2014.04.03.  

 

A HATALOM

Jim Sanders élőben elhangzott tanításának nyers szövege
2014. március 30.

 

A Szellem mozdul, és az Úr megnyilvánítja magát az Ő dicsőségében. Fogadjátok a kijelentést, a gyógyulást, a megértést, az Ő terveit, ahogy Őt imádjátok ezen a szent helyen. A dolgaitok az életben megváltoznak, mert életet és világosságot hoz. Új dimenzióba léphetsz. A változások jönnek az életetekbe a munkahelyen, a vállalkozásokban. Ahogy az Urat imádjuk, úgy jönnek a változások. Áldunk és magasztalunk Uram!

Uram felemeljük a jelenlévőket, hogy nyisd meg a szemeiket a megértésre, hogy kijelentést kaphassanak Tőled. Megértést az Úr dicsőségéről, és ebben az új életben élhessenek minden napon, minden órában. Köszönjük neked!

Köszönjük Istennek a gyönyörű imádatokat, dicséretet és a jelenlévők életét. Az Úrnak a dicsősége van rajtatok. Bennetek van ez a dicsőség és onnan árad ki. Előragyog, kiragyog ez a dicsőség bennetek.

Szombaton imakonferenciára hívunk benneteket, 10 órai kezdettel. Az imádattal fogjuk kezdeni és a múlt alkalommal elkezdett témakörben haladunk majd: a fenevad és az ő technológiái, a Refaim korból származó óriások és így tovább. Ahogy a Noé napjaiban volt, úgy lesz ez az utolsó napokban – írja a Szentírás. Nincs ismeret erről a keresztény Testben.

Thaiföldön jártam, s ami szomorú, hogy ott az újjászületésről sincs tudásuk, ismeretük a keresztényeknek. Desmond az egyik gyülekezetbe látogatott el, én pedig a másikba, és az lett a vége, hogy tanítottunk, mert erre volt szükség. A felvételek megvannak erről.

Nem tudták ott a keresztények, hogy miként kell az embereket üdvösségre vezetni. Ez egy igazi, valós és súlyos problémája az Úrnak ott. Az egyik buddhista hívő, akivel beszéltem – a híres kérdés és a fontos kérdés, hogy mit hiszel Jézusról? Azt hiszem, hogy ugyanúgy megkérdezhettem volna, hogy mit hiszel Ferencről? Mert Jézusról sem hallottak.

A legutolsó napon, amikor ott vásárolgattam, a hölgy, akivel beszéltem, azt mondta nekem, hogy majd rákeresek az interneten, ha hazamegyek. A nyitott szívűek befogadták az Urat. A gyülekezet nélkül az Úr nem képes munkát végezni, úgyhogy mind a két gyülekezetben elmondtuk ezt. Nagyon szép dalokat énekelnek, ugyanúgy énekelik ezeket a gyönyörű dalokat, ahogy mi. Nagyon jó a dicséretük.

Azt hiszem, Kubában ugyanezzel fogsz szembesülni, ha mész, Karlos. Mielőtt átadjuk az adományokat, az útravalót, szeretnék veled beszélni és elmondani neked, hogy mi a legfontosabb, mit tarts a szemed előtt. Annyira rossz nem lesz a helyzet, mert Kuba azért katolikus nemzet és legalább hallottak Jézusról.

A tegnapi gyönyörű összejövetelünkön, Orosházán könyvjelzőket kaptunk ajándékba és azon kis Ige volt, minden egyes könyvjelzőn. A mai napon is erről beszélek, hogy fontos az azonosításunk, hogy pontosan tudd, hogy ki vagy Krisztusban? Hogy tudd magad azonosítani.

Kolosse 3,24-25.

24. Tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát: mert az Úr Krisztusnak szolgáltok.

25. Aki pedig igazságtalanságot cselekszik, jutalmát veszi igazságtalanságának; mert nincs személyválogatás.

Egy okból vagyunk itt a földön, hogy az Úr munkáit végezzük, ezért jutalmakat is fogunk nyerni az Úrtól. Dániel könyvében olvassuk, a 12. fejezetben, hogy a bölcsek lelkeket nyernek meg, és e munkájuk által úgy fognak ragyogni, mint a csillagok az égen. Tehát egy dicsőséget nyernek ezért jutalomból.

Dániel 12,3.

Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és akik sokakat a megigazulásra visznek, miként a csillagok, örökkön örökké.

Az elmúlt alkalmak során hallhattunk az eredendő, vagyis az igazi világosságról. Ez az oka annak, hogy mindenképpen kell, hogy legyen egy feltámadásunk, vagyis a mi elragadtatásunk. Tudod, hogy miért kell a gyülekezet elragadtatásának eljönni? Hogy ne kerüljünk mi is megrontásra. Mert vannak, akiket már megrontott ez a világ.

Noé napjaiban is ez történt az egész emberiséggel. Abban az időben, ami történt, az igazából tudományos tényeken nem megalapozható feltevések. A tőlünk telhető legjobb módon kell távol tartani magunkat e világ romlottságától.

Biztosíthatlak a felől, hogy újonnan született keresztények, akikben jelen van Isten örök élete, nem lesznek jelen a megpróbáltatások idején itt a földön. Máté Evangéliumban nyitjuk az igesort.

Máté 16,13-19.

13. Mikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékére méne, megkérdé tanítványait, mondván: Engem, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek?

14. Ők pedig mondának: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek; némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül.

15. Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem?

16. Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.

17. És felelvén Jézus, monda néki: Áldott vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám.

18. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én Gyülekezetemet, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.

19. És néked adom a menny királyságának kulcsait; és amit megkötsz a földön, a mennyben is kötve lészen; és amit megoldasz a földön, a mennyben is oldva lészen.

Isten nekünk adta a mennyek országának a kulcsait, hogy itt használhassuk a földön a sötétség minden ereje ellen, e világ birodalmainak istene ellen és minden gonoszsága ellen. Ehhez kell tudnunk az azonosításunkat, hogy az Úr munkáit el tudjuk végezni a földön.

Kezdetekben Isten az Ő képére és hasonlatosságára teremtett minket. Ádám óriási tévedése folytán bukása következett, és ezáltal elvesztette a valós hatalmát. Az Úr munkája volt az, hogy minket visszahelyezett arra a helyre, itt a földön abba a hatalmi pozícióba, ahol most vagyunk. Meg kell azt érteni, hogy e világ istene a sátán. Tudjuk ezt az Írásokból.

2Korinthus 4,4.

4. Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges Evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.

Az elméjükben lettek elhomályosítva és megvakítva, hogy Istennek ezt az eredendő világosságát ne legyenek képesek meglátni. A vallás és maga a sátán meg a világ is harcban áll ezzel a ténnyel, hogy mi nem tudjuk meg a mi valós azonosításunkat. Mint ahogy annak idején Jézussal is harcban álltak, szemben álltak.

János 10,30-35.

30. Én és az Atya egy vagyunk.

Mi tehát egyek vagyunk az Atyával és Jézussal, mert egy Szellem által vagyunk elpecsételve. A vallásos emberek elméje ezt nem tudja feldolgozni.

31. Ismét köveket ragadának azért a zsidók, hogy megkövezzék Őt.

32. Felele nékik Jézus: Sok jó dolgot mutattam néktek az én Atyámtól; azok közül melyik dologért köveztek meg engem?

Erről szól az egész – tehát a kulcsokat, amelyeket kaptunk és az a hit, amelyben Isten akarja, hogy járjunk itt a földön az utolsó órákban. Az ellenség nem akarja, hogy ez a kép kiépüljön benned, magadról, hogy ki is vagy valójában.

33. Felelének néki a zsidók, mondván: Jó dologért nem kövezünk meg téged, hanem káromlásért, tudniillik, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat.

Jézus itt a földön az ember Fiaként járt. Az isteni mivoltát és isteni hatalmát, erejét letette és testet öltött itt a földön, emberként jött a földre. Felkenetésben szolgált, mint egy ószövetségi próféta. Káromlással vádolták Jézust, mert állítani merte, hogy Ő egy Istennel. Ugyanígy mi is. Nézzük meg Jézusnak a válaszát.

34. Felele nékik Jézus: Nincs-é megírva a ti törvényetekben: Én mondám: Istenek vagytok?

35. Ha azokat isteneknek mondá, akikhez az Isten beszéde lőn, és az Írás fel nem bontható,

Az Írásokat nem lehet darabokra törni. Amit ezeknek a vallásos zsidóknak mond, hogy Ő pontosan az, akinek mondják. Nem felsőbbrendű istenek vagyunk. A héber nyelvben ugyanis különbséget tesznek a felsőbbrendűséggel rendelkező Elohim Isten között.

Ha titeket az Írások isteneknek neveztetnek, és az Írás fel nem bontható – 82-es Zsoltárra hivatkozik itt az Úr maga. Szoktam csodálkozni azon, hogy a zsidó szakértők és maguk az Ige tanulmányozói miként csűrik-csavarják itt az Elohim szót.

A vallásosság istenkáromlásnak nevezi ezt az igazságot, mert az Igét ismételve, magunkat isteneknek nevezzük. Nem azt mondjuk ezzel, hogy mi magunk lennénk El Saddai Isten, hanem azt, hogy Isten az Ő fajtájaként hozott elő minket itt a földön, istenekként. Isten képességeivel rendelkezünk, bírunk, mint Isten gyermeke. Mivel egy Szellem lettünk Ővele, ezért képesek vagyunk vele egységben áradni itt a földön és elvégezni az Ő munkáit.

1Mózes 2,18.

18. És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítő társat, hozzá illőt.

Tehát nem jó az embernek egyedül. A héber pontosan így hozza, hogy nem jó az embernek egymagában, egyben lenni, mert teljes volt önmagában. A teológusok és az én bibliaiiskolámnak a szakértői, professzorai úgy tanították, hogy az ember eredendően, amikor Isten teremtette, férfi és volt egymagában, önmagában, egyben.

Utána Isten osztotta, választotta szét az embert. Itt most megnézünk egy rúgást. Ezért van, hogy a házasságot úgy nevezik, hogy Ádám és Éva köt házasságot. Ezt titoknak nevezi az Írás, amikor házasságra lép két ember. Mert a férfi és a nő eggyé lesz újra.

Azt is mondja a Példabeszédek 18,22, hogy az jó dolog, ha a férfi feleséget talál magának: Megnyerte a jót, aki talált feleséget, és vett jóakaratot az Úrtól! Ez egy ajándék. Sok férfi azonban nem feleséget keres magának és ilyenkor elvéti azt a jó dolgot, amit Isten készített neki. Tehát Ádám nem tudta akkor, hogy ő magában van.

1Mózes 2,19-20.

19. És formált az Úr Isten a földből mindenféle mezei vadat, és mindenféle égi madarat, és elvitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat; mert amely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak neve.

20. És nevet ada az ember minden baromnak, az ég madarainak, és minden mezei vadnak; de az embernek hozzá illő segítőtársat nem talált.

Az emberhez illő segítőtársat nem talált az állatvilágban, mert azok nem embereknek lettek teremtve. Más szóval, azok az állatok nem az ő osztályában vagy klasszisában voltak. Mert az ember Istennek a klasszisában van.

Ki az, aki a hűvös alkonyatkor Ádámot és Évát naponta meglátogatta, hogy beszélgessen vele? Maga a Mindenható Isten! Mert az ő osztálya szerint, az ő kategóriája szerint lett teremtve.

Ez az, amit az ellenség szeretne kikérni tőlünk. Mi Isten igazságává tétettünk Krisztusban. Megigazultunk és mi igazként állunk Őelőtte. Visszakanyarodunk most a János 10. fejezetére.

János 10,35.

35. Ha azokat isteneknek mondá, akikhez az Isten beszéde lőn, és az Írás fel nem bontható, – mondja Jézus.

Nézzük meg most az Írásokat. A Biblia mondja ezt, és én azt mondom, amit a Biblia. Én hiszem a Bibliát. Szeretnénk eljutni arra a helyre, ahol a lábunk alá tudjuk helyezni az összes gonoszságot, korrupciót, e világnak minden szennyét, hazudozást, tolvajkodást. A világban megtévesztenek minket teljes mértékben.

Zsoltárok 82,1-8.

1. Isten (Elohim) áll az istenek (El) gyülekezetében, ítél az istenek (Elohim) között.

Így mondja a héber: Elohim, vagyis Isten, a többes szám Istenre. A zsidók nem értik. Elohim teremtette a világot, így olvasod a legelején a Bibliának. Ő hozta valóságba, szólította valóságba. A zsidók, mint Elohimot ismerték és nem mint mennyei Atyát, nem mint Jahvét.

Azt mondja itt az Írás, hogy maga Isten, vagyis Elohim állomásozik az istenek gyülekezetében. Vagyis az El-ek gyülekezetében. Ugye, amikor EL AL-al repülünk, az a légitársaság neve is hordozza Isten nevét.

Tehát áll az istenek gyülekezetében, és ítél az istenek között, Elohim között. A Sion helyén állomásozik az istenek, Elohimok között. Mit jelent ez? Azok, akik a Gyülekezetben állnak így Isten előtt, azok mind Elohim istenek.

Haszidik rabbival beszélgettem erről. Előveszi a könyveit erről, hogy milyen ítéletek vannak és mi a véleménye. Angol nyelvű kommentárok is vannak erről.

2. Meddig ítéltek még hamisan, és tekintitek a gonoszok személyét? Szela.

Azt kérdezi az Írás, hogy meddig? Szó szerinti héber így szól: mikor lesz már az, amikor megítélitek a korrupciót és a gonoszoknak az orcáját? A gonoszok azok, akik svindlerkednek, akik hazudoznak, lopnak és tolvajkodnak. Ezt kérdezi itt az Írás.

Isten az az igazság Istene és az igazságosság Istene. Ha Isten felkentje szeretnél lenni, akkor el kell különíteni magadat a világtól. Nem lenne szabad részt venni a korrupcióban, hanem meg kellene azt ítélned. Ugye érted? Nagyon súlyos dolog ez.

Nincs rá magyarázat, hogy miért ne így tegyed. A világ az a világ szerint él. Minden egyes országban ugyanaz a helyzet. Mondtam a pásztoroknak, megdorgálván őket, hogy a fejeteket bedugjátok a homokba és így boldogok vagytok. Mert úgy gondolják, hogy így akkor nem látnak semmit és nem gondolnak semmit, akkor minden rendben van. De nincsen.

Te is ugyanolyan hazug vagy akkor, mint azok, akik tolvajkodnak. Ha valakit odaviszel a bank ajtajához a kocsival, hogy rabolja ki a bankot, akkor bűnrészestárs vagy. Részese vagy annak az elkövetett bűnnek.

3. Ítéljetek a szegénynek és árvának; a nyomorultnak és szükségben lévőnek szolgáltassatok igazságot!

4. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt; a gonoszok kezéből szabadítsátok ki.

5. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak; a földnek minden fundamentuma inog.

6. Én mondottam: Istenek (Elohim) vagytok ti és a Felségesnek (Elion) fiai ti mindnyájan:

Így szól az a héberben: a mindenható Isten mondja, „Elohim you”, vagyis ti istenek. Istenek ti! Emeld fel a kezed, istenek ti, ezt mondja szó szerint. A felsőbbrendűnek fiai, ti mindnyájan. A felsőbbrendű Istennek fiai, ti mindannyian. Úgy fog ez találni, mint a Titanic.

Az utolsó napokban Istennek lesz lehetősége, hogy felkentjei legyenek. Mert ott vagyunk a záróvonalnál.

7. Mégis meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember.

8. Kelj fel, oh Isten (Elohim), ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül minden népek.

A mindenható Isten nem fog meghalni, de mi mint közemberek, meghalunk, mert emberek vagyunk. Egy 7000 éves időzónában helyezett el minket Isten és mondja: semmi ez. Ez a semmi idő, ez a semmi kicsi idő határozza meg a helyünket majd az örökkévalóságban.

Ha az égnek a csillagaira, akkor látjuk, hogy a csillagok különböznek a fényükben. Nagyon komoly dolog ez, mert amikor Mózes első három fejezetét olvassuk a Teremtés könyvében, akkor ugyanígy Elohimként jelenik meg. Van egy igevers Ésaiás könyvében, szintén az Elohimoknak szól, a pásztorainknak, gyülekezeteinknek, azoknak, akik újjászülettek.

Ésaiás 5,20.

20. Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; akik a sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest keserűvé!

Meddig ítéltek még igazságtalanul, vagyis hamisan? – kérdezi az Írás. És ez hozzánk szól. Mert mi vagyunk a változásnak az elrendelt hatalmi helyei. Meddig fogjátok még elszenvedni a gonosznak az ábrázatát? Kezet csókolni annak, aki tolvajkodik?

Ugyanolyan istenei vagytok itt most ennek a földnek, mint akik bármikor előzőleg itt éltek a földön. Kívülről úgy nézünk ki, mint a közember, ahogy írja az Írás, mint egy átlagember, de belülről pedig teljesen olyanok vagyunk, mint Jézus. Örök életet, vagyis az Ő életét adta nekünk, amikor befogadtuk Jézust. Ez az isteni fajta élet.

Az Ő hitét adta hozzá nekünk. Ez a hit képes arra, hogy bármit helyrehozzon. Ez az a hit, ami legyőzte a világot, amit az 1János 5,4 mond. Meddig szenveditek még el a gonoszt? –kérdezi. Mikor jön el az idő, hogy végre igazságosan ítéltek majd?

Nálatok vannak a kulcsok, mikor kezditek el végre megkötni a gonoszt? Mert a világ a gonoszságban vesztegel. Nincs elképzelése róla a vallásosoknak, hogy most miről tanítok.

Zsoltárok 82,6.

6. Én mondottam: Istenek (Elohim) vagytok ti és a Felségesnek (Elion) fiai ti mindnyájan:

Istenek vagytok. Isten is ezt mondta és Jézus is ezt mondta. Mégis meghaltok, mint közember, mert nem úgy éltek azzal a hatalommal, ahogy nektek adatott, az elvárások szerint.

Szintén nekünk szól az Írás Ésaiás 7. fejezetében. Akik ott élnek kint Thaiföldön, azoknak hiába prédikálnék erről, mert ők soha nem hallottak arról, hogy kik ők Krisztusban. A Krisztusban csecsemőkhöz szól az Ige.

Ésaiás 7,15-16.

15. Ki vajat és mézet eszik, míg megtanulja a gonoszt megvetni, és a jót választani;

Addig csecsemő az ember, amíg megtanulja a gonoszt megvetni és elutasítani, s a szegényt támogatni.

16. Mert mielőtt e gyermek megtanulná megvetni a gonoszt, és a jót választani, elpusztul a föld, melynek két királyától te reszketsz.

Bedugni a fejünket a homokba, mint ahogy a strucc teszi, az nem hoz semmi jót. Ugyanis próbák sora folyik és ebből nem akarom kivenni a részemet. A korrupció folyik. Én Isten királyságához tartozom.

1János 5,19.

19. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel.

Mert sátán ezt a világot Ádámtól szerezte meg, kivette a kezéből és ő irányítja. Az embernek a teste visszatér a földbe, a porba, ahonnan vétetett. Nézzük meg a 103. Zsoltárt.

Zsoltár 103,14.

14. Mert Ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por vagyunk.

1Mózes 3,19. 14.

19. Arcod verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te, s ismét porrá leszel.

14. És monda az Úr Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között; hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban.

Így lett az ember az ördög áldozatává, mindaddig, amíg Jézus el nem jött. Isten pedig kirekedt ebből a világból, hiszen a hatalmat a föld felett Ádámnak kezébe adta, és az ember kiadta a kezéből. Istennek pedig ezt vissza kellett szereznie. Ekkor Isten a prófétái által kijelenti, hogy mi fog megtörténni a földön, mindaddig, amíg az idők teljessége el nem jön.

Galata 4,4.

4. Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az Ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett,

Volt idő, amikor a törvény rabszolgái voltatok. Amikor Jézus eljött, akkor szabadságot vettünk a törvény alól. Akkor jött ez el, amikor az idő teljessége bekövetkezett.

1Korinthus 15,56.

56. A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény.

A Thaiföldi utam legutolsó napján egy pásztorral beszélgettem, aki nem volt ezt képes megérteni. Még nevetgélt is rajta. Nagyon jól beszélgettünk. A felesége is benne volt a párbeszédben, ők kérdeztek meg engem. Ugyanis ha az ember a törvény alatt van, akkor kárhozat alá kerül, s így a hite kioltódik.

430 évvel a törvény előtt Ábrahám élt Isten előtt. Mi az ábrahámi ígéretek szerint, és szövetség szerint nyertük el az áldásainkat. A zsidók kaptak megváltást a törvény átkától. Miért? Hogy mi pogányként elnyerhessük az Ábrahám áldását a Krisztus Jézusban.

Én nem voltam zsidó, nem voltam soha törvény alatt. Miért kellene akkor visszamennem a törvény alá, hogy megtanuljam, hogy mi az a törvény, ami alá soha nem tartoztam. Mit tett a törvény? Mit tett az Isten? A Szellemét adta nekünk és az örök életét közölte velünk.

Egyszerűen a bensőnkbe programozta azt. Így minden ember meg fogja ismerni Őt. Minden újjászületett ember megismeri ezt az örök életet. Nincs szükségünk a kötésekre, a fogságra, mert szabadságot kaptunk. A mindenható Isten szólja ezeket.

Zsoltárok 22,1. 18.

1. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Miért van oly távol tőlem segítséged, távol jajgatásom szavától.

Hol halottuk ezt? A kereszten.

18. Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek.

Hol történik? Ugyanitt a kereszten. Hol hallottuk ezt? A kereszt lábánál, ahol a katonák sorsot vetettek Jézus ruhájára. A prófétáknak az volt a feladata, hogy ezeket az Igéket szólják, kihirdessék itt a földön. Amikor az időnek a teljessége eljött, akkor az Ő Igéje egy embert formált, aki asszonytól lett, a törvény alatt lett.

János 1,1-4. 14.

1. Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige.

2. Ez kezdetben az Istennél volt.

3. Minden Őáltala lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.

4. Őbenne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága;

14. És az Ige testté lett és lakozék miközöttünk és láttuk az Ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.

Sátán volt a világban és amilyen gyorsan csak tudta, gyilkolta a prófétákat. Mert ha a prófétának módjában állt szólnia Istennek a küldött Igéjét, akkor már az megállt a földön. Mert az az Ige, ha a próféta szája szólta, az megcselekedte.

Ésaiás 55,8-11.

8. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útjaitok az én útjaim, így szól az Úr!

9. Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én útjaim útjaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!

10. Mert amint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek:

11. Így lesz az én Igém, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és gyümölcsöt terem ott, ahová küldöttem.

Miután a próféta kimondta Isten küldött Igéjét, az az Ige már megcselekszi, amiről szól. Az idő teljessége eljött. Jézusnak is várnia kellett az Igére, Ő csak azt szólta, amit az Atya mondott.

Jeremiás 1,12.

12. És monda nékem az Úr: Jól láttál, mert gondom van az én Igémre, hogy beteljesítsem azt.

Ugyanígy a te szádból is az Isten Igéjének szabad csak kihangozni.

Jézus azért jött, hogy helyreállítsa mindazt, amit sátán elrontott. Amíg az illető újjá nem született, addig az ördögnek a martaléka. Az ő sátáni alárendeltjeit úgy irányítja, ahogy neki tetszik. Jézus pedig új életet hozott nekünk, örök életet hozott nekünk, a szellemünkbe tette. Ez egy isteni fajta élet, és egy új királyságba helyezett el minket.

Kolosse 3,1-2.

1. Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén,

2. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.

Mondja, hogyha mi feltámadtunk Krisztussal, akkor az odafelvalókat keressük. A gondolatainkat arra irányítsuk. Thaiföldön ez volt a tanításom, amiről beszéltem. Nagyon furcsa volt az nekik, hogy a gyülekezet fele Pakisztánból menekült keresztényekből állt. Tízezrével vannak, akik Pakisztánból menekültek, mert üldözték őket, mint keresztényeket.

Isten áthelyezett minket a sötétség birodalmából és átvitt minket az Ő szerelmes Fiának országába, királyságába. Hitet adott nekünk arra, hogy mindaz, ami itt a földön megromlott, azt helyreállítsuk. Mert a teremtett világ, mondja az Ige, sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.

Róma 8,19.

19. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.

A felnövekedett fiak – a hüosz a görög szó. Szellemben felnövekedett fiakat vár a világ. Senki más nem képes hogy helyrehozza a világban összetört dolgokat, csak Istennek a felnövekedett fiai.

Próbálnak az emberek az intellektuális világban különböző eszközökkel segítséget hozni, amit csak Isten képes, hogy helyreálljon. Ugyanazt a hitet kaptad meg, amellyel Isten dolgozik és az Ő természetét, hogy mindaz, ami megsérült itt a világban, azt helyreállítsuk.

2Korinthus 5,20.

20. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne miáltalunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.

Isten úgy tekint rád, hogy az Ő királyságából egy küldött vagy itt a földön, hogy vidd az Ő üzenetét. Krisztus helyén állsz itt a földön, Őt képviseled az Ő hatalmában. Egy küldött, aki követségben van, kell, hogy élvezze mindazt a háttértámogatást, amit a hazája – ahonnan küldték – biztosít a számára.

Ezért ha a menny gazdag, akkor nekünk szegényeknek kell lennünk? A mi országunk, a mi hazánk, a mi királyságunk szintjén kellene élnünk itt az életünket, küldöttként. Egy új királyságban, új állampolgárságot nyertünk.

Jogod van arra, hogy meggyógyulj és szent egészségben járj. Jogod van ahhoz, hogy gazdag légy. Jogod van ahhoz, hogy teljes békességben élj. Ha a hitre szert teszel, s megérted, hogy hogyan működik, az kötelezi Istent arra, hogy azt megcselekedje az életedbe. Ez a hit nem fog hozzád jönni anélkül, hogy ezt a képet magadban belül kiépítsd.

Ha magadat kárhozat alatt tartod, akkor bezártad magad egy olyan világba, ami alacsonyabb rendű. Megengeded, hogy a világ formáljon téged arra a képre, amit ő kínál. Látjuk, amikor egy vihar jött a tengerre és a tanítványok ott voltak Jézussal.

Ki küldte azt a vihart? Az ördög küldte. Milyen célból volt az a vihar elküldve? Hogy emlékeztessen a te kisebbrendűségedre. Hogy emlékeztessen arra, hogy te még kicsiny vagy. A TV hirdetések felhívják a figyelmünket arra, hogy mi is elkaphatjuk azt a fertőző betegséget. És el is kaphatod.

Jézus megérintette a leprást. Jézust azért nem tudta a lepra hatalmába keríteni, mert Jézusban megvolt ez a kép belül, hogy ki Ő. Nekünk ugyanígy megvan a lehetőségünk, és a jogunk rá, hogy kiépítsük ezt a képet magunkba, hogy kik vagyunk. Magadban kiépíted ezt a látást, hogy én nem tudom elkapni azt a betegséget.

Ha erre állítod rá a figyelmedet, akkor tudsz azon a helyen lenni, ahol Isten szeretne, hogy legyél itt a földön. Ezért adta az Igéjét és adta az Igében lévő hitét, hogy azt magadba elplántáld. Ahol a gyülekezetek nem áradnak ebben a hitben, ezért van az, hogy a gyülekezetek hívői koldulnak.

Nekünk kellene birtokolnunk az egész világot, és nem ellopni, nem tolvajkodni, hanem birtokos urainak lenni. A gyülekezetnek kellene, hogy ellássa a világ szegényeit. Ha a menny törvényeivel ellentétes törvények vannak itt a földön, akkor meg tudjuk azokat változtatni, és meg is kellene.

Az ördög mindig hoz majd valamit, hogy bekorlátozza az erődet és a hatalmadat, hogy korlátozzon téged abban, amit meg kellene tenned. Neked pedig kell valamit tenned, amikor ezt hallod tőle, hogy te csak egy sáska vagy a földön. Pált még az sem keserítette el, hogy börtönbe zárták. Éjfélkor dicséreteket énekelt Istennek. Mindenki más is kiszabadult vele együtt.

Az a rendszer, amelyben most élünk, hogy elvegyék a pénzedet, fordítsd meg azt a rendszert. Hiszen én egy küldött vagyok. A mennyei jogaimat és kiváltságaimat senki nem képes tőlem elvenni! Van egy mondás mifelénk, hogy a kukac útiránya megfordult. Az Úr egy hadsereget épített ki erre.

74 éves az a pásztor, ahol kint voltam most és a gyülekezetében haldoklók voltak. Neki is nagyon súlyos veseproblémái voltak. Mondja, hogy építek egy gyülekezeti épületet, de nem tudok menni, mert maradnom kell.

Nem mondta el soha senkinek, a feleségének sem említette, hogy mi az, amin keresztülmegy. Ahogy ott vagyok, kiszólítottam a bal vesét gyógyulásra. Aztán újra keresem a bal vesével a beteget. Aztán újra jött ez a vese terület.

Visszaadtam aztán később a mikrofont. Mondta, hogy ez az én vesém volt. Most mondom el a bizonyságot, senkinek nem beszéltem eddig róla. Az Úr gyógyította meg! Az a hozzáállás, amelyen ő végigment, az kellett hozzá, hogy ez a gyógyulás bekövetkezhessen.

A világ számára egy kicsit bolondok vagyunk ilyenkor. Valaki Kubába röpül, gondolják, hogy ott is hibádzik valami. Ahol nyitott ajtók vannak, oda be kell menni és tüzeket gyújtunk az Úrnak. Hegyeket mozdítunk el az Úrnak.

Ti istenek vagytok mindannyian és a felsőbbrendűnek a fiai mindannyian. Jézus mondta, hogy az Írás fel nem bontható. Nem tudjuk megváltoztatni. Én sem tudom, nem is próbálom. A felségesnek a fiai, a felsőbbrendű Isten fiai vagyunk, s nem megváltoztatni kell ezt, hanem látni kell magunkat ebben, hogy ez mennyire igaz.

Ha az ember a testéből él, akkor nem lesz képes ezekre. Ha az ember szellemből él, akkor pedig összeköttetésben van Istennel. Ez a kapcsolatunk Istennel, ez hozza azt az erőt, ami a hatalomból fakad. Nagyon jó ezért például szombaton venni az időt, szakítani időt rá és eljönni, imádkozni.

Mert amit Isten Igéje mond, az az igazság, és minden más, ami ezzel ellentétes, az a hazugság. Mi az, amin gondolkodunk? Megmondja az Ige, ami igaz. Az igazon gondolkodj, semmi máson. Ne azon gondolkodj, hogy anyagilag tönkrementél, mert nem ez az igazság. Az az igazság, hogy gazdag vagy.

Filippi 4,8.

8. Továbbá, atyámfiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jó hírűek; ha van valami erény, és ha van valami dicséret.

Minden a tiétek! Az Írások mondják ezt. Aztán azon gondolkodjál, hogy meggyógyultál. Ne azon gondolkodj, hogy beteg vagy, az igazságon gondolkodj. Tehát e világ működő rendszerével ellentétesen kell nekünk funkcionálnunk. Ebben a világban az a rendszer működik, hogy egy képet próbálnak építeni belénk, ami ellentétes az igei képpel.

Struccpolitikát folytatunk, ha bedugjuk a fejünket a homokba, s akkor úgy vesszük, hogy semmi nem is történik körülöttünk. Minden, amit a sátán próbál hozni, azt legyőzheted hit által. Te miért nem tudod ezt? Az ördög tudja!

Jézus azt mondta, hogy nem én cselekszem ezeket, hanem az Atya, aki bennem van, Ő cselekszi e dolgokat, mert össze vagyok kötve az Atyával. Mi pedig össze vagyunk kötve Jézussal, egyek vagyunk. Mindegy, hogy mit hoz az ellenség, a hitedre szükség van.

Az erő ott rejlik, hogy megvan a kapcsolatod, az összeköttetésed a mindenható Istennel. Avagy nem mondják-e az Írások, hogy ti istenek vagytok valamennyien, és az Írás fel nem bontható? Én is tanítottam már erről, a Róma levélből.

Róma 8,14-17.

14. Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai.

Ezek a hüosz fiak. Mert a szellemében felnövekedett fiak azok, akik képesek követni a Szellem vezetését, mert bolond dolgokkal fog előállni az ördög. Ezért hitre van szükség, hogy a szellemi vezetést kövesd.

Meg kell hallanod a helyes hangot. Megismered a jó pásztor hangját és az idegen hangját pedig nem követed. Időt kell tölteni, hogy ezt a hangot biztosan meghalljad.

16. Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.

17. Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.

Nem a szolgaság szellemét kaptátok, mondja a 15. vers. A félelemre való szolgaság szelleme eltávozott, mert az örökbefogadottság Szellemét kaptátok. A fiúság Szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abba Atya! Hallelúja!

Kifogytunk a szuflából, úgy tűnik. Van egy kijelentés, amelyet ha elmondok nektek, ez jó lesz a végére.

Jelenés 2,26.

26. És aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon;

Vagyis a nemzetek fölött hatalmat kap az olyan. Ahogy én is vettem azt az én Atyámtól, pontosan olyan hatalom lesz. Ez szó szerinti, úgy szól pontosan, hogy ez már megvan nekünk. Be tudom nektek bizonyítani az Írásokkal. Ezért világviszonylatban nincs magyarázat arra.

A földre egy nagy békesség következik, ami egy hamis béke lesz, a megtévesztés szelleme által fog jönni. Most jelenleg úgy tűnik, hogy pont az ellenkező irányba haladunk, mert a hívő emberek nem használják azt a hatalmat, ami nekik adatott.

Úgy gondolják, hogy nem képesek megváltoztatni a dolgokat. Hogy az Úr nem válaszolja meg az imáikat. Az idő teljességében megválaszolja, ha eljön az ideje. Tudja, hogy hogyan kell azt a színre hozni. Amint imádkoztál, az imádat meghallgatta.

Az Úr előhozott itt valamit. Imádkoztam az egyetememért, hogy legyen egy jó nagy foci stadion. Nagyon sajnálom, pont most előhozni ezt a témát, de itt is épült néhány. Egy 108 ezres csarnokot szólítottam. Pár évvel ezelőtt volt ez. 2015-re mondták, hogy meglesz.

Már építik, fél milliárd dolláros költsége van. Éjjel-nappal építik, már meg van a pénz rá. 750 millió dollár gyűlt rá össze. Építik. Amikor hallottam a hírét, akkor emlékeztem vissza, hogy én ezért imádkoztam.

Azt hiszem, hogy a következő Smita esztendő lesz a gyülekezet elragadtatása. Szeretném még látni azonban előtte, hogy ez elkészül. Mert az unokám arra az egyetemre jár, pont ugyanilyen bőrcsizmája van, mint amilyet én hordtam. Körbe fog tudni masírozni, mielőtt elragadtatunk, ez a lényeg.

Isten megválaszolja az imákat, s a te imáidat is megválaszolta. S ha tudod, hogy meghallgatta az imádat – ez a kulcs benne –, akkor tudod, hogy minden rendben van. Tudod, hogy el tudod tőle fogadni. El tudod venni azt. A lambano a görögben, ez a megragadni.

Ha akkora hitetek lenne, mint a mustármag, ezt mondanátok... Azért nem mondunk semmit, mert annyi hitünk sincs. Mit mondunk helyette, hogy beteg vagyok. Fáj a lában. Fáj a fejem. Ilyeneket mondunk, hogy tönkrementem. Hogy nem kapok sehol munkát. Hogy senki nem vesz el feleségül. Ne ilyeneket mondjunk!

Mondjuk ki a következőt: Az vagyok, amit az Írások mondanak rólam. Hiszem ezt. Meg van a kép bennem és úgy fogok cselekedni. Mindegy, hogyan látszik kívülről, belül boldog vagyok és győztes vagyok! Tudom, hogy Isten meghallotta az imáimat. Tudom, hogy Isten megváltoztatja a dolgokat. Tudom, hogy a fej vagyok és nem a farok. Mert valóban a fej vagyok, és nem a farok. Az Írások mondják. Én hiszem ezt, ez vagyok, a Jézus nevében! Ámen. Hallelúja!

Sok gyógyulás van, miközben prédikáltunk is volt ajándék. A mellkasban, a szemben nagyon komoly csoda lesz. Elkezdjük felvenni a bizonyságokat a vidéki alkalmakon, két kiváló kis kamerával, és az interneten lehet majd hallgatni ezeket a csodákat, hétről-hétre.

Itt az anyagyülekezetben nem evangelizációs alkalmat tartunk, bár a gyógyító ajándékok itt is jelen vannak. Amikor bejöttök a hitetekkel, az Úr elvégzi. De amikor kimegyünk evangelizálni, akkor az elveszettek nagy számban jönnek, és más jellegű alkalmak lesznek. A tanítások által kaptok kijelentést, és fel tudtok lépni a következő szintre.

Mondja mindenki: Fellépek a következő szintre, magasabbra és magasabbra! Több kijelentést veszek és bevégzem a futásomat. Jó egészségben és jó anyagiakkal. Megfutom a futásomat, a Jézus nevében. Minden dicsőség az Úré. Hallelúja! Ámen.

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL