2014.03.22.  

 

ISTEN VILÁGOSSÁGA

Jim Sanders élőben elhangzott tanításának nyers szövege
2014. március 16.

 

Dicsőség Istennek! Áldott legyen az Úr szent neve! Áldjuk a Te napodat Uram, Jézus nevét magasztaljuk! Hatalmat veszünk Atyám minden betegség, gyengeség, erőtlenség, tehetetlenség felett, és Isten Szellemének ajándékai által szűnjenek meg ezek a helyzetek és problémák. Minden helyzetbe hatoljon be a Te drága Szent Szellemed, hozzon megoldás a trónteremből, a Te akaratodból Atyám. Minden dicsőség az Úr Jézusé legyen és általa a mennyei Atyáé, örökkön-örökké.

Tegnap is néhányszor megszakítottam ezt a gyönyörű dicséretet, de Isten ezért megbocsát nekem. Meg van az okom, hogy közbelépek. Új dolgokról tanítottam tegnap, de nem volt igazi éhség a szíveken, így nem ment úgy, ahogy akartam.

Ma jegyzeteket készítettem, mert van valami új, ami most előjön. A következő pásztorkonferenciára szeretném a szíveket már előkészíteni, ami április 5-én lesz. Ez ismét pásztor- és imakonferencia lesz, ahogy a tegnapi volt.

Hiszem, hogy jobban haladnak majd a dolgaink, egyre jobban felkészítjük a szíveinket. Mert mindenről átfogóan tanítani az egy akadémiai törekvés lenne, és nem menne, hogy mindenről részleteiben szóljunk. Napokat lehet tölteni vele részletekbe menően.

Sok helyre megyünk gyógyító evangelizációkra. Azt javasolom, hogy a pásztorok, ha a közelben alkalmak vannak, akkor gyűjtsék össze a nyájakat és csatlakozzatok be az egybegyülekezésbe. Répcelakra megyünk 30-án, a többit nézzétek meg a neten.

Kaptam meghívást nagyon közelbe, hogy menjek és tartsak ilyen gyönyörű összejövetelt, de el kell jönni a közelben lévő helyekről, mindenhova nem jutok el. Be kell csatlakozni ilyenkor azokra a területekre, ahol közelben van lehetőség. El kell jönni.

Soltra megyünk a közeljövőben, meghívást kaptunk ott a pásztorainktól. A közelben lévőknek nagyon figyelmébe ajánlom, hogy jöjjenek el, és vegyünk együtt részt ott egy gyönyörű összejövetelen.

A mai napon a témakör, amellyel foglalkozunk, az az eredeti isteni világosság. Valószínűleg a héber szót nem is hallattuk, ami jelenti ezt az isteni ősfényt, az isteni világosságot. Nézzük meg az első versünket, amivel ma kezdünk. Nagyon szeretem ezt a verset, így szól hozzánk.

1Péter 2,9.

9. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el titeket;

Az Ő csodálatos világosságára elhívásunk van. Meg fogjuk nézni a teremtést és aztán az újrateremtést, a rabbiknak az írásait, feljegyzéseit is megtekintjük erről. Az isteni eredeti világosságba, az Istentől származó világosságba a gonosznak nincs engedélye bemenni!

Isten, amikor a teremtés első három napjában volt, Ő azt mondta, hogy legyen világosság. De a héberben nincs ilyen szó, hogy „legyen”, hanem azt mondta, hogy „én világosság”. Mert Isten maga a világosság.

A 4-es verstől olvashatjuk, hogy teremtette a napot, a holdat, a csillagokat, amely mind visszavert fényt tükröz, mert a gonoszokat nem engedi be az Ő igazi világosságába. Ez az ősvilágosság, ami Isten eredendő léte, ez bennünk van, s mi hordozzuk ezt a világosságot, erre a későbbiekben fogunk kitérni majd.

János 1,9.

9. Az igazi világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert.

Ez az az igazi világosság, ami volt kezdetben, és ez világosít meg minden embert, aki bejön a világba. Ez az igazi világosság van a mi mennyei Atyánkban, a Jézusban és a Szent Szellemben természetesen. Ahogy olvassuk a bibliafordításunkban, hogy legyen világosság, a héberben ennyi áll, hogy „én világosság”. Nézzük az első könyvét Mózesnek.

1Mózes 1,1-3.

1. Kezdetben teremtette Isten (Elohim) a mennyet és a földet.

2. A föld pedig kietlenné és pusztává vált, és sötétség volt a mélység színén, és az Isten Szelleme lebegett a vizek felett.

3. És monda Isten: Legyen világosság: és lett világosság.

Ez az az eredendő világosság. Azt kell látnunk, hogy mielőtt teremtette Isten a napot, a holdat, csillagokat, már előtte is volt világosság. Istenről tudjuk, hogy Ő világosság, és ez a világosság az Újszövetségben az élettel van összefonódásban.

Tudjuk, hogy Jézus ez a világosság, ez az eredendő világosság, az igazi világosság. És Ő adja az embernek ezt a világosságot. Ez az élet volt az emberek világossága, ez az alapja az egész Újszövetségnek.

Amikor az emberek a fizikai halállal szembesülnek és kiköltöznek a testükből, megpillantják ezt a világosságot. Olyan beszámolókat lehet hallani azoktól, akik visszatérnek, hogy az fényesebb a napfény teljes erejénél. Ugye ilyenkor történik az, hogy a szellemünk elkülönül, elválik a testünktől.

Isten, amikor teremtette az embert, akkor az Ő életét lehelte bele az emberbe. Az embernek az orrába lehelte ezt az életet. Mit mond itt a héber a férfiaknak, ha szeretnénk tudni? Vett a föld porából sarat a kezébe és rálehelt. A ruah szó is ide kapcsolható, de nem ez a szó áll ott.

Az Isten lehelete adta ezt az életet a sártömegnek. Ez az az élet, amit a tudomány a mai napig nem tud mesterségesen előállítani. Jézus az, aki adja ezt az életet. Az ember szelleme olyan, mint az Úrnak a lámpása. Megvilágítja az embernek egész belsejét.

Példabeszédek 20,27.

27. Az embernek szelleme az Úrtól való szövétnek, megvizsgálja a szívnek minden rejtekét.

Olyasmi ez, mint amikor az ember a sötétben vesz egy gyertyát, s azt meggyújtja a lángját, hogy annál lásson a sötétben, hogy megtudja, mi lakozik ott a sötétben. Vagyis az embernek a szelleme hasonlít az Ige alapján egy kis fényességhez.

A próféta, akivel egyszer beszéltem, beszámolt arról, hogy látta, amint ezek a kicsi magzati szellemek – akik a 9 hónap előtt elhaláloztak, mert elvetélt az édesanya –, amikor eltávoztak a földről, kis világosságként mentek el.

Az angyalnak a kezében látta őket, mint egy ilyen kis csészécskét vagy egy kis mécses tartót, és azt a kis szellemet abban vitte haza az Úrhoz a mennybe. Vagyis a szellem hazatávozik. A fogantatásnál ugyanis Istentől leszármazik egy szellem a magzatba, és ez a szellem kerül az emberbe.

Amikor Keresztelő János beszélt a világosságról, ő azt tanította, hogy nem én vagyok az igazi világosság, én csak azért hívattattam, hogy megjelentsem, ki az, aki az igazi világosság. Jézus viszont így vall magáról: Én vagyok a világ világossága. (Ján. 8,12) Szó szerint értette ezt.

Azt is tanította Jézus, hogy ez a világosság szó szerint jelenti az életet. Jézus volt ennek az életnek és ennek a világosságnak a hordozója, még akkor is, amikor itt a testében élt a földön. Az átváltozások hegyén a testéből előáradt ez a dicsőség. Kiáradt és nagyobb volt annak a fénye, mint a nap a teljes erejében. Ámen.

Vagyis minden egyes imádságot fogadnak a mennyben, azért, mert ez a világosság részben megvan bennünk, a bensőnkben. Ez az örök élet. Ha az ember tudná, hogy merre van a menny, és el akarna oda jutni, akkor millió fényévek kellenének, míg oda el tudnánk utazni. De a gondolatainkban és a szellemünkben egy szempillantásban ott termünk. Mert megvan annak a módja, az a metódus, hogy miként lehet kommunikálni ezzel a másik dimenzióval.

A menny az tehát ennek az ősi, eredendő világosságnak a dimenziója. A zsidók évezredek óta élnek ebben a világosságban. Az egyik rabbi, Mank mondta, hogy Isten elvette ezt a fényt az e világi gonoszoktól. Visszavonta a fényét, és megtartotta az igazak számára, hogy élvezhessék majd azt az elkövetkezendő életben.

Furcsa a számunkra ez a fajta világosság, akik ebben a világban születtünk. Ez az ősi világosság, eredendő világosság vagy igazi világosság az igazaknak van fenntartva, majd az elkövetkezendőkre ebben élhetnek. Mert volt ez a világosság mielőtt Isten a napot, a holdat és csillagokat teremtette volna, ez már megvolt.

Mit történt ezzel az ősi fénnyel? Hova rejtette el Isten? A zsidók azt mondják, hogy a tórában van elrejtve. Ez a világosság Isten Igéjébe van elrejtve, úgy, hogy az ember nem látja elsőre. A gondolat mögötte pedig az, hogy Isten nem akarja, hogy a világ gonoszai részesedjenek ebből a világosságból. Ezért rejtette el.

Jézus neveztetett az Igének is. A mi új lakhelyünk Jeruzsálemben lesz, amiről olvassuk, hogy ott nincs szükség a napra, a holdra vagy a csillagokra, hogy azok világítsanak. Mert a Jézus lesz ennek a szövétneke és Isten maga lesz a világossága.

Tanultunk arról is, hogy létezik a sekina dicsőség. Az a világosság, az a dicsőségfelhő, ami nappal felhőoszlopként jelent meg, hogy ne perzselje őket a nap; éjszaka pedig tűzoszlopként, hogy világítson és melegítse őket. Az Úrnak a sátra fölött is ott volt ez a dicsőség, és a szövetség ládájában is ott volt ez a dicsőség. A szentek szentjébe volt bezárva.

Ha a főpap nem állt igaz módon Isten előtt, egy kötél volt a bokájára kötve arra az esetre. A függöny az 30 cm vastag volt. Ha a kis csengettyűk nem szóltak többé, miközben végezte a szolgálatát, akkor ki kellett a kötéllel húzni a holtestet. Valaki másnak kellett betölteni a főpapi tisztet abban az évben. Istennek ez a jelenléte, ez az eredendő világosság lakozott ott.

Mi egy idődimenzióba bezártan élünk, egy időzónában élünk itt a földön. A kozmosz szó eredetileg nem csak a mi földünket, hanem az egész világmindenséget jelöli. Egy hétezer évre terjedő időintervallumban élünk ebben az időkorszakban, itt a földön. És ebben az időkapszulában, a hétezer év végén az ördög le lesz vetve a földre a mennyei helyekről. Soha többé nem lesz képes onnan kimenekedni.

Az Ésaiás könyvében olvasható, hogy ez a világosság, a gyógyító kenet a kezeinkben van. Ez Isten élete és növekszik. A szolgálók ezzel a fajta kenettel vannak felkenve, hogy szolgáljanak vele. Fénysugarak áradnak a kezéből.

János 1,3-5.

3. Minden Őáltala lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.

4. Őbenne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága;

5. És a világosság a sötétségben fénylik, a sötétség azonban nem keríthette hatalmába azt.

Ez az az eredendő világosság. A sötétség nem képes elnyelni azt vagy befogadni azt, azért, mert az egy más dimenzió.

2Korinthus 4,4.

4. Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges Evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.

A dicsőséges Evangélium egy világosságot hordoz magában. Ez az az Ige, amit mi hirdetünk. Az Igében van ez a világosság, nem az emberben, nem az ember elképzeléseiben, nem a filozófiák hordozzák ezt a világosságot, hanem az Ige hordozza ezt a világosságot.

Azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy ez első misszionáriusunkat kiküldjük majd, hogy hirdesse az Evangéliumot. Ez természetfeletti, mert mondtuk, hogy kiküldjük és a költségekről gondot viselünk. De az Úr fogja tenni, az Úr fizeti ezt.

Persze, használ minket benne. Kubába fog menni és a dollár ott illegális igazából. Nem is mondtam neki előtte, de tudtam, hogy Euróval kell, hogy menjen, azt kell majd használnia. Tegnap pedig, ahogy vakargattam a buksimat, annyi Eurót kaptunk adományként! Több helyről bejöttek az adományok rá.

Kérdeztem magamban, hogy vajon Uram mi a célod ezekkel az Euró bankjegyekkel? És ez természetfeletti volt. Aki azt adta, minden kötés, ami volt az életén, megtörte ezzel. Ez egy óriási dolog, mert az Úrnak célja van ezzel a küldetéssel. A Szellemet fogjuk követni.

Amikor én misszionárius voltam, egy asszonynak az Úr megadta a nevemet, és az illető pénzt tett le a nevemre anélkül, hogy ismert volna. Ha követi az ember a Szellemet, akkor az valóban egy természetfeletti élet.

Óriási dolog az, hogy az ember képes hallani az Úrtól és képes követni ezt a vezetést. Óriási élet. A hústest nem szereti ezt tenni. Bármiről van szó, nem szívesen áll be a szellemi vonalba. De az Úr, ha szól, és mi azt meghalljuk, akkor megvan annak a pénznek a rendeltetése. Hallelújákkal köszönjük Istennek.

Isten azért lesz képes használni őt, mert olyan régről velünk van már és beszéli az anyanyelvét. Onnan való, Kubából jött közénk Karlos. Már volt négy évvel ezelőtt is otthon, újjászületett általa a családi köre és a kezéből ki fog jönni ez az áldás. Pár millió ember is újjászülethet könnyedén.

Velem is ez történt Csehszlovákiában. Én is magam léptem arra a földre, neki pedig már megvan ott a családja. Ez a világosság. Ő elfogadta a küldetést, hogy elmegy, ez volt kb. egy hónapja és látod, hogy Isten hogyan illeszti egybe a részleteket?

Kapott egy küldetést Istentől, hogy menjen és utána Isten küldött olyanokat is, akik őt elküldik. Ezáltal áldást tud bocsátani azokra, akik küldik őt. Amiért megyünk, hogy ezt a vakságot… Az e világ istene megvakította a hitetlenek elméjét, ez az e világ istene.

Mi itt élünk, ebben a sötétségben élünk, ebben a világban, mi nem a mennyben élünk még. Ezért lesz a gyülekezetnek elragadtatása, illetve feltámadása. Nem akarja, hogy az Ő igazai, az Ő újonnan teremtett teremtései elpusztuljanak együtt a világgal.

Meg fogja őket tartani a haragtól, megmenti. Nem akarja, hogy a korrupcióban vegyenek részt az övéi, hanem azt szeretné, hogyha ebben a világosságban lennének, adakoznának és az Evangéliumot vigyék előre.

Karlos sem tudna menni ezt a munkát végezni, ha nem tudná, hogy hogyan kell az újjászületést szolgálni vagy hinni a kézrátételben. Isten nem képes a tudatlanokat, a szellemi tudatlanokat kiküldeni szolgálatra.

Ebben a világban tehát vannak – ezt mondja az Úr –, akik gonosz utakon járnak. Innen is elcsípik a pénzt, meg onnan is, és az Úr azt mondta a példázatban, hogy azok, akik a világban vannak, ügyesebben működtetik az ő rendszerüket, mint ahogy mi működtetjük az isteni rendszert a földön.

A keresztények, a világi rendszerben próbálnak érvényesülni, meg sem próbálják az isteni mechanizmusukat működtetni. Időbe telik persze felnövekedni az Úrban és időbe telik felfejleszteni a hitünket. Vannak, akik visszamentek a világba. A világot szeretik, ahogy Pál mondja. Megvan bennük a világ szeretete, nem az Úr szeretete van meg bennük.

Isten királysága most már teljes működésben van mibennünk. Nem majd fog működni valamikor. Ezért hoztam ezt a példát, hogy lássátok, hogy Isten királysága miként működik az Ő rendszerében, hogy az emberek szükségeit betöltse. Kell két hívő, aki megegyezik [egy akaraton imádkozik] a küldésben.

Az én próféciám már közel 40 évvel ezelőtt elhangzott fölöttem. Igazi prófécia volt, valós prófécia volt. Afrikából volt a pásztor, 8-10.000 hívővel, abban az időben. Ki tudja, mekkora nagy lett az a gyülekezet. Olyan dolgokat mondott el ott szellemben, amit senki nem tudott.

Azt mondta, hogy Isten pénzét fogod kezelni. Milliókat. Szétosztani és adakozni. Ez az előlépéshez kell. És Karlos nem az egyetlen, aki ki lesz küldve, mert fizettünk más repülőjegyeket is: a Thaiföldi utunknak a jegyeit, aztán az apostolunk, aki jön, annak a jegyét. Mindezt a Szellem vezérletét követve tettük.

Nekem is kell követnem a Szellemet és a szolgálóinknak is kell. Nagyon szeretek segíteni az embereknek, ha mutatja a Szellem. Nektek is, ott, ahol vagytok, azon a szinten el kell ezt kezdeni. Nagy mulatság ez, amikor az ember látja, hogy micsoda nagy növekedés jön vele.

Én 36-38 éve teszem, mintegy jó példa állok előttetek ebben. Előtte is adakozó voltam, még amikor a tengeren túl éltem. Nem ebből a világból valók vagyunk, de ebben a világban élünk. Kell, hogy legyen egy munkahelyünk, ahonnan vesszük a magot, hogy vethessünk, és eljuthassunk valahova.

Nem túl sokan vannak, akiknek azt kell végigjárni, amit én jártam. Kétszer is el kellett hagynom mindent, de egy dicsőséges életet hozott. És örülök annak, hogy itt lehetek. Tudod-e, hogy miért van az, hogy vannak, akik ma nincsenek itt?

Egy démon az oka. Ez a démon pásztorokat támad meg, kiszárítja őket, hogy már a gyülekezetbe se akarnak járni. Szolgálókat támad meg. Most megkötjük ezt a démont, a Jézus nevében! Megtörjük az erejét minden pásztor felett, minden szellemi kapocs felett a gyülekezeteinkben! Tegnap is megtettük a hatalmi részt.

Ezek a kis javaslatok, amelyekkel előáll, tegnap kitisztítottuk a teljes házat. A démonoknak ugyanis javaslataik vannak, sugallataik vannak gondolatok formájában. Javaslatokkal áll elő. Ezt meg ezt kellene... Meg kell tanulni az Úrnak a hangját, hogy az hogyan szól, és a más hangoknak, sugallatoknak pedig ellenállni.

A gondolati birodalmunkba lép be így. A mindenható Isten pedig átpásztázza a gondolatainkat. Mit jelent az? Közvetlen kommunikációban vagyunk vele. Azt mondod, hogy Isten nem hallott meg engem. Te nem mondhatod ezt komolyan!

Először is Ő benned van. Mert egy elvegyülés történt a szellemedben az Ő Szellemével. Egybekeltetek. Mivel még élsz itt a földön, ezért nem vagy a mennyben. De a gondolataid közvetlenül fel vannak párhuzamosítva a mennybe. Mint például a gyógyulás is.

Amikor jönnek ezek a rossz gondolatok, ne vádold magadat érte. Mert ezeket ez a démon lövöldözi rád, hogy például soha nem fogsz meggyógyulni ebből. De ezeket a gondolatokat nem jó gondolni.

Tegnap is elmondtam a példát, ami Nathan fiammal történt. Egy kétemeletes magasságban volt és játszott. Leesett onnan a magasból és eltörte a karcsontját. Be kellett vinnem a kórházba. Visszafelé azon gondolkodtam, hogy miért történt ez meg vele? És tudod mit mondott az Úr? Hogy ezen többet ne gondolkodjál! Elkezdtem máson gondolkodni, mert hitben kell maradnom, hogy a törött teste meggyógyul.

Ha nem különíted el magadat a korrupt emberektől, akkor az a korrupció beléd fog ivódni. Én elkülönítetten élem az életemet, még prédikátoroktól is. Mert TV-ben lehet látni őket, a műholdas sugárzásokban, 90%-ban hordalék műsor, 40%-a pénzgyűjtögetés. Keresztény csatornák, 24 órás sugárzásban. 40-50 műholdas sugárzás, mindenféle nyelven lehet nézni.

Jób 38,15. 19.

15. Hogy a gonoszoktól elvétessék világosságuk, és a fölemelt kar összetöressék?

19. Melyik út visz oda, hol a világosság lakik, és a sötétségnek hol van a helye?

Tehát a gonoszoktól elvétetett a világosság és a sötétség lakhelyén lakoznak. A világosság az egy keskeny ösvény, az egy útvonal. A sötétség az pedig egy hely, ahol lakoznak. A fény 186.000 mérföld/sec sebességgel terjed. Tehát a fény az mozgásban van, óriás sebességgel megy. A sötétség az egy hely. Az energia és a világosság hiánya, az a sötét hely.

Ezt a világosságot szinonimaként lehet helyettesíteni az élet szóval is. Az ember próbálja ezt az életet önerejéből produkálni, de nem sikerült még soha, mert hiányzik egy komponens. Mi hiányzik? Az a világosság kell hozzá. Mert ez a világosság volt, ez az élet volt az emberek világossága, ahogy mondja az Ige. (Ján. 1,4) Ez az univerzumnak az élete.

Van különbség abban, hogy amikor pünkösd napján – ha ott lettünk volna –, láthattuk volna a tüzes lángnyelveket leszállni, azután különbség van a sekina dicsőség, a megjelent dicsőség, a templom fölött a tűz és különbség van az e világban visszaverődött fény között.

Az eredendő világosság – amit Isten a teremtésekor előszólított –, el lett rejtve ettől a világtól, és egy másfajta világosságot adott Isten nekik. A világosság a világító testek által jön elő, az égboltozat által jön elő, ami más dimenzió.

Amikor az [újjászületett] ember meghal, a benne lévő világosság egy másik dimenzióba lép át. A mennybe megy fel Krisztushoz, és ott találkozik a szeretteivel. Vagyis a világosság visszatér a forrásához. Ebben a világban egy harc folyik.

A tanítások egy új kijelentést fognak hozni nekünk, ha megértjük mindazt, hogy mi az, ami bennünk, keresztényekben lakozik. És a világosság, fény formájában, hogyan vihető kézrátétel által a betegek testére, és miként gyógyulnak azok, ha megértjük.

Ésaiás 14,12.

12. Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, aki népeken tapostál!

A hajnalcsillagról beszél, ami egy visszavert fény. Lucifer, az ő szépségében annyira csodálta önmagát, az ő dicsőségében és fényében annyira gyönyörködött, hogy azt mondta, hogy én olyan szép vagyok, ragyogok, mint Isten.

Hogy az én világosságom legalább van olyan jó, mint Istené – mondta –, és még jobb is leszek annál, és kezembe veszem a dolgokat. Ezt hallottam már máskor is. A hibát, a tévedést ott követte el, hogy nem volt tisztában azzal, hogy ki a világosság forrása.

Úgy gondolta, hogy Ő a világosságnak ez a forrása. De ő csak a visszaverődése, tükröződése volt annak. Ma is egy nagy tévedés ez, ha valaki így gondolja. Végül is az ő neve sátán lett, ami sötétséggel egyenértékű.

Isten azt monda, hogy Ő teremtette a testet, az én szellemem és az én testem Istenhez tartozik. Ezt mondja a Korinthusi levél. Miért mondja ezt az Írás? Lucifer esetében az történt, hogy belülről kiégett.

Mi sem gondolhatjuk azt soha, hogy a bennünk lévő eredendő világosság, amit Istentől kaptunk, hogy azzal valaha is nagyobbak lehetnénk Istennél. Növekedhetünk, és ha feljutunk majd a mennybe, ha odakerülünk, akkor dicsőségünk olyan lesz, mint a csillagok dicsősége. A feltámadt, megdicsőült testünk ragyogni fog, mint a csillagok.

Egyre inkább Istenhez hasonlóvá kell válnunk, mert a szeretetben növekednünk kell. Ő a Szeretet. Nem úgy van, hogy Istennél van szeretet, vagy Istennek van szeretete, hanem Ő maga a Szeretet. Abban a szeretetben, mindaz, amire valaha vágytál, és szeretethiányt érzékeltél, mindaz be fog teljesedni.

Ebből a felállásból, ami az ördög és Isten között volt, a mai napig van egy harc a világosság és sötétség között. A mi világosságunk az egy robbanásszerű világosság, visszatérve Ádámnak az esetére. Az eredendő világosság azonban már ott volt előzőleg. Isten maga a világosság. A kezdetekben azt mondta Isten, hogy „én világosság”.

Nem azt mondta, hogy legyen, hanem kijelentette, hogy én jelenlétem a világosság. Ezért szeretjük annyira az imádatokat, a dicséreteket, mert annak a világosságnak a jelenlétét hozza. Az eredendő világosságot, mert Isten szereti az Ő imádatát. Ez volt az egyik késztetésem, mikor újjászülettem, élveztem ezt az imádatot.

Soha egy összejövetelt nem hagytam ki, mert annyira szerettem Istennek ebben a jelenlétében lenni. Istennek ezt a jelenlétét képesek vagyunk kinyilvánítani magunkból bizonyos mértékekig. Az 1Korinthus 15-ben olvashatjuk, hogy elvettetik a romlandó test és megjelenik a romolhatatlan test. Erre majd máskor térünk rá, de most mondtam eleget ebből.

A negyedik napon megteremtette a napot, a holdat, a csillagokat és az embernek adta azt az áldást, hogy ebben a világosságban részesülhet. Mi ehhez a dimenzióhoz kötődünk. Időintervallumokat szabott az embernek, ezer éves léptékekben.

Akkor visszavonhatta az Ő eredendő világosságát, és csak a mennyre terjesztette ki azt. A megigazultság fiainak, a világosság fiainak nevezi őket a Biblia. Az Ige mondja:

Efézus 5,14.

14. Annak okáért mondja: Serkenj föl, aki aluszol és támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus.

Mikor a feltámadásunk eljön, a Krisztus, akkor kapunk világosságot. Az egyik tanítónak, akit én elég sokat hallgatok, volt egy álma fiatal korában. Pünkösdi neveltetést kapott. Az elragadtatást láthatta és elmondja, hogy az egy szempillantás műve lesz.

Inkább úgy mondom, hogy a feltámadásunk, mert a mi feltámadásunk is egyben, mert rögtön megkapjuk a megdicsőült testeinket. Az a tűz, az a világosság, amit Jézus fog hozni a visszajövetkor, az hatol be a bensőnkbe és az által lesz az az átváltozás.

Azon is gondolkodnak a tudósok, hogy esetleg ez a hatalmas fénykiáradás nem okozza-e majd a földi mágneses mező megváltozását és ez által az elektromos mezők is másként működnek. Isten nem akarja, hogy a megpróbáltatások idején az Ő gyermekei itt a földön pusztulást szenvedjenek, és romlásban részesüljenek.

A világosság az egy szinonim szó lehet az élettel. A villanykörtének a fénye például honnan jön elő? Valamit ahhoz előbb valamit el kellett égetni, vagy el kellett, hogy pusztuljon. Az eredendő világosság, az pont az ellentettje ennek. Soha ki nem fogyó, véget nem érő forrásból származik. Akkor tudja az ember igazán majd, ha az Úr jelenlététben lesz.

A Szent Szellemnek az ilyen megnyilvánult jelenlétében olyan könnyű elfogadni például a gyógyulásunkat. Ezért nem tudom igazán megérteni azokat, akik nem jönnek vissza ebbe a jelenlétébe Istennek, amikor fel is hívja a figyelmünket a Szentírás, hogy el ne maradjunk az egybegyülekezésekről. Mégis elhagyják a helyüket, és nem jönnek el ezekre az imaalkalmakra, konferenciákra és összejövetelekre.

Ennek a világosságnak nincs kezdete és soha nincs vége. Az a világosság, ami itt a földön most jelenleg érzékelhető, az pedig mind el fog égni benne. Tudjuk ezt a 2Péter leveléből és tudjuk a Jelenések könyvéből, hogy a földet Isten újra fogja teremteni. Aztán az új Jeruzsálemmel együtt le fogunk szállni a földre, és a mi világosságunk ez az eredendő világosság lesz majd, abban a városban. Ámen.

Mi a sötétség univerzumában élünk most. Isten pedig a világosság univerzumában, vagy a megigazultság, igazság univerzumában van. Választott nemzetségnek nevez minket az Ige:

1Péter 2,9.

9. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el titeket;

Kiválasztott minket arra, hogy ebben a dicsőséges fényben, világosságban lehessünk, és hogy lehessen ez az áldott reménységünk. A Titus levele ír erről.

Titus 2,13.

13. Várván ama áldott reménységet és a mi nagy Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését;

Ez a feltámadásunk, elragadtatásunk. Aztán majd lesz egy második eljövetelünk az Úrral, amikor a világnak megjelenik, a hajnalhasadás, a hajnalcsillag. Akkor mi már együtt jövünk vissza az Úrral. Hallelúja!

Ahogy egyre közelebb kerülünk az időknek a végéhez, vannak olyan jegyzetek, amiket soha nem prédikáltam, és végül kidobom őket a szemétbe. Ilyen vastag stóc. Nézzük tehát a:

1Korinthus 15,38-44.

38. Az Isten pedig testet ád annak, amint akarta, éspedig mindenféle magnak az ő saját testét.

Nem azt a testet fogjuk majd felölteni, amit elvetettünk előtte, arról van szó.

39. Nem minden test ugyanaz a test, hanem más az emberek teste, más az állatoké, más a halaké, más a madaraké.

40. És vannak mennyei testek, és vannak földi testek; de más a mennyeiek dicsősége, és más a földieké.

41. Más a napnak dicsősége, és más a holdnak dicsősége, és más a csillagok dicsősége; mert csillag a csillagtól különbözik dicsőségre nézve.

Ugye, a csillagoknak más és más a ragyogásuk, a világosságuk, a csillogásuk.

42. Éppen így a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban.

43. Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben.

44. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik szellemi test. Van érzéki test, és van szellemi test is.

Ahogy Jézus a falakon tudott átmenni. Van érzéki test és van szellemi test. Mi megdicsőült testet fogunk magunkra ölteni, amilyen Jézusnak is van most. Így leszünk képesek a világosság elé lépni, amely a mi mennyei Atyánké. Van ennek köze a gyógyító kenethez is, amely a kezeken keresztül nyilvánul meg. És Ő az igazi világosság.

János 1,1. 4-5.

1. Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige.

4. Őbenne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága;

5. És a világosság a sötétségben fénylik, a sötétség azonban nem keríthette hatalmába azt.

Ő volt a világosság, az eredendő világosság. A Biblia felszólít minket, hogy mi ebben az igazi világosságban járjunk. Tudjuk, hogy Isten meghallgatja az imáinkat, mert érzékeli a gondolatainkat. Azok is az eredendő világosságból ébrednek, mert amúgy az embernek az agya olyan, mint egy gép. Mint egy gép, úgy működik.

Nekünk a Szellem által kell, hogy működjön az agyunk. Tudjuk, hogy a szellem azonban nem elme. A Szellem a szellemi birodalomban működik. Mi a Szellem? Az eredendő világosságnak a megvilágosodása. Az Ószövetségi próféták kaptak ebből a világosságból látásokat, kijelentéseket a jövőre vonatkozólag.

Zsoltár 90,8.

8. Elédbe vetetted a mi álnokságainkat; titkos bűneinket a Te orcádnak világa elé

Ebben a világosságban minden láthatóvá válik. Amit szeretnék kihangsúlyozni, hogy mi össze vagyunk kötve ezzel a világossággal, mert mi az Ő jelenlétében vagyunk. Mi az Ő világosságából születtünk meg. Az új teremtés ebből a világosság jön elő, mindamellett a saját egyéniségünket is megőrizzük, azt is hordozzuk. Megdicsőült testünkben fogjuk meglátni Istent úgy, amint Ő van.

Zsidó 4,11-13.

11. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essék.

Van a hit és van a hitetlenség. A hithez a világosságon keresztül tudunk kapcsolódni.

12. Mert az Istennek Igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a léleknek és a szellemnek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek gondolatait és szándékait.

13. És nincs oly teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenek meztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akinek számadással tartozunk.

Az igazság az, hogy nem saját magunkból élünk, hanem folytonos megfigyelés alatt állunk a másik oldalról. Ez egy bátorító gondolat lehet az embernek, vagy egy következő gondolat lehet már. A Biblia biztosít minket arról – az Úr szavai –, hogy veletek leszek a világ végezetéig.

Még egy óra lehetne, amit mondanék, de itt felfüggesszük ezt a gondolatsort. Még fogunk ezen a gondolatsoron munkálkodni. Vannak olyan gondolatok, amelyeket itt az eredendő világossággal kapcsolatban meg lehet említeni. Például azt, hogy ennek a világosságnak nincs árnyéka. Teljes a szeretettel.

Minden, amit keresünk az életben, a házasságban, a gyerekekben, a családban, az egy morzsányi vagy egy porszemcsényi ahhoz a tengernyihez, amit nem lehet elmondani szavakban – az Ő szeretete.

A bibliaiskolai időkben egy ilyen fénysugárnyaláb járt át, világított át Őtőle. 36 évvel ezelőtt kaptam erről egy igazi kijelentett megértést. A Nehémiásból olvastunk tegnap verset, a 9,6-osban, ahol a mennyei seregekre utal, hogy a mennyei seregek is dicsérik Őt. Ez mit jelent? Nemcsak mirólunk szól a birodalma.

Nehémiás 9,6.

6. Te vagy egyedül az Úr! Te teremtetted az eget, az egeknek egeit és minden seregüket, a földet és mindent, ami rajta van, a tengereket minden bennük valókkal együtt; és Te adsz életet mindnyájuknak, és az égnek serege előtted borul le.

A seregek ott mennyei seregek, angyali seregek. Az Énok könyvében azt lehet olvasni, hogy száztrillió számnyi angyali lények mozognak ezekben a seregekben. Néhányuk elhibázta a döntését. Luciferhez pártolt át, tegnap ezen is időztünk.

Amint az a Noé napjaiban volt, úgy lesz az az utolsó napokban. Azt tudni kell, hogy hogyan volt akkor. Majd erről még egy picikét fogunk érintőlegesen szólni. Minél több kijelentésünk van, a megértéseinkben a sötétségből ki tudunk jönni a világosság felé. Ez a föld ítéletet fog kapni. Ez a második teremtés már.

Az egész univerzum, a kozmosz ítéletet kapott, nem a föld, az egész világegyetem. Ez a háború most is zajlik. A menny és a föld között a kozmosz világában, a második egekben, ez a legjobb megfogalmazása ennek.

Ezért nagyon-nagyon segítségünkre van, ha az Úrnak a szent nyelvén, a Szent Szellem által megtanulunk imádkozni. Mert így ki tudjuk építeni a védelmünket a jövőre nézve. A Szent Szellem tudja ugyanis, hogy mik vannak ott.

Tegnap nagyon jó csapat imádkozott együtt. Lesz még egy ilyen pásztor- és imakonferencia egybevontan, április elején. Talán sikerül román nyelvre is lefordítanunk akkor, hátha ők is szeretnének becsatlakozni és hallgatni, tegnap nem tudták. A szlovák nyelvű tolmácsolás folyt.

Nagyon csendben vagytok, bekapcsolódtak a kerekek. Hogy mennyire nem tudtam ezekről régebben szólni. Gondolkodtam ezeken, milyen összefüggések ezek? Ezek a próféták, akiket most hallgatok, húsz éve végeznek ilyen igei ásatásokat a szavak világában. Könyveket írtak erről, de nincs időnk ennyi könyvet elolvasni.

A héber és a görög nyelvnek mesterszakértői. Tévedhetnek ők is, szó nincs erről, és ha tévednek, az is rendben van. Lehet, hogy az embernek van a birtokában tudás, és rosszul kerül elő, rossz interpretációval. Nem követhetem meg őket semmilyen formában. Nagy tudásúak.

Amikor így tanulok valamit és tegnap használtuk is azt. Tanultunk most erről az eredendő világosságról és ezt is fogjuk használni. Ezt a világosságot, ha megértjük, használhatjuk arra, hogy a világot szabaddá tegye. Mert bennünk van. Fénysugarak formájában jön elő belőlünk. Befogadjuk a Szent Szellemet, és elkezdünk szólni nyelveken.

Az elején tapasztaltam, hogy ahogy az utcán mentem, sikítottak az emberek, amikor megszabadultak a démonjaiktól. Sötét területen voltam. Most már az ördög ki is költözött a városból. Hálákat adunk Istennek, ugyanez a helyzet veled, te is hordozod ezt a gyönyörűséget.

Álljunk fel és mondjuk együtt: Köszönjük mennyei Atyám, Jézus nevében a Szent Szellemet. Ez egy fénynyaláb, amely kiárad belőlem. Az eredendő világosság, Jézus világossága, Jézusnak az élete a rabokat szabaddá teszi. Ahogy az utcán megyek végig, vagy ahogy autóval megyek, az embereket szabaddá teszi. A vakság elhagyja az értelmüket, a jézusi kijelentés jön hozzájuk. Az Úrhoz fordulnak és üdvösséget fogadnak.

A szavaitok egy kicsit olyanok voltak, mintha földre esnének. Harminc évvel ezelőtt mondtam ezt, egy százemeletes épületet szólítottam életbe így. Mit próbáltak utána Brisbaneban? Fel akarták építeni a világ legmagasabb épületét, ahogy szólítottam. A szavaink ereje! És volt megszabadulás, ahogy egy autó elment mellettünk.

Mondjad: Velem is megtörténik ez, a Jézus nevében. Minden dicsőség az Úré. Ez az Ő kenete és az Ő fénye, ami ezt végzi. És az Úr fogja kijelenteni nekem a mennyben. Köszönöm Úr Jézus.

Azt fedezd fel, hogy te két világban élsz egyszerre. Hallelúja. Énekelünk most az Úrnak, és utána rátérünk az erős kenetre.

Valami kimaradt a jegyzeteimből. A torinói halotti lepelről a próféták azt is hiszik, akiket hallgatok, hogy az Jézus leple, hogy valóban a testét takarta be. Miért hiszik ezt? Mert amikor ez az eredendő világosság a testét érintette, hogy felöltse magára a testét, az egy ráégető hatással volt erre a lepelre. Akkora forróság keletkezett, hogy ráégett az arcvonása erre a lepelre. Tehát lenyomatot képezett ez az eredendő világosság.

Ugyanígy, amikor a zsebkendőkre a kezünket tesszük, a kézrátételnél kiárad ez a világosság. John G. Lake a leghíresebb apostol Afrikában, aki ezrével alapította a gyülekezeteket, nem azt mondta az embereknek, hogy itt van a kenet, hanem a Krisztus életét tapasztalhatjátok meg. És a kézrátétel által minden megtörtént köztünk.

Tehát ez a fajta eredendő világosság mindenre képes. Az utolsó napokban vagyunk. Növekedést fog ez hozni a mieinknek. Hogyan lehet növekedést hozni? Úgy, hogy a kezedet rá kell tenni valakire. Úgy növekszik. Ha nem teszed a kezed senkire, akkor nem jön elő ez a kenet. Én is ezt tettem mindenfelé.

Hisszük, hogy a Bangkokban várakozó 400 pakisztáni mind be fogják majd fogadni. Mi történik velük? Ez az eredendő világosság fogja őket meggyógyítani. Isten ezt így rendelte, hogy a szent kezeiteken keresztül ez a fénynyaláb, Krisztusnak az élete kijöjjön belőle. […]

Ez a világosság fel is építi a testünket, ezért használjuk ezt. Jézus is használta, vakoknak a szemét nyitotta meg, nyomorékokat gyógyított meg. Mi adta a gyógyulásukat? A világosság! Szólta az Igét: vedd a te ágyadat és menj haza. A vaknak azt mondta, ne menj vissza közéjük, magadat vágd le azokról a hitetlen szálakról.

Láttam embereket meggyógyulni rákból. Miért veszítették el? Mert visszamentek a sötétségbe és ott visszakapták a kórt. A hit köré kell csoportosulnunk, és ahol az eredendő világosság ragyog, oda kell mennünk, mert az Úr gyarapodóvá tesz minket akkor. Megvan a terve az életeddel. Az Ő terve az, hogy téged is használni akar az Ő dolgaiban, és ez csodálatos.

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL