2013.05.31. 

SOHA, SOHA NE SAJNÁLD MAGADAT!

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2013. május 26.

 

Dicsőség Atyám mennyen és földön az elvégzett munkáért! Ámen. Minden dicsőség az Úr Jézus Krisztusé és a Mennyei Atyáé. Hallelújákat zengünk!

Nagy megtiszteltetés érte a Budapesti anyagyülekezetet, hogy az orosházi gyülekezetnek az egyik fele ellátogatott hozzánk, egy ötvenfős busszal jöttek, a gyülekezet másik fele nem fért fel erre a buszra, ők legközelebb jönnek. Szőke Antal és Mária pásztorházaspárral együtt köszöntjük ezt a nagy sereget, növekedjetek, erősödjetek, épüljetek, gyümölcsöt teremjetek az Úrban. Megköszönjük az életeteket. Minden dicsőség az Úré legyen, az ellenség minden ereje megtört felettetek Jézus nevében. Ámen. Hallelúja! Dicsőség legyen Istennek.    

Mindaz, amit az Úr készített ma nektek, azt a szívetekben megkapjátok és hazaviszitek. Köszönjük Istennek. Összevont imakonferencia lesz június 1-én, 11 órakor kezdjük.

Nagyon sűrű az evangelizációk sora a közeljövőben. Ezek mind utcai szervezésűek, inter­neten részletesen megtalálható az alkalmak helye és időpontja. A tanításokat, dicséreteket is le tudjátok tölteni az internetről, hozzáférhettek ingyen.

Az Úr Szelleme elkezdte a munkát, el is végzi. Erős kenet van a szívben is. Őreá kell bízni magunkat, köszönjük Istennek.

Egyik-másik tanításomat olyan sokan hallgatják, több mint 10 ezer letöltésünk van alkal­manként. A mai megint ilyen lesz, amit nagyon sokan fognak meghallgatni. Ma az Úr megnyitja a szemeinket a megértésre, hogy a tanítás mennyire fontos.

A tanítás címe így hangzik: Soha, soha, de soha ne sajnáld magadat. Hallelúja. Lukács Evangéliumban kezdjük az igeolvasást.

Lukács 9,1.

1. Minekutána pedig összehívta Jézus az Ő tizenkét tanítványát, adott nékik erőt és hatalmat minden ördögök ellen, és betegségek gyógyítására.

Amit nagyon szeretek ebben a versben, hogy megemlíti az Írás az erőt és a hatalmat is. Mert kaptunk erőt és kaptunk hatalmat az ördög (ördögből csak egy van) és minden démona ellen, így lenne pontosabb ez a vers.

Ez jelenti azt is, hogy a betegségek gyógyítására is megkapták a hatalmat és az erőt, hiszen itt írja az Írás. Minden betegség gyógyítására. A minden – ha megnézed az értelmező szótárban –, azt jelenti, hogy minden, nincs kivétel. Hallelúja. A 10. fejezetben további 70 tanítványt rendelt ki az Úr.

Lukács 10,1. 17.

1. Ezek után pedig rendelt az Úr másokat is, hetvenet, és elküldte azokat kettőnként az Ő orcája előtt minden városba és helyre, ahová Ő menendő vala.

Ezeket a tanítványokat szintén a célból küldte ki az Úr, hogy gyógyítsák a betegeket. Ha jól számolom, akkor a 12 után kiküldte a 70-et, plusz még az Úr is a seregek élén, akkor ez már 83 küldöttje az Úrnak.

Erőt és hatalmat gyakoroltak. Pünkösd napján, ez még szélesebb körökben kiterjedt ez a hatalomgyakorlás, és azóta is terjed ez az Evangélium. Nézzük, milyen hírrel tértek vissza a tanítványok.

17. Visszatért pedig a hetven tanítvány örömmel, mondván: Uram, még az ördögök is engednek nékünk a Te neved által!

A 70 tanítvány nagy örömmel tért vissza: ezek az ördögök és démonok engedelmeskednek nekünk – mondták a tanítványok – a Te neved hallatán. Figyeljük csak meg, hogy nem megrettenve és félelemben tértek vissza.

Oly sok téves gondolkodás és tanítás van manapság kint a démonokról és az ördögökről, és azok félelmet plántálnak az emberek szívébe. Vagy azért, mert téves, pontatlan tanítást kaptak e témakörben, vagy pedig egyáltalán nem kaptak tanítást ezekről. Az egyik hölgy Ausztráliában a gyülekezetemben például, azt sem hitte, hogy az ördög egyáltalán létezik.

Ez tudatlanság, és sajnálatos látni ezt kint a világban. Egyáltalán nem hisznek a szellemi birodalom létezésében. Nem hiszik, hogy léteznek az angyalok, nem hisznek a démonok létezésében. A szellemi birodalomra csak nevetnek: ugyan már, az nem létezik és gúnyolódnak.

Zsoltárok 1,1.

1. Áldott ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székébe nem ül;

Figyeljétek meg, hogy egy székről beszél, ami tulajdonképpen egy trónt jelent, egy hatalmi helyet jelent. A csúfolódóknak, a gúnyolódóknak, a sértőn beszélőknek a trónszékét jelöli az Ige. De mi áldottak vagyunk, hogyha nem ülünk bele a csúfolódók székébe, és nem hallgatjuk meg azokat a beszédeket, amikor mást csúfolnak, gúnyolnak, és másokról gonoszul beszélnek.

Ahhoz, hogy az ember azt állítsa, hogy nem hisz a szellemi birodalomban, gyakorlatilag az egész Bibliát ki kell, hogy dobja, mert a Mózes 1-től a Jelenések utolsó fejezetéig [az egész Szentírásban] olvashatjuk ezt.

A Biblia tanítja, hogy Isten Szellem. Az angyalok szellemi lények, az ördög maga a szellemi birodalom tagja és a démonok is. Jézus is foglalkozott ezekkel, de a hatalom helyéről elbánt ezekkel a démoni erőkkel. A hívő seregek pedig ennek ellenére mégis inkább a félelem oldaláról közelítik meg.

Dicsőség Istennek azért, hogy a Biblia adatott nekünk, és ebből megtanulhatjuk, hogy mi a helyes és mi a téves viszonyulás e témakörben. Ha hallasz ebben a témakörben a démonokról tanításokat, bármit, és az félelmet indukál benned, akkor az a tanítás téves. Mert Isten ugyanis nem a félelem szellemét adta nekünk.

A mozifilmek is tehetnek arról, hogy az emberek nagy általánosságban félnek ezektől a démonikus figuráktól, mert a mozifilmekben úgy tüntetik fel őket, mintha valami hatalmas, szörnyűséges erővel bíró lények lennének, és az ember hozzájuk képest eltörpül.

Ezek hazugságok így. Ezekben a filmekben ezek szemenszedett hazugságok. Tudjuk, hogy ki segíti megírni ezeket a forgatókönyveket így, maga az ördög van mögötte.

Nincs arra ugyanis lehetősége az ördögnek – aki megfosztatott minden hatalmától, elvették a fegyverzetét, kinullázták az erejét –, hogy egy hívő ettől a senkiházitól féljen. Mert semmivé tétetett az ereje. A görög így írja, hogy [az ördög] semmivé tétetett! (Kol. 2,15)

A hívő, aki ismeri ezt a hatalmát, egy olyan mozifilmet biztos nem fog elfogadni és megnézni, és rajongásig szeretni, amiben a démonokat ilyen hatalommal és erővel tüntetik fel, hogy nekünk remegnünk kellene tőlük. A világ vevő erre, hogyha valami olyat nézhet meg, ami minél jobban összerázza a csontjait, s remeghet a félelemtől. Ezek csak mozifilmen léteznek.

Lukács 10,17.

17. Visszatért pedig a hetven tanítvány örömmel, mondván: Uram, még az ördögök is engednek nékünk a Te neved által!

Úgy olvassuk, hogy félelemmel, és elcsüggedve, és elkeseredéssel tértek volna vissza a tanítványok? Nem! Örömmel tértek vissza! Ezek a kiküldöttek, a tanítványok, a démonokkal szemben kellett, hogy megálljanak. Ez a valóság. Minden más jelentés az a megtévesztés.

Azt mondták az Úrnak, hogy a démonok úgy cselekednek, ahogy mi mondjuk nekik. Ez a mi számunkra, a mai napon még inkább így van. A 12 tanítvány is és a 70 tanítvány is így tért vissza. Azt jelentették, hogy a démonok alávetettségben vannak a Te nevedre.

Ha elnémítjuk őket, ha elparancsoljuk őket [a név által], azt kell tenniük, amit mondunk nekik! Nincs más választási lehetőségük. Ezzel az örömmel, ezzel az izgalommal tértek vissza a tanít­ványok. Abban örvendeztek, hogy pontosan úgy Uram, mintha Te szólnál nekik és parancsolnál nekik, ugyanúgy, ha mi tesszük, nekünk is engedelmeskednek. Telve voltak ettől az örömtől.

Ha azok a gondolatok, amelyekkel te vélekedsz az ördögről, ha azok félelmet keltenek benned, és zavart indukálnak, akkor a te elképzelésed téves erről a birodalomról. Téves a hited. Mert Isten Igéjével nem egyező filmet nézhettél, és onnan vehetsz esetleg valamit, ami nem úgy van.

Vagy egy téves igemagyarázatból vettél valamit, ami félelmet szított benned, és a szívedbe félelmet ültetett, még prédikátoroknál is. Téves prédikációk is hozhatják ezt a félelmet. De az igazság az, hogy az ördög már nem azon a helyen van, ahol régen állt.

Mert az Írások elmagyarázzák, hogy Jézus teljesen megfosztotta az ellenséget, meg­üresítette a hatalmától. Kiüresítette, kinullázta, nem egyenértékű továbbá az Istennel. Teremtett lény, aki elbukott és legyőzetett.

Mi nemcsak hogy teremtett lények vagyunk, hanem Isten fiaivá emeltettünk fel. Nézzük meg, hogy a Gyülekezetnek a Feje mit mond itt:

Lukács 10,18-19.

18. Ő pedig monda nékik: Látám a sátánt, mint a villámlást lehullani az égből.

19. Ímé, adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek.

Hatalmat ad! A mi fordításunkban helyesen szerepel ez. Vannak fordítások, ahol az erőt írják itt. De van vers, ahol mind a kettőt megemlítik, hatalmat és erőt kaptunk az ellenség minden ereje felett! Így semmi, semmilyen módon nem árthat nektek!

Egyszer egy pünkösdi hívő megkérdezte tőlem, hogy hogyan mered rátenni a kezed azokra a démonmegszállt emberekre? A téves tanítások hozták elő ezt a kérdést benne. Mert őt úgy tanították, hogyha a kezét ilyenekre teszi, akkor ő is démonmegszállott lehet.

Nekünk szabad így félnünk a démonoktól? Nem! Nekünk úgy kell örvendezni, mint ahogy a 70 tanítvány tette. Hatalmat kaptunk a Jézus nevében, és a Szent Szellem ereje által pedig erővel ruháztattunk fel erre!

Akik így beszélnek, azok vajon olvasták-e valaha az 1János 4,4-et, ahol világosan olvasod te is, hogy: legyőztétek azokat, mert nagyobb Ő, aki bennetek van, mint aki a világban van! Tehát Ő egy hit Isten, és így írja, hogy legyőztétek, már múlt időben. Mert a Szent Szellem ereje van bennem. Benned ugyanígy. Az ördög ezt tudja jól.

Garantálom, hogy elfut előled is, mert ő többet tud ezekről, hogy mennyire vesztes, mint te. Minél nagyobb rendfokozatban áll egy démon, annál jobban megérti a hatalmi rendet. Efézus 4,27 felszólít minket, hogy ne hagyjatok helyet az ördögnek, még egy talpalatnyit sem. Mi az, amit itt meg kell értünk?

Efézus 4,27. Amplified

27. Ne hagyjatok helyet az ördögnek, még egy talpalatnyit sem; ne adjatok neki semmi lehetőséget.

Rólad szól, te ne hagyj helyet! Ki az, akinek ezt meg kell cselekednie? Ki az alany? Azt mondja a Bővített fordítás, hogy ti ne hagyjatok helyet az ördögnek. Ne hagyjatok neki lehetőséget, még egy talpalatnyit sem!

Ha az ördög valami szörnyű, nagy erővel rendelkező szörnyeteg lenne, akkor az Úr, hogy mondhatná ezt nekünk, hogy álljatok ellent? Nekünk megvan a hatalmunk, és megvan az erővel való felruházásunk is erre, hogy leállítsuk az ördög munkáit!

A legutóbbi alkalmunk éppen Devecseren volt, legalább 20 ember számolt be arról, hogy az asztmatikus tünetektől ott helyben megszabadult. Ez az a hatalom, amit gyakoroltunk, és a Szent Szellem ereje, ami elvégezte.

Ezért ne adjatok helyet az ördögnek! – mondja. Egyáltalán semennyit! Ezt mondja az Úr neked, hogy ne adj helyet az ördögnek? Hogyan lehet helyet adni az ördögnek az életünkben, ha megvan a hatalmad erre, hogy dönthetsz ebben, hogy helyet adsz, vagy sem?

Ha nem lenne meg a hatalmad és az erőd hozzá, akkor az Úr nem hívná fel a figyelmedet, hogy semmiképpen ne adjál neki helyet, mert ellenállhatsz neki.

Jakab 4,7.

7. Vessétek hát alá magatokat az Istennek; álljatok ellen az ördögnek, és elfut (elme­nekül) előletek.      

Először az Ige első felét kell megcselekedni, hogy vessük alá magunkat Istennek. Neki szánjuk oda magunkat. Annak ellenére, hogy Ő mindenható, nem fog erővel fellépni, hogy az Ő akaratát mindenképpen cselekedd meg. Ki az, aki minket alávetésbe tesz Istennek?

Ezt nekünk, saját magunknak kell elvégezni. Ha magunkat valóban alávetjük Istennek, akkor mi fog történni? Hogyan teszem ezt? Először is Isten Fiát elfogadom az életem Urának, és Megváltójának.

Hogyha valóban Jézus az Ura az életemnek, akkor az Ő terveinek, és az Ő akaratának adom oda és szánom oda az életemet. És az Ő Igéjének engedem oda az életemet teljesen. Ez hoz minket egy olyan helyzetbe, hogy az Ige második felét is meg tudjuk cselekedni.

Ha magunkat odaadjuk erre a helyre Istennek, hogy alávetjük magunkat, akkor vagyunk készen arra, hogy az ördögnek ellen tudjunk állni. Ha az Istennek jog szerint járó helyet odaszánod az életedben, hogy Ő az Úr, és odaszántad magad, akkor kapod meg azt a jogszerű helyet, hogy te az ellenségnek ellen tudsz állni!

Ha viszont az ördögnek engedsz, az ő dolgainak és akaratának, akkor te szántad oda az életedet az ördög dolgainak. Ha te odaszántad magad az ördögnek, akkor kell, hogy az ördög engedelmeskedjen neked? Ugye érted? Itt a probléma sok kereszténynél. Ezt meg kell érteni.

Tehát ahelyett, hogy az ördögnek ne adnának helyet az életükbe, odaszánják magukat neki, és amikor szólnak az ördögnek, az visszaszól, és akkor ők elrohannak félelemben. Az ördög elijeszti őket, és a keresztény fut, menekül el. És nem is beszélnek majd többet az ördögről, mert annyira megijedtek és félnek.

Egy kereszténnyel beszélgettem Ausztráliában. Autóban utaztunk és az ördög szóba került. És azt mondta, hogy csitt! Csak halkabban, mert az ördög még meghallja. Ennyire tartott az ördögtől, ez így igaz. Nem akartam hinni a fülemnek, hogy ennyire fél az ördögtől.

Tehát, hogyha te ellenállsz az ördögnek, mit fog tenni az ördög? Elfut tőled. Ha teljességgel ellenállsz neki, akkor elszalad előled. Jakab levelében azt is olvassuk, hogy mikor az ördögök az Istenre gondolnak, akkor remegnek. Remegnek félelmükben, ijedtükben. Ki van tebenned? Tebenned a Szent Szellem van. Az ördög jól tudja ezt, és csak egy lehetősége van, hogy valóban elmenekül.

Látod-e, hogy mennyire elferdült a világ és a gyülekezeti Test is e tekintetben? Ha az emberek hallanak az ördögről, akkor ők kezdenek remegni. Itt az ideje, hogy kijöjjünk ebből a sötétségből, és felfedezzük végre, hogy kik is vagyunk valójában? Hogy mik vagyunk Krisztusban? És mi az, ami a birtokunkban áll?

Amikor felkelünk ebben a hitben, akkor ő nem tud mást tenni, csak remeg, félelmében elszalad, elmenekül. Ha ellenállok neki, akkor megfut előlem. Amikor itt bemondom, hogy hova megyek, már akkor meghallja az ördög, és remegve elfut. Mire odaérek, egy ördög sem marad ott. Ez az igazság. Néha az Úr áttervezi az útvonalat, hogy elkapjak közülük egyet-kettőt.

A lényeg, nem kell ahhoz, hogy lássál egy gonosz szellemet, nem kell, hogy beláss a szellemi birodalomban, hogy ellenállj nekik. Nem kell, hogy lásd azokat a gonosz dolgokat ahhoz, hogy tudd, hogy azok ott vannak. A Biblia így hivatkozik: a gonosz szellemek, a rossz szellemek. Tisztátalan szellemek, hazug szellemek – így is mondja. A megkötözöttség szelleme, a félelem szelleme.

Különböző szavakkal illeti a szellemeknek az egyik és másik területét azért, mert annak a szellemnek az a leírása, hatásköre és az a befolyása az életedre. Ezen a területen próbál az a gonosz szellem, az életedre befolyással, hatással lenni.

A szellemek valóságosak, legyenek a vagy a gonosz oldalról. Bár láthatatlanok, de azok számára, akik figyelmeznek a hatásaikra, azok életében befolyást tudnak gyakorolni. Pál ezt így írja, hogy kinek szánjátok oda magatokat? Mert láthatatlan hatást gyakorolnak az emberre.

Tehát próbáld azt megmagyarázni, hogy miként van az, hogy egy ember – Hitler –, hogyan tudott milliókra olyan hatással lenni, hogy ilyen gonosz dolgokat cselekedett meg? Úgy megvakította őket, hogy a leggonoszabb cselekedetekre, az emberek gyilkolására vetemedtek.

Ha józan ésszel mindenki végiggondolja, akkor arra a következtetésre jutna, hogy ez egy rossz cselekedet. Hogyan történhetett akkor mégis meg? Egy viszonylag egyszerű háttérrel rendelkező ember volt Hitler, aki nemzeteket esketett föl egy egyszerű üzenettel, azért, mert a háttérben állt egy szellemi ráhatás, egy szellemi befolyás, azokra a tömegekre.

Amikor ilyet látsz, akkor tudd meg, hogy az nem az embernek a saját ráhatása. Ha ez az embernek lenne a képessége, akkor minden ember esetében láthatnád, hogy ezek megtörténnek. Nem, nem így van. Mi az, ami a színfalak mögött működik?

Ez szellemek befolyásai, kihatásai ezek. Annak ellenére, hogy nem látod őket, végzik a munkájukat. Érzéseket, gondolatokat, javaslatokat, sugallatokat hoznak. Ezek igen valóságosak. Nem látható a fizikai birodalomban, csak kihatással vannak arra.

Másrészről Isten is Szellem. A Szent Szellem az igazság Szelleme, az élet Szelleme, és Ő is befolyással van az életedre! Hogy lehet az, hogy egy ember – Billy Graham –, aki egy hatalmas szolgálója az Úrnak, kimegy szolgálatra, és milliók jönnek el az ő összejövetelére, és térnek az Úrhoz? Ezrével és ezrével adják át az életüket az Úrnak, hallván ezt a prédikálást.

Lehet látni a tv képernyőn is, hogy stadionok telnek meg, tömegek jönnek az Úrhoz, és térnek az Úrhoz. Miért történik ez? Mi az, ami odavonzotta őket? Őket is egy bizonyos ráhatás érte, egy szellemi ráhatás volt, a oldalról.

Az én ausztráliai időszakomról elmondhatom, hogy az összes híres-neves prédikátor Billy Graham alkalmain született újjá. Óriási ráhatással működött a szolgálata. Pontosan ehhez hasonlóan a gonosz szellemi erőknek is megvannak a ráhatásaik, a befolyásaik, mint ahogy a jó erőknek is.

Az tőlünk függ, hogy mi az [a szellem], aminek odaszánjuk magunkat. És attól függően, hogy melyik szellemi erőnek adod oda, szánod oda magad, annak a befolyása alá kerülsz, és azokat a jellemvonásokat kezded felölteni magadra.

Ha az illető egy tisztátalan szellemnek adja át magát, mi történik előbb-utóbb? Exhibi­cionista [magamutogató] lesz. Ha az illető egy hazug szellemnek engedi át magát, s elkezd hazudozni majd. Ha a megtévesztés szellemének a befolyása alá engedi magát…

Mi a helyzet, hogyha a csúfolódók székének befolyása alá engedi magát az ember? Erről kaptam most legutóbb egy megértést. Soha nem láttam még ilyen mértékű kirohanást: keresztények-keresztények ellen, hogy minket hogy gúnyolnak és csúfolnak más keresztények. Ez egy démon.

Akárhol nézem, az Egyesült Államokban, vagy Ausztráliában jártam, a keresztények egységben jártak és összefogott, szervezett formában együttműködtek. Nem úgy, hogy kizárták a másikat, mintha valami gonosztevő lenne. Beültek a csúfolódók székébe. Gúnyolódnak és gonoszt beszélnek a másikról. Lehet látni, hogy ki áll mögötte.

Jézus tanította, hogy két istent szolgálhattok. Az egyik az igaz Isten, a másik a mammon [vagyon]. És látható, hogy mennyire a mammonnak szánják oda magukat, akik a korrupcióban süllyednek el. Te is ugyanígy választhatsz, hogy az Úr Jézus Krisztus működési rendszerében akarod élni az életedet, vagy pedig a pénz e világi rendszerében?

Jézus azt állapította meg, hogy a világ rendszerében sokkal jobban és ügyesebben jutnak előbbre, mint az Úr gyermekei Isten országában. Elszaladnak pénzekkel, nem fizetik meg az igazságosan járó összegeket, amiben megállapodtak.

Ennek mögötte pontosan egy démon áll. A vállalkozásokban hallani ezt manapság, hogy eltűnnek a pénzek. Az illető elszaladt a pénzzel, és nem is láttad, se őt, se a pénzt többet. Nem úgy volt a megállapodás.

A 74-es Zsoltárnak a 20-as Igéje mondja, hogy a földnek sötét helyei erőszakkal teljes lakhelyekké lettek, mert gonosz befolyások alá kerültek. Ezért küld minket az Úr ezekre a helyekre el, hogy világosság kerüljön oda. Ezért evangelizálunk és keressük oda a pásztorainkat, hogy a sötétség erejét kizárjuk onnan. Nem azért, hogy mi is becsatlakozzunk az ő gonosz dolgaik közé.

Te félsz-e az ördögtől? Mi nem félünk az ördögtől, sőt, az ő munkáit elrontjuk. Ezért nagyon fontos a mai napon, hogy megvizsgáld az életed, hogy minek szánod oda magad. Néhányan közülünk olyan dolgoknak szánják oda az életüket, aminek ellen kellene állniuk. Azoknak, amiknek pedig ellenállnak, azoknak kellett volna odaszánni magukat.

Amikor a betegségnek engednek, a szegénységnek engednek, és közben azt harsogják [tévesen], hogy az Isten akarata, hogy így legyen. De nézd meg, hogy hogyan ellenállnak annak, hogy nyelveken imádkozzanak, hogy állnak ellen a gyarapodásnak, amit az Ige tanít. Vagyis vallásosság van bennük, és a világ plántálta vallásosság, téves vallásosság.

Az Úr figyelmeztetett minket, hogy az utolsó időkben lesznek ilyen megtévesztő szellemek. Még prédikátorok is az ördög tanait fogják hirdetni, olyan dolgokat prédikálnak, ami az ellenség befolyása alatt született a szívükbe. Honnan lehet megmondani? Onnan, hogy a hallgatóságot félelembe helyezik.

Kirabol a hitedből, az örömödből és a békességedből, miközben hallgatod. Sok gyülekezeti tagnál látod, hogy milyenné vállnak, miközben őket hallgatják. Mondtam magamban, hogy nem létezik, hogy ilyen legyen egy hívő, tele ítélkezéssel a másik iránt.  

Megkeserednek. Nincs öröm az életükben, és ráadásul úgy gondolják, hogy nekik van igazuk. Azt sem fedezik fel az emberek, hogy az ördög maga is idézi az Írásokat. De egy rossz szellem áll mögötte, és annak a szellemnek te ne szánd oda az életedet.

Mert hogyha engedsz annak a szellemnek, akkor annak a szellemnek a tulajdonságaiból, jellemvonásaiból fogsz részesedni. Ma biztos nem gondoltátok, hogy erről hallotok tanítást.

Lukács 11,14.

14. És ördögöt űz vala ki, mely néma volt. És lőn, amikor kiment az ördög, meg­szólalt a néma, és csodálkozott a sokaság.

Vagyis egy néma volt. Mi volt néma? A démon volt néma. Miután ez a néma szellem kiment belőle, az illető elkezdett beszélni. Itt van egy szellem, aki néma, és azt eredményezte, hogy az illető is néma lett.

Biztos vagyok abban, hogyha az orvos megvizsgálta volna, akkor megmondta volna, hogy ez és ez a fizikai probléma okozza az illetőnél a némaságot, de e mögött látjátok, hogy szellemi erőknek a befolyásai álltak. Amikor a szellemi erő elmozdíttatott onnan, az illető normálisan kezdett működni. Amikor a hatás elmozdult, szabaddá lett az illető.

Tisztán olvassuk, hogy Jézus a szavával űzte ki a szellemeket. Megparancsolta, hogy eltávozzanak, és abban a pillanatban az illető szabaddá lett. A gadarai őrült például, aki magát hasogatta, tele volt ördöggel.

Pontosabban, egy démon uralta, aki beengedte a másik 2000-et, aki alatta volt rangban. De Jézus csak ahhoz az egyhez szólt. Azután, mind a kétezer visszaszólt, de most nem erről akarok tanítani, most más a téma. Sokkal fontosabb ennél.

Isten gyermekének megvan a hatalma és az ereje, hogy ezeknek a gonosz befolyásoknak ellenálljon. És a démonnak el kell szaladni. De hogyha a személy odaszánja magát azoknak az érzéseknek és gondolatoknak, amit az [a gonosz] erő diktál, akkor kezdi el magát meg­sebesíteni, hasogatni és így tovább.

Ezek a ráhatások ugyan láthatatlanok, de valóságosak: gondolatok, érzések, sugallatok. Lehet, hogy nem az első nap kezdi magát vágni, de el kezd gondolkodni rajta, és egyre rosszabbul érzi magát. És a gondolat egyre inkább eluralja, és már csak ezen tud gondolkodni, míg a végén tényleg megcselekszi azt. Nagyon furcsa dolgok történnek, de mégis valóságosak.

A szellemi birodalomban ez a háttere és az igazsága minden egyes történésnek. Előbb gon­dolkodik rajta. Majd egyre erősebben sugallja ez az erő, és a végén ellopja azt a pénzt. Gon­dol­kodik rajta, gondolkodik rajta és a végén svindlerkedik. Hazugságokat és hazugságokat beszél.

Ez a ráhatás csak egyre jobban és erősebben éri az illetőt, csak jön és jön hozzá. Keresz­tények fel sem fedezik ilyenkor, hogy szellemi befolyások alá kerültek. Azt mondják, hogy ez csak az én természetem. Így születtem, mondják. Nem tehetek róla, így születtem, mondják. Nem így születtél, hanem szellemi erők jöttek, szellemi lényektől ráhatások jöttek az életedre.

Ilyenkor kell erőteljesen dobbantani és azt mondani: „Nem, én ennek nem adom oda magam, nem szánom oda magam, ezeken nem fogok többé gondolkodni, a Jézus nevében! Ördög, némulj meg, és nem fogom ezt megcselekedni, nem fogom magamat megsebezni, sem ma, és semmilyen más napon nem teszem! Nem fogok sem ma pénzt lopni, sem egyetlen napon nem fogok. Nem fogok sem ma hazudozni, sem holnap, egyetlen napon sem. A Jézus nevében távozz innen!”

Ehhez nem kell, hogy lásd azt az ördögöt, vagy azt a démont. Nem kell látnod ahhoz azt a szellemet, hogy tudd, hogy az a befolyás az ördögtől van. Az a szellem hozhat depressziót, hozhat pusztulással kapcsolatos dolgokat az életedre, megtévesztést. A szabadságod érzetét veszted el, lopni, ölni, csalni tanít.

Nem kell várnod, hogy láss valamit, hanem azonnal tudod az első pillanatban, hogy ez az ellenségtől lehet csak. Nem kell várakoznod, hogy majdcsak jön az a jó befolyás is valahonnan, és jön az a békesség majd, meg jön az a szeretet majd, meg jön az az öröm, egy napon csak meglátogat az életemben. Hanem adj helyet az Úrnak magadtól, s akkor az erő felébred benned!

Lukács 11,15. 17-20.

15. Némelyek pedig azok közül mondának: A Belzebub által, az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket.

A keresztény csúfolóknak és a gúnyolódóknak mondom, hogyha így beszéltek az Úr munkáiról, akkor a Szent Szellem káromlását követtétek el. Itt az országban is lehetett hallani, amikor valaki meggyógyult, hogy az ördög gyógyította meg, sugdosták egymás fülébe. És ilyenkor bizony nem mást tett az illető, mint a Szent Szellem munkáit káromolta, és az a bűn nem bocsáttatik meg.

17. Ő pedig tudván azoknak gondolatát, monda nékik: Minden ország, amely magával meghasonlik, elpusztul; és ház a házzal, ha meghasonlik, leomlik.

18. És a sátán is, ha magával meghasonlik, mi módon állhat meg az ő országa? Mert azt mondjátok, hogy én a Belzebub által űzöm ki az ördögöket.

19. És ha én a Belzebub által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által űzik ki? Annak okáért ők maguk lesznek a ti bíráitok.

20. Ha pedig Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten királysága. Hallelúja.

Azt mondja itt Jézus, hogy az ördög nem fogja magát kidobni a házból. Ezeket én cselekszem, Isten ujjával. Nem az Isten karjával és nem a kezével. Isten a karját akkor nyúj­totta ki, mikor a Jézust feltámasztotta a halálból.

Mindannyian – az összes generáció, előttünk és utánunk –, aki hisz Őbenne, feltámadt Ővele bűn nélkül. Ez a cselekedet, Isten erejének a mindenekfelett való óriási meg­nyil-vánulása volt.

Az Ószövetségben olvassuk: Istennek a keze pedig a próféták felett volt, mikor szóltak a nemzetek fölött. De itt az Isten ujja szerepel, mint amikor az egy ujjunkat csak egy kicsit felemeljük. Így űzte ki a démonokat. Nincs kétség, ha ezt látod – mondja Jézus –, hogy az Isten országa elközelgett hozzád.

Igen, figyelnünk kell ezeket a befolyásokat, és meg kell tudnunk állapítani a különbséget. Az ellenségnek ellenállni, Istennek pedig nem ellenállni, hanem megadni magunkat. Ha én ellenállok az ellenségnek, és te ugyanúgy, akkor ő elszalad, megfutamodik. Egyik kedvenc történetem:

Lukács 13,11-16.

11. És ímé, volt ott egy asszony, akiben betegségnek szelleme volt tizennyolc eszten­dőtől fogva; és meg volt görbülve, és nem tudott teljesen felegyenesedni.

Egy gyengeséget hozott ez a szellem. Hogyha odaszánja az ember magát egy ilyen szellemnek, mi lesz a következménye? Gyenge lesz. Ezért volt így meghajolva. A néma szellemnél az illető néma lesz, nem tud beszélni. Tisztátalan szellemnél, tisztátalan cselekedetek lesznek, egy hazug szellemnél hazudozni kezd az illető.

Bármi is legyen az a szellem, annak a jellemvonásait, tulajdonságait kezdi az illető magán hordozni. Ha elmész az orvoshoz, biztos, hogy az orvos megállapítja a fizikai tüneteket. Ad egy nevet annak a betegségnek, mert ő csak azt látja. És elkezdi kezelni is talán, de a mögötte álló szellemi okokat nem látja.

12. És mikor azt látta Jézus, előszólítá, és monda néki: Asszony, feloldattál a te betegségekből!

Abból a gyengeségből.

13. És reáveté kezeit; és azonnal felegyenesedett, és dicsőítette az Istent.

Megdorgálta a szellemet, kezét tette rá, és az asszony azonnal felegyenesedett 18 évi nyo­mo­rúságából. És elkezdte Istent dicsőíteni. Előtte nem dicsőítette Istent ezért a nyomorúságért. Miután meggyógyult, akkor dicsőítette Istent. Megnézzük a következő versben, hogy mi történt, min keseredtek el a zsidók?

14. Felelvén pedig a zsinagógafő, harangudva, hogy szombatnapon gyógyított Jézus, mondta a sokaságnak: Hat nap van, amelyen munkálkodni kell; azokon jöjjetek azért és gyógyíttassátok magatokat, és ne szombatnapon.

Egyszer jártunk egy helyen, ahol gyógyító alkalmat tartottunk, és egy vallásoskodó szellemmel megszállott hívő odajött, és elkezdett sírni, hogy hogyan merünk a templom előtt így viselkedni?

A másik oldalon a polgármesteri hivatal volt, a polgármester engedélyt adott. Hogy sérthetjük meg az ő templomát? Jézus hogyan merte meggyógyítani az ő temploma előtt a betegeket? A vakot meggyógyította a templom előtt. Hogyan merte ezt Jézus?

Neked van egy ördögöd, az a baj, és a csúfolódó székébe ültél, és neked van egy beteg­séged az agyadban, mert esztelenül beszélsz. A vallásosság tette ezt veled, és a Szent Szellem erejét megtagadni!

Arról nem is beszélve, hogy mi mindannyian a Szent Szellem templomai vagyunk, romol­hatatlan magtól megszületve, és Isten Szellemét hordozzuk magunkban. A hagyományaitok által elvesztettétek Isten Igéjének erejét. Ördögöt is tudsz így magadnak szerezni könnyen.

15. Felele azért néki az Úr, és monda: Képmutató, szombatnapon nem oldja-é el mindenitek az ő ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem viszi-é itatni?

16. Hát ezt, az Ábrahám leányát, kit a sátán megkötözött, ímé, tizennyolc esztendeje, nem kellett-é feloldani e kötélből szombatnapon?

A sátán kötözte meg, látod? Ki kötötte meg? Mit mondott Jézus? Ha az orvoshoz elment volna, az orvos biztosan mondott volna egy fizikális terápiát rá. De a gyökerét, amit Jézus mondott, nem kellett-e feloldani? Amikor angolul imádkozom, a legtöbbször ezt teszem: eloldattok attól a betegségtől, a kötelékétől. Ugye azt írja az Ige:

Apostolok cselekedetei 10,38.

38. A názáreti Jézust, mint kené fel Őt az Isten Szent Szellemmel és erővel, aki széj­jeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak; mert az Isten volt Ővele.

Azokat, akiket Jézus meggyógyított, mind a sátán elnyomása alól vette ki. Nektek ellen kell állni ezeknek a hatásoknak, az ellenség hatásainak. Ne engedjél a kábítószernek, amikor az ördög ezzel csábít. Ne engedj az ördögnek, amikor tisztátalan szellemek gondolataival csábít.

Nézd meg, hogy a világban milyen széles a skála, a homoszexualitástól kezdve, bármibe bele lehet kóstolgatni. Milyen jó házasságok köttetnek ezekből? Ádámot és Jánost teremtette Isten az elején? Nem igazán. Viszont a János 13. fejezetéből olvasunk.

Egy híres prédikátort, aki 25 évig prédikált Ausztráliában, levették a műsorát a tv háló-zat­ról csak azért, amit ő is elmondta ezt, amit most én elmondtam. A világ nem tudta elviselni ezt az igazságot, hogy ezt hirdette.

János 13,1-2.

1. A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az Ő órája, hogy átmenjen e világ­ból az Atyához, mivelhogy szerette az övéit e világon, szeretetében elszánta magát a végsőkre.

2. És vacsora közben, amikor az ördög belesugallta már az Iskarióti Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja el őt,

Nézzétek, sugallatra tette Júdás ezt? Kinek a sugallatára? A sátán maga gyakorolta ezt a befolyást. Hogyan történt mindez? Júdás törvényszegést követett el. Azt mondja rá Jézus, hogy jobb lett volna, ha meg sem születik.

Nem volt Istentől rákényszerítve arra, hogy ezt tegye. Soha senkit nem kényszerített Isten még arra, hogy a gonosznak szánja oda magát, a mi döntésünk kell hozzá, hogy azokat megtegyük. 30 ezüstpénzért szánta rá magát Júdás erre a tettre, és később, ahogy megbánta, felakasztotta magát.

Hogyan történhetett ilyen? Jézus maga választotta, a 12 közül az egyik volt. Az Úr meg­bízott benne, az Úr a barátjaként tisztelte, és azt nem lehet mondani, hogy nem jó behatások érték, hiszen a legjobb üzeneteket hallhatta. A legnagyobb csodákat láthatta. Mindennek a sok áldásnak a közepén, elkezd pénzéhessé válni. Pénz után vágyik.

Elmegy az ellenség táborában, és megkérdezi, hogy mennyit adtok nekem, ha elárulom Őt? Vagyis Júdás ment el tárgyalni velük. Valami azonban vissza és visszajött, és a fülébe súgott, hogy nem tartanak téged itt oly sokra. Nézd meg, mennyi munkát végeztél itt, és nem kapsz elég fizetést érte. Gondolnod kell a jövődre is.

Neked, és a családodnak is kell majd egy hely, ahol laktok. És kell, ez is, meg az is még az élethez. És nem helyesen teszi, amit tesz, nem jól teszi. Az Úr nem tudja, hogy mit csinál? Miért nem áll föl Jézus, és teszi ezt, meg teszi azt? Ha valóban Ő az Isten Fia, akkor miért nem veszi a kezébe azt a bizonyos helyzetet?

És ezek a gondolatok kísértették folyton-folyvást. Míg végül az utolsó vacsoránál a sátán belement Júdásba. Akkor ment ki és árulta el az Urat. Egy maréknyi kis ezüstért elárulta az Urat. Vagyis lehetséges az, hogy a keresztények a téves gondolatoknak szánják oda magukat?

És ezekért, amiket most az előbb felsoroltam, emberek elmentek innen, mert ezeket a „nótákat” hajtogatták, és még hozzátettek másokat is. És lehetséges az, hogy a keresztények a rossz és téves hatásokra szánják oda magukat, a rossz befolyásoknak?

Egy kicsit tudok ma segíteni neked. Adok neked egy kis védelmet erre. Az egésznek egy gyökere van, az ördög, amin dolgozik rajtad. Soha, de soha, de soha, soha, és soha, soha, és soha, ne sajnáld magadat! Ez a gyökere. Ez az a hurok, amivel az ördög megfogja az életedet, és a nyakadra akasztja, és visz maga után már a többivel.

Engem itt nem értékelnek igazán. Az ajándék, amit adtam, semmibe veszik. Azt az ajándékot, amit adtam, nem tekintik. Itt nem adnak helyet nekem, hogy érvényesüljek. Ki mondta, hogy ezen a helyen nekünk tisztelettel kellene illetnünk téged? Ki vagy igazából?

Nem azt írja az Írás, hogy mindent, amit teszünk, úgy tegyünk, mintha az Úrnak tennénk? De nem is fizetnek meg itt igazán engem! – hajtogatják.  Ki az, aki mondta neked, hogy itt kell neked fizetést is adni? Az Úr a te forrásod, nem azt mondja a Biblia? Az alázatban gyakorold magad e helyett: a hústest, az elme beállítások, hogy hogyan kell gondolkodni.

Észre sem vesznek itt téged – mondja az ördög, folytatja a nótáját. Mit mondasz erre? Ördög, némulj el! Nem kell, hogy engem itt észrevegyenek, te némulj el.

Tehát az az ajtó, amivel betessékeled az ellenséget, és a hatásainak odaszánod magad, ahol kezdi az egészet, az az önsajnálat! Soha, soha, de soha ne sajnálgasd magadat! Ugyanis van egy otthonod a mennyben, az Úr azt már elkészítette. Itt senki nem marad sokáig, nem? Ami itt van lent, azt ne sajnálgasd, örökkévaló otthonunk van odafent!

Mi lett volna, ha Júdás ellenáll az ördögnek? Az ördög elszaladt volna előle is! Ugye? El kellett volna szaladnia. Valami jóval szeretném azért befejezni ma. Az a győzedelem, ami legyőzte a világot, az a mi hitünk – írja a 1János 5,4. Vagyis győzedelemben élünk. Istennek meg vannak a célja az életeddel, mindannyiunk számára. Az Ige mondja a bölcsességet:

Prédikátor 3,1.

1. Mindennek rendjelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak.

Tudod-e, hogy mi az erőnek a biblikus definíciója? Az erő arra való, hogy a sátáni befolyásoknak, hatásoknak ellen tudjunk állni! Akik ezt nem teszik, azok gyengék a hitben. Gyengék, gyengék és gyengék.

Róma 8,14. 19. 13.

14. Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai.

Nem a törvény, hanem Isten Szelleme. Mert ha a törvénynek engedelmeskedsz, akkor az önigazságoddal tudsz csak dicsekedni. Akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai. A hűosz szó áll itt, a felnőtt korba jutottak.

19. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.

13. Mert ha test szerint éltek, meghaltok, de ha a test cselekedeteit a Szellem által meg­öldöklitek, éltek.

A test és a lélek dolgai, az elme gondolatai korlátozzák a szellem szabadságát. Ezért kell megújítani az elménket Isten Igéjével. Ezért mind a hagyományoktól, mind a meg nem újított elme betokosodott kereteitől meg kell szabadulni ahhoz, hogy a szellem szabadságában tudjunk szárnyalni.

Az Úr hozott elő most valamit. Amikor törvény, a levitai papság alatt a hívőknek áldozatot bemutatnia, mi volt az, amit a pap megvizsgált? A törvény alatt nézzük most. Amikor a bűnért való bárányt vitte az áldozó? Azt vizsgálta meg, hogy jól vallottad-e meg a bűneidet, vagy mit tettél rosszul?

Nem ezeket nézte a pap. Akkor honnan jön ez az ostobaság most elő? A bárányt vizsgálta meg a pap. Szemügyre vette az áldozati bárányt. Hogy a bűnök elfedeztessenek egy évre, a báránynak kellett tökéletesnek lenni. Nem azt vizsgálta meg a pap, aki hozta a bárányt, hanem az áldozatot, hogy az fedhetetlen volt-e.

A mi áldozati Bárányunk az fedhetetlen volt? Egyszer és mindenkorra áldozat volt, többet nem kellett áldozni. Mert egyszer és mindenkorra tisztultál meg az áldozati Bárány vére által. Ha az ördög jön, és kérdezget erről-arról, akkor annyit kell mondanunk, hogy vizsgáld meg az áldozati Bárányt. Ugye?

Hogy mennyire elferdült lett minden a kereszténységben, amit tanítanak nekünk. Mi szabadok vagyunk az elkövetett bűneinktől! Egyszer és mindenkorra megtisztultunk a múlt, a jelen és a jövő bűneitől! Ez egy örök igazság, egy hatalmas igazság.

Az igazság az, hogy mindezeknek a behatásoknak ellen tudunk állni a hitünk által, és győzedelmes életet vagyunk képesek élni, itt a földön. Ez egy folyamat persze, mert közben az elménknek meg kell újulni, másképp kell gondolkodnunk, mint eddig.

Sokaknak segítségére volt ma, hogy megértettük azt, hogyha keresgéljük a démonokat, meg a kétszarvú kis gonoszt, hogy hol és merre van, ez a szellemi birodalomban hatásokat gyakorol. A világon bármerre járhatok, tisztán látható, hogy hatást gyakorol egész országokra, településekre, vidékek felett egyes kihatásait lehet látni.

Ennek ellen lehet állni, a Jézus nevében, és el kell menniük a Jézus nevében! Nekünk hüoszként, Isten fiaiként kell, hogy ezt a hatalmat gyakoroljuk, ami nekünk adatott. Amerre csak járunk, a lábunk alá kell helyezni őket.

Valamit ki is kellene mondanunk:

Oly jól érzem magam, és boldog vagyok, teljes vagyok az örömmel, teljes vagyok a hittel, és győzedelmes vagyok, és gyarapodó vagyok. Minden, amire a kezem teszem, gyarapszik. És gazdag is vagyok, és egészséges is vagyok. Az Úrhoz tartozom. A Nagyobb lakik énbennem. Legyőztem az ellenséget, mert nagyobb Ő, aki bennem van, mint aki a világban van. Ördög, a lábam alá gyere, és ott is maradj a mai naptól, a Jézus nevében. Ámen. Hallelúja!

„Ráadás” részletek a gyógyító sorok után:

Áldott legyen az Úr Jézus szent neve! Az Úr Jézus kegyelme általi gyógyulásának meg­vallásáról tesz bizonyságot egy 70 éves hölgy, akinek az eltört kulcscsontja gyógyult meg, most itt, a gyógyító sorban. Dicsőség az Úrnak!

Elmondjuk az üdvösség imánkat, ami a hitünk megvallása. A Biblia tanítja, hogy a hitünket, nemcsak a szívünkben kell hordozni, hanem a szánkkal megvallást kell tenni a Róma levél alapján. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz. Ezért az üdvösségért jött Jézus, hogy nekünk átadhassa. Átvenni pedig úgy lehet, ha elmondjuk a hitünkről ezt az igen rövid, de nagyon fontos imát.

Így szól az imánk: Hiszem, hogy Jézus, Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Kérlek Jézus, legyél az én Uram, Megváltóm, Gyógyítóm. Jézus Te vagy az én Uram, Jézus Te vagy az én Megváltóm, Jézus, Te vagy az én Gyógyítóm. És én meg vagyok váltva. Örök életem van Krisztusban, Mert újjászülettem Krisztusban. Az Ő szent vére megtisztított, minden bűntől. Örökkön-örökké. Ámen.

Nagyon-nagy az öröm a Királyságban, hogy ti most megszülettetek az Ő Szellemétől. Jézus Krisztusnak a tanításán az utóbbi időben nagyon sokat elmélkedem, amikor azt mondta, hogy Én őbennük, és ők Énbennem.

Ez ránk vonatkozik, amikor ezt imádkozta a főpapi imájában. És ez azt jelenti, hogy ti most az Úr Jézus Krisztusba kerültetek, és elmondhatjátok, hogy a szárnyai alatt teljes oltalom és védelem van, és az Ő szent vére van felettetek. Minden gonosztól megoltalmaz benneteket, és hogy Őbenne nincs betegség.

Nagyon sok előnyt nyerünk azáltal, hogy mi Őbenne vagyunk. Igen ám, csak úgy is mondja, hogy Ő pedig mibennünk van. Ez pedig akkor következik be, ha befogadod a Szent Szellemét. Ha Ő pedig benned lakozást vesz, akkor lesz igaz, hogy Ő tebenned gyógyítja a betegeket. A kezedet a betegekre teszed, meg fognak gyógyulni.

Ő tebenned fogja hozni a vigasztalást neked. Ő tebenned hozza a megvilágosodást, a megértéseket, az erőt, amire szükséged van minden nap. Ez egy közös kapocs, te Őbenne, Ő pedig tebenned. Olyan kettős dolog, ami soha többé nem szakad el. Semmi nem tudja elszakasztani. Az Ő Szellemétől soha semmi többé el nem választ minket. Soha, semmi.

Nem kell attól tartani, hogy létezne olyan ördög – ma hallottátok a szellemi birodalom tanítását – ami képes lenne arra, hogy titeket elválasztana Őtőle. Nincs ilyen többé. Örökre az Övéi lettetek, az örök szerelme elpecsételt, és az Ő szerelme zászlóként lobog felettetek, és az ellenség nem tud áthatolni rajta. El vagytok rejtve.

Ez egy birodalom, ahol az ellenség nem talál benneteket, hacsak nem adtok helyet neki. Ezt az utat kell megtanulni, hogy ne adjunk helyet az ellenségnek, sem betegségek, sem fájdalmak, sem rossz gondolatok formájában, mert az Úr Jézusban teljes szabadságra hívattunk el. Ebben a szabadságban járni, ez dicsőíti meg Istent és nem a betegség.

Erre fogunk törekedni és az Úr nagy segítségünkre lesz. Be fogunk most teljesedni a Szent Szellemével, ami végtelen nagy segítséget fog nyújtani a mindennapokban. Ezt pedig Jézus mondta, hogy mennyivel inkább ád a mennyei Atya Szent Szellemet azoknak, akik kérik Tőle. Vagyis most meg fogjuk kérni a drága Szent Lelket, a Szent Szellemet, és be fogunk teljesedni.

Teljesség jön az életünkre. Ha az Ő Szellemével teljesek vagyunk, akkor abban a templomban már másnak nem marad hely: sem a betegségnek, sem a fájdalomnak, sem a gonosz gondolatoknak, sem a depressziónak, semmi másnak ott helye nem marad. Szépen ki fog szorulni az életünkből. Teljességgel elfelejthetjük. Ez az Ő dicsőségére van szintén.

Így szól az imánk: Drága Mennyei Atyám, az Úr Jézus szent nevében imádkozom, azt tanítod a Bibliában, ha kérem tőled a Szent Szellemet, Te örömmel odaadod Őt. Ezért drága Mennyei Atyám, az Úr Jézus szent nevében kérem Tőled a Szent Szellemet. Keresztelj meg a Szent Szellemmel. Jézus nevében. Köszönöm Mennyei Atyám, hogy minden imámat meghallgatod, és megválaszolod. Ezért hittel vallást teszek arról, hogy teljes a szívem a Szent Szellemmel, mert megkeresztelkedtem a Szent Szellemben. Ennek jeleként, nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, s ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést, Jézus szent nevében. Örökkön-örökké. Ámen.

Mi egy olyan gyülekezet vagyunk, ahol a Szent Szellemet szeretjük előtérbe helyezni. Nem háttérbe szorítjuk, hogy azt mondanánk, hogy ezt az imát már elmondtuk a múlt héten, és most nem tesszük. Minden egyes hívőért, aki új, ha csak egy van, akkor is elmondjuk, hogy Szellemmel beteljesedve menjetek haza. A különbséget ugyanis ez fogja hozni az életetekben. Ha elkezdetek általa imádkozni, akkor élő víznek folyamai fognak ömleni a bensőtökből.

Ezek a folyamok, ahova bemennek – ahogy ezt a Bibliában olvasod –, oda életet visznek. Ha rábízod magad a Szent Szellemre, és megtanulsz így imádkozni, akkor az életed minden dolgát elő fogja venni szépen sorjában, és elfolyik ezekre a helyekre az Ő örök élete, a szeretete, és feléleszti ezeket a haldokló dolgokat, a kapcsolatokat, a nehézségeket, egyszerűen rendbe teszi az életünket. Vagy egy Segítőnk, Ő a Szent Szellem.

Most rá fogunk hagyatkozni, és Őáltala fogunk szólni. Ő egy igazi gentleman [úri ember], ami azt jelenti, hogy soha semmit nem fog rád kényszeríteni. Ha odaszánod magad, akkor lesz munkatárs, ha nem, akkor nem fog erőltetni semmit az életben. A nyelvek imáját sem erőlteti.

De ha akarod, akkor most meg tudsz tanulni általa imádkozni Őáltala olyan kiejtésben, amit Ő hoz, és az a tökéletes akarat Isten életében, amikor Ő közbenjár a mi dolgainkért. Ha ráhagyatkozunk, akkor garantált, hogy jó irányba indul az életünk. Nagyon sokat imádkozunk így, szorgalmasan minden nap.

A furcsa benne az, hogy nem a fejünkből beszélünk, és így nem értjük. Elhanyagoljuk ezt most, és tovább megyünk. Nem akadunk fel ezen, és megpróbálunk becsatlakozni. Mert amit Ő hoz, az nagyon-nagyon fontos, és akármennyire nem értjük a fejünkben, az jó nekünk.

Az épülésünkre van. Aki nyelveken imádkozik, az önmagát építi. Most abban lesz a tudományunk, hogy megpróbálunk ráhagyatkozni. A Nagyobbra, aki a szellemünkben lakik. Ahogy odaszántuk az életünket, úgy odaszánjuk magunkat erre az imádságra.

A szívünkből jön, és a szánkkal mondjuk ki. Folyamok a bensőnkből, megkönnyebbülés. Ami a szívünket nyomta, fel fog emelkedni a trón elé és megoldás születik, amit hittel befogadunk a szívünkbe.

Nagyon örülök annak, hogy együtt maradtunk a végéig, mindannyitokkal együtt lehettünk. Áldást parancsolunk rátok, áldást parancsolunk az orosháziak útjára, angyalok őrizzenek benneteket. Hatalmas egységben, örömben voltunk.

Hisszük, hogy a mai napon megvilágosodást kaptunk, hogy hogyan kell szabadon élni minden kötéstől. Ha az ember ezt a szeme előtt tartja, akkor előbbre van. Az evangelizáció fontos, és ebben jövő héten is szorgalmasak leszünk, lelkeket nyerünk. Szellemben imádkozni nagyon fontos. Gyertek az imakörökben, ha tudtok, interneten is be lehet csatlakozni.

Minden dicsőség az Úré. Ámen.

 

A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL