2013.06.07. 

AZ ISMERET HIÁNYA

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2013. június 2.

 

A tanítást a Lukács Evangéliumban kezdjük, együtt fogjuk olvasni azokkal, akiknek itt van a Bibliájuk.

Lukács 4,31-36.

31. És leméne Kapernaumba, Galilea városába; és tanítja vala azokat szombat­napokon.

32. És csodálkozának az Ő tanításán, mert hatalommal beszélt.

Érdemes megfigyelni, hogy Jézus hányszor törte [szegte] meg az ő törvényüket. Például szombatnapon a templomban tanított. És ami feltűnő volt a farizeusoknak, hogy az Ő szavában hatalom volt.

Az erő és a hatalom szavak az én King James Bibliámban is néha felcserélődve szerepelnek egymás helyén, és a magyar Bibliánkban is találkoztunk ilyen igehelyekkel. Megkérdezzük az illetőt, hogy van-e hatalmad rá, hogy ezt megtedd?

Azt értjük alatta, hogy megvan-e a jogod hozzá, vagy megvan-e a befolyásod arra, hogy ezt megcselekedd? Jelenti ez azt is, hogy megvan-e a képességed ahhoz, hogy ezt megtedd, vagy megvannak-e az erőforrásaid, rendelkezésedre állnak-e az erőforrások, hogy ezt megtedd?

Tehát az erő és hatalom, szavak gyakran szerepelnek egymást helyettesítve is, egymás helyén, és a jelentésükben közel álló szavak ezek.

33. És a zsinagógában volt egy tisztátalan ördögi szellemtől megszállt ember, aki fennhangon kiálta,

34. Mondván: Ah, mi közünk hozzád názáreti Jézus? Jöttél, hogy elveszíts minket? Ismerlek téged, ki vagy: Az Istennek ama Szentje!

35. És megdorgálá őt Jézus, modván: Némulj meg és menj ki ez emberből! És az ördög azt a középre vetvén, kiméne belőle, és nem ártott néki semmit.

36. És támadt félelem mindenekben, és egymással szólnak és beszélnek vala, mond­ván: Mi dolog ez, hogy nagy méltósággal és hatalommal parancsol a tisztátalan szellemeknek és kimennek?

Itt mind az erő szó, mind a hatalom szó előfordul az igeversben. Mert amikor Jézus, itt a földön járt, mind erővel rendelkezett és szolgált, mind hatalma volt arra, hogy ezt megtegye. Valójában így volt. Azt is fogjuk látni, hogy mindezt az erőt és hatalmat átruházta a hívő gyülekezeti Testére. Hogyan kezdődött ez?

Lukács 9,1.

1. Minekutána pedig összehívta Jézus az Ő tizenkét tanítványát, adott nékik erőt és hatalmat minden ördögök ellen, és betegségek gyógyítására.

Erőt és hatalmat adott nekik a démonok ellen, az ördögök ellen és minden betegség gyógyítására. Minden démonikus erő felett hatalmat kapott a tizenkét tanítványa. És ez az erő jelentette a csodatévő erők munkáit is, amivel Jézus felruházta őket.

Ugyanez az erő az, amely az egész világegyetemet egyben tartja, amely teremtette a világot, és ez ugyanez az az erő, amely a mi Jézusunkat feltámasztotta a halálból. És ugyanez az erő végezte el, hogy az Úr Jézus Krisztus megfogant a szűznek a méhében. És ugyanez az erő az, amellyel az Úr Jézus Krisztus visszajövetelekor eljön értünk.

Ez a szó tehát jelent erőt, erősséget, s a csodatévő erők munkái is benne vannak ebben a szóban. Így lehet meghatározni az erő szót: erők, képesség, erőforrás, csodatévő erők mind benne vannak ebben a szóban.

A másik szó a hatalom szó – amely a görögben az exúszia –, jelent előjogot, kiváltságot és befolyásra lehet szert tenni vele, meghatalmazás által. Jogi fennhatóságot, irányítást is jelent ez a szó. Tehát egy jogkörrel ruházza fel az illetőt.

Például a pásztor, aki egy településnek a pásztora lesz, bizonyos jogokkal rendelkezik az Úrban azon a helyen. És a terület is meghatározó szó, hogy milyen területen rendelkezik azzal a joggal, kiváltsággal.

Tehát összefoglalva az erő szó jelent erősséget; a hatalom szó pedig jelent jogokat. Jelenti, hogy jogod van hozzá, hogy megtedd, és az erő hozzáteszi, hogy van erőd arra, hogy megcselekedd.

Kiváló példa erre a rendőr, aki az egyenruhájába öltözött. Megvan a vállapja, a kitűzője, ami jelzi, hogy hatalma van arra, hogy azt az autót leállítsa, mert forgalomirányítási jogokkal rendelkezik azon a területen, ahová kiküldték.

Ha valaki túllépi a megengedett sebességet, akkor felhatalmazása van a felsőbb ható­ságoktól, hogy leállítsa az autót. És vannak nála segédeszközök is, például a 9 mm-es át­mérőjű pisztolya, vagy töltények még a kocsiban, ha szükséges.

Tehát megvan a szükséges segédeszköz is ahhoz, hogy éljen a hatalmával. Megvannak az erősségei arra, hogy a jogait tudja érvényesíteni. Mert ha a törvényszegők látják, hogy az illető nem rendelkezik az erővel, akkor figyelmen kívül hagynák azt, hogy mihez van joga a rendőrnek.

Azért magyarázom el ezeket nektek, hogy meglássátok pontosan, hogy mi az, amire az Úr nekünk jogokat rendelt, és erővel felruházott hozzá. Mi az, amit Jézus adott nekik [a tanít­ványoknak]? Megadta a jogosultságot, és megadta hozzá az erőforrásokat. Hatalmat a­dott nekik, és felruházta őket a csodatévő erők munkáival, hogy hatalmukat érvényesíthessék.

Ha odahaza ellapoztok a 2Mózes 7,1-es verséhez, ott Isten azt mondja Mózesnek, hogy én Istenné teszlek téged e nép felett, és Áront pedig a te prófétáddá, a segítőddé teszem. A Jeremiás 51,20-ban pedig ítéletre ruházza fel a prófétát, hogy ítéletet hozzon a népeknek.

Tehát látjuk a hatalmat megjelenni az Ószövetségben és az Újszövetségben is. De azt, mindenképp tudnunk kell, hogy az Úr a mai napra is érvényesítette ezt a küldetést a szá­munkra. Újra megnézzük…

Lukács 9,1.

1. Minekutána pedig összehívta Jézus az Ő tizenkét tanítványát, adott nékik erőt és hatalmat minden ördögök ellen, és betegségek gyógyítására.

Mi az, ami felett Jézus erőt és hatalmat adott nekik? Minden gonosz szellem felett, minden démon felett! És ha ezt a „minden” szót megnézzük a görög és a héber szókörnyezetben, és tanulmányozzuk, hogy mit jelent a minden szó, akkor megértjük, hogy kivétel nélkül minden bele foglaltatik. Minden! Mindent jelent, nincs kivétel alóla, egy kivétel sincs, minden démon beletartozik. Minden betegség gyógyítására hatalmat kaptak.

Máté evangéliumban is olvassuk, hogy minden betegség, minden gyengeség, minden erőtlenség gyógyítására hatalmat kaptak. Tehát a minden azt jelenti, hogy mind beletartozik, minden gonosz szellem.

Ezután Jézus kiküldi őket, menjetek ki kettesével előttem, és Jézus arra küldi ki őket, hogy hirdessék Isten királyságának Evangéliumát és gyógyítsák a betegeket. Ez nagyon fontos.

Lukács 10,1.

1. Ezek után pedig rendelt az Úr másokat is, hetvenet, és elküldte azokat kettőnként az Ő orcája előtt minden városba és helyre, ahová Ő menendő vala.

Tehát itt a hetven tanítvánnyal találkozunk. Jézus tehát nem úgy rendelte, hogy Ő legyen az egyetlen, aki ezzel az erővel és hatalommal rendelkezik a földön. Mert itt látjuk, hogy meghatalmazást ad hetven tanítványnak, hogy éljenek ezzel az erővel és hatalommal.

A hetvenet látjuk, a tizenkettőt, és magát Jézust, tehát így látunk nyolcvanhárom hatalommal élő embert itt a földön már, akik élnek a hatalmukkal a gonosz szellemek felett, és a betegségeket meggyógyítják.

Legfontosabb, amit itt látni kell, hogy nem Jézus volt az egyetlen, aki rendelkezett ezzel a hatalommal. Nem Ő volt az egyetlen, aki működött ebben, mint ahogy tette. A tizenkettőt is látjuk és látjuk a hetvenet.

A következő pontokból pedig látjuk, hogy itt még nincs vége, mert az Apostolok csele­ke­de­teinél látjuk, hogy ennek folytatása is van. A gyülekezet is növekedett, az Ige is növekedett.

Lukács 10,17.

17. Visszatért pedig a hetven tanítvány örömmel, mondván: Uram, még az ördögök is engednek nékünk a Te neved által!

Nézzük csak, hogy hogyan tértek vissza a tanítványok? Örömmel. Ha az ember felhatal­mazást kap arra, hogy éljen a jogaival és ezzel az erővel, akkor az ugyanígy örömmel tölti majd el, és boldogan tér vissza.

Mert ez megörvendezteti az embert: örvendezik az ember, ha megtudja, hogy valóban rendelkezik ezzel az [erő és hatalom] felruházással, hogy nem kell a földön jelenlevő gonosz erők hatalma alatt élnie!

Az elmúlt héten néztük, hogy ezek a démonok nem kis apró ördögöcskék, két szarvval és farokkal, hanem gonosz befolyások, ráhatások az emberek életére, amit kifejtenek. És minden egyes betegség és probléma mögött egy ilyen ráhatás található.

Főleg a múltunkból, amikor még nem voltunk újjászületve, jöhetnek ezek, és nem kell megengednünk, hogy az ráhatással, kihatással legyen a jelen életünkre. Nem szabad meg­engedni, hogy ez uralja a jelenleg folyó életünket.

Olyan, mint egy kábítószer függőség, hogy az emberhez vissza és visszatérnek ezek a gondolatok és érzések és kötődések a múltból. És lehet parancsolni, hogy távozzatok el a köreimből, távozzatok el az életemből!

És akkor azoknak engedelmeskedniük kell a Jézus nevében. A depressziónak el kell távoznia a Jézus nevében! És bizony, ez az embert boldoggá fogja tenni, ha ezt megtapasz­talja. Egy csodálatos vers:

Példabeszédek 29,2.

2. Mikor uralkodnak az igazak, örül a nép; mikor pedig uralkodnak az istentelenek, sóhajt a nép.

Amikor a gonoszok, az istentelenek uralkodnak, akkor sóhajtoznak, nyögnek és gyászol­nak a népek. Ha rámutatsz egy gyülekezetre, ahol mindig csak a szomorúság gondolata, a lassú dalok, a szomorú dicséretek vannak, örömnélküliséget tapasztalsz, akkor ez a gyülekezet olya­nokból áll, akik nem ismerik a hatalmukat, és nem ismerik, hogy kiküldettek erre a munkára.

Nem ismerték meg, hogy felhatalmazást kaptak az Úr Jézus Krisztustól és élhetnek ezzel az erővel. Honnan tudod? Ha az ember megtalálja, hogy erre kiküldetést kapott, akkor az örömmel fogja eltölteni, és gyakorolni fogja ezt. Él vele.

Ha a gonoszok uralkodnak, akkor az ember szomorúságban van, gyászol és sóhajtozik, ahogy írja az Írás, s depresszióban van. A gonosz uralja az Isten népét ilyenkor, és nem lenne szabad, hogy ez így legyen.

Istennek szent véren megvásárolt, újjászületett, Szellemmel beteljesedett gyermekét nem lenne szabad, hogy ezek a gonosz démonok uralják, irányítsák és leuralják. Nem szabadna, hogy egy kis gonosz manóka uralkodjon.

Hogyan történik ez? Leginkább odacsatlakozik az illető gondolataihoz, és onnan sugallja eze­ket a dolgokat, gondolatokat; javaslatokat tesz, érzéseket hoz, ráhatásokat hoz. Megpróbál vissza­kanyarítani téged a régi, elmúlt életedhez, hogy kétségeket, hitetlenséget ébresszen benned.

Ha valami nagyon komoly dologban kellett imádkoznom Ausztráliában, akkor mindig egy evangélista szolgálótestvéremhez mentem, akivel megegyeztem, hogy miről szól az ima. És miért ne hozzá mentem volna? Azért volt jó vele imádkozni, mert miután megegyez­tünk a dolog felől, rögtön elejtette azt és hitben maradt, mert neki is volt rengeteg más, amiről gondolkodnia kellett.

És amikor mondjuk két hétre rá visszajött hozzám a dolog, az a gondolat, ami hitet­len­séggel párosulva jött, hogy ez soha nem fog úgysem megtörténni, meg ez nem lesz meg neked, akkor volt meg bennem az a belső tudás, hogy most már megvan a válasz. Isten megválaszolta az imámat, és úton van. Amikor a legnagyobb nyomás nehezedik az emberre, a legnagyobb súllyal jön az emberre, akkor tudhatod, hogy ez megvan neked.

Utolsó erőfeszítései ezek az ördögnek. Próbál téged bele­vinni, hogy a száddal mondjál végre ki valamit, ami vele egyezik. És a keresztény testvéreinkkel lehet legjobban egyetérteni, akik rábólintanak, hogy ó persze, ez soha nem fog megtörténni.

Hogyan munkálkodik az ördög? A sötétség által, a tudatlanság által, a hitetlenség javaslatai által. Azért akarja az embereket a sötétségben tartani, mert semmiképp nem akarja, hogy mi erről tudomást szerezzünk.

Nem akarja, hogy kiderüljön az a világosság az életünkben, hogy nekünk ilyen hatalmunk adatott. Nem akarja, hogy visszamenjetek és meghallgassátok a tanításokat erről az interneten, vagy valamilyen médiahordozón.

Minden tanítás ingyen letölthető, így mostantól a vér [felelősség] a ti fejeteken van! Mert a fő dolog: tudnotok kell, hogy felruháztattatok ezzel a hatalommal, és erőt kaptatok hozzá. És ez mindig is a fő üzenet, amivel az ördög szembeszáll és harcol ellene. Miért harcol ez ellen? Nézzük meg, hogy hányan vagyunk itt jelen, és tízezres letöltéseink vannak az interneten.

Ha ők mindannyian megtanulnak rátaposni az ördögre, akkor jobban áll a királyság, mintha csak maga a Jim kisbaba járkálna az ördögön. Ugye? Mindenki megtalálja a hatalmi helyét és mindenki él vele. Az ördög nagy bajban van, mert a világban nem sok démon maradt már kint. Mindegyikre rátapostunk már.

Az ellenség azt szeretné, hogyha minket ebben a hamiskás, csak színlelt, megjátszott alázatosságban tarthatna: ugyanis azt mondják a hívők, ahogy az Úr akarja, amit az Úr akar, az Ő akarata legyen. És beleülünk a langyos semmibe, mert nem gyakoroljuk a jogainkat!

És azt mondja rá az ördög, hogy bizony így van, bizony így van. Ezt akarja az Úr neked, csak legyél alázatos, és viseld. Ez a te sorsod, csak viseld. De ez nem igaz, ez egy hazugság! Keresztények milliói nem tudják, hogy kik ők Krisztusban, hogy mi az, ami valóban a birto­kukban van, és mi az, amire képesek.

Látjuk, hogy a hetven örömmel tért vissza. Miről szólt az örömük? Arról, hogy használták ezt a hatalmukat, éltek a hatalmukkal, és elkezdtek örvendezni, mert látták az eredményeket. Ha látod te is az ördög munkáit, kötözd meg az erejét, és küldd el a messzeségbe. És amikor elmegy, akkor nevetni fogsz te is, mert tele van a világ ördögi ráhatásokkal.

Néhány évvel ezelőtt az Úr Izraelbe küldött. Nem mondom, hogy hány éve, mert akkor azt hiszed, hogy idős vagyok már. Jött két beduin, akik kint a sivatagban élnek, és ahogy egymással beszélgettek, hallottam, hogy egymást lekáromkodják.

Kövek között ültek a sivatagban. És jött két „kecskebak” és egymásnak mentek, ennek hasonlatosságára és szarvaikkal egymásnak akaszkodtak. Majd egy kicsit meghátráltak, és újra egymásnak támadtak. Gonosz hatás volt ott jelen, lehetett látni, ahogy megnyilvánult. Tehát egy ráhatást lehetett látni, hogy hogyan nyilvánul meg a láthatóban.  

Nos, a tanítványok örömmel tértek vissza, és tudjuk, hogy az Úr öröme mit hoz nekünk – az a mi erősségünk. Erővel tölt el minket. Miután az ördögökkel elbántak, depresszióval jöttek vissza, lehangolva, a tanítványok? Nem.

Erővel, örömmel, boldogan és örömteljesen jöttek vissza. Miért voltak telve az örömmel? Rádöbbentek arra, hogy Uram, pontosan olyanok vagyunk, mint te magad. Olvassuk el egyben még egyszer a következő verseket:

Lukács 10,17-19.

17. Visszatért pedig a hetven tanítvány örömmel, mondván: Uram, még az ördögök is engednek nékünk a Te neved által!

18. Ő pedig monda nékik: Láttam a sátánt, mint a villámlást lehullani az égből.

19. Ímé, adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellen­ségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek.

Nézzétek, mit mond Jézus? Én adok néktek… Mit? Erőt, hatalmat! Ez a szó itt, hogy hatalom, ez a helyes szó, az exúszia szó, ami jelenti a hatalmat a kígyókon, skorpiókon és az ellenség minden erején. Itt a hetvennek szól Jézus, nézzük meg csak a szövegből: Jézus mondja, hogy én adom ezt nektek. Amit Jézus szerzett, azt nem magának szerezte a meg­igazultság által, a hatalmas megváltás által, azt nekünk szerezte, hogy mi éljünk vele.

Ő a Feje ennek a Testnek, mi pedig a Test vagyunk, a tagjai rész szerint. És a Teste számára szerezte ezt a hatalmat. Az 1Korinthus 12,27-ben mondja, hogy ti ennek a Testnek tagjai vagytok rész szerint. Mindenki egyenként része annak a Testnek.

Tehát igenis fontos, hogy ezt tudjuk, hogy ebben a Testben tagok vagyunk. Ő a fej a Testben, mi pedig a tagok, és össze vagyunk kötve, kapcsolva a Testben. Nem kell, hogy féljek a démonoktól, vagy az ördögöktől, vagy bármilyen betegségtől!

Nagyon sok emberért imádkozunk és látjuk a szemükben ezt a félelmet. Akkor látom, hogy ahhoz, hogy az az illető meggyógyuljon, először ezt a félelmet kell, hogy leküzdje. Mert a félelem az pont ellentéte a hitnek. A félelem azt hozza oda, amitől tartasz, amitől félsz.

Így szerezheted meg magadnak a bajt. Ezt egyedül az Ige képes megváltoztatni. Ahhoz, hogy hited legyen, ahhoz hallanod kell az Igét, a hit hallásból, a hallás Isten Igéje által van.

Ha valaki rákényszerül arra, hogy az orvoshoz elmenjen, és onnan kérjen segítséget, amit ott hall, az is további félelmeket fog gerjeszteni a szívében, ha azt befogadja, amit az orvos jelent neki. Nem vagyok ellene az orvosoknak, de nekik az orvosi jelentésekhez van hitük.

A nagylányomnak volt egy műtétje nem régen. Miután a műtétet elvégezték, megállapí­tották, hogy minden sejttenyészet negatív volt, nem találtak semmi károsat, rákosat. De a műtétre szükség volt.

Ő mindig pozitív hozzáállású volt és a szellemében boldog volt. Tehát a hozzáállás na­gyon sokat jelent egy helyzetben. Mi is használtuk a hatalmunkat, itt elmondtuk a hatalmi imát. Hűséges baptisták ők. Nagyon hithű baptisták, és nagyon szeretik az Úr Jézust.

Tehát, a családdal kapcsolatban mindig szeretem megkapni a híreket, még a műtét előtt, hogy tudjak imádkozni. Vagy a testvéreimtől, vagy a családból valakitől kapok egy email-t erről. Ha még előtte szólnának, még többet tudnánk tenni. Végül is mindegy.

Soha nincs késő imádkozni, mert a feltámadás ereje az Úr Testében van. És ahogy Isten ereje feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanígy feltámaszt bárkit a halálból!

Máté 21,12. 23.

12. És bement Jézus az Isten templomába, és kiűzte mindazokat, akik árulnak és vásá­rol­nak vala a templomban; és a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatta.

23. És mikor bement a templomba, hozzá mentek a főpapok és a nép vénei, amint tanít vala, mondván: Micsoda hatalommal cselekszed ezeket? És ki adta néked ezt a hatalmat?

Tehát, ahogy Jézus bement a templomba, és látta, hogy nincsenek rendjén a dolgok, a pénzváltóknak és a galambárusoknak felforgatta az asztalaikat, kizavarta őket. És az volt a kérdés: Micsoda hatalommal teszed ezt? Milyen jogon tisztítod ki a templomot?

Azt mondták ezzel, hogy mi nem adtunk neked felhatalmazást erre, hogy te ezt tedd! Milyen jogon teszed te ezt itt? - kérdezték tőle. Ketrecek voltak ott, galambokat árultak és élő állatokat hoztak be a templomba. És akkor Jézus erre válaszként a fizikai templomukat is megtisztította.

14. És mentek hozzá vakok és sánták a templomban; és meggyógyítá őket.

Jöttek a vakok és jöttek a sánták, és azokból is kiűzte a rendellenességeket. Kitisztította Isten „templomait”. Ezzel mutatván, hogy a betegség, az nem egy áldás Istentől, és ki kell hajtani a „templomodból”, ami nem oda való.

A te tested pedig Isten Szent Szellemének a temploma. És a mi templomainknak szabadon kell lennie és élnie mindettől. Látjuk, Jézus a földön az idejének javarészét ezzel töltötte, hogy megtisztította az emberek testeit a betegségektől.

Visszaemlékszem most egy illetőre, akinek a fia együtt járt velem gimnáziumba. A 90-es éveiben járt már. Nagyon jól ismertem, a vasúton együtt dolgoztunk, munkatársak voltunk. Azt mondták neki rákbeteg és feladta. Azt mondta, ez a vége az életének. Azon a területen nem volt hite, nem tudta, hogy miként kellene elbánni azzal.

Nem tudta, hogy Jézus nevében joga van szólni a betegség ellen és elparancsolni azt. Isten Igéje az, ami megvilágosítja az embert erről. Mert te felhatalmazást kaptál arra, hogy a tested dolgaival kapcsolatban igenis elbánj bizonyos dolgokkal.

A legtöbb hívő úgy hiszi, hogy Jézusnak ugyan van erre hatalma, és meg van az ereje, de tőle függ, hogy ezt megteszi-e vagy sem? Hogy ez az Ő hatalma. Igaz, hogy az Ő hatalma, de ezt a hatalmát átadta először a tizenkettőnek, azután a hetvennek, azután pedig az egész Gyülekezetre ráruházta ezt a hatalmat. Te pedig része vagy-e a Gyülekezetnek? Azért vannak mindezek feljegyezve a Bibliában.

Az ördögnek a csapata támadta mindig Jézust. Jöttek és kérdezték, hogy miért teszed mindezeket? Ahogy a 23-as versben olvastuk: azért, mert az ellenség megszólal rajtuk keresztül, amikor vádolták az Urat, hogy mi jogon teszed ezt?

Azt kérdezték tőle, hogy micsoda hatalommal cselekszed ezt, és ki adta néked ezt a ha­tal­mat? Lehet hallani az ellenség perlekedését. Kik kérdezték ezt tőle? Nézzük meg: amikor be­ment a templomba, hozzámentek a főpapok, és a nép vénei, amint tanít vala. Az ellenség szája!

Azért vannak ezek feljegyezve, hogy mi fedezzük fel az ilyeneket. Mi az, amit az ördög mond rajtuk keresztül? Ezt fogja tőled is kérdezni: Mit gondolsz, ki vagy te? Ki adta neked ezt a hatalmat? Mit gondolsz magadról, hogy így beszélsz? Nincs jogod így szólni, így parancsolni!

Nem lett volna szabad, hogy Isten templomában ott legyenek a pénzváltók, mivel az Isten szent temploma volt. Az ördög nem akarja majd, hogy te megtudd ezt a valós hatalmadat, és mindent meg fog cselekedni annak érdekében, hogy távol tartson ettől.

Hogy te csak egy egyszerű féreg vagy a sárban, a porban, nincs neked se erőd, se hatalmad semmihez. Te nem Jézus vagy! Mit gondolsz magadról? Miért nem némulsz el, és maradsz a helyeden, ahol vagy? Ott maradj, csendesedj el, némulj el és viseld a saját keresztedet! – mondja majd neked. Ugye?

Ezt mondják, hogy csak viseld a keresztedet. Igazából nem ez a kereszt, amit viselnünk kell. Amikor Jézus feltámadt a halálból, akkor neki adták a pokolnak és a halálnak a kulcsait. Ő szerezte meg ezeket a kulcsokat. Tehát tudjuk jól, hogy nála vannak a kulcsok. 

Máté 28,17-20.

17. És mikor meglátták Őt, leborulának előtte; némelyek pedig kételkedének.

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön

A King James Bibliám itt megint erőt ír, de a valós szó, ami itt szerepel: a hatalom szó. A mi fordításunkban helyesen áll. Mondja Jézus, hogy: Minden hatalom nekem adatott, mennyen és földön. Igaz dolog ez, rendelkezik ezzel az Úr? Mondhatja valaki: Jézusnak van ez a hatalma, nem nekem. Olvassuk tovább:

19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében.

A két vers között nincs pont és semmilyen elválasztás sem. Folytatódik, egymásba folyik a két vers. Azt mondja Jézus, hogy nékem adatott minden hatalom mennyen és földön, és ezért menjetek el, mert képesek lesztek rá, hogy mindezt megtegyétek. Mert nékem adatott mindez a hatalom… Ezért ti menjetek el!

20. Tanítván őket (minden népeket), hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek

Minden népeket, minden nemzetet tanítsatok meg erre [az átruházott hatalomra]. Miért tudjuk ezt tenni? Azért, mert a hatalom Jézusnak adatott. És ha Jézus minket erre kiküldött, ak­kor ez egy küldetés, egy parancsolat tőle. És ez az a láncszem, ami hiányzik a gyülekezeti Testben.

Ha az Úr azt mondja neked, hogy menj ki…! Ez nagyon fontos, figyelj! Ha kiküld, hogy valamit tegyél meg, akkor az egy felhatalmazás, az egy parancsolat tőle. Olyat nem fog mondani, hogy tedd meg, amire ne lenne meg a felruházott erőd vagy a hatalmad.

Mondta-e nekünk vajon az Úr, hogy álljunk ellene az ördögnek? Képesek lennénk ellenállni az ördögnek, úgy, hogy nincs meg a jogosultságunk, vagy nincs meg az erőnk hozzá? Tehát, amikor azt mondta, hogy tegyük meg, akkor felhatalmazást is kaptunk az Úrtól rá, hogy meg tudjuk tenni. Ez a mi felruházásunk ezzel a hatalommal.

Tegyük fel, hogy valaki hozzám jön, és azt mondja, hogy szeretne nekem adni könyveket, hogy ajándékozzam tovább másoknak. És az illetőt elküldöm a könyves pulthoz, és azt mondom, hogy amilyen könyvet szeretne cserébe, vigyen.

Az illető azt válaszolja, hogy nem tudom ezt tenni ezért, meg azért, és kifogásokat hoz: nem fognak ott rám figyelni, meg nem hisznek nekem, és én nem te vagyok, hogy mond­hatnám, hogy te mondod…?

Mi a helyzet akkor, ha senkit nem találok, hogy ezt a feladatot elvégezze az én nevemben? Ez a gyülekezeti helyzet manapság itt a földön. A mi gyülekezeti Testünk Fejének, megvan a teljes hatalma, és a teljes ereje arra, hogy a munka itt a földön el legyen végezve.

Mert, amikor azt mondta, hogy menjetek ki és tegyétek a népeket tanítványokká, akkor ezt az erőt, képességet, hatalmat, mindezt átruházta ránk. A bibliaiskolában ezt az igeverset, a nagy küldetésnek is neveztük, hogy ez a keresztények nagy küldetése.

Egy hatalommal való felruházás, egy felhatalmazás, egy küldetés ez. Azt kell megérteni, miközben ezeket olvassuk, hogy az Úrnál volt mindez a hatalom, és ezt a hatalmat kiküldte, kirendelte a gyülekezeti Test számára.

Márk 16,14–17.

14. Azután, mikor asztalnál ülnek vala, megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányta az ő hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy azoknak, akik Őt feltámadva látták, nem hittek,

15. És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek.

Mondta Jézus, hogy enyém minden erő, és minden hatalom, ti pedig menjetek haza, és pihenjetek, én pedig majd egymagam gondot viselek mindenről? Ezt így nem mondta! Egyébként a Gyülekezet így gondolja.

De Jézus legyőzte az ellenség minden erejét, megszerezte a kulcsokat. Azt mondta, hogy győzelmet arattam a pokol és a halál felett! És azután mit tett? Elment innen a földről, elhagyta a földi dimenziót. De mielőtt elment volna, mondott nekünk valamit.

Nem mindenféle hatalom és erő nélkül küldött ki minket, hogy csak úgy simán küldött volna. Hanem egy parancsolattal küldött ki minket, egy meghatalmazással, egy erő felruházással, és egy hatalom átruházással, hogy éljünk vele. Értjük-e ezt? Nagyon csendesek vagytok, érlelitek belül.

15. És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek.

16. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.

17. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak.

Tehát, akik hisznek azok, az én nevemben… És sorolja az Úr, hogy milyen jelek jönnek: ördögöket fognak kiűzni, vagyis uralkodni fognak a démonikus világ felett. Ugyanezt mondta el a hetvennek is. A kihívás ott van, hogy vajon hisszük-e ezt igazán? Mit fogunk hinni? Hogy én felruháztattam ezzel a hatalommal!

Ez egy meghatalmazás minden hívő számára, ahogy a Hívők hatalma című könyvben olvassuk Kenneth Hagintől. Gordon Lindsaynak volt ez az első könyve, az én biblia­is­kolámban ez került elsőként a kezembe.

Ma már minden világszolgálatnak van egy saját kiadású könyve a hatalomról. Tehát ez egy elrendelt hatalom. Elrendelte először a tizen­kettőnek a hatalmát, azután a hetvennek a hatalmát, és utána az egész gyülekezeti Test számára átadta ezt a hatalmat.

Ahhoz, hogy az ember ki tudja árasztani ezt a hatalmát, hinnie kell benne. A fiatal szolgálati éveimben, azért rendelt az Úr engem szolgálatok mellé, hogy ott megtanuljam ezt a hatalom kiárasztást.

Ismerték a kenet és a Szellem működéseit, és ott nagyon sokat tanultam tőlük. Itt is nagyon sokat tanulhattok, ha a Szellemtől tanultok. És ha sokat tanultok, akkor a Szellem sokra tud használni benneteket.

Efézus 6,10–13.

10. Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az Ő hatalmának erejében.

Adott nekünk az Úr erőt, hatalmat, hogy ezt tegyük? Odaadta ezt nekünk? Aki nem biztos most a válaszban, az kicsit jobban figyeljen magára. Ma reggel, amikor felébredtél, akkor sem voltál biztos benne. Azután nagy nehezen legyűrted magadban, hogy az Úr akarata, hogy eljöjjek a gyülekezetbe, és eljöttél.

11. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek min­den ravaszságával szemben.

Meg tudsz-e állni akkor? Miután mindeneket elvégeztél, megálljál abban. Nincs más dolog, csak állni benne. Amikor kezdtem ezt az utat, volt egy bizonyos dolog, amiben két hónapot kellett, hogy álljak hitben, mire megtört annak az ereje.

A bibliaiskolát jártam és a vasúton dolgoztam mellette. Az egyik váltóállomásnál egy erőteljes démonikus erő uralta a környéket. Volt ott egy evangélista, aki harminc évvel azelőtt szolgált arra. Lényeg az, hogy ez a démonikus hatás odáig vitte őt, hogy öngyilkos akart lenni, és az Úr rendelte számára a segítséget.

Nem ment oda és nem rúgta ki ezt az ördögöt onnan. És a bibliaiskolába járó „baba” Jim jelent ott meg, és ellenálltam ennek az erőnek. A vagonokról leestek az autók, ütközések voltak, rendellenességek történtek. Kövek estek le, mintha atombombák robbantak volna, olyan volt.

Egyetlen kijárat volt, ahol ki lehetett menekedni egy ilyen helyzetben. És lehetett érezni azt a nyomást, ami ott nehezedett. Egész nap aludtam, készültem arra, hogy éjszaka éber leszek, és amikor odaértem ehhez a helyhez, akkor én is majdnem elaludtam.

De két hónap után megtört ennek az ereje. Tehát az embernek el kell tökélnie magában, hogy meg fog állni ebben a hatalomban és nem enged belőle. És akkor a szellemi biroda­lomban, ha gyakorlod ezt a hatalmad, és élsz vele, akkor egyre könnyebben és könnyebben fogod tudni érvényesíteni azt – ha szabad ezt mondani.

A következő megmérettetésem az a Dél-libanoni háborúnak a kellős közepe volt, ahová az Úr rendelt a bibliaiskola után. Arafat ördögei voltak azok. Véletlenszerű volt, hogy én azt hittem, hogy az a hit elég. De egy nap alatt megtört az egész háborúnak az ereje a Zsoltár 46. fejezet 9-10 versén: Ő töri meg a háborúnak az erejét.

Keresztény rádióállomást működtettem ott, arra voltam hivatott, azért voltam ott, és a hatal­mamat használtam. Azt gondolják ilyenkor, hogy elvesztette az ember a józan eszét, hogy egy­maga, hogy ilyet mond? Lövedékek csapódtak be. Éjszaka olyan világos volt az ég tőlük, mintha nappal lenne, annyi lövedék csapódott be. És megtört ennek a háborúnak az ereje 24 órán belül.

Dallasban, amiről beszéltem az előbb, az egy nagyobb megpróbáltatás volt nekem, de az is megtört. Tehát, ha egy ilyen háborús zónába kerül valaki, és nincs a hite kifeszítve, akkor az életébe is kerülhet.

Nem test és vér ellen van ez a tusakodásunk, hanem a szellemi birodalom láthatatlan ereje és befolyásai ellen van. Egy háborús zónában a katonaság, az emberek maguk is képesek olyanná válni, mint az állatok. Állati ösztönöket vált ki az emberekből. Úgy viselkednek, és oda süllyednek.

Tehát nagy démonok, erőteljes ördögök ezek. Általában egy, ami uralja a többit. De hatalmunk van felettük! A legnagyobb fegyvere az egészben a félelem, bármit illet is ez a dolog.

12. Mert nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak.

13. Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindent elvégezvén, megállhassatok.

Ott megálljatok a hitben, a munkahelyért, a munkalehetőségért, vagy bármi legyen az, amiért folyamodtál a hiteddel: betegség, gyengeség, bármilyen terület lehet. Állj meg!

Ha az Úr mondja, hogy ezen a helyen meg kell állnod, akkor fel vagy ruházva azzal a képességgel, hogy meg tudsz állni. Amikor meg kell állni hitben, akkor az Úr mindig ad ahhoz egy Igét is, hogy mi az a fegyver abban a helyzetben, amit forgatnod kell.

Van, hogy az időjárás is megpróbálja az embert. A szélsőséges időjárásokról napokkal előtte már gondot kell viselni, és hatalommal szólni. Tehát, hatalmat kell venni már napokkal előtte, mielőtt az a front beérkezne. És akkor elfordul és elmegy másfele.

Nem sokan vannak, például akik az időjárásban megállnak a hitükben, ha látják a tornádót jönni. Dallas felett tizenkettő is volt. Kétezren imádkoztunk egyszer a bibliaiskolában, és utána nem engedtek engem ki, hogy elmenjek a munkába.

Kérdeztem az illetőt, hogy ugye, imádkoztunk az előbb? Kijelentettem: Akkor bizton­ságban vagyok, és el is mehetek! Nyissák ki nekem az ajtót! Tizenkét tornádó jött, egyik sem jött le a földre pusztítani.

Az egyik vihar az autóm felett jelentkezett. Mondom neked, akkor tudod meg, hogy mit hoz neked a nyelveken való imádság. Úgy jött ki belőlem, mint egy gépfegyver, olyan erővel, mert szólni kellett ahhoz az ördöghöz. Ugye, hogy az egész arról szól, hogy van hatalmunk.

Hatalmat veszünk a betegség felett, a gyengeség felett. A gyógyítások ajándékaival, a gyógyító kenettel karöltve jönnek elő a gyógyulások. De a hitünk ebben is részes kell, hogy legyen. És a szemekben történő csodák az utóbbi időkben engem is ámulatba ejtenek, ahogy az Úr megcselekszi egyiket a másik után.

Legutóbb szellemben annak a munkáját is tapasztaltam, hogy az Úr új szemet teremt. És tudom, hogy ezek a csodák is visszaköszönnek majd, és fogjátok hallani őket. Tehát vannak bizony olyanok, amiken örvendezni kell, mert az Úr munkái, és Ő végzi ezeket.

Álljunk most fel! Az Úr az egészet elvégezte értünk. Ha te nem gyakorlod ezt a hatalmat, akkor olyan, mintha nem lenne. Miután gyakoroltad a hatalmat, meg kell állnod benne. Kicsi­ben kezdjed, apró dolgokban: család dolgai, a szomszédaid – igazán meg fogják próbálni a hitedet.

Mondjuk együtt: Köszönet Uram a hatalomért és a felruházásért a Jézus nevében, amit nekem adtál! Nekem! Köszönöm Úr Jézus, örvendezek ebben, hogy az én nevem fel van írva a mennyben. Az ördög és minden serege a lábam alatt van, a Jézus nevében. Betegség és gyengeség a lábam alatt van, a hiány és a szegénység a lábam alatt van. Én gyarapszom, és egészséges vagyok, és gazdag is vagyok. Ámen! Hallelúja! Dicsőség Istennek!

 „Ráadás” a gyógyító sor előtt: Néhány Igét kihagytunk a sorból, most nem fogok már rátérni. De a nemzetek a lábunk alatt vannak, ezekből az Igékből olvashattuk volna ki. Jövő héten majd folytatjuk ezt a témakört, el fogom majd mondani nektek. A jövő hétre is van már elegendő tervem, hogy mit szólunk.

 Odahaza meg fogjátok nézni a Jelenések 2. fejezetében, de a jövő héten rá fogunk térni, hogy milyen hatalmat kaptunk a nemzetek, a népek, a pogányok felett. Az Úrral együtt fogunk uralkodni és a lábaink alá vettettek.

Tehát ez a mai napi üzenet nagyon fontos, és kezdjük el a hatalmunkat gyakorolni, amit kaptunk az Úr Jézus Krisztustól. Komoly dolgok jönnek a világban, és senki nem vesz felette hatalmat, ezért az ördög kicsaponghat. Azt gondolná az ember, hogy ott vannak a keresz­tények, akik tudnák a hatalmukat gyakorolni.

Legutóbb Oklahoma városát kétszer-háromszor is meglátogatta a tornádó. Jean Wilkerson [próféta asszony] is onnan való volt. Addig, amíg élt, nem volt ilyen probléma. Ő volt az, aki Kenneth Haginnak megprófétálta, hogy elragadtatik majd a mennybe. Megprófétálta, hogy ki lesz a következő pápa. Az első és az azt követő hivatalba lépő pápáról prófétált. Brezsnyev halálát megprófétálta. Mondta, hogy harminc napon belül meghal Brezsnyev és így is lett. Az azt követő jelölt is meghal harminc napon belül.

Jean Wilkerson volt az, akinek prófétálása felébresztette az embert. Akkor jött János Pál pápa és jött Gorbacsov. Kenneth Hagin alkalmán prófétálta, lehetett hallani. A közeljövő eseményeit hozta akkor az Úr. Oklahoma városban élt ő, akkor nem voltak tornádók. Voltak, de nem ott, ahol ő élt.

Egy imakérés érkezett, hogy egy kisbabának nem volt gyomra, és valami műtétre készül­tek, hogy gyomrot operáljanak neki. De nagy „hibát” követtek el, mert előtte megkérték, hogy imádkozzon a babáért.

Hat híres sebészt hívtak össze, és miközben a műtétre készülődtek, az Úr addigra már el­végezte, a gyermeknek meglett a kis gyomra. Jean Wilkerson imádkozott érte az ima­csoportjával. A bibliaiskolában prédikált is, egy bizottságnak volt a vezetője. Legtöbbször csak sírni tudott. Ő egy próféta volt, a kazettái megvannak nekem.

Tehát felfejlesztheti magát az ember a hatalomban. Hallgattam egy lányt, a dicséretbe elmélyedt, híres lett. Azután tíz évig nem szolgált, csak odahaza maga dicsérte, imádta az Urat. A zeneszolgálata felkent lett. Tíz évet töltött az imaszobában.

Jean Wilkerson nem tudom mennyit, talán harmincnégy évet töltött az Úrral. Vele kell az időt tölteni. Nagyon örülök azoknak, akik híresek a szellemi birodalomban, és az Úr az utamba hozta őket, hogy tanulhassak tőlük. Hatalmas dolgokat tudtak elvégezni az Úrért.

Amikor összevont imaköreink vannak, összevont imádságok vannak, akkor most az utóbbi időben Szíria felett van nagyon sok imádságunk. Az Úr mutatja, hogy oda mennek ezek az imádságok. Tehát az Úr használja a szívünket.

A legtöbb ilyen híres imádságos általában egy-két imatestvérrel imádkozik. Tegnap itt mi pár százan voltunk, és a hét öt napján is imádkozunk hosszú órákat. Nagy különbséget hoz ennyi imafolyam. Egy napon meg fogod tudni, hogy milyen különbséget hoznak az imáink a világra.

Az egyesült államokbeli próféciák arról szólnak mostanában, hogy azok, akik kint nem híresek, azok, ahová elmennek a világba, milyen változásokat hoz a szolgálatuk. A fő dolog, hogy a szellemi birodalomban ismert legyél. Hogy a neved nem ismert a világban, az nem gond.

Nagyon sok asztmatikus dolog gyógyul meg mostanában, légzési nehézségek. Húszan gyógyultak meg legalább a devecseri alkalmunkon. Oda októberben megyek vissza, ahogy az Úr mutatta. Hallelúja, dicsőség legyen Istennek, a kézrátételes imádságra kerül sor.

Záró gondolatok: Köszönjük, hogy együtt lehettünk, hogy veletek lehettünk, hogy az Úr jelenlétében lehettünk. Nagyon hálásak vagyunk a mai napért. Különleges volt a mai nap az Ő érintésében és visszavárunk benneteket a jövő héten. Addig is áldottak legyetek Jézus nevében. Ámen! Hallelúja, dicsőség Istennek.

 

A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL