2013.07.19. 

 

AZ ÚR ANGYALAI

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2013. július 14.

 

Mózes 2. könyvére lapozzunk. Az elmúlt héten a gadarai örült történetét tanulmányoztuk. A nagy tanulsága az volt ennek a valós történetnek, hogy az Úr egy szellemmel kellett, hogy foglalkozzon, az alatta lévő kétezer démonnak pedig engedelmesen el kellett, hogy távozzon. Ezt megtanultuk az elmúlt héten.

Tehát, hogyha a vezetőjük, a fej eltávozik, akkor az egész „háznak” ki kell tisztulnia, a többinek is el kell távoznia abból a házból. Nem a kis ördögök beszéltek az Úrral, hanem a vezetőjük szólt az Úrhoz, és mindannyian tudták, hogy el kell menniük onnan.

De ezek után az angyalokat legalább annyi figyelem kell, hogy illesse. Kell szólnunk az angyalokról, hiszen egy hatalmas erejű angyali sereg támogat minket, az Úr angyalai ezek. Vannak szolgálatok, akik elkezdik az angyalokról szóló tanításokat, és van, hogy hat hónapon keresztül az angyalokról tanítanak. Mi nem fogunk ilyen hosszan, de belepillantunk ebbe.

2Mózes 23,20-25. 27-33.

20. Ímé, én angyalt bocsátok el előtted, hogy megőrizzen téged az útban, és bevigyen téged arra a helyre, amelyet elkészítettem.

Mindannyiunknak van egy őrző angyalunk. Ezen kívül még rendelkezésünkre állnak további angyalok, szinte seregek ezek. Tizenkét légióval is szólíthatta volna az Úr a segítséget, amikor szükség lett volna rá. Tehát, ha használod ezt, akkor.

Az Úrnak angyalait egyféle módon lehet munkába állítani, és ezt ma meg fogjuk tanulni, hogy miként van ennek a működtetése.

21. Vigyázz magadra előtte, és hallgass az ő szavára; meg ne bosszantsd őt, mert nem szenvedi el a ti gonoszságaitokat; mert az én nevem van őbenne.

Tehát az Úr Igéjét és az Úr nevét hajlandó követni, semmi mást! Nemcsak harcos angyalok léteznek, hanem üzeneteket is hoznak hozzánk az angyalok, ugyanis nemcsak a Szent Szellemtől lehet kijelentéseket venni az Úrtól.

Kenneth Hagin egyszer egy látomásban az Úrral együtt ült és beszélgettek. És kérdezte az Urat, hogy ki ez a magas termetű alkat melletted? Ez egy angyal az Úrtól, aki neked üzenetet hozott, hogy átadja azt.

Tehát az Úr ilyen üzenetek által is szeretné az életünket vezetni. Legtöbbször ezeket az üzeneteket ugyanis nem vesszük át. Az Úr kívánja, hogy így legyen, hogy meghalljuk a vezetést, és minden tovább megy. Az angyalok ma is itt vannak például velünk.

Mivel pásztora vagyok ennek a gyülekezetnek, ezért arról is tudomást kell vennünk, hogy a gyülekezeteknek is van egy angyala, mint ahogy a Jelenések könyvben is írja. És azoknak, amelyek gyülekezetként működnek, szintén van angyaluk. Minden gyülekezetnek. Nem írtam le mindent a jegyzeteimbe, sok minden fog előjönni a sorok között is.

22. Mert ha hallgatsz az ő szavára; és mindazt megcselekszed, amit mondok: akkor ellensége leszek a te ellenségeidnek, és szorongatom a te szorongatóidat.

Nagyon fontos azt megértenünk, hogy ez így működik, és ezért bele kell majd mélyednünk a 91-es Zsoltárba, amiről hamarosan szót ejtünk.

Tehát a Szent Szellem által imádkozunk is, és tudjuk, hogy mi a szívünkben hordozzuk a Szent Szellemet, és fog a Szent Szellem útmutatást adni, hogy ebbe az irányba haladj és ne arra. És ezt a te szellemedbe közli majd, tehát egy vezetés formájában fog ez jelentkezni. Ha nem követed ezeket a vezetéseket, akkor nagy bajba keveredhetsz.

23. Mert az én angyalom előtted megyen és beviszen téged az emoreusok, hitteusok, perizeusok, kananeusok, hivveusok és jebuzeusok közé, és kiirtom azokat.

Tehát az Úr fogja kiirtani az ellenségeit, elvisz bizonyos helyekre. Ma is kell menni a sötétségnek bizonyos helyeire, ahol evangelizálunk. Magyarországon vannak sötétség helyei. Az ember kívánkozik onnan el, világosabb helyekre kívánkozik. Az egyik legnagyobb fejedelemség az a kétség és hitetlenség ereje.

Tegnap néztem két nagyon híres régi evangélistát. Abban az időben, volt az embereknek hitük, az 1940-1950-es évek. Láttam, a kamera jól mutatta, hogy egy embernek az arcáról egy rákos daganatot vett le az evangélista. Ihletőleg hat az emberre, ha ezeket nézi. Ma más napokat élünk.

24. Ne imádd azoknak isteneit és ne tiszteld azokat, és ne cselekedjél az ő cselekedeteik szerint; hanem inkább döntögesd le azokat és tördeld össze bálványaikat.

A világnak ugyanis megvannak a saját képei, elképzelései, úgymond bálványai, és azt szeretnék tőled, hogy azokat tekintsd, és azokat imádd. Ki e világnak az istene? Az ördög! Tehát, lehet, hogy a te életedben még az ördög nincs legyőzve – bár az ördög le van győzve.

25. És szolgáljátok az Urat, a ti Isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet; és eltávolítom tiközületek a betegséget.

Vagyis gyarapítani fog az Úr, és elveszi tőled a betegséget. És én hiszem ezt, és ez az igazság. Én úgy gondolom, hogy a betegségekkel kapcsolatban a legnagyobb nehézségünk, a rejtett, mélyen nyugvó téves tanítások, belénk szorult törvények, törvénykezések, kárhoztatások. Kötésekbe helyeznek, börtönökbe helyeznek minket.

27. Az én rettentésemet bocsátom el előtted, és minden népet megrettentek, amely közé mégy, és minden ellenségedet elfutamítom előtted.

28. Darazsat is bocsátok el előtted, és kiűzi előled a hivveust, kananeust és hitteust.

Néhány fordításban az is megemlítésre került, hogy hadsereg megy előtted, és járványokat küldök előtted. Tehát a különböző héber fordítások így hozzák: járványok, angyalok, seregek mennek előtted, és azok elpusztítják az ellenséget.

29. De nem egy esztendőben űzöm őt ki előled, hogy a föld pusztává ne legyen, és meg ne sokasodjék ellened a mezei vad.

30. Lassan-lassan űzöm őt ki előled, míg megszaporodol és bírhatod a földet.

Tehát ahogy mi is növekszünk, és a mai napig is növekszünk. És a 31-33. versekben pedig látjuk, hogy határokat szab az Úr ennek.

31. És határodat a Vörös tengertől a filiszteusok tengeréig vetem, és a pusztától fogva a folyóvízig: mert kezeitekbe adom annak a földnek lakosait, és kiűzöd azokat előled.

32. Ne köss szövetséget se azokkal, se az ő isteneikkel.

33. Ne lakjanak a te földeden, hogy bűnbe ne ejtsenek téged ellenem: mert ha az ő isteneiket szolgálnád, vesztedre lenne az néked.

Vagyis következményei vannak annak, ha az ember nem az Urat követi. A Zsoltár 68,6-ban találunk igazságot, amely az egész országunkra is vonatkoztatható.

Zsoltárok 68,6.

6. Isten hozza vissza a száműzötteket…

Más fordítás szerint, itt család szerepel. Isten hozza vissza tehát a családjainkat, vagy ha magányosak vagyunk, akkor is vonatkozik ez a vers rá. Tehát ha például magányos vagy, ad az Úr egy családot. Ez a gyülekezet, ahol vagyunk, ez is egy „család” a számunkra.

…kihozza bőségre a foglyokat;

Akik a szegénység rabságában, vagy a hiány fogságában, vagy betegségben vannak, sínylődnek, a gyarapodás és a siker földjére hozza ki őket, és a bőségre. A héber szavakat is lehet bőségesen, változatosan fordítani. Több fordítás szerint mondtam el.

…csak az engedetlenek lakoznak sivatag helyen.

A pusztaságnak a helyén, a sivatagnak a helyén, mondja egy másik fordítás. Tehát olyan helyre kerül az ember, ahol szárazságban van, és nem tudja az ember, hogy mi is a baj? A baj ott van, hogy ellenszegülésben vagy.

Egész nemzetekre vonatkoztatható. Nézzük meg, hogy a Dél-Afrikai részek mennyire pusztaságban vannak. És ez a helyzet egyre csak rosszabbodik és rosszabbodik. Száz kilométeres sávokban terjeszkedik ez a szárazság. Vagy megnézzük a Közel Keletet, ki az, aki ott Jézust felmagasztalná? Nincs senki, mert muszlim nemzetek és ellenszegülnek Istennek. Lehetne folytatni a felsorolást. Országrészekre igaz ez, ellenszegülnek.

Tehát a hiány, a szükség, a szárazság, a pusztaság helyei – ezek a szavak szerepelnek –, ahol nem terem semmi, a kietlen pusztaság. Mi a probléma? Minden gonosznak a gyökere a pénznek a szerelme. Majd erre rátérünk.

Ezért az újjászületést, amely a Szent Szellem által megy, továbbiakban ki kell fejleszteni, hogy elvezessen minket arra a helyre, amit az Úr szánt nekünk. Tehát újjászületésünk pillanatában még ugye saját terveink szerint éljük az életünket.

De nem ezekről a tervekről beszél, hanem az Úr terveiről van szó. Ezért meg kell újítani az elménket, és sokszor meg kell változtatnunk az elménk gondolkodását. A királyságba való bekerülésünk után meg kell változtatnunk a gondolkodásmódunkat. A Róma 12,2 tanít erre.

Róma 12,2.

2. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújítása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedő és tökéletes akarata.

Tehát belekerülünk a gondolkodásmódunk megváltozásának a folyamatába. Az utcai evangelizációk során szoktam mondani, hogy ilyenkor tulajdonképpen útleveleket osztogatunk a menny királyságába.

Másrészről azonban nagyon kevesen vannak azok, akik el is jutnak oda, hogy képesek munkálkodni, részt venni aktívan Isten királyságában. Mert ez már jelenleg itt van a földön, és működésben van. Nem majd a mennyben kerül erre sor, hanem már itt a földön, a Sion hegyének a részesei, tagjai vagyunk, és itt már működik ez a királyság.

Ezért mondja azt, hogy ne szabjátok semmiképpen magatokat e világhoz. Mégis ennek ellenére legtöbben e világ metódusai szerint működtetjük az életünket. Feladjuk a jogainkat, az áldásainkat, a gyarapodásunkat, az egészségünket és visszakanyarodunk a világba.

Mert nem látjuk tisztán át, hogy a királyságnak az alapelvei mennyivel jobban működnének, és nagyobb áldásokat hoznának, és visszakanyarodunk a korrupció, a lopás, a tolvajkodás, az e világ rendszerének az alapelveihez.

Jézus megjegyezte, hogy az e világ embere, ebben a világi rendszerben sokkal ügyesebben mozog, mint Isten gyermekei az Ő királyságában. Mert ők nem működtetik azt a rendszert, mert nem értik a hitnek a szemcséjét sem.

És a hitben növekedni kell. Ahol jelen pillanatban vagyok a hitemben, tavaly még nem tartottam itt, és visszatekintve a 37 évvel ezelőtti múltamra, ahhoz képest hatalmas hitbeli növekedésen mentem keresztül.

A gyülekezet ugyanis nem tudja, hogy a Szellem félretette az útból a törvényt, és nem a törvény cselekedeteiből kell Istennek tetszenünk, hanem a szellemiekben kell felnövekednünk. A szellemiek vezetését kell megcselekednünk, és úgy kell előbbre jutnunk.

És nem hiszik azt, hogy a Szent Szellem valóban elvezetne minket minden igazságra. Helyette az ószövetségi törvényekbe kanyarintanak minket vissza, oda vezetnek minket, és azt várják, hogy annak engedelmeskedjünk.

Így visszakerülünk a törvénykezés, és a kárhoztatás börtönébe. És megpróbálunk olyan életet élni, hogy a saját cselekedeteinkből legyünk Isten tetszésére. Istent azonban nem érdekli egyáltalán, hogy te a magad erejéből milyen jókat tudsz tenni.

Az érdekli Istent igazán, hogy felnövekedjél, mert az ördög le van győzve. És megtanította nekünk az Úr, hogy miként bánjunk ezekkel a gonosz szellemekkel. Nem engedte szólni sem, ha­nem megkötözte és kiparancsolta az emberből. Tehát egy volt az ajtónálló, aki beengedte a többit.

Ha például egy üzleti vállalkozásban millió számra látod a démonikus munkákat, akkor nem a kicsikkel kell foglalkozni, hanem azzal, aki beengedte őket, azzal az eggyel. A betegség szellemével például, ki kell hajítani a betegség szellemét, és akkor jön a gyógyulás. Ez a betegség-szellem, amit gyakorlatilag egy démon okoz, ha valakinek nagyon hosszan tartó gondjai vannak egy szervével, vagy egy végtagjával, kezével, lábával, karjával.

És a Szent Szellemnek a megnyilvánulásai szolgálják azt, hogy ezeket képesek legyünk behatárolni, beazonosítani a szellemek megkülönböztetésének munkája, a tudás szava, a bölcsesség szava által. A csodatévő erők munkái, a gyógyítások ajándékai, prófétálások ajándékai.

És ha nincs elegendő hite az illetőnek arra, hogy ez megvalósul, akkor a Szent Szellem az ajándékok által egyszerűen rá fogja „kényszeríteni” arra a helyzetre a sikert.

Mert mi királyok és papok vagyunk ebben a királyságban. Mondd: – Ez én vagyok! A királyok pedig uralkodnak, és ez nem a világnak a rendszere. Ugye? A keresztény felépítés nem úgy működik, hogy az embert a földbe döngöli, sárba tapossa.

A sötétség birodalmában is egy tökéletes felépítésű rend van, és a mi királyságunkban is ugyanígy egy rend van. Ő helyezett el a gyülekezetben első helyen apostolokat, azután prófétákat, tanítókat, pásztorokat, evangélistákat. Tehát a rend megvan.

Ha az ember nem ismeri fel ezt a rendet, nem ismeri el, akkor ellenszegülőnek számít. Van négy-öt közeli hívő közösség is, gyülekezeti egység, amelyek nem hozzánk tartoznak, semmi közöm nincs hozzájuk, hogy ők mit végeznek.

Mi a mi törvényünk ma? Szeresd a felebarátodat, mint önmagadat? Nem! Az a törvény alatt volt, az Ószövetség alatt volt. Nekünk Jézus másként mondta, egy más törvényt hagyott: úgy kell szeretni a felebarátodat, ahogy Jézus szeretett téged. És ez egy nagy különbség.

Ez egymagában az embert bajba viszi, ha nem így csinálja. A pusztaságba visz, ha átvered a testvéredet, vagy hazudsz neki, vagy becsapod. Atyafiakkal való bánásmódról beszélek. Puszta helyekre fogja vinni az életedet.

Az ördög foglalkozik velünk? Nem! Maga az Úr fog velünk foglalkozni. Az Úrnak a különböző foglalatosságaiban lesz részed, és az Úr addig gyúrmál, míg ezeket a dolgokat a végén teljesen elhagyod. Tehát formál. Addig nem jutsz előbbre, addig egy vákuumba kerülsz.

Amikor bibliaiskolába jártam, mondhatom, hogy az első két évem fantasztikus volt. A mennyben voltam, csak úgy lebegtem a föld felett. És a harmadik évben elkezdtem érzékelni azt a szárazságot, hogy nem akartam bemenni sem. Miért? Azért, mert eljött az ideje annak, hogy tovább lépjek.

Felkészített az Úr arra, hogy megtegyem azt a lépést, és az Ő foglalatosságai téged is fel fognak készíteni dolgokra a szolgálatban. Úgyhogy ne is aggódj miatta, hogy jönni fog, mert jönni fog, csak kövesd a Szent Szellemet.

És hitre van szükség hozzá. Mire az a pillanat eljön, addigra a hitednek fel kell épülni oda, hogy azt a dolgot meg kell tenni az Úrnak. Addigra ott lesz a hited rá. A mi részünket nézzük most meg.

Józsué 1,8.

8. El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor teszed gyarapodóvá a te útjaidat, és akkor leszel sikeres.

Vagyis ez az Ige gyarapodóvá tesz minket, vezérelni fogja a lépéseinket. És ez az elmélyedni az Igén, azt jelenti, hogy csak ülünk magunkban és gondolkodunk azon. Mint amikor a tehén evett, és utána csak kérődzik. De a kérődzés egy hosszú folyamat.

Ugyanígy neked is az Írásokkal – amit a szellemedbe kell beépíteni –, ezt a hosszú emésztési folyamatot el kell végezni. Ez a legfontosabb lépés például abban, hogy valaki a szolgálatra elkészüljön, felkészítse magát. És ezt általában mindenki kihagyja.

Pedig ha ezt teszed, akkor az Ige elő fog tudni folyni a szellemedből. A hívőkre ugyanígy igaz. Nincs szükség arra, hogy az egész Bibliát fújjuk kívülről, egy igevers elegendő [hogy megálljunk azon]. Az egyik kedvenc versem, amelyet az Ószövetségből lehet idézni:

Ésaiás 55,11.

11. Így lesz az én Igém, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és gyümölcsöt terem ott, ahová küldöttem.

Ahová én küldöm, ott nem lesz sikertelen az Ige, hanem megcselekszi azt. Nem tér vissza hozzám üresen az az Ige. És hogyha a Máté 18,19 szerint ketten egy akaraton meggyeznek azon az Igén, hogy az úgy van, megáll a hitük szerint, az a legerősebb erőkötelék a földön.

Így a halottakat is fel tudtuk támasztani. Egy csecsemő az anyaméhben életre kelt így. Ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.

Jeremiás 1,12.

12. És monda nékem az Úr: Jól láttál, mert gondom van az én Igémre, hogy beteljesítsem azt.

Figyelem az én Igémet, hogy be is teljesítsem azt! – mondja egy másik fordítás. Tehát vigyázok az Igémre, hogy be is töltsem azt. Ébren őrködök az Igém felett, hogy be is teljesítsem azt.

És ugyanígy az angyalok is ezt teszik, várják, hogy elhangozzék az Ige. Mi hangozzék el? Az Ige. Erre várakoznak az angyalok. Ahogy az ember egy hosszú útra készül, a legjobban teszi – és én mindig ezt teszem –, hogy a 91-es Zsoltárt hangosan felolvasom nekik. Amikor szükségem van rá, felolvasom a 91-es Zsoltárt.

A bibliaiskolánkban az volt a szokás, hogy minden reggel azzal kellett kezdenünk a napot, hogy a 91-es Zsoltárt el kellett olvasni. Ha történt valami nem kívánatos esemény a diákság testében, akkor az órákat félbeszakították, a kétezer diákot egybehívták a nagyterembe, és ott leszögezték, hogy az ördög a lábunk alatt van.

Nyelveken imádkoztunk, megkötöttük az ördög erejét. Nem volt megengedve a démonoknak, hogy kikezdjenek a diáksággal. Egyáltalán! És ha valami ilyen vagy olyan kifogás jött, azonnal az Igéhez fordultunk. 

Zsoltárok 103,19-21.

19. Az Úr a mennyekbe helyezte az Ő székét és az Ő királysága uralkodik mindenekfelett.

Ez a mennynek a királysága, de tudjuk azt, hogy amit megkötünk a földön, a mennyben is kötve lészen, és ami megoldatik a földön, az oldva van a mennyben is. Mi az, amit én meg szoktam oldani? Például a pénzt az életünk felett, az egészséget, a kijelentéseket, hogy hozzám jöjjön. El kell oldozni.

A 2-es Zsoltár szerint lehet követelni a pogányokat, mert ha nem fogadják be az Urat, akkor a pokolba kerülnek. Utána mi történik? Egy ítélet következik, és a tűznek a tavába kerülnek.

20. Áldjátok az Urat Ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az Ő parancsait, figyelmezvén az Ő Igéjének elhangzására.

Az angyalok velünk dolgoznak egy evangelizációban, hozzák oda az embereket folytonosan. Ezért megyünk ki a szabadtérre. Megragadják őket. Mi pedig az Úrhoz vezetjük őket. És nem a szamarakat hozzák, hanem azokat, akik az Urat aznap be fogják fogadni.

Tehát a királyság egy óriási királyság, és nagyon sok munka folyik benne. Mi Budapesten vagyunk, de 6 milliárdnyi ember él a földkerekségen. A mennyei helyeken egy harc, egy háború helyzet folyik. Azután a fizikai halál beálltával a lelkeket, szellemeket felviszik a mennybe, a csecsemő szellemeket lehozzák.

Óriási szervezetben dolgoznak az angyalok. Honnan tudjuk ezt? Az Igéből. Én láttam a szellemi birodalomban. De mindegy hogy láttam, vagy nem láttam, nem ez számít. Óriási tűzszekerekkel jönnek az útjainkra velünk az angyali seregek. És ahogy megyünk az útjainkra, úgy, azon az úton a rabok szabaddá válnak.

Tehát látjátok mit ír? Az Urat áldjátok Ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az Ő parancsolatait, és engedelmeskedtek a kimondott Igére. És ők kikényszerítik annak az Igének a megtörténését.

21. Áldjátok az Urat minden Ő serege: Ő szolgái, akaratának teljesítői!

Tehát a kulcs itt, hogy Isten Igéje el kell, hogy hangozzék, bármely helyzet felett. Az a Rhema, az a kimondott Ige, el kell, hogy hangozzék, és az fogja az angyalokat munkába állítani. Nem fognak tenni semmit addig, amíg az Ige nem hangzik el a szádból.

Ugye, a Biblia mondja, hogy ha akkora hitetek lenne, mint egy mag, mint egy mustármag. És a mag pedig Isten Igéje. Akkor azt mondanánk, kelj fel probléma az életemből, és vesd magad a tengerbe! Akkor mondanád ezt, ha lenne hited.

Ha nem nyitod meg a szádat, az mit árul el rólad? Hogy nincs ott benned a hited, nem hiszed, hanem kétség és hitetlenség van ott bent helyette. Amikor az ember ide bekerül, akkor az ördög fog jönni, és megcsiklandozza a testedet. Megnézi, hogy valóban miben hiszel? – „Azt hiszem, elkaptam az influenzát!” Mondhatom, nagy „hitember” voltál!

Zsidó 1,8-14.

8. Ámde a Fiúról így: A Te királyiszéked, oh Isten, örökkön örökké megáll. Igazság pálcája a Te királyságod pálcája.

9. Szeretted az igazságot és gyűlölted a hamisságot; annakokáért felkent téged az Isten, a te Istened, örömnek olajával a te társaid fölé.

10. És: Te alapítottad kezdetben Uram a földet, és a Te kezeidnek művei az egek;

11. Azok elvesznek, de Te megmaradsz, és mindazok, mint a ruha elavulnak.

Mi tudjuk az Írásokból, hogy lesz egy újrateremtés. És úgy fogja felrolnizni ezt a világot az Úr, mint ahogy egy tekercset felrolniznak. Az én látásomban, amikor beláttam a mennybe, akkor minden eltűnt a szemem elől.

Ez így lesz, és utána egy újrateremtés következik, a Földnek az újrateremtése. És az újonnan teremtett földre, amelyben már nem lesz bűn, ereszkedik majd alá az új Jeruzsálem. Mert a jelenlegi állapota a Földnek, ahogy most látjuk, ez nem az, amiként Isten azt teremtette. Az angyaloknál ugyanis volt egy erőteljes ellenszegülés és lázadás.

12. És palástként összehajtod azokat és elváltoznak, Te pedig ugyanaz vagy és a Te esztendeid el nem fogynak.

Ha valaki harácsolni akar, akkor soha nem lesz neki elegendő. Ez a harácsolás szelleme, hogy nem tudunk eleget lopni, még kell hozzá. Amit összegyűjtenek az életük során, az elpusztul, és a pokolba sem viszik magukkal azt, amit összegyűjtögettek.

13. Melyik angyalnak mondotta pedig valaha: Ülj az én jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábaidnak zsámolyává teszem?

Nézzük meg, mit mond itt az angyalokról?

14. Avagy nem szolgáló szellemek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik öröklik az üdvösséget?

Tehát szolgáló szellemek ők mindannyian. Ezt kérdezi, hogy nem szolgáló szellemek-é mindannyian? Arra vannak elküldve, hogy szolgáljanak. Kinek a javára? Akik az örökösök, azok javára vannak szolgálatra küldve. Az egész működési rendszerükben minket szolgálnak. Mi áll ennek a hátterében? Az, hogy mi Isten fiai vagyunk, ahogy mondja az…

1János 4,17.

17. Azzal lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világban.

Jézus tanítja a…

János 17,16-17.

16. Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok.

Mi a mennyeknek a királyságából valók vagyunk, és pontosan úgy kellene tudni működnünk Isten fiaiként, mint ahogy Jézus tette. És az imádságnak mindig meg van a célja, meg van a kötés és az oldás hatalma. Ezen felül megvan az a hatalmi jogunk is, hogy az angyaloknak utasítást, parancsot adjunk, ha készülünk valahová, hogy az összes gonoszt söpörjék le az utunkról, mikorra mi odaérünk. A korrupciót takarítsák le az utunkról.

Vagyis a szolgáló szellemedhez, angyalodhoz szólhatsz így, hogy hozzál nekem egy munkahelyet, a Jézus nevében! Kiküldöm az én angyalaimat arra, hogy nekem hozzanak egy jobb munkahelyet. És arra is felhatalmazom őket, hogy megóvják, és megvédjék a családomat, a gyermekeimet minden gonosztól. A 91-es Zsoltár oltalmát valóságba hozzák az életembe.

Voltak bizonyos dolgok, amelyek váratlanul történtek az életemben, és ekkor átvitelre [transzportálásra] került sor. Az autó egyik helyről a másikra átkerült hírtelen. Kinéztem, és jött egy pickup, ami egyszerűen rám fordult, nem vett engem észre. És én pedig nem azon a helyen, hanem jóval előrébb találtattam abban a pillanatban.

A bibliaiskolánkban volt egy kisautó, ami diákokat szállított. Egy részeg ember szembejött velük az ő sávjukban. Ütközés lett volna, de Isten azt a csodát tette, hogy nem velük ütközött, hanem a mögöttük lévő autóval, mert ők áthelyeztettek. Aki vezette, azt mondta, hogy nem tudta követni. A bibliaiskolánkban kiképeztek minket erre a hitre.

Joe Christiannal pedig az történt, az ő buszába beleszaladtak egy másik járművel. Tehát egy másik járműben ülnek, s ezt el sem lehet képzelni. Tehát beleszaladtak a másik járműbe, úgy, hogy egyiknek sem lett semmi baja. De a buszsofőrnek volt annyi értelme, hogy rálépett a fékre. Joe Christian szemtanúja volt ennek, hogy a kettő egymásba szaladt és úgy ment.

János 17,17.

17.  Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te Igéd igazság.

Visszakanyarodunk a Dániel könyvére, a 10. fejezetre, ahol egy kicsit betekintést nyerünk. Már a Dániel könyvének 6. fejezetében is olvashatunk angyalokról, ahol azt láthatjuk, hogy Isten elküldte az Ő angyalát, és bezárta az oroszlánok száját, hogy ne legyen Dánielnek bántása az oroszlánok vermében.

Dániel 6,22.

22. Az én Istenem elbocsátá az Ő angyalát, és bezárá az oroszlánok száját és nem árthattak nékem.

Izraelnek mai napjairól kapott Dániel abban az időben egy látást. Ezt követően az álma egy magyarázatott kívánt. És ezért imádkozott, hogy Isten adjon neki egy magyarázatot az álmához. Ebben a részben az angyal jelenlétében van Dániel. Az angyal ezt mondja neki:

Dániel 10,12-14. 20-21.

12. És monda nékem: Ne félj Dániel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszéded miatt jöttem.

Az angyal az, aki hoz egy üzenetet, de késleltetésben van az angyal. Nézzük, mi volt a késleltetés oka?

13. De Perzsia királyságának fejedelme ellenem állott huszonegy napig, és ímé Mihály, egyike az előkelő fejedelmeknek, eljött segítségemre, és én ott maradék a perzsa királyoknál;

Szinte minden országra igaz, hogy az ország vezetőit szellemi erők uralják. Ezek [sötét] szellemi erők a magasságban, akik mozgatják a földi bábukat. Tehát így történt ez a Perzsa királyának fejedelmével is, aki elébe állott ennek az angyalnak és nem engedte tovább.

De akkor jött Mihály, az arkangyal. Vagy egy másik arkangyal, Gábriel, a harmadik arkangyal Lucifer volt. Hogy vele mi történt, az megint egy teljesen más történet, hogy hogyan lett belőle a sátán.

14. Jöttem pedig, hogy tudtodra adjam, ami a te népedre az utolsó időkben következik: mert a látomás azokra a napokra szól.

20. És monda: Tudod-é, miért jöttem hozzád? És most visszatérek, hogy küzdjek a perzsa fejedelem ellen; és ha én kimegyek, ímé Görögország fejedelme jön elő!

Figyelitek? Egy újabb fejedelem jön elő. A Perzsia királyságának fejedelme ellenem állott, mondja ez a másik bizonyos fordítás. Perzsia fejedelemségének angyala, aki őrzi, állott ellenem. De Mihály, egyike az előkelő fejedelmeknek, eljött a segítségemre, és most én lettem ennek a területnek a mestere, vagy az ura ennek a területnek, mert ő győzött.

Egy másik fordítás a 20-as versben mondja, hogy Görögország fejedelme fog engem most megtámadni, ha visszafelé megyek. A Moffat fordítás mondja.

21. De megjelentem néked, ami fel van jegyezve az igazság írásában; és senki sincsen, aki énvelem tartana ezek ellenében, hanem csak Mihály, a ti fejedelmetek.

 Senki sem segített nekem, csak Mihály, Izraelnek az arkangyala. Tehát Izraellel kapcsolatos dolgai vannak Mihály arkangyalnak. Mihály az, aki felügyeli Izrael dolgait, és ő egy harcos főangyal.

Mondom nektek, és láttam is… Tehát, ha ebből az atmoszférából kikerülsz, akkor a menny szférájára kerül a figyelmünk, a menny az észak felé van. Arra nincs is semmi más, csak a menny, észak felé.

És a két szféra között pedig van egy óriási harc, a második égben. Erről hallunk az Efézusi levélben, a 6. fejezetben. És a mi szellemi imádságunk, amit nyelveken mondunk el, ezzel nagyon sokszor ebbe a szférába megyünk.

A Szent Szellem az angyali seregeinket, az angyali erőinket mozgósítja, és azokat, amelyeket a hatalmi imáinkban elmondunk és leszögezünk, azokat kivitelezi a Szent Szellem az imáink során.

De ha nem imádkozol szellemben, és nem vallod meg az Igét, akkor csak csoda, hogy még élsz. Időbomba ketyeg feletted, mert a „bombázások” ideje jön. Öngyilkos merénylő, bombázó vagy te is.

Tehát javasolom, hogy kerülj bele a hatalmadba, és élj vele, és kösd meg az ördögöt, és rendeld ki az angyalokat munkára, hogy védelmezzenek meg téged. És más szentek imája is kiterjed rád, és az oltalmazott meg téged eddig, ha te eddig nem imádkoztál.

Efézus 6,10-13. 17-18.

10. Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az Ő hatalmának erejében.

11. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.

12. Mert nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak.

Tehát a sötétség erejének a rangsorát lehet itt látni, a rangtábláit. Mi a jó hír? Jézus mindezeket legyőzte, egytől egyig. Jézus a fejüket győzte le, és az összes többinek be kellett állni a vesztesek sorába. Tehát mindig a legnagyobbal, a fejjel kell foglalkozni.

13. Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindent elvégezvén, megállhassatok.

Mindeneket legyőzvén megálljatok. Vagyis, ha az embernek volt egy hit megpróbáltatása, akkor tudni kell, hogy nem látásban járunk, hanem abban a hitben, amiről azt írja az Ige, hogy a hit a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ugye? Amit az öt érzékszervvel nem vagyunk képesek érzékelni, kitapasztalni – az arról való meggyőződés a hit.

17. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a Szellem kardját, amely az Isten Igéje (Rhema):

18. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Szellem által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért.

Tehát az ilyen önmagukra védelmet nem felöltő keresztények így élik túl, hogy mások imádkoznak értük. Vigyázni kell a szellemiekben! Van egy őrködés, van egy vigyázás, hogy mi az, amire az ördög készül. Rajta kell kapni őt, mielőtt végre tudná hajtani, és meg kell kötni a terveit. Meg kell kötni az erejét.

Zsoltár 34,7.

7. Az Úr angyala tábort jár az Őt félők körül és kiszabadítja őket.

Lukács 4,10.

10. Mert meg van írva: Az Ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged;

Az imádság által történik ez. A megvallásaink és az imádságaink által kapják az angyalok ezeket a célzatos utasításokat. Ezt a munkát tudják így elvégezni az angyalaink. Isten angyali serege egy óriási felépítmény, hatalmas seregek.

Vannak megint más angyalok, amelyeket láncokon őriznek a mélységben, nem fogunk belemélyedni, mert az nem olyan fontos a számunkra, hogy ezt mi tudjuk, de van ilyen is. De a kijelentést, hogy az angyalokkal munkálkodni, együtt kell működni, azt ma megkaptuk.

Amikor az Imakönyveinket kiadtuk, az I. kötetben megtalálható ez a 91-es Zsoltár. És az életünkre vonatkozólag pedig igen-igen fontos tényező az Igén való meditálás. Én az Igéből egy verset veszek és azt egész héten meditálom. Így most már egy egész szép gyűjteményem van.

És néhány szolgálatot, akit szívesen figyelek a TV-ben, mindegyik elmondja, hogy a szolgálatában az áttörést az hozta, amikor az Igén elkezdett meditálni. Elkezd prédikálni, és általában egy igeverset hoz, és egy évig prédikál róla. Tehát sok minden jön elő egy versből.

Arra lettünk teremtve, hogy az Igén éljünk, az Igén táplálkozzunk. Az Úrnak nagy tervei vannak az életünkkel. A menny királysága felé kell lépnünk. Az imáink behatolnak más keresztény körök dolgaiba is és azok is kijelentéseket vesznek, úgy látjuk. Növekszenek. Ugyanis az egész Testnek feljebb kell lépni kijelentésben. Kaptunk-e ma ebből valami megértést?

Mondjunk most egy megvallást: Köszönöm Uram az Igét, a kijelentést, a szolgáló szellemeket, a Jézus nevét és az én számat! Használni fogom a számat, meg fogom vallani az Igét, folytonosan megvallom azt, és mondani fogom azt, és újra mondom azt, addig, amíg meg nem jelenik a valóságban. Kijelentés, tervek, gyógyulások, gyarapodás, pénz, munkahelyek jönnek hozzám, Jézus nevében. Mindez az Atyánk dicsőségére, értünk, a Szent Szellem által, a Jézus nevében.

Hallelúja! Dicsőség Istennek! Ámen!

„Ráadás” – részletek a gyógyító sor után elhangzottakból: Két híres evangélista E. és G. szolgálatát néztem, az 1950-es évek táján sátrakban szolgáltak. 22 ezres sátrak voltak ezek, erőteljes kenet volt. Figyelmeztették őket, egyikőjüket maga Hagin.

G. 38 évesen halt meg, de előtte figyelmezette Isten a pénz dolgában, szeretetben járás a szolgáló testvérekkel és nagyon szeretett enni. Azt is mondták, hogy ledugta az ujját, hogy még többet ehessen. De Isten meggyógyította a vakokat a szolgálatában. És amikor egy vaknak megnyílt a szeme, utána adományt gyűjtött a közönségtől.

E.-ről nem tudom pontosan, azt mondják, az alkohol okozta a halálát idősebb korában. A mája ment tönkre. Felkent volt, azt mindenki láthatja, aki megnézi a felvételeket. A kenetet megértették, hogy hogyan működik. A hitről semmit nem tudtak.

V. a csúcsra jutott, ő volt a próféta, mondták róla. Le tudta olvasni az irányítószámodat is, anélkül, hogy megszólaltál volna. Tehát mindent. Nagyon-nagyon ritka kenet volt. Ő is korán halt meg, a figyelmeztetés után két évre. Testiségbe kerültek. De a kenet a csodatevő erőkkel folyt a szolgálatukon. Az emberekkel egyesével foglalkoztak és azok meggyógyultak.

Oral Roberts is egyesével imádkozott. A gyógyító kenetnek ebbe a működésébe is lehet, hogy belépünk. Az Úrral sok mindent kell a helyére tenni. Az életünknek a kilógó szálait kell egybefűzni, hogy egy ilyen felkenetésbe kerülhessen az ember.

Kathryn Kuhlman a hitről szintén nem értett semmit sem. De ti nagy előnyben vagytok ilyen szempontból, mert a hitet ismeritek. T. Osborn és Kenneth Hagin hosszú életet éltek. Ti is képesek vagytok hosszú életet élni. Osborn tavaly itt járt Magyarországon.

A sötétség erejével való foglalatosságok vannak. A Zsoltár 68,6 versét olvastuk, abban nagyon sok minden van. És vannak ott még elrejtett kijelentések. Tíz jegyzetem van, amit még nem mondtam el.

Az egyik dolog az angyalokról, hogy a mennyben volt egy ellenszegülés és a földön is három alkalommal. Az evolúció során különböző formázatú koponyacsontokat találnak visszamenőleg az időkből. Nem olyan a formájuk, mint a mi koponyánk. A DNS manipulációkkal már abban az időben el tudták ezeket torzítani.

Az angyalok megfertőzték az emberi nemet és így kerülte elő ilyen szuperlények. Mert az ördög azért tette ezt, hogy az ő angyalait erre küldte, hogy a magot akarta megrontani, amin keresztül a Messiásnak majd jönnie kellett. Mert tudta, hogy jön a Messiás.

Akkor jött az özönvíz, Isten eltörölte ezeket a földről. És akkor jötte egy ilyen másik angyali sereg (200 angyal) megint ezzel a céllal a földre. Akkor Dávid bánt el ezekkel a szuperfigurákkal. Azokból az óriásokból 5 maradt. Hogy Mózes hányat ölt meg, azt nem tudom.

Angliában vannak a Stonehenge kövek, óriási kövekkel. Azt szokták nevezni az ufó helynek is különben. Hallottatok ezekről az óriási méretű kövekről? New-Hampshire, ahol van egy ilyen másik hely. Óriási méretű kövek, egy darabban és tökéletesen egymáshoz illeszkednek.

És ha meghúzták a vonalat a két hely között, akkor az egyenesen Bejrútra mutatott. Bejrúton is átmegy ez a tengely. Tehát ez nem lehetséges emberi beavatkozással. Ez angyali munka volt. Angyali beavatkozások által jöttek létre ezek.

A lázadó angyalok láncokra vannak megkötve a mélységben. Aztán megint vannak a testüktől megfosztott szellemek itt a földön. Ezzel kapcsolatban sincs teljes egyetértés a Krisztus Testében. De azok is itt vannak a földön. Nagyon sok ellenszegülés volt az angyali körökben is. De nekünk van egy mennyei Atyánk és az Ő angyalai támogatnak minket!

Tehát az ördög azon munkálkodott, hogy az emberi DNS-t eltorzítsa. Mert a Messiásnak egy asszonytól kellett születnie. S ezek a koponyacsontok, amelyeket találtak, teljesen más felépítésűek. Negyvenet találtak ilyet. Az egyik helyen a fenevadnak a jele a 666. Azt is úgy gondolják néhányan, hogy az is egy DNS manipuláció lesz. Azt már chip beültetésen keresztül fogják végezni.

Erről most már könyveket lehet olvasni. A Talmudban is lehet hivatkozásokat találni és keresztény körökben is vannak, akik ezzel foglalkoznak. Katolikus körökben is. 300-400 évvel ezelőtt megsemmisítették ezeket az Írásokat.

A lényeg, hogy az Úr angyali seregei a támogatóink! Nekünk használni kell őket, hogy a munka előre haladjon. Óriási szervezettségben és erőben vannak. A mennyei helyeken jelenleg folyó háború az igen nagy méretű. Ezt úgy lehetne szemléltetni, mintha a kútnak az aljáról tekintünk fel és látjuk az elhaladó fényeket.

Haginnak azt mondta az Úr, hogy a legfelső szinttel nem neki kell foglalkozni. Az Úr maga foglalkozik a gonoszság szellemeivel a magasságban. De a mi helyünkön, amit el kell végeznünk, az Igével harcolunk, az Igét szóljuk. Tehát a mai napin itt a földön nekünk, ami ránk bízatott, el kell végezni.

A szellemben való imádság az nagyon-nagyon komoly feladatunk. Óriási imamunkák ezek, amelyeket el kell végezni. Az Úr számít ránk, hogy továbbra is végezzük. Akik intenzíven evangelizálnak az utcákon, közülük néhányuknak fogok adni evangélista kártyát is.

Sok üdvösség születik így, ami másként nem születhetett volna, ha te oda nem mész hozzájuk! Te vagy az egyetlen az életükben, aki által az Úr végzi. Ha így tekintesz rá, akkor komolyan fogod venni, és ezrek születnek így újjá!

Nem hiszem, hogy már a nagy sátoros alkalmakra visszatérnénk. Krisztus Testét szeretné az Úr, hogy az úgy működne, hogy minden tagja a maga helyén elvégezné a rászabott munkát. Az evangélistáknak az elveszettek felé kellene szolgálniuk.

Sok munkát fogtok elvégezni! A saját részünket bizony el kell végezni. Hozok még kijelentéseket arról, hogy hogyan működnek ezek, amikről ma beszéltem. Mi kapunk kijelentést a Szent Szellemtől, Isten Igéjéből és az angyali seregek is hoznak kijelentést.

 

A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL