2014.02.27.  

 

A HIT MÉRTÉKE 4.

Jim Sanders élőben elhangzott tanításának nyers szövege
2014. február 23.

 

A Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 1-es versével fogjuk kezdeni a mai tanítást. Vissza fogunk kanyarodni egy kicsit az elmúlt heti tanításokra, a szellemi hatalmunkra. Az Úr ezt szeretné.

Zsidó 11,1.

A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.

A hit a reménylett dolgok valósága és a nem látott dolgokról való teljes meggyőződés. Ez a most hit, a jelen idejű hit, amely egy cselekvést is hoz magával. Van tehát a hitünknek egy bizonyos komponense.

A hitünk biblikus tényeken nyugszik, a Biblia Igéjén. Azután a testünk is diktál nekünk bizonyos tényállásokat, a testnek tünetei vagy állapota. Vagyis van a szellemi igazság oldala, és a fizikai testünk diktálta helyzet.

Amikor az Úrról beszélünk, akkor mindenképpen szólunk a gyógyulásról. És ez nem olyan dolog, ami majd megtörténik, mert a most hit kijelenti, hogy most megvan a gyógyulás. Amikor az Igén cselekszünk, akkor jelen időben elvesszük azt, most elvesszük, és ezért megvan nekünk az, amit kértünk.

Ha úgy hisszük, hogy Isten majd megcselekszi, meg majd meggyógyít minket, és jövő időre kihelyezzük, akkor az nem a hit munkája. Mert a hit nem várakozik valamire, a hit látja, hogy úgy van és elveszi.

A hit szellemi eledelből táplálkozik. Azok az Igék, amelyet én szólok néktek, Szellem és élet.

János 6,63.

63. A Szellem az, aki megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, Szellem és élet.

A Példabeszédek 4-ben azt is írja, hogy az Ő beszédei orvosság a mi számunkra.

Példabeszédek 4,22.

22. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség.

Isten ad egy testet számunkra a földi életünk során és ennek a testnek vannak fizikai tényállásai. És ehhez kell hozzávenni a fizikai tényeket, a szellemi birodalom tényállását, mert az Ő Igéje örök alapokon nyugszik, megalapozottan és nem fog megváltozni.

Jézus jött és Ő volt az, aki élő Igeként megjelent a testben. Isten maga volt ez. Tehát nem a mennyei Atya Isten, de Jézus Isten. És testet kellett, hogy öltsön ahhoz, hogy legálisan, jogszerűen itt tartózkodhasson a földön köztünk.

Ehhez asszonytól kellett születnie. Tehát ez is egy tény, amin a hitünk alapszik. Gábriel, amikor küldetett és Isten Igéjét szólta, Mária megkérdezte, miként lesz ez nekem? És a válasz az volt rá, hogy a Szent Szellem száll tereád.

A Szent Szellem a mi birodalmunkban lakozik. A Szent Szellem száll tereád, és beárnyékol téged. És ezen az Igén Mária hitben cselekedett, mert azt válaszolta, hogy legyen nékem a te beszéded szerint. És így lett neki. Ezt válaszolta ő és ezt tesszük mi is.

Kijelentjük, hogy nekünk a Te Igéd szerint legyen az életünkben! És ebben a pillanatban, amikor a beleegyezését adta, megfogant a méhében Isten Igéje. A Szent Szellemtől fogant. És mivel így fogant Jézus, ezért az Ő vére pontosan olyan [tiszta] volt, mint az első emberé.

És ezért volt Ő a második Ádám. És soha nem lett volna képes meghalni, ha nem veszi magára a mi bűneinket, vagyis azt a poharat a Kertben. Akkor fogadta magába, mert Ő bűn nélküli volt. Ő áldozatként jött a földre, hogy a bűneinket magára vegye, mert az, amit az első Ádám elkövetett, azáltal bűn alá kerültünk.

Isten azt a parancsolatot adta [az embernek], hogy teljesítse be a földet és uralkodjon felette. Szaporodjanak, sokasodjanak, uralkodjanak a tenger halain és minden teremtett lényen. És Jézusnak ugyanilyen teljhatalmat adott Isten, de ez nem elkülöníthető Isten Igéjétől. Mert a hit hallásból, a hallás pedig Isten Igéje által jön hozzánk.

ISTEN KEZDEMÉNYEZÉSE

A mi birodalmunkban, ahol élünk, kétfajta gyógyulás létezik. Van az a fajta gyógyulási folyamat, amit Isten maga kezdeményez az ember életében. Erre mondok egy példát: amikor Pál még Saulus volt, a damaszkuszi úton ment, dühtől lihegve, hogy keresztényeket gyilkoljon.

Az Apostolok cselekedetei 26-ból azt is megtudjuk, hogy a zsinagógákba igyekezett, hogy ott összegyűjtse azokat, akik Jézus hívők, Messiási hívők. Akkor még nem voltak mások újjá születve, csak maguk a zsidók közül valók néhányan és visszajártak a zsinagógába. Istenkárom lásnak vélték azokat a szavakat, amiket a hívők mondtak, Jézust. Egy nagy fénynyalábban az Úr maga meglátogatta és üdvözítette Pált. Az Úr kezdeményezte ezt a találkozást.

Ugyanez a helyzet, amikor Isten felzavarta a vizet. Egy angyalt küldött oda Siloám tavához és 38 éve ott volt egy nyomorult, aki nem jutott be elsőnek soha a vízbe. De aki elsőnek bejutott, az meggyógyult. Jézus megkérdezte tőle, hogy akarsz-e meggyógyulni? Rögtön kifogással jött, hogy nincs senki, aki engem beemeljen a vízbe. Erre Jézus azt mondta néki, hogy vedd a te ágyadat, kelj fel és menj haza. Azt persze Jézus figyelmen kívül hagyta, hogy szombatnap volt. Való színűleg Jézus nem tudta, hogy szombatnapon a törvény szerint nem szabad az ágyát cipelnie.

Tehát látjátok, hogy Isten Igéjét mennyire csűri-csavarja az ember, a törvényben is miként lehet értelmezni? Jézus maga az Ige volt, Ő tudta a törvényt is, és pontosan tudta mit tesz akkor, amikor az emberi rendeléseket így megszegte! Ezek takanoc írások voltak. Vagyis hagyományok, hogy az egyik rabbi a másiknak mit tanított, emberi vélemények, vélekedések.

Talmudnak is nevezik ma. Négy alapvető takanoc van benne. Tehát, amikor én a rabbikkal beszélgetek, ők azt sorolják csak, hogy mi az, amit az előttük álló nagytiszteletben álló rabbiktól tanultak, hogy ő mit mondott, és neki mit mondott a felette való rabbi. Elolvassák a Könyvet is, három év alatt olvassák végig, de igazán nem az írott Ige szerint járnak. Néhányan igen, de nem mindenki. Emberi véleményeket keresnek.

Tehát az elsőszámú mód, amikor Isten kezdeményez valamit, mint ahogy itt is teszi gyakran. Természetfeletti módon meggyógyultok így sokan, csupán a helyeteken ülve. A gyógyítások ajándékai ezek.

A Szent Szellemnek kilenc megnyilvánulása van leírva az Igében. Az egyik [csoport] a gyógyítások ajándékai, a hit ajándéka, a csodatévő erők munkái. Ezek mindig úgy működnek, ahogy a Szellem hozza, ahogy Ő akarja, nem úgy, ahogy azt az ember szeretné. Bárkin keresztül képes így a Szent Szellem megnyilvánulni, aki a Gyülekezet tagja.

Egy prédikátor, aki Istentől elhívott és felkent a szolgálatra, s működik a gyógyító kenetben – különböző fajták vannak, különböző működések vannak –, az a Szent Szellem, aki ezeken a jelölt egyéneken keresztül gyakrabban megnyilvánul. Néhány prédikátornál bizonyos dolgokat gyakrabban látunk így.

Kezdetek kezdetén, amikor elkezdtem imádkozni, csak vesebetegekért imádkoztam (most is van gyógyító munka a vesére), és mindannyian meggyógyultak. Ezt megelőzően a szívben volt gyógyító kenet. Az én iskolámban, ahol engem tanítottak, azt mondták nekünk, hogy minden ajándékban legyen meg a hitünk, s ahogy a Szellemnek tetszik, úgy megnyilvánul.

Bár megfigyelhető, hogy vannak szolgálatok, ahol a Szent Szellem egy bizonyos területen, például a szemek csodáiban, vagy a süket fülek megnyílásában sokkal gyakrabban megnyilvánul, mint más területeken. Vannak evangélisták, akik ha imádkoznak, akkor leteheted előre a fogadást, hogy ott megnyílik egy süketnek a füle.

Én, amikor a segítőimet munkára fogom – nagyon szeretem ezt így, hogy mindenki benne van a munkában –, akkor bizonyos eseteket, bizonyos személyekhez viszek. A szklerózisban szenvedő betegeket egy bizonyos munkáshoz viszem és másokat máshová.

Bizonyos helyzetekben szükség van egy evangélistára. Vannak vidéki alkalmak, hogy egy vagy két evangélista van csak velem. Ők például elszántak arra, hogy téged meg fognak mozgatni. Addig tornáztatnak, amíg meg nem gyógyulsz. Isten csodatévő ereje közbelép és meggyógyít természetfeletti módon.

Hitre van szükség, hogy ebben az illető működjön. És hitre van szükség ahhoz, hogy az illető [beteg] elfogadja azt az ajándékot. Ha például egy ateista jön elő gyógyulásra, már az, hogy odajött, az Istennek elegendő hit arra, aki először van, hogy kapjon egy szabadjegyet a gyógyulásra, mert eljött az alkalomra.

Most a csontokban, a kezekben van gyógyulás és a prosztatában. Visszakanyarodunk oda, amit az Úr mondott. Van a második fajta csoportja a gyógyulásoknak.

Én Istent nem bírom rávenni arra, hogy kikényszerítsek egy gyógyulást, az az Ő hatalmi köre. Most is vannak az Ő kezdeményezésében gyógyulások, gyógyító ajándékok. Az interneten is kiáradnak ezek. Most az alkar csontban egy törött csontra van gyógyító munka.

A HÍVŐ HITE KEZDEMÉNYEZ

A következő csoportba azok a gyógyulások sorolhatók, amikor az illető hite kezdeményezi és veszi el a gyógyulást. Isten ugyanis azt szeretné, ha nemcsak a gyógyulás vonatkozásában, hanem az életünk minden területére kiterjesztve megtanuljuk hitből elvenni az áldásokat. Tehát a hitünket meg tudjuk tanulni használni az életben az anyagiakra, a bővölködésre, a vetés-aratás törvényére. Minden területén az életünkben hitből megállhatunk.

Angyali seregek vannak például akik, arra küldettek, hogyha mi az Igén cselekszünk, vagyis kiküldjük őket, ahogy az Igét szóljuk, akkor ők behozzák a pénzt. Vagy behozzák az illetőt, hogy üdvözüljön. Behozzák a gyülekezet tagjait, a piacról behozzák, és így tovább.

Tehát impartálásokra is sor kerül, mert ahogy az Igét szóljuk, az Ige hallásából neked hited lesz, a hit mértékében. Sokszor vannak hatalmas dolgok az alkalmaink során, amikor úgy történnek a csodák, hogy nekem kell egy óriási hitlépést tenni, kilépni hitben és kezdeményezni.

Az Úr minket a mai napon is a prófécia mozdulásaiban indít, és ha ez itt van, akkor ezt használnunk kell, mint ahogy van is arra Írás, hogy kegyelmet ad a szólásra, a szóló szavaira kegyelmet ad.

Úgy hiszem, hogy július utolsó heteiben az az apostol, akit meghívtam, el fog jönni hozzánk. Negyven éve szolgál, egyrészt a gyógyítások ajándékában működik, másrészt a prófétálásban egyéni szolgálatokat álld meg, a prófécia szavával bátorítja és buzdítja őket.

Ma ezt az Igét kaptam, az Úr a következő Igét adta: Zsidó 11,1 és utána az Efézus 4,11-et.

Amikor az ember elkezdi használni a hitét, akkor úgy kell imádkozni, hogy megkérjük az Atyát a Jézus nevében, s amit kérünk, azt elfogadjuk. Utána nem megyünk oda a pásztorhoz, vagy az édesapánkhoz, vagy az édesanyánkhoz, vagy a szomszédokhoz, hogy megvan-e, vagy nincs? Mert tudjuk, hogy megvan, mert befogadtuk. Elvettük.

Úgy írja az Ige, hogy amit csak kívántok, amikor imádkoztok, higgyétek, hogy mindazt megkaptátok, és meg lesz néktek. (Márk 11,24). A „megkaptátok” szó azt is jelenti, hogy azt elvenni, úgy, hogy azt megragadjuk. Vagyis akkor, ha megfogtad, megragadtad, akkor az megvan, a tiéd. Nem kell újra imádkozni érte, mert Isten nem süket.

Amikor még fiatalok a keresztények, akkor nagyon gyorsan jönnek a válaszok. Ha a csecsemő elsírja magát, akkor nagyon hamar kap megoldást, ugye? Megetetik és így tovább. De miután tinédzser korú lesz a babából, a gyermekeknél sem hagyjuk azt, hogy állandóan kérjenek valamit, ugyanazt újra és újra.

Amit kérünk, ott meg kell néznünk, hogy hol van a hitünk, a hitünk felett nem érdemes kérnünk, mert az csak csalódással fog járni. Magad képes vagy a hatalmadat gyakorolni, megdorgálni a hazug tüneteket, a fájdalmakat és így tovább.

Tehát engedd meg, hogy használjon téged az Úr. És a hitedet fogja használni más dolgokban is. A csecsemőket nem képes szolgálatra felkenni.

A Gyülekezetben Isten elhelyezte a szolgálati ajándékokat, és ezek a szolgálati ajándékok azért vannak, hogy működjenek is, nem azért, hogy titeket leuraljanak. Felkeni az Úr a szolgálatokat arra, hogy titeket vezessenek és tápláljanak, hogy az Úr útjain ti növekedhessetek.

Efézus 4,11 Igével kezdjük az Ige olvasását. Nem a King James fordítás szerint olvasom majd a Bibliából.

Efézus 4,11. New Living Translation

11. Ezek azok az ajándékok, amelyeket Krisztus adott a Gyülekezetnek. Apostolokat, prófétákat, evangélistákat, pásztorokat és tanítókat.

Ezekben a szolgálati ajándékokban ez az ötfajta létező szolgálat. Tudnunk kell, hogyha Isten ilyen elhívást vagy ajándékot ad valakinek, azt vissza nem vonja, meg nem bánja azokat, visszavonhatatlanok.

És mindenkinek van egy elhívása és ajándéka vagy ajándékai a Szellemtől. Ahhoz, hogy a helyedre kerülj és felnövekedj szellemben, s ezt a helyedet elvégezd, amíg nem mondja az Úr, hogy menj onnan tovább, addig ott kell maradnod.

Kenneth Hagint prófétának hívta el az Úr, de hozzácsatolta a tanító szolgálatot is. Tehát két szolgálati hivatala volt. És túl nagy hangsúlyt fektetett a tanítói szolgálatára, s a prófétai hivatalát elhanyagolta, így bajba került az Úrnál.

Az 1Korinthus 12,28-ban mondja, hogy Isten helyezett a Gyülekezetben elsőként, azaz első helyen állva az apostolt. Továbbá prófétákat, tanítókat és azután jönnek a pásztorok, s a különböző hivatalok még.

1Korinthus 12,28.

28. És pedig némelyeket rendelt az Isten a Gyülekezetben először apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul; azután csodatévő erőket, aztán gyógyításoknak ajándékait, segítőket, vezetőket, nyelvek nemeit.

A Róma 12-ben is meg vannak nevezve még szolgálati helyek.

Róma 12,6-8.

6. Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint, akár prófétálás, a hitnek mértéke szerint teljesítsük;

?7. Akár szolgálat, a szolgálatban; akár tanító, a tanításban;

8. Buzdító, a buzdításban; az adakozó szelídséggel; az elöljáró szorgalmatossággal; a könyörülő vidámsággal tegye.

Ezek szellemi dolgok. És ezek szellemi összekapcsolódásokkal is járnak. Ha például a hadsereget vesszük példának, ott is megvannak az elrendelt rangfokozatok, a sorrendek. Ezek pedig szellemi fokozatok, tehát nem fizikai, nem természeti dolgok, hanem szellemiek.

Van, amikor a Szent Szellem megnyilvánulásaira kerül a sor. Amikor kezdtem sok évvel ezelőtt, közel negyven éve, beszéltek nyelveken, magyaráztak körülöttem a hívők. A nyelvek nemei, a nyelvek magyarázata nagyon ment.

Volt ott egy híres evangélista és elkezdtek beszélni nyelveken. Folyton-folyvást csak ez ment, mintha elhanyagolták volna azt, amit ő mond. Figyelmetlenek voltak, tiszteletlenség volt ez a szolgálatra nézve, mert azok, amik ott folytak, mind a Szellemtől voltak.

De a pulpitusról magasabb rendű ajándékok vannak működésben. És kell, hogy legyen egy magyarázó. Nem olyan magyarázóról ír ott, aki a nyelveket magyarázná, hanem azt kell megragadni, megfogni, vagyis magyarázni, amit a Szellem akar tenni.

Tegnap például a pásztorkonferencián voltak gyógyítások ajándékai, tudás szava volt folyamatban és jött a prófécia. És ott volt, újra és újra jött. Én elköteleztem magam, hogy ebben változni fogok, mindenkit kiszólítottam a sorba, hogy vegyek ebből kijelentést, hogy mit mond a Szellem.

Van tehát a bölcsesség szava, ami a legmagasabb rendű, azután a tudás szava, és a szellemek megkülönböztetésének ajándéka; csodatévő erők munkái, a hit ajándéka, a gyógyítások ajándékai. Mikor kezdtük az alkalmat és imádkoztunk, már akkor ott voltak a gyógyító ajándékok.

Ezeket ki is szólítottuk, hogy melyik területek ezek, hogy mik gyógyulnak meg ma ajándékok által. Van, hogy ilyenkor megállok az alkalom során és kiszólítom az illetőt, aki azon a területen keres gyógyulást. Van, hogy ezt teszem.

Az apostol, aki jön hozzánk, ezt fogja tenni. Én kint így tanultam ezt. Tehát, hosszú évek megtapasztalásai adják azt, hogy képes vagyok magyarázni, hogy mit akar a Szellem végezni. Vannak, ahol csak felteszik a kezeiket, hogy őket ez a dolog illeti, és utána a prédikátor megy tovább és prédikál, egy helyi gyülekezetben.

Mint ahogy ma is itt vagyunk, és ahogy jön egy Ige vagy egy Írás… Az egyik pásztorunk jött tegnap és mondta, hogy ő ezt az Igét kapta. Lehet, hogy pünkösdkor majd gyakoroljuk ezt, hogy ez így menjen.

A János evangélium 14,1-3 versét kapta, de most nem fogunk odalapozni, mert megint kitérő lenne. De valóban egy házat készített nekünk az Úr, ez már nekünk elkészíttetett, benne vagyunk. Egy szolgálat van nekünk és az már elkészült.

Tehát nem úgy van, hogy mi majd Sionhoz megyünk, hanem mi már odajárultunk, benne vagyunk Sionban [Sion=Gyülekezet]. Ha a mennyben leszünk majd, akkor ez már nekünk készen van, Sion ott van, és ott fent a keresztények nézik, hogy mi zajlik itt lent.

Egy családtag ott fent értesült arról, hogy a fia újjászületett. Itt lent újjászületett valaki, azután elragadtatott a mennybe, és az volt az üzenet, hogy mond meg János édesanyjának, hogy újjászületett; vagy Péter anyjának szólj odafent, hogy újjászületett a fia. Vitték a hírt.

Tehát, mi a Sion hegye [Gyülekezet] vagyunk, és bizonyságai vagyunk ezeknek. Egy isteni királyságnak, egy szellemi királyságnak a tagjai vagyunk. De mi ebben a világban élünk, ahol az ördög e világ istene.

Jézus az egyik példázatában pont erre utal, hogy a világban lévők jobban működtetik az ő rendszerüket, mint a keresztények a mennyei birodalmat. Ebben a korrupt világrendszerben, amiben élünk, bajnokok vannak, akik a legjobban végzik a dolgukat. Nekünk pedig ebben a magasabb rendű királyságban, amibe beleszülettünk, itt kellene bajnokoknak lennünk.

Én ezért fogom az ítélet majd kapni és a pásztor is ezért kapja majd az ítéletet, hogy akik ránk bízattak, azoknak a szellemi növekedése milyen stádiumban van. Mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, és hinnünk kell, hogy Ő egy megjutalmazó Isten. Ő egy jutalmazó Isten.

A zsidókat megváltotta a törvény átkától, a törvénytől. Miért? Hogy a pogányok is bejöhessenek, hogy az Ábrahám áldását ők is elnyerhessék. Vagyis én az áldásokat elnyertem, holott nem zsidó vagyok, nem voltam soha a törvény alá rendelve.

Én reménység nélkül való voltam, elveszett voltam ebben a világban és ezért elfogadtam az áldásokat. Rólunk azt mondja az Írás, hogy gazdagok vagyunk, és azt is mondja, hogy minden a tiétek!

Róma 8,32.

32. Aki az Ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem Őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna Vele együtt mindent minékünk?

Nekünk itt van az Ige a kezünkben. A kapcsokat szeretné ma az Úr nektek elmagyarázni. Tehát Isten a Gyülekezetekben rendelte ezeket el.

Efézus 4,12-13. New Living Translation

12. Szolgálat munkájára, tökéletesítve a szenteket a Krisztus Testének építésére.

Az NLT fordítás, amit én olvasok most, a legdrágább fordítás olyan értelemben, hogy a legtovább tartott, míg ezt előhozták. A legköltségesebb kihozatalú. Ez nem a Bővített fordítás. Ha a Bővített fordításokat akarod tanulmányozni, akkor egy másik Könyv szükséges hozzá, hogy befogadja, olyan bővítetten mondja.

Tehát felsorolta az előbbi vers az öt szolgálati helyet, az Efézus 4,11-ben. Az ő felelősségük az, hogy felruházzák Isten népét azzal a képességgel, hogy a munkájukat végezzék és felépítsék a Gyülekezetet, Krisztus Testét. Ez az ő felelősségük.

És az ő felelősségük az, hogy felépítsék Isten népét, hogy képesek legyenek a szolgálatra. Tehát, hogy felruházzák olyan képességekkel, hogy ők képesek legyenek végezni a szolgálatot. Itt érti ez alatt az impartációkat, a keneteket…

Gordon Lindsay példája: csecsemőkorú volt még, amikor egy nagyon híres szolgálat arra járt és a kezét tette rá, s impartálás került bele. És lehetne ezt sorolni, hogy valaki híres szolgálat jött az útjukba, aki felruházta őket.

Nagyon erős kenet van a szemben, ki fog tisztulni a látásotok.

Tehát az időnket fecséreljük csak, ha eljárunk különböző helyekre, hogy megismerkedjünk ilyen és olyan fajta ideológiákkal. A 13. versben mondja:

13.  Ez mindaddig folytatódik, amíg el nem jutunk a hitünknek, és Isten Fia megismerésének egységére,…

Ez nem akadémikus jellegű tudás, hanem egy kijelentett formájú tudás, az epignosis azt jelenti, hogy eggyé válni Istennel, akit megismersz. Eggyé válsz vele, annyira megismered.

Mikor eggyé válsz az Igével, eggyé válsz Istennel. Tehát eljutsz...

13.  … Isten Fia megismerésének egységére, ami már az Úrban való felnőttkorunkat jelenti, elérvén ezáltal Krisztus teljességének mértékét.

Vagyis Isten azt akarja, hogy pont olyanná legyél, mint Jézus és pontosan úgy járj, ahogy Ő járt abban az erőben és abban a szeretetben. És ha itt nem szerezzük meg azt abban a teljességében, akkor ott fent ez a munka folytatódik, majd ott megszerezzük. Tehát a hasznunkra válik, ha itt a földön ebből minél többet veszünk magunkhoz.

Az Apostolok cselekedeteivel indulnak a Könyvek, amelyek a Gyülekezetnek szólnak. A négy Evangéliumban Jézus alapvetően a zsidóknak szól. Az Apostoli levelekből tudjuk meg, hogy mi az, ami a miénk, nekünk íródtak. Azokon kell meditálnunk.

Azután vannak a Zsoltárok, amelyek teljesen prófetikusak. Isten ott ki akar jelenteni a jövőre vonatkozólag, és Isten a bölcsességét a Gyülekezet által jeleníti meg például az angyaloknak. Én az időmet ezzel töltöm, ennek a próféciának és bölcsességnek kell előjönni.

Amivel tegnap a pásztorokat szerettem volna feltáplálni, oda nem jutottam el, mert ott egy fal volt. Van egy hatalom, amit ők nem értenének meg. Ha az Ószövetségben működött, akkor itt is biztosan működik. Van egy Írás, ami arra utal, hogy Isten uralja, tartja kezében az időjárást. És vannak dolgok, amelyekkel így foglalkozik.

És azt is mondtam, hogy van egy pohár az Ő kezében. Nekünk is van egy poharunk, abban Jézus vére van. De a világ számára van egy pohara Istennek, abban ítélet bora van, és a gonoszoknak, s a világnak ki kell inniuk, nincs választásuk, hogy isszák vagy nem. Mert Isten nem csúfoltatik meg, amit vet az embert, azt learatja. Le is kell aratnia.

Az elmúlt héten is lehetett látni mik történnek a világban. Nem fogok kitérni erre, de hasonló ítéletek vannak az időjárásban is. És fűszerrel kevert ez a bor, sokféle fűszerízesítés van benne. És ki fogják inni, nincs választásuk, hogy isszák, vagy nem isszák, ki kell inniuk. És ha nem születnek újjá, akkor meg lehet nézni, mi jön ki a borsajtóból. Abban az időszakban itt lenni a földön nem lesz mulatság.

Az elmúlt hónapokban nagyon sokat tanultam ezekből. Isten azt szeretné, ha meglátnánk, hogy milyen az Ő szellemi kormányzása, és azokat a szellemi határokat, amiket neked megszabott a Testben, azokat nem lehet átlépni, vagy figyelmen kívül hagyni, mert azt első helyen tisztelned kell.

Pál és Barnabás betöltötték a szolgálatukat, tanítottak, pásztoroltak és próféták lettek, majd utána lettek kiemelve, felemelve és kiküldve apostolokként. Van egy apostoli kenet. Jézust és a 12 apostolt nem számítva, azt gondolom, hogy kilenc szintje van az apostolnak.

Ha kapunk kijelentést a Bibliából, rögtön apostolokká válunk? Lehet, hogy az illetőnek van valamilyen elhívása. Például egy elhívása van, de sokan vannak az elhívottak, és kevesen a választottak.

Ausztráliában óriási tanítások mennek az ilyen apostoli szinteken. Anglikánus pap volt az illető, azután kilépett onnan és így ment el a szolgálatba. Olyan szinten szolgált, mint Clark Taylor. Mind a ketten élnek, hála Istennek. Én ott tanultam meg a szolgálatot.

Cliff Bill még felettük is egy következő szinten szolgál, de az impartálásokat tekintve ők is még élő szolgálatok. És teljes igazság, amikor ezt mondom, hogy nem láttam hozzá hasonlót. Talán az ember nem is szeret a közelükben lenni, mert ha bemennek a gyülekezetbe, akkor nincs semmi rejtve a szemük elől. Semmi.

Beszéltem már a múltkorában is a tiszteletről, hogy tisztelni a másikat, a szolgálati helyeket. Ez egy óriási dolog Istennél. Tisztelem a Kormányt, a kormányhivatali helyeket, vagy a rendőrnek a hivatali helyét, a hatalmát tisztelem, és mindazt, ami ebben a hatalmi felépítésben van. Vagyis tisztelettel kell lennem a felettem lévők, a velem egy szinten lévők, és az alattam elhelyezkedőkkel.

Szeretem az elveszetteket és megértem a helyzetüket, én is elveszett voltam. De amikor újjászülettem és megkeresztelkedtem a Szent Szellemben, akkor láttam meg, hogy mennyi mindenben meg kell változnom, és csak ez képes megváltoztatni minket, és még én sem vagyok a végcélban.

Vagyok, ami vagyok, az úton vagyunk, és képesek vagyunk megváltozni. Mivé kell elváltoznunk? Pontosan olyanok legyünk, mint Jézus. Bárcsak mondhatnám, hogy már odaértem vagy megérkeztem. És ha megérkezünk oda, akkor mondom neked, hogy a mennyben találod magad. Akkor, mint ahogy Énok is elragadtatott, úgy lesz veled is.

Efézus 4,14–16. New Living Translation

14.  Akkor többé már nem leszünk kiskorúak, azaz gyermekek. Nem fogunk ide-oda hányódni mindenféle új tanítás szelében. Nem leszünk befolyá sol ha tók, amikor az emberek igaznak tűnő, fortélyos hazugságokkal próbálnak rászedni minket.

Hogy ne legyünk gyermekek, akik még nem nőttek fel, akit lökdösnek a mindenféle tanítások és hányódnak. És ne legyünk a hatása alatt, ha valaki minket rá akar szedni. Olyan hazugságokkal akarnak rászedni és olyan trükkösen, hogy azt hisszük, hogy az az igazság.

És tudjuk, hogy a tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson. Nem magáról a tolvajról, az ördögről van ott szó, hanem az ördög küldötteiről, a bérencekről. Van, aki jár ide éveket, és akkor elmegy innen azzal, hogy Jézus csak egy történelmi személy volt. A tanításaim ennyire rosszak lennének? Hogy visszakanyarodunk a disznóólba?

15.  Ehelyett az igazságot szóljuk szeretetben, miközben minden úton és módon növekedve, egyre inkább Krisztushoz hasonlóvá válunk, aki feje a Testnek, a Gyülekezetnek.

Itt ez a növekedés, hogy egyre inkább növekedjünk!

16.  Ő illeszti tökéletesen egybe az egész Testet. Minden egyes tag a saját, személy re szabott feladatát ellátva segíti a többi tag növekedését, s így az egész Test egészséges, növekvő és szeretettel teljes lesz.

Például valakinek az a feladata, hogyha egy idegen belép, akkor körbevegyék szeretettel, és üdvözöljék. Vagy a kórházakban és a börtönökbe, hogy bevigyük a szeretetet. Nemcsak azoknak lesz ez bizonyság, akik felé szolgálunk, hanem azoknak is, akik ott bent, mint nővérek vagy börtönőrök dolgoznak. Mindenkinek megnyílik a szeme.

És a hivatalok között nincsenek keresztény ítélő bírák, mint látod, hogy a látás után ne ítélj. Vannak, akik huszonhárom évvel ezelőtt voltak körülöttem, s a mai napig nem változtak meg, és az oka ez. Tehát saját magunk nem vagyunk képesek megváltoztatni magunkat.

Ez egy hamis tan, hogy azt mondják nekünk, hogy a gondolatainkkal képesek vagyunk magunkat megváltoztatni. De, hogyha azt mondod, ami az Igében meg van írva, akkor az a kimondott Ige meg fogja változtatni a testedet, a gondolkodásodat, meg fog újítani, fel fog építeni. Egyre inkább és egyre inkább Jézushoz leszel hasonló.

Efézus 4,17–19. New Living Translation

17.  Az Úrnak hatalmával mondom: ti már ne éljetek úgy, mint a pogányok, mert ők reménytelenül összezavarodottak.

18.  Az elméjük telve van sötétséggel; messzire eltévelyedtek az Isten adta élettől, mert elméiket bezárták és szíveiket megkeményítették az Ő irányába.

19.  Nincsen semmi szégyenérzetük. A mámoros élvezeteknek élnek, és szenve dé lyesen űzik a tisztátalanságnak mindenféle formáját.

Nem a szexről van itt szó, hanem a világ dolgairól beszél itt. Tehát vannak olyanok, akik tíz évet eltöltöttek itt és visszamentek a világba. Az egyikőjük két éve nem jött be a gyülekezetbe.

A dán testvérekkel voltam bent egy bevásárlóközpontban nemrégiben, megvendégeltem ott őket egy ebéddel. És az egyik régi hűséges testvérünk jött arra, próbáltam neki szólni, de nem is hallotta meg. A világban éli úgymond boldog életét, mint a világ többi tagja.

De ez rossz fizetséggel jár, ha az ember oda elkanyarodik. Vele kapcsolatban én tudom, hogy mi volt a gond. A szája! Ott kötött ki, ahová a szájával siránkozta magát. Évekig siránkozott, mondta és mondta.

És azután mondja tovább itt az Ige, hogy vessük le azt az ó embert és vegyük fel, öltözzük fel az új embert. Mit jelent ez? Hogy valóban le lehet tenni. A 2Korinthus 10-ben mondja az Írás, hogy vessük le ezeket a magaslatokat.

Vagyis, ha olyanon gondolkodunk, akkor mi történik? Elkezdjük azokat beszélni, szólni azokat és előbb utóbb odaérünk. Vagyis a nyelvünket az Ige fogságába kell bekötözni, hogy csak az Igét szóljuk. Csak az Igét.

Azt mondod például, hogy úgyis meghalok. Mit mond a Biblia? A Biblia azt mondja, hogy: Hosszú élettel elégítelek meg téged! És, hogy megfutom a futásomat. Én hosszú életet élek és elvégzem azt a munkát, amit az Úr nekem szánt!

És ha jönnek a fájdalmak, az élet és a halál a nyelv hatalmában van. Ugye, eltávozik a [rossz] gondolat ilyenkor, ha kimondjuk az Igét! Az ördögnek a képébe kell üvölteni az Igét! Csak így működik.

Nincsenek törvények a számunkra, a Szent Szellem adatott nekünk. És az Úr azt akarja, hogy mi a Szent Szellemet kövessük. Nem a kormányszintű rendeletekről beszélek most, vagy az új alkotmányos törvényeikről, hanem amit a Biblia ír, a zsidótörvényekről és így tovább.

A Szellemet követvén, mit mond a Galata levél? Nem fogjuk teljesíteni a test kívánságait, ha szellemben járunk. Aki szellemben él, az a test kívánságait nem cselekszi meg. És azután olvasod tovább, hogy mik a test cselekedetei.

Galata 5,16.

16. Mondom pedig, szellem szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.

Sok hang van kint a világban, és meg kell találnod azt a hangot, amit meg kell hallani. Nézd meg az embereket, akik saját magukat felrobbantják, hogy ezt és ezt elérik vele. Nem az Úr mondta nekik. Te ismered az Úrnak a hangját? Az Ige azt írja, hogy te ismered az Ő szavát, és az idegen hangját, szavát nem követed.

Álljunk fel mindannyian. Tehát segít az nekünk, ha csak egyszerűen megengedjük, hogy a szívedben lévő kérdésekre folyjanak ki itt a válaszok.

Az üdvösség imáját fogjuk elmondani. Mit teszünk ilyenkor? Azt, ami írva van, hogy szívvel hiszünk a megigazulásra, vagyis a szívvel hinni kell először. Mi az, amit hinni kell? Ott írja, hogy hiszed, hogy Isten feltámasztotta Őt a halálból.

Miért van így? Azért kell hinned, mert Jézus él és Ő tett minket igazzá, s ha ezt befogadod, akkor a tiéd. A szívvel hiszünk. Minden, ami veled kapcsolatos, a szellemedből jön elő az Ige által és a szájon keresztül jön a megvallás.

Mire teszünk megvallást? A gyarapodásra, megőrzésünkre. Mindennapos a 91-es Zsoltár megvallása. Lehet sorolni tovább, hogy miket kell megvallani. Az üdvösségünket is.

Tehát amikor újjászületünk, akkor kerül az örök élet a szellemünkbe, ez az újjászületés. De a külsőnk még teljesen ugyanaz, a fogsorunk is ugyanaz. Ugyanazok az érzelmek dúlnak bennünk és a test ugyanúgy kívánja a tíz gombóc fagylaltot, minden nap.

Vagyis még nem változtak meg a dolgok, csak belül. De amikor a Szent Szellemet elkezded munkába fogni, hogy nyelveken imádkozol, és az Úr elkezd használni téged az Ő megnyilvánulásaiban, akkor meglátod, hogy ez az igazság.

Mert újonnan születni nem romlandó magból fogtok most, hanem romolhatatlanból, Istennek Igéje által, amely él és megmarad örökké. Ez az egyedüli út arra, hogy befogadjuk az örök életet és az Ő dolgait. Nincs köze a bőrünk színéhez, vagy hogy milyen magasan hordjuk a csizmát, vagy milyen etnikumból származunk.

Most tehát együtt fogjuk elmondani az üdvösség imáját, meghívunk minden népeket, akik itt jelen vannak és az interneten keresztül hallgatnak minket. Az üdvösség imájának elmondása következik.

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek Jézus, legyél az én Uram, legyél az én Megváltóm, legyél az én Gyógyítóm. Jézus te vagy az én Uram, Jézus te vagy az én Megváltóm, Jézus te vagy az én Gyógyítóm. És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban, az Ő szent vére megtisztított minden bűntől, örökkön-örökké. Ámen.

Mit mond a Biblia? Hogyha evangélista vagy, evangelizálj alkalmas és kevésbé alkalmas időkben, alkalmatlan időben. Kiről beszél? Mindenkiről. Énrólam szól! – mondjad. És most már tudod, hogy hogyan kell evangelizálni. Megtanultad, hogy hogyan kell evangelizálni.

Vannak olyanok, akikről tudok, hogyha az illető nem érkezik el hozzá, semmiképpen nem tudott volna újjászületni. Van, hogy elvisznek engem egy valakiért valahová. Voltak ilyenek. És az Úr adott ilyeneket.

Volt, hogy két órába telt, mire meg tudtuk beszélni mindazt a téves dolgokat és azután eljön a pillanat, amikor átadja a szívét. És akkor az ember érzi, hogy erővel fogadják be. Vagyis, igenis használd ebben saját magadat.

Ha idősebb korú vagy, akkor nagy előnyökkel jár ez az országban, mert nyugodtan hozhatod magadat. Nem kell sem kiabálni, én sem kiabálok, csak mond az igazságot.

Több területen van a kenet, a gyógyító ajándékok tehát működnek, ez egy szellemi munka. Úgy működik, ahogy a Szellem hozza. Az Úr sokakat akar ebben használni, én azt hiszem. És fog az Úr sokakat használni benne.

Egy dalt fogunk énekelni és kihajtjuk a testből a betegséget, bármi legyen az, kizavarjuk! Veletek kedvesek leszünk, de az ördöggel nem! Dicsőség Istennek! Ámen!

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL