2014.04.25.  

 

BEVÉGEZTETETT!

Jim Sanders élőben elhangzott tanításának nyers szövege
2014. április 20.

 

Áldjuk a mi Urunk Jézus Krisztusunkat! Uram áldjuk a szent Jézus nevét! Köszönjük, amit értünk tett, az Ő értékes vérét, amellyel megtisztított minket, megigazított minket a Mennyei Atya előtt. Örökkön örökké minden dicsőség a Tiéd Atyám a mai napon. Az Úr Jézus Krisztus szent neve legyen áldott az életekben! Ámen.

Zsebkendők felett történik az imádság, árad a gyógyító kenet és a szent erő a hozott ruhadarabokba. Nagyon jól néztek ki mindannyian, mintha esküvőre öltöztetek volna. Mindannyian a nagy menyegzőre készültök, tudom! Öleljétek meg a szomszédotokat!

A tarnazsadányi gyülekezet minden egyes szent tagját együtt köszönti a gyülekezet, akik Muhari Anna pásztorlásával látogattak el közénk. Nagyon ünnepi pillanat ez nekünk, mert növekedtek az Úrban, ragyogtok az Úrban és szerelmesek lettetek az Úrban.

Megjelent az Örömhíradónak az új száma, rengeteg bizonysággal, rengeteg képpel. Ha magatokra találtok, külön örvendezhettek. Az Úr dicsőségét növelhetjük a benne lévő eseményekkel, bizonyságokkal. Ahová csak viszitek, mindenhol örömmel fogják olvasni, köszönjük az Úrnak.

Ma a feltámadás örömünnepét jöttünk össze ünnepelni. Mivel Úrvacsorára is készülünk, és szeretnénk a kenyérből és a borból részesedni, ezért egy rövid üzenettel készültem mára. Mivel az Úr feltámadt a halálból, mi pedig Őbenne feltámadtunk a halálból, így a mi feltámadásunkat is ünnepeljük a mai napon. Hallelúja!

Az Úr a kereszten kijelentette, hogy bevégeztetett! Ezzel kijelentette, hogy véglegesen és örökre bevégezte a mi megváltásunkat. A görögben azt jelenti ez a szó, hogy végéhez ért valami. Más szóval, hogy teljes ár lett kifizetve valamiért.

Az Úr elkezdte azt a megváltási folyamatot az Ő feltámadásával, amíg a mi teljes megváltásunk is nem jön elő, és a népeknek az ítélete is következik majd. Mi pedig örökbefogadott fiai lettünk Istennek.

A feltámadásunk napján lesz a megváltásunk teljes az örökbefogadással. Az örökbe fogadás, az elragadtatás vagy a mi feltámadásunk és a megdicsőült testté válásunk, mind egy fogalom. Erre fogok ma bizonyítékokat hozni. Az időnek az elrendelt teljességében jönnek majd ezek elő.

Galata 1,4-7.

4. Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az Ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett,

5. Hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerhessük a fiúságot.

6. Minthogy pedig fiak vagytok, Isten kibocsátotta az Ő Fiának Szellemét a ti szíveitekbe, aki ezt kiáltja: Abba, Atya!

7. Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által.

Amikor eljött az időnek teljessége, Isten elküldte az Ő Fiát és ezzel az volt a célja, hogy minket örökbe fogadhasson, vagyis elnyerhessük az örökbefogadott fiúságot. És a Szellem megóv minket a testnek a hatalmától és a test cselekedeteitől mindaddig, amíg valóban el nem nyerjük a testünk megváltását. A Szent Szellem maga tanít minket:

Titus 2,12-13.

12. Amely arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:

13. Várván ama áldott reménységet és a mi nagy Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését;

Áldott reménységre várunk, a mi hatalmas Istenünk megjelenésére és az üdvözítőnk, Jézus Krisztusunk, dicsőséges megjelenésére. Ez az igevers itt nem a második eljövetelre céloz, hanem a mi dicsőséges elváltozásunkra, ami az elragadtatásunkkor lesz. Addig reménységünk van, amíg ez az idő el nem jön.

Tehát nemcsak hogy minden személyt érintő történés lesz, hogy elváltozik a testünk az elragadtatáskor, az egész univerzum, az egész teremtés részese lesz ennek az elváltozásnak. Amikor az örökbefogadott fiúságunkról szól az Írás, akkor ugyanezeket említi, és az örökbefogadottság vagy fiúság szellemének nevezi. Ezt fogjuk olvasni most:

Róma 8,12-17.

12. Annak okáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk:

13. Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a Szellem által megöldöklitek, éltek.

14. Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai.

15. Mert nem kaptatok szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!

Vagyis az örökbefogadott fiúság Szellemét kaptuk.

16. Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.

17. Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.

Az örökbefogadottság Szelleme azt is jelenti egyben, hogy maga a Szent Szellem biztosít minket arról, hogy megőriz minket addig, amíg a teljes váltságunkat át nem tudjuk venni.

A római időkben az volt a szokás, hogyha egy gyermeket örökbe fogadtak, akkor egyenrangú jogokat nyert azokkal a fiakkal, akik a családban születtek. Ugyanannyira fiúnak számított a családban, mint akik fizikálisan, természetesen oda születtek.

Ez az örökbefogadottsági folyamat már elindult bennünk, már elkezdődött bennünk és vágyakozunk ennek a kiteljesedésére. És ezért mondja Pál azt, hogy kiált a szívünk, hogy Abbá Atya. A szeretet, a remény és a reménységnek a Szelleme az, ami kiált bennünk.

Még abban az időben, amikor nem voltak számítógépek és az ügyvédeknek sem volt annyira könnyű dolga, mint manapság, volt egy ember, aki örökbe szeretett volna fogadni ikreket. A jogi procedúra hónapokat vett igénybe, amíg a papírmunka mind lebonyolíttatott.

Mindannyian vártak arra a napra, mint meséli, amikor a két kis csecsemőt behozzák az ügyvéd hivatalába. Addig reménységben vártak és azután eljött a nap. Mindenkinek izgatott volt a szíve és egy könyörületesség volt a levegőben.

Az Úrnak a könyörületessége volt abban a szobában, amikor átadták a két csecsemőt. Új nevet kaptak, mert új családba kerültek. Azt mondta az ügyvéd, hogy ez adja az értelmét az én életemnek.

Mi is a szívünkben így vágyakozunk ennek az örökbefogadottság folyamatnak a végállomására, mert a végállomása az elragadtatásunk lesz. A latin szótő jelenti azt is, hogy felragadni. Hordozza az örömnek a teljességét majd ez a pillanat.

Tehát használjuk a mi nyelvünkben azt például, hogy elragadtató ez a muzsika, elragadtató ez az öröm. És használjuk ezt az elragadás szót arra is, hogy egy pillanat, amikor az Úrhoz megyünk a levegőben. Az egész teremtett világ várja ezt a pillanatot, mert abban a pillanatban lesz teljessé az örökbefogadottságunk.

Róma 7,22-24.

22. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint;

23. De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul ád a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban.

24. Oh, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem a halálnak e testéből?

Itt jön majd be az a szó, hogy az Úr kiengesztelődött velünk. Ez jelenti: egy bizonyos feltételrendszerből, állapotból átkerülni egy másikba, egy teljesen más állapotba. Ekkor egy megdicsőült testet öltünk ugyanis magunkra.

Kolosse 1,20-22.

20. És hogy Őáltala békéltessen meg mindent magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Őáltala mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben.

21. Titeket is, kik hajdan elidegenültek és ellenségek voltatok gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett,

22. Az Ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és feddhetet leneket állasson titeket Ő maga elé:

Tehát, hogy megbékéltette magával az egész világot, vagyis kiengesztelődött az Úr. Ez hozta meg a lehetőségét annak, hogy minket visszafogadhasson, örökbe fogadhasson. Az újjászületésnél a természetünk változik meg.

Krisztusnak a feltámadása hozta meg a mi feltámadásunkat. És ennek a teljességére pedig nagy reménységgel, bizodalommal várunk. Ezt jelenti a mi örökbefogadott fiúság szellemünk. A végső örökbefogadásunk pillanata sokkal szélesebb kört ölel fel, mint a személyes átváltozásunkat. Isten egész teremtését érinteni fogja, az univerzumot, a kozmoszt.

Jövő héten fogok erről majd részleteket hozni nektek. A Noé bárkájával lesz majd kapcsolatos, ahhoz csatlakozó igazságok. Kijött a film és az ezzel kapcsolatos igazságot majd hallanotok kell.

Tehát Isten teremtésével kapcsolatban már rég háború folyik. Ennél a feltámadásnál, ennél az elragadtatásnál, átváltozásnál az egész teremtésre kihatással lesz. Az angyali birodalomra is kihatással lesz. Mindenki várja ezt a pillanatot.

Ilyen pillanat még nem volt a teremtésben soha előtte. Nem tudjuk pontosan milyen kiterjesztése lesz, de nagy bizodalommal várjuk.

Róma 8,18-25.

18. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik.

19. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.

Az egész teremtett világ várja ezt. Isten fiainak a megjelenését, megnyilvánulását várja. A maga rendelt idejében, amikor eljött ennek az időnek a teljessége, akkor minket Isten fiaivá tett. Ez a hüosz szó a görögben, s a teljes felnőtt korba jutott fiakat jelenti. Az egész teremtett világ várja ezt a pillanatot, amikor mi megjelenünk majd. Isten fiainak megjelenése ez.

20. Mert a teremtett világ hiábavalóság alá vettetett; nem önként, hanem azért, aki az alá vetette.

A következő versben azonban van egy reménységünk megint.

21. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a romlandóság rabságától az Isten fiainak dicsőséges szabadságára.

Az örök életünknek a dicsőséges világosságára leszünk megszabadítva.

22. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt fohászkodik és vajúdik mind idáig.

De nemcsak hogy a teremtett világ, hanem olvassuk a következő Igében:

23. Sőt, nemcsak ez, hanem maguk a Szellem zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását.

Vagyis a mi örökbefogadott fiúságunk teljessége a testünk megváltásával lesz elpecsételve. Tehát az örökbefogadott fiúságunknak a teljességére várunk, a testünknek a megváltására. Ez a megváltás a testünk feltámadását jelenti majd. Megdicsőült testünk lesz, pont olyan testünk, mint Jézusé.

24. Mert reménység által tartattunk meg; a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység; mert amit lát valaki, miért reményli is azt?

25. Ha pedig, amit nem látunk, azt reméljük, kitartással várjuk.

Tehát ez olyan reménység, amelyet most még nem látunk. A Titus leveléhez kanyarodik vissza ez az igazság, a 2,13 versében, amit olvastunk már, hogy mire is várunk?

Titus 2,13.

13. Várván ama áldott reménységet és a mi nagy Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését;

Ugye, a hatalmas Istenünket várjuk? Ez oly hatalmas és egy szempillantásnál kevesebb ideig tart majd. A száztrilliós angyali sereget befolyásolja majd és az egész teremtést. Akik előttünk már a mennybe mentek, azok is megjelennek majd, ők az Úrral együtt jönnek vissza.

Azután azokat érinti, akik itt a földön vannak, és az Ő megjelenésekor a levegőégben fogunk vele találkozni. Ez nem a második eljövetel, hanem a feltámadásunk, a testünknek a megdicsőülés pillanata.

Ez a világ történelmi eseményei közül a leghatalmasabb megnyilvánulás lesz, ami valaha történt. Pál mondja, hogy – igen, itt vannak szenvedéseink a földön, de a mi szenvedéseink nem reménység nélküliek.

Istennek hatalmas tervei vannak velünk és ez a mi dicsőségünk az egész dicsőséges univerzumra kihatással lesz. Az örökbefogadott fiúság első helyen tehát a mi testünknek a megváltását jelenti. A testünk feltámadása a Gyülekezet elragadásakor lesz. Mindkettő ugyanaz az esemény.

Az egész teremtett világ várja a mi fogadott fiúságunknak a megjelenését, megnyilvánu lását, testet öltését. Ez lesz az a pillanat, amikor a Gyülekezet dicsőséges testet öltése megtörténik és megdicsőült lesz a Gyülekezet. És egy új szerepet is kapunk és együtt fogunk uralkodni és trónolni a Krisztussal, és részt fogunk venni a Bárány menyegzői vacsoráján.

Jelenések 19,9.

9. És monda nékem: Írd meg: Áldottak azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És monda nékem: Ezek az Istennek igaz beszédei.

Isten királyságának a részesei és az uralkodásának a részestársai leszünk. Részt veszünk ebben az uralkodásban. Az egész univerzum jelenlegi összetört, sérült és megtört állapotának a helyreállításában is részt veszünk.

Nem tudom figyelted-e, az univerzumban vannak olyan bolygók – a hold is például –, ahol csak kövek vannak, kipusztultság van. Nagyon sok ítélet lehetett itt, hogy az univerzum ilyen állapotban van.

Mert egy Ádám előtti teremtésről is lehet hallani a tanításokban. Mielőtt Isten az embert teremtette volna, volt egy birodalom, ami egy súlyos ítélettel és pusztulással végződött. Erről tanulmányozok most könyveket, zsidó szakértők könyveit.

Óriási mennyiségű olvasnivaló irodalom van, és ezt kezdtem tanulmányozni. Azokat a szálakat, amelyek még nincsenek elfűzve, a végeket összerakom, és a jövő héten elhozom nektek.

Tudjuk például azt, hogy vannak bukott angyalok, akiket ítélet ért és láncok között őrzik őket az ítélet napjára. Tehát sok minden van, ami idetartozik. Sátán például és az ő serege, fejedelemségek, hatalmasságok, sötétség világbírói, gonoszság szellemei, ezek az ő seregei.

Ezeket is elkülönítjük, aztán elkülönítjük külön a démonokat, hogy honnan jöttek, honnan kerültek elő. Aztán elmagyarázom majd nektek, hogy mi is az, amikor az emberek ufókról beszélnek. Néhány esetben az Úrnak ufói, küldöttei ezek, más esetben az ördögé. Tehát óriási irodalma van ennek, el sem tudod képzelni, mekkora.

Úgy érzem, mintha újra egyetemista lennék és tanulnék, ahogy ezeket olvasom. Tehát ez lett a nagy „bűnöm”, hogy újra egyetemista lettem. Mert az időpocsékolás volt csak, de ez most nem időfecsérlés, amikor ezeket tanulmányozom. Azok az angyalok, akik hűségesek voltak az Úr királyságához és az egész teremtett világ várja a megváltásának a napját.

Énok könyvében, ami nem került bele a Bibliába, van például említés arról, hogy ő bukott angyalokkal beszélt és miről folyt a beszéd. Nagyon súlyos ítélet érte ezeket az angyalokat, akik ellenszegültek, és ott említésre kerül, hogy Mihály angyal remegett félelmében, amikor ezt meglátta.

Az Úr, és az Ő angyali seregei azok nagyon komolyan veszik az ő szolgálatukat. Az Úr az emberiség számára hozta a megváltást, nem az angyaloknak hozta a megváltást. Az egész teremtett világ együtt fohászkodik, vajúdik mindmáig, írja az Ige.

Addig fel vannak függesztve a teljes működésükben ezek is, amíg a megváltás teljességének ideje el nem jön. Péter is sokat ír erről. Romolhatatlan örökségünk van, arról ír Péter és ez pont az ellentéte annak, amelyben a jelen teremtett világ él.

A világ romlandóságban él. Az elkövetkező új világ, amit Isten tervezett, az sátán nélküli romolhatatlanságban él majd. És itt jelenti ki Isten a mi hitünknek a fontosságát is.

1Péter 1,3-12.

3. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az Ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által,

4. Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra,

5. Akiket Isten ereje őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen.

6. Amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle megpróbáltatások között,

7. Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor;

Tehát Péter megemlíti azt, hogy az örökbefogadott fiúságunk folyamatában a hitünknek megpróbáltatásai lesznek. És a helyreállítása nemcsak a mi testünknek lesz majd, hanem az egész univerzumot helyre kell állítani. Tehát az egész kozmikus világbirodalom várja azt a pillanatot, amikor majd a kürtök és a harsonák megszólalnak, és Isten helyreállítja a mi fiúságunkkal az egész világbirodalmat.

A tetrád [tetrád = két év alatt négy holdfogyatkozás] vérholdaknak az első vérholdján [teljes holdfogyatkozásán] keddről-szerdára hajló éjszaka túl voltunk. Jövő esztendőben még sokkal több mindenről kapunk majd kijelentést, miközben történnek a dolgok.

8. Akit, noha nem láttatok, szerettek; akiben, noha most nem látjátok, de hisztek Őbenne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek:

9. Mivel eléritek hitetek célját, a lélek üdvösségét.

10. Amely üdvösség felől tudakozódtak és nyomozódtak a próféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendöltek:

11. Akik azt nyomozták, hogy mely vagy milyen időre jelentette azt ki a Krisztusnak bennük levő Szelleme, aki előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az azt követő dicsőségről.

12. Azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amiket most az Evangélium hirdetői prédikálnak nektek, az egekből küldött Szent Szellem által; amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni.

Jézusnak a kereszthalála és áldozata nem a bukott angyalokért volt, hanem az emberért volt, aki a bűnből kifolyólag ebben a jelenlegi testi állapotban, bűn állapotban van. Tehát mi beleszülettünk ebbe Ádám cselekedetének következményeként. Még azok a próféták, akik erről az időkről jövendöltek, ők maguk sem értették, hogy ez miről szól.

Ez az üdvösségünk magába foglalja a végső megdicsőülését az embernek és az egész kozmikus világnak. Az angyalok jelen voltak a teremtésnél már, habár akkor még nem látták, hogy miként lesz az ember teremtésének a sorsa, és hogyan alakul az ember sorsa. Írja az Ige:

Jób 38,7.

7. Mikor együtt örvendezének a hajnalcsillagok, és Istennek minden fiai vigadozának?

Pál, amikor írja a leveleit, akkor nemcsak a föld teremtéséről, hanem a kozmosznak a teremtésére is hivatkozik. Ez egy megtört rendszer lett, ami a pusztulásba hajlott a felségárulás által.

Nem is tudjuk azt, hogy Isten minket kiválasztott a kozmosz teremtése előtt magának Őbenne. Már akkor eleve elrendelte, hogy mi Istennek a fiai legyünk Őbenne. Olvassuk ezt az Efézus 1. fejezetében. És a kép, ami most bennünk kialakul az pontosabb lesz a feltámadásról, mint, amit eddig láttunk.

Efézus 1,3-10.

3. Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekből a Krisztusban,

4. Aszerint, amint magának kiválasztott minket Őbenne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Őelőtte szeretet által,

5. Eleve arra rendelt minket, hogy a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratának jókedve szerint,

Látod-e, hogy Ő elrendelte, hogy a saját fiaivá fogad minket. Eleve elrendelte magában, hogy Jézus Krisztusban a saját fiaivá, vagyis örökbe fogad minket.

6. Kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket ama Szerelmesben,

7. Akiben van a mi megváltásunk az Ő vére által, a bűnöknek eltörlése az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.

8. Melyet nagy bőséggel közölt velünk minden bölcsességgel és értelemmel,

9. Megismertette velünk az Ő akaratának titkát az Ő jókedve szerint, melyet eleve elrendelt magában,

10. Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind, amelyek a mennyekben vannak, mind, amelyek a földön vannak;

Vagyis itt látjuk a kapcsolatot, hogy a fiakat helyreállítja, örökbe fogadja, és az egész teremtett világot is helyreállítja vele.

Az egyik híres professzorom a 10-es verseket szerette. Az Efézusi levél 1. fejezet 10-es, a második fejezet 10-es, a harmadik fejezet 10-es verseit tanulmányozta. És azt tanította, hogy ezek mellett a versek mellett a Galata levél 4. fejezetének első pár verse, amivel kezdtük ma a felolvasást, a legfontosabb versek a Bibliában.

Tehát, amit most még nem látunk az univerzummal kapcsolatban, mindannak a helyreállítását is elvégzi Isten a mi testünknek a megváltásakor. Isten tehát egy meghívást adott nekünk, hogy mi fogadott fiúságot ölthessünk magunkra. Minden dolognak a helyreállítása Krisztusban lesz teljes.

Az Ő Testének a teljes helyreállítása a mi örökbefogadásunkkal lesz teljes. És ez hamarosan teljes lesz, mert az Ő munkája bevégeztetett. Milliók, milliárdok, ki tudja, hány milliárdok születtek újjá. Várják az időnek ezt a teljességét, a testnek a helyreállítását, az örökbefogadott fiúságot.

Ez a szeretet, mely ezt elvégzi, minden értelmet felülhaladó szeretet. És Jézust kijelölte nekünk főpapként, hogy örökre könyöröghessen értünk. Mindörökké él, írja a Zsidó levél 7-ben, hogy közbenjárhasson érettünk.

Zsidó 7,25.

25. Ezért Ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik Őáltala járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy közbenjárjon érettük.

Azok a közbenjáró imádságok, amelyeket mi elmondunk, az Úr használja ezeket ebben a könyörgésben. És mivel mi valóban azok vagyunk, amit a Biblia mond rólunk, ezért nincs kárhoztatás a számunkra. Nincs kárhozat a számunkra.

Róma 8,1-2.

1. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, …

2. Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.

Vagyis nincs kárhoztatás, nincs helye a depressziónak és nincs helye a szomorúságnak, mert a Jézus Krisztusban lévő élet szellemének törvénye, egy életet adó szellem.

És ez az az üzenet, amit az ördög nem akarja, hogy meghalj, mert a hitedet le akarja kapcsolni. Azt pedig a kárhoztatások által tudja elvégezni. És fogja munkálni a gondolataidat, állandóan fogja hozni a gondolatokat.

Mindenkinek van egy teste ugye? És a hústestben nem vagyunk tökéletesek, de nincs kárhoztatás számunkra. Hogyha a szívünk elítél minket, nincs ezzel gond, mert Isten nagyobb a mi szívünknél és mindent lát.

Vagyis ez azt jelenti, hogyha te magadat kárhoztatod is, akárhogy a szívedben, hogy valamit tettél, amit nem kellett volna, önmagadat kárhoztatod, Isten nem kárhoztat téged, a Szent Szellem nem kárhoztat téged. Te kárhoztatod magadat.

Ezért kell ebből felnövekedni és kinövekedni. Ha a szívünk nem kárhoztat minket, akkor tudjuk teljes szívvel elfogadni azt, hogy Isten odaadta nekünk a teljes örökséget, és egy új parancsolatot adott nekünk, hogy egymást szeressétek. Hogyan szeressük egymást?

Ahogy én szerettelek titeket, azt mondja Jézus. Ez ugye másként szól, tehát nem úgy kell szeretni a felebarátodat, mint saját magadat, ez a törvény alatt volt. Ugye azt mondta a törvény, hogy szeresd a másikat, mint magadat. Most pedig azt mondja az Újszövetségben, hogy úgy szeresd a másikat, ahogy Jézus szeret téged. És ez a mi parancsolatunk.

Az Úr közbenjárásokat folytat azért is, hogy a szentek felnövekedjenek, hogy kikerüljünk a kárhoztatás alól. Mi a bűnnek az ereje? A törvény. Mi pedig nem vagyunk a törvény alá rekesztve, mert megváltást kaptunk. Soha nem voltunk a zsidó törvények alatt. Ember alkotta vallásosság alatt voltunk, az ördög munkáiból eredendően.

Nincs kárhoztatás, nincs ítélet, nincs szemrehányás. Miért? Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye szabaddá tett minket, megváltott minket a bűn és a halál törvényétől. Hallelúja!

Ha ezt az üzenetet emészteni kezded, akkor egész héten csak örömugrándozásokban leszel. Most először hallottátok ezt sokan, de nem egyszer kell hallani. Olyan sok mindent hozhattam volna tanításként, de most egy részét el kellett hagyni. Azonban a kijelentést megkaptátok róla.

Az Urat fogjuk most megtisztelni az Úr asztalánál, emlékezvén arra, amit Ő tett értünk. Mert mondja az Írás, hogy mi feltámadtunk Ővele, és meghaltunk Ővele. És meg fogjuk kapni a megdicsőült testünket, amelyben az Úr már most van. Hamarosan lesz ez, igen hamarosan, és dicsérjük az Urat.

Előkészítjük az Úr asztalát és felkészítjük magunkat a szívünkben. Álljunk fel a kenyérrel a kezünkben, hálákat adunk. A kereszten megtört test, ami értünk töretett, az Ő sebeivel meggyógyultunk. A mi Urunk Jézus Krisztusunkra emlékezünk a mai napon.

Ez a te tested, amit magunkhoz veszünk Uram, gyógyulás van benne a mi testünk számára. Mindezt elvégezted értünk, a testünk megdicsőüléséig. Minden benne van ebben a megváltásban. Köszönjük Neked, a Jézus nevében. Ámen!

Jézus ugyanezen az éjszakán vette a poharat és mondta, hogy ez az én vérem, az új szövetség vére, a mi szövetségünk, az Úr Jézus Krisztusunk szent vére, amely értünk ontatott, hogy mi megigazultan állhassunk a mennyei Atyánk előtt, hogy a testünk feltámadásáig a teljes üdvösségünket megkaphassuk.

Mindez elvégeztetett az Úr Jézus Krisztusunk vérében. Ezért ezen a mai napon emlékezünk az Ő kiontott vérére. A feltámadás napján megköszönjük ezt a kiontott vért, emlékezünk erre, nem felejtjük el, örökre emlékezünk, hálákkal emlékezünk és áldunk Téged. Ámen!

Szolgálati felkenetésekre kerül sor: Németh Alfrédet szólítják ki, aki a tarnazsadányi gyülekezet új pásztora lesz, hivatalba léptetjük Jézus hatalmában ezen a gyönyörűséges feltámadás ünnepen.

Sasvári Norbertet és Tímeát fogjuk kérni felkenetésre. A piliscsabai pásztori szolgálatra és a dicsérő szolgálatra történő felkenetésre lépjenek elő. Hálákat adunk a Jézus Krisztusnak a felkenetésekért.

A misszionáriusunk már Kubában van. Hisszük, hogy Karlos gyümölcsöket terem Kubában, anyanyelven beszéli a spanyolt. Karlosnak nagy győzedelmes szolgálata lesz Havannában is, nagyon jó jelentésekkel fog visszatérni.

Fiatal pásztor és várjuk a sikereket, nagy dolgokat fog cselekedni az Úr, az Ő királyságára. Megtanulja az ember, hogy miként lehet még jobban és jobban vinni a szolgálatot. Amikor elkezdjük, csak így lehet elkezdeni.

Álljunk fel: Uram, mindazok, akik jelen vannak, hisszük, hogy az életükben a kívánságaik valóságba jönnek, és az akadályok, a visszatartó erők eltávoznak. Hisszük, hogy a célkitűzéseket eléritek, amit csak kívántok, a hiteteket fogjátok kiterjeszteni erre, a szolgáló szellemeket küldjük ki, hogy segítségetekre legyenek, a hitnek a szavát szóljátok, a gyarapodásnak a szavát szóljátok. Gazdaggá fog tenni benneteket az Úr mindenben. Új dolgokat fogtok kapni, új ötleteket fogtok kapni az Úrtól, és meg fogjátok cselekedni jobban, mint eddig valaha. Sikerrel. Minden dicsőség az Úr Jézus Krisztusé mennyen és földön, a Jézus nevében. Ámen.

A gyógyítások ajándékai nagyon sok területen jelen vannak, lehet előrejönni gyógyulásért, egyakaratú imádságért, amit szeretnétek. Ezt követően pedig Szent Szellem keresztséggel fejeződik be az alkalom, Isten dicsőségére. Ámen.

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL