2013.08.14. 

 

HITÜNK LEGYŐZTE A VILÁGOT

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2013. augusztus 11.

 

A hitről tanítok továbbra is, mert sokan vannak azok, akik mostanában jöttek először. Valójában nincs rögzített menet, hogy miként kell tanítani. Az Igéket hallanotok kell, amelyek erről szólnak.

Ahogy ti ketten – akiknek ma délután lesz az esküvőtök –, kijelentést kaptatok arról, hogy a gyülekezetben össze kell házasodni. Mind a két országban, ahol szolgáltam – az Egyesült Államokban és Ausztráliában is –, az egyházi esküvőknek polgárjogi státusza volt, tehát nem volt szükséges a polgármesteri házasságkötés.

Az egyházaknak ott más jogrendszere van. A születési anyakönyvi kivonatoktól kezdve, minden az egyháznak a jogköre, hogy utána nézzen a házasulandóknak, a jogi státusza rendelkezésre áll-e, hogy függetlenek-e, és így tovább. A temetéseknél a pásztornak is jelen kellett lenni, a hamvasztás előtt a pásztornak igazolni kellett, hogy a gyülekezetébe tartozik az illető.

Pontosan úgy, ahogy az újjászületésünknél meg kell születni, és akkor történik egy szellemi születés, ugyanúgy, ha ketten az Úr előtt egybekapcsolják az életüket, egy új szellemi egység jön elő, ketten eggyé lesznek szellemben. Megnézzük a következő Igét, hogy ezt a megértést ma megkapjuk.

2KORINTHUS 5,7. 6.

7. Mert hitben járunk, nem látásban;

Ez a 7-es, híres vers. Azt jelenti, hogy hitben állván, mindent Isten Igéjének alapján teszünk, és nem az öt érzékszervünk alapján. Szeretném kérdezni, hogy ott volt-e valaki közülünk kétezer évvel ezelőtt a keresztnél, amikor Jézus meghalt? Honnan tudjuk akkor, hogy mégis megtörtént? Ugyanígy van ez az Úrnak más dolgaival is, ahogy írja a:

6. Azért mivelhogy mindenkor hitben vagyunk és bízunk, és tudjuk, hogy amíg e testben lakunk, addig távol vagyunk az Úrtól,

Tehát ezek újjászületett hívők, akikhez a levél íródik. Mondtam már nektek gyakran, hogy én 33 éves koromig hívője voltam Jézusnak, de nem voltam újjászületve.

Lehetett látni az elmúlt héten az egyik keresztény műsorban, Norvel Hayes, egy nagyon híres szolgálónak a lánya mondta el a látását. Egy látomása volt, látta a hívőket a Bibliájukkal a hónuk alatt bezuhanni a pokolba.

Én is egy lettem volna közülük, hogyha például egy autóbaleset áldozata leszek addig, amíg újjá nem születek. De volt egy nagymamám, hála Istennek, aki folyton folyvást imádkozott értem.

A gyülekezetem ostobaságából kifolyólag, tudatlanságából kifolyólag – ahová jártam – nem tudtak semmit arról, hogy miként kell a hívőket az Úrhoz vezetni. A gyógyulásról nem is beszélve, mert a gyógyulásról semmit nem tudtak és a gyarapodásról sem.

Mert azt tanították nekünk, hogy mindezek a jó dolgok kimentek az apostolokkal együtt a világból. Megmutatom majd nektek a Bibliában, hogy 23 apostol van ott megnevezve. De a mai napon is vannak apostolok a földön, akik szolgálnak az Úrnak.

A hit nemcsak, hogy újjászületésre visz majd, és beteljesít a Szent Szellemmel és annak az erejével, de gyógyulást fog hozni a testednek. Ma ellene megyünk a hitünkkel a testben lévő fájdalmaknak, merevségnek, láb rendellenességeknek, testi gyengeségeknek, erőtlenségeknek, mert ezek az ördögnek a munkái.

Azért hozott engem ide az Úr közétek, hogy imádkozhassak értetek. De ha az imám után ti nem maradtok hitben, abban megegyezvén, hogy meggyógyultatok… Ez most nem azokra vonatkozik, akik ma vannak először, mert ők honnan tudnák mindezt? A régiekről beszélek.

Volt egy fiatalember, aki idejött hozzánk, és mondta, hogy ő rákbeteg. A családomnak egy távolabbi családtagja ő, fiatalember, és súlyos rákbetegséget állapítottak meg nála. Eljött, és az első alkalommal elátkoztuk ezt a rákbetegséget, és a következő alkalomra hozta az orvosi jelentést a teljes és tökéletes gyógyulásáról. Hallelúja, dicsőség legyen érte Istennek.

Ez a Szent Szellem ereje működésben, hogy bemutassa az Ő erejét azoknak, akik még újak. De azóta nem járt vissza a gyülekezetbe. A nővére gyakran forgatja az imakönyvet, ő használja Isten Igéjét.

A gyülekezetbe járást semmi nem pótolhatja az életünkben, mert ott a Szent Szellem jelen van, és olyan munkákat végez el, amit otthon, egymagadban nem képes.

Itt az apostol a hitről tanít és én is erről fogok ma beszélni. Tehát nem arról van szó, hogy most azt hangsúlyoznánk, hogy mi az ortodox hitünkkel jöttünk volna, vagy a baptista hitünkkel, vagy az ilyen vagy olyan felekezetből való hitünkkel, mert nem erről beszél a Biblia. Meg fogjuk határozni, hogy milyen hitről beszél.

2KORINTHUS 5,6–8.

6. Azért mivelhogy mindenkor bízunk, és tudjuk, hogy amíg e testben lakunk, addig távol vagyunk az Úrtól,

7. Mert hitben járunk, nem látásban;

8. Bizodalmunk pedig van, azért inkább szeretnénk kiköltözni e testből, és elköltözni az Úrhoz.

Ahogy itt Pál gondolkodott, az alapján egy temetés egy szomorú esemény egy hívő életében? Emlékszem egyszer nagyon régen, egy temetés szolgálatot kellett végeznem Fóton, egy testvérünket kellett eltemetni. És azoknak, akiknek tisztük volt a temetés, azt mondták, hogy soha nem láttak még ilyen temetést. Ebből azt a következtetést vontam le, hogy bizonyára nagyon sokan a pokolba kerültek.

Én magam is mindig hittem Jézusban. Ti hányan voltatok így, hogy hittetek Jézusban az újjászületésetek előtt? Ez ugyanis az első lépés, hogy hinni kell. Én 33 éves koromig hittem Jézusban, és utána is.

De soha senki nem mondta, hogy kérjem meg Jézust, hogy legyen az életem Ura, és ezért nem voltam újjászületve. Pedig ennek így van a rendje! Nagyon könnyű a szellemi újjászületés. Tanítja az Ige:

RÓMA 10,13.

13. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.

Az amerikai indiánok – tudjátok ti is a filmekből –, akik harcoltak annak idején, volt köztük egy nagyon híres-neves ember, akinek rossz cselekedetek voltak a múltjában, és hallotta, hogy egy női szolgáló prédikál, és ezt az Igét hozta: – aki segítségül hívja az Úr nevét!

Meglátták a bejáratnál, hogy ki jön be, és már mindenki a csizmájában remegett, amikor meglátták, mert ahhoz, hogy őt lefogják nem volt elég egy autónyi rendőrsereg. Az asszony pedig csak prédikált. Mit csinált az indián?

Előre jött az oltárhoz, letérdelt, felemelte a kezét és felkiáltott Jézushoz! Jézus!!! Azután visszament a helyére. Az emberek alig akartak hallani a fülüknek, de ez elegendő volt arra, hogy ő a szívébe fogadja Jézust, mert az Urat segítségül hívta.

Azt mondta az asszony, hogy nem hittem el, hogy aznap ilyen jól prédikáltam. El sem akarta hinni, pedig az illető így újjászületett. Tehát az emberek sokan lesznek fent a mennyben.

Egy ausztráliai szolgáló testvérem feleségének három férfitestvére volt, bátyja vagy öccse. Ők hitetlen ördögök voltak. Az egyik a halálán volt. Már a kórházban volt, ahol kiáltozott, sikoltozott, félelemben volt.

Egész életükben gúnyolták a pásztort a hitéréért, de most odahívták az ágyhoz, mert az Úr megengedte, hogy egy bepillantást nyerjen, hogyha így folytatja, hová kerül. És a barátom azt mondta neki: – Most kiálts az Úrért! Kiáltsd a nevét: Jézus!

Mondta, hogy hangosabban tedd, és még hangosabban. És újjászületett, s az a félelem, rettegés megszűnt az élete felett. Egy-két hétre rá átaludt az Úrhoz, és még a két másik testvére is újjászületett.

A pokolnak az égő szagát lehet érezni az embereken. Emlékeztek, hogy Kenneth Hagin is beszámolt a könyvében arról, hogy lejutott a pokolba. Az Úr pedig szeretné a poklot kiüríteni. És amikor a pokolban lévőknek majd meg kell jelenni a fehér trón előtti ítéleten, utána a tüzes tóba vettetnek.

Ha valaki felveszi a fenevadnak jelét, a 666-ot, akkor egyenesen oda vezet az útja. Sem a pokolban, sem az utolsó ítélet előtt nem kell megjelennie, egyenesen megy a tűznek tavába.

Látjátok tehát, hogy nem cselekedetekből van az üdvösség! Úgy kell odaállnunk az Úr elé, amint vagyunk. Tehát az embernek a saját kiválóságából, erejéből való cselekedetei, azok bűzlenek Isten előtt, mert abból nem lehetett volna megváltást nyerni. Ő végezte el az egészet.

JÁNOS 3,16.

16. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki, hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Ez van megírva. Mit gondoltok, hány gyülekezetben hiszik ezt igazán? Pedig milyen tisztán van írva. Visszatérve a prédikátor lányára, tehát látta az embereket egy sziklaszirtről estek bele a tűznek lángjai közé a pokolba, s mindegyikőjüknél ott volt a Biblia.

Mi tanítottunk erről, de szeretném, ha most még jobban megértenétek. Ez a hitünknek egy lépése, amit meg kell lépnünk. Az Úr szeretné, hogy ebbe az irányba lépünk, úgyhogy meg is tesszük. Honnan tudja az ember, hogy valójában újjászületett? Onnan, hogy belül egy óriási változás jön, és egy bizonyságot kap arról, hogy valójában Isten gyermeke lett.

RÓMA 10,9-10. 13.

9. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.

Miért kell azt hinnünk, hogy Jézus él? Azért, mert valóban feltámadt, s akkor most él. Nem halott.

10. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.

Vagyis, ha az ember megkéri az Úr Jézust, hogy legyen az élete Ura, mi történik akkor? Jézus akkor elfogad minket, és semmiképpen ki nem vet minket, elfogad mindannyiunkat, mert Ő mindenkiért meghalt. Mindenkiért! Az egész emberiségért!

13. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.

Az üdvösség szó, ami nagyon fontos, a görögben a szozó, ami igen sok mindent jelent, és erre mindre szükségünk van. Jelenti: a megőrzésünket, a megtartásunkat, az egészségünket, a gyógyulásunkat, az egész jólétünket. A Szent Szelem befogadását.

Én a Szent Szellememet a kis konyhaasztalomnál imádkozva fogadtam el a lakásomban. Mert olvastam róla, hogy ez így igaz, és mondtam, hogy ez nekem kell. Elfogadtam és elkezdtem nyelveken imádkozni. Nem szégyelltem a nyelvek imáját és az Evangéliumot. Kezdjünk el nyelveken imádkozni, most mindannyian, akik már tudunk.

Ez egy új nyelv, és láttam, hogy ezt ma meg kell tennünk, együtt fogunk ma nyelveken imádkozni. Aki még nem tud, ma meg fogja tanulni. Most csak ízelítőt veszünk. Létezik ez a nyelv. Azt láttam az arcotokon, hogy megrémültetek, hogy két órát fogunk most így imádkozni, de az nem most lesz. Tehát a szellemünk imádkozik ilyenkor.

Amikor az Úr Jézust befogadjuk a szellemünkbe (a szívünkbe), akkor Isten örök életet helyez el ott a szívünkben.

2KORINTHUS 5,17.

17. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden.

Írja ezt itt az Írás. Ilyenkor a szellemünkről szól, az lesz újjá, nem a lelkünk és nem a testünk. A testünk attól még ugyanúgy néz ki, és ugyanúgy gondolkodunk, mint előző nap, és ugyanolyan érzelmeink is vannak.

De a dolog hasonlatos a malachoz, a gazdának a sertéséhez, aki fogta a malacát, és megfürdette és kicsinosította. Nyakkendőt kötött rá, és azt mondta, hogy mostantól kulturált életet élsz, és tiszta leszel. S amint elengedte a malacot, az visszament a sárba és a disznóólba. A farmer erre azt mondta, hogy most valami mást gondolok ki, a szívét fogom megváltoztatni. Egy kiscica szívet teszek bele. Ezt fogom tenni.

Megint megmosták, megfürdették és egy macskaszívet operáltak bele. S amint a malacot elengedték visszaugrott, mint egy macska, a sárba. Visszament a disznóólba, a fertőbe. Ugyanoda. Azt mondták erre neki, ez a farmer tett valamit, mert megváltoztatott téged, most már valami más van veled kapcsolatban. A malac kiugrott a sárból és elkezdte nyalni a tappancsát.

Hogy mit akartam ezzel mondani? Isten megváltoztatja a gyökereinket. És ha a gyökereinktől elkezdünk megváltozni, és hajlandóak vagyunk együttműködni az Igével, és hagyjuk, hogy tápláljon minket, akkor jönnek a változások, és ekkor [az újjászületéskor] megkapjuk a hitnek a mértékét is. 

RÓMA 12,3.

3. Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy senki ne tartsa többre magát, mint kell, hanem józanul gondolkodjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.

Vagyis megkapjuk a hitnek a mértékét. Minden újjászületett hívő, amikor újjászületik, abban a pillanatban megkapja Istentől ezt az új életet, és megkapja az isteni hitet, a hitnek ezt a mértékét. Nem egy mértékét, hogy Isten külön méregetné az embereknek, hanem „a mértéket” kapjuk meg, azt a mértéket, amivel Isten méri.

Ez azt jelenti, hogyha nekünk megvan a hit mértéke, akkor azt a hitet el lehet kezdeni használni, el lehet kezdeni növekedni benne, el lehet kezdeni használni, el lehet kezdeni gyakorolni a hitünket, hogy hiszünk Istennek dolgaiban.

1PÉTER 2,2.

2. Mint most született csecsemők, az Ige tiszta, hamisítatlan teje után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek;

Hogyan kezdi az ember ezt az igei táplálást? Nekünk a bibliaiskolában a 91-es Zsoltárt kezdték a legelején. Tanították nekünk, hogy azt naponta el kell olvasnunk. Nagyon szigorúan vették, hogy a balesetek nem okozhatnak halálokat köztünk, és megtanítottak minket a védelemre.

Összehívtak minket, kétezer diákot egybe, és a hitünket összefogták, s a balesetek ellen rendszeresen kiárasztottuk a hitünket. Sőt még a háborúk ellen is oltalmat találsz abban a Zsoltárban. Nem közelíthet hozzád sem a betegség, sem a döghalál, sem a veszély! Kígyókon és skorpiókon fogsz tudni taposni. Ez nekünk már azért is igaz, mert Jézus legyőzte az ellenséget.

Tehát neked, mint újjászületett hívőnek, Isten az újjászületés pillanatában odaadta a hit mértékét, és a te felelősséged, hogy azt elkezdd használni. Nagyon nagy részét az jelenti, hogy el kell kezdeni figyelnünk, hogy mit mondunk ki.

A gyógyító kenet most érkezett meg a torokba. És én mindig azt mondtam, hogyha ilyen rekedtséget éreztem, hogy biztos most kaptam el az influenzát, hogy influenzás leszek. Ha így beszélsz meg is fogod kapni. Most viszont gyógyulás van a torokban.

Amikor az első tüneteket érzed, akkor a Jézus nevében meg kell dorgálni azt a gonosz munkát, amit az ördög hozott, hogy fájjon a torkod!

JAKAB 4,7.

7. Vessétek hát alá magatokat az Istennek; álljatok ellen az ördögnek, és elfut (elmenekül) előletek.

Vagyis Isten Igéjének vessétek alá magatokat, így kezdődik. Álljatok ellen az ördögnek, és ő a félelmében elfut, és a depresszió elfut vele. A hit az mindig kineveti az ördögöt.

Kenneth Hagin könyveiben olvashattátok, hogy volt úgy, hogy összejöttek a hívők és az elején legalább egy órát, nevettek az ördögön. Az az igazság, hogyha az ember ezt az örömet nem tudja felgerjeszteni magában az ellenség próbái felett, akkor valójában nincs teljes és igaz hitben. Ekkor érdemes meditálni, elmélyedni Isten Igéjén, egy igevers elég hozzá.

A hitet képes vagy odáig felfejleszteni, hogy egy hatalmas erővé válik az életedben. Bármire: a gyarapodásodra, az üzleti világban, az egészségedet tekintve, a védelmedre, az oltalmadra, a gyógyulásodra.

Az első, amit megtanítottak nekünk a bibliaiskolában, hogy nem a gyógyulás a legjobb Istentől, hanem az isteni szent egészségben járás a legjobb dolog. Amikor olyan egészségesek vagyunk, hogy nem betegszünk meg soha, és nem lesznek baleseteink, és nem leszünk szegények sem. És annyink van, hogy tudunk belőle adni másoknak, és jön a gyarapodás hozzánk.

Mert tanít a Biblia minket arra, hogy adjatok és néktek is adatik, jó mértéket, meg­nyomottat, megrázottat adnak vissza az emberek a ti öletekbe. Az emberek. Tehát ezeket meg lehet tanulni, ezek alapelvek, amelyek működnek.

A gyülekezetemben odakint volt egyszer egy asszony, aki azt mondta, hogy én még abban sem hittem – legalább hat hónapig –, hogy létezne ördög. Elmondom nektek, hogy hogyan dolgozik az ördög. Javaslatokat tesz, sugallatokkal jön, s így lehet nagy nehézségekbe jutni. Hozza a sugallatait. Helyette az embernek időt kell tölteni az Úrral, és az Úr fogja megjeleníteni.

Az épületünk tekintetében is voltak még dolgok, amit el kellett volna, hogy végezzek. Például ma reggel ebből az Úr megjelentett valamit. Az ember azért tudja ezt jól megtanulni, mert ha gyakorolja, a Szent Szellem mindig fog valamit mutatni.

Ahelyett, hogy pánikba esünk és kapkodunk, s nagy hirtelen hozunk döntéseket, várakoznunk kell az Úrra, és Ő mindenben megmutatja nekünk, hogy mit kell tenni, ha figyelmezünk rá, hogy mit mond.

Nem vagyunk tehát a törvény alatt, mert a törvényhozó, aki a törvényt írta, él a szívünkben, Ő vezet minket, és Ő fog megváltoztatni minket, ha készen állunk erre engedelmességben. Tehát nem a külső törvények vezérelnek minket, hogy mit tegyünk jól, és hogyan tegyük, hanem a Szent Szellem belső vezetését kell mindig elvennünk és azt megcselekednünk.

Ha az ember imádkozott valamiért, és ha úgy gondolja, hogy ennek már valóságba kellett volna jönni, és még mindig nem látja, gondol egyet, s azt mondja, hogy majd segítek én az Úrnak ebben, és belenyúl a helyzetbe, katasztrofális helyzetek jönnek utána.

Őreá kell bízni az időzítést is. Hinni kell a gyógyulásban, hinni kell a gyarapodásban. A zsidókkal beszélgessetek arról, hogy jó-e a szegénység? Kérdezzétek meg őket.

Isten teremtett minket, és még nem vagyunk azon a helyen, ahol Ő szeretné. De az úton vagyunk, mert ismeretet szerzünk az Igéből. Mert azt írja az Írás Hóseás könyvében, hogy elvész az én népem, mivelhogy ismeret, tudomány nélkül való. Mi nem ilyenek vagyunk.

Amikor a hitről tanítunk, akkor van egy alapútvonal, amit követünk. A Zsidó levél 11,1-ben találhatjuk meg a hitnek a meghatározását. Itt azt írja Pál, hogy a jelen hit, a most hit, a reménylett dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés.

Meg vagyunk győződve róla, bár nem látjuk. Ez a hit. És hogyan tud az ember felsírni az Igével, ha valóban bajban van! Ezt mindenki megtapasztalja. Amikor a szívünkből sírunk fel, akkor az az igazi. Egy másik Ige is van, ami nagyon sokat segít: minden gondunkat az Úrra kell vetni, egyszer és mindenkorra és nem szabad visszavenni. Oda kell adni neki. 

PÉLDABESZÉDEK 4,20–21.

20. Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet.

Hiszen a hit hallásból, a hallás Isten Igéje által jön hozzánk. Mert így jön hozzánk a hit, hogy itt vagytok, és halljátok.

21. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben.

Az újjászületett szellemünk az egy erőgenerátor, ami előhozza az erőt az életünkön, ha szükséges. Ha a szellemünk kilép a testünkből, akkor mondja a világ azt, hogy bekövetkezett a fizikai halál.

Tehát el ne távozzanak a te szemeidtől és őrizd meg a szívedben. Mit? Az Igét. Amit én a számban őrzök, az az 1Péter 2,24, ami a gyógyulásomat illeti. Ott az van megírva:

1PÉTER 2,24.

24. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: Akinek sebeivel gyógyultatok meg.

Harminc évvel ezelőtt elkezdtem ezt plántálni a szívembe. Tudom jól, hogy az ördög le van győzve az én életemben. De a tiédben le van-e győzve?

Egy prédikátort hallgattam a TV-ben, és mondja, hogy az életünknek két területét kell nagyon erősen vigyázni, a szívünket és a prosztatánkat. Amikor hallgattam, azt mondtam, hogy azt sem tudom, hogy hol van az a prosztata? Előbb utóbb, ha az ember megtudja, hogy hol van a prosztatája… Két szervünk, amit nagyon erősen kell figyelni.

Amiért a szerveinkre így kell vigyázni: a szervezetünk számára igen szükségesek a tápanyagok. És a föld kiürült, hiába táplálkozunk rendesen. Tehát nincsenek benne nyomelemek, száz évvel ezelőtt más volt a föld minősége.

Tizenhárom anyagot sorolt ott fel a szakértő, ilyen például a réz is többek között, és amelyek szükségesek a szerveink tökéletes működéséhez. Ha nem hiszed el, hogy ez milyen komoly dolog, van köztünk egy orvos, ő 90 naponként prosztata ellenőrzésre jár.

Tehát, amikor hiányosan táplálkozunk, és az élelemmel nem jut el hozzánk a szükséges tápanyag mennyiség, az ásványok, nyomelemek, vitaminok, ez is okozhatja a szerveinknek a nem teljes körű működését. Azután itt van most a nagy meleg idő.

Az Úr tegnap figyelmeztetett, hogy amikor sportoló voltam és mentek a nagy focimeccsek, beöltöztünk az amerikai focihoz jó erősen, és begörcsölt a vádlim. Nagyon nagy volt a forróság és állandóan izzadtunk. Mi történt? A sót kiizzadtuk, kiürült a szervezetünkből. El kellett kezdeni több sót vinni az étrendembe, hogy pótoljam a sót.

Ugyanaz a helyzet most is, ha kiizzadjuk a sót. Amikor a vádlim begörcsölt, tudtam, hogy miről van szó. Alig-alig sózom meg az ételemet, és nézzétek meg, hogy milyen nagy melegben élünk, és mennyit izzadunk. Ez például megszünteti ezt a problémát, amivel szembesültem.

Hatalmas csodákat látunk különben a gyógyulás területén. Amit ma szeretnénk látni, azok a merev térdek, a merev végtagok, hogy ma kilazulnak, és tökéletessé válnak. Nagy csodák lesznek itt. Az izmainkból, az ízületeinkből, az inakból el kell, távozzanak a rendellenességek, hiszen az erő jelen van hozzá, a rendelkezésünkre áll.

Először azonban meg kell tanulniuk az embereknek, hogy hogyan működik a hit. És ha a hitünket megnyitjuk és átadjuk magunkat az Úrnak, akkor Ő elvégzi. Mi a hitünket arra használjuk, hogy megváltoztassunk vele dolgokat!

Ezért mondja a következő Ige:

RÓMA 12,2.

2. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújítása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedő és tökéletes akarata.

A megújított elme nem mondja azt: – Jaj de gyenge vagyok ma, s egyre gyengébb leszek! Mert az Írás mást mond. Mit mond az Ige? Hadd mondja a gyenge, hogy erős vagyok! (Jóel 3,10)

Egyre szegényebb leszek? Nem így írja! Azt írja, hogy meggazdagodtál! És, hogy minden szellemi áldással megáldott minket a Krisztus Jézusban. Vagyis a szellemi birodalomban vannak ezek az áldások.

Vagy: – Attól tartok, hogy engem is kirúgnak a munkahelyemről! Ha így beszélsz… Ugyanis a hitnek az ellentétje a félelem, és ha félsz ettől, akkor valóban elveszted az üzleti vállalkozásodat. Mert amitől remegve rettegtem, az jöve rám, mondja Jób. Az megtörténik veled.

Egész életünkben érnek minket ilyen képek, sugallatok, javaslatok az ellenségtől. A nagymamának is ez volt, ami a halálát okozta és az édesanyámnak is. Te is így végzed! – mondja az ördög, csak készítsd fel magad. Azután hozza a fájdalmat, és akkor mondod, hogy: – Igen, most már így is van!

Az egyik feleségnek a férje állatorvos volt, csodálatos házaspár volt. Az asszony nagymamája is megvakult idős korára, az édesanyja is megvakult, és ő is ezen az úton volt, egyre rosszabbul látott.

Abban az időben, amikor ez történt vele, a gyülekezetembe járt és elkezdte olvasni Kenneth Hagin könyveit. Háromszor olvasta végig és megtanulta a hitet belőle. Nagyon vastag szemüvege volt.

Utána a hitével megváltoztatta azt, mert 8 napra rá, ahogy ezt megértette, tökéletesen látott. Megtörte ennek az erejét. Tehát belénk lett teremtve a hitnek ez az ereje, csak használni kell, és az Igéből jön elő, nem kell az egész Bibliát bevenned egyszerre, mert az úgysem megy.

Az Ószövetségnek csak nagyon kicsi részére van szükséged. Az Apostolok cselekedeteitől indulva kezd el olvasni az Igét. Visszakanyarodunk a…

PÉLDABESZÉDEK 4,22.

22. Mert életük ezek azoknak, (vagyis az Igék) akik megnyerik, és egész testüknek egészség.

A héberben pedig az áll, hogy orvosság a testüknek, ha beveszik Isten Igéjét.

Én szeretnék egészséges maradni, mert úgy tervezem, hogy az elragadtatásig itt leszek köztetek. Nem hiszem, hogy túl messze van, és ezért meg kell őrizni a szívünket teljes szorgalommal, mert onnan indul ki minden élet. A szíved itt az újjászületett szellemedet jelenti.

A Márk 4. fejezetében megtalálod a meghatározását, hogy miként működik. Működik a pozitív, vagyis a felmenő irányba is, és működik a negatív irányba is ugyanaz a folyamat. Amit elvetünk, amiben hiszünk, ami kijön a szánkon, azt meg is szerezzük magunknak. Az életünk erről szól, a holnapunk. Az történik ma velünk, amit a múltban kimondtunk.

Mondtam az embereknek, ha újjászületnek, minél távolabb tartózkodjanak a hitetlen helyektől, ahol nem támogatják a gyógyulást. Azt mondják ott, hogy az Úrért „szenvedtek”, akkor az is lesz neked.

Törvényeket tömködnek belétek, hogy mit szabad és mit nem. Ezekből nem lesz több hited, ez a baj vele. Nem lesz több hited, csak kárhozat alá kerülsz, és akkor az a pici hited sem működik, ami volt. Ez a baj vele.

1TIMÓTHEUS 6,12.

12. Harcold meg a hitnek szép harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre Isten elhívott, és amiről szép hitvallást tettél sok bizonyság előtt.

Könyvek vannak erről, ugye? Hogyan kell megharcolni a hitnek szép harcát? Mondom neked, hogyha ezeket a könyveket olvasod, nagyon sokat fog segíteni neked. Mi a hitnek a szép harca? Én, amikor kollégista voltam, akkor még bokszoltam is.

Mi a szép harc, mi a jó harc? Amikor én nyerek, amikor kiütöm az ellenséget, az a jó harc. Az nem a jó harc, amikor te vagy a vesztes. És azt mondja, hogy harcold meg a hitnek szép harcát. Bármiben képes az ember győzni, ha használja a hitét!

Elkezdtem ezért megvallani dolgokat, és a dolgok mégis laposra elestek. Úgy tűnt az elején, hogy jobb lett volna, ha meg sem említem hangosan, hogy miben hiszek, mert mindig az ellenkezője jött elő. Semmi változást nem láttam az életben, tehát nem látszott a hitem.

De ne add fel, hanem mondd tovább! Ugyanis a hit nem az érzékelésben van, hogy mit érzel, mit látsz, hanem a hit abban van, hogy ki is mondod. Mit mondd a hit szellemben? Közel hozzád a beszéd, az Ige, közel van hozzád a szádban, és a szívedben van a hitnek a beszéde, amelyet mi hirdetünk.

Vagyis ki kell mondani a száddal, hogy közel van hozzád az Ige. Hol az Ige kérdezik az emberek? Ott van a nyelveden. A szádban kell, hogy legyen és a szívedben. A hitnek a beszéde. Ezt jelöld be a Bibliádban.

RÓMA 10,8.

8. De mit mond? Közel van hozzád az Ige (Rhema), a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.

Annyira jó, ha az ember maga látja, hogy valóban ez van megírva. Amit én hirdetek, az a hitnek a szava, a hitnek a beszéde.

Volt idő, amikor minket igazán gyűlöltek, mert minket hittanítóknak neveztek. Azért, mert én az Írásokat nem azért forgatom, hogy törvényeket merítsek belőle, hogy azt tanítsam az embereknek, hogy majd Istennek még jobban tetszésére lesznek, ha így, meg úgy tesznek.

Mi akkor vagyunk Isten tetszésére, ha elfogadjuk az Úr Jézust, és elkezdjük követni a Szellem vezetését azon a szinten, ahol vagyunk.

Mindannyian más szinten vagyunk, amikor kezdjük. Vagyis én az Igét, mint egy kardot használom, Isten kardját, a Szellem kardját, Isten Igéjét. Mindenben! Megkötöm vele az ördögöt, mert amit megkötünk a földön, a mennyben is kötve lesz.

A bibliaiskolában az első évben mindent, ami élt és mozgott, azt megkötöttem. Mentem az úton, és minden, amit láttam, ami az utamban állt, azt megkötöztem a Jézus nevében. De ez egy jó mentalitás, mert az Igét ugye használni kell dolgokra.

Volt ott például egy alkoholista, és kiáltottam, hogy gyere ki belőle a Jézus nevében! Ott állt a busznál. Egy hónapra rá láttam újra és meg voltam döbbenve, teljesen kijózanodott. Az Igét kell használni.

Nekünk az Ige cselekvőivé kell válni, és hitre van szükség ahhoz, hogy az ember ezt megcselekedje. Ezt a hatalmat és hitet az Igéből lehet nyerni! Mibe van beruházva mindez? A Jézus nevében van elhelyezve.

ZSIDÓ 11,6.

6. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik.

Tehát hinni kell, hogy Ő létezik. Ő az Isten, és nincs bölcsesség, ami megállna ellene, nincs tanács, ami megállna Őellene. És utána így folytatja, hogy megjutalmazza azokat! Figyelj! Minden dolog Istentől jön.

És minden rossz dolog az ördögtől származik. A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön, és pusztítson. A János 10,10 mondja, és Jézus folytatja: én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek.

Ezért van a név nekünk, amelyben Jézus legyőzte az ellenséget. Az a győzelem az Ő nevében ott van, és ezt a nevet használjuk, amikor imádkozunk. Több mint hétszáz áldása van Istennek felsorolva az Írásokban, és ezek közül válogathatsz. Ezek közül, amelyiket kinézed, hogy az neked kell, kezd el használni.

Amikor Ausztráliában szolgáltam, nagyon erős viharok is voltak. És a tenger úgy jött, olyan ciklonokban a partokra, hogy felemésztette a partot. Amikor idejöttem, még mindig folyt a tengernek ez az emésztő munkája, hogy a partokat felnyalábolta és elmosta.

Megtaláltam az Igét rá, és mondtam, hogy megállj ördög, megfogtalak. Amikor még ott kint voltam, akkor még nem találtam ezt meg, hogy: Ő lecsendesíti a tengereket is, a tengerek hullámait. (Zsolt. 89,9)

Amikor Dél-Libanonban jártam a háború kellős közepén, ott megtaláltam az Írásokban az Igét a háború ellen. A 46-os Zsoltár 9. versében olvasod, hogy: Ő az, aki megtöri a háború erejét, kopját ront. És ez az igazság ott működik, ha előhozod.

Hadi szekereket éget el tűzben, ott olvasod, ezért használhatod háborús helyzetekre. Amikor ilyen helyzetbe kerülsz, elő kell venni azt a Rhéma-t. Mindegy végül is, hogy most honnan közelítjük az igazságot, mondtam.

Az 1János 4,4 mit mond? A hitet így biztatja az Ige:

1JÁNOS 4,4.

4. Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert nagyobb Ő, aki bennetek van, mint az, aki e világban van.

Legyőztétek azokat, a sötétség minden erejét, mert nagyobb Ő, aki bennetek van, mint az, aki e világban van. A Szent Szellem ereje ez az életünkben, és ezért fontos, hogy bennünk legyen.

Hoztam nektek megvallásokat, mindjárt megtesszük ezeket. A 45-ös Zsoltár 1-es versében tanuljuk, azt mondja ott az Ige, csak egy része itt a lényeg, hogy az én nyelvem olyan, mint a sebesen írónak tolla. Az írnok tollához hasonlítja, aki nagy sebességgel ír. Olyan a nyelvünk, írjuk vele a sorsunkat. Írjuk vele a jövőnket.

Ha van hitünk – mint egy mag olyan az –, azt mondanánk ennek a hegynek, vagyis a problémának, kellj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott.

MÁRK 11,23.

23. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond megtörténik, meglesz néki, amit mondott.

Így biztat minket az Ige. Tehát hinnünk kell, és mondanunk kell. Három hitalapelv van a Márk 11-ben elrejtve. Benne van a Róma 10,10, a Márk 11,23-as alapelv, és a Márk 11,24-ben is van egy alapelv. Ott az imádságról tanulunk, hogy hogyan kell imádkozni, kérni és elfogadni.

MÁRK 11,24.

24. Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, (amit könyörgésetekben kértek) amikor imádkoztok higgyétek, hogy megkaptátok (mindazt már megnyertétek), és meglesz az néktek.

Vagyis, hogyan imádkozunk? Az Atyához imádkozunk, a Jézus nevében. A János 16,23 tanítja nekünk, hogy így kell imádkoznunk, az Atyához a Jézus nevében. Vagyis az Atyát kérjük a Jézus nevében. Ehhez is hit kell, hogy hisszük, hogy az Atya meghallja az imánkat, a Jézus nevében.

A lambanó görög szó áll itt, ami azt jelenti, elvenni, megragadván azt, és nem elengedni többé, az megvan neked.

Ez a hitnek a három alapelve ott. Az első, hogy hogyan kell az üdvösséget megragadni. Második, hogy hinni kell a szavaid erejében, hogy amit mondasz, az megtörténik. A harmadik pedig, hogy amiket kérsz az Úrtól, amikor kéred, hinned kell, hogy megkapod, befogadod, és az onnantól megvan neked. Mikor kapod meg? Amikor imádkozol, akkor kapod meg.

Az elmúlt héten elmagyaráztam, hogy Isten a jelen hit, a most hit Istene, mert nála mindig jelen idő van. Nincs nála tegnap és nincs holnap, nincs nála múlt és jövő. Tehát, ha azt mondom, hogy majd egyszer meggazdagszom, ez nem hit. Hogy majd egyszer lesz egy jó munkahelyem, ez így nem működik.

Most kell megragadnod, amikor imádkozol, és akkor kell elvenni. Utána az Igén kell megállni, hogy az ott megvan neked. A hitnek a szép harcát pedig meg kell harcolnod, és ellent kell állni a testedben azoknak a dolgoknak. A hiánynak, vagy bárminek, ami ellened akar jönni.

Amit csak az imádságotokban kértek, bármi lehet az. Ez kiről szól? Rólad szól, a te személyes életed dolgaidról, a te hitedről. Az Úrhoz kell menni, én pedig egy akaraton leszek veled.

Én nagyon szeretem ezt az Igét: hogyha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. Megcselekszi ez az Ige, ha ezt hisszük. Egy csecsemő is feltámadt így az anyaméhben, amikor így imádkoztunk.

Álljunk most fel, és a szánkat fogjuk használni arra, hogy merre menjen az életünk. Először tegyük meg a hitünknek, az üdvösségnek a megvallását, hogy már újonnan születetten tegyük meg a megvallásunkat. Mert az Urat meg kell kérni, és ez olyan egyszerű, ahogy tesszük majd. Együtt imádkozunk az újakkal, elég sokan vagytok ma itt.

Imádkozzunk: Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Kérlek Jézus, legyél az én Uram, legyél az én Megváltóm, legyél az én Gyógyítóm. Jézus te vagy az én Uram, Jézus te vagy az én Megváltóm, Jézus te vagy az én Gyógyítóm. És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban, az Ő szent vére megtisztított minden bűntől, örökkön örökké. Ámen.   

A Szellem azt hozza most, hogyha a Szent Szellemet kérnéd Tőle, akkor kígyót adna neked, skorpiót vagy követ? Nem! Ezért most megkérjük a Mennyei Atyától, a Jézus nevében mindannyian együtt, a Szent Szellemet.

Aki szeretné a Szent Szellemet, az most bátorkodjon imádkozni: Drága Mennyei Atyám, az Úr Jézus szent nevében kérem tőled a Szent Szellemet. Megragadom és elveszem most, és megvan nekem, a Jézus nevében. Ámen.

Azokkal, akik még nem teljesek a Szent Szellemmel, együtt mondtuk el röviden ezt az imát, ez a lényege, és most megkaptátok Őt.

Most pedig a nyelvünket úgy fogjuk használni, mint az írnok a tollát. (Zsolt. 45,1) Elkezdjük megvallani:

Kiárasztom a hitemet, amit az Úr Jézus Krisztustól kaptam! Tőle! Kiárasztom ezt a hitemet a halállal szemben, a bűnnel szemben, az átokkal szemben, a betegséggel szemben, a szegénységgel szemben, az adósággal szemben, a hiánnyal szemben. Távozz a jelenlétemből, a Jézus nevében!

Ördög vedd le a kezedet a testemről, engedd el az elmémet, engedd el az akaratomat, engedd el az érzelmeimet, engedd el az anyagi dolgaimat. Engedd el a családom tagjait, mert a hit imáját mondom, és amit most befogadok, az meg is van nekem, most. Hiszem, hogy megkaptam most, amit csak kívánok, az el van végezve nekem, most!

Ezért a szemem meggyógyult, a fülem meggyógyult, a manduláim meggyógyultak, a torkom meggyógyult, a mellkasom meggyógyult, a tüdőm meggyógyult, a veséim meggyógyultak. A vitális [élettel összefüggő] szerveimben, amit kizárólag megengedek, az a Szent Szellem gyógyító ereje. A karjaim meggyógyultak, a hátam meggyógyult, a kézfejem meggyógyult. A testem minden ízülete megújult, minden ízület felépült és a betegségtől megszabadult. Gyengeségek, fájdalmak eltávoztak és én meggyógyultam.  

A gerincem meggyógyult a tetejétől az aljáig, az idegek meggyógyultak, az izmaim meggyógyultak és jól működnek. A gerincoszlopom helyreállt, a fiatalságom megújult, mint a sasé. A csípőim jól vannak, a csípőízületeim felépültek, az izmaim körülötte felépültek, a térdeim is jól vannak és felépültek, és az egész lábam, még a bokám is, s a lábfejem. Benne minden izom és az inak is felépültek, teljessé tétettek. Minden merevség eltávozott belőle, minden érzékenység eltávozott belőle.

Hiszem, hogy mindezt megkaptam most. Nem az öt érzékszervemre alapítva, hanem Isten írott eskütételére alapítva. Az Ő hitére alapoztam, amely az enyém. Én az Övé vagyok örökre. A hit, remény és szeretet munkálkodik bennem, most. Teljes szabadságot fogadok el a fejemben. Mindazt, amit Jézus tett értem, gyógyulást és szabadulást, befogadom a szívembe. Szabad vagyok a bűn és a halál törvényétől, mert az élő Istennek Fia szabaddá tett engem. Ezért szabad ember vagyok. Ámen!

Hallelúja! Ez így van neked. Internetről meghallgathatod naponta. Lényeg az, hogy újra és újra kimondjad, mert ez betakarja az életedet, ez tart meg téged, a hit szava. Dicsőség Istennek. Ámen!

"Ráadás" a gyógyító sor után: Megtanulunk ezen az új, szent nyelven imádkozni. Köszönjük az Úrnak az idevágó szent kenetét, erejét. Az, hogy az Úr jelenlétében vagyunk, ez tagadhatatlan, mindenki érzi, hogy nem magunkban vagyunk. Ugye?

Nincs köztünk – akiben lüktető szív dobog –, hogy ne érezné az Úr jelenlétét. Mert az Ő szeretete és az Ő kegyelme, az Ő könyörületessége, és az Ő irgalma, ami mindenekfelett való! – azt mondja a Biblia. Bármilyen problémánk lenne. Gondunkkal jöttünk, s ahányan jöttünk, annyiféle lehet. Mindenre az Úrnál van a megoldás. Az Ő neve mindenekfelett való.

Hívhatják a problémádat ráknak, leukémiának, anyagi helyzetnek, családi problémának, munkahelyi gondnak, a Jézus neve afölött magasztaltatott. Ha azt a nevet (Jézus) megtanulod szólítani, akkor a problémákra megoldás érkezik a mennyből.

Ha ennyit megjegyzel ma, és ezzel elmész, akkor már előrébb vagy és győzelem vár az utadon. Ennél sokkal több elhangzott. Egyszerre ennyit nem lehet feldolgozni.

Ha az útra kerülünk, rálépünk erre az útra, és ahogy vissza-visszajárunk ide, úgy növekszünk a hitünkben, megértésben, és növekszünk az Úr dicsőségében. Azt írja az Írás, hogy az Úr dicsősége rajtunk megragyogtatik, és dicsőségről dicsőségre elváltozunk.

A rákot nem lehet dicsőségnek nevezni az Úrtól, ugye? Az nem odavaló. És annak el kell távozni, a Jézus nevére. Az összes fájdalomnak el kell távoznia. Az összes gonosz munkája az ellenségnek el kell, hogy távozzon, mert engedelmeskednie kell mennyen, földön, és föld alatt, minden névnek, a Jézus nevére. És minden térdnek meg kell hajolnia. Ez a Szentírás.

Ahogy láttátok, nem vallásosak vagyunk, hanem hitünk van! Ez nagy különbség.

Az emberek azt kérdik a világban, hogy milyen vallásúak vagyunk? Hogy esetleg ilyenek, vagy olyanok, és szeretnének rögtön megkülönböztetni. Akkor azt mondani, hogy én ilyen vagyok, és ha te olyan vagy, akkor az már nem jó. Ez nem igaz Istennél.

Minden templom fölött egy Jézus Krisztus van. Ez az egy Jézus halt meg mindenkiért. És ha az Ő szent vére van fölöttünk, akkor tiszták vagyunk. És ha nem lenne felettünk, akkor akármelyikben templomba járhatnánk.

Ezért szeretettel fogadunk minden keresztényt, aki szeretné az Igét hallani, aki várja, hogy Jézus meggyógyítsa. Mert meg kell tanulnunk, hogy a gyógyulásunk megtörtént 2000 évvel ezelőtt. Ezt is meg kell tanulni a Bibliából. Ez megtörtént akkor, amikor a Jézus meghalt értünk. Az Ő sebeiben van a gyógyulásunk.

Én is kívül voltam, ahogy a férjem hirdeti, és én sem tudtam, hogy újjá kell születni. És azt sem tudtam, hogy az Ő sebeiben gyógyulás van. Tehát az ember lehet úgy vallásos, hogy közben semmit nem tud a Bibliáról. És akkor semmit sem visz előre az a vallásosság. Azt hisszük, hogy Istennek kedvesek vagyunk vele, és közben nem, mert az ellenséggel szemben nem tudunk fellépni.

Az Istent az magasztalja föl, hogy az áldásaiban járunk! Ha meglátja a világ, hogy milyen jó Jézusunk van, és megirigylik a Jézusunkat, és ők is akarják, és ide bejönnek, az a győzelem. Ha azt hirdetjük nekik, hogy Jézusért szenvedünk, és a betegséget Istenért viseljük, és az a mi keresztünk, akkor számold meg, hogy hányan leszünk itt a jövő héten. Az még nem lenne baj, de a Biblia nem ezt tanítja. Igaz? Ez a nagy baj.

Csak azt szabad hirdetni, amit az Isten Igéje ír, és akkor jönnek az áldások. És akkor Isten bizonyságot fog tenni, hogy amit mi mondunk, az igazság, és azt jelekkel és csodákkal teszi. Az, hogy békességet fogtok érezni a szívetekben, és megtanultok egy úgy imádkozni, ami meghozza az áldásokat az életetekben.

Egy olyan új nyelvet fogtok ma tanulni, amit csak a Szent Szellem képes nektek adni. Ezért Őt be kell fogadni a szívünkben. Hogy Ő kicsoda? Ő a szentháromság harmadik tagja. Hisszük, hogy Ők hárman egyek. Hiszünk a szentháromságban. Atya, Fiú az Úr Jézus, és a Szent Lélekben, akit mi úgy hívunk, hogy Szent Szellem. Hiszen ahogy a prédikátortól hallottátok, a spirit szó, a Holly Spirit szó az ugye Szent Szellemet jelent.

Isten valójában szellem, és nem lélek, és ezt meg kell tanulnunk. Mi is szellemi lények vagyunk, van lelkünk és testben élünk. Röviden ennyit. Ezek után mondhatom, hogy be fogjuk fogadni a Szent Szellemet.

Ha készen állunk, két imát fogunk elmondani. Üdvösségi imát, és miután újjászületünk, beteljesedünk a Szent Szellemmel. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy a hitben elmondott imát Isten megválaszolja.

Egy kérdésem van hozzátok. Ha Jézus minden bűnünktől megtisztított minket, akkor megengedhetjük-e azt, hogy a múltunkból egyetlen bűnt is előhozzon az ördög, és vádoljon vele? Erre figyeljetek.

Egyik kedvenc trükkje, hogy avval akarja a hitünket elnyomni, amit itt most a Szent Szellem belétek plántált, hogy mikor hazamentek, elkezdi előkotorni azt, hogy mi volt a múltban. Bármit tettél, az oda lett szegezve a keresztfára, és tiszta vagy, az Ő szent vére kifolyt érted is. És tiszta vagy.

Ez az alapja annak, hogy működjön a hited. Kárhoztatása nincs azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak, ez az alapkő. Azért mondom, mert a kedvenc kártyája az ördögnek. Még 10-20 éve is járhatsz az Úrral, és mindig előhozza, hogy mit tettél a múltban.

Pedig azt mondja az írás, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden. Ha minden újjá lett, akkor az nem létezik, amit akkor tettél, mert Jézus azért megfizette az árat. A megváltásnak nagy lényege.

Nem létezik többé, és nem tud vádolni benne, és te tiszta vagy, és az Úr azt akarja, hogy a hited működjön itt a földön, saját magad dolgaiban, és utána tudjon használni másokéban is. Ahhoz pedig a kárhoztatást el kell utasítani. Most hogy ezt értjük, továbbmegyünk.

Olyan szeplőtelenek, és tiszták vagyunk, ahogy az Úr Jézus áll az Atya előtt. Ő főpapunkként áll, és szolgál az érdekünkben. És minden imánk mellé a Jézus nevét tesszük. Ahogy kiejtjük, odapecsételjük, hogy az Ő akaratát az Atya megcselekszi. Tudni kell.

Meg fogjuk kérni a Szent Szellemét, ami a legnagyobb ajándék, miután újjászülettünk. Amit tud adni nekünk, hogy teljesek legyünk a Szent Szellemmel, ami beteljesedést hoz. Amikor vallásos voltam, és engem megbérmáltak, akkor ezt kellett volna, hogy megéljem. De azért nem történhetett volna meg, mert akkor még újjászületve sem voltam.

Mert akkor még hiába beszélünk arról, hogy 14 éves lettem, és megbérmálnak, hogyha még az újjászületésem sem volt meg. Mert nem tudtam, hogy ez szükséges, és miként megy. Most mi már tudjuk ezt, mert a Biblia szerint elmondtuk az imát, és újjászülettünk.

Most leszünk képesek beteljesedni a Szent Szellemmel. Látjátok, hogy ami a Bibliában van, azt lehet megélni? És élni vele, és használni, és akkor örvendezik Isten velünk. Mert Ő ezért mindezért megfizette az árat, hogy ez mind megtörténhessen velünk.

Ez valóságos. Ki lehet járni. A Szent Szellem, amikor a szívünkben örök lakozást vesz, akkor Ő lesz a vigasztalónk, a kísérőnk, a segítőnk. Ő lesz, aki minden igazságra elvezet, ezt is Jézus mondja Róla. Ő lesz, aki által tudunk egy új nyelven imádkozni, ez egy mennyei nyelv.

Amit az elején imádkoztunk, néhányan talán furcsán hallottátok, hogy ki hogy beszél. Bizony, mindenki úgy beszélt, ahogy a Szent Szellem adta neki a szólást. És ezek foszlányok, szótagok, idegen szavak, bármi, amit a szívedből előhoz ilyenkor a Szent Szellem, és kiejtet.

Az az Ő akaratában való imádság. Ezért nagyon fontos. Ma elkezdjük ezt, hogy tudjátok, hogy ez az ima létezik, és mostantól tudtok így imádkozni. Megkérjük a mennyei Atyát, és ha kérünk, akkor megkapjuk.

Tudjátok, amikor az ember imádkozik, akkor a szellemi birodalomba kerül, és nagyon furcsa dolgokat érzékelhet. Most, hogy közel mentem tihozzátok, egy forró tűzfalat éreztem, mintha egy erő áradt volna belőlem. Lehet, hogy ti éreztétek, lehet, hogy nem.

Ezért mondja a Biblia, hogy nem érzésekben járunk. Mert a kenet áradását, van, hogy Isten megengedi, hogy érzékeljük, de ha nem avat be bennünket, ugyanúgy árad. Ezt tudni kell. Ugyanúgy megcselekszi minden imádságunkat. Ugyanúgy megválaszolja.

És ha kérünk betekintést, akkor megkapjuk, azért imádkozni kell. De ha nem kapunk semmilyen betekintést, akkor is abban a vak hitben járjunk, hogy ahogy kértük, úgy megvan nekünk. És most megvan nekünk a Szent Szellem, és fogunk szólni általa Isten tökéletes akaratában. Azt, hogy ki mit érzékelt, az ne zavarjon benneteket.

Engem, mikor megkeresztelt a Szent Szellem, órákig nem tudtam mozdulni, a földön feküdtem, mint ahogy látjátok, kenet alá kerül az ember. És mintha százezer tű járt volna át, úgy éreztem az egész testemen.

Azt hittem, hogy soha többé onnan fel nem kelek, olyan mértékekig áthatott a Szent Szellem. Van, aki cövekben áll, hazamegy, s ugyanúgy betöltötte őt a Szent Szellem. Ő tudja, Ő végzi ezt. Az Ő munkája ez. Az Ő királysága. Nekünk csak az a részünk, hogy az Igén cselekedjünk.

Mivel a Biblia írja a nyelveken szólást, fogunk szólni nyelveken. Nem a fejünkből szólunk, mert a Szent Szellem a szívünkbe költözött. Ezért van, hogy olyan szótagok fognak jönni, amik életünkben még nem mondtunk ki soha.

Mert nem a tanult nyelvünkből, hanem a szívünknek a hálaadásai, sóhajai, fohászai, könyörgések, esedezések, amit csak hoz a Szent Szellem, az benne lesz. Ennek az imának a legnagyobb része hálaadás különben.

Át fogjuk adni magunkat, mivel a sóhajtásokhoz hasonlít leginkább. Sóhajtozni fogunk, és vele fog jönni a kiejtés. Mondja a Biblia, hogy egy élő víznek folyamai törnek ki annak belsejéből, aki hisz. És mi most hívők vagyunk itt.

Miközben folynak, Isten akarata beteljesedik. Ebben biztosak lehettek, és abban nincs benne a betegség. Szívünk mélyéről fog feljönni, és meg fogunk könnyebbedni. Egy nagy könnyebbséget, örömöt, békességet fogunk érezni. Áradni fog vele Szent Szellem által.

Nincs két egyforma kiejtés, teljesen szabadon, a Szent Szellem vezetésével. A Szent Szellem tüze tud csak megtanítani, egyedül. A szívünkből jön fel. Eddig is sóhajtoztunk eleget, hogy Istenem segíts meg! Most a Szent Szellem által tesszük, és ez nagyon hatékony lesz.

Meg fogunk rajta döbbenni, hogy milyen dolgok jönnek elő. Olyan dolgok, amiket nem tudtunk volna elképzelni, elgondolni sem, olyanok jönnek az életünkbe, általa. Mivel természetfeletti nyelv, ezért természetfeletti áldások jönnek az életünkben.

Nincs miért visszafogni magunkat, teljesen szabadon szárnyalunk a Szent Szellem által. Az ember annyira meg tudja szeretni ezt a fajta imádságot, hogy van, sokszor órák hosszat tudunk így imádkozni. Hogy elrepül a harmadik óra is, és észre sem vesszük, és közben imádkozunk nyelveken. Közben elcsendesedik az elme, és az isteni vezetés előjön.

Isten méltó a dicséretre, dicsérjük az Urat. Olyan megkönnyebbülés vesz majd rajtunk erőt, hogy nem is gondoltuk volna, hogy léteznek. Ilyenfajta szellemi súlytalanságba kerül az ember. A gondjaink többé az Úr Jézusnál vannak. Ő hozza a megoldásokat.

Mert ha aggódunk, az rajtunk nem segít. Minden gondotokat Őreá vessétek! – ezt tanítja. Tessék ezt megtanulni. Miközben ráveted a gondodat, közben megköszönöd, hogy a megoldást elküldte. És meglátod, hogy gondja lesz rád. Megköszönjük Istennek. Fenséges az Úr jelenléte.

Aki szeretne fejlődni a nyelvek imájában, mert az Ige mondja, hogy aki nyelveken szól, magát építi, az visszajárhat az imakörökre. Fel lehet építeni az életünket. Védőfalak ezek, amit a Szent Szellem épít körénk.

A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL