2013.08.28. 

 

A HITÜNK LEGYŐZTE A VILÁGOT 3.

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2013. augusztus 25.

 

Nagyon sokan vannak azok, akik csak éppen, hogy újjászülettek mostanában. Minden új nekik, ezért el kell kezdeni újra lefektetni például a hit alapelveit, amiről állandóan szót ejtünk, hogy hitben kell maradni és mit is jelent az. Meg az, amikor azt mondom, hogy álljatok ellen az ördögnek! És ha ezt teszitek, akkor ő megfutamodik előletek, elfut előletek!

Sokan vannak, akik miután újjászülettek, még abban sincs igazán bizonyosságuk, hogy létezne az ördög. Ha nem hiszitek az ördögnek a létét és az ő gonosz munkáit, akkor ez az Ige sem fog megfogni bennetek, hogy álljatok ellen neki, és megfut tőletek, mert mindegy lesz nektek ez is.

Hallani olyan tévtanításokat is keresztény körökből, hogy Isten méri ránk csapásokként a betegségeket, a fájdalmakat. Megint másik [helytelen] tanítás szerint a gyógyítások ajándékai már elmúltak az apostolokkal. Ezért nagyon fontos az, hogy időt szakítsunk arra időről-időre, hogy az alapokat újra és újra megvizsgáljuk.

A pásztorkonferencián is elhangzottak igeversek. Néhányatoknak – főleg a pásztoroknak –, úgy gondolom, hogy jó lenne, ha ezt újra megtennénk. A fordítások sorát gyűjtöttük ki.

Ésaiás 49,17. New Living fordítás

17. Leszármazottaid, utódaid hamarosan, nemsokára vissza fognak jönni, azok pedig, akik próbálnak téged elpusztítani, tönkretenni és lerombolni, azok elmennek.

Ez egy nagyon jó Ige!

Moffatt fordításában

17. Az emberek gyorsan közelegnek, hogy felépítsenek. Azok pedig, akik kifosztottak, és pusztítottak téged, azok pedig elmennek, békén hagynak, és odébb állnak. 

Revised Standard bibliafordítás

17. A te építőid ki fogják szorítani a rombolóidat, és azok, akik a pusztulásodat okozták, elmennek tőled. 

Rotherham fordítás

17. Azok, akik eddig a pusztulásodat, romlásodat okozták, és akik pusztává tették a birtokodat, azok végül elhagynak, hagyd őket elmenni.

A pásztoroknak is ezt mondom, hogy engedjétek őket, hadd menjenek, távozzanak tőled. Hogyha valaki ellened van, akkor úgy sem fog semmit meríteni abból, amit te szólsz, amit szolgálsz.

Amire tisztelettel tudsz tekinteni, amit meg tudsz tisztelni, abból a forrásból fogsz tudni magadnak meríteni. Ezért azt javasoltam a pásztoraimnak, hogy az ilyenek, akik csak a pusztításban vettek részt úgymond, s nem az építésben, azokat engedjétek szabadon, hadd menjenek el.

Nemcsak a gyülekezeteinkre vonatkozik ez az Ige, hanem az életünk más területeire is. Használd például az üzleti világban, vagy más területen.

A viszálykodás a világban mindenhol megtalálható, és ha a gyülekezetekből végre ki tudjuk szaggatni a viszálykodásokat, akkor jönnek az igazi áldások. Akkor jönnek azok az áldások, amelyek kijelentések formájában jönnek hozzánk. Mindenki képes megtanulni és megérteni azokat, és gyarapodóvá válnak a gyülekezeti körök és felépülnek.

Az alapfordítás tehát így mondja a Károlyi Biblia szerint:

17. Elősietnek fiaid, rombolóid és pusztítóid eltávoznak belőled. 

The Voice fordítás

17. Most pedig drága Sion, gyermekeid hanyatt, homlok futnak vissza hozzád, ugyan olyan gyorsan futnak, mint amilyen gyorsan elhagynak vele a pusztítóid is.

A King James például nem hozza ezt az értelmet, amit a többi fordításból ki lehet meríteni. Nagy kijelentés van benne, s mivel a Szellem szólta a gyülekezeti Testnek, ezért emésszétek, használjátok. Mondja mindenki: Ezt most megszereztem!

Ez egy jó hír, elmennek azok, akik nem hozzánk valók, nem hozzánk tartoznak. Visszakanyarodva az eredeti célra, amiért vagyunk, hogy az újonnan születetteknek segítsünk, akik például, még soha nem jártak gyülekezetbe.

Ésaiás könyvének 53. fejezetében fogunk olvasni. Alapvetően az emberek megértették, hogy mi történt a kereszten. Hogy Ő, a Fiú meghalt a mi bűneinkért, és a világ gyakorolja is a bűnök megvallását, vagy a vízkeresztséget például.

Amikor a gyógyulások vonalán tanítottunk, akkor bőségesen szóltunk arról, hogy mi is történt ott. A fő dolog, amit meg kell értenünk, hogy Jézus az egészet, mindent elvégzett értünk. Tőle lehet megszerezni ezt a tudást és megértést, hogy mi történt ott.

Ésaiás könyvében és az ószövetségi próféták könyveiben is próféciák hangoznak el az eljövendő Üdvözítőről, a Messiásról. Vagy a görög szerint Krisztusról, vagyis Isten Felkentjéről szólnak ezek a próféciák. Alapvetően kettőszáz prófécia hangzik el az Ószövetségben a Messiásról.

Ésaiás könyvének már az 52. fejezetében olvashatunk a prófétálásokról, amelyek elmagyarázzák pontosan, hogy mi is az, amit Ő tenni fog. És, ha ezeket nem cselekszi meg, akkor nem Ő a Messiás. Akkor nem Ő a Krisztus.

Azt jelenti ez, hogy Betlehemben kellett, hogy szülessen, szűztől kellett, hogy szülessen, és mindazokat a próféciákat, amelyek elhangzottak róla, be kellett, hogy töltse. És a gonoszok között adtak neki sírhelyet, és a halálokat kellett, hogy meghallja, ami többes számban szerepel a héberben.

Nem fogunk végig menni minden egyes részletén ennek a próféciasornak. Közben, míg ezen szolgálunk a Szent Szellemnek a gyógyítások ajándékai is jelen vannak. Az újaknak meg kell, hogy legyen az igei alapjuk, a szent, az isteni gyógyulásról. A Messiás megváltó munkájában ez történt.

Ésaiás 53,4.

4. Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől!

Ezt például nem sokan értik. Valójában nem az volt a dolog lényege, amit a római katonák tettek vele a kereszten. Nemcsak az történt, nem az tett minket szabaddá. Nem az hozott nekünk igazán gyógyulást, gyarapodást és teljes megváltást.

A Mennyei Bíróságon ugyanis kellett egy árat felmutatni, egy váltságot azért, mivel Ádám felségárulást követett el az ember helyén. És Ádámon keresztül minden egyes ember, aki a világra született, a bűn alatt született. És ez hány ezer évvel ezelőtt volt? Négyezer ötszáz évvel ezelőtt.

Mindenki, aki a földre született, az Istentől való elkülönültség vonalán jöhetett a világra, született meg. Úgy születtek a világra az emberek. És akkor Jézus az Ő megváltói munkájában mindenkit megigazított, akik elfogadják Őt Uruknak és Üdvözítőjüknek.

Tehát, amit Ádám tett, Ádámban mindannyian bűnösökké lettünk. Amit az Úr Jézusunk tett, mindannyian üdvözültek, megváltottak lettünk. És ha pontosan megvizsgáljuk, akkor egyiknél sem volt személyesen lehetőségünk, hogy bármit is tehettünk volna.

A Korinthusiaknak írt első levélben olvashatod, hogy volt az első Ádám, és az utolsó Ádám, aki Jézus Krisztus, aki megigazított minket Isten előtt. Bármi is volt az az ár, amelyet meg kellett fizetni, azt Ő megfizette.

A Mennyei Bíróságon elfogadták az Ő véráldozatát, amelyet bemutatott a bűnökért. Ezért többé már nincs szükség cselekedetekre. Semmiféle módon nem lehet ehhez hozzátenni. Ezért mondja, hogy kegyelemből tartattatok meg, hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. – mondja az Írás az Efézus 2,8-9-ben. Ugye értjük ezt?

Vagyis ebből megértést fogunk kapni, hogy mi az, amit Ő valójában tett. Nem sok gyülekezet, és nem sok olyan prédikátor van, aki teljesen átlátja, hogy mi történt ott. Igazában nem szükséges a teljes megértése, egyszerűen csak hinni kell ezt. De a kijelentés formájában jött megértések jönnek a Krisztus Testéhez erről.

Nem kell ahhoz villamosmérnöki tudomány, hogy valaki felkapcsolja a villanyt. Tudjuk hol a kapcsoló, és tudjuk, hogyan működik. Tehát az elektromosságtant ismerjük vagy sem, ugyanúgy fel tudjuk kapcsolni a villanyt.

Ugyanígy, ha ismerjük ezeket az alapokat, ugyanígy tudunk élni vele, el tudjuk fogadni azt, amit Ő értünk elvégzett. És nincs százezer ostoba kérdésem ezzel kapcsolatban, amit fel lehetne tenni: ha ez volt, ha az volt, ha így volt, ha úgy volt.  

Tehát Istentől ostoroztatott, verettetett és kínoztatott. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy mindaz a rossz – mindegy, hogy mi a neve, szegénység, hiány, szükség, bűnök, betegségek, gyötrelmek, mindazok – Őreá lettek helyezve.

Az angyalban találtatott a bűn eredendően is, az egyik arkangyalban, Luciferben, és ma sátán a neve. Ő e világ istene, mert az e világ feletti királyságot Ádám adta neki oda, játszotta át a kezére.

És Jézus mindezt visszaszerezte, teljesen kiüresítette, elvette a fegyverzetét, megfosztotta a hatalmától és átadta nekünk, visszaadta nekünk. Ahogy mondta Jézus, hogy nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.

Ez úgy történt, hogy Jézus lement a pokolba értünk, a mi helyünkre, ahová nekünk kellett volna kerülnünk, és ott megmérkőzött az ördöggel és legyőzte az ellenséget. A seregét teljesen legyőzte, és elvette a fegyverzetét.

Ezután feltámadt a halálból és felemeltetett a mennybe. Harmadnapon történt ez, amikor feltámasztotta Isten, kihozta a sírboltból a testét. Utána felvitte az Ő szent vérét áldozatként a mennyei oltárra. Ezt a véráldozatot elfogadták, és az ördög minden romlásától megtisztította a mennyet is.

Az angyalok harmadrésze ugyanis fellázadt Isten ellen, és ennek a lázadásnak a nyomait is eltüntette, megtisztította a mennyet. És Isten szemében újra szent és megszentelt volt minden. És ma ez a győzedelmes Jézus az én hatalmas főpapom.

Mielőtt azonban Jézus az áldozatát bemutatta volna, a főpapnak [az Ószövetségben] a földön kellett az áldozatokat évről-évre bemutatni, és ez a Mórija hegyén volt. Itt történt az, amikor Ábrahám a tizedét vitte Melkisédek főpap elé. Addig hozta ez az áldásokat, amíg Isten Izraelt a törvény alá tette, s egy másik papságot rendelt akkor el, az Ároni papságot.

Jézus azonban, nem a lévitai papság vonalán jött és szolgált, hanem a Melkisédek rendje szerinti főpapunk lett. A Júda törzséből származott. És Ő a mi nagy főpapunk, oly módon, hogy a törvény alól kimentett minket, többé nem tartozunk a törvény alá.

A mi főpapunk tehát ma a mennyben szolgál, amelynek a pontos másolata volt a földi. És a Salamon király idejében megépített templom annak a pontos mása volt, és a földi főpap abban szolgált.

Kaptunk földi hatalmat! Azt tanítja az Írás, hogy amit megkötünk a földön, a mennyben is kötve lészen, és amit megoldunk a földön, a mennyben is oldva lészen. Ezért először a földön kellett ezeket az áldozatokat bemutatni mindaddig, amíg eljött az ideje, hogy a mi Jézusunk a mennyben elvégezhesse a szolgálatát.

De ma már ez másként van. Ma már a mi főpapunk a mennyben szolgál, ezért nincs szükség a földön szolgáló főpap szolgálatára. Tehát a mi Jézusunk szolgál, értünk főpap Ő, örökkön-örökké.

Ez egy kis extra volt, de nagyon fontos, hogy ezt lássuk. Az ember nem látja a fától az erdőt, ha bent vagyunk a sűrűjében, szokták mondani. És jobb egy kis áttekintés kapni erről.

Például a zsidó ünnepeket, a mózesi törvényeket nekünk azért nem kell megtartanunk, mert nem vagyunk már a törvény alatt, és Isten az Ő parancsolatait, törvényeit a szívünk tábláira írt az Újszövetségben. Még van valami, amit a Messiásunk elvégzett.

Ésaiás 53,5.

5. És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az Ő sebeivel gyógyulánk meg.

Hogyha olvassuk a Bibliának a könyveit, akkor látjuk, hogy mindezek be is teljesedtek. Izrael és a zsidó nép a törvény alatt volt, ami azt jelentette, hogy az áldások és az átkok vonatkoztak rájuk.

A Galata levélben viszont olvassuk, hogy Jézus Krisztusban megváltást kaptak a törvény átkától. Miért? Hogy a pogányok elnyerhessék az Ábrahám áldásait a Krisztus Jézusban. Ezek az áldások jelentik a gyarapodást, a gyógyulást, az egészséget és mindazokat az áldásokat, amik meg vannak írva a Könyvben. Ezeket én elfogadom!

Én a pogány oldalról jöttem be, soha nem voltam zsidó, tehát én nem tartoztam igazán az átkok alá akkor sem. Mert mi szövetség nélküliek voltunk, és így elveszettek voltunk. Reménység nélkül valók voltunk e világon – mondja az Ige az Efézus 2-ben. Tehát pogányoknak számítottunk.

Amikor Jézus meghalt, Isten szemében mi – akik hiszünk – meghaltunk Ővele, és mi feltámadtunk Ővele. Amikor Ő feltámadt, mi együtt feltámadtunk Ővele, kétezer évvel ezelőtt. Van, akinek nehezére esik ezt elhinnie, de én hiszem, hogy ez így történt.

Nincsenek Istennél lehetetlen helyzetek. Ő tett engem igazzá, megigazított engem Isten előtt. Nem az én cselekedeteimből, nem az én szabad, vagy nem szabad, mit szabad, vagy mit nem szabad tennem rendeletekből. Én szabad vagyok!

A hit hozzánk az Írásokból jön, az újszövetségi leveleknek az írásaiból. A törvényből nem jött soha a hit, hiszen az nem azért adatott, hogy hitet tápláljon. A bűnnek ereje a törvény, és Isten félretette, érvénytelenítette a törvényt a Jézus megváltásával.

Ezért nekünk a keresztény törvényeket és a mózesi törvényeket (640 ilyen törvény van az Ószövetségben) sem kell betartani. Ugyanis, ha kötelezővé veszed magadra nézve és egyet megszegsz közülük, akkor az egész ellen vétettél.

Evett-e valaki kagylóhúst valaha az életében? Akkor is megtörted a törvényt. És gondoltad-e, amikor etted, hogy bűnös lettél? Tehát nem ehetsz kagylót sem, nem ehetsz rákot, tengeri dolgokat – a törvény szerint. Jézus volt az egyetlen, aki meg tudta tartani a törvényt és betöltötte.

Amikor fagylaltot ettem, felhívták a figyelmemet, hogy ez egy kóser hely és kóser helyen nem lehet ilyen fagylaltot enni, menjél ki és távozásra szólítottak fel. És akkor feltettem magamban a kérdést, hogy – ugyan már mi ez a nagy kóserség? Ez csak a törvényből van.

Akkor a régi időkben nem volt még jégszekrény, és Isten meg akarta őket oltalmazni a betegségektől, a romlott dolgoktól. Ha egy állat beteg, akkor hol fogod megtalálni? A kórokozó a különböző mirigyeinkben halmozódik fel. A rákbetegségnél is így van.

Tehát a rabbinak meg kellett vizsgálni a hús minőségét az embereknek a védelmére, hogy milyen húst ehetnek, és milyet nem. Mivel nekünk vannak jégszekrényeink, mi tudjuk, hogy tiszta eledelt eszünk. Tehát az ő egészségük érdekében volt ezek javarésze elrendelve Istennek a bölcsességéből, hogy mit egyenek és mit ne. Az ő érdekükben volt ez.

A törvény ma is cselekedeteiben van jelen. Kinek? Nem az igazaknak, hanem az elveszettek számára. Ők a törvény alatt vannak, mi pedig nem. A Róma 10,4-ben írja az Írás:

Róma 10,4.

4. Mert a törvény vége Krisztus, minden hívőnek megigazulására.

Vagyis ez az én számomra igaz. Amikor szólítunk gyógyulásokat (például most gyógyulás van a szívben), alapigéket fektetek le közben. A Filippi 2,7-be, utána az 1Korinthus 12-be megyünk.

Filippi 2,7. 6.

7. Hanem Önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett;

6. Aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Ő az Istennel egyenlő,

Mert Istennek pontos képére, hasonlatosságára lettünk teremtve. Ha akarod tudni, hogy hogyan néz ki Isten, akkor legközelebbi képet úgy kapsz, ha belenézel a tükörbe. De Jézus eljött a földre, önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett. Tehát hasonlóvá tétetett az emberhez.

Az isteni mivoltából és a hatalmából mindent elengedett, és úgy jött a földre, mint egy ószövetségi próféta, megmutatván nekünk, hogy miként vagyunk képesek itt a földön úgy szolgálni, ahogy Ő tette.

És arra is biztatott minket [Jézus], hogy még azokat a nagyobb cselekedeteket is fogjátok cselekedni! Ti! – mondta. Ki? A hívők a nagyobb cselekedeteket fogjuk megcselekedni. (Ján. 14,12) És mivel Ő a Szent Szellem felkenetésében szolgált, ugyanúgy nekünk is ezeket a lépéseket kell követnünk.

Nem a saját isteni erejét hozta a földre, és abból szolgált, hanem emberi formát öltött, és a Szent Szellem ereje által szolgált a földön. És széjjeljárt, meggyógyítván mindeneket, akik az ördög elnyomása alatt voltak. Tehát látjuk, hogy honnan jön a betegség, honnan jön a depresszió, az ördög elnyomásából.

És azt is mondja, hogy az e világ istene [a sátán], megvakította a hitetlenek elméjét. Nem látják tehát az emberek, hogy ez ilyen felállásban működik. A földnek sötét helyei gonoszsággal teljes lakhelyek – írja a Zsoltárok.

Jézus nevére nézve, itt megtudjuk, hogy milyen formában állunk meg a hatalmunkban, a Jézus nevében. Kenneth Haginnak van egy könyve a hatalomról (A hívők hatalma címmel), és ezt a könyvet olvassátok el, vagy hallgassátok meg a tanításokat erről. És ha arról, amit a Messiás tett, kap egy kijelentést az ember…

Te vagy az élő Istennek Fia, mondta Péter. Nem test és vér jelentette ki ezt néked – mondja Jézus neki válaszul –, hanem az én mennyei Atyám. Az én Atyám, aki a mennyben van. Jézus mindig is Atyjának nevezte a mennyei Atyát, és egyben Ő a mi Atyánk is.  Ő jött ezekkel a csodálatos tervekkel elő, hogy miként lehet az embert megváltani.

Mi történt, miután Jézus felment a mennybe, azután a bizonyos 40+10 nap után? Mi történt az 50. napon? A Szent Szellem eljött az Ő kenetében a földre, és a Gyülekezet számára lehetővé tette, hogy ezekben az ajándékokban működhessünk.

Azonban Isten nem fecsérli el a kenetét. Sokan vannak az elhívottak, kevesen a választottak. Vagyis nem sokan kerülnek teljes felkenetésre, mert az Úrral nem lehet lazán szolgálgatni. Oda kell adnunk magunkat teljesen.  

Másrészt nem mindenki van prédikátori elhívással. Az Úr akarja, hogy legyenek köztünk sikeres üzletemberek, legyenek olyanok, akik Istennek a munkáit meg tudják áldani anyagiakkal, és azt akarja, hogy az egész Gyülekezet együtt funkcionáljon.

Garantálom nektek, hogy most sokkal többet tudunk elvégezni az evangelizálásban. Egy kiváló munkacsapat jön mindig velünk, és a gyülekezetek együtt munkálkodnak. Tehát egy nagy csapattal megyünk, és ebben a csapatban mindenki tudja, hogy pontosan miként kell az elveszetteket üdvösségre vezetni. Lehet, hogy vannak közöttük evangélisták is.

Az öt szolgálat mindegyike azért adatott, hogy a hívő gyülekezeti Testet fel tudja építeni a szolgálatra. S nem azért, hogy még egy „király” legyen a birodalomban. Nincs szükség arra, hogy [kis]királyok uralkodjanak a gyülekezeten belül.

Mindannyian királyokká tétettünk a mi Istenünknek. (Jel. 5,10) Ezen kell egy kicsit elmélkedni. Izrael azonban akart magának egy királyt a földön és kaptak is. Sámuelnek az imájára Isten adott nekik. Isten azt akarta, hogy mindannyian vegyék ki a részüket és uralkodjanak. És a vége az lesz a történetnek, hogy valóban fogunk uralkodni a pogányok felett.

Abból pedig nem fogunk részesedni, hogy egymásnak a kezét kell csókolgatnunk. Ilyen nem lesz. Péter mit mondott? Hogy én, csak egy hozzád hasonló szolgája vagyok Istennek, ne tedd ezt velem. Tehát nem fogadta el az emberi bókokat

Filippi 2,8.

8. És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig.

Hogyan lesz az a mennyben, amikor a földön a fizikai halál beáll? Volt, aki egy-két hete távozott a földről. Ki az, aki várja őket fent? Ábrahám atyánk várja őket.

Ki az, aki ott legnagyobb közöttük? Az, aki mindeneknek a szolgája. Pontosan minden a fordítottja. Isten királyságában azok a legnagyobbak, akik a mindeneknek a szolgái lesznek. Nem uralkodnak odafent, szolgálnak.

Mindannyian arra kaptunk elhívást, hogy a Szent Szellem vezetésében, egymás szeretet-kötelékeiben megtaláljuk a szolgálati helyeinket, a feladatainkat és azt elvégezzük. A szeretet ma egy kicsit másként van, mint a törvényben volt.

Nekünk úgy kell szeretnünk egymást, mint ahogy Krisztus szeret minket. Szeresd a te felebarátodat, mint tenmagadat, mondta a törvény. Úgyis mondhatnánk, hogyha önmagadat nem tudtad szeretni, akkor a felebarátodat sem sikerült.

Tehát Jézus engedelmesen odaadta magát Isten terveire, és alázatot öltvén magának engedelmes volt a kereszthalálig. Emlékeztek, amikor azt olvassuk, hogy – ne az én akaratom legyen meg, hanem a Tiéd, hogy ez a pohár távozzon el tőlem.

Mert halhatatlan volt a testében. Ugyanis nem volt bűn a szellemében, soha nem követett el bűnt, hanem a mi bűneinket vette magára. Ez volt az a pohár, amit kiivott. Amikor azt kiitta, akkor vért verejtékezett. Akkor vált a teste képessé arra, hogy meghaljon, halandóvá vált.

És akkor tapasztalta meg az Atya és a Fiú azt a pillanatot, hogy elszakadt a szellemében a Fiú az Atyától. Az emberek így élnek a földön, elkülönülve a szellemükben Istentől, ameddig haza nem térnek az Úrhoz. Földi életet élnek, testi életet élnek és s saját dolgaikat cselekszik.

Sokan vannak, akik a menny királyságához tartoznak, mert állampolgárságot nyertek [Jézus elfogadásával] de nem cselekszik Isten királyságának dolgait, és nem élik meg azokat. Attól még ők a mennybe kerülnek, ha meghalnak.

Filippi 2,8-9.

8. És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig.

9. Annakokáért az Isten is felmagasztalá Őt, és ajándékoza néki oly nevet, amely minden név fölött való;

Tehát Isten is felmagasztalta Őt, és egy olyan nevet ajándékozott neki, amely minden név fölött való. Ebből kell egy igazi megértést meríteni, mert azokat, akik hisznek, ilyen jelek követik az én nevemben

Márk 16,17-18.

17. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak.

18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak.

Felépülnek a betegek. Mi az, ami végzi a munkát? A név! Higgyél a névben. Elmúlik a fájdalom, miután imádkozunk értetek. Miután elmúlt a fájdalom, később, ha újra meglátogat – főleg az újak, akik nem tudják, hogy ez így történhet –, neked kell használnod a Jézus nevét, és el kell parancsolnod.

Hitben kell működnöd, erről beszél akkor, amikor azt írja, hogy álljatok ellen az ördögnek. Ha beszélsz róla, ha beszélsz a betegségedről, ha beszélsz arról, hogy milyen gyenge is vagy, és ha beszélsz arról, hogy nincs pénzed – és mástól hallom vissza –, vagy nincs munkád, imádkozhatunk, amíg le nem kopik a haj a fejed tetejéről, ha nem vagy hitben.

Ezért tanítok a hitről. A siránkozó csecsemők, a szomorú savanyú uborka arcok azokról árulkodnak, hogy nincsenek hitben. Magyaroknak kell prédikálnunk, 200-400 embernek, akik mindannyian ilyen szomorú arccal ülnek ott.

Az ember inkább úgy gondolja, hogy menti az életét és elszalad közülük. A legszomorúbb közeg, amit el tudsz képzelni. És ilyenkor az ember fel kell, hogy emelje a hangját, hogy észbe kapjanak, hogy mire van szükségük, hogy újjá kell, hogy szülessenek.

Gondolod, hogy én nem evangelizáltam? Miután már egy ideje együtt szolgáltunk a feleségemmel, alkalmakat tartottunk, mondtam neki, hogy ma nyugodtan megengedem neked, hogy te prédikálj. Azt válaszolta a feleségem, hogy én sem érzem, hogy ma nekem kellene prédikálnom. És amikor mindketten így éreztük, akkor van erre egy kenet, ami oda szükséges.

Az evangélista úgy van teremtve, hogy nem zavarja ez, a pokol kellős közepén is képes prédikálni. Engem Isten nem így teremtett, de azért tudunk evangelizálni. Ilyenkor fel kell venni a kemény csizmát, és akkor úgy kell prédikálni.

Filippi 2,10-11.

10. Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.

11. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

Tehát van egy felmagasztalt név, amely minden magaslat fölé felmagasztaltatott. Nincs nála magasabb hely. Ha azt mondod, hogy semmi nem működött a Jézus nevében, próbáltam ezt is, próbáltam azt is, akkor a szavaidnál van a baj, nincs hit a szavaidban.

Ha nem hazudnál annyit! Ha hazudtál, azt nem hitből mondtad, akkor ugyanis elveszted a hitedet a szavaidban. Mert a szívnek a teljességéből szól a száj. (Mát. 12,34)

Garantálom neked, hogy a szellemed soha nem hazudott, és nem is fog. Nem is fog soha részt venni semmi hazugságban, semmi gonoszságban, mert a szellemed teljesen tiszta marad. Csak a világból került ki valami, és jutott oda be az életedbe.

A holt embernek, aki meghalt Krisztussal, a maradványai fedezhetők még fel az életedben. Mert, amikor újjászületünk, akkor az ó ember meghalt, eltűnt, új teremtés lettünk. De az embernek ott vannak az érzelmei, az érveléseink, amely mind a világból származnak, és az ördög formálta.

Tehát ezért az embernek célzattal kell azon munkálkodnia, hogy magát és a gondolkodásmódját így megújítsa, és hogy a félelem szellemétől szabaddá legyen. Ki kell kerülnünk a félelem szelleméből, és át kell dolgoznunk magunkat a hit szellemébe.

Az ördög azt mondja, hogy meg fogsz halni, és ezért félsz repülőgépre szállni, akkor amilyen gyorsan csak tudsz, vegyél magadnak egy jegyet, és ülj fel egy repülőgépre. Meg kell törni azt az erőt. Vagy bármi ehhez hasonló lehet például, sötétségtől való félelem. Mi van a sötétségben? Semmi! Tehát ezeket meg kell tudnod törni és változtatni.

A legértékesebb dolog Istennek, ami a tűzben megpróbált aranynál is értékesebb az életedben, az a te hited. Azt akarja, hogy maximálisan terjeszd ki a hitedet abban, hogy a Jézus nevét használod az életedben.

Az emberek átlagosnak tekintik ezt a nevet, úgy mondják ki, mint bármi más nevet. Akkor az ördög elérte a célját. Vagy csak egy kis csecsemő Jézust képzelnek el. Volt csecsemő, de felmagasztaltatott, amikor felemeltetett királyoknak Királyává és uraknak Urává tétetett. Felmagasztaltatott!

Az angyali seregeknek a kapitánya jött tegnap hozzám, itt voltak. Angyali seregek. Különböző küldetéseik vannak, nagyon komoly feladataik vannak a világban. Az ördög pedig megpróbálja megvizsgálgatni, hogy miben is hiszünk valójában? A hitedet ki kell terjeszteni maximális szintekre, hogy nagyobb legyen a hited arról, mint a megértésed.

Ezért mondjuk, hogy állj meg az Igén, menj az Igébe: – Meg van írva ördög, megtörlek fájdalom, megkötözlek és eltávozol tőlem! És visszajössz egy hét múlva sírva, hogy még mindig fáj. Biztos fájni is fog, és benne fogsz élni.

Az ördögnek nincs más, ezt kínálgatja: a félelmeket, a fájdalmakat, a szegénységet, a hiányt, a depressziót, a reménytelenséget. Ezeket kínálgatja, nincs neki más.

Ma pedig itt volt az Úrtól a gyógyítások ajándékai. Az Isten irgalmából van. Az emberek néha észre sem veszik. Azért van, hogy gyakorlatoztatjuk, megtornáztatjuk az embereket, hogy észrevegyék, meggyógyultak. A gyógyító sorok előtt néha döbbenettel vagyunk.

Amikor mondom, hogy emelje fel a lábát, azt válaszolja, hogy azt nem tudja. És miközben felemeli, észreveszi, hogy mégiscsak meggyógyult. Néha egy-két pofon is jólesne, ha adhatnék nekik. Tehát az elméjükbe vannak berögzülve az emberek. Annyira mereven tartják magukat a sorban, hogy akkor kezdtem el azt a szokásomat, hogy jobbról egy pofon, balról egy pofon.

Mert a félelmek által kerül az ember erre a helyre, amikor már ilyen merev. Mindegy, hogy szklerózis, vagy rák, vagy bemacskásodott a térde, vagy a nyaka – ez szellemi dolog. Az az asszony, aki szklerózis miatt ült tíz évet a tolókocsiban, szabad lett, és kiszaladt a falu utcájára. Biztos, hogy látta magát ebben, hogy ővele ez megtörténik. És valóban szaladt.

Kikelt abból a félelemburokból, amiben volt. Van, hogy néha az emberek hosszú listákkal jönnek, hogy milyen bajaik vannak. És, hogy a kezemet sem tegyem rá, ő annyira beteg, meg ő a sorba sem akar beállni. Mondom, akkor majd legközelebb találkozunk.

Szeretnek az emberek beszélgetni a sorban, hogy foglalkozzanak velük, és akkor elbégetik a problémáikat. Mintha az alkalom róluk szólna, úgy viselkednek. Az evangélistáink pontosan tudják, hogyan van ez, mert ők ugyanígy találkoznak velük. Egy kicsit belekóstoltatok már ebbe. Tehát ez így van. Ha valaki még nem tudja, az egészen más.

Ugyanúgy kell ellenállni az ördögnek, mint ahogy Jézus tette. Hogyan tette? Azt mondta: – Meg van írva! Az erő az Igében van jelen! Ugyanis kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige. Ez Jézus. És az Ige megjelent testben.

A János 1,2-3 és a 12-es verset is tanuld meg. Jézus volt az Ige. Most pedig, hogy átment ezeken, megszerezte a nevének a felmagasztalását. És mindenek Őáltala teremtettek, és semmi nem lett nélküle, és Ő Isten volt, és ma is Isten.

Most mondd meg nekem őszintén, mennyi esélye van az ördögnek, ha a Szent Szellem bennünk és velünk van? És Ő is Isten! Az ördög miként kezeli ezt a helyzetet így? Kettő [Jézus + Szent Szellem] az egy [legyőzött ördög] ellen!

Az angyali seregek egyharmada – amelyek fellázadtak – láncon vannak megkötözve a mélységben, de vannak ma is, akik szabadon erők az ellenség seregében. Nem fogunk most belemenni, hogy miként van ez, ellent kell állni nekik, s tovább kell mennünk.  

Az Úr egy látomásban mondta Kenneth Haginnak, hogy a legmagasabb szintjükkel nem neked kell foglalkozni. Csak vegyél hatalmat felettük, és én foglalkozom velük!

Nem érkezhet hozzád olyan kísértés, amelyet ne lennél képes kezelni, vagyis ne lennél képes ellenállni, mert azt Isten nem engedné meg. Ami a hited felett való lenne, az nem érkezhet hozzád. Vagyis megvan a hited ezekre, s ha annyi hited volna, mint egy mag, akkor azt mondanád…

Első alkalommal, amikor egy nagy ördöggel kellett foglalkoznom, három hónapig tartott, míg megtört az ereje. Én magam cselekedtem az Igén, egy alkalommal. Megkötöttem, megparancsoltam, hogy eltávozzon.

Vasutas munkahelyemen volt ez még annak idején, korai időkben, de megtört az ereje. Mindig megtörik az ereje! Három hónapba telt. Ez 36 évvel ezelőtt volt, ma másként van.

Tehát úgy is mondhatnám, hogy Isten királyságában szellemi értelemben el kell jutnunk oda, vagyis ki kell érdemelnünk azt a helyünket. Jó felmenni a létrán. Meg kell állni. Mindeneket elvégezvén megálljatok! Tehát, amikor meg kell állni, azok néha nem a legboldogabb napok.

Miért nem működik a hitem? – kérdezed közben. És ilyenkor elmondasz még egy imát, és akkor már hitetlenségben vagy. Imádkoztunk valakiért, rá egy hétre újra jött, hogy jobban van, de imádkozzunk még. Mondtam, én már imádkoztam, és Isten már meghallotta az imámat.

Azt az imát el nem mondom még egyszer. Ez [a hozzáállás] már megölte a beteg emberek nagy részét. A gyógyult emberekért már nem kell imádkozni. És ha ezt valaki nem érti meg? A gyógyulás vonalában egyszer imádkozom érted, és utána meggyógyult vagy.

Előtte is gyógyult voltál, csak nem volt róla kijelentett megértésed, hogy te vagy a gyógyult. De, ha újra imádkoznék érte, akkor az semmissé tenné az első imámat. Van, aki 12-14-szer elimádkozza, mire megérti, hogy értette, hogy szerezte meg. A többieket, az előző imáit hitetlenségben mondta el.

A hitetlenségünk a legnagyobb ellenségünk. Ez a probléma. Jézus is ezt mondta a tanítványoknak. Miért nem tudtuk kiűzni ezt az ördögöt? – kérdezték. És azt mondta nekik Jézus, hogy a ti hitetlenségetek miatt.

Názáretben, a szülővárosában semmilyen csodát nem tehetett, csak kisebb betegségekből gyógyított meg néhányakat. Elcsodálkozott a hitetlenségükön, azt írja az Ige. És miután a vaknak megnyitotta a szemét, figyelmeztette, hogy vissza ne menj oda közéjük. Miért? Mert elvesztette volna a csodát, amit kapott.

Volt valaki, aki egy bizonyos betegséggel jött. Látszott, hogy abban a családban nem tudja megőrizni a gyógyulását, mert egy hitetlen közegben volt. Nem a mi gyülekezetünkben, hanem az otthoni családi közegben.

Nem ismerték a bibliai hit alapelveit. Így lehet a gyógyulásunkat elveszteni, amikor a családnak együtt kellene ellenállni bizonyos tünetek tekintetében. Az 1Korinthus 12-ben lehet elolvasni a Szent Szellemnek az ajándékait, megnyilvánulásait. Közte van, a felsorolásban a gyógyítások ajándékai, amit Isten a gyülekezetben rendelt el.

A Szent Szellemnek a kilenc ajándékáról olvasol ott. Bölcsesség szava, tudás szava, szellemek megkülönböztetésének ajándéka; csodatévő erők munkái, a hit ajándéka, a gyógyítások ajándékai; a prófécia, a nyelvek nemei és a nyelvek magyarázata. Ezek a gyülekezetben elrendelt megnyilvánulások.

És amikor azt mondjuk, hogy az Úr most gyógyítja ezt vagy azt… A torokban is volt korábban, nem említettük. Mit jelent, hogy a torokban van a gyógyulás? A tudás szava által tudjuk, a Szent Szellem azt megmutatta, kinyilvánította az ajándék által, hogy a torokban végzi a gyógyítást.

Nem mindenről kapunk mi magunk kijelentést. Sok mindent elvégez a nélkül az Úr, hogy nekünk azt kinyilvánítaná. Tegnap szem csodák voltak, és nem tudtuk kiszólítani, mert előtte nem érzékeltük azt.

De az evangélista kenetében így történnek a gyógyulások. Nem feltétlenül kell, hogy tudja kijelentésben, hogy az Úr épp mit végez. Csak megtörténnek. Ma teljesen nyitott könyvként sorolta az Úr a gyógyításokat. Hallelúja.

Remélem jobb a megértésünk most az Úr dolgairól, mint előtte. Nagyon sokan vannak az újak. Nagyon jó, ha vannak közöttünk újak, és újra átismételhetjük ezeket.

A hitről kellett volna, hogy tanítsak, de a Szellemet viszont kell, hogy kövessük. A hitednek alapja Isten Igéje kell, hogy legyen. A hit hallásból, a hallás Isten Igéje által van. (Róm. 10,17)

Mit kell mondani, miután imádkoztak érted és kopogtat az ördög? A fülünknél látogat meg minket. Tehát nem kis szarvacskákkal és kis farokkal szaladgál körbe és bökdös meg. Nem így van az ördög megnyilvánulása.

Mi az, amit szólt hozzád, amit mondott neked? Azt, hogy látod, nem kaptál semmit. Látod, még most is beteg vagy. És ilyenkor kell mondanod, hogy én hitben járok, és nem látásban, és nem az öt érzékszervem érzékelésében. Én az Isten Igéjében járok.

És ez ugyanígy igaz a fizikai halálra is. Amíg e testben lakunk, addig távol vagyunk az Úrtól, és szeretnénk inkább kiköltözni e testből, és hazaköltözni az Úrhoz. És közben írja, hogy hitben járunk és nem látásban. Mert hitből tudjuk, hogy odaköltözünk.

Jobb lenne nékem, hogy elmenjek – mondja Pál. De tiérettetek még egy kicsit maradok, mert szükségetek van segítségre. Álljunk fel, és tegyük így a dolgunkat, maradjunk, amíg kell.

Ha valami visszajön… Nagyon sok mindentől szabaddá tett már az Úr benneteket. Az első alkalommal, amikor a fájdalom visszajön látogatóba, akkor használd a hitedet. Mit mondasz? Kimondod, hogy: Nem! Távozz a Jézus nevében! Ámen!

Sokan nem tudják talán, hogy mit kell ilyenkor mondani. Ellent kell állni a tüneteknek, el kell parancsolni azt! És ki kell mondanod, hogy: – Én az Jézus sebeivel meggyógyultam! Nem kell mondanod, hogy ezért gyógyult vagyok, hanem mond azt, hogy hiszem, hogy elfogadtam, vagyis megkaptam a gyógyulásomat.

Ezért vagyok gyógyult, és ördög ezért most ezt beszéld meg Jézussal. Az ördög mondja majd, hogy de hazudtál. Nem hazudtál, mert az Igét szóltad, az igazságot szóltad, mert Isten Igéje az igazság.  Ez a hitben való működés, és ebben fel kell növekednünk, és ez minden alkalommal győzelemre vezet.

Mondjuk együtt most: Hallelúja! Szabad vagyok! És megértem, mert Isten bölcsessége az enyém. Isten az én tanácsom. Ő tett engem igazzá, ezért megigazult vagyok. Ezért a kegyelem királyi trónjához járulok, és a szükség idején kegyelmet kapok. Jézus nevében! Ámen!

Ott minden segítséget elnyerhetsz, amire szükséged van. Ezt a kegyelmet hit által tudjuk elnyerni. Ha egy bizonyos helyzetbe kerülsz, akkor kérd az ahhoz szükséges kegyelmet. Dicsőség Istennek! Ámen!

 

„Ráadás” a gyógyító sort követően:

Bizonyság: prédikáció alatt gyógyíthatatlan betegségből nyert gyógyulást egy hölgy.

Valamiről még szeretnék beszélni. A Róma 8,26-ban van az írás a Szent Szellemről, hogy kimondhatatlan fohászkodásokkal jön a segítségünkre az erőtlenségeinkben. És az a szó, ami ott szerepel: megragadja velünk együtt, valami ellenében.

Kevesen vannak, akik az igazi közbenjárás imaharcaiban részt vesznek. Talán a próféták. A Szent Szellem hozza ezeket a sóhajokat, nem az ember irányítja. Tehát, ha valami úgy tűnik, hogy az emberre valami úgy ráragad, hogy nem akar távozni, a Szent Szellem erejét, ahogy látjuk működésben, ez megtör bizonyos dolgokat.

Például az édesanyám esete az volt, hogy elesett a lépcsőn idős korában, és eltört a hátán néhány csont. Nem volt hajlandó se fájdalomcsillapítót szedni, nem volt hajlandó kórházba menni (ott nem gyújthatott volna rá). Egy ilyen fajtát képzeljetek el, aki makacskodott.

Én akkor Ausztráliában éltem, és egy korai reggeli indulásom volt. Smith Wigglesworth könyvében is olvashattad például olyan érzésem volt, mintha én törtem volna a hátcsontomat. És a merevedésig gyötrődtem.

Smith Wigglesworth úgy írta, hogy valahogy csak legurult az ágyról és a földön tört meg az erő. Én is ezt tettem, legurultam valahogy az ágyról a földre. Azt hittem, hogy ott meghalok. Gondoltam magamban, hogy mire indulnom kell, elmúlik rólam. Az édesanyámat így gyógyította meg az Úr. Abban az időben még újjászületve sem volt az édesanyám.

Egyszer Smith írja a könyvében, hogy egy betegség lepte el az egész testét. Azt is megtörte, kikelt abból az ágyból, és megtörte a betegség erejét.

Az Úr elém hozta, hogy egyszer mi is történt Ausztráliában a gerincben. Mennyi ideig tartott? Hat hónapig! Európába jövetelemkor 300-600 olyan súlyos eset volt az alkalmak elején, akikkel külön kellett foglalkoznom a 3000-ből. Mert az Úr használta a hitet, ami ott kiépült.

Most az Úr szintén megtör egy ilyen burkot. Nem tudtam, hogy milyen. Szkerózis vagy csontok rendellenessége, csontritkulás, vagy ízületi, vagy az inaknak a rendellenes működése. De a szkerózis miként van kihatással az emberre, azt nem tudom pontosan.

De nagy csodákat fogsz ott látni. Mert az első a tolókocsiból kikelt két hete, és szaladt végig a falun, az csak az első csoda volt. Isten ezt szellemi értelemben végzi el. Ha valaki azt gondolja, hogy a gyógyító kenet, meg ezek a nagy gyógyulások csak úgy ráhullik valakire …

Ausztráliában, abban az időben a gyógyító kenetben mindenki indult. Abban a felekezetben elküldtek engem egy pásztorhoz, hogy ott imádkozzam érte. Ágyhoz kötött lett. Az ördög próbált bizonyos tüneteket ráhelyezni. Az ember eljut egy olyan helyre, akkor a hite olyan magasan van.  

Vicki Jamison nagyon híres evangélista volt. Mindazok, akik ilyen híresek lettek, valamin át kellett menniük. Ő pl. majdnem elvérzett, vérzéses betegségben szenvedett. Oral Roberts pedig tuberkulózisból gyógyult meg 17 évesen. Ő is nagyon beteg volt, a közeli halálból hozta őt vissza Isten.

Én soha nem voltam beteg, egész életem során. Tudom, amikor egy ilyen jön az emberre, akkor az olyan mint egy kívülről ráöntött fátyol. A győzelem az nem nekem van, amikor kijövünk belőle, hanem valakiért van. Az illető vagy az Igén áll, vagy valamit szeretne az Úr elvégezni. Az Úr gyógyító kenete nagyon erőteljesen meg fog látogatni minket. […]

Akik imádkoznak sokat, azokra is átruházhatja az Úr ezeket az ajándékokat. Hagin több­féle működésben is részes volt. Egy magasabb szellemi szintre feljuthatunk. Ha törekszünk rá, együtt fölléphetünk oda. Kicsit több időt kell tölteni az Úrral, ha igyekeztek oda.

Ha megyünk Izraelben pl., ott kaptam a legnagyobb kijelentést tavaly. Két óra délelőtt, két óra délután imádságban, és a hatodik napon kaptam a kijelentést. El kell hozzá csendesedni, és imádkozni kell. Az Úr igenis akar hozzánk szólni bizonyos dolgokról. Angyali seregek látogatása által is.

A 45. Zsoltár 1-et is hozza elő az Úr. Ebből megtudjuk, hogy a nyelvünknek olyannak kell lenni, mint az írnok tollának. Olyan gyorsan kell írni a szellemi imájában, és akkor megvan nekünk. Az egész életünket így kell elbeszélnünk imádságban először.

A nyelvünkkel, a szánkkal kell lerögzíteni dolgokat, hogy úgy van. És azokat mondani, és semmi mást. Nagy változások jönnek így. A nagy változásokhoz kicsivel több időre van szükség.

Jesse 14 év után kapott egyszer így választ. De valakinek nincs ennyi ideje, nem áll rendelkezésére ennyi idő egy dologhoz. Mert a mentőkötelet előbb le kell dobnia az Úrnak. Meg kell állni a hitben, és fog jönni az áttörés.

TÖBB A HITED, MINT GONDOLNÁD! Nem a hiteddel van a gond, hanem az ott mellette párhuzamosan megbújó hitetlenséggel. Azokat kell kitakarítani. Azt meg tudja mindenki maga tenni.

Megvallás: Ez vagyok én! Gazdag és egészséges vagyok! Ez az igazság! Ott kezdődik, hogy kimondod.

Még egy fontos dolog. A másik, hogy kell, legyen fülünk a hallásra. A mai napon beteljesedett Isten akarata az életemben, és van fülem a hallásra! Ámen. Azok, akik az Úrtól hallanak, mind igaz, kell legyen, hogy van fülük a hallásra.

A nyelvek nemei, magyarázata, prófétálás ajándékában jobban megy az ajándék, ha közelebb jövünk hozzátok. A pulpituson van egy távolság, hogy nem érzünk benneteket annyira. Jobban lehet közelebbről érzékelni a lelketek dolgait.

Ne felejtsetek NAPONTA EGY LELKET AZ ÚRHOZ VINNI!

A gyógyító sor utáni „Ráadás” a következő linken hallgatható meg: http://bekevar.x3.hu/raadas.htm

 

A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL