2013.10.24.  

AZ Ő MEGLÁTOGATÁSÁNAK IDEJE

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2013. október 27.

 

Nagyon csodálatos jelenléte van az Úrnak. Áldjuk, öleljük meg egymást. Főleg az újak, akik itt vannak, érezzék, hogy szeretik őket. Köszönjük a csodálatos dicséretet. Egy francia férfi bizonysága hangzott el húgyhólyag- és prosztatarákból való gyógyulásról. Egy másik testvérünk, aki két percnél többet nem tudott fent lenni, de teljes gyógyulást kapott Jézustól.

Nemrégiben Kecelen volt egy zsidó-keresztény találkozó, ahol részt vettünk, ahol megismerkedtünk egy nagyon kedves rabbi testvérünkkel, Gáborral, aki itt van köztünk. Nagyon nagy megtiszteltetésnek vesszük, hogy eljött közénk.

Amiért olyan fontos, hogy Izraelt meglátogassuk, és a Szentföldet megismerjük, hiszen a Bibliánk ötödrészét teszi ki az ószövetségi rész. Az első négy Evangéliumot is oda sorolnám én magam, ha tehetném, mert akkor Jézus a földön járván a zsidóknak tanított, és az Ószövetség keretén belül élt.

Ők különbözőképpen hiszik a Messiás eljövetelét, úgy hiszik hitük szerint, hogy a Messiás majd eljön, de a mi hitünk szerint már eljött. A héber nevén Jeshua Há Mesiáh, a mi nevezésünk szerint pedig Jézus Krisztus, ahogy mi nevezzük Őt. Ma megtanuljuk a tanulságot, ami az Igében van.

1Korinthus 10,32.

32. Meg ne botránkoztassátok se a zsidókat, se a görögöket, se az Isten gyülekezetét.

Ésaiásban Isten úgy mutatkozik be, hogy én vagyok Izrael Istene. Ésaiás 43-ban is, hogy én vagyok Izrael teremtője, alkotója. Beszélgettem kintlétem során rabbikkal, akik a haszidik vallásnak a kabala mélységéibe mentek, kabalával foglalkoznak.

Mi a keresztények részéről csatlakoztunk be, és 99%-unknak nem volt szövetsége előzőleg Istennel, hanem mi annak a szövetségnek gyümölcsi, leszármazottai vagyunk. Hasonló ahhoz, ahogy a szülőknek – a férj-feleségnek – van szövetsége egymással, de nekik a gyermekeikkel nincs szövetségük. A gyermekek csak beleszületnek annak a szövetségnek az eredményeként. Ők a leszármazottak és az örökösök.

Ennek folytán, van számos könyvünk. A Galata levél és a Zsidókhoz írt levél két olyan levél, ami ennek a részleteit taglalja. Azt tanuljuk, hogy…

Galata 3,13-14.

13. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ.

14. Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Szellem ígéretét elnyerjük hit által.

Az Efézusi levélből pedig kiolvashatjuk, hogy mi, pogányok szövetség nélkül valók voltunk e világon. Istennek az az akarata, hogy az egész emberiség üdvözüljön. Olvasható az is az Efézusi levélből, hogy együtt haltunk meg Ővele, együtt teremtettünk el Ővele és együtt támasztattunk fel Ővele a halálból. Ez Isten munkája volt.

Efézus 2,5-6.

5. Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg!

6. És vele együtt feltámasztott és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban.

Róma 6,14.

14. Mert a bűn tirajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.

Én, mint pogány, soha nem voltam a törvény alatt. Így soha nem vonatkozott rám a törvény átka sem. Ezért nem érdekelnek azok a keresztény tanítások, amik azt fejtegetik, hogy ha megszegjük a törvényt, akkor ilyen és olyan büntetések következnek ránk. Olvassuk a:

Ezékiel 36,25-27.

25. És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságotoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket.

26. És adok néktek új szívet, és új szellemet adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet.

27. És az én Szellememet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.

Azért megyünk az igeverseken újra át, mert az egyik pásztorom azt mondta tegnap nekem, hogy végre megszabadult a szégyenérzettől és a kárhoztatástól. Ennek eredményeképpen, a teljes szolgálata megváltozott.

Hiszen a bűnnek ereje a törvényben van. Ábrahám példája: 430 évvel a törvény előtt járt már Istennel. Fizetett tizedet Istennek, és azt nem a törvényből tette, hanem a szelleméből vette a kijelentést erre.

Azt meg kell értenünk, ha újjászületünk, akkor új teremtéssé leszünk Krisztusban. A régiek elmúlnak és ímé újjá lesz minden. Istennek a természete kerül a szellemünkbe. Egy szellemi királyság részesei leszünk, nem pedig egy természeti királyságé, fizikai királyságé.

Ezt mondta a Messiás, amikor a földön járt, hogy ne keressétek és ne higgyetek annak, hogy ímé itt van, vagy ímé amott van az Isten királysága, hanem Isten királysága tibennetek van. A Zsidókhoz írt levél következik:

Zsidó 8,6-13.

6. Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett.

7. Mert ha az az első kifogástalan lett volna, nem kerestetett volna hely a másodiknak. – Csak a Messiás volt képes arra, hogy betöltse.

8. Mert dorgálván őket, így szól: Ímé, napok jönnek, ezt mondja az Úr, és az Izrael házával és Júdának házával új szövetséget kötök.

9. Nem azon szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem ama napon, amikor kézen fogtam őket, hogy kivezessem őket Egyiptomból, mert ők nem maradtak meg az én szövetségemben, azért én sem gondoltam velük, azt mondja az Úr.

10. Mert ez az a szövetség melyet kötök az Izrael házával, ama napok múltán, ezt mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat, és leszek nékik Istenük és ők lesznek nékem népem.

Az a gyülekezeti Test, amit most is Gyülekezetnek nevezünk, az az első tíz évben csak zsidókból állt. Emlékezünk erre. Azt sem tudták tisztán, hogy egy pogány is újjászülethet. Ezt olvassuk az Apostolok cselekedetei 10-ben, ahol döbbenettel állnak Péter zsidó testvérei ezelőtt, hogy ők miként töltekeztek be Szent Szellemmel?

Pálnak olvasható egy harca az Apostolok cselekedetei 21-ben az úgynevezett Messiás zsidókkal – akik elfogadták a Messiást –, hogy visszamentek a hagyományaikhoz, a törvényeikhez, az ünnepeiket ünnepelték és így tovább. Mai napon is igaz ez.

A bibliai héberben olvasható Máté evangéliuma szerint kiolvasható, hogy a Messiás már eljött, és így sokan elfogadják ezt a hitet. Tökéletesen illeszkednek az ott leírtak a Mózes könyveiben leírtakkal. A zsidó zsinagógákban találtak 23 ilyen másolatot, amit Hitler idején elhurcoltak a zsinagógákból.

A görög újszövetségben nem olvasható ki ez olyan pontosan, tehát az nem olyan pontos fordítás. Most nem fogunk odamenni, hogy ezek milyen különbségek, de egy napon megvizsgáljuk. Tehát Izrael házával új szövetséget köt – írja.

11. És nem tanítja ki-ki az ő felebarátját és ki-ki az ő atyjafiát, mondván: Ismerd meg az Urat; mert mindnyájan megismernek engem, kicsinytől a nagyig.

12. Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról többé meg nem emlékezem.

13. Mikor újról beszél, elavulttá tette azzal az elsőt; ami pedig megavul és megvénhedik, közel van az enyészethez.

A 10. fejezetben ismét olvashatunk ebből gondolatokat, megismétli ezeket. Összefoglalva tehát: én újjászületett vagyok és Isten Szelleme van bennem, azért, amiért a zsidó Messiás tett értem. És a szövetségek miatt tudta ezt megcselekedni.

Mi pogányok így jutottunk be az üdvösségbe. Ennek eredményeképpen énnekem nem kell megtartanom a törvényeket. Sem a zsidótörvényeket nem tartom meg és a keresztény törvényeket sem. Egyáltalán.

Miért van ez? – kérdezed. Azért, mert én elfogadtam teljesen, amit a Messiás tett értem. Mindent oda beírt az Úr – ahogy olvastuk – az én szellemembe. A lelkiismeretemben ott vannak ezek. Szellemi lények vagyunk, testben élünk és van lelkünk.

Lelkünkben benne van az akaratunk, az értelmünk, az elménk, az érzelmeink, az érvelés, mindezek. Amikor újjászületünk, tudnunk kell azt, hogy egyedül a szellemünk születik újjá. Az elme dolgaiban azt írja az Ige, hogy meg kell újulnunk, mint ahogy a korai gyülekezetnek is meg kellett újulnia a gondolkodásában.

A problémáik javarésze abból adódott, hogy a pogányok nem ismerték a törvényt, és nem éltek a szerint, nem úgy vitték az életük dolgait, különböző bűnöket követtek el. Hasonulás jött létre köztük. Pál magyarázza nekik, hogy miként kell ezeket levetni. Hogy le kell vetkőzni, le kell vetni, levetkezni az ó ember dolgait és felölteni az új embert.

A Pünkösd napja eredményeként befogadta a gyülekezet a Szent Szellemet. Mert Jézus megígérte, hogy küld nekünk egy Vigasztalót, [görögben] egy paraklétosz-t. Amikor az ember újjászületik, akkor még nincs szellemi felnőtt korban. Az apostolok voltak azok, akiken keresztül az Úr végezte a munkát. Mindenki más a növekedés folyamatában volt.

Zsidó 2,4.

4. Velük együtt tett bizonyságot arról az Isten, jelekkel meg csodákkal, sokféle erőmegnyilvánulással, és a Szent Szellem ajándékainak szétosztásával az Ő akarata szerint.

Itt különbözünk nagyon a messiási zsidó vonaltól. Ők a hagyományaikhoz hajlanak vissza, s ezért a természetfelettitől elhajlanak. Az Igét jelek és csodák kell, hogy kövessék, amit mi befogadtunk a szellemünkbe.

Ugyanis amikor újjászületünk, akkor a Szellemnek kilenc gyümölcse impartálódik, azaz kerül elhelyezésre a szellemünkbe. Az emberrel az alapvető probléma a természetéből fakad, hiszen az ördög természetét kapta, amikor megszületett. Ennek a természetnek kell megváltoznia. Ezért evangelizálunk például. Ez a probléma a világgal is – a természetük.

Pénteken beszéltünk egy úrral, aki épp hogy csak, újjászületett. Elmondta, hogy ő is imádkozott a feleségével rendszeresen. Úgy, ahogy én is 33 éves koromig gyakoroltam a vallásomat, de nem voltam újjászületve.

Vagyis eljártam a gyülekezetbe. Végigszenvedtük azt a száraz időszakot a gyülekezetben, azután hazamentünk. És nem tudtunk semmit, sem a gyógyulásról, sem a többiről. A Szent Szellemről pedig tilos volt szólni, az a törvény ellen volt. Az 1Korinthus 12. és 14. fejezeteket tilos volt a Bibliánkban megemlíteni vagy olvasni.

Nem is tudtunk ezekről sokat igazán. Úgy tanítottak minket, hogy az apostolokkal együtt ez már kihalt a világból. Végül Isten kegyelméből eljutottam egy olyan összejövetelre, ahol Isten jelenléte, Isten ereje, Istennek a megnyilvánulásai jelen voltak.

Nem próbáltam hazugságokkal magyarázni, hogy mi is ez. Mondhattam volna azt is, hogy ez az ördög, aki végzi itt ezeket. De még az ördögben sem hittem igazán, tehát, ezt sem mondhattam. A gyülekezetemben az ördögben sem hittek, hogy az létezik. Bizonyára azt gondolták az ő tudásuk szerint, hogy az is kihalt az apostolokkal.

És mondták, hogy a gyógyulásoknak sem időszerűek ma már. Idejétmúlt dolog ez. Tehát így magyarázták nekünk, hogy mi csak átutazók vagyunk itt a világban. És én, ha meghaltam volna, akkor a pokolba kerültem volna. Istennek az irgalmassága az, hogy én ma itt vagyok.

A Galata levélben az 5. fejezetben ír a Szellemnek a gyümölcseiről. Egy gyönyörű evangelizációs alkalmunk volt és a legvégén két fiatal lányka odajött hozzánk. Nem mertek előre jönni a sorokba. Mondták, hogy ők nagyon félnek. Rájuk tettük a kezünket és imádkoztunk, lehetett érezni ezt a belső remegést.

Az egyikőjük befogadta az Urat, a másik nem. Az ima végére az egyiküknek teljes békessége lett, a másiknak akadályoztatása volt. Valami médium szolgálatot gondolt, hogy ő végez és neki nincs szüksége Jézusra. És hogy ő pénzzé teszi ezt a képességét. Elég zavart dolgokat beszélt.

Tehát az ember tudja ezt legbelül. Hogyha az embernek egy megtapasztalás adatik a Szent Szellemtől, a Szent Szellem erejéből, azt soha többé nem felejti el. 33 éves voltam, amikor egy metodista istentiszteletre elvittek az ismerőseim, és az ott jelenlévő isteni jelenlét úgy megérintett, amit soha nem lehet elfelejteni.

Ezért szeretem oly nagyon a kézrátételes szolgálatot, és a Szent Szellemnek a megnyilvánulásait. Miután az ember újjászületett, azután képes befogadni a Szent Szellemet.

Miután beteljesedtünk a Szent Szellemmel, a Szent Szelem kilenc ajándéka vagy megnyilvánulása bármikor képes rajtunk keresztül megnyilvánulni. Bölcsesség szava, ismeret szava, szellemek megkülönböztetésének ajándéka például.

A csodatévő erők megnyilvánulása, a hit ajándéka, a gyógyítások ajándékai. Az emberek meggyógyulnak ott a helyükön ülve, miközben hallgatják az Igét. A prófécia, a nyelvek nemei és a nyelvek magyarázata, ez az utóbbi kettő egyenértékű a prófétálás ajándékával.

János 14,16-os vers írja, hogy a világ nem fogadhatja be a Szent Szellemet. Az Ószövetségben a királyok, a papok és a próféták bírták ezt az áldást a szolgálatukon, hogy a Szent Szellem felettük volt. A többieknek hozzájuk kellett menni, hogy Istentől kapjanak kijelentést. Ez így volt az Ószövetségben.

Ma ez nem így van. Mi Istennek olyan sátorai vagy templomai lettünk, amelyet nem emberkéz épített. Ez akkor igaz, ha befogadjuk a Szent Szellemet.

Az üzenetem az lett volna, hogy többet kell időznünk az Úrral és Istennek a Szellemével. El kell csendesednünk és meg kell engednünk, hogy az Úr meglátogasson minket, mert Isten jelenlétével való találkozásra van szükségünk, és azt soha nem fogjuk elfelejteni.

Mindannyiunknak személyesen, egyenként kellene keresnünk ezt a személyes találkozást, kapcsolatot és kötődést Istennel. A mennynek rendelt ideje van ezekre a találkozásokra a földdel. Az Ószövetségben többször lehet találni, hogy az Istennek elrendelt látogatásaira a nép nem figyelmezvén, ezek ítéletekbe fordultak át, Isten ítéletei követték ezeket.

Mi nem akarjuk elvéteni itt a földön Istennek a meglátogatásait, mert hamarosan az idők végéhez érünk, és utána minden figyelem visszakanyarodik majd Izraelre. Az utolsó hét ítélet esztendőt kell majd letölteniük, amelyet Dániel könyve 7. fejezetében olvashatunk.

Én úgy hiszem, hogy ekkor már a Gyülekezet elvétetett az útból, vagyis elragadtatott. A jeruzsálemi templomnak a Szentek Szentje részét a 7 éves megpróbáltatási időszak első három és fél évben fogják felépíteni.

Lukács 19,44.

44. És a földre tipornak téged, és a te fiaidat tebenned; és nem hagynak benned követ kövön; mivelhogy nem ismerted meg a te meglátogatásodnak idejét.

Nem ismerted fel azt az időt, amikor én meglátogattalak téged. Azt a pillanatot, amikor ez eljött. A hústest természete ugyanis nem képes arra, hogy a szellemi dolgokat vagy Isten Szellemét érzékelje. Tehát figyelni kell erre ebben a rohanó, stresszel teljes világban, hogy az elménk dolgai és a hústestünk ne csapja le rögtön a Szellemnek az indításait és közléseit.

Azért vagyok itt ma elsősorban, hogy bátorítsalak benneteket arra, hogy töltsetek több időt az Úrral. Amikor hívővé lettem, annak a korai időszaknak az elején sokkal többet tettem ezt. Sőt, még mielőtt újjászülettem, akkor is többet kerestem így az Urat.

Vissza kell kanyarodnom oda. Hiszen egy szó, egy közlés az Úrtól képes az egész életedet megváltoztatni. Ha a Szellemet valóban követed, akkor bizony lesz egy szolgálatod, az Úr szolgálata. Az Úr meglátogatásával kapcsolatban egy másik Ige.

1Péter 2,12.

12. Magatokat a pogányok közt jól viselvén, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a jó cselekedetekből, ha látják azokat, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján.

Akik úgy tüntetnek fel benneteket, mintha bűnözők lennétek, és úgy rágalmaznak titeket, és úgy beszélnek rólunk, mintha mi gonosz cselekedők lennénk. Amikor minket megfigyelnek, akkor azt fogják tanulni, hogy a megvizsgálásunk napján, vagy a meglátogatásunk napján Isten az irgalmát tudja nekik megmutatni.

Kapjanak ők is irgalmat, részesüljenek az irgalomban. A zsidó népnek is része lesz ebben. Az Ószövetség egyik pontja az ő meglátogatásuk a Jeremiás könyvében található. Sok olyan időpont van, amit elvétünk.

Jesse amikor a mennyben volt, tudod mit mondott neki Isten? Hogy nem szenvedtél volna annyit a földön, hogyha mindig meghallottad volna az Urat. Ezt mondta az Úr neki. Ha időt töltesz és megtanulod követni a szellemedet, s ha a vezetéseidet megtanulod megfogni, megragadni, nem az érveléseinket, hanem a szellemi vezetéseinket.

Jeremiás 11,20-23.

20. És oh Seregek Ura, igaz bíró, veséknek és szívnek vizsgálója: hadd lássam a Te bosszúállásodat rajtuk, mert néked jelentettem meg az én ügyemet!

21. Azért ezt mondja az Úr az anatóthbeli embereknek, akik életedre törnek, és ezt mondják: Ne prófétálj az Úr nevében, hogy meg ne halj a mi kezünk által!

22. Azért ezt mondja a Seregek Ura: Ímé, én megfenyítem őket; az ifjak fegyver által halnak meg, fiaik és leányaik pedig meghalnak éhen.

23. És senki sem marad meg közülük, hogyha veszedelmet hozok az anatóthbeli emberekre, az ő büntetésük esztendejét.

A nép, az anatóthbeliek, akit az Ige itt említ, Jeremiás és a nép életére akartak törni, meg akarták ölni. Ötmérföldnyire van Jeruzsálemből, egy nagy erődítmény, de elpusztíttatott. A romokat ma is meg lehet nézni. És éhség által halnak meg.

Zsoltárok 105,15-16.

15. Meg ne illessétek az én felkentjeimet, és az én prófétáimnak ne ártsatok!

16. Mikor éhséget idézett elő a földön; és a kenyérnek minden botját eltöré.

Néhányatok meg fogja látni, azok a helyzetek, amelyeken most keresztülmentek, mindegy, hogy mi pontosan, hogyha a halál árnyékának völgyén kell is átmenned… Tehát ez egy árnyék, de kijössz a helyzetedből. Kijössz a betegségből, kijössz az anyagi nehézségekből. Kijövünk ezekből, az üldöztetésekből.

Filippi 1,27-28.

27. Csakhogy a Krisztus Evangéliumához méltóan viseljétek magatokat, hogy akár odamenvén és látván titeket, akár távol lévén, azt halljam dolgaitok felől, hogy megállotok egy szellemben, egy érzéssel viaskodván az Evangélium hitéért;

Látjátok, hogy mit ír? Együtt álljunk! Az Ésaiás 62,1-ben is látjuk, hogy nekünk meg kell állnunk együtt a zsidó néppel. És mint gyülekezet is, együtt kell megállnunk, amit prédikálunk az Igével.

Jövő vasárnap Desmond és felesége újra itt lesznek velünk. Elmesélte röviden a múltkor, hogy egy motorbalesete volt, és életmentésre volt szükség, élet-halál küszöbén volt. Tizenkét nap alatt került ki a kórházból. És a tizenkét nap alatt nem engedte a kórterembe a család az ismeretségi körből azokat, akik nem az élet szavát, nem a hit szavait szólták volna. Nekik tilos volt bemenni hozzá.

Amikor az emberek, a hívők például elsodródnak a hamis tanítások felé, úgy nem lehet kijönni a problémákból.

28. És meg nem rettenve semmiben az ellenségek előtt: ami azoknak a veszedelem jele, néktek pedig az üdvösségé, és ez az Istentől van.

Nézzük a Bővített fordításban, mert nagyon jól kibontja a mondandót.

Filippi 1,28. (Bővített fordítás)

És egy pillanatra sem rémüljetek meg, egy pillanatra se legyetek megfélemlítve semmiben a ti ellenségeitek, ellenfeleitek által, mert ez (hogy ti állhatatosak vagytok és nincs bennetek félelem, félelem-mentesek vagytok), egy nyilvánvaló jel (bizonyíték és pecsét) lesz nekik az őrájuk váró, őket fenyegető pusztulásukról; Nektek azonban pont a megszabadulásotoknak és üdvösségeteknek lesz ez a biztos jele, bizonysága, bizonyítéka; és ez az Istentől van.

Isten igenis gondot visel rólunk és rólad is. Nem szabad megrettennünk ilyenkor, a félelem amúgy is az ördögtől lenne. Mert akik figyelnek minket, hogy régtől állunk a kegyelem Evangéliumában és azt hirdetjük, láthatják, hogy miről szól a szolgálatunk.

Az életünkben szükség van egy személyes látogatásra, Istentől való személyes látogatásra, amikor az Ő személye meglátogat minket. Egyedül Ő képes minket megváltoztatni. Nekünk éhséget kéne éreznünk az Úr jelenlétére.

Isten akkor jelenik így meg, amikor Őt ünneplik, s nem akkor, amikor csak úgy elszenvedik Őt. Mikor érzékeled, hogy az Ő látogatása közeledik feléd, akkor megfelelő választ kell arra adnod. Istennek ez a friss jelenléte, erre van szükségünk.

Minden egyes összejövetelünkön szükség van rá, és szükség van rá a személyes életünkben is. A világot nem vagy képes megváltoztatni, kizárólag az alapelveid által. A te személyes jelenlétedbe, amire szükség van, hogy fogadd be Isten jelenlétét oda. Isten egy Szava képes arra, hogy az egész életedet megváltoztassa.

Amikor fiatal voltam az Úrban, természetfeletti módon szólt hozzám egy szót. Egy éves voltam akkor az Úrban és nagy elnyomás alatt voltam. Erőteljes nyomás alatt voltam. Kísértések lehetnek ezek.

Az ördögnek az egyik módja, hogy szeretne minket eltántorítani, vagy pedig a világ útjain üldöztetésekben részesít, vagy vádakkal próbál meg téged. Az ördög úgy is dolgozik, hogy kopogtat és megnézi, hogy van-e ott valami ajtó, amin keresztül bejöhet. És elkezd téves irányba vezetni, eltéríteni.

Miért? Hogy Istennek ne engedelmeskedj. Ez nekünk, mint Gyülekezet ez azt jelentené a mi nyelvezetünk szerint, hogy ne engedelmeskedjünk Isten Szellemének. A világ egy elszabadultságban, a kívánságok, és a kívánalmaknak a tobzódásában van.

Jakab 1,12-14.

12. Áldott ember az, aki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az Őt szeretőknek.

13. Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, Ő maga pedig senkit sem kísért.

A gyülekezeti világban ez egy igen ostoba tévtanítás, hogy Isten először megkísért. És arról szól a kísértése, hogy utána neki ne engedelmeskedj, hanem engedetlenségbe vigyen. Ha Isten megkísért, akkor azt mi módon fogja tenni? Két lehetőséget fog neked adni.

Tisztán emlékszem arra, hogy amikor az Egyesült Államokból eljöttem. Két lehetőség között választhattam: ottmaradjak vagy eljöjjek. De én akkor már magamban elszántam magam, hogy én onnan eljövök. Elköteleztem magam Isten Igéje felé. Elköteleztem, hogy semmi más nem érdekel. Sem a hagyományok, sem az ostobaságok. Sokan visszakanyarodnak oda és ez szomorú dolog.

14. Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága.

Az ördög miként tud működni az életünkben? Kizárólag az öt érzékszervünkön keresztül.

1János 2,16-17.

16. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése, nem az Atyától van, hanem a világból.

17. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké.

A legnagyobb kísértése az ördögnek, amit ma szeretnék kihangsúlyozni, hogy abban kísért meg, hogy add fel, hogy kivegyen a helyedből. Hogy kivegyen téged a helyről, ahol az Igével táplálkozol, hogy visszavigyen a világ felé, a hagyományok felé. Az erővel nem rendelkező Evangéliumot válaszd. Ez lesz a legnagyobb megkísértés, ami érhet.

Neked nem szabad feladnod Istennek a dolgait, és be kellene zárni az ajtót erre a kísértésre. Nem lenne szabad, hogy itt konfliktushelyzetbe kerülj. Mert nem vagyok hajlandó visszakanyarodni egy cselekedetre orientáló Evangélium felé, hogy a kegyelem Evangéliumát elhagyjam. Másként mondva: a halott gyülekezetek felé nem vagyok hajlandó visszalépni.

Galata 5,9.

9. Kis kovász az egész tésztát megkeleszti.

Kis kovász, egy kis élesztő, egy kis elhajlás megrontja az egész tésztát. A Pászka ünnepeken kovásztalan kenyeret kellett, hogy egyenek. Nem volt szabad kovászt tenni a kenyérben, mert a pici megkeleszti az egészet. Nézzük kibontva, hogy mit jelent itt ez az igevers részletesen.

Galata 5,9. Amplified

9. Egy kevés élesztő (egy kicsi elhajlás az eltévelyedés irányába, vagy egy-egy tévtanító) megerjeszti /megrontja az egész tésztát (megrontja a hit eszméjének /szellemiségének /fogalmának egészét, vagy félrevezeti /tévútra vezeti az egész gyülekezetet.)

Figyelmeztettem pásztoraimat több alkalommal, hogy bizonyos tanító könyveitől szigorúan tartsák távol magukat, mert nagyon nehéz lesz kitisztítani azt, ami oda bekerül. És az érdeklődésedből megdöglött a macska.

Egy kicsi elhajlás az eltévelyedés irányába, vagy egy tévtanító megerjeszti, megrontja az egész tésztát, azaz megrontja a hit eszméjét, és félrevezeti az egész gyülekezetet. Elvezeti a figyelmét a kegyelemről. Mindig megdöbbent engem, hogyha látok olyanokat, akik vissza akarnak kanyarodni, miután megismerték az igazságot. Nagyon komoly dolog ez.

Ausztráliában a gyülekezet, amelyet pásztoroltam, elegem volt az egészből. Megvoltak a diakónusok és a vének, akik támogattak, miután éveket töltöttem azzal, hogy felépítsem ott azt a munkát. Egy olyan helyzet, egy olyan körülmények között volt ez, ami nem volt teljesen jó az elején sem és csak rosszabbodott.

Akkor el kellett határoznunk, hogy egy éles váltással saját magunk lábára állunk. Egyiküknek volt egy egészen biztos Ige a kezében, és én nem éreztem jól magam attól az Igétől.

Lukács 9,62.

62. És monda néki Jézus: Valaki az eke szarvára veti kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten királyságára.

Ha valaki visszafelé tekintett, hogy mi volt a múltban, ő nem alkalmas a királyságra. Az ember eljut oda, arra a helyre, amikor megízlelte már Istennek a hatalmas erejét és megnyilvánulásait, és ha azt megtagadja és visszakanyarodik… Erről beszél itt a Messiás.

Tehát kísértés éri ilyenkor az embert, hogy feladja, hogy abbahagyja azt az utat. Én is meg voltam így kísértve akkor egy helyzettel. De az Úr adott nekünk kimenekedést. Azt a közösséget teljesen elengedtük, feladtunk mindent, és újat kezdtünk. Helyesen döntöttünk. Mindenki örült, örömbe volt, boldog volt, jó döntést hoztunk.

Ha kísértés érkezik hozzád, megérintenek a kísértések, hogy feladjad – ennél nagyobb kísértés nem fog érni. Ez egy kísértés. A Gyülekezetben talán azt hallják, hogy a legnagyobb kísértés az, ha a szex kísért.

Ha a helyeden vagy és a helyes és igaz Evangéliumot hallod, a kegyelem Evangéliumát, akkor mi az, amin az ördög munkálkodni fog? Hogy onnan kivegyen téged, mert veszélyt fogsz jelenteni a számára. Jézus mit mondott erről? Meg van írva.

Vagyis ez meg van írva! Ószövetségből legalább annyira ki lehet látni, mi van megírva, mint az Újszövetségből. Tehát nemcsak, hogy Isten jelenlétére van szükségünk – ez az egyik oldal –, a másik az, hogy ne engedjük, hogy a hústestünk nyomorgasson minket. Ez egy elmebeli gondolkodásmóddal is együtt jár, ez a hústest természet.

Ugye a neveltetésünkből sok mindent hozunk, hogy a szüleink hogyan neveltek minket. Nekem csodálatos szüleim voltak, de nem neveltek engem ebben az Evangéliumban. Mert nem tudtak semmit a gyógyulásról, nem ismerték a Szellem dolgait. De amit tudtak, a tőlük telhető legjobbat adták nekünk. Nektek azonban megadatott az igazi.

Álljunk fel: Eljön az az idő, azt mondja a Szellem, hogy a szívedet kell keresned, kutatnod kell a szívedet belül, meg kell találnod magadat, az Urat kell keresned. Csendesedjetek el, vagyis így kell elcsendesedned. Várni kell az Úrra, amennyi időre csak szükséges. És hadd szóljon a Szellem. Mit szól a Szellem neked? Mit mutat neked a Szellem? Egy biztos, hogy a Mindenható Isten, ha közeledsz Őhozzá, akkor Ő is közeledni fog tehozzád.

Neked közel kell lenned Őhozzá. Időt kell töltened Vele. A számítógépet le kell zárni. Ki kell kapcsolni a telefonokat, a mobilokat. Nem sokáig, de egy időre. Mert túl aktívak vagyunk az elménkben, és elvesztettük a békességünket. Vissza kell jönnünk és időt kell tölteni abban a csendességben, az Úrral való csendességben. Kapcsoljuk ki a rádiót, TV-t és figyelmezzünk. És Ő fog szólni. Ő meg fogja mutatni. Ő vezetni fog. És Ő vár rád. Terád vár!

A Szellem mozdul most. Egy új életet vagy képes élni, gyarapodásban vagy képes élni. Egy magasabb helyen képes az Úr használni, nagyobb mértékekben. És az életed nagy példává válhat mások számára, ha az Ő akaratában vagy. Ha az Ő helyén vagy és beilleszkedsz az Ő terveibe. Neki megvannak a stratégiái.

Megvan a stratégiája, ami téged kitör bármilyen kötésből, bármilyen területen. Szerezd meg Istennek ezeket a stratégiáit, és cselekedd meg azokat, kövesd azokat. Egy dolog biztos, legyél benne biztos, hogy az Isten, hogy az Ő hangját hallod. Mert te meghallod a jó Pásztor hangját és az idegen hangját nem követed. Nem lesznek katasztrófák az életedben, nem lesznek kudarcok az életedben, mert a Szellemet fogod követni, és te ismered az Ő hangját és az idegen hangját nem követed.

Mindenki mondja, hogy Ámen! Hallelúja, dicsérjük az Urat.

Jövő vasárnap vendégeinkkel leszünk itt: Desmond McAllain és felesége Julie. Amin nekik keresztül kellett, hogy menjenek, oly sokszor a halál közeli helyzetekből kerültek vissza az életbe. Az Igén álltak minden alkalommal a gyógyulást tekintve. Az Ige orvosság ugyanis a mi egész testünknek, tanultuk.

Példabeszéd 4,22.

22. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség.

Semmi mást nem szabad beengedni a házadba, csak Isten Igéjét. Onnan kell megtudnod az egészség dolgait, a gyarapodás útját. Amikor még pásztoroltam Dezt 32 évvel ezelőtt, elmondtam neki, hogy óriási gyógyulások azok, amikor az eltörött csuklója azonnal meggyógyult.

De a 91. Zsoltár még nagyobb áldás, mert akkor ezek nem is történnek meg veled. Minden nap valld meg a 91-es Zsoltárt, mint ahogy a bibliaiskolában tanították nekünk. Mindennapos kötelezettségünk volt. Az is az Ószövetségnek a része, és a legerőteljesebb Ige a Bibliában.

 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL