2013.07.04. 

 

A SZÍVEDBE VAN ÍRVA

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2013. június 30.

 

Köszönjük az Úrnak a jelenlétét! Áldott az Ő szent neve mindörökkön örökké. A drága Szent Szellem árad közöttünk.

Minden dolog, ami eddig nem élt, feltámad az életünkben Atyám! Kijelentéseket kapunk. Atyám, a keresztényeknek 99 %-a feléled, mert megnyitod a szemeiket a megértésre.

Megtörjük a betegség, a szegénység, a gyengeség, az erőtlenség szellemét! Bármi, ami ennek a szolgálatnak adatott, azokat feltámasztjuk ma a feltámadás erejével Atyám, hogy megsokasodjanak ezek.

Amit az Úrnak adtál, az Úr megáldja azt, és megsokasodva küldi vissza hozzád! Minden kötés megtörik az életedben a magok által, amelyeket vetettél.

Munkahelyek jönnek hozzád, gyarapodás jön hozzád, életed minden területén áldások jönnek. Gyógyulás jön a testedbe, a fejed tetejétől a lábad újáig meggyógyulsz ma. Erő jön a testedbe, és teljes leszel, a Jézus Krisztus szent nevében.

Gyógyulás van a torokban a mandulák területén, a Jézus nevében. Minden dicsőség az Úr Jézus Krisztusé, és általa a mennyei Atyáé, örökkön örökké. Ámen. Zsebkendők felett történik az imádság, majd ezt követően bejelentésekre kerül sor.

Az Úr szólt a szívemhez egy pár perccel ezelőtt, és az Ige így szólt: az Úr képes megszabadítani sokak által, vagy kevesek által!

És ti, akik az utcákon végzitek már régen ezt a nagyon fontos munkát, azt hogy bizonyságot tesztek. Azok, akik az utcán megállnak, észrevesszük rajtuk, hogy különleges figyelemmel figyelik, hogy mit akarunk mondani.

Vannak mások, akik pedig ránk néznek, és elfordulva elmennek, azok nincsenek ma már velünk. Tehát vannak olyanok az utcán, akik nem állnak meg az evangelizációs alkalmat végighallgatni, sem a gyógyító sorokba nem jönnek be, de ha odamegyünk hozzájuk, egy pár mondat erejéig ránk figyelnek, és elfogadják az Urat. Egy imádság erejéig azért megállnak. Ilyenek születtek újjá sokan a héten.

Ez a kenet, amelyben már régóta benne dolgozunk, az Úrnak az üdvösség kártyáit osztogatjuk az embereknek, megszólítjuk őket az utcán. Ez a kenet, amivel az Úr megragadja a figyelmüket, ez a kenet felettünk erősödik, lehet, hogy észre sem vetted.

Jó pár évvel ezelőtt történt, hogy kint Izraelben találkoztunk vendégmunkásokkal, akik kint dolgoztak. Bizonyságot tettünk nekik röviden, és imádkoztunk, és körülöttük voltak messiási zsidók is, akik fel voltak háborodva, hogy hogyan tesszük ezt, mivel ők nem is hisznek. Felhívtam a figyelmüket, hogy igenis hisznek, most vallották meg a hitüket.

Egy másik történet: egy evangélista társam szolgálatában történt, hogy amikor ő prédikált, volt a hátsó sorban egy ember, aki elhatározta, hogy ő ugyan nem áll fel, ő ugyan nem jön előre, ő ugyan meg nem vallja Jézust. Mindennek ellenére mindezt megtette a kenet hatására.

Később azonban nagy büszkén elmondta, hogy ő ezt mind elhatározta magában, hogy ő nem fog előre jönni, és nem fog elesni, és nem fog ilyen bután viselkedni, szemlátomást ostobán, és úgy megérintette a kenet, hogy ott feküdt.

Nagyon gyönyörűséges látni ezt a csapatmunkát, amiben kimegyünk, és együtt végezzük a tereken, az utcákon az evangelizációt. Azért mondom ezt netek, hogy igenis legyen nagyobb önbizalmatok, hogy ez a kenet erősödik felettetek, és nagyobb erővel végzitek ezt, mint valaha.

Hat-nyolc éve is lehet már, hogy ezek az izraeliek elfogadták az Urat egyesével, most pedig kint jártunkkor, egy muszlim hitű fogadta el az Urat Izraelben.

Olyanok mindig lesznek, akik elmennek az Evangélium hirdetése mellett, de egyre kevesebben. Látom, hogy akik ott elmennének, megállnak, és szinte minden esetben be is fogadják az Urat.

Az Úr a sötétség helyére küld minket, amikor így evangelizálni megyünk. Érdekes volt, hogy az elmúlt pénteken a négy evangelizáció után hazatérvén, soha még ilyen nagy erőterét nem észleltem a hitetlenségnek, mint aznap. Olyan sok hitetlenség vett minket körbe. Ezek a helyek telve vannak hitetlenséggel.

Nagyon fontos a mai téma, amire szeretnék rátérni. A tanítás címe talán az lehetne, hogy: Mi az az új törvény, ami a szívedre lett írva?

Azt már mondtuk nektek, hogy nem vagyunk az írott ószövetségi törvények alatt. És Timótheus leveléből azt is fogjuk olvasni, hogy a törvény, nem az igazakért adatott. És arról a megigazultságról, amit Istentől kaptunk, a jövő héten is fogok tanítani.

Szeretném az igesort 3János 2-es igéjével kezdeni.

3János 1,2.

2. Szeretettem, mindenekfelett azért imádkozom, hogy gyarapodhassál és jó egész­ségben légy, mint ahogy a lelked is gyarapodik.

A legnagyobb szó ebben az igeversben talán a „szeretettem”. Vagyis mindenekelőtt azt kell hinned, hogy ez igaz legyen neked, hogy Isten szeret téged! Mert a gyarapodás az a lelkünkben kezdődik, a gondolkodásunkban, a választásainkban, az érzéseinkben, a döntéseinkben. Mind­ezek a lelkünk részei. Tehát a sikert az határozza meg, ami a lelkünkben kering, kavarog.

A mai tanításnak a lényeg az lesz, hogy tudd meg, a hited akkor működik, hogyha a lelked nincs a törvény és a kárhoztatás börtönében! Ha nem a bűntudat és a kárhoztatás terhe alatt tartod magad, mert ez bizony lezárja a hitedet.

És ha velem maradsz mindvégig, akkor minden kis akadályát – hogy a hited működjön –, a mai nap eltávolítjuk a szívedről. És így teljesen új életet leszel képes élni az Úrnak a szabad­ságában és az Úrnak a teljes hitében. Tehát annak a folyamatát tapasztaljuk meg ma, hogy az alapköveket egyesével lerakjuk.

Szabaddá leszel tehát, és ez a szabadság belül kezdődik. Ezek az Igék szabaddá tesznek minket, és amikor a hitünk így felszabadul, akkor a hitünk képes lesz arra, hogy mindazt, amit Isten elkészített nekünk, azt odavonzza az életünkbe, és a valóságban megélhetjük ezt. 

Egy olyan embernek, Pálnak a leveleit fogjuk olvasni, aki egész élete során a törvényt tanulta. Vallásos farizeusként nevelkedett fel, semmi mást nem tanulmányozott egész élete során, csak az írott törvényt.

A világ nem sokat változott azóta sem. Amiért őt meg akarták akkor kövezni, ma is megköveznének téged, ha odamész ezekhez a haszidik vallásos zsidókhoz, és elmondod, hogy már nem kell a fiúkat többé körülmetélniük.

A jézusi tanításokból is kicseng, hogy Jézus megfeddi a farizeusokat azért, mert szombat napon körülmetélik a fiaikat, és ezzel megszegik a törvényt. Bár mondja ott Jézus, hogy a körülmetélést nem Mózes adta nektek, hanem az atyáktól való.

Megfigyelted-e, hogy amerre csak járt Jézus, mindig és mindenhol megszegte a törvényt? A János 15,25-ben pl. Jézus azt mondja nekik, hogy a ti törvényeteket! Vagyis úgy nevezte a törvényt, hogy az ő törvényük. Azért tekintünk most minderre, mert igenis, egy változás jött. Egy teljes változás jött, és ennek a lényegét a keresztények legnagyobb százaléka nem érti.

A Zsidó levél 8,10 versére tekintünk. Az évek során sokat tanítottam erről, és vissza fogok majd még térni, és tanítani fogok majd a kegyelemről, de most nézzük meg ebből a szem­szögből az Írásokat.

Zsidó 8,10.

10. Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izrael házával, ama napok múltán, ezt mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat, és leszek nékik Istenük és ők lesznek nékem népem.

Az Ószövetségből meg fogunk nézni négy igehelyet, ahol erről az új törvényről már prófétálnak a próféták. És az Újszövetségben is találunk erről idézeteket, ahol azt mondja Isten, hogy a bűneikről többé meg nem emlékezem, mert eltöröltem, mondja Isten.

 Ezékiel 36,25-27.

25. És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságotoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket.

26. És adok néktek új szívet, és új szellemet adok belétek, és elveszem a kőszívet testetektől, és adok néktek hússzívet.

27. És az én Szellememet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsola­taimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.

Figyeljétek meg, azt mondja Isten, hogy ezt én fogom cselekedni veletek. És a mai napon azt fogjuk tanulmányozni, hogy mi az, amit Ő valójában így a szíveinkre írt? Milyen parancsolatok ezek? Melyek azok a parancsolatok, amelyek azt hozzák nekünk, hogy Istennek valamennyi parancsolatában képesek leszünk járni? Istennek a természetét fogadtuk el valójában a szívünkbe.

Ezékiel 11,19-20.

19. És adok nékik egy szívet, és új szellemet adok belétek, és eltávolítom a kőszívet az ő testükből, és adok nékik hússzívet.

20. Hogy az én végzéseimben járjanak és rendeléseimet megőrizzék és cselekedjék azokat, és legyenek nékem népem és én leszek nékik Istenük.

Azért teszem mindezt, mondja Isten, hogy végre az én végzéseimben, rendeléseimben, parancsolataimban járjanak. Vagyis pontosan úgy járjanak, mint maga Isten.

Jeremiás 31,33-34.

33. Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izrael házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek.

34. És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyafiát, mondván: Ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr; mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem.

Tehát itt negyedszer olvashatjuk. Nagyon jó lenne megtudni, hogy mi is az, amit Isten a szíveinkre írt? Izrael házával kötöm ezt a szövetséget, írja itt. A következő tanításaim egyikében találtam öt olyan igehelyet, ahol a törvénynélküliségünkre utal az Írás.

Meg kell itt értenünk azt, hogy a szövetségeket Isten mind az Izrael házával kötötte. Ugyanis mi Isten szemében pogányok voltunk. Tehát nem értem, hogy a keresztények miért mennek bele a törvényekbe, hacsak nem zsidó gyökereik vannak.

Mert ezek az ő szövet­ségeik, az ő törvényeik, és semmi közünk nincs hozzá. Én soha nem voltam a törvény alatt, és ma sem vagyok törvény alatt semmilyen formában, vagy vonatkozásban. [Ma kegyelem alatt élünk.]

A törvény-tanításokat nem fogadom magamhoz azért, mert nekünk egy új életünk van. A Szent Szellem élete a miénk. És biztosíthatlak egy dolog felöl, hogy Ő tudja, miként vezessen minket, miként formáljon minket, hogy alkalmasak legyünk arra, hogy megéljük ezt az új életet.

A legnagyobb jellemzője az embernek, hogy állandóan teljesíteni akar. A törvény alatt ugyanis az volt a rend, hogy azt mondta Isten, hogyha te ezt megteszed, akkor én is ezt meg ezt megteszem. De ma ez nem így van, ma nem a mi teljesítésünktől függ, hogy Isten hogyan áld meg minket.

Mindezt az egészet Ő végezte el, és kegyelemből egyszerűen csak el kell fogadnunk. Megváltotta őket a törvény átkától, hogy mi az Ábrahám áldását elnyerhessük a Krisztus Jézusban. Vagyis egyszerűen csak az áldások jönnek hozzánk! A bűnnek ereje ugyanis a törvényben van.

Nagyon nagy mennyiségben áll rendelkezésünkre erről a tanítás. De mindezeknek az alapja a mai mondandómban benne van, úgyhogy ma értsd meg. Ennek a nagy képnek az összes többi kis részdarabkája mind a helyére kerül, mint egy puzzle [kirakós kép] játék.

Mi azoknak a szövetségeknek a származéka vagyunk. Ugyanis, ha két ember házasságra lép és születik egy gyermekük, a gyermeknek nincs szövetsége egyik szülővel sem. A szülőknek van [házassági] szövetségük egymással. Ugyanez történt velünk is, mi mindezeknek a szövet­ségeknek a gyümölcseként jöttünk elő.

Tehát Isten az Ő hatalmas bölcsességében tudta, hogy miként kell a pogányokat és a zsidókat egy új emberré összeszerkeszteni a Krisztusban. Az Ő hitében, és a mi hitünkben mi együtt meghaltunk Ővele, és együtt feltámasztattunk Ővele, és így kerültünk az új életre. Hallelúja! A napokban olvastam ezt a Róma 9. fejezetében, de most nem oda megyünk.

Máté 22,36-40.

36. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?

Tehát Jézust valaki a törvény parancsolatáról faggatja. Miként válaszol neki Jézus? A törvényben válaszol neki. Én viszont nem vagyok a törvény alatt, és ezért nem vagyok a törvényben. Nézzük, hogy válaszol neki Jézus:

37. Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.

38. Ez az első és nagy parancsolat.

39. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.

40. E két parancsolat az alapja az egész törvénynek és a prófétai beszédeknek.

Ezen a két parancsolaton áll az összes többi törvény. Az egész törvény, és a prófétai beszédek. Ez az Ószövetség és a törvény, nem a mi szövetségünk, nem az Újszövetség. Az Ószövetségről van itt szó. Jakab levele még Pál előtt íródott újszövetségi könyv.

Jakab 2,8-10.

8. Ha ellenben betöltitek a királyi törvényt az Írás szerint: Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat, jól cselekszetek.

9. De ha személyválogatók vagytok, bűnt követtek el, és a törvény, mint törvény­szegőket marasztal el titeket.

10. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek meg­rontásában bűnös.

Vagyis ez a törvény alatti helyzet. A királyi parancsolat a törvény alatt: szeresd fele­barátodat, mint tenmagadat. És ha ezt elmulasztod megtenni, akkor bevégeztetett neked. Ezen az egy törvényen elbukhattál.

Az Újszövetségben úgy van megfogalmazva a bűn, hogy: mindaz, ami nem hitből van, bűne az annak. Ezt el fogom magyarázni később, de először el kell jutni ide az alapkövekhez.

Róma 13,8-10.

8. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte.

Tehát, akik a törvénnyel üldöztek engem eddig, azoknak mindig ezt válaszoltam. De ez még mindig nem a mi Evangéliumunk. Mert itt vannak most azok, hogy mi az, ami a törvényben tiltott. A törvény tele van olyanokkal, hogy mit tegyél, mit ne tegyél. Ha ezt teszed, akkor ez lesz, ha azt teszed, akkor ez a büntetés lesz. Isten gyűlölni fog, gyűlöletes leszel Istennek.

9. Mert ez: Ne paráználkodj, ne ölj, ne orozz, hamis tanúbizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az Igében foglaltatik egybe: Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat.

Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat – ez a tízparancsolat egyike, a törvény alatt lévő dolog.

10. A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot. Annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet.

A következő versre lapozunk:

1Péter 4,8.

8. Mindenekelőtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti buzgó szeretetre; mert a szeretet sok vétket elfedez.

Tehát, ha a törvény alatt vagy és szeretetet cselekszel, akkor az sok vétket elfedez. Ha a törvény alatt vesszük. Ezek mind a mózesi törvényrendszernek az idézett részei. És nézzük meg, hogy hogy van ez a törvényben leírva?

5Mózes 6,5. 4.

5. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből.

4. Halld Izrael: az Úr, Adonáj, a mi Istenünk, egy Úr!

Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből. Halld Izrael: az Úr, a te Istened egy Úr! Többes számban van, ezért sokan elgondolkodnak ezen, hogy ez mit jelöl?

3Mózes 19,18.

18. Bosszúálló ne légy, és haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeressed fele­barátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr.

Szeresd felebarátodat, mint magadat. Vagyis ez a mózesi törvényben szereplő parancsolat. Ez van-e a mi szívünkben? Ez az, amit Isten a szívünkbe írt? Nem! Nem ezt írta a szívünkre.

Jézus el fogja magyarázni, hogy mi az, ami a szívünkre íródott, mert Ő is adott nekünk egy parancsolatot. Nagyon fontos, hogy ezen elgondolkodjunk, ugyanis a törvényt prédikálják mindenhonnan a pulpitusokról nekünk. A törvényt! A következő Igében Jézus elmagyarázza:

János 13,34.

34. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.

Jézus mondja, hogy egy új parancsolatot adok nektek. Ez nem úgy szól, mint a régi parancsolat. Úgy szól az új parancsolat, hogy úgy szeressétek egymást… Hogyan? Ahogy én Jézus, szerettelek titeket. Nem úgy, ahogy magatokat szeretitek!

Néhányatok esetében az az eljárás, ahogyan magatokat szeretitek, ahogyan bántok magatokkal, abból nem kérek egy csöppet sem. Néhány ember nagyon másként gondolkodik. Tehát úgy kell szeretnem a pásztoraimat ebben a szervezetben – mondja valaki –, mint ahogy Jézus szereti őket.

Azokat a pásztorokat, akik nem a mi szervezet kereteinkben szolgálnak, de ők is pásztoroknak nevezik magukat, őket hogyan kell szeretnetek? Ahogy Jézus szereti őket! Nem olyan könnyű dolog ez.

Mi azokkal a helyzet, akik a legbolondabb dolgokra tanítják az embereket? Felteszed a kérdést, hogy Uram, te nem tudsz erről? Az az Ő dolga, hogy mit enged meg, nem az én dolgom.

A Bibliaiskolában elsőként ezt tanították meg nekünk, hogy az nem a te dolgod, mi folyik ott azokban a körökben. Az az Úr dolga, hagyd őket békén! De a kérdés, hogy miként kell járnom velük, és miként kell bánjak velük? Ahogy az Úr tenné. Ahogy az Úr szereti őket.

Mi a helyzet a gyülekezetben lévő népekkel? Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok – mondta Jézus –, ha egymást szeretni fogjátok. Tehát ez egy teljesen másfajta Evangélium így, teljesen más a felállás. Ez a páli evangélium.

Pál farizeusként indult. És később leírja, hogy nem kell megtartani a zsidó ünnepnapokat, és nem kell a zsidó napok szerint ünnepelni. Én sem vagyok ezekben, hogy ezeket ünnepeljem. És a templomépítés és a templomnak a dolgai sem érdekelnek úgy, mert azok is egy más időkor­szaknak a részei voltak. Mi a Sion hegyéhez tartozunk.

Amikor evangelizálunk, akkor nem más történik, minthogy útleveleket adunk át az embereknek, akik elfogadják. Isten királyságába vezető útleveleket. De ettől még ők nem fognak Isten királyságának alapelveiben élni és működni.

Minden újonnan született hívő a menny királyságához tartozik, annak állampolgára lett, de ez nem jelenti azt, hogy a királyság alapelveiben működik. Itt ma ez a teljességében működik, a Sion hegye, ahová tartozunk. És nagyon kevesen vannak, akik először is megértik ezt, és tudnod kell, hogy a hit szeretet által működik.

Az emberek azt feltételezik magukról, hogy ők hitben vannak, mindaddig, amíg a „tüzes szarvú” nem jön hozzájuk a füstölgő szarvaival, és hoz nekik valami hazug tünetet. És akkor derül ki, hogy miben hittek. Akkor ébrednek rá, hogy nem tudnak abban a hitben működni, ami az övék.

Azon a szinten kell kezdeni kiépíteni a hitünket, ahol vagyunk. Ehhez meg kell szabadulnunk a törvényektől és a vallásoskodástól. Mert a törvényből nem fogsz tudni meríteni semennyi hitet sem. Mert a törvény által egy test sem tud megigazulni Isten előtt.

A törvény nem azt jelenti, hogy az bűn. A törvény szent, csak egy ember sem tudta megtartani, kivéve az ember Jézus Krisztust. Lehetetlen ugyanis az ember számára, nem lehetséges. És a törvényt Isten a zsidóknak adta, vagyis az az ő törvényük.

Nekünk örök élet adatott. És a Szent Szellem, amikor vezet engem például, akkor garantálom neked, hogy az összes zsidó és keresztény törvényt az életemben már megszegtem. Mindazokat, amit a Bibliaiskolában tanítottak, hogy így tegyem, és ne úgy, mindazokat másként tettem.

Amikor Jézus a földre köpött és sarat formált, sarat tett a vak szemére, mit tett akkor? A Szellemet követte. És mindazokat a dolgokat, amin a zsidók megbotránkoztak, szombatnapokon miket tett? Meggyógyította a betegeket, és búzaszemeket morzsolgattak a tanítványokkal. Tehát ezek a tilalmak a rabbiknak a művei voltak, amit a törvényhez csatoltak.

A keresztények pedig még ennél is rosszabbak, mert még hozzátesznek a törvényhez, hogy mit szabad és mit nem. Olyan kötésekbe kerülnek, hogy nagyobb fogságba kerülnek az emberek, mint a zsidók a törvény alatt.

Én nem akarom az életemet a földön szükségben és hiányban élni, és betegségben és szegénységben élni, és a lelkemet sanyargatva élni. Nem erre teremtett minket Isten. Mindannyiunkat arra teremtett Isten, hogy uralkodók legyünk, és hogy úgy járjunk, mint az Úr. Ehhez fel kell növekednünk. Ez csak egy módon megy, ha Őt követed mindenekben.

Az Újszövetség parancsolata tehát a szívünkre íródott, nézzük meg ezt most egy másik helyen. Vannak olyan prédikátorok, akik igen nagy károkat okoztak Krisztus Testének. Őket miként kell tekintenem, és hogyan kell bánnom velük? Mintha Jézus tenné, jézusi szeretettel.

Sok évvel ezelőtt, itt Magyarországon azt mondta nekem az Úr, hogy ne foglalkozzak velük. Úgyis meg kell állniuk majd mindannyiuknak Énelőttem – mondta az Úr. És akkor lecsendesedtem, és mondtam, hogy igen, nekik is megvan a jövőjük.

Képmutatóak, nagy hatlövetűek. Az Úr nem ilyen volt, az Úr mindig kihívta a képmutatókat, a farizeusokat, és azt mondta nekik, hogy: – Jaj, nektek! Remélem, hogy néhányan közülük újjászülettek.

Vagyis egyáltalán nem gondolkodom felőlük, hogy hogyan és miként? Pontosan úgy kell bánnom velük, mint ahogy maga Jézus tenné. Ez az egész krisztusi Testre vonatkozik, és a gyülekezeti testvéreinkre is vonatkozik.

Tehát, hogy hazudni fogsz-e, átvered-e őket akkor, becsapod-e őket akkor, ha ezt a parancsolatot követed? Az Úr ezt tenné velük? Ha te szeretetben jársz, akkor nem fogsz lopni az illetőtől, nem fogod meggyilkolni a száddal sem.

És nem fogsz akadályozó dolgokat tenni az életükben, hogy őket hol hátráltasd, és hol tegyél be a másiknak. Nem fogsz ilyeneket tenni. Tehát az ember ebben növekszik, nem így kezdi. Hosszú útról jöttem én is, és nem érkeztem még meg.

A Bővített fordítás szerint nézzük meg a következő verset.

Zsidó 8,13. Amplified

13. Mikor pedig Isten újról (egy új szövetségről vagy egyezményről) beszél, azzal a régit olyanná teszi, mint ami már idejétmúlt, nem használatos, nincs használatban. És ami idejétmúlt (használaton kívüli és semmissé tétetett, annak elévült volta miatt) az megérett arra, hogy letűnjön és eltekintsenek tőle, vagyis mellőzzék, nélkülözzék azt.

Amikor Isten egy új egyezményről beszél, akkor az elsőt azt idejét múlttá teszi, használaton kívülivé teszi, már többé az nincs használatban. Semmissé tette és köze van ahhoz, hogy eltűnjön. Letűnjön és eltekintsenek tőle.

Hogy mellőzzék, más szóval, ne használják, ne prédikálják azt, és ne alkalmazzák az életükben. Hanem az Apostolok cselekedeteitől kezdjék az életüket. Ezért megszűnt az én életemben is teljesen a törvény, mert egy új szövetség parancsolata lett a szívemre írva.

És mi ez az új parancsolat? Úgy kell szeretnem az embereket, mint ahogy Jézus szereti őket, s nem úgy, ahogy én magamat szeretem. Sokan vannak, akik magukat sem szeretik. És ki az, aki ezt a szeretetet megkívánná?

Tehát tudjuk, hogy mi az a parancsolat, amit az Úr a szívünkre írt. Örök életet impartál a szívünkbe, az Ő természetét adja nekünk, az Ő Szelleme által. A szívünkbe helyezi el. Elkezdjük ezt most megérteni. A mai napon erről kellett beszélnem, és sok mindent kellett hozzáfűznöm még. De dicsérjük az Urat érte.

1János 3,23.

23. Ez pedig az Ő parancsolata, hogy higgyünk az Ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nékünk.

Hiszünk az Ő nevében, mert minden erő és minden hatalom az Ő nevében foglaltatik. És adott egy új parancsolatot nekünk, hogy mi is szeressük egymást, ahogy Jézus szeret minket.

A prédikátorok az ó szövetséget vegyítik, abból prédikálnak, azt keverik össze az újjal, mert nem tették félre azt. Az első szövetség a mózesi törvényekből állt, és ez most teljességgel megszűnt. Semmissé tétetett, használaton kívülivé vált.

A Bővített fordítás szerint olvassuk most el a következő Igét.

János 1,16-17. Amplified

16. Mert mindnyájan az Ő teljességéből (bőségéből) egyik kegyelmet a másik után nyertük /elvettük (azaz részesedtünk az Ő teljességéből (bőségéből) ellátást adott belőle nekünk); egyik szellemi áldás után a másik szellemi áldást nyertük; sőt még kegyeltséget is kegyeltségre és ajándékokat ajándékra halmozva.

Kegyelmet kegyelemre. És a 2Péter 3. fejezet utolsó verse arra szólít fel minket, hogy növekedjünk ebben a kegyelemben. Vagyis, amit magunk erejéből próbáltunk megváltoztatni az életünkben – legyenek rossz szokások, vagy bármi –, ha elkezdünk ebben az igazságban járni, hogy még több kegyelmet fogadunk el arra, akkor egyszerűen szabaddá leszünk tőle.

Nekem is nagyon sok káros szenvedélyem, rossz szokásom volt, és mindegyiktől megszabadított az Úr. Egyszerűen elhagyják az embert. Az Úr egyszerre mindig eggyel foglalkozik, azt veszi a nagyító alá. És amikor az ember büszkélkedik vele, hogy ebből már megtért, megváltozott, akkor jön egy másik.

17. Mert míg a törvény Mózes által adatott, a kegyelem (a meg nem szolgált, nem kiérdemelt / vagyis meg nem érdemelt kegyeltség, szellemi áldás) és igazság Jézus Krisztus által jött.

Nem gyűjtöttem most ki azokat az igehelyeket, ahol olvashatod az Újszövetségben, hogy mi a törvény nélkül megjelent kegyelemben vagyunk. És Isten azt akarja, hogy mi egy Szellemtől vezérelt életet éljünk. Hogy a Szellemet valóban tudjuk követni, és ne a kövekre vésett parancsolatok és törvények szerint lépjünk.

Kolosse 1,8.

8. Aki meg is jelentette nékünk a ti szellemben való szereteteteket.

János 15,25.

25. De azért lett így, hogy beteljesedjék a mondás, amely megíratott az ő törvényük­ben: Ok nélkül gyűlöltek engem.

Vagyis nem szerették az Urat. Azt mondta a nép Mózesnak, hogy mi nem megyünk fel a hegyre Istenhez. Mert féltek attól a tűztől és remegéstől. Azt mondták, menj fel te, és amit Ő mond, azt mi mind megcselekedjük.

Vagyis beleegyeztek abba, hogy Isten adjon nekik törvényt, de fogalmuk nem volt arról, hogy mi az, ami következik rájuk? Mi történt aznap, amikor a törvény megérkezett? Háromezren haltak meg aznap. Mi történt aznap, amikor a Szent Szellem szállt le a pünkösd napján? Háromezer ember üdvözült aznap. Ugye látod a különbséget?

Amikor az áldásokat kapta Ábrahám – a törvény nélkül kapta azokat. A törvény akkor még nem adatott. Egyszerűen Isten áldásait, az ígéretet nyerte el, négyszázharminc évvel a törvény előtt, hit által. Mi ugyanígy az ígéreteket kapjuk így meg, hit által. Ámen!

A kegyeltség és a kegyelem, amit Isten az életünkre szánt, meg nem szolgált, ki nem érdemelt kegyelem. Ezek szellemi áldások, és minden ide tartozik, ami az életünkre kiárad. A kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el.

Jézus azt hagyta nekünk, hogy úgy szeressük egymást, ahogy Ő szeret minket. És ezzel felruházott minket, hogy ezt meg tudjuk tenni. Odaadta az Ő szeretetét, és ez a parancsolat lett ráírva a szívünk tábláira és az elménkre.

Ha az ember elvéti, akkor mi az, amire emlékeznie kell? Hogy megbocsáttatott, az Úr nem emlékszik az én bűneimre. Tehát ez egy teljesen új szövetség, a régi pedig elenyészett, elmúlt.

A Kolosse levélre szeretnék visszatérni, ahogy az elmúlt héten a hatalomról szóltunk, és az elmúlt heti igesorban szerepelt ez az igesor a Bővített fordítás szerint.

Kolosse 2,13-14. Amplified

13. És titeket, akik holtak voltatok a bűneiteken és a ti testetek körülmetélet­lenségében (azaz az érzékek uralta, bűnös hústesti természetetekben), Isten titeket a Krisztussal együtt feltámasztott, ingyen, megbocsátván minden bűneinket.

14. Érvénytelenítette, eltörölte és eltávolította annak a kötelezvénynek (adóslevélnek) a kézírását, amely – jogi rendelkezéseivel és követeléseivel – hatályban volt ellenünk, a mi ellenünkre szólt. Ezt (az adóslevelet, annak rendelkezéseivel, határozataival és követeléseivel) Ő félretette, és teljes mértékben eltette, eltisztította az utunkból azáltal, hogy odaszegezte az Ő keresztjére.

Mi történt a törvénnyel? Oda lett szegezve a keresztre, vagyis érvényét vesztette. Ami teljesen tiszta nekem, vannak néhányan, de nagyon kevés prédikátor a legtetején, akik a kegyelmet egy kicsit jobban merik hirdetni. Tehát változnak.

A legnehezebb tészta nekik annak a megértése, hogy a bűneink megbocsáttattak kétezer évvel ezelőtt – a múlt, a jelen és a jövőben elkövetendő bűneink. Teljesen megtisztított minket Isten azoktól, vagyis eltörölte. Úgy megtisztított minket, mintha nem létezne, mintha el sem követtük volna. És ezt sokan nem értik, de itt van a kulcs hozzá, hogy megértsék.

A Róma levélre fogunk rátérni. De vissza fogok még térni itt a 15. és 16-os versekre. A páli evangéliumra vonatkozóan még Péter is írja, hogy hatalmas kijelentések vannak az ő leveleiben. Törvény alatt nevelkedett, ne felejtsd el.

És azok a kisgyermekek, akik ma ezt az iskolát járják, nem matematikát és nem tudományokat tanulnak, hanem száz százalékban, egész nap a törvényt tanítják nekik. Azt tanulmányozzák, semmi mást. Egész életükben.

Ezek a haszidik vallású rabbik semmit nem tudnak a világról, semmiről nem tájékozódtak. Az egyikkel leültem beszélgetni a Bibliáról, és akkor itta élete első kapucsinóját, amikor meghívtam rá.

Tehát a Róma 8. arról szól, hogy nincsen kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, így kezdődik az 1-es vers.

Róma 8,1-2.

1. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Szellem szerint.

Amit itt olvasol utána, hogy „akik nem test szerint járnak, hanem Szellem szerint”, ez nincs benne az eredetiben, csak hozzáfűzték, amikor fordították. Tehát ez nem is volt benne az eredeti szövegben.

2. Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.

Vagyis nincs ítélet, nincs kárhoztatás. Amikor az Úr elé megyünk, akkor jutalmakat fogunk kapni. Az alapján kapjuk ezeket, hogy a megfelelő helyen vagyunk-e, a megfelelő hivatalt foglaltuk-e el, hogy úgy működünk-e abban, ahogy Isten teremtett minket arra, és hogy ott vagyok-e, ahol Isten akarja?

Így hozott engem ki Csehszlovákiából, mert láttam már ott a falra a felírást. Ott nagyon jól ment minden, két hónapra előre le voltak már kötve az alkalmaim. Az egyik helyről pl. tizenegy busszal jöttek, akkora volt az érdeklődés. De tudtam, hogy nem ez az útirány. Az egészet lemondtam, és eljöttem erre az akkor halott helyre.

De tudtam, hogy az Úr akaratában jövök, tudtam, hogy valahová vezet az Úr, valahol ki kell kötnöm. Tehát az Úr ott szeret téged látni azon a helyen, amit a megteremtésedkor elter­vezett, hogy te ott legyél abban az időben. És Ő el tud téged vinni egyik helyről a másikra így.

És azt hiszem, hogy most bőven van mit tennünk a tálcánkon. Amire szükségünk van, még több kegyelmet, nagyobb kegyelmet kell nyernünk Istentől. Ki az, aki szeretne még több kegyelmet nyerni Istentől? És azután még jön az afölötti! Húha!!!

A 28-as verset az Úr hozta most elő, hogy megmutassam nektek, miként van ez? Texasban, hogy miként mennek ezek a földhöz kapcsolatos ásványi ércek, és az olaj joga a földhöz. Az egyik olajcég megkeresett, hogy írjam alá ezeket az okmányokat, amik a földjeinkhez kapcsolódnak.

És a szüleink nem tudtak erről, hogy a földjeink mellé ilyen jogok is csatolódtak. 85 éve van ott olajkitermelés, és nem is tudtunk róla. Úgyhogy vissza kell menni erre az időszakra, és pontosan utána kell nézni, hogy hogyan vannak ezek a jogok.

Akkor még persze nem voltak számítógépek, és a polgármesteri hivatalokban vannak a dokumentumok erről. Ott vannak a megyei központok is, és ezeken a helyeken őrzik a dokumentumokat. És a nagyobbik fiam pont a földekkel kapcsolatos jogokkal foglalkozik.

Tehát elképzelhető, hogy lefúrsz, találsz kőolajat, de ugye a szomszéd földjének az olaját is kiszivattyúzod. Tehát nagyon sok idevonatkozó törvényt kell figyelembe tartani. Ehhez is kegyelem kell. Visszatérve a…

Róma 8,28-39.

28. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az Ő végzése szerint elhívottak.

29. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az Ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy Ő legyen az elsőszülött sok atyafi között.

Az Ő ábrázatához hasonlatosnak lenni – ez az örökkévalóságra kiterjed. Ez egy örökkévaló munkája Istennek, hogy elváltozunk a Fia képének hasonlatosságára, dicsőségről dicsőségre. Ha az ember már tökéletessé vált itt a földön, akkor várják a kapuk odafent, akkor át lehet lépni a kapukat. Onnan tudjuk, hogy a tökéletesek már elhagyták a földet.

30. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; és akiket elhívott, azokat meg is igazította; akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.

Ezt a 30-as verset elhoztuk nektek a Bővített fordításban is.

Róma 8,30. Amplified

30. És azokat, akiket Ő előre elrendelt, azokat el is hívta, és akiket Ő elhívott, azokat meg is igazította (felmentette, igazzá tette, és az Őelőtte való megigazultság helyére állította őket). És azokat, akiket Ő megigazított, azokat meg is dicsőítette (mennyei méltóságra; mennyei létre; mennyei státuszra emelte őket).

A megigazította szó azt is jelenti, hogy felmentést nyertünk. Nem lehet újra a hatóságok elé vinni minket azért, amit cselekedtünk, mert felmentést kaptunk az Úrban. Amikor az Úrhoz tértünk és újjászülettünk, akkor a vádak alól felmentést nyertünk, mintha nem is mi cselekedtük volna azokat.

Arra azért emlékeztetlek, hogy amilyen magokat elvetsz az életedben, azokat azért le is kell aratnod, mert Isten nem csúfoltatik meg. Ez most nem ide tartozó téma, de ez is igaz! Tehát nem szabad ezért magunkat megnyitni az ördögnek. Istennek szánjuk oda magunkat mindenben, Ő a mi Urunk.

Sokszor van, hogy az ördögre mutatunk az életünkben, hogy ez meg az történt. De az ördög nem tud olyanokat tenni, mert le van győzve. Hanem mi saját magunk a szánkkal szerzünk sok mindent magunknak, és hogy hogyan bánunk az atyafiakkal, meg a másikkal. De most visszatérünk:

31. Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?

32. Aki az Ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem Őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna Vele együtt mindent minékünk?

33. Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít.

34. Kicsoda az, aki kárhoztat? – Senki nem teheti meg! – Krisztus az, aki meghalt, sőt aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk:

35. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől?

Semmi nem szakaszthat el. És itt felsorolás következik.

37. De mindezekben több mint győztesek vagyunk Őáltala, aki minket szeretett,

Túláradó győzelmeink vannak, mondja egy másik fordítás.

38. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejede­lemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,

39. Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.

Hallelúja! És ez a mi győzelmünk! A vége mindig jó, a sok oldalból csak egyet hoztam el. Tehát, az ember jól érzi magát, amikor szabaddá lesz, nem kell mindent megérteni pontosan.

Jézus azt mondta, hogy – kinek mondanak engem az emberek? Elkezdték találgatni, hogy Illésnek, Jeremiásnak, egynek a próféták közül. De ti kinek mondotok engem, faggatta tovább őket Jézus. Péter pedig rávágta, hogy te vagy az élő Istennek Fia, a Krisztus.

Jézus azt mondta, hogy ezt nem a törvényből szedted, és nem az akadémikus iskolákban tanították neked, ezt te kijelentés által vetted. Így kapta Pál is ezt az Evangéliumot, kijelentés által. Nem a múltjából, a tanulmányaiból merítette, ezért más is ez az Evangélium. Megpróbálta elmagyarázni oly sokféle módon.

Amikor Jesse Duplantis felment és találkozott vele, mit kérdezett Jesse-től? Hogy az én Evangéliumomat hirdeted-e? Másfajta Evangélium ez. Tehát, hogyha megérted ezt és befogadod, akkor az életed elkezd úgy áradni, egy olyan örömmel, ami áldásokat hoz az éltedre, és hömpölyögnek az áldások rajtad. Az elmének a megújításán kell dolgozni.

Annyi kijelentés jön most Krisztus Testéhez, tíz évet tudnék tanítani a kegyelemről. Az egyik tanító több mint tíz évig tanított a kegyelemről. Creflo Dollár is most minden héten erről tanít.

Tehát az Úr azt szeretné, hogy szabadok legyünk belül; hogy kikerüljünk abból a börtönből, amiben eddig voltunk; hogy ne legyen semmi kárhoztatás az életünkön, ne legyen bűnkárhoztatás az életünkön; hogy az teljességgel eltűnjön, hogy szabadok legyünk, és akkor megváltozik az ember. És a teljes változás azt hozza majd, hogy még mosolyogni is fogsz tudni.

Álljunk fel mindannyian és tegyük meg azt, hogy mosolygunk. Amikor mosolyogtok, főleg jól néztek ki. Mondjuk együtt:

Boldog vagyok, és szabad vagyok! Az Úr Jézushoz tartozom, Ő az én Uram! A Szent Szellem vezeti az életemet, Ő vezet engem. Gyarapodó életet élek, ez egy jó élet. Ez az, amit Isten teremtett nekem. Jézus szeret engem, és én szeretem az Urat. Ámen.

És ez az igazság. Dicsőség legyen neki mindörökké! Ő egy szerető Isten! Köszöntsük az Urat, egy nagy tapssal. Dicsőség az Úrnak! Ámen!

„Ráadás” – a gyógyító sort követően. Mindenki a saját hite által elveheti azt, amiért jött. Istennek örök tervei vannak veletek. Érzékelitek, hogy az Úr , az Ő kegyelme örökkévaló és hűséges, soha nem hagy el. Nincs olyan nehéz helyzet, amiből nem tudna kisegíteni.

Ahhoz, hogy megtanuljátok, hogy Isten királyságának alapelveit miként kell működtetni az életetekben, hogy előre juthassatok, ahhoz mindenképpen vissza kell majd járnotok növekedni a helyi gyülekezetbe.

Nyitunk egy új szolgálatot, az istentisztelet után a Török Flóris utca 70. szám alatti épületünkben imádkozunk a kedvenc háziállatokért. Sok ember magáért nem jön el, de a kis állatkáit elhozza. És az Úr meghallgatja azokat az imákat is. Isten minden ajtóban meg akarja ragadni az életünket.

Szőke Antal pásztor bizonysága: édesanyja 78 évesen gyógyult meg rákból, pedig az orvosok nem sok időt jósoltak neki. Újjászületett, s a ráknak nyoma sincs! Most 94 éves, teljesen egészséges és szemüveg nélkül olvassa az Örömhíradó újságot.
 

A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL