezeten belül.

Szeretném, ha megnéznénk az 1Péter 2,24-et.

1Péter 2,24.

24. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: Akinek sebeivel gyógyultatok meg.

A régi időkben miként gyógyultak meg az emberek? Hallottatok-e Lilian Barbara Yeomansról (1861-1942)? Egy orvos, könyvében olvasható a neve. Egy nagy házat béreltek ki a testvérével, és azokat, akik a rákbetegség halál közeli állapotában voltak, befogadták. Oda behozták a betegszállítóval a haldoklókat. És mit tettek?

Felolvasták a Galata 3,13 Igét felettük. Ez írja, hogy megváltást kaptunk a törvény átkától, Utána rátértek az 5Mózes 28,61 versre. A 28. fejezet felsorolja az átkokat. Tehát abban az időben, amikor ezt gyakorolták, felolvasták az összes átkot, és amikor a 61-es vershez értek:

5Mózes 28,61.

61. Mindazt a betegséget és mindazt a csapást is, amelyek nincsenek megírva e törvénynek könyvében, reád rakja az Úr, míglen kipusztulsz.

Utána kijelentették, hogy mindezek alól megváltást nyertél! És ezt mondjad, és ezt mondjad, olvassad ezt órák hosszat, és mondjad, és mondjad az Igét. Kimondatták velük, és mindaddig tették ezt, amíg felkeltek gyógyultan, mert a szellemüket megütötte az Ige. És amikor a szellemükben megvilágosodott az Ige, akkor a testükben megnyilvánult a gyógyulás.

Mert szellemi lények vagyunk, testben élünk és van lelkünk. És a te szellemed, amikor összekapaszkodik a Szent Szellemmel, bármit képes megnyilvánítani a te szellemeddel együtt. A jó egészséget is képes hozni a testedben, és a jó erőnlétet képes tartani. Ezt nevezik hitnek, amikor az ember valóban hiszi ezt.

És bebizonyították ezt abban az időben. Voltak olyan rossz állapotban lévők, akik meghaltak, mielőtt odaértek volna velük a házhoz. Annyira rossz állapotban voltak, hogy mondták, már az úton is az Igét kellett nekik felolvasni, és mondatni velük. Meg van írva:

1Péter 2,24.

24. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: Akinek sebeivel gyógyultatok meg.

Ha az ember a gyarapodásra akar ráállni, akkor ott van az Ige, hogy megáldott minket az Ő dicsőségének gazdagsága szerint. Vagy ha a vállalkozásodat kell megáldani.

Most volt pénteken egy barátom temetése, akiről már beszéltem nektek. Amikor felhívtam, megkérdeztem tőle, hogy megy az üzlet mostanában? Mindig ugyanaz volt a válasz. Az én üzleti dolgaim sem lent, sem fent. Az én üzleti dolgaim mindig célegyenesen, állandóan jól mennek. Acélkereskedelemmel foglalkozott.

Kereskedő volt a nagy- és kiskereskedők között. Voltak, akiknek nem ment ez, és nem boldogultak vele. Ő miként tartotta meg az üzletét? Azt mondta, hogy az én vállalkozásom állandóan jól megy. És Norvel Hayes is példa erre, tizenhat különböző vállalkozása volt.

Azt mondta, amikor erről kérdezték, hogy általában az emberek eggyel sem bírnának ezek közül. De nem így én. Nekem nincsenek rossz vállalkozásaim. Azt mondta neki a titkárnő, hogy van egy szálloda fent a hegyekben. Tél volt, hó volt fent a hegyek tetején. Senki nem megy oda.

Azt válaszolta, hogy az én dolgaimmal ez nem történhet meg. Ez a szálloda velem nem bánhat úgy, mint bánt az előző tulajdonosával. Felmegyek oda és szólok hozzá. Felment és beszélt a szállodához, és azt mondta, hogy ilyet nem tehetsz, mert az emberek szeretnek itt [lenni], bejönnek ide. A tél kellős közepén, a hegy tetején.

Tehát az ember úgy gondolja, hogy az a dolog nem mozdul. Egy üzletembernek, ha tudja ezt az alapelvet, az üzleti vállalkozás úgy megy, mint a gyermekek szájába a cukorka. A szánkkal van tehát a baj.

Azért beszélünk legtöbbször a testünk dolgairól, mert a legnagyobb többségnek először a testükben kell helyrejönnie. Ha az ember helyesen veszi a vezetést bármiben… Meg kell dorgálni az ördögöt, ha szükség van rá, és helyesen kell szólni a dolgokhoz. A mai napon beteljesedett Isten akarata az életemben! Mondd velem: minden nap beteljesedik Isten akarata az életemben! Halleluja!

Ha az ember elkezdi így követni a Szent Szellemet, és az Ő terveit veszi az életére, akkor úgy tűnik a testnek, hogy teljesen rossz irányba indultunk. Az elme sem fog tapsolni, és itt kezdődik a háborúzás.

Azt mondja az ember, hogy a legkönnyebb hinni a pénz dolgában. A baptista nagyon jól ismeri a tizedfizetést. A városom lakosságának több mint a fele a baptista volt. Mindannyian tized­fizetők voltak, kemény munkásemberek voltak, a legjobb munkahelyeik voltak, vasúton, vagy bárhol, a legjobb üzleteik voltak.

A szájukkal szerezték. Az egyik lányom is egy közülük. Megtanultak helyesen beszélni, szólni, és így gyarapodni. A vejem is ugyanígy, aki kereskedelemmel foglalkozik. Azt mondta, hogy Uram, itt vannak a gyermekek, és táplálnom kell őket. Köszönöm, hogy az én vállalkozásom gyarapszik. Így beszélnek. Egész nap az Úrról beszélnek.

Ha baptistáról beszélek, akkor egy ilyen Győr méretű városban kétszáz gyülekezetet képzelj el, abból száz baptista, egy közülük első baptista. Az egyik 1800-as lélekszámú, a másik 1200-as lélekszámú gyülekezet, és a többiek: van még egy katolikus, van még egy anglikán, és a többi a maradék. Néhány bolondos pünkösdi is van köztük.

De mindannyian növekszenek és növekszenek. Ha sorban állnak, Jézusról beszélnek, ha ezt vagy azt teszik, az Úrról beszélnek, hogy az Úr mit mutatott, és az Úr… És amikor ott voltam közöttük, azt mondtam, hogy most tudom, hogy keresztény vagyok. Mindenki az Úrról beszél. Mindenki arról beszélt, hogy milyen jól nézel ki ma. Annyira jól nézel ki ma!

Így üdvözlik egymást: ma valóban jól nézel ki. És ugye, ha ezt mondják neked, akkor rögtön jobban érzed magad. Nem azt mondják, hogy jó napot kívánok. Azt mondják, hogy hú, de jól nézel ki ma! Ugye, hogy jobb így, ha az embert így szólítják meg? Felemeli az embert, és ízelítőt akartam nektek adni ebből. 

Nincs olyan, ami az ember számára lehetetlen lenne. Elmondom nektek, hogy vannak a lehetőségek a gyógyulásra. Az egyik az ima. Legelső helyen említeném a következő Igében, ahol az Ige tanítja, hogy mi Jézus cselekedeteit fogjuk cselekedni, és azoknál nagyobbakat is.

János 14,12.

12. Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek.

Amikor itt a gyógyító sorban a kezünket tesszük rátok, akkor parancsolunk a testnek, hogy a Jézus nevében gyógyuljon meg. Hogyan tehetjük ezt? A hit szavával, a hit hatalmával, ahogy írva van.

Márk 11,23.

23. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond meg­történik, meglesz néki, amit mondott.

Azután az Ékes kapunál megy el Péter, és ahogy a szemét ráveti a koldusra, az pénzt akar tőle. Ezüstöm és aranyom nincs nékem, volt a válasz. De ez nem azt jelenti, hogy a másiknál sem volt semmi pénz, ők nem leégett apostolok voltak, csak épp nála nem volt pénz.

De amim van, azt adom neked. Tekints miránk, vagyis szemkontaktust keresett. Jézus nevében mondom neked, kelj fel és járj! És az erő megütötte az ember testét, és utána elmagyarázta a következő versekben.

Hiszen Jézus is elment rendszeresen az előző évek során ott a kapunál. Ismerték ezt a sánta embert, de soha nem történt meg vele a csoda. És amikor mondták, hogy ne tekintsetek úgy ránk, mintha mi cselekedtük volna, hanem ez a név cselekedte, és a hit ebben a névben cselekedte ezt.

És biztat minket a Márk evangéliumának utolsó fejezetében lévő néhány vers, ahol Jézus azt tanítja, hogy a hívőket jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek! Ez az a hatalom, amit adott nékünk!

Nem azon van a hangsúly, hogy démonokat űzünk. Mi járunk rajtuk, hatalmunk van felettük. Elmenekülnek, amikor arra járunk. És kígyókat vesznek fel, halálost ihatnak, új nyelveken szólnak, kezeiket vetik a betegekre.

Márk 16,18-17.

18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak.

17. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak.

Mi történik a betegekkel? Meggyógyulnak! Ki végzi ezt? A hívők, nem kizárólag a pásztorok vagy az evangélisták, hanem mindazok, akik hisznek a névben. Mondd: én képes vagyok erre! Jézus elhívása ez. Mert ez az a hatalom, amit kaptunk. Ezért tehát imádkozhatunk a következő Igék szerint.

János 16,23-24.

23. És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek.

24. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.

Ezt bárki teheti. Valaki – ki tartozik bele a valakibe? Mindenki, mondjad: én is. Ezután összecsengő cselekedetek kellenek azzal, amit imádkoztál. Jakab mondja ezt.

Megint a Hagin példát hozom: nem volt a gyülekezetnek pénze, és az egyik gyülekezeti vén odament Haginhoz, és kérdezte, hogy most mihez fogunk kezdeni? Hagin azt mondta, hogy pontosan úgy cselekszünk, mint ahogy a Biblia igazsága írja. Teljes hitetlenségben jöttek hozzá, de Hagin nem volt hitetlenségben. Imádkozhatunk a következők szerint is.

Máté 18,19-20.

19. Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.

20. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.

Azt mondja, hogy bárki közületek, ketten. Nagyon fontos itt valami: tehát nemcsak, hogy közös akaraton kell, hogy legyenek, hanem meg kell kérniük közösen. Egy akaratra kerülnek, és utána megkérik közösen a mennyei Atyát, a Jézus nevében, s amit csak kérnek, megadatik nekik. A Bibliában a legjobb ima-összeállítás, ha ketten összefognak.

Ausztráliában ezt tettük a mieinkkel, és minden imánkra válasz jött. Olyan lakást adtunk el, amelyből tízezer olyan hasonló lakás volt a piacon eladó. Egy hónap alatt egy lakást adtak el, és az a miénk volt. A mieinknek a lakása elkelt.

Felhívott az egyik hívő és azt mondta, hogy a magzat nem mozog. Elmegyünk az Írásokhoz, mondtam. Ha ketten egy akaraton lesznek bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik a mennyei Atya. Ezért egy akaraton szólunk a babához: te nem meghaltál, hanem élsz a Jézus nevében. Időben születsz meg és élsz, mert élet van benned. Pár napra rá, a baba újra megmozdult. Az Igéhez kell menni.

Az ajándékokhoz is hitre van szükség, hogy megnyilvánuljanak. A Szent Szellem mond az embernek dolgokat, szól. Néhányan azok közül, akik az utóbbi időben csodálatos módokon gyógyultatok meg, ti magatok sem hittétek el, hogy az megtörtént. És amikor kifelé mentek, hazafelé az úton elvesztitek a gyógyulást.

De ott helyben bizonyságot tesz, hogy meggyógyult, mert egy összevont hit van jelen. Nagyon könnyű egy ilyen összevont hitben meggyógyulni. És ha kiárasztjuk a hitünket, mindegy, hogy az illető akár húsz éve a gyülekezetbe járt.

Tehát elhívást kaptunk mi keresztények arra, hogy a halottakat is támasszuk fel. Vannak, akikkel ez is megtörtént. Tehát képesek vagyunk rá, és ez is jele annak, hogy nekünk élő reménységünk van.

Álljunk fel, egy jó megvallást teszünk most: Köszönöm Uram, halleluja! Én cselekvő vagyok, az Ige cselekvője vagyok, az Igén cselekszem, és az Ige működik minden alkalommal. Jézus azt mondta, meg van írva… És meg van írva, hogy én hívő vagyok, és hatalmam van Jézus nevében. És én ezt a nevet használom, amely minden név felett való, a mennyben, a földön és a föld alatt. Jézus nevében járok és élek ebben a névben, és használom a sötétség minden ereje ellen, a betegség ellen, a szegénységgel szemben, az adósággal szemben, a hiánnyal szemben, a Jézus nevében. Egészséges vagyok, gazdag is vagyok, és jól nézek ki, Jézus nevében! Ámen!

Énekeljünk az Úrnak, az ajándékok itt vannak, a Szent Szellem megnyilvánulásai. A jobb térdben van ajándék, készüljetek fel rá, hogy meggyógyultok. Dicsőség Istennek! Ámen!

 

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követi,

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL