2014.02.14.  

A HIT MÉRTÉKE 2.

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2014. február 09.

 

Az elmúlt alkalommal a hitről volt szó és most folytatjuk. Ha valakinek nem volt lehetősége az előző tanítást meghallgatni, kérem, hogy hallgassa meg, az interneten elérhető. A hitnek a különböző mértékeiről volt szó, amely lehet hajótörött hit, lehet kicsiny hit.

Ez a hajótörött hit az Igének alátámasztásával hangzott el. Továbbá igen nagy hit, ahogy Jézus mondta, hogy egész Izraelben nem találtam ilyen nagy hitet. Tehát a hitnek különböző mértékei jöhetnek az életünkbe.

Azért fontos ezt tudnunk, hogy a hitünk megmérhető szellemi értelemben, mert lehet, hogy volt egy időszak az életedben, amikor a hitedet képes voltál használni egy dologban. De nem ápoltad és gondoztad a hitedet és ma nem vagy képes arra.

Ezért én például a 91-es Zsoltárt minden nap elimádkozom, és amikor a háborús zónába kerültem, akkor is szent oltalom és védettség alatt voltam, egészen végig. Most már nem olvasom el minden nap, mint annak idején, csak akkor veszem elő, ha útnak indulok, vagy ha valami veszélyes helyzetre figyelmeztet az Úr. Tehát azt a hitet újra fel kell dolgoznom arra a szintre, hogy ez az oltalom tényleg működjön.

A gyülekezetekben a hit dolgában a szolgálatok mostanában a gyarapodásról szólnak, hogy a gyarapodásban emeljék fel a hívők hitét oda, hogy a nehézségek ellenére is legyen előmenetel az életükben. Van két igevers erre, de ma nem fogok erre külön kitérni, de majd elő fog kerülni, amit használok ebben a témakörben éjjel és nappal.

Tehát a hitünk hallásból, a hallás pedig Isten Igéje által jön hozzánk. Mielőtt a jegyzeteimre térnék, egy kicsit belenézünk az elmúlt heti tanításba. Az Úr azt szeretné, ha egy újabb dimenzióba lennénk képesek belépni. Legtöbbször az emberek gyógyulásért jönnek.

Ausztráliában a fiamat próbálom rávenni, hogy tegyünk együtt megvallásokat. Most végezte el a bibliaiskolát, és mondta, hogy ő teljesen rendben van, egészséges. Nem értette, hogy miért akarom én akkor, hogy megvallásokat tegyünk.

A zárat miért szereled fel az ajtóra? Vagy miért zárod be az autót? Mert ugye kivetted a kulcsot, bezártad, körbekerítetted a házat. Tehát valószínűleg nincs megértés arról az emberekben, hogy ezeket kiépítjük a szívünkben, mint például a szent egészséget, gyarapodást építünk a szellemünkben.

Volt, hogy minden nap, órák hosszat olvastam a Bibliámat. Háromhavonta végig olvastam az egész könyvet. Most az szükséges az életemben, hogy az a pár igevers, amit a Szent Szellem kinyilvánít a szívemben az életemre vagy a szolgálatra vonatkozólag, hogy azzal együttműködjek, akár vidéki vonatkozásban vagy más országok vonatkozásában. A közbenjáró imádságok által kinyúlunk és elérünk hozzájuk is.

Lehet, hogy ma újra lesz megint lehetőségem, hogy ezt elmagyarázzam a fiamnak, hogy milyen fontos ez. Mert sokkal fontosabb dolog az, hogy szent egészségben járjunk, mint hogyha elérkezünk oda, hogy gyógyulásra van szükségünk. Mert a legjobb áldás az, hogyha mindig egészségben járunk és így nincs szükségünk a gyógyulásra.

A legjobb áldás, hogyha soha nem történik baleset velünk és a 91-es Zsoltár erről szól. Vannak olyanok, akiknél megtörténnek a balesetek. Mikor jönnek például az alkalomra, elesnek vagy autóbaleset éri őket.

Én két-három alkalommal is megtapasztaltam a természetfeletti áthelyezést. Hogyan történt ez? Az Ige végezte ezt, az Ige oltalma, a 91-es Zsoltárra kiépített oltalom. Belém épült, felépült bennem.

Dél-Libanonban egy háborús zónában éltem. Annál rosszabbat nem tapasztaltam soha, mert a rakéták úgy mentek át az égbolton felettünk, olyan volt, mintha egy repülőtéren lenne az ember vagy egy vasútállomáson. A Matula körül, annyi lövedék volt.

Ültem az ágyamon és gondolkodtam, hogy bizony a 91-es Zsoltár megvédelmez engem és örülök, hogy ez működik. Az Ige működik! Meg kell tehát azt érteni, hogy az ember el ne hagyja az Igét!

A hitünk mértékekben növekszik. Lehet élni az Igét és ennek a különböző mértékei jönnek az életünkbe, növekszünk a szellemünkben. Tehát az Ige szellemi eledel. És magyaráztuk a Máté 4,4 szerint, hogy ahogy a testnek a kenyér eledel, úgy az Ige a szellemünknek a táplálék.

Isten képére és hasonlatosságára lettünk teremtve, Isten pontos hasonmásaként. Tehát Jézus pont olyan, mint mi. Isten valami hatalmasat cselekszik meg akkor, amikor Jézust befogadjuk a szívünkbe, akkor Jézus örök életét helyezi el a szellemünkbe.

Azok például, akik tegnap az evangelizációs alkalmunkon újjászülettek, nem tudják még igazán, hogy mi az, amit kaptak. A nyelvek imáját is ugyan elkezdték, de nem tudják még annak fontosságát, hogy az az ördög halálát okozza majd az életükben.

Leghatalmasabb dolog, hogy Istenhez szólhatunk az Ő nyelvén! Nem kell, hogy elmenjünk a paphoz vagy valami különleges helyre, hanem itt most ezen a helyen szólhatunk Istenhez. Isten Szellem, és akik Őt imádják szükség, hogy szellemben és igazságban imádják.

Amikor Isten imádatáról szólunk, akkor látjuk, hogy ez hogyan megy. A szívünkben meghalljuk azt a dalt, hogy melyiket kell énekelni, s azt énekeljük, és a kenet leszáll. Ma is az első dalnál lehetett érezni ezt. Nagyon bántott, ha nem voltatok itt az elején.

Annyira túlbuzgók lehetünk a fizikális síkon, hogy elfeledkezünk arról, hogy valóban milyen fontos gyülekezetbe járni. Egy olyan gyülekezetbe, ahol hozzánk hasonlóan az Igével táplálnak benneteket, amint a mi pásztoraink teszik ezt.

Egy hónappal ezelőtt tartottunk egy evangelizációs alkalmat, ahol hallottam ezt a gyönyörű dicséretet, és akkor gondolkodtunk azon, hogy meghívjuk őket. Erre ma itt sor is került.

Valamennyi pásztorunk Isten felkenetésébe részesült, és ott, ahol végzik a szolgálatukat, nagyon csodálatos, jó munkát végeznek. És megvan az oka, hogy Isten odahelyezte őket. Csak hit által fognak elmozdulni a nehézségek, sehogy máshogy. Csak Isten Igéje által!

Tehát nem szabad, hogy az Ige fontosságáról elvétsük a figyelmünket az életünkben. Jézus mindig azt mondta: – Meg van írva! Meg van írva!

Vannak helyzetek az életemben, amit úgymond soha nem próbáltam memorizálni, de tudom ezeket. Isten akarta, hogy egy helyen a háború abbamaradjon, és tudom, hogy hol van erre az Írás. Ott kinyitom a Bibliát és felolvasom az Igét, s megkérem az Atyát, a Jézus nevében, hogy ezen az Igén állítsa le azt a háborút.

De tudnod kell, hogy a Szent Szellem volt az, aki felszólított engem, hogy azt tegyem meg. Tehát a Szent Szellem vezetését követni azt jelenti, hogy elmegyek a forráshoz, ami igazán működik. És Isten azt akarja, hogy ezt tegyük.

Életünk minden napjára, minden órájára igaz az, hogy Ő fogja vezetni az életünket. Ő fog gyarapítani minket, és fog is gyarapítani! Valami fontosat mutatott nektek. Rámutatott a szánkra, hogy amit kimondunk, annak meg kell változnia ahhoz, hogy képes legyen minket a gyarapodás útjára vinni.

Amikor kihozta őket [izrael népét] az Egyiptomi fogságból, mi volt Isten terve a népe számára? Hogy beviszi őket az ígéret földjére, és hogy ad nekik lakhatást olyan házakban, amit nem is ők építettek, olyanokban lakhattak volna. Olyan kerteket, és földeket, amit nem is ők munkáltak – ez kegyelem.

És ezt kegyelem által, hit által lehet megszerezni. Tehát kegyelemből adja oda hit által, és azt akarja Isten, hogy növekedjünk ebben a kegyelemben.

Ehhez azt akarja, hogy a szánkat zárjuk be, és ne szóljunk mást, csak az Igét, ami bennünk van. Ha például egy baleset történik, az első dolog, ami akkor kijön a szájból – vagy a te saját szádból vagy valaki szájából, aki körülötted van, és megvallást tesz –, az fog megtörténni veled.

Ausztráliában utaztam éjszaka és egy nagyon súlyos baleset történt, a senki földjén egy tragikus történés volt. Le voltak zárva az utak mindkét irányba, éjszaka volt, ketten ütköztek. Azon csodálkoztam, hogyan maradhattak életben? Ott voltam én is a Szent Szellemmel teljesen, Isten kenetével, az ajándékokkal és nem volt közbenjárás, mert nem volt Istentől az az indítás, hogy kinyúlt volna értük.

Ha a mi pásztoraink között vagy a nyájainkban történik valami, abban a pillanatban, ahogy megtörténik az, még nem is tudjuk, már a Szent Szellem kinyúl és elkezdi munkálkodni az épülést. A Róma 8,26-27 versekből tudjuk, hogy ez a Szent Szellemnek az egyik munkája, hogy velünk együtt megragadja azt, és az ellenség ellen, irányába, velünk együtt segít nekünk, hogy ez beteljesedjen.

Róma 8,26-27.

26. Hasonlatosképpen pedig a Szellem is segítségünkre van a mi erőtlenségünkben. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Szellem esedezik miérettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.

27. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Szellem gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.

És erre odaadta nekünk Isten a szükséges hit mértékét. Ha ezt elkezdjük használni és fejleszteni, kicsi dolgokban, apró dolgokban kezdjük, ott ahol vagyunk, ahol tartunk.

Ma reggel például az jött elő, hogy adjak valakinek valami apróságot. Pénzt. Mi volt a nagyon nagy dolog ebben, hogy nem volt ez még eddig előttem, nem adtam még neki? Amit ez nekem mutatott, hogy az ő hite élővé lett, és működik. Még valamit mutatott, hogy valaki más pedig nem figyel rá, hogy támogatná, vagyis nem ad neki úgy, ahogy kellene.

Amikor az adakozásra kerül a sor… Ugye mondja azt az Írás, hogy a kis kovász megrontja az egész kenyeret. Ha az embernek a füle be van dugva, amikor pénzadakozásra kerül sor, hogy Isten szóljon hozzánk, hogy adjál…

Nagyon egyszerű dolog a gyarapodás. A baptisták is gyarapodnak annak ellenére, hogy ők legtöbbször nem is imádkoznak nyelveken és nem is hisznek a jólétben. Tudom, mert az egyik lányom is baptista és szigorúan tizedfizető. Nagyon komolyan veszik ezt.

A legegyszerűbb dolog a világon a gyarapodás útjára lépni, csak be kell vonni Istent az életünk dolgaiba, hogy Isten irányítsa azokat. Mit jelent a kegyelem? Azt, hogy olyat kapsz, amit nem érdemeltél ki. Nem érdemelted azt meg a cselekedeteiddel, abszolút nem érdemelted meg azt a jót, amit Isten tesz veled, de mégis megáld téged.

Isten nem foglalkozik pénzhamisítással, tehát nem fogja az égből rád hullajtani ezeket a bankjegyeket. Hanem egy olyan csatornának kellene lenni az egész életünknek, hogy az áldások átfolyhassanak rajtunk keresztül.

Életünk minden vonatkozásában kellene, hogy halljunk az Úrtól. Ha Ő az életünk Ura, mert Úrrá tetted Őt az életed felett, akkor azon a területen engedd meg, hogy szóljon neked.

A tegnapi gyógyítás alkalmával az Úr legelőször mutatott egy területet, az alhasi területet, s a tömegnek a fele jelentkezett gyógyulásért. A Szent Szellem azt már elkészítette. Mondtam, hogy Uram, ezzel most nem tudok mit kezdeni. És igaza volt a Szent Szellemnek, mert ott szüksége volt a jelenlévőknek a gyógyulásra.

Mikor ezt a gondolatot végig mondtam az Úrnak, már hozta a kenetet a nyakban. Most is hozza ezt a tudás szava által. Néha csak jelzi a testben, néha pedig szülési kihordásokkal hozza, mintha szülne valaki. És miért fontos ezt tudni? Most a jobb vesében mutatja az Úr a gyógyulást. Ez a vese a gyógyítások ajándékaival gyógyul.

Csehszlovákiában imádkoztam a gerincgyógyulásokért. Tudjuk, hogy a gerincoszlopon végighúzódó idegpályák már az agyból indulnak és a nyakcsigolyákon keresztül mennek. Több százezer impulzus fut végig másodpercenként, százhatvanezer körül mondják a tudós szakértők. Az egész testnek a működésére vonatkozóan hordozzák az információkat, hogy hogyan és miként működjön.

A Szent Szellem nagyon izgatottá vált, hogy benneteket gyógyítson, mert most a nyaki mirigyekben van a gyógyító kenet.

Tehát a saját személyes hatalmadat kell működésbe hozni, és az életed problémáira kijelenteni a hatalmadat. Meg kell tanulnod szeretetben járni és felnövekedni a szeretetben. Meg kell tanulnod tiszteletet kinyilvánítani a másik iránt, ez a tisztelet kinyilvánítás nem pénzben jelentkezik.

Ha háborúról van szó, és valami hőstettet visz véghez egy katonatiszt, akkor egy kitüntetést kap. Egy kitüntetéssel tisztelik meg a bátor cselekedetéért, amit véghezvitt. Tehát ez a tiszteletnyilvánítás vagy megtisztelni a másikat, sok módon jöhet.

A televízióban hallgattam egy igazi apostolt. Amit mondott, nagyon fontos, ha azokban a dolgokban akarsz működni valóban, ahová Isten téged elhívott és felkent. Nincs senki felette egy apostolnak, és ő mégis azt mondta, hogy mindazokat tisztelem, akik felettem vannak.

Amikor Ausztráliában voltam, ott is volt egy apostol. Mondta, hogy ő a főapostolok közül való, tehát ez azt jelenti, hogy ő megfutotta a teljes futását. A szolgálatokban is vannak különböző szintek, miközben fejlődünk, így az apostoli szintekben is.

Ugyanez a helyzet a pásztoroknál. Sok szintje van a növekedésünknek. És az evangélistánál is ugyanez a helyzet a kenetekben. Az Úr még hozzá ad ahhoz, ami van és ez még tisztelettel is együtt jár.

Az illető apostol azt mondta, hogy tisztelem azokat, akik felettem vannak, tisztelem azokat, akik velem egy szinten vannak, és tisztelem azokat, akik alattam vannak. Óriási gyülekezetet pásztorol, és nagyon szereti őket.

Azt hiszem, kubai származású, spanyol ajkú. A gyülekezetébe vegyesen járnak, ilyenek, olyanok, kubaiak, spanyol ajkúak, Mexikóból valók, de a kubaiak is spanyol ajkúak. Járnak oda fehérek és az afroamerikaiak, vagyis a színes bőrűek. Teljes egységben vannak, és boldogságban vannak együtt, egy nagycsaláddá válnak. Mi is egy nagy család leszünk így.

A vallásoskodó ember is tiszteli az Urat. De az igazi pásztor, aki szolgálja az Urat, a pásztortársát is tiszteli. És sok pásztorunk van. Mondom nektek, hogy sok mindenen mentünk keresztül, pásztorok közötti háborúkon is. Ha ilyen pásztoros háborúk vannak, akkor mi történik? Nem jutnak előbbre, mert Istennek nincs köze és része benne.

Ugye, az embernek kell, hogy legyen bizalma önmagában, de kell egy kis jézusi szeretetet is kinyilvánítani magadból. És a pásztornak meg kell tisztelni a pásztortársát, ha szeretne növekedni. Az Úrban van növekedés.

Az evangélistának tisztelnie kell az evangélista társát. A zenészeknek tisztelniük kell a zenésztársakat. És az evangélistának tisztelnie kell a pásztort és a pásztornak az evangélistát. Érted-e ezt a viszonyt? A gyülekezetben lévőknek tisztelniük kell egymást. Mindenkit, egyenként a saját képére és hasonlatosságára teremtett Isten.

És mindenki, aki ide hozzánk jár, újonnan született felülről, a Szellemtől és megteljesedett a Szent Szellemmel. A növekedés útján van, a növekedésnek különböző szintjein állunk. És ahogy elmagyaráztam pár héttel ezelőtt, hogy én nem tekintek arra a rosszra, ami az illetőben rossz lenne, hanem a jóra tekintek.

Mondtam már nektek, hogy katonai egyetemre jártam és – ott a tisztek, s a magasabb rangban lévők, a parancsnoki szintig –, voltak köztük olyanok, akik nehéz fickók voltak. Tehát nem arról beszélek, hogy valaki hazudott volna, vagy tolvajkodott volna, egyszerűen olyan gorombák voltak, mint a pokróc. A katonaságnál nem voltak újjászületve sem.

Én a jóra tekintek csak és egy ilyen egység voltunk együtt. Nem tekintettük egymásnak a hibáit, hanem csak a jó oldalát, és ez támogatja a kapcsolatokat. A gyűlölet az az ördögtől való, és persze vannak olyanok, akiket nem kedvelek annyira.

A vallásoskodó embereknél minden erőmet össze kell szednem, hogy kimutassam a tiszteletemet, és meg vagyok benne próbálva. Egy ideje már nem kerülgetnek a vallásos démonok, de amikor kezdtem, jöttek hozzám a vallásosak.

Mondták, hogy ahogy a feleségem fordít nekem, az nekik nem tetszik. Hogy tizenkétszer nem fordította le a bűnt. Mondtam, hogy egyetlen egyszer sem mondtam azt, hogy bűn. Hogyan fordíthatná le, ha nem mondtam? Kérdeztem, hogy te hogyan fordítanád?

És mi az, amit alázatosan tettem? Akkor még nem voltam olyan alázattal teljes, ballábas kapcsolattal távozott az illető. Tehát azért annyira jól nevelt voltam, hogy nem káromkodással bocsátottam el, mert növekedtem már akkor is szellemben. De most is vannak kötekedők, akik megtalálnak minket, hogy hogyan merjük a Hagin könyvek borítójára rátenni a szívet?

A Hagin könyveket egyébként nem lehet pontosan lefordítani, csak ha az ember ismeri azokat a texasi szójárásokat, amik ott kint élőben forognak. Voltak olyan szófordulatok, amiket csak úgy tudtunk lefordítani, hogy egy-egy példát hoztunk rá, hogy mihez kapcsolható. És ezt a könyvet újra akarják fordítani bizonyos körökben, s a fordításból, hogy mi jönne ki, arról jobb nem beszélni. Sőt, a Bibliánk sincs, jól fordítva, mondják.

A Bibliánk fordításával sincs békességük. Tudod, aki így gondolkodik, az nagy bajban van, mert ezt a Bibliát a mennyben is használni fogják. Már ott van ez a Biblia. A magyar nyelvű Bibliákból nem lehetett kiolvasni, hogy mit mond az Írás. Nem lehet felnövekedni úgy, ha az ember nem látja a különbséget a szellem és a lélek között például.

Ugyanis az Ige, az Szellem és élet számunkra. Életet hoz belénk és segít abban, hogy meg tudjuk különböztetni a szellemi dolgokat. Csak annyit kér tőlünk Isten, hogy mondjuk ki azt. Ahelyett, hogy azt ismételgetjük, hogy mit hallottunk a tv-ben, vagy milyen filmet láttunk a múlt héten, szóljuk inkább azt, amit Ő mondott. Ezt kéri tőlünk.

Ugye tudjuk, hogyan kell imádkozni? Az Atyát kell megkérnünk a Jézus nevében. Eddig egyszerűen hangzik. Mit kell tenni utána? Hálákat adni! Változott-e valami miután imádkoztál? Szellemi vonatkozásban megváltozott, mert a válaszod azonnal megérkezett. De hogy a világban, a hústest valóságában megtapasztald az imáidra a választ, arra időre van szükség.

És csodákra van néha szükség. És Isten egy csodákat munkáló, csodatévő Isten. Miután imádkoztunk és befogadtuk azt, elfogadjuk, megragadjuk azt, elvesszük. A Zsidó levél 11,1-ben olvassuk a hitnek a meghatározását.

Zsidó 11,1.

1. A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.

Zsidó 11,1. Amplified

1. A hit bizonyossága (megerősítése, birtokosi jogirata) azoknak a dolgoknak, amelyeket reménylünk; bizonyítéka azoknak, amelyeket nem látunk; egy meggyőződés azoknak valóságáról/létezéséről (a hit valós tényként észleli azt, ami az érzékszervek számára még nincs felfedve/még nem nyilvánult meg).

A most hit, hogy most megvan nekünk, mert Isten nincs lefoglalva az időtengelyen, neki mindig jelen idő van. Így a hit a reménylett dolgaink valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát visszamegyünk a dimenziókhoz.

Mélytengeri halászatra mentem egyetlen egyszer és fogtunk egy nagyméretű halat. Azok a nagy halak egy másik dimenzióban élnek. Elkészítettek számunkra mindent, ami szükséges volt. Be kellett ülni a székbe, be kellett kötni magunkat és ki kellett dobni a csalétket.

Jött a nagy hal és ráharapott a csalira. Ő egy másik dimenzióból jött, én is egy másik dimenzióban élek. Én fogtam őt és felcsavartam az orsót. Amikor kiugrott a vízből a levegőbe, akkor kikerült az ő megszokott dimenziójából. Én megint tekertem egy keveset, mert kikényszerítettem a megszokott közegéből. Én továbbra is orsóztam.

És amit a horgászáskor teszünk, ezt tesszük a hitünkkel! Egy másik dimenzióból húzzuk be a hitünkkel a dolgokat ide, ebbe a kézzelfogható világba! Isten teljes ereje rendelkezésünkre áll az Igében. És azok a dolgok, amelyeket csak kívánunk – mondja King James fordítás. Tehát, amikor az ember imádkozik, akkor vannak a szívén kívánságok.

Kívánságok, amiket igazán kívánunk, hogy meglegyen. És ezekről beszél az Úr, amiket kívánunk, amikor imádkozunk, akkor kell hinnünk, hogy megkaptuk azokat, és meglesz az nekünk. Tehát azokat magunkhoz kell hozni, magunkhoz ragadjuk. Nem úgy kapjuk, mint mikor valaki egy ajándékot odahoz nekünk, hanem mi megyünk oda és megragadjuk azt!

A New King James másként mondja, én sajnálom, hogy elrontották az eredetit. Isten már mindent elrendezett számunkra és odaadott nekünk, amit valaha tenni fog. Mint a halász a csónakjában, csak ül és várja a kapást. És én csak ennyit teszek. Ez a mi életünk, hatalmunk van minden felett. Mondja az Ige, hogy minden a tiétek és mi gazdagok vagyunk!

Fontos azt megértenünk, hogy miként működik a királyság. A hit azt is jelenti, hogy bizodalmunk van Istenben. Reménységünk van. A reménylett dolgainknak a bizonyossága, valósága. Vagyis először kell, hogy legyenek dolgaink, amelyeket reménylünk.

Van az Egyesült Államokban egy város, Las Vegas, oda az emberek reménységgel mennek. Az egész várost reménységre építették. Tehát azok mennek oda, akik azzal a reménnyel vannak, hogy nagyon sok pénzt fognak ott nyerni.

De mi nem vagyunk ilyen játékosok, és nem szerencsejátékosok vagyunk, hanem nekünk valós reménységünk van. Mert ez a most hit, ez a jelen hit a mi valóságunk. A reménylett dolgaink valósága kézzel érinthető a szellemi birodalomban.

És ez olyan, mint egy tulajdonosi jogirat, hogy az megvan neked, amit az öt érzékszervünkkel még nem vagyunk képesek érzékelni. Nem tudjuk megízlelni azt, nem látjuk még azt, nem halljuk, nem érezzük még azt, nem tapintható, nincs illata még, de megvan. Ez a hit! És ez a hit hallásból, a hallás Isten Igéjéből áll elő.

A probléma a világban, hogy van egy ellenségünk kint a világban, az ördög. Ő az ellenség, a sötétségnek minden ereje. Készíti a terveket, mint például az autóbaleseteket. Ezért van, hogy az Igét rendszeresen meg kell vallanunk. Hányan jöttetek ma vidékről? Mielőtt indultatok, hányan kötöztétek meg az ördögnek minden tervét jövet és menet? Így kell tenni.

Ezt magyaráztam el a fiamnak, hogy minden alkalommal, amikor útra indul, meg kell törni az ellenség erejét és terveit. Gondolod, hogy az ellenség szunyókál? Az angyalok ki fogják őket szaggatni a helyükből, ha te hatalmat veszel!

Tehát a hitről még sok tanítás van és nagyon fontos, de azt látom, hogy néhányan közülünk eltévelyednek sokfelé. A testünk felett is hatalmunk van. Évek telnek el, és nem jutnak el oda, hogy a hitük felnövekedne, ahová kell.

Nagy álmaik, nagy céljaik vannak és ez csodálatos, de lesznek benne hitháborúk. Ahhoz, hogy nagy győzelmed legyen, a legnagyobb győzelem, ehhez a legnagyobb háborúra van szükség. Ez egy jó harc, a hitnek a szép harca. És ha a tévéműsorokat nézed reggeltől estig, nem fog a hited ott kiépülni.

Azt mondja az Úr, itt balra kanyarodj és te meg egyenesen előre mész. Süket vagy, mint az ajtókilincs. Mint a mexikóiak mondják, hogy húsfejű. Amikor csak hús van a két fül között, semmi más. Pedig ott van a Szent Szellem is, és használni kellene Őt. Ő az, aki tudja a jövőt, a kezdetektől tudja, hogy mik vannak. Ez nagy segítség.

A hangokat pedig a világban meg kell tudni különböztetni. Mert vannak, akik azt mondják, hogy ők hallották Istentől, hogy robbantsák fel magukat. Ez az ördög hangja volt, gyors lemenet a pokolba.

De keresztények is mondják, hogy Isten mondta nekem, hogy ezt és ezt tegyem, s gondolkozom magamban, hogy bárcsak Isten mondta volna. Az Igére szükségünk van, mert ostoba dolgokat fogunk így megtenni a Szellem teljességében, az isteni Ige ismerete nélkül.

4Mózes 23,19.

19. Nem ember az Isten, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-é Ő valamit, hogy meg ne tenné? Ígér-é valamit, hogy azt ne teljesítené?

Mi az, amit itt mond az Írás? Volt egy próféta, akit Izrael királya megkeresett, hogy átkozza el Izraelt. Én parancsolatot kaptam arra, hogy áldjak! Isten megáldotta ezt a földet, és én nem tudom azt megfordítani, mondta a próféta.

Vagyis nem tudod elátkozni Izraelt, az Úr Jézus Krisztust, a Gyülekezetet és engem sem, vagy senkit közülünk, aki újjá van születve! Sőt a Róma 12-ben azt is mondja, hogy ne átkozzatok. Azok hamis próféták, akik ezt teszik. Nagyokat lövöldöznek, de nem találnak. És nem vagyunk a törvény alatt.

Róma 12,14.

14. Áldjátok azokat, akik titeket üldöznek; áldjátok, és ne átkozzátok.

A kegyelem időkorszakában vagyunk. A zsidók maguknak kérték a törvényt. Ábrahám még nem volt a törvény alatt, a törvény előtt élt 430 évvel. Nekünk az ábrahámi áldások adattak. Jézus megváltotta a törvény átkától a zsidókat, ők voltak a törvény átka alatt. Én nem voltam a törvény átka alá rekesztve, mert nem voltam zsidó, tehát nem voltam a törvény alatt.

Miért tette ezt Isten? Azért végezte el, hogy én az Ábrahám áldásában élhessek a Krisztus Jézusban. Ez nagy áldás! Tehát semmi más nincs az örökségemben, mint áldások. A törvények és az átkokhoz semmi közöm nincs. Ezért nem próbálom megtartani azt.

Az egyik prédikátort hallgattam a tv-ben és nagyon jó érzés töltött el. Azt hiszem, Creflo Dollar volt. És mit mondott? Azt mondta, hogy nem kell megtartanom a tízparancsolatot! Nem tartom meg a tízparancsolatot, mondta. Egy pásztor szájából furcsa dolog hallani.

Mi történik ugyanis? Isten azt mondta, hogy új dolgot cselekszem, azt a régi szívet, azt a kőszívet elveszem belőlük és egy új szívet teszek beléjük. Egy új szellemet adok beléjük, és az én törvényemet írom az ő szívükre és többé a bűneikről meg nem emlékezem. Ezt tette.

Mi a Szent Szellem időkorszakában élünk. A Szent Szellem nem hazudik, nem gyilkol és nem öl, nem erőszakos senkivel és nem mocskol be senkit. Semmi ilyesmit nem tesz. Tehát a Szent Szellem vezérlése alatt vagyok és nem a törvény alatt.

És mindaz, ami itt a Könyvben meg van írva, az be van írva a szellemembe. Bennem van, és lelkiismeretnek hívják. Amikor újjászületünk, akkor a szellemünkbe örök élet kerül. Nem a lelkünkbe, nem az elménkbe, s nem az érzelmeinkbe.

A hajunk, a fogaink is ugyanaz. Semmi nem változott az újjászületésünkkor, de a belsőnk igen. A belső ember. Egy új ember született belül, az ó ember elmúlt. Új teremtés lettünk Krisztusban. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden.

2Korinthus 5,17.

17. Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.

Harminchárom éves koromban születtem újjá. Ezek szerint, csak harminc-egynéhány éves vagyok. Tehát újjászülettem, kívülről semmi különbség nem látszódott, de belül tudtam, hogy valami történt. És ha az ördög rálépett a kisujjamra, akkor a régi még kijött belőlem.

Ezért tehát az Igével meg kell újulnunk, és el kell kezdenünk másként gondolkodni. Amit ma itt végzünk az, hogy az elménk megújul. Elkezdünk másként gondolkodni. Ugyanis, ha a törvényt vennénk érvényességre magunk számára nézve, abból nem nyernénk hitet, mert a törvényből nem jön hit.

Isten nem azért adta a törvényt, hogy az hitet teremtsen bennünk. Az a kiskorúaknak van, a csecsemőknek, amíg el nem érik a krisztusi kort, Jézust. Addig vezérli őket a törvény. Mi pedig Isten fiaivá lettünk. Ő azt akarja, hogy felnövekedjünk és valóban Isten fiaivá legyünk.

Róma 8,19.

19. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.

Ez a hüosz szó. Ugyanaz a görög szó, amit a János evangéliumban használ a Szentírás Jézusra, mint a felnőtt korúra, Isten Fiára. A Róma 8,14-ben is megjelenik ugyanez a szó.

Róma 8,14.

14. Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai.

Tehát az Írások táplálása által nem törvény fog az életedben növekedni. Írja, hogy akiket Isten Szelleme vezérel… Tehát egy szellemi vezérlés van jelen az életedben. Mondja itt az Írás, hogy akiket Isten Szelleme vezérel! Vagyis vezet.

Azok a helyzetek, amiben vagyunk sokszor, azért vagyunk benne, mert nem a Szellem vezetett minket, nem engedtük neki. Kanyarodjunk vissza oda, hogy Isten nem hazug. Isten nem ember, hogy hazudjék és nem embernek fia, hogy megváltozzék.

4Mózes 23,19.

19. Nem ember az Isten, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-é Ő valamit, hogy meg ne tenné? Ígér-é valamit, hogy azt ne teljesítené?

Nem embernek fia, hogy megváltoztassa a szavát, hogy ne tartsa a szavát. Nem olyan, mint aki szól, és azt nem cselekszi meg. Aki rendeletet hoz, és azután nem teljesíti be. Ő nem olyan.

Tehát az egyik útja annak, hogy az Úrban felnövekedjünk, meg kell tanulnunk hallani a Szent Szellem hangját és a mi szellemünk hangját. És az nem mindig csak szól, hanem késztetéseket hoz.

Valamit készülünk például megvenni, és azután úgy érezzük belül egy kellemetlen érzéssel párosulva, hogy nem igazán kellene azt megvenni. Azután mégiscsak megveszed azt az autót, és leesik a négy kereke, amikor kihajtasz vele. De lásd be, hogy előtte nem érezted a bizonyosságát, volt benned egy piros lámpa, ami azt mondta, hogy állj.

Van, amikor egy bizonytalanságként jelentkezik. Ilyenkor, ha vár az ember, akkor később meg tudja cselekedni a helyes időben, mert van egy időzítés is a dolgok felett. De megint vannak más alkalmak, amikor ott a piros lámpa. És kérheted az Urat, meg fogja engedni, bármit tegyél, de évekbe fog kerülni, mire kiásod magad abból a helyzetből.

Vannak, akik az anyagi nehézségeikből a mai napig nem tudtak kijönni, mert nem a Szellemet követték. Hallottad-e a svájci frankos hiteleket? Amikor annak az ideje volt és mondták, hogy ó, csak ennyit kell majd fizetni havonta, és felvették a svájci frankos hiteleket.

Mondtam, hogy forintban vegyétek fel. Kedves ismerőseimmel pár évvel ezelőtt kormányszinten beszélgettem. Amikor lehetőség volt arra, hogy átírni forintba a tartozást, azonnal át kell írni, mondtam.

Volt egy izraeli gazdag ember, négy-öt évvel ezelőtt beszélgettem vele. Ingatlanokkal foglalkozott, egyszerre legalább négy-öt ügyvédje volt. És arról beszélt, hogy miben vegyük fel a hiteleket, milyen valutában.

Azt mondta, hogy álljunk csak meg egy percre. Milyen valutában kapod a fizetésedet? Azt mondta, hogy euróban? Akkor euróban gondolkodj, és úgy vedd fel. Te milyen valutában kapod a fizetésedet? Forintban. Akkor forintban vedd fel és így sorolta. Megmentette őket a nehéz helyzetektől.

Tehát valahol elvétettük a Szent Szellem vezetését, ha ilyen helyeken vagyunk. Vannak olyanok, akik négy-öt éve fizetik az autó hátralékaikat, és most tartanak ott, mint amikor elkezdték, annyival tartoznak még.

A zsidók miért gazdagok? Nem csak hogy Ő az Istenük, hanem az is igaz, hogy követik Őt. Bennünk pedig a Krisztus értelme van meg, és Isten bölcsessége van bennünk, mi vagyunk az Ő bölcsessége. És Ő a mi bölcsességünk. Tehát ami volt, az a sok víz a híd alatt lefolyt Dunán, azzal már nem foglalkozunk.

Szóltam és figyelmeztettem őket, hogy ne vegyék fel azt a pénzt ilyen valutában. Más dolog is volt, hogy nem követték a tanácsomat. Nagyobb dolgokban. És ha így halad tovább minden, akkor a magyar népnek megint nagyon rossz sorsa lesz.

Jobb lesz, ha felébredünk. Tehát a mieinknek fel kell kelnie. Így vagyunk teremtve. Mindazokat, akiket Isten Szelleme vezérel, azokat Isten fiainak nevezzük.

Zsidó ünnepekről lehet hallani a tv-ben rengeteget, ez a jelen helyzetünkben időpocsékolás. Izraelt tiszteljük, megáldjuk Izraelt, járunk ki Izraelbe, imádkozunk értük. Ők sem a törvény alatt vannak, de nem tudják.

Ez történt Pállal is, az Apostolok Cselekedete 21. fejezetében olvashatod, hogy [a hívők egy része] teljesen visszament a törvénybe. És ugye Pál hirdette, hogy nem kell többé körülmetélkedni, mert nem vagytok a törvény alatt. Azt mondták neki, hogy Pál gyere be velünk, te is borotváld meg a fejedet és tisztulj meg.

És akik meg akarták ölni Pált, kik voltak azok a zsidók? Messiási zsidók, újjászületett zsidók voltak, csak visszakanyarodtak a törvényhez. A törvényt megtartották. Ma is nagy számban vannak. A haszidik rabbik 37%-a hiszi, hogy a Messiás eljött már.

Máté írásában meg tudom néktek mutatni, a bibliai héber másolatokban, akik az írott törvény szerint munkálják az Úr törvényeit, ők is vallják, hogy a Messiás már eljött és Mózes törvényeivel egybeilleszthetőnek tartják. És valóban így van.

De mi más Könyvvel kezdjük az Újszövetséget. Az Apostolok Cselekedeteiben olvassuk, hogy eljött a Szent Szellem a pünkösd napján. És írja ott a levél, hogy a pogányokat ne tegyétek vissza a törvény alá.

A zsidók azonban újjászületvén az Úrban, mégis ragaszkodtak a törvényhez, hogy azt megtartsák és így elvesztették az Evangélium kegyelmét. Pálnak börtönbe kellett mennie, de azután Isten kidolgozta számára a kimenekedést.

Pál a kezdetektől megértette az igazi Evangéliumot. Mindent kegyelemből kapunk az Úrtól és azt hit által tudjuk megragadni. Mert kegyelemből tartattatok meg hit által.

Efézus 2,8-9.

8. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;

9. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.

Remélem, hogy ma vettél valamit magadhoz. Olyan ez, mint egy számítógép, hogy beleprogramozza az ember a mikéntet. Ezt tette Isten is velünk.

Mindannyian álljunk fel és mondjad: Én megértem az Igét. Tisztábban és tisztábban látom, tisztábban és tisztábban követem a Szellemet és úgy gyarapszom, ahogy az Úr szánta nekem. Nemcsak megtalálom Isten tervét az életemre, hanem be is töltöm azt. Isten terveire lettem teremtve, ezért boldog vagyok és Isten is örvendezik. Az Úr szeret engem és én is szeretem az Urat. Ő szeretett engem először, de most már én is szeretem Őt. Köszönöm Uram, áldunk Uram. Ámen! Hallelúja, dicsőség Istennek!

Az üdvösségi ima és a Szent Szellem keresztség után elhangzott: Megfigyelhető, hogy hét közben az imádságok tovább tartanak. Rászánjuk az időnket, és nem időre mérjük a Szent Szellemet. És az imakonferenciákon is van úgy, hogy belemegyünk a harmadik órába. Van, hogy a harmadik óra után is így imádkozunk, és nagyon komolyan hozza a Szent Szellem a kiejtést. Akiknek pedig van lehetőségük, odaszánják magukat, nagyon hálásak vagyunk érte.

Az imakonferencián is nagyon nagy figyelemmel fogunk időzni, a közbenjáró imádságoknak időt hagyunk, a legutóbbi alkalommal kevesebb időt hagytunk erre, most többet fogunk. Sokaknak már három órakor kell visszamenniük, elindulni hazafelé. A legtöbbetek, figyelem, majdnem 95% vidékről jön. A pestiek pedig sokat vannak itt hét közben Tehát az imádságra fogunk összpontosítani a következő hetekben.

Az összejöveteleket is az Úr fűzi össze. Figyelem Őt, hogy hová kell menni, és Ő állítja a műsoromat így egybe. Ma is született egy ilyen összejöveteli terv, Szekszárdra fogunk menni, nagyon hamarosan.

Lehet látni az alkalmakon a változást. A kenet megváltozott. A tegnapi debreceni alkalom is más volt, mint a megszokott. A gyógyulások sokasága történt. Nagy számban voltak jelen. Minden gyógyulás fontos. Hogy milyen apróka vagy jelentőségteljes, ugyanúgy fontos.

Hálásan köszönjük a dicséretet, a pásztorok életét. Minden pásztorunkat megáldunk az Úr Jézus nevében! Növekedjetek, sokasodjatok, gyarapodjatok! Dicsőség Istennek! Ámen!

*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL