2013.07.24. 

 

A MEGIGAZULTSÁG AJÁNDÉKA

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2013. július 21.

 

A megigazultság ajándékáról szeretnénk ma szólni. Létezik a hit ajándéka is, az a Szent Szellem egyik ajándéka. Ma a megigazultság ajándékáról fogunk tanítani. Ez egy ajándék a mi Urunk Jézus Krisztustól. Talán ez jelenti a legnagyobb problémát a keresztények körében, hogy ezt nagyon nehezen értik meg, hogy ez egy ajándék.

Nem az a fontos, hogy miként kezdjük, vagy milyen helyzetekben kezdjük az Úrban való járást, az a fontos, hogy miként végezzük azt be. Ámen! A helyes úton szeretnénk befejezni ezt a járásunkat.

Zsidó 1,1-4.

1. Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által,

2. Akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette,

Lássuk meg, hogy itt kihangsúlyozza ez utolsó időket. Nem a Jelenések könyvében leírt utolsó idők történéseire utal itt az Írás, hanem arra az átmenetre, hogy a törvény korszaka lezárult (annak az utolsó idejében voltak) és új korszak, az Újszövetségnek a korszaka nyílik meg.

Kétezer évvel Krisztus halála után még mindig erről kell szólni a gyülekezeti Testben, hogy ki kell jönni a törvény alól, és be kell kerülnünk a kegyelembe. Ez igazán borzasztó dolog.

3. Aki az Ő dicsőségének visszatükröződése, és az Ő valóságának képmása, aki szavának erejével tartja fenn a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítván, leült a Felségesnek jobbjára a Magasságban.

A zsidók az áldozatokat tanulmányozva jobban megértik talán, hogy mit is jelentett az, hogy megtisztított minket, és miután ezt elvégezte – ezt az egyszer és mindenkorra való áldozatát –, leült a Felségnek jobbjára a Magasságban.

4. Annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt azoknál.

Azt szeretnénk, hogyha mindenki megszabadulhatna a törvény kötelékétől és a kárhoztatástól, és szabaddá válnánk arra, hogy mindazt el tudjuk fogadni, amit az Úr az Ő kegyelméből nekünk ajándékozott ebben az Újszövetségben.

És nem a törvény szerint kapjuk majd az ítéletünket, hanem ahogy Pál is írja, hogy az „én evangéliumom szerint” lesz a mi ítélettételünk. Pál nagyon jól ismerte a törvényt, hiszen farizeusként növekedett fel.

Egy olyan Írást hagyott mégis ránk, amit nem az Ószövetségből merített, hanem tisztán Isten kijelentése által írta azt le. Ebbe, hogy miként nyerte Pál ezt a kijelentést, nem szeretnénk ma részleteibe menni.

Ma arról fogunk beszélni, hogy miként kaptuk a megigazultságunkat Istentől? Ajándékként kaptuk. Engem nagyon jól megtanítottak erre, és voltak prédikátorok, akik több mint 10 évet erről prédikáltak, hogy a megigazultság valójában egy ajándék Istentől.

Általában a Róma levélnek a második feléből szoktunk inkább prédikálni, és az első felét, és az első fejezeteket megkerüljük, pedig itt találjuk a hangsúlyt erre. Ma meg fogunk szabadulni minden törvénytől, minden kárhoztatástól és minden szégyenérzettől. Mindenki mondja: Ámen.

Nagyon sokféleképpen lehet tanítani erről. Elhatároztam, hogy ma ezen az útvonalon fogjuk felderíteni az igazságot.

1Korinthus 1,30.

30. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett nékünk Istentől, és megigazulásul, szentségül és váltságul:

Ennél jobb fordítást nem találtam, pedig körbenéztem a többi fordítás szerint is. Tőle vagytok ti a Krisztus Jézusban, aki Istentől tétetett nékünk bölcsességül és megigazultságul, és szentségül. Vagyis Ő a mi szentségünk és váltságunk is. Ezért, ha valaki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék. Dicsérjük az Urat. Egy pillantásra lessünk az Ószövetségre.

Mert az Ószövetségbe bele lehet pillantani és onnan bármit elő lehet meríteni. A mózesi törvények tanítói is ezt teszik, törvényeket tanítanak onnan, és átkokat tanítanak, és betegségeket sorolnak, és ítéleteket hoznak. Ma már nem az az igazság, mert egy másik Evangélium számára élünk mi.

Ésaiás 54,14-17.

14. Megigazultságban veszel erős alapot, távol leszel az elnyomástól, mert nem fogsz félni, és a rettegéstől, mert nem közelít hozzád.

Itt láthatjuk, milyen fontos is, hogy a megigazultságban erős alapot vegyünk, vagyis mindabban, amit Jézus Krisztus tett értünk. Mert ha erős alapot veszünk ebben, akkor az elnyomás nem fog közelíteni hozzánk, sem a félelem, sem a rettegés.

15. És ha összegyűlvén összegyűlnek, ez nem éntőlem lesz! – mondja Isten. Betegség, gyengeség, erőtlenség, pusztulás, mindezek az ördögtől lesznek. – Aki ellened összegyűl, elesik általad.

 16. Ímé, én teremtettem a kovácsot, aki a parazsat éleszti és fegyvert készít mestersége szerint: és én teremtettem a pusztítót is a vesztésre!

A pusztító, Lucifer eredetileg egy arkangyala volt Istennek. Sötétséggé vált később, vagyis ellenség lett belőle. Nem úgy teremtette őt Isten, csak később találtatott benne ez a gonoszság, és Isten megengedte, hogy ez kibontakozzon benne.

A poklot nem az ember számára teremtette Isten, hanem a gonoszság angyalai számára. Jézus egyszer és mindenkorra legyőzte a sötétség minden erejét, a fejedelemségeket, a hatalmasságokat. Minket pedig az Ő megigazultságával ruházott fel, és az Ő bölcsességével és Ő szentségével ruházott fel minket.

És mindezeket a mi cselekedeteink nélkül tette velünk. Mindaz, amit a törvényből mi magunk tudnánk cselekedni, az önerőből lenne, a mi erőnk szerint való igazságunk lenne. A törvény az, amely követel a mi részünkről bizonyos dolgokat, hogy mit kell tennünk. De Zsidó levélben írva van, hogy a törvény elenyészett.

17. Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.

Jakab levelében olvassuk, hogy sokat ér az igaznak buzgóságos könyörgése. Ez az az igaz ember, aki megigazultságban áll Isten előtt. Mondja mindenki, hogy: Ez én vagyok! Ez így igaz, hogy ez mi vagyunk.

Ma mi Istennek a fiai vagyunk, nem Istennek szolgái vagyunk. Isten úgy tekint ránk, mint Isten fiaira, Isten fiaira. A négy Evangéliumban 200-szor, az Apostolok cselekedeteiben húszszor található, és a 20. fejezet után a „tanítvány” szó csak egyszer található már, hogy ez a régi tanítvány. Utána többet nem olvasunk tanítványról. Mert már nem tanítványok vagyunk.

Amikor ugyanis újjászületünk, akkor Isten örök élete kerül a szellemünkbe, és oda befogadjuk a Szent Szellemet is, vagyis Istennek a teljességét megkapjuk ott. És Ő tétetett nékünk bölcsességül. Megigazultsággá tétetett nekünk. Szentséggé tétetett nekünk.

Ezért nincs szükségem a szent cselekedetekre, mert a szentnek teremtett engem az Úr. Nem fogok szentté válni a törvény cselekedetei által, mert a bűn ereje a törvény által van. Most mindezt az Isten belénk teremtette és a régiek eltörlődtek.

Titus 3,4-7. 9.

4. De amikor a mi üdvözítő Istenünknek jósága és az emberekhez való szeretete megjelent,

5. Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az Ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Szellem megújítása által,

Tehát nem az igazság cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedhettünk volna, hanem az Ő irgalmasságából tette. Ezért nekünk ma nem kell követnünk a törvényeket: sem a keresztény törvényeket, sem a zsidótörvényeket, sem a mózesi törvényeket.

Miért? Azért, mert mi a Szent Szellem vezérlete alá tartozunk. A Szent Szellemet kell, hogy kövessük. A Szent Szellem és az Ige pedig megegyeznek, egyek.

6. Amit kitöltött reánk bőséggel a mi Üdvözítőnk, Jézus Krisztus által;

7. Hogy az Ő kegyelméből megigazulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint.

9. A balgatag vitatkozásokat, a nemzetségtáblázatokkal kapcsolatos kérdéseket, a viszálykodást és a törvény felől való harcokat azonban kerüld, mert haszontalanok és hiábavalók.

Miután az ember megismerte a mi Urunk, Jézus Krisztusunknak a tiszta Evangéliumát, hogy mit tett értünk az Úr, figyelmeztet minket az Írás, hogy a törvény táblázatokkal, és nemzetségtáblázatokkal kapcsolatos kérdéseket, a viszálykodásokat, a törvény felől való harcokat szigorúan el kell kerülnünk, mert haszontalanok és hiábavalók.

A zsidókhoz beszél itt, hogy ezek az utolsó napok. Kétezer éves törvénynek az utolsó napjaira utal itt, hogy az lezárult, és egy teljesen új szövetség, és egy új rend alá kerül a hívő. A Bővített fordítás szerint is megnézzük az Ige tartalmát.

Titus 2,5-7. Amplified

5. Megváltott, megtartott minket, de nem azokért az igaz cselekedetekért, amelyeket mi cselekedtünk; hanem az Ő irgalma és könyörületessége miatt váltott meg minket, az újjászületés (újjáteremtés) megtisztító fürdője és a Szent Szellem megújítása által.

Az újjászületést, látjátok, újjáteremtésnek nevezi. Egy olyan csodálatos műveletet végzett el Isten az újjáteremtésednél, hogy egy olyan életet adott néked, az Ő életét, amellyel addig nem rendelkeztél.

Mert a szellemi halál állapotába van addig a szellemed, amíg be nem fogadod a Megváltó Úr Jézus Krisztust. Addig nincs kijelentésed. Addig csak a világban és az elménk birodalmában vagyunk képesek működni.

6. Melyet (oly) gazdagon kiöntött ránk a mi Megváltó Jézus Krisztusunk által.

7. És ezt azért tette, hogy mi az Ő kegyelme (teljességgel meg nem szolgált/ki nem érdemelt kegyeltsége) által megigazulhassunk/megigazultságot nyerhessünk, (hogy olyannak tartassunk és tekintessünk, mint akik alkalmasak az isteni akaratra, célkitűzéseikben, gondolkodásukban és cselekedeteikben); és hogy örök élet örökösei lehessünk a mi reménységünk szerint.

Mondja a Róma levél, hogy mi társörökösök lettünk. Jézus az egészet megszerezte, és szétosztja köztünk, mert örököstársak vagyunk vele. A megigazultságunk azt is jelenti, hogy a teljes múltunk és a múltbeli természetünk teljességgel eltöröltetett. Megigazulttá tétettünk.

Isten igazságával igazíttattunk meg és nem cselekedetekből. És a megigazultságnak ez az ajándéka, ha megértjük, akkor szabaddá tesz minket minden szégyenérzettől, minden kárhoztatástól és minden bűntudattól. Dicsőséget adunk Istennek.

1Timótheus 1,5.

5. A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet:

Vagyis a szeretetnek tiszta szívből kell jönnie, ez a mi szívünk, egy jó lelkiismeretből kell jönnie. Nekünk nem szabad, hogy bűntudatunk legyen, vagy kárhoztatás legyen bennünk, vagy ítélet legyen rajtunk. Semmi ilyen.

1Timótheus 1,5. Amplified

5. A mi parancsolatunknak és köteles részünknek (feladatunknak és szolgálatunknak) a tárgya és célja a szeretet, amely tiszta szívből és jó (tiszta) lelkiismeretből, és őszinte, szívből jövő hitből származik.

Mit mond itt? Hogy mindkettőre szükség van. Tiszta szívre van szükségünk, és ha újjászülettünk, akkor meg van ez nekünk. És egy tiszta lelkiismeretre is szükségünk van. És akkor lesz igen komolyan működő a hitünk. Ezért a bűntudattól meg kell szabadulnunk, hogy a hitünk erőteljesen tudjon áradni, egy tiszta lelkiismeretből.

1Timótheus 1,6-9.

6. Melyektől némelyek eltévelyedtek és üres fecsegésre hajlottak:

7. Kik törvénytanítók akarnak lenni, holott nem értik, sem amiket beszélnek, sem amiket erősítgetnek.

8. Tudjuk pedig, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él vele,

A törvény jó, hogyha az ember törvényszerűen tudna vele élni, de az ember nem képes rá. 100%-ban képtelen. Csak az Úr volt képes rá. A 9-es versből tudni kell valamit.

9. Tudván azt, hogy a törvény nem az igazért van, hanem a törvényszegőkért és engedetlenekért, az istentelenekért és bűnösökért, a latrokért és fertelmesekért, az atya- és anyagyilkosokért, embergyilkosokért.

A mózesi törvény az nem értem van. A zsidótörvények nem értem íródtak. Fel is szólítja őket, hogy ne tartsátok meg ezeket az ünnepeket sem. A keresztények tanításaiban mégis található számtalan esetben, hogy miként kell a zsidótörvényeket és ünnepeket betartani ahhoz, hogy áldásokban részesüljön. Ennél nagyobb hazugság nem létezik.

9. Tudván azt, hogy a törvény nem az igazért van, hanem a törvényszegőkért és engedetlenekért, az istentelenekért és bűnösökért, a latrokért és fertelmesekért, az atya- és anyagyilkosokért, embergyilkosokért.

Ezek közé tartozol? A Bővített fordítás szerint a 9. vers így hangzik:

1Timótheus 1,9 Amplified

9. Tudván és megértvén azt, hogy a törvény nem az igazakért van elrendelve, hanem a törvénytelenekért és engedetlenekért, az istentelenekért és bűnösökért; azokért, akikben nincs istenfélelem; akik gátlástalanok, szentségtörők, akik megütik, megverik, sőt megölik az apjukat, anyjukat; az embergyilkosokért.

Tehát tudván és megértvén, hogy a törvény nem az igazakért van elrendelve, hanem azokért… Mi, akik igazak vagyunk, és igazan járunk Isten előtt, nekünk nincs szükségünk rá. Azaz, én vagyok az igaz.

Akár beszórhatják a postaládákat is vele, hogy Jim Sanders nem tartja be a törvényt. Mert nem kell betartanom. Mert a szívem tábláira lett írva. Ha a törvényt megtartom, akkor az azt je­lenti, hogy az nem az én részem. Vagyis, aki a törvényt megtartja, az, mint egy kívül valóra tekint.

Mivel új teremtés lettem Krisztusban, ez az én belső részemmé vált. Azt akarod mondani, hogy a Szent Szellem a törvény ellen lenne bennem, vagy Ő nem ismerné a törvényt? A Szent Szellem úgy irányítja az életünket. A törvényből soha nem fogunk hitet nyerni, mert a törvény az nem az igazért lett rendelve.

A törvényt nem azért adta Isten, hogy az embert megigazítsa. A törvényt azért adta Isten, hogy utána meglássuk, hogy nekünk valóban szükségünk van egy Üdvözítőre. És hogy a mi cselekedeteink értéktelenek. Vagy csúnyák, ha így mondhatjuk.

A törvényt nem az igazaknak adta az Úr, és felsorolja, hogy kiknek adta. Nem vetem meg az Istennek a kegyelmét, mondja itt az Írás, mert ha törvényből van a megigazultság, akkor az Isten kegyelme hiábavaló lenne az életünkön.

Galata 3,21-29.

21. A törvény tehát az Isten ígéretei ellen van-é? Távol legyen! Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, akkor valóban a törvényből volna a megigazulás.

Tehát nem vetem meg Isten kegyelmét. Ez azt jelenti, hogy nekünk még több kegyelemre van szükségünk, és abban a kegyelemben növekednünk kell. Vagyis, ha az ember a törvényben megragad, akkor nagyon nehéz út előtt áll. Mert mondhatjuk azt panaszkodván, hogy hiszen én tizedfizető vagyok, és mégsem ez, meg mégsem az. De a törvény alatt fizetted a tizededet.

Ha a törvény alatt mondja, hogy nem fizetsz tizedet, akkor az átok alatt vagy. De a kegyelem nem mond ilyet. Az átok az Ószövetség, az áldások a mieink. Ha tizedet fizetsz, akkor megnyitja az egek csatornáit neked, és rád árasztja ezeket a kegyelmeit. A gyarapodást rád árasztja. A sikert rád árasztja.

Nem cselekedetek szerint való Evangélium áldásaiban élünk, hanem az Úr áldásaiban. Galata 3-ban azt is olvashatod, hogy megváltást kaptunk a törvény átkától, hogy az Ábrahám áldása a Krisztus Jézusban legyen a pogányokon. És ezek mi vagyunk.

Be fogom nektek ezt mutatni, hogy ezt el kell fogadnunk. Ez a szó a görög lambanó, ami azt jelenti, hogy megragadni, elvenni. Most megkapod erről az információkat és később használnod is kell. Vagyis én elveszem a jó egészséget.

Amit könyörgéstekben (vagy imádságotokban) kértek, higgyétek, hogy mindazt meg­nyertétek, megkaptátok, és meglesz néktek. Hallottátok a Márk 11,24-et? Ez a „megkaptátok” a „lambanó” szó, vagyis, hogy elvettétek azt. Elfogadtátok azt. És mi hitben járunk és nem látásban. Ez mit jelent?

Azt jelenti, hogy Isten Igéje szerint járunk, és nem az öt érzékszervünk diktálta dolgok szerint. Mert amiket lát az ember, amit érzékel, azok ideig valók, a láthatatlanok pedig, amiket a szemünkkel nem látunk, azok az örökkévalók. Azok a szellemi dolgok. Azok a szellemi áldások. Minden szellemi áldás a miénk. Elvesszük ezeket, megragadjuk ezeket.

Ha az emberben szégyenérzet van, vagy úgy gondolja, hogy ő erre nem méltó, vagy nem érdemes, hogy ezt elvegye, akkor nem tudja. Vagy mit gondolnak az emberek arról, hogy én ilyen új autót vezetek? Ettől a szégyenérzettől úgy, ahogy van, szabadulj meg.

Vagy a méltatlanság érzettől? Honnan jön ez az emberhez? A törvényből való, ahol a szegénységről, az átkokról olvasol, a szükségről olvasol. Mi pedig az Ábrahámnak a magvaként – Ábrahám áldottjai vagyunk! Találj nekem egy zsidót, aki áldott létére azt mondja, hogy áldás neki a szegénység? Ugye viccelsz velem? – felelné.

Galata 3,21-29.

21. A törvény tehát az Isten ígéretei ellen van-é? Távol legyen! Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, akkor valóban a törvényből volna a megigazulás.

Mondom nektek tehát, hogy a törvényből nem lehet hitet, életet nyerni, mert nincs benne.

22. De az Írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek.

23. Mielőtt pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig.

Tehát a törvény alatt nem volt még hit. A hit csak Jézus Krisztus által jöhetett el az emberhez. A törvény alatt őriztettek, és a hittől távol voltak. Arról beszélünk, hogy mik az ördög cselekedetei: hogy az embereket a törvény alatt próbálja tartani, mert amíg törvény alatt vannak, addig távol vannak a hittől.

A törvény multával tud a hit kijelentődni, kinyilatkozni. Miután? Az eljövendő hit, a törvény után jött. Újra a zsidóknak magyarázza. Itt magyarázza el a 23-as versben.

24. Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg.

25. De minekutána eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt.

Krisztus eljött? Szükségünk van a Krisztusra vezérlő mesterre, a törvényre? Már nincs szükségünk, mert ott vagyunk. Azt, hogy megigazulunk, az azt is jelenti, hogy minden eltöröltetett. Felmentést nyertél.

Például van egy folyó ügy ellened a bíróságon, és vádakat sorolnak ellened és a bíró felment téged. Az Egyesült Államokban egy gyilkossággal vádolt illetőt felmentettek, mert úgy találták, hogy ő nem vétkes abban. Felmentették. Ártatlannak nyilvánították, és szabadlábra engedték. Ez te vagy. Mondjad, hogy: Ez én vagyok!

Ezért tehát nem szabad, hogy kárhoztatásod legyen, mert nincs kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. A Róma 8,1-et szoktuk idézni, de ennek ellenére az emberek telve vannak önkárhoztatással, vádakkal, önvádakkal, és ebből kifolyólagos szégyenérzettel.

Az ördög mondja, hogy egy rejtett, titkos bűn van az életedben, ezért nem tudsz meggyógyulni. Nem rejtett bűn van az életedben, hanem elrejtett törvény van az életedben, ami kárhozat alatt tart.

26. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.

27. Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel.

A Szent Szellem megkeresztelt téged Krisztus Testébe, amikor kijelented Krisztust életed Urának és Megváltójának. Abban a pillanatban. Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg – a zsidókhoz szól –, Krisztust öltöztétek fel, és levetkeztétek az ó embert, annak a maradványaival, nyomaival együtt.

A zsidó elme szerint beszél, nem a pogányokhoz szól itt. Arra próbálja rávenni őket, hogy hagyjanak föl a törvénnyel, mert azokat a dolgokat tették, amelyek a pogányok életében is tapasztalhatók.

28. Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.

A zsidó ember számára ez nem egy jó hír.

29. Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok és örökösök az ígéret szerint.

Hallelújákat mondunk!

Róma 3,20-28.

20. Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg Őelőtte: mert a bűn ismerete a törvény által van.

A bűn ismerete a törvény által van. Nagyon világosan mondja. Hogyan lehet az ember olyan ostoba, miért kell akkor az Ószövetségnek a törvényeit elővenni, és az embereket a törvényre tanítani.

Nem szabaddá teszed őket, hanem még rosszabb helyzetbe kerülnek. Még több kötés alá kerülnek, és még nagyobb kárhozat alá teszik magukat. És végül elmennek a gyülekezetből, és nem akarnak többé keresztények között lenni.

21. Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről tanú­bizonyságot tesznek a törvény és a próféták;

Annyira világosan mondja: törvény nélkül! És hiába vádolnak azzal, hogy Jim Sanders nem tartja be a törvényt. Azt hiszik, ez azt jelenti számunkra, hogy akár vadon is élhetünk. Amúgy sem ismeri senki sem a teljes törvényt. Fogalmuk nincs arról, hogy a törvény miről szól.

Engem nem is tanítottak rá, én pogányként nőttem fel az ő szemükben, tehát nekünk egyáltalán nem kell foglalkoznunk a törvénnyel. Engem a Szent Szellem ruházott fel hatalommal.

Miként mered rávetni a kezedet azokra az ördögmegszállt emberekre? – kérdezik. Nem félsz, hogy egy démont vagy ördögöt kapsz? Nem teheted csak úgy rá a kezedet azokra! Ezek az emberek, akik így beszélnek, ezek vannak a törvény alatt.

Az ördögnek a munkája az, hogy tönkretegye Isten emberét, és Isten ereje pedig szabadságot és gyógyulást ad nekik. Maga Jézus a Szent Szellem kenetével járta körbe a vidéket és meggyógyított mindeneket, akik az ördög elnyomása alatt voltak, mert az Isten maga volt Ővele.

Kikkel ment Jézus el, és evett együtt, és ült egy asztalhoz? A bűnösökhöz elment, a prostituáltakhoz, az adószedőkkel elment, közösségben volt. Az adószedők voltak a legbűnösebb és leggyűlöltebb emberek abban az időben. Ma sem nagyon kedvelik őket.

22. Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által, mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek. Mert nincs különbség.

23. Mert mindnyájan vétkeztek, és az Isten dicsőségének szűkében vannak.

Miről beszél? Az Isten előtt való megigazultságunkról.

24. Megigazulván ingyen az Ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,

25. Akit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul az Ő vérében, hit által, hogy megmu­tassa az Ő igazságát, mert hosszútűréséből elnézte a korábbi időkben elkövetett bűnöket,

El tudta törölni a múltban lévő bűnöket is. Kétezer évvel ezelőtt tette ezt.

26. És, hogy megmutassa az Ő igazságát a mostani időre nézve is, hogy igaz Ő, amikor megigazítja azt, aki a Jézus hitéből való.

Jézus lesz az üdvözítője mindannyiunknak. Nem te magad.

27. Hol van tehát a dicsekedés? Kirekesztetett. Mely törvény által? A cselekedeteké által? Nem; hanem a hit törvénye által.

28. Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.

A megigazult azt jelenti, hogy teljes felmentést kapott. Az ítéleteinket az elvégzett munkánk alapján, mint jutalmakat fogjuk megkapni. Jelenti azt, hogy az Istennek az elhívásai és ajándékai, mivel azokat Ő meg nem bánja, és vissza nem vonja, azokba kell kerülnöd.

Szeretné, hogy a helyünkre kerüljünk. Arra a helyre kerüljünk, ahol Ő akarja, hogy legyünk. Lehet, hogy a túloldalon jobbnak tűnik a szolgálat, meg jobban éreznénk magunkat, gondoljuk, de nekünk itt a helyünk.

Ha ezen a helyen maradunk és itt meggyökerezünk, ahol az Úr akarja, akkor jönnek a jutalmaink. Istennek a tervei, célkitűzései jönnek valóságba az életünkben. Tehát hallgassad a tanításokat erről. Mindenhez hozzáférhetsz, mint azt mindig mondom. Hosszú évekre visszamenőleg letölthető minden tanítás.

Tegyük föl, hogy például Németországban lenne a helyed, ott kellene lenned, akkor ott kéne lenned, ahol Ő akarja, hogy legyél és megállj. Lehet, hogy az elején nem érzed, hogy ott áldott vagy, de ahogy ott növekszel, és a hitedet használod, hogy a dolgok megváltozzanak, fogod érzékelni az áldásokat is.

Kérdezte valaki tőlem 22 évvel ezelőtt, hogy mindenki igyekszik ki az országból, hogy boldoguljon, te miért jössz ide, pont ide ebbe az országba.

Róma 5,15-18.

15. De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset; mert ha amaz egynek bűne miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztus által van, sokkal inkább kiáradt sokakra.

Isten kegyelme is egy ajándék. És mi növekszünk ebben a kegyelemben, egyre többet és többet fogadunk el belőle, mert Istennek az áldottjai vagyunk.

16. És az ajándék sem úgy van, mint az egy vétkező által; mert az ítélet egy által juttat kárhozatra, a kegyelemből való ajándék pedig sok bűnből vezet megigazulásra.

Akiről beszél itt, az Ádám, az első ember, akinek a vétke, bűne által mindenki, aki utána született, a bűn alá került, vagyis a kárhozat alá került. Jött a második Ádám, és benne pedig mindenki, aki Őbenne megszületik, újjászületik, mindannyian Isten kegyelme és áldásai birodalmába jutnak, az egy Jézus által.

17. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által; mennyivel inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelmet bőségében vették, és a megigazulás ajándékát megragadták.

Ez az a szó, hogy elfogadták. Megragadták = „lambanó”. Mit kell tehát elvennünk? A kegyelmet bőségében és a megigazulás ajándékát. Az ajándék az ingyen van, azt csak odaadták neked. Vagyis én igazul állok Isten előtt, az Ő megigazultságában a Jézus miatt.

Mert Ő tétetett az én igazságommá. Mondja a 2Korinthus 5,21: mert aki bűnt nem ismert, Isten bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságává tétethessünk Őbenne.

Most jött egy gyógyulás a gyomorban. Egy daganat tűnt el a gyomorban. Pontosan nem tudom mi, de ott valami elmúlt, aminek ott helye nem volt. Valaki szabad lett.

Tehát ezért nem lehet fizetni, nem lehet kiérdemelni, ez egy ingyen kegyelmi ajándék. Nekem valamit tehát meg kell ragadnom. Meg kell ragadnom a kegyelmet, a bőségében. Meg kell ragadnom a megigazultság ajándékát.

Akkor mi történik? Akkor fogok uralkodni az életben, az egy Jézus Krisztus által. Hallelúja! Ingyen, kegyelmi ajándék. A törvényben van az, hogy ki kell érdemelned az áldásokat, és hogy még nem érezzük elegendő jónak magunkat arra, hogy elnyerjük azt.

Valamit tennünk kell itt is: hinni kell! A hit harcát kell megharcolni. Isten dolgait így lehet elvenni. Nincs más út, csak a hit által van. Istennek nincs szüksége a te segítségedre ezekben a dolgokban.

Isten fel tud kenni téged, és képes általad munkálkodni, és képes a kenete által olyan dolgokat elvégezni, amiről nem is álmodtál soha. Ámen. Mindenki jött valahonnan, ha oda visszamegy, ott képes szabaddá tenni a foglyokat, a rabokat.

18. Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat: azonképpen egynek megigazító munkája által minden emberre elhatott az életet adó megigazulás.

Ez egy igen döbbenetes állítás. Egynek bűnesete által az egész világra kihatott a kárhoztatás. Az egynek megigazító munkája, az ingyen kegyelmi ajándék minden emberre elhatott. Szabaddá tett a kárhoztatástól, szabadság a bűnérzettől, szabadság a szégyenérzettől. Szabadságot jelent a törvénytől, a keresztény- és a zsidótörvényektől.

Valamit fel kell öltenünk. Mit? Ami belül van, amit kaptunk Tőle. Olvassunk Igét a Róma 5-ből. Nagyon jó az, ami itt áll. Mit jelent az, hogy megragadni? Azt, hogy meg kell fognod.

Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe szál, kárhoztatsz, ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, amely Tőlem van. – mondja az Úr. Ez a te örökséged. Ámen.

Róma 5,8-13.

8. Az Isten pedig a hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.

Akkor még meg sem születtünk a világra, amikor ez megtörtént. Mi 2000 évre rá születtünk meg. De az Ádámnak a bűnbeeséséből kifolyólag mindenki, aki erre a világra születik, a bűnös kategóriában születik.

9. Minekutána azért most megigazultunk az Ő vére által, sokkal inkább meg­menekülünk a haragtól Őáltala.

Felmentést kaptunk. Az Ő vére által felmentést nyertünk. Nincs ítélet, nincs harag. Szabad vagyok minden kárhoztatástól. Szabad vagyok a törvénytől, mint tanítómestertől. A Szent Szellemben és a hitben kell munkálkodnunk.

10. Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az Ő Fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az Ő élete által, miután megbékéltünk vele.

11. Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk is az Istenben a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük.

12. Annakokáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és ekképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek az egy által;

Így kerültünk elkülönülésre, elszakadásra Istentől. Szellemi halál állapotába így kerültünk. Nem a fizikai halál állapota jött előbb, hanem a szellemi halál állapota.

13. Mert a törvényig volt bűn a világon; a bűn azonban nem számíttatik be, ha nincs törvény.

Nem tulajdoníthatók nekünk a bűneink. Ezért hiszem, hogy ezeket a tanításokat elő kell hozni, mert ez igaz a múlt, a jelen és a jövő bűneire. Azt tanították nekünk, hogy ha újjászülettünk, akkor mindaz, ami volt, a szent vér által megtisztult. De miután újjászülettél, könnyen újra ördöggé válhatsz. Meg kell vallanod azokat a bűnöket – mondták.

A [bűn] „megvallás” helyett az „elismerés” szó állna ott helyesen. Ezt körülbelül 50 évvel az Evangélium kezdete után írták le. Mit jelent ez, hogy elismerni? A próféciák is erről szólnak, hogy már az Ószövetségben is írja, hogy az ő bűneikről és törvényszegéseikről többé meg nem emlékezem. Nem számítható be nekünk.

Szeretnénk megváltozni és erre csak a kegyelem képes, mert magunkat nem tudjuk megváltoztatni. Vagyis, ha az ember elvéti, akkor mit kell elismernünk? Hogy Ő megbocsátotta minden bűnünket és megtisztított bennünket. Többé nem emlékszik rá. Ilyenkor, amikor ezt elismerjük, akkor még több kegyelmet nyerünk.

Pál kérdezte, hogy még többet vétkezzünk, hogy még több kegyelmet nyerjünk? Azt mondja, hogy Isten mentsen tőle. Hogyan lehet még több kegyelmet nyerni, azért, hogy megváltozzunk abból. Hogy az Ő természetéből még többet ad nekünk, hogy általa valóban legközelebb már ne essünk abba a hibába, hanem képesek legyünk kimenekedni.

Péter a levelében, az utolsó fejezetben írja, hogy növekedjetek ebben a kegyelemben. Hogyan lehet még több kegyelmet nyerni? Hit által. A Róma 5,2 írja, hogy a kegyelemhez hozzáférésünk a hit által van.

Tehát ez egy hitműködés, az egész Úrban való járás. Amit Ő tett értünk, hit által van hozzáférésünk. Erről kijelentést kell kapnunk, hogy Isten királyságában képesek legyünk úgy működni, ahogy meg van írva.

Sokan élnek itt a földön Isten királyságában, a menny királyságában. De nincs semmi elképzelésük arról, hogy miként lehet abban élni és azt működtetni. Ezért szenvedik a hiányt, a betegséget, az erőtlenséget. A világ összes csapása lehet rajtuk, mert nincs ismeretük róla. És elvész az én népem – mondja Isten –, mivelhogy ismeret nélkül való.

Mi szabadok leszünk, és olyanokká leszünk, akiket Isten képes használni ebben a királyságban. Örvendezni fogunk benne. Hallelúja! Egy oldalt hoztam ma csak magammal, két oldalt már nem tudok elmondani. Jövő vasárnap csak fél oldalt hozok majd nektek.

Hálákat adunk Istennek. Az Úrnak egy nagy tapsot adjunk! Áldott legyen az Úr Jézus szent neve.

A világon mindenhol szabadokká válnak az emberek a kötésektől és megváltoznak az életeik. Ha az ember szabaddá lesz valóban, akkor az érzékelhető. Ezt mindenki látja, még a képmutatók is észreveszik és ők is részt akarnak belőle. Hallelúja!

Mondjunk most ki valamit: Szabad vagyok, mert Jézus szabaddá tett engem! Ezért szabad vagyok, és ezért áradok, Isten Igéje árad bennem. Isten Igéjének Szelleme és élete árad bennem. Megtisztítja a véremet minden tisztátalanságtól és betegségtől. Testemnek minden sejtjét felépíti, megszünteti a daganatokat és a rendellenes sejteket a testemben, a Jézus nevében. Az én artériáim és ereim nem szűkülnek és nem záródnak el. Artériák és erek olyan tiszták, és átjárhatóak vagytok, amilyennek Isten teremtett benneteket. Testemben minden szerv és az egész hústestem meggyógyult és teljes lett, a Jézus nevében. A csontjaim is meggyógyultak. Nincs fájdalom a csontjaimban. A lábujjaimtól kezdve a fejem tetejéig a csontjaim, az idegeim tökéletesen működnek, minden fájdalomtól mentesen. Ezért szabad vagyok, mert Jézus szabaddá tett engem. Ámen.

Hallelúja!

Csodálatos alkalmaink voltak Romániában, Kovács Sándor volt a dicséretvezető, gyönyörű kenet volt jelen. Elkezdünk imádkozni értetek.

Gyógyító kenet van a jobb lábfej nagy lábujjában, a tudás szava ajándékával tudom. A sportolóknak a nagy lábujjuk nagyon fontos. Egy 10-20 millió dolláros szerződés nem valósult meg, mert a sportolónak pont a nagy lábujja sérült meg.

Vagyis minden csont a testünkben, minden egyes csont – a legkisebb csont is fontos –tökéletességben működjön, ezért hatalmat veszünk felette. Megtiltjuk a rendellenes működéseket, és megparancsoljuk, hogy hosszú életet élj itt a földön, a Jézus nevében. Gyertek előre és legyetek jó egészségben. Ámen.

 

A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL