2014.05.10.  

 

A BENNÜNK MUNKÁLKODÓ ERŐ

2014. május 04.
Jim Sanders élőben elhangzott tanításának nyersfordítású szövege

 

Az alkalom átadása után egy kisgyermek bemutatása következett az Úrnak, majd bejelentésekre került sor. Ha valaki olyan nyomást érzékel az életén, mintha víz alatt lenne, el fogom magyarázni, hogy mi történik ilyenkor szellemi értelemben, és a kenetet kiárasztjuk, hogy ez megtörjön.

Pár napja hajnali két órakor felébredtem, a feleségem pedig ma éjszaka volt így fent. Ha valaki soha nem volt még háborús zónában, ez az, amit most tapasztalhatunk. A híreket nem is hallgatom, de voltam már ilyen légtérben. Én magam azt gyanítom, hogy a NATO vonulhat most a harci erőkkel, mert az ukrajnai helyzet igen forrósodik. Tudjuk, az ördög áll mögötte.

Az Úr szeretné, ha a 46-os Zsoltár 9-es versét vallanánk meg erre a helyzetre. A háborúk erejét Ő töri meg; kopját ront, hadiszekereket tör össze a tűzben. Jézus nevét tesszük rá a helyzetre, és Isten félelmét árasztjuk ki a maffia erői felett is.

Nem nagyon aggodalmaskodom e felett a helyzet felett, mert tudom, hogy mi van megírva: hogy ők az erőiket a Közel-Kelet felé kell, hogy összpontosítsák majd, és ott lesznek teljesen elpusztítva. Isten szavára történik majd ez.

Az Ezékiel könyvében a 38-39. fejezetekben van megírva. Ezért tehát mi magunk békességben élhetünk teljesen szabadon minden hányattatástól. Az Úr szava szerint: Ő képes megszabadítani sokak, vagy kevesek által.

A Közel-keleti háborúnak a kopjáját is Ő törte meg 1979-ben. Az is egy nagy győzelem volt, amikor Arafat felett törte meg a gonoszok botját. Ez most neki csak egy mogyorónyi ahhoz képest, ami akkor volt.

De az Úrnak mindig szüksége van valakire, aki az Igén cselekszik, mert ha ezt nem tesszük, akkor a vége mindig az, hogy az emberek isszák meg a levét. A hatalmi megvallásunkat fogjuk mindjárt megtenni. Ha az ember elnyomás alatt van, vagy depressziós, akkor ez az a hely, ahová be kell jönni: az Úr háza.

Amikor a bibliaiskolába jártam, akkor éjszaka a vasúton dolgoztam. Nagyon rossz környezet volt. Nem voltak keresztények a munkatársaim között. Az iskolakampuszon, vagy a táboron keresztül jöttem be éjszaka és akkor érzékeltem magamon, hogy az Úr mindig leveszi rólam a feszültséget. Megtörte. Akkor még fiatal voltam az Úrban.

Az ember az éjszaka kellős közepén felébred és imádkozik nyelveken és köszöni az Úrnak a békességet. Most megegyezünk egy akaraton: az ukrajnai ostobaság szellemét megkötjük, és az ellenség katonai terveit, az orosz maffia minden erejét megtörjük, a különleges alakulatok terveit megsemmisítjük a Jézus nevében és békességet, rendet árasztunk ki arra a földre, a Jézus nevében.

Tegnap beszéltünk a refaim óriás lények biblikus hátteréről és a gonosz szellemeknek a kísértet jelenéseiről. Egy dolgot biztosan tudnak ők is, hogy van hatalmunk felettük. A zsidó írások is megerősítenek bennünket ebben, tehát nincs kétségünk e felől. De te tudod-e, hogy van hatalmad?

Most, amikor elmegyünk, akkor miről beszélünk? Mostantól Ukrajna békességéről szólunk. Megköszönjük Istennek, hogy ott békesség van. Halleluja. Ha bekapcsolod a tv-t és hallod a híreket, megköszönöd, hogy: Köszönöm Uram, hogy ott békesség van! Mi fog történni? Jönni fog a békesség.

Mondjunk el együtt egy megvallást. Jézus hatalmat adott nekem arra, hogy használjam az Ő nevét. Ezért, amit megkötök a földön, a mennyben is kötve lészen, s amit megoldok a földön a mennyben is oldva lészen. Ezért az Úr Jézus nevében megkötöm a fejedelemségeket, hatalmasságokat, ez élet sötétségének világbíróit, megkötöm és levetem a gonoszság szellemeit a magasságban. Kiüresítem és hatástalanná teszem őket Jézus nevében a családommal szemben, a gyülekezetemmel szemben, a pásztoraimmal szemben, a szolgálóinkkal szemben, minden testvérünkkel szemben, akik bejönnek üdvösségre, és mindenekfelett a kormány felett. Hatalmat vettem a Jézus nevében. Ámen.

Dicsérjük ezért az Urat! Ezt meg kell tenni rendszeresen. Ezt sokszor mi magunk együtt tesszük meg, vagy imakonferencián. Miért? Azért, mert te magad nem teszed. Benne van a megvallások között. Vedd azt elő, és az ördögöt mindig tedd a lábad alá.

A démonikus erők mozdulását lehet érzékelni szellemben. Tanulmányozom a Bibliának azokat a könyveit, amelyek nem kerültek bele a Bibliába, mint például Énok könyve. Ezek az özönvizek körüli eseteket tárgyalják.

Vannak részek, amelyeket nem javaslom, hogy olvass el, de vannak elfogadott részei, amelyek beilleszthetők a történelmünk folyásába is. De a Bibliának, az Ószövetségnek nem lettek a könyvei.

Egy dologról biztosíthatlak, hogy az ellenségnek, a sötétségnek az erejéről szólnak. Tehát az ellenség erőinek, a különböző rendfokozatainak parancsoltunk az előbb, amikor hatalmat vettünk. A fejedelemségek és a hatalmasságok szintjei ezek.

Tegnap próbáltam képet alkotni arról, hogy honnan származnak ezek az erők. Az eredetükről beszéltem: az angyalok, akik jelenleg láncon őriztetnek. Honnan jöttek a démonok és az ördög hadserege?

Az Efézus 6,12-ben sorolja, és az előbb említettük és felszólítottuk őket az engedelmességre. Ezen apró részek által egybe áll a kép. Az Igéket kezdjük olvasni, először a János evangéliumában.

János 7,38.

38. Aki hisz énbennem, amint az Írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.

Aki hisz énbennem – mondja az Írás. Az Efézus levele tanítja:

Efézus 3,20.

20. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet a bennünk munkálkodó erő szerint, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk,

Ugye mondja Jézus, a János 7,38 igeversben, hogy aki hisz énbennem, annak folyamok ömlenek a bensőjéből. Honnan jönnek? A bensőnkből ömlenek. A Szent Szellem keresztségnél szoktuk idézni ezt a verset.

A János 4-es fejezetében is említi az Úr a vizet hasonlatként, de ott kútfejként, mint az üdvösségnek, az örök életnek a vizét. A lényeg az, hogy aki hisz énbennem, annak kell, hogy folyamok ömöljenek elő a bensőjéből, amelyben ott van az élet, ott van a gyógyulás, ott van a megszabadulás.

Ausztráliában elkezdtem ezt megvallani, és mondtam nektek, hogy mi történt. Amerre csak jártam, az emberek megszabadultak körülöttem.

Péterrel is hasonló történt, amikor az utcán ment és körülötte letették a betegeket hordágyakon. Akire az árnyéka esett, az megszabadult. Akik a közelébe tudtak kerülni, azok mind meggyógyultak. Ugyanígy a folyamoknak kellene ömleni a bensőnkből.

Példabeszédek 18,4.

4. Mély víz a bölcs ember szájának beszéde, buzgó patak a bölcsességnek kútfeje.

Az ember szájának beszédeiről szól.

János 4,14.

14. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz őbenne.

Ez a „víz” akkor kerül a bensőnkbe, amikor befogadjuk Isten örök életét a szellemünkbe, és új teremtések leszünk Krisztusban. És mondja az Írás: ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden.

Ésaiás 12,3.

3. S örömmel merítetek vizet az üdvösség kútfejéből,

Ki meríti ki a vizeket? Te fogod. A Bibliában nincs az leírva, hogy a Szent Szellem fog mindent elvégezni értünk. Az van leírva, hogy Ő a segítségünkre siet, és velünk együtt végzi azt el. Tehát örömmel merítünk mi magunk vizet az üdvösség kútfejéből.

A kérdés mindig úgy merül fel, hogy miért van az, hogy Isten bizonyos emberek életében többet tud elvégezni, mint mások életében? Megvan az oka. Isten képes magasan a felett elvégezni, mint azt kérjük vagy elgondoljuk. De mi szerint? A bennünk munkálkodó erő szerint képes erre. Ez pedig az emberek szavaiból áll.

Megtesszük a megvallásainkat például a gyarapodással kapcsolatban. A szolgálóinknak rendszeresen kellene például megvallást tenni erről, hogy ezek az élő víznek folyamai, ahogy kiáradnak belőlünk, szabaddá tesznek körülöttünk mindenkit, miközben megyünk az úton.

Én tapasztaltam a szellemek megkülönböztetésének ajándéka által, hogy esetenként démonok is eltávoznak ilyenkor az emberekről. A fejükre próbálnak rácsatlakozni, és onnan távoznak. Mit mond az Írás? Hogy a hitetleneknek az elméjét próbálják elvakítani, hogy a mi Urunk, Jézus Krisztusunk dicsőséges Evangéliumának világosságát ne lássák.

Vagyis Isten úgy képes bennünk munkálkodni, ahogy megengedjük ezt az erőt magunkban munkálódni. És ez magyarázatot ad arra, hogy miért van az, hogy bizonyos esetekben a hívőket a körülmények szinte teljesen tönkre teszik, annak ellenére, hogy ők is imádkoznak. Imádkoztak és imádkoztak és imádkoztak, és ennek ellenére jöttek a bajok.

János evangélium 7-ben mondta az Úr, hogy meditáljak ezen a versen, hogy azokra igaz ez, akik hisznek énbennem, vagyis Jézusban. Tehát odakanyarodunk vissza mindig, hogy aki hisz Jézusban!

A két vak esetében Jézus azt kérdezte tőlük, hogy hiszitek-e, hogy én azt megcselekedhetem? Vagyis, te hiszed-e, hogy Jézus azt megcselekedheti? Hiszed-e azt, hogy Jézus képes téged meggyógyítani?

Valahogy az ember mindig visszatér arra, hogy a saját hitét vegye szemügyre. Arra lyukadunk ki, hogy – hát bizony nincs semmi hitem, több hitem kellene, hogy legyen. De ha hallottad most az Igét, akkor hit ébredt a szívedben, mert onnan jön a hit.

Hogy jön a hit? Hallásból. Jézus azt mondta a vaknak, legyen neked a te hited szerint. Ugye a vakok nem látták Jézust? Nem hallották előtte soha prédikálni sem. De mégis azt kérdezte tőlük Jézus, hogy hiszitek-e, hogy én azt megcselekedhetem?

Tehát, te hiszed-e azt ma, hogy Jézus ma meggyógyíthat téged? A mai naptól ez az evangélista üzenetünk. Így lehet a nagy gyógyulásokat elfogadni, befogadni. Az Úr akarja ezeket megcselekedni. Nem egy hosszú üzenet ez. Pál azt mondja, hogy a Szent Szellemnek és az erőnek bemutatásában jöttem közétek.

Mivel én nem nálatok, nem ebben a közegben nőttem fel, ezért nem tudom megütni azt a hangnemet például, hogy titeket jól megnevettesselek.

Jött egy ember egyszer az országba, és azt mondta, hogy ő evangélista. Annyi zenei berendezéssel bírt, mintha egy Elvis Presley koncertre készült volna. Nekem meg semmiféle háttértámogatásom nem volt, két-három évig teljesen zenei dicséret nélkül szolgáltam.

Azt mondtam neki: figyelj csak, a te hited ebben a zenében van. Megengedtem, hogy szolgáljon, de senkit nem vezetett üdvösségre. Két- háromuszodányi területet végig evangelizáltunk, az embereket még fürdőruhában, úszónadrágban is üdvösségre vezettük. Férfiakat, nőket. Meggyógyultak és bizonyságot tettek.

Képzeld el, Isten nem bánta, hogy csak fürdőruha van rajtuk. Voltak, akik ott is fel voltak komolyan öltözve, teljesen feketébe. Kicsit furcsán néztek ki abban a közegben, valahogy nem voltak a helyükön. Csodálatos dolgok történtek ott, és a mai napon is történnek a pásztoraink között.  Mindig a hitre lyukadunk ki a végén.

Ha azt mondja valaki, hogy nem ihatsz vizet, meg nem ehetsz előtte. Előbb-utóbb el kell menned akkor az orvoshoz. Hogyan lehet kijönni mindenből? Garantálom neked, hogy Istennek a gyógyító ereje által. Elzáródás, vagy bármi legyen, de ki fogsz jönni. Tegnap az imakonferencián is hallhattál erről jó bizonyságot, mert a hitüket megragadták.

Az ember felépítheti újra a saját testét. Képes az ember megújítani a saját testét, az ízületeket benne, a térd ízületeket. Egy híres táplálkozási szakember hozott egy statisztikát, hogy a csontok miként termelik újra magukat. A térdet hozta fel első példaként. Édesapámnak is volt ott problémája.

Mondta ez a szakember, hogy száz százalékban melléfognak, és adnak beépített ízületeket az orvosok, de nem ez működik. Száz százalékban lehet újra termelni, hogyha megfelelő tápanyaghoz jut a szervezet. Nagyon nagy része van ebben az újratermelésben a szánknak.

Sokszor tápanyaghiányok vannak a szervezetben. Ásványianyag-hiányok, vitaminok, hiánya okozhat dolgokat, de meg lehet ezt is fordítani. De hiszed-e mindemellett, hogy Jézus képes megújítani a testedet, megújítani, felépíteni, helyreállítani a testedet?

Hadd mondja a gyenge, hogy erős vagyok! Köszönöm Uram, ezért erős vagyok, meg vagyok újítva, helyre lettem állítva, a testem helyreállítása megtörtént. A gerincem megújult, jól van, és rendben van. De te hiszed-e, hogy Jézus képes-e megtenni?

Látod, itt jön be a hit, mert a te hited szerint fogsz kapni. Te hiszed-e, hogy ezt Jézus meg tudja tenni? Hiszed-e, hogy Ő képes arra, hogy ezt megtegye?  Nem az, hogy te mit tudsz megtenni, hanem te csak köszönöd neki.

Zsidó 13,15.

15. Annakokáért Őáltala vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az Ő nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcsét.

A dicséreteink áldozatával járulunk Őhozzá, hogy hisszük és dicsérjük Őt, hogy közben betölti a szükségeinket. Hiszed-e, hogy Jézus tud neked adni egy új munkahelyet? Ha működik ez az anyagi életünkre és az üzleti világban, a vállalkozásokban, akkor más területen is működnie kell.

Ha az embereknek a testük leromlik, megtámadja egy betegség, imádkoznak és imádkoznak, és nem múlik el az a tünet. Mit mond erről az Ige? Azt mondja, hogy véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet az Úr benned, a benned munkálkodó erő szerint! Többet el tud végezni, mint amit el tudnánk képzelni, vagy amit kérni tudnánk.

Akik elmentek Kathryn Kuhlman alkalmaira, kint az utcán is meggyógyultak. A román határnál volt egy gyógyító összejövetel, amikor idejöttem az országba. Ott is megtörtént ez, hogy egy érdeklődő csak bekukucskált az ablakon, s közben Isten meggyógyította a gerincét.

Hogyan történt ez? Úgy, hogy valakinek hinnie kellett, hogy az a folyam, ami belőlünk kiárad, az oda eljut. A bennünk munkálkodó erő szerint végzi ezt az Úr, nem a menny ereje szerint végzi az Úr.

Isten ereje szerint, amely bennünk kell, hogy munkálkodjon. Benned Istennek mekkora ereje munkálkodik? Tehát ez bennünk kell, hogy munkálkodjon. Kell, hogy bennünk munkálkodjon. Tehát nem a szerint az erő szerint, ami bennünk van – mert mindannyiunkban benne van ez az erő, ami teremtette a világot, a teremtő erő –, hanem az az erő, ami bennünk van és munkálkodik. Érted-e, hogy a munkálkodó erő tart meg?

Négyszáz km-re vittek el Thaiföldön, amikor megérkeztem, hogy imádkozzak egy emberért. Ott jó nagy távolság a négyszáz kilométer. Megérkeztünk késő délután. Az ember, akihez mentem, 58 éves volt, a testi állapota nagyon le volt romolva. A testvére vitt oda engem, hogy imádkozzam érte.

Elmentem és beszélgettem vele, és akkor tudtam meg, hogy buddhista. Van egy nagy probléma. Nem volt benne semmi, ami munkálkodjon, mert nem ismerte Jézust. De legalább annyi volt, hogy hallott Jézus felől, mert a testvére keresztény volt.

De vannak sokan, akik soha nem is hallottak Jézus felől. Nem tudják, hogy kiről beszélsz, ha azt mondod, hogy Jézus. Az egyik felajánlotta, hogy majd rákeres az interneten, hogy ki az a Jézus? Tehát Istennek bizony sok dolga van ott.

A gyógyító kenetnek be kellett hatolnia abba az emberbe, és újra kellett, hogy programozza őt. Teljesen új szoftvert kellett az Úrnak oda letelepíteni. Ő is és a felesége is befogadta az Urat. Köszönjük ezt az Úrnak!

Bátorítalak benneteket, hogy ti fogjátok munkára ezt az erőt, ami bennetek van. Mindegy, hogy mit gondolsz arról, hogy mekkora erő van benned, ami benned van, azt fogd munkára. 

Apostolok cselekedetei 1,8.

8. Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljön reátok; és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában, és a földnek mind végső határáig.

Vagyis, amikor ez az erő eljön reátok, akkor veszitek majd azt az erőt. A Szent Szellem eljön reátok, és ti veszitek azt az erőt, és így lesztek bizonyságai az Úrnak. Ez nem az üdvösségünk vétele, hanem, miután üdvözültünk, vehetjük ezt az erőt a Szent Szellemtől.

Az első dolog tehát, hogy vennünk kell magunkhoz ezt az erőt. Utána a kérdés úgy merül fel, hogy ebből az erőből, ami benned van, mekkora az, ami munkálkodik is? Mert nem elegendő csak befogadni az erőt, hanem munkálkodnia kell annak a bennünk lakozó erőnek.

Az egész épület végig van vezetékelve. Keresztül-kasul vannak a vezetékek, néhány vezeték nincs bekötve sehová, nem megy benne az áram. Be kell csatlakoznia ahhoz valahová, hogy menjen benne valami. Tehát nem elég, hogy csak benned van az erő.

Lehet, hogy van egy aggregátor egység, ami áramot gerjeszt, de ki van kapcsolva. Megvan a lehetőség, hogy színre lépjen, de ki van kapcsolva. Akkor lesz erő, ha bekapcsolod. Ugyanígy, ha a Szent Szellem benned van, akkor a potenciális lehetőséged megvan arra.

Az erő, ha benned van, akkor a potenciális lehetőséged megvan, hogy ezzel az erővel élj. Ezt az erőt munkára kell bírnod, mert Isten úgy tudja majd a munkát végezni az érdekedben, ahogy te ezt az erőt munkára fogod.

Ezért van az, hogy nagyon sokan imádkoznak mindenféle eredmény nélkül. Mondják ezért sokan, hogy a csodák ideje már rég lejárt. És mennyire tévednek! Olyasmit mondanak ezzel, hogy Isten már halott, vagy Isten már teljesen megváltozott. A Biblia pedig azt írja, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz.

A Szent Szellem ugyanúgy működik ma is az életünkben, ha hagyjuk, mint a korai időkben. Ha nem így lenne, akkor a mi üdvösségünk kevesebbet érne, mint amit ők kaptak. De nekünk ugyanolyan értékű üdvösségünk van, mint az apostoloknak a kezdetek kezdetén. Akkor ugyanaz van a mi birtokunkban is, mint ami nekik volt. Ámen.

Vagyis az erő szerint adatik meg, ami bennünk munkálkodik!  Az elsőszámú módja, hogy ezt az erőt munkálásra fogd nagyobb mértékben, a meditálás. Ha valami felüti a fejét, akkor fogom az Igét, és az Igével fejbe verem az ördögöt. Azért tudom ezt megtenni, mert meditáltam azokon az Írásokon.

Ha valami szokatlan, vagy váratlan dolog történik, akkor előveszem a Bibliámat, rákeresek arra az Igére, és az Igét teszem rá. Ezt az erőt tehát növekvő mértékekben így lehet alkalmazni az életünkben. Így leszel folyamatosan képes arra, hogy folyton-folyvást nagyobb erővel alkalmazd az Igét az életeden. Tanítja azt az Ige, a Józsué könyvében…

Józsué 1,8.

8. El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor teszed gyarapodóvá a te útjaidat, és akkor leszel sikeres.

El ne távozzon a te szádtól. Nem azt mondja, hogy a szívedtől el ne távozzon. Bár van olyan, amikor történik valami, és a szívéből jön elő az embernek egy Ige. Ahhoz kell, hogy legyen valami odabent először. Isten szeretné, hogyha a lényeg eljutna a szellemedhez, és állandóan szóld azt, és ne hagyj fel vele, hanem mindig szóljad.

Számát sem tudom annak, hogy naponta hányszor mondom el, hogy a testem minden szerve megújult, minden szervem tökéletesen működik, minden csontom megújult, minden ízületem új életre kelt, minden izmom megújult és felépült, helyreállíttatott. Köszönöm Uram, a fiatalságom megújult, és így tovább.

Egész nap, folyton-folyvást mondom és nincs fájdalom a testemben. Semmilyen fajta romlás nincs a testemben. Minden szervem tökéletesen működik. Ez az igazság, azért, mert mindig mondom. Isten Igéjének a szánkban kell lenni.

De amit neked kell tenni, hogy állandóan, folyton-folyvást meg kell vallani. Köszönöm Uram, az új munkahelyemet. Köszönöm, dicsérlek érte Uram. És más dolgoknak is a szánkban kell lennie. Mit mond az Ige?

Róma 10,8.       

De mit mond? Közel van hozzád az Ige (Rhema), a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk:      

Vagyis ez a te felelősséged, hogy a te útjaidat te gyarapodóvá tedd ez által. Azáltal, hogy mondod folyton-folyvást.

Az Úr most Norvel Hayes esetét hozza elém példaként. Mert az Úr megjelent Norvel Hayesnek, és az Úr nem kedvesen szólt hozzá, hanem számonkéréssel, felemelt hangon: mikor jön már végre el az idő, amikor végre megszabadulsz a lányod testén azoktól a csontkinövésektől?

Ötven-hatvan csúnya kis göb volt a lánya testén. Norvel Hayes meghajtotta magát, és azt mondta, hogy rendben Uram, már rég meg kellett volna tennem. Tehát ő tudta, hogy miként megy a változás.

Elátkozta a lánya testén a rendellenes kinövéseket, s utána elkezdte dicsérni az Urat és köszönni. Háromszázszor, sőt volt úgy, hogy hatszázszor vallotta meg egy nap, negyven napon keresztül. És a negyvenedik nap végére minden kinövés szinte egy szempillantásban eltűnt. Tudta, hogy mit kell tennie.

Tizenhat üzleti vállalkozása volt. Elmondta ezekről, ha neked egy lenne, már akkor megfájdulna tőle a fejed. Azt mondta, hogy nekem nem, nekem mindegyik gyarapodó. A titkárnő egyszer odament hozzá és mondta, hogy ezzel a vállalkozással baj van, ez tönkremegy. Mondta neki, hogy nem, az enyém az biztos nem. Az enyém nem! Odamegyek és beszélek hozzá.

Egyszer fel kellett, hogy menjen a hegy tetejére a tél kellős közepén, Tennessee államban. Senki nem megy oda télen. Felment oda autóval és megszólította a vállalkozást: figyelj, velem nem fogsz úgy bánni, mint azzal a másikkal, te gyarapodni fogsz! Békességben és szeretetben szólok neked, és te gyarapodni fogsz, a Jézus nevében. És elment onnan.

Charles Capps ugyanígy tett, amikor arra került a sor, hogy eladja a házát, vagy az ingatlanait. Szólt hozzájuk, megszólította őket. Téged szeretni fog valaki és valakinek kívánatos leszel.

Én is eladtam most az egyik farmomat. Hatvan évig volt a család tulajdonában. Én nem szólítottam így meg, csak tudtam, hogy hogyan imádkozzak. Az Úr munkája is benne volt. Először a három testvéremet vásárolta ki az illető, és akkor jött hozzám és keresett meg engem. Nagyon sokat keresett ezen a dolgon így, nagy haszna volt ezen.

Viszálykodás volt a családban, és akkor nem lehet megegyezni. Hosszú ideje folyt ez, már vagy húsz éve. Így sokat vesztettek ezen a testvéreim. Az egyik a mennyben van már. Bárhogy is van, az Úr tudja, hogy miként kell ezeket fordítani. Neki kell odafordítani.

Lehet, hogy az anyagiakról többet kellett volna tanítanom. A dolgokhoz amúgy is beszélünk, a kutyához is szólunk, a kertünket is becézgetjük, a virágokat is becézgetjük. Jobban tesszük ugye, ha szólunk hozzájuk?

Charles Capps, amikor bevetette a földjét, nem tudom pontosan, hogy mit vetett bele, de már a felén túl volt, amikor megkérdezte az Urat, hogy most mihez kezdjek? És az Úr azt mondta, hogy beszélj hozzá, és ugyanolyan jó aratás lett belőle.

Én is farmerkodtam, azt mondták, soha nem láttak ilyet, aki így műveli a földet. Kérdezték, hogy honnan szedem? A hüvelykujjamból?  Akkor még keresztény sem voltam, csak a Szellemet már akkor is tudtam követni.

Te is tudod mindenben követni a Szellemet. Ez egyfajta élet, egy dicsőséges élet. Mindenki egy irányba halad, és te homlokegyenest valami mást látsz, hogy azt kell tenni. A szója termesztés volt akkor a menő, sajnos megfagyott és nem lett termés belőle. Újra kellett az egészet vetni. Látod, mindenben sikeres lehetsz az életedben.

Tehát a felelősség az rajtunk van, mert mi vagyunk képesek eldönteni, hogy mit akarunk. Elhatározhatom magamban, hogy én ebben a dologban ilyen és ilyen sikeres leszek, és akkor az élet már nem titokzatos többé.

A világ azt mondja, hogy nem lehet tudni, hogy mit hoz a holnap? Az ember belekezd egy vállalkozásba, és utána hogyan alakul, ki tudja? Nem! Mi tudjuk, hogy hogyan jövünk ki abból, mert az Ige már megmondta nekünk. Isten nem úgy beszél, ahogy a világ.

A világ azt mondja, hogy majd meglátjuk, hogy ez a dolog miként és hogyan lesz? Isten nem így beszél. Manapság minden rosszul jön elő a világban. A gazdaság is lefelé halad, az üzlet is lapos és gyenge, mondják. És akkor rávágják, hogy na, majd meglátjuk, hogy neked hogyan sikerül, hogy hogyan boldogulsz? Kezdjünk bele ebbe, vagy kezdjünk bele abba?

Mondom neked, hogy látnod kell előre, mi történik. Mielőtt nekikezdesz, kell, hogy legyen egy látásod róla. Minden, amit én magam teszek, azt előtte látom. Ugyanez volt Ábrahámmal, Józsuéval, Mózessel, Dáviddal, Salamonnal, a prófétákkal, az apostolokkal, Jézussal. Mindannyian látták előre. Tehát látniuk kellett, és neked is ugyanígy.

Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy lásd, mindezt a földet neked adom. Amikor Mózesnek kellett megméretnie a kananeusokkal, a kananeusok földjén, Isten azt mondta neki, hogy lásd, mindezt a földet neked adtam örökségül.

S ott mindenhol óriások laktak, a refaim óriások. Negyedméretű óriások voltak az igazi nagyméretűekhez képest, mert voltak ennél nagyobb óriások is. Izraelt arra kente fel Isten, hogy irtsa ki az óriásokat a földről. Mert az ördögnek az volt az egyik gonosz terve, hogy ott elszaporítsa az óriásokat, s akkor az ígéret földjét nem tudja elfoglalni Izrael népe.

Józsué – olvassuk a könyvében –, hogy hét év alatt az óriásokat mindenhol leölte, kivéve a gázai részen. A Golán fennsíkon élő óriásokhoz például Mózes két vezérét küldte oda fel, két katonai vezérét, hogy bánjon el velük. Hatvan ilyen megerősített várost, az óriásoknak az erődítményét pusztította le a Golán fennsíkon.

Egy másik vezére pedig a Golán fennsíkra ment. Ez, még mielőtt Jerikót elfoglalták volna, akkor történt. Különböző nevük volt, a nefilim vagy a refaim féle óriások. Az anákok is egy óriás nép volt. Fel vannak sorolva az 5Mózesben (2,11), olvashatod az első fejezetekben. Az volt a cél, hogy Jézusnak a vérvonalát tönkretegyék, és ne tudjon megszületni a Megváltó.

Ezért volt Istennek az a határozása, hogy az özönvízzel a földnek az akkori élővilágát az emberrel együtt elpusztítsa, mert hibridek éltek már akkor a földön. A kananeusok, az amálekek, a moábiták mind szennyezettek voltak. És ahogy a Noé napjaiban volt, úgy lesz az az utolsó napokban. Ezért kellett Istennek teljesen elpusztítani a föld élővilágát az özönvízzel, a madarakat is.

A bukott angyalok és az emberek kereszteződéséből jöttek elő a nefilim lények. Tehát Istennek szüksége volt arra, hogy valaki hittel álljon meg egy ilyen helyzetben. Ugyanis óriásokkal kellett harcolni. Mózes nem vitte el az összes harcosát, kettőt küldött ki, hogy menjetek és végezzetek velük. Isten felkenetésében lehetett ezt csak elvégezni.  

Tehát először látni kell azt, hogy te azt sikerre viszed. Nem úgy hangzik, hogy megpróbáljuk, mert van egy elgondolásom, és majd meglátjuk, hogy mi lesz annak a vége, hogyan sikerül? Hanem először szellemben kell látni azt. Tehát nem a szerint látjuk ezt a szellemi látást, hogy most mi történik, és nem várunk dolgokra, hogy majd ha ez meg az, akkor. Hanem ez egy szellemi látás, amit meglátunk és azt megcselekedjük.

A házat sem úgy építjük, hogy nekifogunk, és aztán meglátjuk majd, hogy megáll-e? Nem így építjük a házat. Vannak ilyen vállalkozások, ahol azt mondják, hogy nekifogunk, és azután meglátjuk.

Józsué könyvében azt mondja erről az Ige, hogy gondolkodjál erről, vagyis meditálj. Ez a mi feladatunk. Miért kell meditálnunk? Hogy lássuk. Egy fejezeten meditáltam a Zsoltárokban két évig. Egész éjszaka azt hallgattam. Most a János 7. fejezetére váltottam át.

Lehet, hogy most nem kell két évig ezt hallgatnom, de az Úr azt akarja, hogy abban ott meglássak valamit. Tehát nem azt akarja, hogy azt csak olvassad, hanem a szellemi szemeiddel megláss ott valamit.

Ha az Úr mutatja, hogy valamin meditálj, akkor arra úgy kell tekintened, hogy az egész Bibliát kell olvasnod, hanem azt az egy verset kell állandóan a szemed előtt tartani, meditálni. Azért, hogy te meglásd, hogy azt úgy cselekedd, mert ez a látás azt hozza majd neked, hogy az a dolog, amit végzel, az sikerre jut.

Sokan vannak, akik küszködnek az Igével. Nem értik, hogy miként működik az Ige, s ezért vannak a küszködéseik. Ha meditálsz rajta, akkor azt fogja hozni neked, hogy meglátod. Tehát ez a titka a sikerünknek, hogy meditálunk, gondolkodunk azon éjjel és nappal, s akkor meglátjuk, s amiként láttuk, úgy fogunk cselekedni. És akkor lesznek gyarapodóak az útjaink.

Hiába mondja valaki, hogy én ezt próbáltam. Elhibáztad, mert nem neked kell az Igét megpróbálni, az Ige próbál meg téged. Az Igének van ereje, s hogyha meg tudod azt ragadni, akkor ez az erő minden esetben eredményeket hoz.

A Prédikátor könyvében van a bölcsesség, hogyha a felhők megtelnek, akkor leesnek a vizek, esők lesznek. Kiürítik magukat, a földre esik az eső.

Prédikátorok 11,3.

3. Mikor a sűrű fellegek megtelnek, esőt adnak a földre; és ha leesik a fa délre vagy északra, amely helyre leesik a fa, ott marad. 

?Nem azt mondja az Ige, hogy majd próbál a felhő esőt adni.

Ezékiel 36,26-27.

26. És adok néktek új szívet, és új szellemet adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet.

Az újonnan születésről egy prófécia ez. Nem azt mondja, hogy megpróbálom majd, hogy ha adtam neked ezt az új szellemet, akkor te új utakon járhass. Az Ige szellem és élet, és én a Szellememet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok.

27. És az én Szellememet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.

Tehát annak az az oka, hogy te mindig olyan nagy erővel próbálod, hogy nem fedezted még fel, hogy Isten Szelleme ott jelen van az életedben. Mert ha az Igén elmélyedsz, meditálsz, akkor látni fogod azt, és úgy fogod azt cselekedni. Az Ige fogja hozni azt, amivel időzöl, hogy egy látást ad, és azt meg tudod könnyen cselekedni.

Szoktam mondani, hogy egy megvallással már lehet boldogulni. Ez a megvallás: a mai napon beteljesedett Isten akarata az életemben! A mai napon. Felkelsz reggel és jelentsd ki. És egyszer csak látod majd, hogy valami megragadja a figyelmedet, és elindulsz egy más irányba, mint amit terveztél. Minden a helyére kerül, és olajba kerül.

Istennek az Igéje erőteljesen növekedett és hatalmat vett. Mi azt szeretnénk, ha az Ige venne hatalmat az ország felett. És az Ige benned is növekedni fog.

Apostolok cselekedetei 19,20.

20. Ekképpen az Úrnak Igéje erősen növekedik és hatalmat vesz vala.

Hatalmasan növekedett.

Kolosse 3,16.

16. A Krisztus Igéje lakozzék bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, szellemi énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.

Én a Szellememet adtam belétek, mondja Isten, és azt cselekszem ezzel, hogy az én útjaimon járjatok. Tehát Isten Igéjének a tanulmányozása nagyon fontos, de van efölött egy másik feladatod, az Igén való meditálás. Egy tükörről ír az Ige…

2Korinthus 3,18.

18. Mi pedig az Úr dicsőségének visszatükröződését mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk – miközben szemléljük – dicsőségről dicsőségre, az Úrnak Szellemétől.

Jakab 1,25.

25. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és meg is marad abban, és nem feledékeny hallgatója, hanem cselekvője is annak, az áldott lesz cselekedeteiben.

Vagyis folytonosan az Igét pillantja meg a szemével. Nemcsak egyszer pillantja meg, hanem megmarad benne, akkor mindenben, amit cselekszel, abban sikeres és áldott leszel. Mondhatja valaki, hogy én mindig sikeres leszek!

Mondjad bátran: Én mindig sikerre jutok! Sikerre jutok, mindig sikerre jutok, mert az Ige bennem van. Az Ige mutatta meg nekem, hogy miként jutok sikerre. Soha nem vallok kudarcot! Nincs rá lehetőségem, hogy kudarcot valljak, mert dicsőségről dicsőségre növekszem. Örökkön-örökké növekvő dicsőségben élek!

Az Ige írja, hogy legyőztétek azokat. Múlt időben mondja: legyőztétek a világ ellenségeit! Mert nagyobb Ő, aki bennetek van, mint aki a világban van. És a Nagyobb fog engem győzelemre vinni. Ahogy magasabb és magasabb szintre jutunk a dicsőségben, mindig a bennünk levő Nagyobb visz minket győzelemre.

1János 4,4.

4. Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert nagyobb Ő, aki bennetek van, mint az, aki e világban van.

Akkor hogy lehet bennünk félelem a jövőtől, ha a Nagyobb lakik bennünk? Mert mindaz, ami Istentől született, az legyőzte a világot, írja az Ige.

1János 5,4.

4. Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.

Emlékezz arra, hogy ki vagy. Ezért küldött ki Isten a világba hatalommal, hogy hirdesd az Evangéliumot. Vagyis ezt neked adta. Minden hatalmat neked adott, hogy menj ki a világba, és erővel felruházott erre, hogy ezt megtedd. Annak az erőnek, ami bennünk van, munkálkodnia kell, mert a bennünk munkálkodó erő szerint cselekszik az Úr!

Ahogy nekem adott az Úr, lehet, hogy nektek is ugyanígy ad majd egy igeverset. Nekem a János 7-ben adta ezt. Ott van valami elrejtve Istentől, ami majd kijelentés által jön hozzám. Úgyhogy erre az egy helyre kell a figyelmemet irányítani állandóan. Három-négy fejezet, amit állandóan pásztázok. Emellett tanulmányoznom is kell, készülnöm kell a vasárnapokra, az imakörökre, készülök az imakonferenciákra.

Tehát mi beleszülettünk ebbe a zűrzavaros felállású világba. De Isten elkészítette már előre a megváltásunkat, egy nagyon különleges kimenekedést adott nekünk. Isten Szellemét adta nekünk. Olyan utakon és módokon vagyunk megáldva, amit az ember szinte nem is fog fel a fejével. Olyan hatalmas Istenünk van.

Van egy ellenség, aki mindig arra törekszik, hogy elpusztítsa Isten teremtését. Már régóta ezen munkálkodik. A föld újrateremtése óta, aztán az özönvíz óta újabb és újabb tervei vannak. Egy napon ez a világ tűz által megemésztetik, mert ez most nem olyan, miként azt Isten teremtette.

A mi új otthonunk az új földön az új Jeruzsálem lesz. Mert új földet teremt, és arra az új földre lehozza az új Jeruzsálemet, s az gyönyörű lesz. Ez a mi mennyei Istenünk, aki a terveit így elkészítette.

Ha ezt látod, és az egész képet egyben látod, Isten szeretne minket használni. És úgy is tud minket munkára fogni, ahogy mi ezt a bennünk lévő erőt munkára fogjuk. Kezdjük el ott használni, ahol vagyunk.

Én csak annyit tettem, mentem az úton lefelé. S ahogy mentem az úton, nem gondolkodtam abban, hogy én valaha gyülekezetet fogok pásztorolni, csak az ördögöt szerettem volna rövidre zárni. És neked is ez kell, hogy legyen a célod, hogy szabaddá teszed a népeket, és a többi az majd magától kialakul. Dicsérjük az Urat.

Lesz nemsokára egy zongora is a dicséretnek, mert van, aki zongorázni jobban szeret. Így zongorával még szebb lesz az Úr dicsérete.  

Tegnap beszéltem arról, hogy az igevers, amit tanultunk, hogy az Ő sebeivel gyógyultunk meg, az a kifejezés ott jelenthet mást is. A héberben egy szó, ami ott áll, hogy az Ő sebeivel gyógyultunk meg, a következő módon használták: Arra használták, hogy miközben imádod Istent, meggyógyulsz. Ezt jelentette ez a szó ott: Isten imádatában meggyógyulsz! (Ésa. 53,5)

A görög és héber nyelv szakértők utána ástak ennek az igazságnak, leástak a mélyre és megtalálták. Én soha nem hallottam még ezt eddig, hogy ezt így elő lehet hozni a szavakból, de megtalálták, rátaláltak. Egy kiváló szakértő ő.

De az imádat nagyon fontos. Úgyhogy ezen túl majd zongorán is imádjuk Istent. A vásárlás már megtörtént, a napokban kiszállítják. Dicsőség Istennek. Szeretnénk kézrátétellel megáldani benneteket! Ha keresitek a gyógyulást, gyertek előre.

A gyógyító sorok után az üdvösségi ima elmondására, és a Szent Szellem keresztségre került sor. Isten jó! A feltámadást lehet tapasztalni az életünk minden percében egy természetfeletti erő formájában.

Ez egy felhajtó erő! Minél mélyebbre próbál az ördög a víz alá lenyomni, hasonlóképpen a labdához, annál magasabban jövünk elő. Az Úr minden helyzetet a javunkra fordít, és dicsőségesen hoz elő bennünket.

Áldott legyen az Ő neve! Az Úr jelenléte az olyan lenyűgöző, hogy az ember alig tud szóhoz jutni, így vagyunk most, itt áll az Úr közöttünk, dicsőség az Úrnak. Szeretet áradjon közöttünk. Ámen.

 

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL