2013.05.24. 

AKADÁLYOK A GYÓGYULÁS ÚTJÁN

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2013. május 19.

 

Nagyon sok gyógyító kenet van jelen, ma erről is szó lesz. Ha valaki valóban beteg­ségekkel küszködik a testében, és szeretne gyógyulást, akkor javasolom, hogy az egyik nyári evangelizációs alkalomra próbáljon eljönni, mert ezeken olyan fergeteges módon van közöttünk az Úr, a Gyógyító!

Szoktuk figyelni, hogy egy-egy bizonyos területen az Úr aznap mindenkit meggyógyít. Asztmából szabadultak meg 20-30-an Devecseren. Ott mondta helyben, hogy könnyebben lélegzik. Hatalmas volt az Úr! Születése óta nem látott az illető és megnyílt a szeme. Hat-hét csoda történt aznap a szemekkel.

Vakságból gyógyultak meg az emberek, és más területeken is gyógyultak. Csodatévő erők működtek a szemre. Az Úr mutatta, hogy még hiányzó szemeket is fog teremteni. Nagy csodák előtt állunk! Amikor itt vasárnaponként összejövünk, akkor inkább gyülekezeti jellege van az összejöveteleinknek, de vasárnaponként itt is vannak gyógyulások közöttünk.

Szeretném, ha tovább haladnánk ma a tanításokkal, amelynek címe a gyógyulás útján való akadályaink. Erről lesz szó. Nagyon fontos, hogy a Szellemmel együtt áradjunk. Óriási mértékű gyógyulások lesznek. A szemben szürke hályog tűnik el, a szívben van jelenleg a gyógyulás. Utolsó napokban vagyunk, ebben biztos vagyok, ezek a jelek és csodák megsokasodnak.

A közelgő evangelizációs alkalmak bejelentésére kerül sor. Döbbenetes menetet diktál nekünk most az Úr, és hisszük, hogy az erőt is megadja hozzá. Ezt a munkát végzi most a Szellem, mi is ámulattal nézzük a csodákat. A jegyzeteimben is ki fogok erre térni.

Nagy változást hozott az, amikor pünkösd napján a Szent Szellem leszállt közéjük. Mindent megváltoztat. Egy időkorszakból átléptünk egy következő időkorszakba, de a keresztények sajnos még nem változtak meg.

Egy valóságos útakadály a gyógyulásunk útján, hogyha megpróbáljuk kiérdemelni azt a gyó­gyu­lásunkat, amit az Úr már megszerzett nekünk, ami már a miénk. És már látjuk a csodákat.

A mieink is ámulatba, bámulatba esnek, amikor látják ezeket a gyönyörű beszámolókat. Elsőként Egyházunk fordítása szerint olvassuk a…

Galata 3,19-21.

19. Mi tehát a törvény? A törvényszegések miatt toldották meg vele az ígéretet, amíg eljön a Mag, akinek tétetett az ígéret; rendeltetvén angyalok által, közbenjáró kezében.

20. A közbenjáró pedig nem egyhez tartozik, Isten ellenben egy.

21. A törvény tehát az Isten ígéretei ellen van-é? Távol legyen! Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, akkor valóban a törvényből volna a megigazulás.

Ez elmagyarázza nekünk, hogy miért adatott a törvény. Ha végig olvassuk a fejezetet, azt is fogjuk látni, hogy Ábrahám a törvény előtt 430 évvel kapta az ígéretet. És a törvényt nem a célból adta Isten, hogy az minket megigazíthatna, hanem egy olyan tükör a törvény, amely megmutatja nekünk, hogy mi miként látszunk Isten szemében.

És ha az ember nem hozza rendbe az arculatát, akkor az ember azt látja valóságosan, amilyen. Ezt teszi velünk a törvény, de nem tud minket megváltoztatni, hogy Istennek tetszésére legyünk. Nézzük meg Bővített fordítás szerint a következő Igét. Ez egy vers lesz, és nézzük meg, hogy milyen hosszan bontja ki ez a fordítás a görög nyelv alapján.

Galata 3,19. Amplified

19. Mi volt tehát a törvény célja? Később adatott az ígéret mellé, hogy feltárja és közzétegye, közszemlére tegye az embereknek az ő bűneiket, a törvényszegések és bűnök miatt (hogy még jobban tudatosítsa bennük a bűntudat érzését /bűntudatosságot/, mely Isten szándéka szerint a Mag (az Elsőszülött, az Örökös) megérkeztéig hatályos volt, Akinek, és Akivel kapcsolatosan az ígéret tétetett. A törvény összerendezése, meghatározása és elrendelése angyalok közreműködésével valósult meg; és egy emberi közbenjáró keze által adatott át (az embereknek), Mózes által, aki közvetítő személy volt Isten és ember között.

Pontosan ezt akarta mondatni a görög eredeti ebben a versben.

Galata 3,20-21.

20. A közbenjáró pedig nem egyhez tartozik, Isten ellenben egy.

21. A törvény tehát az Isten ígéretei ellen van-é? Távol legyen! Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, akkor valóban a törvényből volna a megigazulás.

Róma 10,4.

4. Mert a törvény vége Krisztus, minden hívőnek megigazulására.

Mi tehát nem kiérdemeljük a megigazultságunkat. Tehát nem kell a zsidótörvényeket, vagy akár a keresztény törvényeket megcselekednünk ahhoz, hogy Istennek a tetszésére legyünk. Mi a megigazultságot hit által nyertük el. Isten cselekedte meg, Jézus cselekedte meg. Nem a cselekedeteinkből van tehát.

A 2Péter 3,15-17-ben Péter hivatkozik arra, hogy mit is tartalmaznak a páli levelek, hogy a páli Evangéliumban micsoda bölcsesség van.

2Péter 3,15-17.

15. És a mi Urunk hosszútűrését üdvösségnek tartsátok; amiképpen a mi szeretett atyánkfia, Pál is írt néktek a néki adott bölcsesség szerint.

16. Szinte minden levelében, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amiket a tudatlanok és állhatatlanok kiforgatnak, mint más Írásokat is, a maguk vesztére.

17. Ti azért szeretteim, előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévely­gései el ne sodorjanak, és a saját erősségetekből ki ne essetek;

És a 18-as versben mondja továbbá, hogy növekedjetek a kegyelemben. A kegyelem egy nagyon nehezen megemészthető dolog a keresztények számára, mert a törvényre tanították őket, és egy egyveleget tanítottak nekik. Egyik törvényt a másik után tanítgatták nekik, a zsidótörvényeket.

Mi egyik törvény alá sem tartozunk, és szabaddá akarunk lenni. Mi történik akkor, ha valóban szabaddá leszünk? Akkor leszünk képesek elnyerni azt az örökségünket, amit a kegyelemben adott Isten nekünk. Akkor a hit által képesek leszünk birtokba venni azt.

Hogyha a törvényt tartjuk érvényesnek magunk számára, akkor kárhozat és bűntudat alá kerülünk, s akkor csak betegségekben és szegénységben leszünk képesek végigmenni ezen az életen. Mi pedig szabadok akarunk menni.

Ha követed a gondolatmenetet és az Írásokat, akkor te is szabad leszel, mert ez benne van a Bibliában. És nem kapunk más Írás szerint ítéletet, hanem a páli Evangélium szerint kapjuk az ítéletünket.

 Zsidó 8,6-9.

6. Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett.

Jézusról van itt szó.  Ez a kegyelemnek a szövetsége.

7. Mert ha az az első kifogástalan lett volna, nem kerestetett volna hely a máso­dik­nak.

Mi volt a hibája az első szövetségnek, a törvénynek? A törvény maga tökéletes volt. A probléma a mi részünkről volt, hogy nem voltunk képesek megtartani azt. És ha az ember egy kicsi része ellen vétett, akkor már vége volt.

Ezért nem is kell a törvényt magunkra nézve kötelezőnek venni, mert Jézus betöltötte a törvényt, és eltette az útból. Hadd beszéljen a Biblia önmagáért.

8. Mert dorgálván őket, így szól: Ímé, napok jönnek, ezt mondja az Úr, és az Izrael házának és Júdának házával új szövetséget kötök.

Figyeld azt meg, hogy az új szövetséget Izraellel köti. Ugyanis nekünk nem volt szövetségünk, mert mi pogányok voltunk, mi szövetség nélkül valók voltunk. Ezért a törvények, ill. a törvény meg nem tartása miatt következő átkoknak semmi köze nem volt hozzánk.

Mi ebbe az újszövetségbe jövünk majd be, ahol csak az áldásokat örököljük. Vagyis nincsenek átkok ebben az újszövetségben, áldások és áldások vannak.

9. Nem azon szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem ama napon, amikor kézen fogtam őket, hogy kivezessem őket Egyiptomból, mert ők nem maradtak meg az én szövetségemben, azért én sem gondoltam velük, azt mondja az Úr.

Az Ószövetség az alapján hozta az áldásokat, hogy mit tettél. Istennek hűnek kellett lenni az Ő részéhez, és nekünk is meg kellett hűen cselekedni a mi részünket. Az Újszövetségben Isten akkor is hű marad, ha mi hűtlenek vagyunk.

2Timótheus 2,13. Amplified

13. Ha hűtlenek, hitetlenek vagyunk (nem hiszünk Neki és nem vagyunk igazak/igazszívűek Hozzá), Ő igaz marad (hűséges az Ő Igéjéhez és az Ő igaz karakteréhez/személyéhez), mert Ő nem képes megtagadni magát.

Ha mi nem hiszünk, Ő akkor is hű marad önmagához, mert Ő nem képes megtagadni önmagát. Mi vagyunk a Szent Szellemnek a temploma, Isten templomai vagyunk. Az Újszövetségben Isten saját magára esküdött. Az Ószövetségben nem így történt.

Zsidó 8,10.

10. Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izrael házával, ama napok múltán, ezt mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat, és leszek nékik Istenük és ők lesznek nékem népem.

Hogyha mi hűtleneknek is bizonyulunk, Ő akkor is megtartja a szavát, és Ő lesz a mi Istenünk. Az emberek talán nem értik, hogy miért vagyok oly ellene a törvénynek. Valójában nem vagyok ellene, csak azt akarom, hogy te megértsd, hogy te nem vagy képes azt megtartani!

Az Újszövetségben nem is kell megtartanod a törvényt, mert a Szent Szellemtől vezéreltetten kell élnünk, és nem a törvényeknek az olvasásában és megtartásában. Az Ószövetség idején a törvény vezetett. Jézus egy jobb helyre akar minket elvinni itt az Újszövetségben, de az Írásokhoz ragaszkodni kell, hogy mi szól erről.

Ha csak az írott formákhoz ragaszkodunk, és nem a Szent Szellem vezetését követjük… Az a különbség ugya­nis ebben az Újszövetségben, hogy nemcsak olyanokat tehetünk meg, amelyek meg vannak írva a törvényben.

Egy dolog, ami nem volt pl. az Ószövetségben, az az új imádság. A pünkösd napján – amit ma ünneplünk –, leszállt a Szent Szellem, betöltötte az ott jelenlévőket és elkezdtek szólni nyelveken. Ez egy új imádság. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a Szent Szellem szeretne vezetni téged, és Ő szeretne irányítani téged.

Az írott törvények időszakában erre nem volt képes. Jézus Krisztus vérének a semmibe vétele az, hogyha továbbra is az írott paragrafusokhoz ragaszkodunk, és figyelmen kívül hagyjuk a Szent Szellem vezetéseit. A vallásokban mindig azt lehet látni, hogy követel­ményeket állít elé, hogy mi az, amit teljesítenie kell. És a vallásokkal ez mindig így van.

A kereszténység személyesen arra szabatott, hogy neked egy követlen kapcsolatod legyen Istennel, és rábízod magad Istenre, hogy Ő mit fog tenni. És ahogy az isteni vezetést követed, úgy egyre jobban megismered Őt.

A keresztények egy vallássá formálták át, mert a törvényekhez próbálnak ragaszkodni, ami a pogányoknak soha nem adatott, az a zsidóknak adatott. A pogányoknak egyetlen dolgot adott Isten, az Újszövetséget.

Miért kellene éveket töltenem a törvény tanulmányozásával, amikor azt Isten nem is nekem szánta. Mi a kegyelmet, kegyelemre halmozva vettük. A törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság, pedig Jézus Krisztus által lett. Ezt János Evangéliumában az 1,16-17 versében lehet olvasni.

A gyülekezetek kezdetén nem volt még meg a teljes Újszövetség, nem állt a hívők rendelkezésére. Egyedül arra tudtak hagyatkozni, hogy imádkoztak, és úgy elvették a Szent Szellem vezetését.

Ma sok hívő elköveti azt a hibát, hogy az írott törvények alapján akar egy életvezetést venni, ahelyett, hogy az élő Isten Szent Szellemétől venné el, hogy merre menjen, és mit tegyen.

Isten azt mondta, hogy én egy új szövetséget kötök, és ebben az új szövetségben én leszek az Istenük, és az én törvényemet az ő elméjükbe és szívükbe írom. Én leszek a te Istened, és én foglak téged megtanítani.

Most már többé nincs ez a lepel köztünk, és Isten között, tehát könnyebben jön a meg­szabadulás, a vezetés és mindaz, amit Istentől várunk, mert az írott törvényeknek a szerzője a szívünkbe költözött. Köszönjük ezt Istennek.

 Zsidó 8,11-12.

11. És nem tanítja ki-ki az ő felebarátját és ki-ki az ő atyjafiát, mondván: Ismerd meg az Urat; mert mindnyájan megismernek engem, kicsinytől a nagyig.

A legkisebbtől a legnagyobbig.

12. Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról többé meg nem emlékezem.

 Én irgalmas leszek hozzájuk ezentúl. Megbocsátom minden bűnüket, minden gyenge­ségüket. És ami addig nem történt meg, az megtörtént ebben az Újszövetségben. És ebben az Újszövetségben Jézus Krisztus által van a megigazultságunk, nem a törvény megtartásából. És ha a hamisság megjelenik, akkor Isten irgalma megjelenik a fölött.

Hogyha az Ószövetségben megjelent a bűn, akkor megjelent az ítélet is mellé. A Róma 7,6 mondja, hogy felszabadultunk a törvénytől, és megszakítottunk minden érintkezést a törvénnyel, és a Szent Szellemnek az indíttatásaira kell csak figyelnünk. Nincs többé kapcso­latunk a törvénnyel.

Róma 7,6. Amplified

6. Most pedig felszabadultunk a törvény (hatálya) alól és megszakítottunk minden­nemű érintkezést a törvénnyel; meghaltunk annak, ami egykor minket korlátozott, uralma alatt tartott, bebörtönözve tartott. Ezért mi már nem az írott szabályok, rendel­kezések régi törvénykönyvének való engedelmességben, hanem a szellem indításainak, vezetéseinek való engedelmességben szolgálunk az élet megújultságában.

Nagyon sok minden van itt. És egy dolog biztos, ami megérthető. Amikor kijöttem a katonaságtól, akkor felszabadultam az alól ugye? Akkor nagyon boldog voltam, hogy a kötelékek alól felszabadultam, a törvények alól is.

A törvény köteléke alól kijöttem, boldog vagyok, és nem kopogtatok a katona­ságnál az ajtón, hogy szeretnék oda visszamenni. Eljöttem, és örülök neki, elegem volt belőle. Neked nem volt eleged még a törvényből, és a törvény prédikátoraiból?

Mert ők azok a csúfolók, akik beülnek ezekbe a csúfolódó székekbe. Az Úrnak a dolga ez, Ő foglalkozik velük, egy napon meg kell állniuk az Úr előtt. Ugye a betű megöl, a Szellem az, ami megelevenít, amely életet hoz.

„Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről, és gonoszságaikról többé meg nem emlékezem.” Te vagy az, aki frissen vissza tudsz emlékezni az elkövetett bűneidre. Isten nem emlékszik rájuk.

Az Újszövetség idején nem kell, hogy bűntudatban, kárhoztatásban és szégyenérzetben éljük az életünket. És nem kell magunkat megkövezni minden egyes alkalommal, amikor valami rosszat teszünk, hanem folyamatosan tovább éljük a megigazultságunk életét.

És ez a lényegi üzenete az Evangéliumnak. Tehát ez Istennek a kegyeltségéből és Istennek a kegyelméből van, és nem egy kiérdemelt érdemed.

A törvény egy olyan tükör, amelybe ha belenéztél, megmutatta, hogy valójában milyen rossz is vagy, de semmit nem tett hozzá az életedhez, hogy képes legyél megváltozni abból. A keresztények egy egyveleget vesznek magukhoz. Egy kicsit bíznak az Úrban, egy kicsit bíznak magukban, egy kicsit a törvényt is veszik magukhoz, de igazán nem helyezik teljes bizalmukat az Úrba.

Visszamegy az ember ebbe a megromlott rendszerbe, és azt próbálja működtetni. És Isten miért nem teszi ezt, és miért nem teszi azt? – az ember állandóan kérdezgeti ezeket. A Bővített fordítását olvassuk:

Róma 4,8. Amplified

8. Áldott, boldog és irigylésre méltó az az ember, akinek az Úr nem tekinti a bűnét, nem számítja fel azt ellene.

Ez egy óriási dolog, ami itt írva van. Nem tulajdonítja, nem számítja fel! Ez egy könyvelői fogalom. Vagyis a számládon nem szerepel semmi a múltadból, teljesen tiszta, olyan tiszta, mint Jézusé. Ezért neked nem szabadna bűntudatban élned, hanem állandóan az áldásokban, az áldások gondolataiban kellene élned.

Amikor az összes bűneinkre hivatkozunk, akkor nem csak a múltban elkövetett bűneinkre, hanem a jelen idő és a jövő időben lévő bűneinkre is vonatkozik ez. Jézus elkötelezte magát arra, hogy megfizeti az adóságainkat, és minden a Mesterünknek a hitelkártyájára került, oda lett mindaz felírva.

A bibliaiskolánkban ezt jól belénk vasalták, hogy ugyanolyan a minősítésünk, mint magának az Úr Jézus Krisztusnak! De teljesen szabaddá nem lettünk, mert nagyon sok előírást és szabályozást adtak nekünk, hogy mit hogy kell tennünk.

A kérdést úgy kellene feltenni, hogy vajon Isten ostoba lenne, hogy azt mondja neked, hogy te kegyelemből üdvözültél, hogy a bűneidtől megtisztultál, és hogy a kegyelem alatt élhetsz, és utána te nagyobb bűnös lennél, mert nem a törvény alatt élsz teljesen? Isten ostoba lenne? Nem!

A vallásos keresztények ugyanis így gondolkodnak, hogyha így prédikálunk, akkor majd mindenki azt tesz, amit akar a nagy szabadságban. Semmi olyat nem tesz az Úr, hogy téged bűnösebbé tegyen, mint amilyen voltál a törvény alatt.

Jézus teljes árat fizetett, és téged teljesen szabaddá akar tenni a bűntudat alól. És nem azért tesz minket szabaddá a bűntudattól, hogy utána még több bűnt kövessünk el, mint előtte. Pál azt mondja erre, hogy távol legyen tőlünk ez. Tehát az a méreg, ami megölne bennünket, nem az a megoldás pl. a gyógyulásunkra, vagy a helyzet orvoslására.

Ugye bűntudatunk azért volt, mert a törvény alatt voltunk. A bűn ereje a törvény, és ha még több törvény alá helyezzük magunkat, az nem fog segíteni nekünk, hogy kijöjjünk a bűn­tudat alól. És az ember feladja előbb utóbb, ha ezt követelik tőle, és elmegy a gyülekezetből.

Ha én kifizetem az összes adóságodat, akkor te viszonzásul a következő lépésként még nagyobb adóságokba vernéd magadat? Ha szabad vagy az adóságaidtól, akkor mit teszel? Fogod élvezni az életedet, előbbre lépsz az életben!

Most már az az adóság, amivel tartoztál, nem képes fogságban tartani, képes vagy előre menni, mert ezt a bűnökben való adóságunkat Jézus megfizette. És ha újjászülettél, akkor minden egyes áldás rendelkezésedre áll. Minden mennyei áldás a tiéd a Krisztus Jézusban.

Mégis a hívők a törvény követelményeinek a teljesítéséből próbálnak minősülni arra, hogy megkapják az áldásokat. És az elménk egy olyan állapotba kerül, hogy így gondolkodik, és belül még rosszabb lesz a helyzet. Egy kényszer alakul ki bennünk, hogy ezt és ezt kell tennünk ahhoz, hogy az áldásokra rászolgálhassunk.

Az igazság úgy szól, hogy Jézus már megszerezte neked, hogy azokat az áldásokat elnyerhesd. Én pl. a gyógyulást megkaphatom így, és a kegyeltséget is elnyerhetem így. Mert a kegyelem az nem más, mint az a kegyeltség, amit ki nem érdemeltél. Nem érdemelted ki. És azt mondja nekünk az Írás, hogy növekednünk kell ebben a kegyelemben.

A növekedni a kegyelemben gondolat azt jelenti, hogy van még ott több is, amit elvehetünk. Nemcsak az, amiben most járunk, hanem még az is, ami nem nyilvánult meg az életünkben. Mert egy bizodalom szükséges a részünkről, hogy megbízzunk az Úrban, és egyfajta hit, amivel ezt a kegyelmet el tudjuk venni.

Ismertem egy prédikátort, aki Filemon levelének 6-os versét vette: megismerjünk minden bennünk lévő jót, hogy a mi hitünk hathatós legyen a Krisztus ügyében, minden bennünk lévő jónak megismerése által. És ezen munkálkodott egyfolytában, hogy ez az ismeret teljessé legyen benne.

Fiatal volt az Úrban. A szolgálatában nagyon nagy bevételei voltak, négyszáz millió dollár volt az éves bevétele. Ezt az egy igeverset járatta a szívén, amely alapján ez jött hozzá: hogy a te hitedben való közösség hathatós legyen a Krisztus ügyében. Minden tengerparton volt egy háza, Jet repülője, amivel közlekedett.

Filemon 1,6.

6. Hogy a te hitedben való közösség hathatós legyen a Krisztus ügyében, minden benned lévő jónak megismerése által.

A keresztények pedig ennek ellenére koldulnak, olyan dologért, amely már elvégeztetett. Ha bűntudat terheli a szívünket, az minden esetben visszafog minket attól, hogy ezeket elnyerjük, és úgy érezzük, hogy nem vagyunk méltók rá.

Pál napjaiban is így volt ez, hogy az akkori prédikátorok hozzátettek az Evangéliumához, és elkezdték őt támadni. Azt mondták, hogy ha ez így lenne, akkor többet vétkezhetünk, mint eddig, mert szabadok vagyunk?

Jézus azért jött, hogy az ellenség munkáit lerontsa, hogy az ellenség ne tudja a te életedet lerontani. Gondolj csak bele, hogy hány olyan embert ismersz, akinek az élete ma is romokban hever azért, ami húsz évvel ezelőtt történt vele.

Ez az igazság. Harminc, negyven évvel ezelőtti dolgok tartják őket rabságban. Nézd meg a tv-ben őket, hogy mi jön elő a szájukból. Tele vannak gyűlölettel emiatt. Így nem fognak tudni előre jutni, az életük minden napja így fog eltelni.

A Zsidó 11,14-es verse következik a Bővített fordítás szerint, ez egy nagyon fontos vers.

Zsidó 10,14. Amplified

14. Mert egyetlen áldozat által tökéletesen és mindörökre megtisztította és tökéletessé tette azokat, akik megszenteltettek, szentté tétettek.

Egyetlen áldozatával tette ezt Jézus, és ezt örökre, és teljességgel megtisztította azokat, és tökéletessé tett minket. A részed neked is meg van benne, meg kell újítani ebben az elmédet. Az Ő vére tette ezt érted, egyszer és mindenkorra elvégezte. Megfizetett a bűneidért, a múlt, a jelen és jövőre nézve.

Megtisztított minket és tökéletessé tett minket örökre. És ez pedig azt jelenti, hogy neked a bűntudat-teljes elméddel kell foglalkozni, ami azt diktálja neked, hogy te képes vagy azt a bűnt elkövetni. Az egy bűntudat-teljes elme.

2Korinthus 6,12-16.

12. Nem mibennünk vagytok szorosságban, hanem szorosságban vagytok a ti szívetekben.

13. Viszonzásul, mint gyermekeimnek szólok, tárjátok ki ti is szíveteket.

Most nem törvényeket hoz majd nekik, hanem elmagyarázza, hogy ti új teremtések lettetek, és ez olyan dolog, ami eddig nem járt a földön. Zsidóknak szól.

14. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi köze van a megigazultságnak a törvénytelenséghez? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?

Tehát, ha újjászülettél, akkor mindegy, hogy mi volt addig, akkor te már nem a sötétséggel vagy közösségben, hanem te vagy maga a világosság. Tehát a világossággal van a közösséged.

15. És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? (vagyis az ördöggel) vagy mi köze hívőnek hitetlenhez?

Bemutatom nektek bárhol a Bibliában, hogy azok, akik nincsenek újjászületve, a Biblia az ördög gyermekeinek nevezi őket. János is így ír a levelében. Nem fogunk oda belemélyedni, de így olvassátok. Akkor nekünk mi a közösségünk vele?

Abban az időben a Diána templomban kellett szolgálni a fiatal asszonyoknak legalább két évet a prostitúcióban, mielőtt meg tudtak állni az elvárások előtt. Tehát egy ilyen háttérrel rendelkeznek, és egy ilyen háttérből jönnek Krisztus Testébe.

És azt kezdi magyarázni nekik, hogy figyeljetek már ide, térdre kell esnetek és megtérnetek ebből? És a bűneiteket kell megvallanotok? Nem ezt mondja nekik. A vallásosak teszik ezt.

Azt mondta nekik, gyertek csak ide, hadd mondjam el nektek, hogy valójában nem tudjátok, hogy kik vagytok, mert ti a megigazultság vagytok, és a világosság vagytok, nem a sötétség vagytok. Mi a dolgotok azokkal az ördögökkel ott bent? Ti a Krisztus vagytok!

16. Vagy mi egyezsége Isten templomának a bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Bennük lakozom, és bennük tábort járok; és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek.

És mi a dolgotok azokkal az ördögökkel? Ti az Isten temploma lettetek! Ha az ember ráébred arra, hogy ki is ő Krisztusban, akkor nagy magasságokba, nagy gyorsasággal vagy képes felemelkedni.

És ennek ellenére az Evangéliumot csűrik-csavarják. Annak okáért gyertek ki közülük, mondja az Úr, és a tisztátalant ne érintsétek. Tisztátalanok ők, és ne érintsétek őket! Gyertek ki onnan! Még egy másik dolog, amivel ma foglalkoznunk kell.

Tehát, nem azt mondja nekik, hogy nyugodtan menjetek és feküdjetek azokba a bűnös ágyakba, és kövessetek el még több bűnt, mint eddig. És rendben van a homoszexualitás is, és minden, mert a bűneitek meg vannak bocsátva. Ezt mondja nekik? Nem! Azt mondja nekik, hogy igen ostobák és tudatlanok vagytok. A tudatlanok azok, akik a törvény alatt vannak.

Még valami, amit a bibliaiskolában tanítottak nekem, hogy amikor az ember bűnt követett el, akkor megszakadt a közössége Istennel. De ez nem igaz, mert ha az ember bűnt követ el, ez a Mindenhatóval lévő közössége nem szakad meg. Nekik sem szakadt meg a közösségük. Tehát egy olyan taníts ez, amit nem kell, hogy mélységeibe nektek elmondjak, ezért nem kell sokat időznöm vele.

Vagyis csak azt mondja el nekik, hogy az Atyát, a Fiút és a Szent Szellemet, mivel bennetek él, elviszitek oda, a prostitúció házába. És azt mondja – ez egy hatalmas igazság –, hogy Én, soha el nem hagylak benneteket!

A pünkösdi körökben nagyon előrejött ez a tanítás, hogy ilyenkor megszakad a közösségünk Istennel, és engem is erre tanítottak a bibliaiskolában. De ez megint csak nem más, mint az ördögnek egy újabb hazugsága.

Mert Isten a teljes büntetést a bűnökért Jézusra helyezte. Ezért neked semmilyenfajta ítéletben nem kell megállnod. Az Ő sebeiben meggyógyultál, és ha káromkodsz, akkor sem fog a Szent Szellem eltávozni tőled.

Az elmúlt héten volt erre elég bizonyságunk, hogy a bűnös emberek jöttek oda, és újjászülettek, és meggyógyultak, a város legrészegebbje is kijózanodott. És a Szent Szellem ezektől nem menekül el. Miért nem szalad el a Szent Szellem? Hiszen a Szent Szellem az egyetlen, aki képes arra, hogy ezeket az embereket kihozza a zűrzavaros helyzeteikből.

Azért mert az embernek az elméjében, és a bensőjében van egy harc ez ügyben, az én szellemem, és benne a Szent Szellem – tehát ketten együtt – le fogják győzni az ördög munkáit. Mielőtt újjá nem születtünk, az ördög természetét hordoztuk a szívünkben.

Tehát Isten a saját képére teremtette az embert, Ádámot és Évát, de mikor elkövették a bűnt, akkor elszakadtak a szellemükben Istentől. Ugye az előbb olvastuk, hogy mi egyezsége van, mi közössége van Krisztusnak az ördöggel?

Az ember bensőjébe az ördög természete került, ami a bűnnek a gyökere. Tehát a bűn természete került az emberbe, aminek olyan a gyökere, mint a fának a gyökere, amivel táplálkozik. És ez a gyökér nem tud mást teremni, csak azt, hogy újabb és újabb bűnöket követ el az ember.

Amikor pedig beoltattunk a messiási fára, akkor pedig nem tudunk mást teremni csak gyümölcsöket. Tehát az egyik fa ilyen gyökérrel rendelkezik, és csak olyan gyümölcsöket képes teremni, a bűn gyümölcseit, a másik fa pedig az igazság gyümölcseit.

Tehát, mielőtt még nem voltál újjászületve, a te igaz cselekedeteid nem voltak képesek megváltoztatni a bűn természetét benned, ugye? Azután jött a nap, és újjászülettél. Isten örök élete lett a szívednek, a szellemednek a része, és most meg van a képességed arra, hogy ezeket az örök élet gyümölcsöket teremd meg az életedben.

Azért vagy így, mert a megigazultság gyökerei vannak jelen az életedben. De, most ha figyelsz, a bűntermészetnek a nyomait fel lehet fedezni a külső ember viselkedésében. Pl. hogy, hogyan gondolkodik? Hogy a hústeste milyen dolgokkal ismerkedett előtte, hogy milyen módon gondolkodik, milyen módon hisz, hogy hogyan viselkedik?

Újjászületésünk után a bűntermészetnek nyomait így fel lehet fedezni az életünkben. Képesek vagyunk visszaemlékezni a bűn természetünknek a dolgaira. A testünk vissza­emlékezik ezekre, és visszakívánkozik, hogy azokat cselekedjük meg.

Viszont van egy új természetünk, egy új gyökérzettel, amely képes arra, hogy legyőzze ennek a bűntermészetnek a nyomait az életünkben. Ahogy felfedezzük az életünkben a régi természetünk nyomait, az azt diktálja nekünk, hogy még mindig képes ő uralni az életünket.

Az újteremtés természete azonban nem kívánja megcselekedni ezeket a cselekedeteket, amelyek még az ó emberből maradtak ott. Mivel új gyökereink vannak, ezért ez a természet nem kíván közösséget vállalni, és nem kíván részt venni azokban a régi cselekedetekben.

Amikor még ott éltünk a régi természetünkben, az nagyon tetszett nekünk, jól éreztük magunkat benne, és szerettük azt csinálni. De most, hogy új természet van bennem, most hogy Isten szelleme van bennem, új gyökereim vannak, ezek nem lelik örömüket azokban a régi dolgokban. Új dolgokat szeretnének.

Az ó embernek a nyomait lehet felfedezni az emlékezetünkben, aki visszaemlékezik azokra, hogy milyen jó is volt azokat a dolgokat megtenni. Van egy belső ember hangja bennünk, a lelkiismeretünk hangja, aki ugyan ellene van, de azért mégis hajlik az ember arra, hogy ezeket a régi dolgokat megcselekedje.

Az új ember azt mondja benned, hogy én nem kedvelem azt. Még meg is cselekedheted azokat, de az új ember azt kérdezi benned, hogy miért teszed azokat? És ilyenkor egy konfliktushelyzet alakul ki, és nem fogod tudni megtapasztalni az örömnek a teljességét.

Tehát egy harc alakul ki benned, és az új teremtés természete nem fogja kedvelni a hústested cselekedeteit. A hústest volt felnevelve azokban. Vagyis egy háborúzás dúl majd a testedben, az új teremtés természete ellene lesz majd azoknak, amit az ó természet, a bűn természet maradványai hoznak magukkal az életedbe.

Még egy dolog, amit a hústest megcselekszik. A hústest fog kárhozat alá is tenni, és a gyülekezet lehet, hogy azt mondja majd, hogy ez neked már megbocsáttatott, de egy gyötrelem lesz a lelkedben. És a félelem és a kárhoztatás ott lesz bent, aminek ellene kell állnod.

Ha továbbra is ellenállsz a belső hangod, a lelkiismereted hangjának, és teszed azokat a régi dolgokat, akkor érzéketlenné válsz oly annyira, hogy a végén már zavarni sem fog, hogy azokat a dolgokat cselekszed, amiket régen.

Mert egyszerűen csak odaszánod magad még jobban a test dolgainak. És ami csak az eszedbe ötlik, hogy ezt, vagy azt kellene tenned, azt megcselekszed, de ezt képes vagy megváltoztatni. Hogyha továbbra is ezen az úton haladsz, akkor a végén az új teremtés természete belül már nem fog szólni ellene, hagyja, hogy azt tegyed, amit akarsz szabadon.

Így megkeményedik a bensőd, és nem fog tudni előjönni az új természet benned. És a hústest pedig meggyőz arról, hogy ez az út legalább olyan jó, mint az új teremtés dolgainak útja, és a világ magaslatainak dolgai szerint fogod megcselekedni az életed útjait.

Amit a világ mond, az úgy van jól. Azok a világi dolgok, amelyeket a világ jónak hagy, azok a magaslatok, azok jók lesznek. Még a gyülekezetek is jóváhagyják néha. Jóváhagyjuk, hogy jól van úgy, mert a másik is megcselekszi, és ha a másik teheti, akkor én is tehetem, és így nyugodtan mész ezen az úton.

És az új természeted impulzusait már egyáltalán nem érzékeled. Érzéketlen elmének nevezi ezt a Biblia. Amikor indulsz ezen az úton, akkor biztos vannak konfliktusaid, de azután levágod a füledet, hogy ne hallj onnan, és levágod ezeket a jelzéseket.

Vissza lehet kanyarodni a jó útra, azáltal, hogyha elkezdesz figyelmezni újra az Isten dolgaira, elkezdesz újra figyelmezni Isten Igéjére. Elkezdesz újra figyelmezni arra a szellemi hangra, ami belül van. És fel fogod fedezni egy idő múlva, ahogy érzékennyé válsz belül, ez a harc igenis zajlik.

 A világ arról próbál meggyőzni, hogy nem vagy képes ezeket legyőzni, de valójában képes vagy mindezeket egytől-egyig legyőzni. Nagyon egyszerű ennek az útja, meg kell újítani az elménket. Meg kell változtatni a gondolatainkat, Isten gondolatait kell kívánni, és azokat kell gondolni.

És a hitünket, hogy miként hiszünk, azt pedig ki kell építeni a szerint, ahogy Isten hisz. Tehát az elménket úgy kell beigazítani, hogy a szerint gondolkodjon, ahogy maga Isten, és ne úgy, ahogy a világ gondolkodik. És Isten Igéje olyan mélyre behatol a bensőnkbe, hogy a szellemünk elméjét is képes lesz megújítani. Képes vagy előre haladni életed minden napján Isten Igéjében.

Arra is emlékeztetni szeret­­nélek, hogy az elme az pont középen áll, a szellem és a test között őrlődik. Viszont, ha megújítod az elmédet, és az egyezik a szellemed dolgaival, akkor nagyon könnyen tudod legyőzni a test dolgait. Mert akkor a kettő egy ellen alapelv alapján biztos a győzelem. Tehát nem lehet elhagyni Isten Igéjét. Ha az ember elbukott, vagy elesett, akkor fel kell, hogy keljen.

A kegyelem sokaknak nehezére esik, hogy abból megértést vegyenek, de belül a szívében mélyen mindenki tudja, hogy ez a kegyelem üzenet, ez az igazság, és hogy a hústestnek soha nincs igaza. Pál tisztán mondja, hogy a törvény és a hústest cselekedetei. A kegyelem azt mondja, hogy szabad vagy a bűntől, a hústest azt mondja, hogy nem.

El kell fogadnod, amit Jézus érted tett, a kegyelem által, hogy azt megérted, hogy kegyelemből megcselekedte érted. És én úgy határoztam, és remélem te is, hogy én előre lépek, előre megyek, megújítom az elmémet, és nem hozok többé rossz döntéseket. A testi elme, az az érzékek uralta elme, az érzékek alapján hozza a döntéseket. Szellemmel beteljesedett keresztények is néha így teszik sajnos. Ámen!

Ennek a tanításnak a pünkösdi ünnep ellenére is el kellett ma hangozni, mert az emberek sokszor együgyűen gondolkodnak ezekről a dolgokról. Isten nem ken fel csecsemőket, és a szellemedben nem leszel képes felnövekedni, hogyha a törvény alatt tartod az életedet. Soha nem fogsz tudni felnövekedni. Dicsérjük az Urat továbbra is.

Miután elfogadta a szívem, hogy ezt az utat hirdetem, egyre könnyebb és könnyebb átadni, és úgy látom, hogy egyre könnyebben beveszitek. Ez egy elkötelezést jelent, hogy ezt az utat fogjuk járni, és akkor jön még több világosság az emberhez, még több kijelentés.

És mondom nektek, hogy jobb szabadon élni, mint fogságban. És ki sem érdemeltük ezt a szabadságot, csak Isten megáldott minket vele. És mi a baj ezzel, hogy Isten megáldott minket?

Most az Úrvacsorához készülünk fel, az Úr asztalához járulunk. Imádatokban leszünk, amíg körbevisszük a kenyeret, az Úr testét.

Álljunk fel mindannyian az Úrvacsora vételéhez! Az Úr Jézus Krisztus teste szerezte a mi szabadságunkat, a mi gyógyulásunkat. Test adatott neki a mi Istenünktől. Isten Fiaként, kiontotta a vérét értünk, és most erre emlékezünk. És a megtöretett test, amelynek sebeiben mi meggyógyultunk. Értünk töretett ez a test, és erre emlékezve vesszük a kenyeret magunkhoz. Az Úr Jézus Krisztus megtört teste nékünk adatott. Köszönjük a szent sebeket. Ámen.

És dicsérjük az Urat azért a szeretetért, az Ő szeretete tisztított meg bennünket minden bűntől, minden igazságtalanságtól, és minden hamisságtól. Az örök élet, a második Ádám élete, a drága Szent Szellem, hogy adatott. Ez a vér tisztított meg minket, a múlt, jelen és a jövő bűneitől. A bűnöktől. Ezt megköszönvén, erre emlékezvén részesülünk a borból, Jézus nevében, a drága szent névben. Ámen!

„Ráadás” részletek a gyógyító sort követően:

Az üdvösség imájának elmondására és Szent Szellem keresztségre kerül sor. Áldott legyen az Úr Jézus Krisztus szent neve, amely ma felmagasztaltatott az életünkben, hogy együtt vagyunk, és az Ő szeretetében együtt lehetünk, és közös hittel tudunk ma imádkozni. Mindez az Ő dicsőségére lesz, és a mi életünknek a megjobbítására.

Ha az Ő ajándékait elfogadjuk, az felemeli az életünket. Olyan, mint egy felhajtó erő. A Jézus Krisztusban való hitünkről fogunk megvallást tenni, ez az első imánk. Ezt az imát, ezt a hitmegvallást fogjuk elmondani első helyen, mert szükség nékünk újonnan születnünk, ahogy a Biblia mondja.

Ezt az imádságot a szívünkből való hittel, és a szánkban való megvallással fogjuk elmondani. Mindenki számára kötelező ez az imádság, aki hisz Jézusban. Életében egyszer el kell mondani ezt az imát. Üdvösségi ima elmondására kerül sor.

Ez a megvallás vezetett el minket ahhoz, hogy újonnan születhettünk. Az élet, amit a szívünkbe kaptunk, az Isten élete, az örök élet, az Ő szeretetével és a Szellem gyümölcseivel. És, hogy ebben virágzóak tudjunk lenni, Isten adott egy Segítőtársat. És nincs annál alkalmasabb nap, mint a pünkösd napja, amit ünnepelünk ma, hogy megemlékezzünk arról, ami pünkösd napján történt.

Azt olvassuk az Apostolok cselekedetei 2. fejezetében, hogy eltöltötte az egész házat a Szent Szellem, amikor megjelent és az ott jelenlévőket is mind betöltötte, köztük volt Mária is, Jézus édesanyja. És ahogy megteltek Szellemmel, azt mondja az Írás, hogy elkezdtek nyelveken szólni, ahogy a Szellem adta nekik szólniuk.

Olvasunk még ott más dolgokról is, amik ott történtek, ezeket az Ige nem garantálja minden alkalommal. Az viszont Isten akarata, hogy abban a teljességben éljünk, amit a Szent Szellem által tudunk megtapasztalni. Az áldások akkor teljesednek be az életünkben, ha befogadjuk Őt.

Ő egy isteni személy, a Szentháromság harmadik tagja, mert az Atya, a Fiú és a Szent Szellem, Ők hárman egyek. Három isteni személy, mégis egyek. Egyként végzik a munkát, hatalmas egységben. És mivel az Atya és a Fiú a mennyben vannak, a földi munkát a Szent Szellem végzi az életünkben. Tehát vele megismerkedni egy igen fontos tényező.

A keresztény életünket nem tudjuk kiteljesedésben élni, ha a Szent Lelket, a Szent Szellemet nem ismerjük. Ma a legkiválóbb nap, hogy megismerkedjünk vele. Van, aki nem pünkösd napján teljesedett be vele, de aki idejár, az mindenki teljes a Szent Szellemmel. Most ti is azok lesztek.

Jézus azt mondta, mennyivel inkább ád a Mennyei Atya Szent Szellemet azoknak, akik tőle kérik. Vagyis a Szent Szellemet el kell kérni az Atyától. Az Atya örömmel adja, és örökre lakozást vesz a szívünkben a drága Szent Szellem, aki elvezet minden igazságra.

Általa meg fogunk tanulni egy új nyelven imádkozni, ami egy olyan hatalmas segítség lesz az életünkben, hogy nem is gondoltuk volna, hogy létezik ilyen, hogy maga a Mennyei Atya segítségeinkre siet a könyörgéseinkben, az imádságokban. Mert azt, amit kérnünk kellene és amint kellene, nem tudjuk.

A Szent Szellem segítségünkre jön, és úgy tudjuk elmondani a tökéletes imát, hogyha Ő is becsatlakozik az imáinkba. Ezt fogjuk most megtanulni. Nem elhanyagoljuk Őt, hanem igenis szerves része lesz az életünknek. Megengedjük, hogy Ő vezesse az életünket, nem a törvény­ből fogunk élni, hanem a Szellemtől fogunk élni. Szent Szellem keresztség imájának elmondására kerül sor.

A Szent Szellem soha többé el nem hagy minket, még akkor sem, ha nem az Ő útjain járunk. Akkor is ott van velünk, ha nem is teljes egyetértésben. De ott áll segítőtársként, hogy bármikor kisegítsen minket, hogy bármikor útirányt tudjunk váltani, és bármikor tanácsot ad nekünk, ha hallgatunk rá, ha figyelmezünk rá.

Ő minden helyzetből tudja a kimenekedést és a megoldást. Ő a mindentudó és a világot teremtő Szent Szellem. Amikor Isten kimondta, hogy legyen, akkor az Ő ereje által lettek meg a dolgok. Ő ott lebegett már a vizek felszíne felett. Mózes első könyvében az első fejezet, első három versében olvashatunk a Szentháromságról. Istenről, az Ő szaváról, és a Szent Szellemről, aki végrehajtotta.

Minden ugyanígy működik az életünkben. Isten az Atya, az Ő Fia, a testté lett Ige, és a Szent Szellem. Ők hárman mindig együtt munkálkodnak. Ahhoz, hogy sikerrel menjen az életünk, mindhármuknak jelen kell lenni. Jézus nevében cselekedjük, az Atya dicsőségére a Szent Szellem ereje által. Így működnek a dolgok az életünkben.

És mivel Ő most a bensőnkbe költözött és ott lakozást vett, ezért arra fogunk törekedni az életben, hogy Ő minél lakályosabban érezze ott bent magát. Ha van egy vendégünk, és egy szót sem szólunk hozzá, akkor előbb utóbb megunja az ottlétét és dologtalanná válik.

Szeretünk egy vendégnek a kedvére járni, amiben csak tudunk kedveskedni neki és az Ő örömére lenni, és tisztelettel tekinteni rá, és közösségben lenni vele. Ugyanez a helyzet, többé már nem egyedül laksz odabent a belső emberben, hanem van egy csodálatos isteni személy benned.

És az Ő kedvében kell járni a dolgokban ahhoz, hogy mindig meghalld a hangját, hogy valóban ez a közösség olyan áldott legyen, ahogy Isten rendelte. Vagyis az az új autó, amit Sanders pásztor szokott mondani.

Van egy új autóm. Milyen autód? Hát egy Trabantom. Ne mondjad már, hát huszonéve már nem gyártanak Trabantod! De az enyém vadonatúj, mert amikor megvettem beparkoltam a garázsba, és azóta is vadonatújan ott van. Ti most sokkal jobbat kaptatok, mint egy Trabant, de ne így járjatok, hogy beparkoljátok, és nem használjátok többet, mert akkor nem lesz hasznára az életeteknek.

Nagyon fontos dolog a Szent Szellemmel mindennapos közösségben lenni. Hogy miként történik ez, erre fogunk most rámutatni, és ez a nyelvek imája. A nyelvek imája a szívünkből szól, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Most megismerkedünk vele, és utána lehet így imádkozni hosszú órákon át. Az ima ilyenkor az Ő vezetése által van, az Ő kiejtése által.

Elkezdünk most nyelveken imádkozni. A nyelvek imája olyasmi, mint mikor valaki szól hozzád és elkezdesz figyelni. A Szent Szellem adja a kiejtést, és te csak kiejted. És amikor ez az ima elindul, akkor senki másra nem kell figyelned, csak Őreá, és ki kell ejteni azokat a szótagokat. Mondjuk együtt, drága Szent Szellem köszönöm, hogy adsz nekem kiejtést, a Jézus nevében. Ámen! Dicsőség Istennek!

 

A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL