2014.04.11.  

 

IDEJE TERMÉSZETFELETTI MÓDON GONDOLKODNI

Jim Sanders élőben elhangzott tanításának nyers szövege
2014. április 06.

 

Dicsőség Istennek, áldjuk az Urat! A szent kezeink felemelésével áldunk Uram és magasztalunk Téged, és minden dicsőséget Néked adunk. Nyisd meg a szemeket ma a megértésre. Minden dicsőséget Néked adunk Atyám az elvégzett munkáért!

Köszönjük Atyám, hogy jelen vagy ma közöttünk és gyógyítod a betegeket. Megtörjük a betegséget, a fájdalmat, az erőtlenséget! A magas vérnyomás szellemét megdorgáljuk és az ma eltávozik, a Jézus Krisztus szent nevében! Fájdalmak eltávoznak! Minden szervnek tökéletes működést parancsolunk Atyám! Megerősítjük a testeket az Úr Jézus Krisztus szent nevében.

Gyarapodás jön, életek megváltoznak Atyám, sebek begyógyulnak, megtört szívek meggyógyulnak, köszönjük ezt Neked. Változások jönnek az életekbe, a Jézus Krisztus szent nevében. Ámen!

A zsebkendők felett imádkozik hittel a gyülekezet.

Egy nagyon jó igeverset találtunk a Bibliánkban ma reggel, ez az Úr Jézus Krisztusnak a szava. Nincs benne a jegyzeteimben, de mivel többen kértetek Igét a hazudozás ellen, ma reggel az Úr adott egy olyan kiváló Rhemát, amelyen megállhattok.

Sofóniás 3,13.

13. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyugszanak, és nem lesz, aki felrettentse őket.

Köszönjük Istennek ezt a Rhemát és ezt elfogadjuk, kiterjesztjük a választásokra, a Jézus nevében. Ámen!

A mai napon tökéletes megértést fogunk kapni a hitről és arról, hogy ez miként működik. Tehát a megértésünkben kiválóságra jutunk. Sokan vannak, akik próbálják kikényszeríteni, hogy megtörténjen, ahelyett, hogy hagynák az Urat, hogy az Úr azt megcselekedje.

Ésaiás 8,18.

18. Ímhol vagyok én és a fiak, akiket adott nékem az Úr jelekül és csodákul Izraelben: a Sion hegyén lakozó Seregeknek Urától vagyunk mi!

Mi is a Sion hegyén lakozunk, Sion hegyéhez [Gyülekezet Testéhez] tartozunk, amely részben a mennyben található, részben itt a földön van. Mi nem a nemzetekhez tartozunk a menny nyilvántartása szerint, hanem a Sion hegyének állampolgárai vagyunk.

Azok a családtagjaink, akik [üdvözülten] előre mentek és ma már a mennyben vannak, ők ugyanúgy annak a Sion hegyének tagjai, csak felülről tekintenek alá. És a hírek is mennek a családtagokról, ha valaki itt lent újjászületik, fent annak a hírét viszik.

El kell kezdenünk természetfeletti módon gondolkodni. Ahol legtöbben elhibázzuk, hogy hitben elkezdünk valamit, és azután nem maradunk hitben a végéig. Nemcsak hitben kell elkezdenünk azt a bizonyos utat járni, hanem végig ki kell tartanunk hitben.

A Biblia azt mondja, hogy minket az Úr kiválasztott és kijelölt erre az útra. Nagyon szeretem a következő igehelyet.

1Péter 2,9.

9. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el titeket;

Tehát az egész isteni teremtés történetében ez egyszer történt meg, és Isten minket hívott el. Királyi papság vagyunk és Isten tulajdon népe vagyunk. Egy különleges népe vagyunk Istennek, és bizony vannak nálunk olyan dolgok, amelyért dicsérni kell Őt. Mert kihozott minket a sötétség birodalmából és átvitt az Ő csodálatos örökkévaló világosságába.

Az Ő teremtése által lett világosság a földön is, mert előtte a föld kipusztult, kihalt volt és sötétség volt a föld felszínén. Először az Ő világosságát, az eredendő világosságot hozta elő, és azután teremtette a holdat és a napot. És azért tette így, mert Isten nem akarta, hogy a gonosz hozzáférést nyerhessen az Ő világosságához.

Nekünk azonban odaadta ezt a világosságot, mert amikor az örök életet befogadjuk, ebben az életben van az Ő világossága. És ez a két szó fel is cserélhető: az Ő élete és az Ő igazi eredendő világossága. Tehát Istent jellemzi, hogy Ő maga az élet és Ő a világosság.

És odaadta nekünk a hitét, és arra teremtett minket, hogy hitben járjunk. A hit képes arra, hogy a lehetetleneket megjárja! Ha az ember magasabban akar járni szellemben, akkor az Igének egy magasabb szintjére kell, hogy emelkedjen.

És ha szeretnénk eljutni oda, ahová Isten hívott minket, akkor a csecsemő eledelen nem maradhatunk életben. Tehát a bébiétel nem lesz akkor elegendő és a törvényből sem tudunk magunknak hitet meríteni, mert a törvényből nem nyerhető el a hit.

Nem nyerhető ki a hit a törvényből. A bűnnek mi az ereje? A törvény! Vagyis át kell magunkat sorolni a kegyelem evangéliumához.

Tegnap az idők végéről tanítottam. Az volt a kezdő Igénk, hogy amiként volt az a Noé napjaiban, úgy lesz az az Úr eljövetelekor is. Ilyen tanítást biztos nem hallottál még, mert még nem tanítottam róla soha.

Az Úr Jézus Krisztus gyülekezeti Testének tagjai vagyunk rész szerint, és megvan a rend a Gyülekezetben. Isten rendelte el ezt a rendet, mert Ő adott elsőként apostolokat és azután sorban: adta a prófétákat, az evangélistákat, a tanítókat, a pásztorokat.

Ha az ember megtartja ezt a rendet, akkor van békesség és akkor van gyarapodás. Ez egy szellemi ház, amit az Úr épít. Péter levelében írja, hogy minket szellemi házzá épít az Úr. És mondja az:

1János 5,4.

4. Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.

Aki Istentől született, vagyis mindazok, akik újonnan születtek. És ez a mi hitünk, ami bennünk van. Tudjuk, hogy a hit hallásból, a hallás pedig Isten Igéje által van. Erőt vettünk a magasból.

Apostolok cselekedetei 1,8.

8. Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljön reátok; és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában, és a földnek mind végső határáig.

A dünamisz (erő) szó áll itt a görögben. Ez képesség a csodatevésre, ereje a Szent Szellemnek. Miért kaptuk ezt az erőt? Arra, hogy bizonyságot tegyünk az Úrról. Vagyis, kiküldjük a bizonyságtevőinket mindenfelé, mert rajtuk van az erő.

Spanyol ajkúakat is kiküldünk, azért mert fel lett ruházva erővel. Nem kellett semmi mást tennie érte, mint befogadni a Szent Szellemet. Nagyon fontos, és látni kell, hogy először erőt veszünk, a másik, hogy hatalmat veszünk.

Máté 28,18-19.

18. És hozzájuk menvén Jézus szóla nékik mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön,

19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében.

Minden hatalom az Úr Jézus Krisztusnak adatott. Ennek a hatalomnak eredményeképpen egy Test született meg. Jézus a feje a Testnek, mi pedig a tagjai vagyunk. És hogyha a Szent Szellemtől vezéreltetve mész, akkor valóban képes leszel arra, hogy tanítványokká tegyél minden népeket.

Tökéletessé tett téged azáltal, hogy azt a bölcsességet elhelyezte benned, amely által vezet téged. Karlos beszédén is észreveszik, hogy bölcsesség szól belőle, éppen ma reggel mondta nekünk. Nagyon fontos igazság van a következő Ige második felében:

1Sámuel 14,6.

6. … Az Úr előtt nincs akadály, hogy sok vagy pedig kevés által szerezzen szabadulást.

Mondom nektek példaként, hogy én huszonöt évvel ezelőtt egymagamban jöttem ide erre a földre. És ha én képes voltam arra az Úr által, hogy megálljak, akkor ti is. Bárhová küld az Úr benneteket, megálltok. Ha itt az Úr egybeszerkesztette a munkáját, akkor ott Kukában is meg tudja tenni.

A zsidók rabszolgaságba kerültek Egyiptom földjén és négyszáz évig voltak igában. És eljött az ideje, hogy kihozza őket az Úr. Itt van egy igevers, amit szeretném, ha meghallgatnátok.

Az Úr szól itt Mózeshez, hogy miként fognak kijönni, mi az egyedüli módja annak, hogy ki tudjanak jönni. Az erőszakos ragadja meg az Isten királyságát, aki el van szánva rá, hogy ezt megragadja. És az örömhír, hogy az ellenség le van győzve.

2Mózes 3,19.

19. Én pedig tudom, hogy az egyiptomi király nem engedi meg néktek, hogy elmenjetek, még erőhatalomra sem. – Csak az Én hatalmas kezem által!

Tehát a hatalmas fáraó nem fog elengedni benneteket, hacsak nem lesz kényszerítve arra. Ugyanez van ma is, az ördög elvakítja a hitetlenek elméjét. És a sátánnak a működési módszere, hogy kötésben tartja a foglyát, mindaddig, amíg valaki nem kényszeríti arra, hogy elengedje azt. És mi kényszerítjük őt, hogy engedje el a foglyát!

Mózes csodákat tett. A fáraó emberei is megtették az első lépésekben azokat a csodákat, amelyek hamisítványok voltak. Eljött az a színt, amikor a varázslók azt mondták, hogy ezt már mi nem tudjuk megtenni, ez Istentől van.

Vagyis látjuk ebből jól, hogy a sátán hamisítványokkal dolgozik olyannyira, hogy a boszorkányok és a varázslók is használják például a kereszt szimbólumot. Tudni kell arról, hogy a kereszt a legerőteljesebb szimbólum a mennyben is. Valamikor a sátán is a mennyben tartózkodott, Istennek őrző kerubja volt.

Szíriában még egy templom is épült, ami pontosan Salamon király templomának a másolataként készült. Három részből épült fel, ahogy a templomnak kellett. A lábnyomok, amiket ott találtak, azok óriás lábnyomok voltak. Tehát a mennynek a hamisítványát hozta a földön, a mennyei templomnak a mását.

Ahol tehát Istennek az ajándékai megtapasztalhatók, ott biztos lehetsz abban, hogy a démonikus erők megpróbálják azokat lemásolni, utánozni. Mert mondja azt a Biblia, hogy ahol van az eredeti, ott van egy hamisítvány is.

A Babiloni társadalomban tehát megépítették a templomot pontosan úgy, ahogy annak ki kellett volna néznie. Az emberek úgy gondolják a világban, hogy amit ma látnak, annak is így kellene lennie.

Jézus úgy jött a világba, hogy nekünk a világ világosságát hozta el. – Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki nem mehet az Atyához kizárólag énáltalam! – mondta. Az igazság az a valóságnak a legmagasabb formája, mert az olyan módon van, ahogy azt Isten elrendelte, az az igazság, az a forma.

A „Mi Atyánk” imáját, az Úr imáját Ő adta, és abban benne van az a kérés is, hogy legyen meg a Te akaratod, miként a mennyben, úgy a földön is. Mondja az Úr a következőt. Olvassuk el ezeket, Jézus szavai ezek.

János 15,16.

16. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek.

Ezért teremtett minket Isten meghatározott nemmel, hogy gyümölcsöt tudjunk teremni, hogy gyermekeket tudjunk nemzeni és foganni, hogy tudjunk szaporodni. Az állatvilágot is így teremtette, hogy újra teremthesse önmagát, a magvetés és aratás törvényével.

Azt akarja, hogy gyümölcsöt teremjünk. És amikor ezen az úton haladunk, akkor az igazság az, hogy amit csak kérünk az Atyától, megadja nekünk. Látod-e ezt?

Isten megajándékozott minket a Gyülekezetben és elhelyezett minket a Gyülekezetben, hogy ott felneveljen minket, hogy később képes legyen használni így a hitünket, hogy az Úrnak elvégezhessünk így munkákat. Vagyis amire Isten téged megajándékozott.

És Istennek a kegyelme által a keresztényeknek kellene a legnagyobb befolyásol hatósággal rendelkezni a földön. És ne felejtsd el, hogyha a kezdet kicsiny is, a vége felé hatalmasan növekedik.

Itt a földön kell megtanulnia Isten minden gyermekének, hogy miként működik a királyság. A Szent Szellem ajándékai mind természetfeletti ajándékok. A természetfeletti azt jelenti, hogy másként lesz az, mint ahogy azt a világban láttad, megtapasztaltad, vagy ahogy ott működnek a dolgok.

Főleg akkor, ha Isten bölcsességét megkapod hozzá. És ezt a bölcsességet arra vagy képes használni, hogy problémákat oldjál meg a földön. Meg fogja neked mutatni, hogy van annál egy jobb út is a megoldásra.

Jövő héten Székelyföldre megyünk, Székelyudvarhelyre, Székelykeresztúrra. Nagyon régóta utazzuk ezt a megszokott utunkat, de az utak nagyon zsúfoltak. És az Úr megmutatta, hogy merre menjek egy új útvonalon, és így megment az Úr attól, hogy dugóba kerüljek.

Mondtam, hogy eddig miért nem láttam ezt meg? 20-30 km-t lépésben utazni nem mulatság, záróvonalas utak, nem lehet előzni és most ezeket kikerüljük. Isten bölcsessége hozta ezt elő.

Célja van Istennek azzal, hogy az igazakat elplántálja a gonoszok között. Az elmúlt években nagyon jó munkahelyekkel rendelkező keresztények jöttek hozzám, és kérdezték: kilépjek a munkahelyemről, mert ott mindenki hazudozik? Mondtam, hogy ne, maradj a helyeden, mert célja van Istennek azzal, hogy ott vagy. Így nézzük meg a következő igeverset.

Mikeás 4,10.

10. Gyötrődj és kínlódj, Sionnak leánya, mint a gyermekszülő! Mert ímé, kimégy a városból, és a mezőn tanyázol, és egészen Bábelig mész. Ott szabadíttatol meg; ott vált ki téged az Úr, ellenségednek kezéből.

Isten téged is bele fog helyezni a babiloni társadalmi rendszerbe. Miért van ez? Először is azért, mert te vagy a földnek a sója, másodszor is azért, hogy ott problémákat oldjál meg. És a problémák között lesznek különböző emberek, akiknek tudsz segíteni majd.

És miközben ezt a problémamegoldást végzed, közben Isten királyságában előléptetést fogsz nyerni. A katonaságnál is így van, hogy amikor valami hőstettet visznek véghez, akkor kapnak kitüntetést és előléptetést. Isten királyságában is így megy ez.

Isten elszánta magát arra, hogy minket a természetfeletti hitben kinevel. És meg kell értenünk a hitnek természetfeletti erejét, mert a természetfeletti hit által minden lehetséges. Ahogy a kis Dávid futott az óriás felé, amikor az óriás támadni készült:

1Sámuel 17,48.

48. És mikor a filiszteus felkészült, és elindult, és Dávid felé közeledék: Dávid is sietett és futott a viadalra a filiszteus elé.

Vagyis Dávid a probléma irányába szaladt teljes erejével. Nem elszaladunk a problémák elől, mert Isten bölcsessége által képes vagy arra, hogy minden problémából megoldás kerekedjen ki általad, az Ő bölcsessége által. A mi bölcsességünk az Ő öröksége, s ha ebben a bölcsességben járunk, akkor hit által mindenre megoldás születik az életünkben. Hit által bármi helyrehozható.

Jelenések 5,11-12

11. És látám és hallám a királyiszék, az élőlények, és a vének körül sok angyalnak szavát; és az ő számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer vala;

12. Nagy szóval ezt mondván: Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást.

Nézzük meg, az örökségünkből hármat fogok választani: az erőt, a bölcsességet és a gazdagságot. Ez mind a mi örökségünk. Van, akinek az Úr ezt az erőt adja, és erre van szükségük. A 103-as Zsoltár 2-es verse buzdít minket.

Zsoltárok 103,2.

2. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.

Vagyis, amikor újjászületünk, akkor áldásokban részesülünk és erőt nyerünk az Úrtól. Ne felejtsd el, hogy Isten az, aki téged elő fog léptetni, Ő az, aki felmagasztalást ad majd néked.

Zsoltárok 75,4-7.

4. A kérkedőknek azt mondom: Ne kérkedjetek; és a gonoszoknak: Ne emeljétek fel szarvatokat!

5. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal;

6. Mert nem napkeletről, sem napnyugatról, s nem is a puszta felől jön a felmagasztalás;

7. Hanem Isten a bíró, aki az egyiket megalázza, a másikat felmagasztalja!

A gonoszok szarvát letördeli, mondja egy másik helyen, s az igazakat felmagasztalja és megsokasítja az erejüket. A gonosz erejét pedig megsemmisíti. Ugye erre az erőre szükségünk van. El kell vennünk tőlük, és szükségünk van az ebben való növekedésre.

De ez az előléptetés az Úrtól jön, és ne felejtsd el, hogy képes sokak által, vagy kevesek által a szabadításra. Miután ezeket átnéztük, most a hit oldalát fogjuk nézni.

Máté 9,27-31.

27. És mikor Jézus tovább ment onnét, két vak követé Őt, kiáltozva és ezt mondva: Könyörülj rajtunk, Dávidnak fia!

28. Mikor pedig bement a házba, odamentek hozzá a vakok, és monda nékik Jézus: Hiszitek-é, hogy én azt megcselekedhetem? Mondának néki: Igen, Uram.

29. Akkor illeté az ő szemeiket, mondván: Legyen néktek a ti hitetek szerint.

30. És megnyilatkoztak azoknak szemei; és rájuk parancsolt Jézus, mondván: Meglássátok, senki meg ne tudja!

31. Azok pedig kimenvén, elterjeszték az Ő hírét abban az egész tartományban.

Mit kérdezett Jézus ettől a két vak embertől? Hogy hiszed-e azt, hogy én képes vagyok rá, hogy megcselekedhetem? És utána válaszként azt mondta, hogy legyen nektek a ti hitetek szerint. Tehát nem a hitüket méregette, nem azt mondta, hogy mekkora hitük van, vagy legyen nagyobb hitetek, vagy nem használjátok a hiteteket eléggé.

Ez nagyon fontos, mert ez kulcsfontosságú dolog, hogy hiszed-e azt, hogy én megcselekedhetem azt? Mert tudjuk, hogy Isten képes, hogy a lehetetlent megcselekedje. Tehát, hiszed-e azt, hogy én ezt megtehetem?

És Ő vezet minket ebben a természetfeletti lehetetlenben. Mit mondott Jézus? Nem azt mondta, hogy én végzem a munkákat, hanem az Atya, aki bennem van, Ő cselekszi e dolgokat.

És mit tett? Várakozott, amíg nem hallott az Atyától. Azt mondta, hogy azok a szavak, amelyeket én szólok, azok az Atya beszédei, mert az Atya beszéli azokat énbennem. Azok nem az én szavaim, azok az Atya szavai, és így szólta az Igéket.

Jelenések 2,26-27-ben az egyik jutalom, amit ott felsorol az Írás, hogy úgy fogsz uralkodni te is a nemzetek felett vasvesszővel, ahogy én uralkodom felettük. Összezúzza őket, mint a cserépedényt, a hatalom vasvesszejével.

Jézus hogyan tette ezt, ha mi ezt kell, hogy tegyük majd? Az Atya, aki benne volt, Ő cselekedte. És azt mondta Jézus, hogy ahogy én, úgy te is fogsz uralkodni. Nézzük ezt meg. A hét Gyülekezetekhez szól itt, azt is tudjuk, hogy ebben az időben:

Jelenések 2,26.

26. És aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon.

27. És uralkodik rajtuk vasvesszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek: amiképpen én is vettem az én Atyámtól

Nem mondja Jézus, hogy én tettem, hanem vettem az Atyámtól. Az Atya, aki benne volt, Ő cselekedte. Értjük ezt? És ma azt mondja neked az Úr: hiszed-e azt, hogy én ezt megcselekedhetem? Hiszed-e, hogy én megerősíthetlek téged, hiszed-e, hogy én meggyógyít hatlak téged?

Sokszor alapelveket hangsúlyozunk, vagy inkább a megvallásokban vagyunk, mint munkálkodásokban, és keresünk magunknak cselekedeteket, s közben elvétjük azt, hogy miként működik a valóságos hit. A Zsidó 13,15 verse mit mond nekünk? Hogy a hálaadások áldozatával kell szolgálnunk Isten előtt. Az Úr hozta ezt.

Zsidó 13,15.

15. Annakokáért Őáltala vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az Ő nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcsét.

Ha megkértük az Atyát a Jézus nevében, valóban hiszed, hogy amit kértél, azt Ő megcselekedheti? Úgy megy ez, hogy amit könyörgéstekben kértek, amikor imádkoztok, higgyétek, hogy megkaptátok. (Márk 11,24)

Mert, amikor imádkozol, akkor válaszolja meg az imádat, akkor kaptad meg! Ez a hit. És ez a hit a reménylett dolgainknak a valósága, az alapja, a nem látott dolgokról való bizonyíték. Mert nincs még meg neked, ezért kérted tőle. És utána azt be kell fogadnod.

Miben hiszel? Hiszed, hogy Ő meg tudja tenni, hiszed, hogy meg tudja nyitni a vak szemedet? – Igen Uram! És Jézus azt válaszolta, hogy legyen neked a te hited szerint. Bármi, amit Isten királyságában el fogsz nyerni, azt csak hit által tudod elnyerni. Nincs más útja. És meg kell tanulnunk ehhez befogadni, elfogadni. És nem te végzed, Ő cselekszi meg.

És itt jön be a sok dicséretnek az áldozata, mert dicsérjük az Urat, mert megválaszolta az imánkat. Mert mi elvettük, mert hittük, hogy Ő megcselekszi azt, hogy az Ő Igéje az igazság. És így működik ez a királyság. És csodálatos, ahogy ezt elmagyarázza.

Tehát sokan mennek le az út szélére, mert nem hisznek, és helyette elkezdenek hinni bármi más dologban. Jakab mondja, hogy a hit cselekedetek nélkül holt.

Jakab 2,17.

17. Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, meghalt önmagában.

Vagyis nincsenek a hitükkel összhangban lévő cselekedeteik, mert nem úgy cselekedtek, mintha az meglenne nekik. A hitetlenség irányába, pont az ellenkező irányba indultak el, mint amit kértek.

Vagyis nem hitték, hogy Isten meghallotta az imáikat. Látásban járnak és azonnali csodát akarnak: ha most azonnal nem látom… Isten megválaszol minden imádságot! Lehet, hogy nem tetszik az az útja, ahogy hozza a választ.

75-ös Zsoltárban voltunk, a népek erejéről a 45-ös Zsoltárban, 47-es Zsoltárban is mondja Isten, hogy – én fogok ítéletet hozni a népekre, az én időmben. Vagyis majd Ő maga foglalkozik a gonosszal, és van az Úr kezében egy pohár, és a gonosznak ki kell inni azt.

A Jelenések könyvében a nagy megpróbáltatások idejéről írja, hogy az utolsó cseppig ki kell innia azt a poharat a gonosznak. És az a pohár erőszakossággal és ítélettel van tele, amiket ma látunk a világban.

Úgy tűnik a mai világban, hogy az az út, amin járunk, az a jó út, de az nem ez az út. Ez hamarosan elmúlik. Ez az út – az Ige ösvénye –, amin járnunk kell, ez az élet útja, és ott kell kezdeni, ahol vagyunk.

Kezd el kicsiben, hogy zoknit vagy egy cipőt tűzöl ki célul, hogy abban hiszel, hogy eljön hozzád. Isten azt akarja, hogy a természetfelettiben járjunk. De az ördög azt akarja, hogy úgy épüljön a hitünk, hogy csak a mai technológiában higgyünk. Ezek a mai tudományok csak elvisznek téged a hitetlenség irányába, eltávolítanak a hittől.

Azt kérdezte Jézus, hogy – hiszed-e azt, hogy én azt megcselekedhetem? Ez bezárta Őt abba, hogy Isten az egyetlen forrása. Nem lehet másfelé gondolkodni, Ő a te forrásod és Ő megcselekszi. S az is benne van, hogyha nem hiszed, akkor nem fogom tudni megcselekedni a számodra.

Lehet, hogy az unokatestvéred fog hinni abban, hogy az neked meglesz, de valakinek hinnie kell benne. Isten az akaratod ellenére, nem fog a földön semmit sem tenni. Ha itt a földön nem hiszi azt valaki, akkor Isten azt nem tudja megtenni.

Isten nem azt kérdezi, hogy te mit tudsz tenni a magad erejéből, Ő azt kérdezi, hiszed-e azt, hogy Én meg tudom tenni? Tehát nem kérdezi tőlünk, hogy ezt képes vagy megtenni? Azt kérdezi tőled, hogy hiszed-e, hogy Én meg tudom cselekedni?

Tehát vannak dolgok, amiket Isten nem tud megtenni nekünk, mert még nem hisszük azt, hogy Ő megteszi. Azt válaszolták rá a vakok, hogy – igen Uram! És a válasz így szólt, hogy – legyen neked a te hited szerint! Kinek a hite volt ez? Ez a te hitedről szól, az nem az én hitem.

Milyen fajta hited van? Neked isteni fajta hited van. És Isten mindenkinek odaadta a hitnek a mértékét a Róma 12,3 szerint. El is olvassuk, mert jó látni ezeket, hogy meg van írva, és bizony így van megírva. Nagy megértést fogunk nyerni ezekből a versekből.

Sokan kisebbrendűségi érzéstől szenvednek, mert magukat csak egy szöcskének látják az óriás szemében, és azt hiszik, hogy saját erejükből kell megtenniük azt. Mentsd fel magad, nem te csinálod azt. Ő végzi.

Tehát neked csak hinned kell, hogy Ő bizony elvégzi, mert te elfogadtad azt. Amit imádságaitokban kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyertétek és meglészen néktek. (Márk 11,24) Ez egy nagyon komoly hozzáállást jelent a te részedről. Ki kell jelenteni, hogy az a tiéd, amit kértél.

Thaiföldön a pásztort hozom példának, nyolcan haltak meg a gyülekezetében. Az sok egy apró kis lélekszámú gyülekezetben. Neki magának veseproblémái voltak. 74 éves, magában gondolkodott ő is, hogy vajon én is meghalok ebben?

Mondta, hogy az nem lehet, én nem halhatok meg, mert én elköteleztem magam, hogy felépítem ezt a gyülekezetet. Egy épületet építek az Úrnak betonból, én nem halhatok meg előtte, élnem kell. Úgyhogy befogadta a gyógyulását.

Senkinek nem mondta el, hogy mivel küszködik. Négy gyülekezeti alkalmat tartottam nála. Azt hiszem, az utolsó istentiszteleten újra szólítottam, hogy ki akar a veséjével gyógyulni? Újra jött. Kerestem, kinek van a veséjével gondja? Óriási erejű volt a gyógyulás.

Végül valaki előre jött. Miután elvégeztem a részemet és visszaadtam az alkalmat a pásztor kezébe, akkor azt mondta, hogy van egy bizonyságom, hogy ez én voltam.

Velem is megesett különben ez 34-36 évvel ezelőtt, amikor Clark Taylor apostol hívott elő valamilyen területet, és az a kiszólítás nekem szólt. Visszatérve a pásztorra, végül is elmondta a gyógyulását, hogy az Igén állt, és senkivel nem osztotta meg.

Ő és a felesége onnan fentről szolgálati ajándékokat kaptak, inpartálást kaptak, és mindkettőjüknek adott az Úr növekedést ebben. Negyven gyülekezettel áll ott kapcsolatban, amiről nem is tudtam.

Ezt mi úgy hívjuk, hogy megállni az Igén és hinni, hogy Isten megcselekszi azt. Ez a te hited, és ellen kell állnod az öt érzékszerv diktálta világnak, az érveléseknek, a fájdalmaknak, a gyengeségnek, hogy milyen íze van, mit hallasz, mit látsz.

Az ördög jön és dolgozik rajtad. A kérdés így hangzik, hogy hiszed-e, hogy én megcselekedhetem? Tehát nem te teszed azt, az Úr végzi azt.

Róma 12,3.

3. Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy senki ne tartsa többre magát, mint kell, hanem józanul gondolkodjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.

Vagyis egy mértékét a hitnek, és a teljes hitet odaadta. Nem arról van szó tehát, hogy a másiknak több hite lenne, hanem a másik többet használta a hitét.

Az a másik gyülekezet kivetette a hitét abban, hogy egy buszt szereznek az Úrnak, és hisznek benne, és az a busz megjön nekik. És miért tette az Úr azt velük? Isten nem személyválogató, amit megtesz egynek, azt megteszi bármelyiknek. Vagyis a mi lényegi részünk ott van, hogy hisszük, hogy Ő megteszi.

Az ördög azt akarja ellopni tőlünk, hogy amiben hiszünk, abban többé ne higgyünk, hogy Isten azt nem tudja megtenni, nem teszi meg. Isten nem szeret téged. És keress valami mást, másba kapaszkodjál, ne Isten Igéjébe.

A Róma 4-ben meg fogjuk nézni Ábrahám példáját. Ő hitt Istenben. Miben hitt Ábrahám? Már száz éves volt és a felesége pedig 90 éves volt. De még nem született gyermekük, és már a házaséletük sem nagyon élt.

És ennek ellenére hittek Istenben, hogy Ő képes rá, hogy megcselekszi. Mit tett Sára? Először nevetett, amikor hallotta, és Isten tudta, hogy ő nevetett. De bizony nevettél. Sára mondta, hogy nem nevettem.

Róma 4,22-25.

22. Ez tulajdoníttaték néki megigazulásul.

23. De nemcsak érette íratott meg, hogy megigazulásul tulajdoníttaték néki,

24. Hanem miérettünk is, akiknek majd tulajdoníttatik, azoknak tudniillik, akik hisznek abban, aki feltámasztotta a mi Urunkat: Jézust a halálból,

Vagyis ugyanebben hiszünk ma is. Az 1Korinthus 1,30 szerint: Isten tett minket Jézus Krisztus megigazultságává. Tehát Istennek igazságává lettünk.

aki feltámasztotta a mi Urunkat: Jézust a halálból,

25. Aki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért.

Ugye ott van az a „ha” szócska – ha hiszünk. Ha hiszünk abban, Őbenne. Ahhoz, hogy újjászülessünk, egy dologban hinnünk kell, hogy Isten feltámasztotta Jézust a halálból. A mi megigazulásunkért tette.

Vagyis igazzá tett minket, mert a törvényből nem tudtuk elnyerni a megigazultságunkat. Jézus maga is úgy beszélt a törvényről, hogy az a ti törvényetek, mutatott a zsidókra. És a Galata levélben írva van, hogy míg az idő teljessége el nem jött, addig a törvény élt. De nézzük meg Ábrahámot. Ábrahám nem a törvény alatt élt Istennél, de Izsák és Jákob sem.

Tehát a lényege, hogy Istennek ezek a törvényei mind a szívünkre íródtak. Az Isten természetét adom nektek, beírom az elmétekbe, beírom a szívetekbe az én Szellemem által. Úgyhogy mi ma nem törvények által haladunk Isten szemében előre, hanem a Szellem által.

Mind belénk van írva, és a törvényt úgysem tudnánk megtartani. A bűnnek az erejéről hogyan ír az Írás? A törvény! Forduljunk vissza oda, hogy – hiszed-e azt, hogy én képes vagyok erre?

Volt egy idő, amikor azt mondtam, hogy – Uram, kilenc millió üdvösségben fogok hinni! Láttam, hogy volt, aki megmosolyogta ezt, mintha ezt én magamnak kellene megtenni. De legyen neked a te hited szerint, mondja Jézus. A te hited szerint.

Neked is van hited, mint nekem, kezdd el használni ott ahol vagy. Kezd el használni a hitedet Isten áldásaira. Kezdd el gyakorolni a hitedet, ami van neked. Eljön az idő, amikor mindenkinek kell használni a hitét!

Róma 16,20.

20. A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Ámen.

A bibliaiskolába meghívtak, hogy áldjam meg a végzetteket, és mondjak egy rövid beszédet, és ez az Ige jött fel. Tehát az erő a miénk, a bölcsesség a miénk! Miben hiszel? Hogy Isten képes rá, hogy megcselekedje.

A lényeg, amire most tekintünk majd, hogy nagyon fontos, hogy a múltat el kell felejtenünk.

Filippi 3,13-14.

13. Atyámfiai, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna:

14. De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtem, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, néki feszülve, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.

Vagyis felejtsük el a múltat, mert Isten természetfeletti módon képes neked segíteni abban, ami előtted áll. Pálnak is megtette ezt az Úr, olvassuk a 2Korinhus 7,1-2 versében.

2Korinthus 7,1-2.

1. Mivelhogy azért ilyen ígéreteink vannak szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és szellemi tisztátalanságtól, Isten félelmében jussatok tökéletességre a szentségben.

2. Fogadjatok be minket, senkit meg nem bántottunk, senkit meg nem rontottunk, senkit meg nem csaltunk.

Pál hazudik itt? Mert előtte terrorista volt. Ugye, a mai nyelvezettel ezt mondanánk, hogy terrorista volt. Mert mit tett? És a múltat mind elfelejtette, és előre feszülve nyomul előre, ami előtte van. És ezt kell nekünk is megtennünk, ha természetfelettiben akarunk járni.

Az Újszövetség, ami a miénk, a régi elévült, Isten félretette azt.

Zsidó 10,16-17.

16. Ez az a szövetség, melyet kötök velük ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjükbe írom be azokat,

17. Azután így szól: És az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.

Vagyis ez egyszer és mindenkorra van. Ez az, amit tett, hogy többé ne legyen bűntudatunk. A Zsidó levél 9. fejezetében 12-14. versek tanítanak minket:

Zsidó 9,12-14.

12. És nem bakok és tulkok vére által, hanem az Ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve.

13. Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra hintetvén, megszentel a testnek tisztaságára,

14. Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökkévaló Szellem által Önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.

Az elménket is megtisztítja, hogy képesek legyünk szolgálni Őt. És ha kiásod a múltat, mert az ördög áskálja, és te az ördög játszóterén játszadozol – felejtsd el azt a múltat. Ha bűntudattal vagy terhelve, akkor az lezárja a hitedet. Ha a törvény alatt tartod magad és kárhoztatod magad, akkor a hited nem tud feléledni.

Azt is írja az Ige, hogy mi Isten alkotása vagyunk újrateremtetvén a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket Isten előre elkészített, hogy azokban járhassunk. Megnézzük a Bővített fordítást, mert az jól kibontja ezt. Olvassuk el, hogy miként teremtett minket Isten.

Efézus 2,10. Amplified

10. Mert mi Isten (tulajdon) keze munkája vagyunk (az Ő műve, alkotása), újrateremtetvén, újjászületvén Krisztus Jézusban; hogy megcselekedjük / véghezvigyük azokat a jó cselekedeteket, amelyeket Isten eleve elrendelt (előre eltervezett) számunkra, (hogy azokat az utakat / ösvényeket válasszuk, amelyeket Ő készített, mielőtt az idők lettek / az időknek kezdetén), hogy azokban járjunk (azt a jó életet éljük, amelyet Ő előre elrendezett és előkészített számunkra, hogy azt élhessük).

Amit az előbb elmondtunk, ugyanazt olvashatod a Zsidó levél 8,10-13 versekben. Egy új szövetségről fogsz ott olvasni: a bűneidről és álnokságaidról többé meg nem emlékezem – mondja Isten.

Zsidó 8,10–13.

10. Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izrael házával, ama napok múltán, ezt mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat, és leszek nékik Istenük és ők lesznek nékem népem.

11. És nem tanítja ki-ki az ő felebarátját és ki-ki az ő atyjafiát, mondván: Ismerd meg az Urat; mert mindnyájan megismernek engem, kicsinytől a nagyig.

12. Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról többé meg nem emlékezem.

13. Mikor újról beszél, elavulttá tette azzal az elsőt; ami pedig megavul és megvénhedik, közel van az enyészethez.

Jeremiás 31,33.

33. Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izrael házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek.

Ezékiel 36,25-27.

25. És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságotoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket.

26. És adok néktek új szívet, és új szellemet adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet.

27. És az én Szellememet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.

Ezékiel 11,19.

19. És adok nékik egy szívet, és új szellemet adok belétek, és eltávolítom a kőszívet az ő testükből, és adok nékik hússzívet;

1Korinthus 15,56.

56. A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény.

Mi történik akkor, ha valami rosszat teszünk? Thaiföldön a pásztorral való beszélgetésre nem készültem fel, mert nem vártam a válaszát. Egyszerűen nevetett, amikor ezt mondtam neki, mert nem hallották, hogy ők nincsenek a törvény alatt.

Azt sem hallották soha, hogy miként van az újjászületés, és a gyógyulásról sem hallottak. Mégis teljes-evangéliuminak nevezték magukat, de mégis a törvényeket szívták magukba.

Ha én valami rosszat teszek, akkor mit kell tennem? Akkor kell elismerned, hogy ez így van. Igen Uram – vagyis el kell ismerned, hogy – Te megbocsátottad az én bűnömet.

És ez hitből van, Ő már elvégezte. Kétezer évvel ezelőtt megbocsátott neked, akkor minden bűn a jövőben volt még ott a keresztnél. Vagyis Isten akkor megbocsátotta a múlt, a jelen és a jövő bűneid. Isten egy hit Isten nem lehetett volna másként ez.

Ahogy az 1János 1,9-et idézik, hogy „megvalljuk bűneinket”. Egy másik fordítás úgy hozza, „hogyha elismerjük”! Elismerjük, hogy az a bűn ott volt a keresztfán, oda lett szegezve. És nem tanítják a tanítók, hogy ez a bűnök megvallása lenne. Egyre többen csatlakoznak ehhez a táborhoz, akik a hitet tanítják és a kegyelem Evangéliumát hozzák.

Tehát azt a szót ott, hogy megvalljuk, lehet többféleképpen is fordítani. Ha hitben vagyunk, akkor ilyenkor elismerjük ezeket az Írásokat, a Zsidó 10-ben és a Zsidó 8-ban, hogy ezeket megbocsátotta nekünk. Megbocsátotta a bűneinket és ezt elismerjük. És a következő vers azt írja:

1János 1,7.

7. Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

A szent vér megtisztít minket minden bűntől. A világosságban járunk, az Ő örök világosságban? Ha újjászülettél, akkor ott vagy abban a világosságban, az örök élet világosságában. Az Ő Szelleme megy veled, bárhová mész. Mindenkire igaz ez.

Emeljük fel a kezünket és mondjuk együtt: – A belső emberem, az én szellemem, soha nem követ el bűnt. Soha nem fog elkövetni bűnt. Ez az igazság! Ámen. Mert pontosan olyannak teremtettél, mint Jézus maga. Vagyis a szellem, lélek, test felosztást meg kell érteni, és a természeti emberre vonatkoznak sokszor az Írások, és nem a szellemiekre.

János első levelét nagyon lehet csűrni-csavarni. Sok problémát okoz az embereknek, ha rosszul magyarázzák, és nem tudják megérteni, és nem tudják megemészteni a keresztények, hogy mit mond ott az Írás.

Addig, amíg a páli Evangéliumot meg nem értjük, utána hit által képesek vagyunk még több kegyelmet feldolgozni az életünkben, a szokásaink tekintetében, hogy letegyük a rossz szokásainkat, s hogy előre haladjunk a jó tulajdonságok felé. Ezt mondja Péter a levelében, hogy növekedjetek a kegyelemben.

2Péter 3,18.

18. Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké.

A Róma 5,2 pedig azt mondja, hogy hit által van menetelünk ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk.

Róma 5,2.

2. Aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk; és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében.

Mit jelent ez? A jézusi kérdés, hogy – hiszed-e azt, hogy én megcselekedhetem? Hiszed-e azt, hogy én képes vagyok rá, hogy téged megváltoztassalak, hogy egyre inkább rám hasonlítsál – mondja az Úr. Igen Uram, hiszem!

Egyszerűen akartam ezt ma elmondani, hogy hiszed-e, hogy én azt megcselekedhetem? – kérdezi Jézus. Így működik a királyság, hogy hiszed-e, hogy az Úr maga, amit csak kérsz, hogy azt megcselekedheti? Ha nem hittel mondtad el, akkor azt az imádat felejtsd el és imádkozz érte újra.

Minden lépés, amit teszel az Úr útján és mész felfelé, ugyanígy fog működni. Hiszed-e, hogy Ő megcselekedheti? És lépj ki a víz színére. Mert néha úgy tűnik, hogy hitben lépünk. Hová lépünk? A víz színére! Úgy lehet a Szent Szellem mélységeibe kerülni.

Sok területen gyógyító kenet van, a csontokban és ma elbúcsúzunk a magas vérnyomástól. Hallelúja! Ámen!

Ti már tiszták vagytok az én beszédeim által – mondja a János evangéliumban a 17. fejezet. Mondd: Én tiszta vagyok! A keresztények az idejük java részét azzal töltik, hogy tisztogatják magukat.

Az Ige által vagy tiszta! Újjászülettél, nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Isten Igéje által, ami él és megmarad örökké. És én tiszta vagyok! Tiszták vagytok a Beszédek által, amelyeket szólottam néktek – mondja Jézus. Az Úr hozta ezt, miközben ültem.

És a keresztényeknek vannak tisztogatási gyakorlataik, és bolondok házába kerülnek így. Én hiszem, hogy tiszta vagyok! És te hiszed-e, hogy Ő megcselekedheti? Gyertek előre és a kézrátétel által fogadjátok be Isten erejét. Hisszük, hogy megkapjátok azt. Hallelúja!

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL