2013.09.04. 

 

A HITÜNK LEGYŐZTE A VILÁGOT 4.

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2013. szeptember 1.

 

Köszönjük Uram, a megszabadító kenetedet a merev tagokra, a medencében, a lábakban, a csontokban, az ízületekben. Eltávoznak ezek a testekről, a csontokból és mindenfelől a testekből. Az izmok, az inak, az ízületek megtisztulnak a betegségekből. Erre hatalmas megszabadító kenete van jelen Istennek!

Óriási megszabadító kenet van erre! Hisszük, hogy hatalmas megszabadítása lesz az egész ország felett, Isten kimondhatatlan csodákat tesz. A múlt hét csodái lenyűgöznek minket. A tüneteknek és a kóbor fájdalmaknak el kell távozniuk a testből, a kötések megtörnek! A hitben meg lehet erősödni és így meg lehet őrizni azt, amit Istentől kaptatok.

A Szent Szellem hatalmas mozdulása ez, amellyel Isten le akarja törölni Krisztus Testéről ezeket a rendellenességeket. Az evangélistáknak ott kell lenni résen. A szklerózis multiplex és az izület is idetartozó betegség.

A megvallásaitok által fogja az Úr megújítani a testeteknek a szerveit. Megvallást fogunk együtt tenni:

Jézus hatalmat adott nekem, hogy használjam az Ő nevét. Amit megkötök a földön, a mennyben is kötve lészen, amit megoldok a földön, a mennyben is oldva lészen. Ezért, az Úr Jézus Krisztus nevében, megkötöm a fejedelemségeket, hatalmasságokat, ez élet sötétségének világbíróit és a gonoszság szellemeit, akik a magasságban vannak. Megkötöm és levetem őket, és ártalmatlanná teszem őket, a Jézus nevében. A szomszédaim felett is, minden gyülekezet felett, és a gyülekezetek tagjai felett, a pásztorok, és az evangélisták felett, és ezért szabad vagyok. Ámen!

Hálákat adunk Istennek, megköszönjük a drága Úr Jézusnak a hatalmat, amit adott, mert tudjuk azt, hogy nem test és vér ellen van a tusakodásunk, hanem a sötétség minden ereje ellen.

A szeptember 4-e a kürtölések ünnepe, a zsidóknak Izrael ünnepe kezdődik ekkor. Azért jelentős ez a dátum, mert két év múlva ilyenkor a Smita [hetedik év, szombatév] esztendőt ünnepeljük majd. Minden hetedik esztendejük Smita év.

Az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én a kereskedelmi tornyokat érték azok a csapások, gépek rombolták le az épületeket. A következő ilyen Smita esztendőben a pénzpiac omlott össze. A World Street anyagi összeomlása volt ebben az [2008.] esztendőben.

Párhuzamot lehetne vonni az Egyesült Államokra nehezedő ítéletek és csapások között, amelyek jönnek a közeljövőben, és az ószövetségi templomrombolások és történések között. 2015. szeptember 14-e lesz a következő Smita dátum.

Hiszem, hogy az elragadtatás ezt megelőzi, mert utána a történések azok... Nagyon-nagyon jelentős idők ezek, amelyeket élünk. Az idő múlásában és az időintervallumoknak a vizsgálatában ezt meg kell állapítani.

Nekünk, mint pogányoknak, nekünk nem volt szövetségünk Istennel. A mi szövetségünk Jézus Krisztus által jött Istennel, mert mi a pogányok oldaláról voltunk. Szövetsége Istennek az Ószövetségben a zsidó néppel volt. Ezt el fogom magyarázni a következő percekben.

A hitről lesz szó. A gyarapodásunkhoz, az egészségünkhöz, az életben maradásunkhoz, amit ma elmagyarázok, az nagyon-nagyon fontos. Az újaknak megértésük legyen ezekről, amik most elhangoznak. Amennyit csak lehet, merítsenek belőle, akik először vannak.

Zsidó 11,1-3.

1. A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, a nem látott dolgokról való meg­győződés, és azoknak bizonyítéka.

2. Mert hittel szereztek jó bizonyságot a régebbiek.

3. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten Igéje (Rhema) által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.

Hit nem azoknak a dolgoknak a bizonyítéka, amelyeket már látunk. Azoknak a dolgoknak ad alapot az életünkben, amelyeket csak reménylünk. A 3. vers így hozza: hit által értjük meg. Vagyis hit által. Isten hozta elő a világokat, hit által tette, hogy Isten adott egy keretet, egy létezést a meglévő világnak.

Időkorszakokat jelent itt a görögben a világ szó, aión-okat, időkorszakokat. Mi is egy ilyen időkorszakban élünk most, a kegyelem időkorszakában, és ezek az időkorszakok, egymást követik.

Ezeket Isten az Ő Rhemájával, vagyis az Ő Igéjével hozta létre, az által, hogy szólta ezeket, előszólította ezeket. Tehát milyen élet volt az elrendelt időkorszakokban, Isten teremtő szava által? Ugyanígy, ha a keresztény példát vesz erről, megértheti, hogy a saját személyes jövőjét illetően a szavaival miként képes megszabni a jövendőjének a határait.

Azt jelenti, hogy ki tudjuk igazítani, helyre tudjuk állítani az életünknek a dolgait, amelyekre szükség van. Alapvetően miként? Isten Igéjével. A testünket is képesek vagyunk így helyrehozni, helyreállítani. Vagyis, kiigazításokat eszközölni, ha szükséges, Isten Igéjével.

Isten azt mondja, hogy én teremtem meg ezeket a sorsokat, és képes vagyok a számodra egy új sorsot teremteni. Képes vagyok megváltoztatni a sorsrendelésedet is. Isten nincs behatárolva, és nincs korlátozva az által, hogy mi magunknak mit gondoltunk, vagy a családunk, mint szánt nekünk, vagy mit mondott rólunk.

A jövőnket illetően, hogy mik azok, amelyek meghatározták a múlt vonalán, hogy a családunk mit szólt felettünk, hogy mi mit képzeltünk, az oktatási rendszer, amelyben részt vettünk, hogy miket hallottunk, hogy mi érte a szívünket. Isten nincs korlátozva ebben, mert Isten képes arra, hogy valami teljesen újat hozzon elő az elképzelhető felett.

Isten képes arra, hogy ezeket előhozza. Sokszor jöttek az emberek az elmúlt évtizedekben is, mondván, hogy nem is gondoltam volna soha, hogy Isten ilyen magaslatokban megálld engem, és ezeket mind megcselekszi az életemben.

Ez akkor történik meg velünk, hogyha megengedjük Istennek, hogy Ő vegye az irányítása alá az életünket. Ő sokkal jobb dolgokat képes előhozni az életünkben, mint ahogy most jelenleg mi élünk.

János 1,1-3. 14.

1. Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige.

2. Ez kezdetben az Istennél volt.

3. Minden Őáltala lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.

Mi nélkül? Az Ige nélkül. Mert életünk minden helyzetében és helyzete felett Ő az Isten. Jézus volt a teremtője mindeneknek. Akkor nem Jézus volt a neve, hanem az Ő neve akkor az Ige volt. Vagyis az Ige, amit a kezünkben tartunk.

14. És az Ige testté lett és lakozék miközöttünk és láttuk az Ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.

Egy másik fordítás szinte ugyanígy mondja:

És az Ige testté lett és lakozott miközöttünk…

Volt egy angyal, akinek feladata volt, hogy megjelenjen Máriának. Nagy segítségünkre lesz, ami olvasható alább:

Lukács 1,30-35. 37-38.

30. És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.

31. És ímé, fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az Ő nevét Jézusnak.

32. Nagy lészen Ő, és a Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az Ő atyjának királyiszékét;

33. És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az Ő királyságának vége nem lészen!

34. Monda pedig Mária az angyalnak: Mimódon lesz ez, holott én férfit nem ismerek?

Ez az ő tudatlanságából fakadt, nem tudta elképzelni, hogy miként lehet gyermeke férfi nélkül? Joga volt, hogy ezt a kérdést feltegye, mert tudni akarta, a mikéntjét, nem hitetlenségből kérdezte. Így szól a válasz:

35. És felelvén az angyal, monda néki: A Szent Szellem száll tereád, és a Magasságos­nak ereje árnyékoz be téged; azért aki születik is szentnek hivatik, Isten Fiának.

37. Mert az Isten Igéjének semmi sem lehetetlen.

Ő választ ad az angyalnak:

38. Monda pedig Mária: Ímhol, az Úrnak szolgálója; legyen nékem a te beszéded szerint. És elment tőle az angyal.

Vagyis befogadta az Igét. Az Igét, mint egy magot, befogadta a lényébe. Abban a pillanatban volt képes arra, hogy a Szent Szellem elvégezze ezt a fogantatást.

Márk 4,14.

14. A magvető az Igét hinti.

Hova hinti az Igét? Az emberek szívébe kerül a mag, az embernek a szellemébe. Ha az Isten Igéje ott meggyökerezik, akkor valóságba jön, mert az Isten előtt semmi sem lehetetlen. A természetes világban az ember nem tud erre magyarázatot.

Hogy van az, például hogy az ember el kezd adakozni, és annál inkább el kezd gyarapodni. A valóságos világ ezt nem érti. A világ azt mondja, hogy majd akkor hiszem, ha látom. Mi pedig azt mondjuk, hogyha hiszed, akkor majd meglátod.  A világ azt mondja, hogy majd látom, akkor majd hiszem.

Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy tekints szét, és ameddig csak látod a határokat, azt mind neked adom. Ez ma ugyanígy igaz nekünk. Mindazt nekünk adja Isten, amit az Ő ígéreteiben meg tudunk látni, és meg tudunk ragadni. A hitnek a szemeivel fogjuk mindezt meglátni. Pontosan így voltam én is.

Valamiért imádkoztam, és az után azt megláttam, hogy az megvan, és ahogy másnap rátekintettem, nem volt az még tökéletes. De tudtam, hogy a számra vigyáznom kell, mert amint láttam a hit szemeimmel, az már megvan nekem, és hogy az a valóságba jön. Ugyanígy először az Igét nekünk is a szívünkbe kell befogadni, mert a szellemünk, ami a mi részünk.

Példabeszédek 20,27.

27. Az embernek szelleme az Úrtól való szövétnek, megvizsgálja a szívének minden rejtekét.

A mindennapi nyelven ez mit jelent nekünk? Istennek a villanykörtéje az ember szelleme, amin keresztül megvilágítja az ember minden napjait. Isten villanykörteként használja az ember szellemét, hogy megvilágítsa az ember útjait.

Az ember szellemét használja Isten arra, hogy világosságot teremtsen az útjainkon. A Szent Szellem fog bizonyosságot tenni a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten fiai vagyunk. Honnan tudjuk azt, miként tudjuk azt például, hogy újjászülettünk? Isten Szelleme tesz erről bizonyságot, ahogy mondja a Róma 8,16-ban.

Róma 8,16-17.

16. Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.

Vagyis teknon-ok vagyunk. Ez a görög szó arra, hogy valakitől megszületni és az Atya gyermekének lenni.

17. Ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.

Örökösök és örökös társak vagyunk. Nagyon sokszor a keresztényeket arra tanítják, hogy nekünk van egy szövetségünk Istennel. Azt sehol nem találod a Bibliában, hogy velünk Isten szövetséget kötött volna.

Nekünk azt kell megérteni, hogy valójában mi kik is vagyunk? Úgy magyarázom ezt el most nektek, hogy veszünk egy példát: hogyha egy férfi és egy nő összeházasodnak, szövetséget kötnek, hogy ők szövetséges társak lesznek, házastársak lesznek.

Ha nekik gyermekeik születnek, melyiküknek van szövetsége a gyermekeikkel? A férjnek vagy a feleségnek van szövetsége a gyermekével? Egyiküknek sincs szövetsége a gyermekkel. Mert ők a terméke annak a szövetségnek, hogy ők ketten összeházasodtak.

Így ahogy magunkra tekintünk, hogy kik is vagyunk: mi az Ábrahámi szövetségnek a terméke vagyunk. Keresztényeket mégis erre tanítják, és beléjük sulykolják szinte, hogy nekünk szövetségünk van Istennel.

A tanítások szele – ahogy nézem a keresztény TV műsorokat – az erről szól, hogy szövetségünk van Istennel. Gond ott van, hogy én nem vagyok zsidó, nekem soha nem volt szövetségem Istennel. Én törvény nélkül való voltam és elveszett voltam a világban.

Mi törvény nélkül valók voltunk, és elveszettek voltunk. Isten nélkül valók voltunk, ugyanis nem tartoztunk a zsidó szövetség alá. Elveszett voltam, reménység nélkül való voltam. De mikor megtanultam, hogy én egy örököse vagyok Istennek…

Az örökösnek miért van szüksége szövetségre Istennel? A teljes megértés akkor jön elő, ha azt is megérted, hogy mi Krisztussal együtt meghaltunk a kereszten, és harmadnapon Krisztussal együtt feltámadtunk a halálból, és ennek a valóságát kell meglátni.

Ez alapján kell megtudnunk azt, hogy valójában kik is vagyunk Krisztusban? Nem kell küszködnünk, hogy megtanuljuk a szövetségek jogait, hogy törvényeket tanuljunk. Ez mind hiábavalóság és időfecsérlés, ahogy Pál írja.

Biztos lehetsz abban, hogy Pál ismerte a törvényt, hiszen farizeus volt és rabbiként ismerte a törvényt. Azután megkövezték. Miért? Mert azt próbálta elmagyarázni, hogy nincs szükség arra, hogy a fiaitokat körülmetéljétek.

És mondom neked, ha megpróbálsz ma egy haszidik zsidót meggyőzni, hogy nem kell a fiát körülmetélni, akkor téged is meg fognak kövezni. Kétezer év alatt nem változott a világ semmit. Nagyon komolyan mondom, hogy ne próbáld meg, mert neked rohannak csapatostul.

Galata 3,29. 7.

29. Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok és örökösök az ígéret szerint.

Mondd: – Örökös vagyok! Mondja a Róma levél is, és mondja a Galata levél is, hogy mi örökösök és örököstársak vagyunk Krisztussal. Hallelúja! A 7. verset is nagyon kedvelem.

7. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai.

Ábrahám 430 évvel a törvény előtt megkapta Istentől az ígéreteket, és Isten barátjának neveztetett, és a törvény nélkül élt és járt Istennel. Még újjá sem volt születve. Mint ahogy ma mi újonnan születettek vagyunk, és az Isten az Ő törvényeit a szívünkre és az elménkre írta, a Szent Szellem ujja által.

Ábrahám áldásait mi megnyertük, és ennek a fényében, ennek a világosságában kellene élnünk az életünket. A mi szellemünk felelős azért, hogy megvilágosítson minket ezekben, és ennek megfelelően tudjunk élni is.

Hogyha Isten Igéjét befogadjuk a szellemünkre, akkor ez a világosság valójában elő fog jönni és vezetni fog minket. A Te Igédnek a megnyilatkozása világosságot ad – mondta Dávid –, és megértést hoz az embernek.

Róma 10,4. 8.

4. Mert a törvény vége Krisztus, minden hívőnek megigazulására.

A hitből eredő megigazulás, az így szól. Tehát van egyfajta megigazulás, ami hitből ered, és az így szól. Mit mond ez a megigazulás?

8. Közel van hozzád az Ige (Rhema), a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.

Ennyire közel van hozzád a te megigazulásod. Benne van a szádban, és miközben szólod azt, beleveted azt a szívedbe. Ugyanúgy, amikor a gyerekeket tanítják az iskolában számolni, és tanítják a szorzótáblára például.

A szorzótáblát az ember elég sokat mondogatja magában, újra és újra, aztán egyszer csak tudja, hogy mennyi a 7x7. Ugye, hogy mindenkinek meg kellett tanulnia a szorzótáblát? Nekem is voltak tanítóim kiskoromban, nagyon szigorúak voltak. Rosszabb volt, mint a katonaság.

Később a katonai egyetemre kerültem, négy évet jártam ott. Mit csinál a hadsereg? Ott is megy a sulykolás. Újra és újra és újra beléd sulykolják, hogy hogyan kell a fegyvert fogni, tartani. Szét kellett tudnunk szedni darabokra és összerakni, úgy, hogy oda se nézünk. Vakon.

Miért kell ezt így megtanítani a hadseregnél? Hogyha az ember a háború kellős közepén van, és az ember túlél valamit… Nem mindenki éli túl a támadásokat, a jobb oldalon is elesnek. Nem akarják, hogy ilyenkor lemerevedj, leblokkolj.

Ha például, bedugul a fegyvered, és nem tudsz lőni, az könnyen meg is sebesíthet. Ilyenkor képesnek kell lenni arra, hogy azt helyrehozd, szinte úgy, hogy oda sem nézel. Ösztönösen meg tudod tenni.

Nekünk mennyivel inkább így kellene, hogy legyünk Isten Igéjével, minden helyzetben. Nem kell, hogy az egész Bibliát mondogasd, mert az túl nagy anyag. Most adtak ki egy olyan Bibliát, amely pont olyan, mint a teljes Biblia, de csak a témakörök vannak benne.

A témaköröket lehet tanulmányozni, és a többit kihagyják. 14 óra alatt el tudod olvasni így az egész Bibliát, hogy el tudod olvasni a fontosabb téma területeket. A többi úgymond bő beszédet el lehet hagyni.

Egy igeverset, ha veszünk, például a 45. Zsoltárt. Egész éjszaka azt hallgatom. Előtte a 75-ös Zsoltárban volt benne a szellemem. Ha utaznom kell, akkor előtte lévő napokban a 91-es Zsoltárt hallgatom. És az ipadomon van az a tudomány, hogy ugyan azt lehet vele föl-alá játszani, végestelen végig.

Feleségem pedig tanításokat hallgat éjszaka. Mi történik akkor, hogyha az ember elegendő ideig hallgat egy ilyet? Akkor a részünkké válik, beépül. Ha az embernek a részévé válik, akkor soha többé nem fogja elfelejteni. Így kezdtem 37-38 évvel ezelőtt, az Ésaiás könyvéből az 53. fejezet 3-5. verseit.

A hitnek a törvényéről mostanában nem tanítottam. Rá fogunk menni hamarosan. Rátérünk, mert a hétnek minden napján működik, s hozzá lehet még szabni újabb dolgokat. A részünké válik oly annyira, hogy valójában meg is történik az életünkben. Jönnek az áldások!

Hallottam a híreket, hogy Orosházán megint jött négy új személy az istentiszteleti alkalomra. Mindig jönnek az újak. Le merem fogadni, hogy mi az a megvallás, amit a pásztor megtesz minden nap? Minden héten jönnek az újak! – mondja.

Bizony, ha jönnek, ha nem, mi megtesszük ezt a megvallást. Ha az ember nem mond semmit, akkor mit fog megkapni? Azt, amit kimondott – azaz a semmit.

21-22 évvel ezelőtt jártam Magyarországnak egy bizonyos részén. Gondoltam magamban, hogy ezen a részen annyira adakozók az emberek, hogy akár ki se tegyem az adományos dobozt. Azután mégis kitettem, mert hitben voltam. És amikor kinyitottam, megtettem a megvallásomat, hogy Uram, most kiveszem a millióimat. Ezeket mondani kell.

Mert ugye, ha az embernek lenne annyi hite, mint egy mag, azt mondaná... Isten mit tett, amikor a világot teremtette? Elolvasod a Mózes 1-ben az első fejezetbe. Kimondta, hogy legyen világosság. Volt addig ott világosság? Nem volt. Sötétség volt. Csak a Szellem ott lebegett a vizek felett, és amint Isten szólt

Tehát a világot, Isten az Ő Igéje által teremtette és formálta. Ez nem az eredeti teremtése volt a világnak, hanem ez egy újrateremtése volt, mert az előző világ ítélet által elpusztult. Itt lehet szólni a démonokról, a démonikus világról.

De ami a lényeg, hogy Jézus Isten Igéje. Egy napon eljön értünk fehér lovon. Azután mi is fehér lovakon leszünk, és Ő, mint a királyoknak Királya, és uraknak Ura, és Isten Igéje. Mai napon is Ő Isten Igéje.

Ezt vagy megértjük, vagy nem, akkor is így van. Nagyon fontos, hogy a te világodat, ami majd elkövetkezendő, ma formálod. Vagy javítgatod az Igével, és jobbá teszed azt a szavakkal, amit kimondasz.

Engedjétek meg, hogy egy kicsit az Einstein gondolatok felé menjek. Egyetemen tanultam fizikát is. Nem érdekeltek akkor azok a törvények, amiket ott tanítottak. Ma is biztos, hogy tanítják ezeket. De a kvantumfizika az egy nagyon érdekes téma. Pontosan az ellentéte mindenben, mint amit az alapfizikában tanítanak.

A világ nem képes megérteni, hogy hogyan vannak azok a dolgok, de mi keresztények, igenis megértjük. Einstein azt mondta, ha nem érted most a fejedben, nem baj, higgyed, hogy így van. Azon gondolkodtam, miként kapta meg ezt a tudást? Mert én tudtam, hogy ez így van.

A fájdalmaink, a betegségeink, azok egyszerűen csak egy gondolatforma. Ő például, azt állította, hogy a múlt, a jelen és a jövő történései mind egyszerre történnek. Az illúzió formájában tűnik nekünk csak úgy, hogy az nem most történik.

A lényege azonban, amit szeretnénk, hogy amit kimondasz, és amit tettél a múltban, amit kimondtál a múltban, hozta azt, hogy most jelenleg hol vagy, és milyen állapotban vagy. Amit ma teszel, és mondasz, fogja megformálni a jövődet.

Ha például egy tünet behasít a térdedbe, lemerevedik a lábad tőle és gyengének is érzed, mi az, amire az ördög előre akar készíteni? Azt akarja, hogy a jövődet lásd benne. Tolókocsiban lásd magad. Ezt én egy kijelentés formájában vettem most.

Az a hit, amibe hiszünk, az kihatással van a környezetedre is. A jövőnket ma formáljuk meg. Itt kap nagyon nagy szerepet a szánk és a szavaink. Mindegy, hogy most jelenleg mi a helyzet…

Ha imádkozom valakivel egy munkahelyért, és utána megkérdezem, hogy mi a helyzet? És mondják, hogy még nincsen. Miben maradtunk? Amikor imádkoztunk, abban maradtunk, hogy megvan nekünk. És ha te a jelenben nem úgy szólítod, hogy megvan neked, akkor a jövőben nem fogod látni azt.

Az idővonalak úgy futnak össze, mint egy kötélnek a fonalai. Amit kimondunk, az valójában az, amiben hiszünk is. Itt pedig a legbátortalanabbá válik az ember. Nem nézek TV-t egyáltalán, se magyart, se angol nyelvű világi TV-t nem nézek. A keresztény TV-k is elég rossz hírekkel jönnek néha.

Azután valaki hozzám jön és elkezd arról beszélni, hogy mit hallott a TV-ben, mert elhisszük azokat. Az ember teljesen elvéti, hogy mire is állítja a figyelmét. Mert azt, hogy mi lenne a feladatunk, és mi lenne a hitünk munkája, arról elvesszük a figyelmünket. Így nem tudunk a királyság alapelveiben működni.

Tehát amiben hiszünk, azokat ki is mondjuk. És ezeket, amiket kimondunk, az meghozza azokat a párhuzamos cselekedeteket is, amiket aztán megcselekszünk a vonalon. Döntéseket hozunk. A múltbeli döntések hozzák meg, hogy hol tartunk most a jelenben.

És a jelenben való döntéseink fogják meghatározni a jövőnket. Ezért szeretné az ördög, ha ő tudná uralni a nyelvedet, félelmekkel. A félelmeket szeretne a nyelvedre ültetni. Az életünk annak a tükörképe, hogy a nyelvünkkel miként szóltunk.

Hatalmunk van megváltoztatni és helyrehozni dolgokat, kiigazítani bizonyos dolgokat. Vagy pedig megőrizni azt, amiben vagyunk. Nekem mindegy, melyiket választod, az a te elhatározásod. Ezzel határozod meg, hogy milyen is lesz a jövőd alakulása.

Van valami, ami különbözik Isten Igéje és a világ többi szavai között. Mert Isten Igéjében ott van Istennek a DNS molekulája. Ezért nagyon fontos, hogy az ember hallja Isten Igéjét. Ha nem így lenne, akkor nem lehetne hitet nyerni az által, hogy hallod Isten Igéjét, vagy magad kiejted Isten Igéjét. Isten Igéje ugyanis telve van Isten hitével.

Ezért volt olyan nagyon fontos a Biblia Igéit kiigazítani, hogy azt mondja, ami ott áll az eredetiben. Ahogy a világ összes többi nyelvén is szól. Ezt például nem bűn. Az Újszövetség görög, az Ószövetség pedig héber nyelven íródott, és ahhoz kellett igazítani.

Hittel teljes szavak Isten Igéje. És amikor a hitünk felébred, az fogja meghozni a reménylett dolgainkat, hiszen annak az alapja az. A víznek a képletét tudjuk, az a H2O, amikor összekeverjük. De ha nem, akkor gáz állapotban vannak és akkor nem láthatóak.

Nem lehet látni sem a hidrogént, sem az oxigént, szemmel láthatatlan. De ha megfelelő arányban vegyülnek, akkor láthatóvá válik. És a víz lehet áldás az ember számára és lehet pusztítás is, ha áradásban van. A víz önmagában nem mondható, hogy gonosz lenne.

Róma 1,20.

20. Mert ami Istenben láthatatlan, tudniillik az Ő örökkévaló hatalma és Istensége, a világ teremtésétől fogva az Ő alkotásaiból megérthető és átlátható; úgyhogy nincs mentségük (a hitetleneknek).

A láthatatlan dolgok, mint például a hit és az Ige. Minden Őáltala teremtetett, vagyis a láthatatlan világból álltak elő a láthatók. Mindannyian, ti is és az egész teremtett világ a láthatatlanból állott elő.

Kimegy az ember az erdőbe és gyönyörködhet Istennek a teremtett gazdagságában, világában. És ez az örökkévaló hatalma és istensége ebből meglátható. Vagyis a hitetleneknek ezért nincs mentségük, ha azt mondják, hogy nincs Isten.

Mi nem fajimádók vagyunk, hanem Isten- és Jézusimádók vagyunk, aki teremtette azt. Jézus nem elpusztítja ezt a környezetet, amit teremtett, Ő tartja meg. Ha valaki környezetvédő, akkor meg szeretnénk győzni, hogy legyen hitember.

Isten ugyanis előszólította a világosságot. Honnan? A sötétségből. Hogyan hozta mindezt elő? A szavaival hozta elő. A sötétségből szólította elő a világosságot. Igen, de hát ez Isten volt, mondja valaki. De azután Isten azt is mondta, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. És ő uralkodjon az egész teremtett világ felett.

Ha elég hosszan mondod magadban azt, hogy Isten mit mondott rólad, akkor az olyan lesz, mintha bebetonozták volna ott belül. Olyan teremtménye vagy Istennek, hogy nincs hozzád hasonló az egész földkerekségen. Isten képeket teremt belénk, a bensőnkbe. Ezek tervrajzok, mondhatni, az életünk térképe.

Példabeszédek 4,23.

23. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.

Egy másik fordítás szerint:

Minden egyes rendelet felett, parancsolat felett, mindenekfelett őrizd meg a szívedet, mert abból jönnek elő az élet dolgai. Minden életnek az a forrása.

A teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak a megjelenését. Vagyis a fiakat, a felnövekedetteket, a hüosz korúakat, a felnőtt korba felnövekedett keresztényeket.

Jézust nevezte így a János evangéliumban az Ige: felnőtt korba jutott. Van ugyanis a csecsemőkorban lévő keresztény, van a kiskorú keresztény, vannak az ifjúkorúak és vannak az atyák. Vagyis a szellemünkből jön elő az életnek minden forrása, ezért kell ezt mindenekfelett megvédelmeznünk.

Nem fogok most a magvetés és aratásról beszélni, a Márk 4-ben lehet olvasni. De ha rossz magokat teszel be a szellemedbe, akár a keresztény tévtanításokat, akár a világi szemetet, akkor azok a rossz dolgok, a világnak a dolgai kerülnek oda, s nem védelmezted meg a szívedet.

S akkor jön el az az idő, hogy hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik Őt hűségesen keresik. (Zsidó 11,6) Isten egy megjutalmazó Isten.

Amikor újjászülettem, Jehova tanúi jöttek hozzám. Azt mondták, hogy ugyan már, Jézus manapság már nem gyógyít, hanem Isten igenis használja a betegséget. A Bibliát ugyan nem ismertem, de annyit tudtam, hogy ez az ördögtől jött, szemenszedett hazugság.

Magamból indultam ki, ugyanis én sem tettem volna betegséget a saját gyermekemre. Akkor Isten sem tenné. Az nem jutalom. Isten egy megjutalmazó Isten. Isteni egészséggel fog megjutalmazni. Egy jó munkahellyel, gyarapodással, gyermekeid örömével fog megjutalmazni, mert Ő egy megjutalmazó Isten. Ő a jó oldalról való, Ő az áldások Istene.

Ő megváltotta a zsidókat a törvény átkától. (Galata 3,13) Mit mond a 14-es versben? Azért, hogy a pogányok is elnyerhessék az Ábrahám áldását. Én a pogányok oldaláról jöttem be. Így kaptam meg az áldásokat. Nekem nem volt közöm az átkokhoz. Ma sincs, nem érdekelnek az átkok. Ámen. Mi az áldásokat szeretnénk.

Példabeszédek 4,20–22.

20. Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet.

21. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben.

22. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség.

Az Ige ugyanis egy képet teremt bennünk. Lehetetlen ugyanis egészségben élni úgy hosszútávon, hogy az ember a betegséget szólja. Mert a hit hallásból van! És hogyha a romlás és a pusztulás szavait szólod, akkor abban kezd kiépülni a hited, és az jön valóságba.

Az ördög megkísértette Jézust, és azt mondta, hogyha valóban Isten Fia vagy, akkor parancsold meg, hogy ezek a kövek váljanak kenyérré. Jézus úgy válaszolt, hogy meg van írva, nemcsak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden Igéjével. Vagyis ezzel mit mondott?

Istennek minden egyes Igéjében ott van az Ő élete. Mi az ellentettje ennek az igazságnak? Az ördögnek a szavaiban pedig ott van a szellemi halál. A keresztények elém állnak és elismételgetik, hogy mit mondott nekik az ördög. És ugye neked van-e valami Igéd hozzám? – kérdezik. Igen, van egy Igém neked, hogy ne hallgasd a halál szavait, és ne szóljad azokat!

Mert szellemi romlást és pusztulást, szellemi halált fog hozni, hogyha az ördögnek a szavait szólod. Kapcsold ki a TV-t nyugodtan, és az Igét kapcsold be helyette. Mert ott szellemi erőt fogsz nyerni magadnak. Ezt a szellemi erőt Isten Igéjéből fogod nyerni.

Mert az ördögnek a szavaiban pedig ott áll készenlétben az az erő, ami meg fog kínozni, és meg fog nyomorgatni. És akik azokat szólják, azokat nyomorgatni fogja. Isten elküldte az Ő Igéjét és meggyógyította őket, és kimentette őket a pusztulásból.

Zsoltárok 107,20.

20. Kibocsátotta az Ő Igéjét és meggyógyítá őket, és megmenté őket a pusztulástól.

Nem azt mondta, hogy elküldte az Igéjét, hogy meggyógyítsa őket. Hanem elküldte az Igéjét és meggyógyította őket! Tehát Isten úgy tekint rád, hogy Ő elküldte az Igéjét, és azzal bevégezte a munkáját, mert az Úr Jézus sebeivel ti meggyógyultatok. Nem kell többet szenvednetek. A ti hitetek fog alapot adni erre a gyógyulásra.

Ha a betegség, a fájdalom vagy a szegénység szavait szóljuk, és azon szomorkodunk, hogy vajon miért nem jött a gyógyulás, miért nem jöttek Isten áldásai? Akkor csak a szádban keresd az okát, hogy mire hallgattál, mit engedtél be a szívedbe, és mit szóltál.

Minden befolyásol körülötted, az egész világot, jó vagy rossz irányban. Mindenre kihatással van, hogy miben hiszel! Azért megtanultam, hogy egy új út áll előttünk. Iskolában nem lehet megtanulni, az egyetemen sem lehet megtanulni, a TV-ből sem lehet elnyerni. Csak innen lehet elnyerni. És a számotokra ingyen rendelkezésre bocsátotta Isten, hogy hallgassátok.

A Szellem megmutatja, hogy melyik részt, és azt állandóan hallgatom föl-alá, föl-alá. Egy hónapja kb. két-három fejezetet hallgatok, és kijelentések jönnek belőle. Egyszerűen kiugrik belőle az a kijelentés, ami nekem kell. Ez annyira egyszerű, hogy ezt te is megteheted.

Te is képes vagy arra, hogy befogadd az Igét. Tudtam mindig is, hogy ha az Igét be tudom így fogadni magamba, akkor az megoltalmaz engem. Jézus is csak ennyit tett. Mindig szólta, hogy meg van írva. Meg van írva!

Olyan egyszerűvé tette számunkra, hogy miként kell járnunk ebben. Minden, amiért valaha imádkoztam, kerestem hozzá egy Igét. Ha az időjárással kell foglalkoznom például, akkor veszek onnan egy Igét. Ha útra indulok, és nem engedem meg, hogy balesetek legyenek, veszem az Igét.

A múlt héten lehetett találkozni azzal, hogy a baleset szelleme miket produkált. Az útlezárások hegyén-hátán voltak, úgyhogy imádkoztunk, és a baleset szellemét megkötöztük a 91-es Zsoltár alapján, és szóltuk az egész ország felett.

Az egész életünket be kell így takarni az Igével, mert ha az ember nem teszi, akkor előbb kerül az arany utcákra, mint kellene. Nem egy rossz hely, de itt kell maradni, amíg el nem végezzük a feladatunkat. Így fogadja az ember az Úrtól valamennyi áldását. A legnagyobb csoda is így jön az életünkbe, a saját üdvösségünket is kiszólítjuk.

Valaki az interneten, egy másik országban, egy szlovákiai kapcsolat folytán, elment egy Benny Hinn alkalomra. Miért viszed őket először egy Benny Hinn alkalomra, először üdvösségre vezesd őket. Nem is gondoltam rá – mondta.

Mondtam, hogy te képes vagy rá, hogy üdvösségre vezesd. Ezen sem gondolkodott eddig – mondta. Aztán nagy izgalomba jött a szíve, hogy tényleg. Én is meg tudom ezt tenni! – mondja. Mondjad: Én is meg tudom ezt tenni!

Mert ha valaki hisz Jézusban, lehet, hogy egyszerre nem tudja megtanulni az egész királyság működési rendjét, de legalább részese lesz annak a királyságnak, ha újjászületik. És az evangelizálás az egy örömfolyamat. Nagy mulatság, együtt működni az angyalokkal, angyalok szolgálatával, látni az embereket meggyógyulni.

Megvallás: Ez én vagyok! Én is odavezetem a másikat az Úrhoz. Szolgáló szellemeknek parancsolok, hogy hozzák az embereket hozzám. Nyisd meg Uram a szememet, hogy láthassam őket, hogy tudjam, hogy ő az. Köszönöm Uram!

Valaki kicsit távolabb állt. Egy bizonyos alkalomról beszélek a múlt héten. Mondtam, Józsefnek, menjél és szólj az illetőnek, mert néz minket 50 m távolságról. És ott vezette őt az Úrhoz, mert csak ott várakozott és nézelődött.

Ha valakiben már másodszor, harmadszor botlasz bele, akkor kezd el az üdvösség üzenetét. Valakinek csak úgy odaadni az üdvösségkártyát, hogy tessék, itt van, ennél jobban el tudod végezni a dolog lényegét. Vezesd őt az Úrhoz! Fog használni téged, a te adottságaidat fogja használni. Nem úgy, ahogy engem, téged másként fog használni.

Egyre ügyesebb leszel ebben a dologban. Azokat, akik a lelkeket az Úrhoz vezetik, lelkeket nyernek, azokat bölcsebbé és bölcsebbé teszi az Úr. Azért vigyázz a mértékre és ne keveredj soha bajba. Azt hiszed, hogy olyan briliáns vagy már benne. Nem, Ő a briliáns!

Ő a briliáns, és Ő adja neked, hogy miként, és minden képességedet Tőle nyerted. Így még többet tudsz az Úrnak szerezni, még több kegyelmet fogsz nyerni. Még többet és még többet. Erre vagyunk itt együtt, hogy még többet elvégezzünk az Úrnak.

A gyógyító kenet nagyon erős a csontokban, a lábakban. Ahogy jössz-mész minden nap, mondjad ki hittel:

Isten Igéjében lévő élet és Szellem árad bennem, a térdízületemben és újra építi a térdkalácsomat, a csontjaimat, az inakat. Az izmokat felépíti, megújítja, és a fájdalomtól megszabadítja, a gyengeségtől megszabadítja, a betegségtől megszabadítja, a merevségtől megszabadítja, az érzékenységtől megszabadítja. És így a lábfejem meggyógyult, és a bokám meggyógyult, és a gerincoszlopom meggyógyult, és meg is újult. Újraépült, a Jézus nevében!

Saját magad felépítheted újra a csontrendszeredet. A csontporladást, a csontritkulást is meg tudja az Úr gyógyítani. Kenneth Copeland is így járt, csontritkulása volt. A csigolyái tűntek el, olyan súlyos csontritkulása volt. Most 76 éves és ma tökéletes, új csigolyái vannak.

Azt mondta, hogy meg fogja tanítani mindenkinek, akit érdekli, hogy kell 120 évig élni egészségesen. Istennek a DNS-e nélkül nem megy. A saját DNS-ünk nem tud ilyet. Az embernek a DNS-ei lefelé mennek, az Istennek a DNS-e pedig fölfelé visz minket.

Ott van a kezedben, a szívedben és a szádban. Mondja mindenki: Isten DNS-e van bennem. Hallelúja. A rákbetegséget elátkozzuk. Hallelúja.

Aki szeretné, hogy imádkozzunk érte, és nem volt még a gyógyító sorban, azok előre jöhetnek. Az erő jelen van. A hitünkkel kitartunk, az erő pedig megtöri az igákat. Ámen.

 

„Ráadás” részletek, a gyógyító sort követően:

Lesz vízkeresztség Budapesten, amelyre lehet majd jelentkezni.

A kvantumfizikán gondolkodtam azóta is. Nagyon furcsa dolgokat fedeznek fel. Azt tanultuk, hogy az atom a legkisebb részecske, amit még nyomon tudunk követni. Ma pedig már a kvarkokról beszélnek. Ugye, hallottatok erről!

A hitoktatók és a hitmegvallók tanítják, hogy ezek a legkisebb részecskék láthatatlanok mindaddig, amíg az ember nem kezdi szólítani és keresni őket. Akkor jelennek meg! A hanghoz asszociálják [kapcsolják, társítják]. Az atomok szintjéig.

Annyira hatékony az, amit hiszünk, hogyha ezek a részecskék az univerzum másik oldalán lennének nagy távolságban, és amit mi itt hallatunk, az kihatással van arra a részecskére is. Mondjuk, ha a mennyről beszélünk. Olyan sokan vannak odafönn.

Tehát, ha ember pozitívan kezdi körbevenni a világát olyan szavakkal, amik változást hoznak a testében, azok megváltoztatják az emberi testet, a csontrendszerünket. Annyi csodát láttam mostanában! Például törött csontok nyomtalanul gyógyulnak meg. Nyoma sincs a törésnek, és azonnal tudja mozgatni az illető.

Három csigolyát adott egyszer Isten egy Szeged környéki alkalmon. A felvétel igazolta az összeroncsolt csigolyákat. Isten vadonatúj csigolyákat adott. Nagyon rég nem tanítottam erről, hogy micsoda ereje van a hittel kimondott szavainknak, hogy mire képes.

S mennyi mindenre képes az ember a hite által, Isten erejében. A hitünk mennyire fontos, csak föl ne adjuk! És kicsi kortól ki lehet alakítani a jövőjét a családtagjainknak, ha ebben nő fel a gyermek és megújítjuk az elménket. Hosszú út áll előttünk, de garantáltan az Igét…

Már az anyaméhben az Igét hallgatják. Áldott dolog ez, hogy ismerhetjük az Igét. Szeretnénk csodákat látni mindannyiótok életében. Megvan nekünk, amit kértünk, köszönjük Istennek! Így kell használni a hitünket, Isten bátorságot ad nekünk ebben.

A szavainkról, amit más emberek felett mondunk ki: a gyülekezetünkbe jár egy fiatal hölgy, aki Angliában van. Mondta, hogy megyek Benny Hinn alkalomra, mit gondolsz róla? Mondtam, áldott leszel ott! És mi történt ott? Ott valaki kifizette az útját Izraelbe. Soha nem látták őt ott előtte, és Isten megajándékozta őt egy izraeli úttal ott.

Az Úrnak a munkái ezek. Ő bátorít minket ezekben. S ha az Igéket forgatjuk, sokkal jobban tudjuk majd magunkat azonosítani vele. Áldottak vagyunk, hogy az Úrban lehetünk!

A placebo, hatóanyagmentes álca tablettákkal ugyanazokat az eredményeket el lehet érni, ha az illető azt hittel veszi be. Ha már nem javallt a gyógyszer és mégis beveszi, akkor viszont visszajönnek a tünetek.

Amiben hiszünk, azok erőteljes kihatással vannak az életünkre! S ha valamit szeretnénk megváltoztatni az életünk során, akkor azt a hittel megvallott Igével lehet. Az Ige fog nekünk segíteni ebben, folytonosan a segítségünkre lesz és működik. Továbbra is hitben maradjatok! Sok a tünet, de a győzelem annál nagyobb lesz!

 

A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL