2013.02.22. 

 

TÖRVÉNY VAGY KEGYELEM 2.

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2013. február 17.

 

Úr Jézus Krisztus, köszönjük a drága jelenlétedet, köszönjük a drága Szent Szellemet! Drága Szent Szellem, áradj közöttünk a gyönyörű ajándékaiddal, áradj közöttünk a mai napon. Legyél ma a drága Vigasztalónk, a Segítőnk, a Gyógyítónk, a mindenünk. Köszönjük Atyám, hogy szeretsz minket, a Jézus nevében. Te vagy az Alfa és Omega a mi életünkben, a Jézus nevében. Ámen.

Kezünket a zsebkendőkre tettük és imádkoztunk. Közelgő alkalmakról néhány szót említenénk: a jövő szombaton Miskolcon délután 14 órakor kezdődő alkalom lesz, részletek az interneten megtalálhatók. Változás: a kiskőrösi alkalom módosult április 6-ra, 14 órai kezdettel leszünk ott. Siófokon április 20-án leszünk.

Nagyon fontos még, hogy az 1%-os felajánláshoz lehet kapni nyomtatványt, a kijáratnál lehet kérni. Éljetek a lehetőséggel, ezzel egy fontos mutatószám érhető el. Lehet kapni a „kopogtató Jézus” kis könyvjelzőnket, amelyen lehetőség van a pásztori alkalmak felírására is, és a pásztor telefonszámának feltüntetésére. Ez újra vásárolható.

Sajnáltuk nagyon, hogy a pénteki imakörünkben az interneten velünk együtt imádkozókat nem tudtuk egybefogni, mert nem volt közvetítés. Március 15-én pásztorkonferenciánk lesz, várjuk a szolgáló pásztorainkat.

Szeretném azt említeni első helyen, hogy akik a hitnek a szép harcát harcolják – akár a gyógyulás, akár az anyagiak területén –, amikor a gondolatainkban a hitünkkel ellentétesen jelenik meg ilyenkor egy-egy ellenség sugallta gondolat, semmilyen módon ne engedjük meg, hogy azon időzzünk, vagy azt hordozzuk! Azokat le kell vetni a magaslatokról, mert ellent mond a hitünknek. Nem szabad megengedni ezeket a gondolatokat, egy percig nem szabad eltűrni őket, ki kell dobni a gondolatok tárházából. Semmiként sem fogadjuk el ezeket, hanem el kell bánnunk vele. Ki kell kergetni.

A megtérésről fogunk a jövő héten prédikálni, és az evangéliumhirdetésnek a fontos­ságáról a következő hetekben. Sok helyen nem az Evangéliumot hirdetik. El fogjuk magyarázni a különbséget, hogy mit jelent az igaz Evangélium hirdetése.

Azután pedig rátérünk arra, hogy az egymás okolását nem szabad az életünk részévé tenni. A tanítás, amelyet ma hallotok, a múlt vasárnapi tanítás folytatása. A kegyelemről a 2. számút tanítást halljátok. Ha ugyanis nem váltok szabaddá a törvény kötéseitől és rabságától, akkor soha nem tudtok bemenni a kegyelembe. Isten ugyanis azt szeretné a számunkra, hogy a kegyelmében járjunk.

Róma 8,9. 14-18.

9. Ti azonban nem test, hanem Szellem szerint éltek, ha ugyan az Isten Szelleme lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Szelleme, az nem az övé.

Ha valakiben nincs Isten Szelleme, vagyis nincs újjászületve, akkor az, nem Istené. Nem a test szerint élünk, nem a törvény szerint élünk. Ez szinte ugyanazt jelenti, ahogy erre a múlt héten utaltunk. Nem törvény szerint élünk, hiszen Isten Szelleme bennünk lakozik.

14. Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai.

15. Mert nem kaptatok szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá Atyám!

16. Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.

17. Ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisz­tusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.

Örököstársak vagyunk. Látjuk, hogy Pál magyarázza nekünk, hogy mi az, amivé váltunk, mi az, amivé lettünk Krisztusban.

18. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik.

A Bővített fordítás is hasonlóan hozza: Isten fiai vagyunk és a dicsőség nekünk lett kijelentve, bennünk lett kijelentve, számunkra lett kijelentve és ránk lett ruházva.

Ez az a dicsőség. Fel lettünk ruházva. Ez még inkább bátorít minket arra, – ha ezt megértjük – hogy több időt töltsünk a szellemi imádságban.

Pállal fogunk együtt gondolkodni, aki magyaráz a galáciabelieknek. Olyan zsidókhoz szól a levelében, akik ugyan újjászülettek, de mégis visszakanyarodnak a templomi imádáshoz, az ószövetségi templomszentelés és azoknak hagyományaikhoz.

Galata 3,1-5.

1. Oh balgatag galáciabeliek, kicsoda igézett meg titeket, hogy ne engedelmes­ked­jetek az igazságnak, kiknek szemei előtt Jézus Krisztus úgy íratott le, mintha köztetek feszíttetett volna meg?

Kicsoda igézett meg bennetek? Kérdezi, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, az igazság pedig az Evangélium. Mert elhagytátok az Evangélium igazságát, és vissza­kanya­rodtatok a törvényhez. Pál bátorítja őket, hogy engedelmeskednetek kellett volna továbbra is az Evangéliumnak.

A megigézett szó helyett azt is mondhatnánk: ki varázsolt el benneteket? Visszakanya­rodni a törvényhez a gyülekezeten belül, annyit jelent, mint szellemi varázslással elkábítani a hívőket. Mert varázslás, ami itt valójában szerepel.

Az embereknek fogalmuk sincs arról, hogy mit jelent az újszövetségi szellemi varázslás. Pontosan ezt jelenti, az újszövetségi hívőt visszavinni a törvény alá.

2. Csak azt akarom megtudni tőletek: a törvény cselekedeteiből kaptátok-é a Szellemet, avagy a hit hallásából?

Látjátok, megint Pál két dolgot állít szembe egymással, a törvény cselekedeteit és a hit hallását. Két módon lehet Istentől kapni bármit is, ezek közül az egyik mód még soha igazából tökéletesen nem működött itt a földön. Pál szembeállítja egymással az ó- és az újszövetséget.

Vajon úgy kaptátok-e a Szellemet, hogy a törvényt tökéletesen megtartottátok? – kérdezi. Vagy hittetek abban az Evangéliumban, amit mi hirdettünk. Amikor az Úrhoz jöttetek és befogadtátok a Szent Szellemet, akkor az életetek tökéletes lett volna?

Amikor az üdvösséget befogadtátok, amikor a Szent Szellemet befogadtátok, akkor az életetek nem volt tökéletes. És Isten mégis nektek adta a Szent Szellemet. Hogyan kaptátok tehát a Szent Szellemet, a törvény megtartása által vagy a hit hallása által?

Egy teljesen új utat mutat be számunkra, hogy miként lehet Istentől elfogadni az áldásokat. A szembeállítás két alapköve a törvénynek a cselekedetei, illetve a hitnek a hallása. A törvény megtartása és a hitnek a megcselekedése teljesen ellentétesek.

Ha valaki törvény alatt él, akkor a hite nem fog működni, nem lesz képes arra, hogy működjön, mert ilyenkor bűntudat alatt él. Azok a prédikátorok, akik összevegyítik a törvényt a kegyelemmel, a hallgatóság számára csak bűntudat ébred, és nem található meg a szellemi felnövekedés. Csecsemők maradnak a hallgatók.

3. Ennyire esztelenek vagytok? Amit Szellemben kezdtetek el, most testben fejez­nétek be?

Tökéletesek a test szerint? Szembeállítja a szellemieket a hústestiekkel. Vagy a szellem­ben vagyunk, vagy a hústestben vagyunk. Ha testben jártok, akkor bizonyára nem vagytok szellemben, mert ezek ellentétesek.

4. Annyit szenvedtetek hiába? ha ugyan hiába.

5. Annakokáért, aki a Szellemet szolgáltatja néktek és hatalmas csodákat tesz közöttetek, a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából cselekszi-é?

Hogyan történnek ezek a csodák? A törvény cselekedetei által, vagy a hit hallása által? Hányan vagyunk, akik kívánjuk ezeket a csodákat, hogy megtörténjenek az életünkben? Bizony. Istent nézzük meg, miként teszi ezeket, melyiket használja, Isten ebben? A törvény cselekedeteit vagy a hit hallását használja?

Magyarázza, hogy a törvény és a hit teljesen ellentétes. Mint ahogy a törvény és a kegyelem is egymással ellentétesek. A kegyelem és a hit azok a partnerek, azok a társak mindig együtt. Olyan sokan vannak, akik tanítják ugyan a hitet, de nem értik valójában, mert próbálják megragadni a hitet, de végül is törvényt készítenek belőle.

Ha elkezded olvasni a Bibliádat, akkor fogod látni, hogy a hit és a törvény soha nem keveredik. Mint ahogy a vizet meg az olajt sem tudod elegyíteni. És neked sem fog használni semmit. Kegyelem és a hit alatt kell élnünk ahhoz, hogy Isten Igéjéből tudjuk élvezni az áldásokat.

Róma 5,2.

2. Aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, …

Hozzáférhessünk ehhez a kegyelemhez, hit által van. Ha nem látod a kegyelem szükségességét az életben, akkor az áldásaival sem tudsz élni. Jézus, amikor a földre jött, a farizeusok nem látták a szükségességét, hogy nekik szükségük lenne egy Üdvözítőre. A farizeusok maguk is meg voltak tévesztve, és úgy gondolták, hogy ők képesek teljesen megtartani a törvényt. Ma ugyanez a megtévesztés kint van a világban.

A sadduceusok pedig még abban sem hittek, hogy létezik a halottak feltámadása. Ők is úgy hitték magukról tévesen, hogy tökéletesen megtartják a törvényt. Emlékszel, mikor ketten mentek be a templomba, s az egyik farizeus volt, aki azzal dicsekedett, hogy ő milyen tökéletes, és hogy megtartja a törvényt. És a mai napon is ezzel dicsekszenek.

A másik pedig azt mondta, hogy Uram irgalmazz nekem, mert én csak egy bűnös ember vagyok. Jézus azt a példát hozta ebből, hogy az a bűnös igazabban ment ki onnan az ima után, mint az, aki önmegigazításon levő hívő. Miért?

Azért, mert aki a saját igazságát, a tulajdon igazságát próbálja érvényesíteni, annak Isten csak a törvényt tudja adni, hogy abban legyél tökéletes. Isten azért adta a törvényt, hogy meglássa abból az ember, hogy azt képtelen betölteni és nem képes elérni a tulajdon igazságát.

A Galata levélben olvassuk, hogy a törvény nem más, mint egy vezérlő mesterünk, amely a Krisztushoz vezérel minket. Ezért, amikor Jézus a földön járt, akkor a zsidóknak a törvényt tanította, és nem a kegyelmet.

A gazdag ifjú azzal a kérdéssel ment Jézus elé, hogy mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet? Mi a helyes válasz erre? Higgyél az Úr Jézus Krisztusban és az Ő drága vérében, ami megtisztított téged minden bűntől. De Jézus nem mondhatta még, hogy higgyél bennem, hanem azt mondta: tudod a parancsolatokat.

Jézus gondolta, hogy a fiatalember magában így gondolkodik, hogy ő a bensejében tökéletes, igaz. Mint ahogy a mai napon megtévesztett keresztények is így gondolják. Úgy gondolják, hogy a saját igaz cselekedeteik által képesek tetszésére lenni Istennek.

A gazdag ifjú azt válaszolta, mindezeket megcselekedtem. De az Úr így folytatta, hogy egy valami hiányzik még, add el a teljes vagyonodat, és add oda a szegényeknek, és utána kövess engem. Ez szíven ütötte a fiatalembert, mert az ő igazi istene a pénz volt.

Senki nem képes megállni úgy Isten előtt, hogy azt állíthatná, hogy ő tökéletesen megtartotta a törvényt. A gazdag ifjú bizonyára azt várta Jézus szájából, hogy húú, te tényleg tökéletesen megtartottad a teljes törvényt.

De Jakab levelében azt olvassuk, hogy ha valaki egy ellen vétett, akkor az egész ellen vétett. Ha egy kis részét a törvénynek megszegted, akkor az egész ellen vétettél. Természetesen, amikor hirdetjük a kegyelmet, akkor tiszteletben tartjuk a törvényt is.

És eldöntheted, hogy akarsz-e tökéletességében élni a törvény alatt, hogy azt mind meg­cselekszed, vagy pedig azt mondod, hogy te erre képtelen vagy. Szükséged van egy Üdvözítőre. Az Úr akkor azt mondja irgalommal, hogy rendben van, adok számodra egy Üdvözítőt.

Vajon miért adta Isten az izraelitáknak a tízparancsolatot? Azért, mert kérték tőle. Amikor átadta nekik a tízparancsolatot, akkor már a szívükbe tudták, hogy ezt képtelenek lesznek megtartani. Ugyan mondták nagy lendületből, hogy mindazt, amit parancsolsz nekünk, megtartjuk. Háromszor is mondták. De tudta Isten, hogy erre nincs mód.

Azért volt képes Isten megtartani őket, mert ígéretet tett az ő atyáiknak, Ábrahámnak, Izsáknak, és Jákobnak, az Ő ígéretei szerint cselekedett velük. Mert a kegyelem szövetségére tekintett. Nem azért cselekedett velük úgy, mert ráérdemeltek volna arra. Mindannyian Egyiptom isteneinek az imádói voltak ugyanis.

Isten mégis kihozta őket Egyiptomból, az Ő kegyelme által. Megnyitotta a Vörös tengert előttük, az Ő kegyelme által. Amíg a Sínai hegyen volt Isten velük, már akkor ígéretet tett arra, hogy királyokká és papokká teszi őket magának. De a nép azt mondta, hogy mi nem akarunk felmenni Istenhez, csak Mózes menjen fel, ő beszéljen Istennel. Mi a baj ezzel?

Ugyanez volt a helyzet már a Kertben. Isten figyelmeztette őket, hogy ne egyenek a jó és a gonoszt tudásának a fájáról. A törvény ugyanis a és a gonosz ismerete. Ha a jót ismered, és azt cselekszed, akkor jót kapsz, és ha a rosszat akarod megismerni, és azt cselekszed, akkor rosszat kapsz. A jónak és gonosz tudásának fája ez. Ha rosszat cselekszed, akkor átok alá kerülsz.

Az emberek gondolják, hogy a saját erejükből képesek erre, és meg is próbálják, de nem így van. A zsidóknak, míg Mózes fent volt a hegyen, egy arany borjút kellett felállítani az ő hamis istenük tiszteletére. Miért kellett ezt megtenniük? Azért, mert a törvény alá helyezték magukat, és a bűn így aktivizálódott, erőt merített.

A törvényt és a kegyelmet nem lehet egymással ötvözni. A törvény és a hit egymással nem ötvözhető, nem keverhető. Ugyanígy a hústest és a szellem sem keverhető. Ha kegyelem alatt vagy, akkor a kegyelem aktiválni fogja a hitedet, a hited pedig aktiválni fogja a szellemedet. Ezek a szellem gyümölcsei és a szellem ajándékai.

A Bibliában összekapcsolódik a cselekedetek, a törvény és a hústestnek a dolgai. Ezek mind együtt járnak. Ha a cselekedetek alá kerülsz, akkor a törvény alatt vagy. Ha a törvény alatt vagy, akkor a hústest jön működésbe. Ennek az lesz a vége, hogy elköveted a bűnt. Ez a folyamat már jóval előtte elindul, mint ahogy elkövetnéd a bűnt. Az első hibát ott követted el ugyanis, amikor a törvény alá helyezted magad.

Mielőtt az Úr visszajön, az utolsó napokban szeretnék nagy munkákat elvégezni még az Úrnak. Együtt fogjuk ezt elvégezni, és ki kell jönnünk ezért a törvény alól. Miután a tízparancsolat lejött Istentől, a Sínai hegyről, a zsidók kijelentették háromszor is, hogy mi képesek vagyunk erre, hogy ezeket megcselekedjük. Törvény alá helyezkedtek, és az pedig aktiválta a hústest cselekedeteit.

Jöttek a negatív vonzatok, megépítették az aranyborjút, és annak áldoztak, és mindezekhez hasonló dolgokat tettek. A negatív oldal jött elő, a hústest, a törvény cselekedetei. De hála az Istennek, hogy megjött a változás ideje, mert új szövetség alá kerültünk, mert a kegyelem, a hit és a Szellem idejében élünk. Hallelúja!

A csodák nem tudnak áradni az életünkön a Szellem nélkül. Mert a csodák, a Szellem által történek ugyanis. Keresztények legnagyobb része nem látta még meg, hogy hogyan állítja Pál egymással szembe a törvény és a kegyelem dolgait.

Amikor a Róma levelet tanulmányozzuk, akkor a hústest és a szellem szembeállításával találkozhatunk. Semmire nem leszünk addig képesek, amíg nem látjuk tisztán a törvény és a kegyelem közötti különbséget. A kegyelem aktiválja a szellemi dolgokat és a hústest csele­ke­detei pedig a törvény által jönnek elő.

Más szóval, ha valaki egy erős kötés alatt éli az életét, akkor nem arra a kötésre kell, hogy koncentráljon, hanem a kegyelmet kell az illetőnek szolgálni. Nem a démon és az átokkergetők fognak segíteni az illetőn. Ha a kegyelmet hallja tőled, az fogja működésbe hozni a szellemét. Minél távolabb kell tartani az illetőt a törvénytől.

Az illető például egy hazug tünettel küzd a testében, akkor le merem fogadni, hogy az ördög azonnal ott lesz, valami hazugsággal, hogy súgja, hogy miért van ez neki. Hogy bűntudat alá helyezze, hogy megölje a hitét vele. Így akarja őket a sírboltba helyezni, ha tudja.

Ha törvény alá kerülünk, akkor az a hústestünket fogja működésbe hozni, aminek a vége az lesz, hogy bűncselekedeteket fogunk cselekedni. Ez egy nagyon erőteljes igazság, amit Pál próbál itt előhozni.

Az emberek sokszor nem értik, hogy miért nem inkább azt magyarázzuk az embereknek, hogy ráébredjenek, hogy mennyire a bűn alatt élnek, ahelyett, hogy azt próbáljuk erősíteni bennük, hogy Isten mennyire szereti őket. Úgy gondolják ugyanis a keresztények, hogy Isten csak akkor szereti őket, ha ők tökéletesek. De ez nem így van.

Miből kaptuk ezeket a csodákat? A törvény cselekedeteiből vagy a hit hallásából? Az egész életünk a kegyelemről szól és a még több kegyelemről. Miközben az ember a bűnnek a fogságában és a kötések halmazában él, közben is tudja, hogy Isten szereti őt. A kegyelem így szól az emberhez: mi a csodát keresel ott, a bűnnek abban a világában?

Mi azt szeretjük elmondani az embereknek, hogy királyokként kell, hogy éljünk. Mert ez volt Isten terve, és a mai napon is ez, és ez lesz örökkön örökké. Mi királyság tagjai vagyunk, és ajándékokat adnak nekünk.  

Királyokhoz méltó cselekedeteket kell cselekednünk és így fogjuk érezni azt, hogy királyok vagyunk. Már most királyok vagyunk, és ezért el kell kezdenünk ehhez hasonló módon élni és cselekedni. Ha a királyokhoz nem méltó dolgokat cselekszel, akkor csak úgy éled az életedet, mint egy ostoba király.

Ezt mondta Pál, a galáciabelieknek, hogy ó balgatag galáciabaliek. Mindegy, hogy milyen mélységben mentél, és mit cselekedtél, soha nem fogja megváltoztatni azt a tényt, hogy te egy király vagy. Mert az Írások tisztán mondják ezt. Kiolvashatod te magod is, a Jelenések 1. fejezetében mondja például:

Jelenések 1,5-6.

5. És a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az Ő vére által.

6. És tett minket királyokká és papokká az Ő Istenének és Atyjának: néki legyen dicsőség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen.

Mit kell tennünk? Belenézünk az Igébe, mint egy tükörbe és felismered, hogy ó, ez én vagyok. És elfogadod, hogy ez rólad szól, mert Isten így lát téged, az Igének ez a természete, hogy az Ige testté lesz. És te újonnan születtél.

Azt mondja, hogy Ő megmosott az Ő vére által, és királyokká és papokká tett téged. Istennek és az Ő Atyjának végezte ezt el. Tehát az Istennek és az Ő Atyjának tett minket királyokká és papokká. A mi Atyánk is Ő egyben. Ő a Szellemek Atyja. Nagyon jót tesz az embernek, ha ezeken az igazságokon meditál.

1Péter 2,9.

9. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el titeket;

Királyság tagjai vagyunk. Királyi papság vagyunk és egy napon meg fogod majd látni, hogy így van, mert újjászülettél. Az Írások azt is írják, hogy ez a dicsőség majd bennünk ki fog jelentetni, meg fog jelenni bennünk ez a dicsőség. Vagyis te király vagy.

A királyok nem tartoznak a törvény alá. Először tehát arra kell ráébredned, hogy te valóban király vagy. Ahol a királynak a szava van, ott erő és hatalom van! Ezért nem hagyd az, hogy az ördög megfosszon ettől a koronától.

Mert én egy király vagyok. Ilyen hatalmam van, hogy amit megkötök a földön, az a mennyben is kötve lészen, és amit megoldok a földön, a mennyben is oldva lészen.

A törvény alatt mindig együtt járt a törvény a kívánsággal és a bűnnel. Mindig a cselekedetekre fekteti a hangsúlyt, hogy mit vagy képes tenni, hogy ezt tudom megtenni, vagy azt tudom megtenni. Ez a fajta hozzáállás aktiválja a törvény természetét. Ha már egyszer a törvény alá kerültél, akkor tudd meg, hogy a bűnnek ereje a törvény. Ez az erő fogja aktiválni a hústest cselekedeteit.

Például az ember elkezd álmodozni egy gyönyörű ropogós arany sült csirkéről. Ha elkezdem így formálni, akkor a szavakból látod-e, hogy ez milyen? Ropogósra sült. De most máson kell gondolkodnunk, tehát ne gondolkodj rajta. Ezt kell tenni egy gonosz gondolattal. Így kell elkerülni ezeket a gonosz gondolatokat. Vagy egy pálmafát írok le előttetek…

Istennek az a módszere, hogy a gondolatokat helyettesíti más gondolatokkal, és nem úgy, hogy próbálod elnyomni magadban. A legnagyobb titka, elhessegetni ezeket a rossz gondo­latokat: mikor elkezdjük az Igét kimondani, miközben szóljuk az Igét, megtörtnek ezek a gondolatok és eltávoznak! Ha az embernek a gondolatai besüppednek és egy bizonyos dolgon időzik állandóan, nagyon gyorsan ki lehet jönni onnan.

Prédikátorok gyakran vannak, hogy egyrészt prédikálnak a kegyelemről, másrészt pedig azt mondják, hogy ha valami bűn van a szívedben, akkor Isten távol van, eltávozott tőled. Azért kell ezzel felhagyni, ezzel a prédikálással, mert ezek a gondolatok Ésaiás könyvében vannak, ami az Ószövetség. Izraelre vonatkozott és ők a törvény szövetsége alatt voltak.

Az Újszövetségben mutass nekem egy helyet, ahol azt írják, hogy az igaznak nem hallgatná meg az imádságát az Úr. Miért hallgatja meg Isten a mi imádságunkat? Azért, mert van valaki az Ő jobbján, aki könyörög éretted. Jézus imái mindig választ nyernek, mert az Ő állása [hivatala] Isten előtt, az tökéletes.

És mivel Ő tökéletesen áll Isten előtt, megigazultságban, ezért te is ugyanúgy állsz, mert Isten, amikor Jézus nevében mész oda, akkor nem rád tekint, hanem a Fiára. És Ő örökre lett a mi Főpapunk. Hiszen Ő maga tökéletes. Mivel a Főpapunk tökéletes, ezért Isten téged is tökéletesnek lát. Tiszta vagy-e?

Zsidó 10,14. 18.

14. Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket.

Egyetlen egy áldozata, az Ő véráldozata tökéletessé tett minket.

18. Ahol pedig bűnök eltörlése vagyon, ott nincs többé bűnért való áldozat.

Milyen hosszútávra nézve lettél tökéletessé téve? Örökre. Soha nem fogunk már hibádzani Isten előtt. A teológus szemszögéből is lehet, hogy hallottad már a kegyelmet prédikálni, de az olyan hideg és rideg volt.

Biblia azt mondja, hogy a mi Urunk soha többé el nem hagy minket, és el nem távozik tőlünk. Ezt nem azért mondjuk, hogy még közelebb kerüljünk hozzá, hanem azért mondjuk, mert már közelvalókká lettünk. Mert ez az igazság. Ez az igazság. Hallelúja!

Ha igazán a kegyelem alatt élsz, akkor meg van ez az érzeted is, hogy a kegyelem működik az életedben. Isten feltételek nélkül szeret téged mindenkor. Ha ezt tudod, akkor képes vagy folytonosan a győzelemben élni. A kegyelem és a szeretet legyen mindig a szemed előtt, mert akkor lesz képes a hited igazán fölkelni és munkálkodni.

Olyan tisztán mondja, hogy Isten úgy szerette e világot, hogy az egyszülött Fiát adta… Egyszer és mindenkorra adta. A törvény pedig nem hitből van. Akik a törvény alatt vannak, azoknak a törvény szerint kell élniük. A megigazultság, amely hitből van, azt mondja, így szól, hogy higgyél. Amikor a kegyelem Evangéliumát hirdetem, az aktiválja a hitedet. Az a hit pedig felébreszti a szellemedet.

Ugyanígy volt a Kertben is a választási lehetőség, meg volt a jó és gonosz tudásának a fája, és volt egy másik fa, az élet fája. Sokkal jobban járhattunk volna, ha ők az élet fájáról esznek. Isten figyelmeztette őket, hogy a jó és a gonoszt tudásának fájáról ne egyenek. Ez a törvénynek a képe. Gyere ki a törvény alól. Ne élj a törvény által.

Amely napon feladod a törvény cselekedeteit, sokkal többet fog jelenteni az élet a számodra. Akik a törvény alatt próbálnak élni, a keresztények, azoknak egy borzadály az életük. Gorombák, mint maga az ördög. Amikor úgy érzik, hogy igazuk van, akkor úgy viselkednek, amikor pedig tévednek, akkor borzasztó pocsékul érzik magukat. Ugye ismertek ilyeneket?

Mikor az önigazságukat érzik, akkor magas lovon vannak, és gorombák, mikor pedig eltévesztették, akkor pedig az önsajnálatba kerülnek, és borzalmasan érzik magukat. Ez egy biztos jele annak, hogy a törvény alatt vannak.

Alapvetően az egész emberiség legalisztikus [törvények alá rekesztett], bárkit megkér­dezel a világban. Megkérdezed, hogy lehet a mennyországba kerülni? Az lesz az első, hogy el kezdik magyarázni, hogy ahhoz jó dolgokat kell cselekedni. Nem szabad hazudni, nem szabad gyilkolni, nem szabad erre menni, meg nem szabad arra menni.

Ha megkérdezel bármelyik vallásban egy papot, hogy hogyan lehet a mennyországba jutni? Jön a vallásos rendszabályokkal: hétszer kell egy nap imádkoznod, de a saját szobádba nem jó, hanem ki kell menned az ég alatt, vagy ide kell menned, vagy oda kell menned. A világon bárhol nézed ezt, így van.

Az egésznek az alapját pedig a tízparancsolat képezi. Ez azért van így, mert az Isten a tízparancsolat igazságát az ember lelkiismeretére ráírta. Az egész világ tudja. Ezért van bennük az, hogy valamit imádniuk kell. Talán a napot vagy a holdat.

De Isten ennél jobbat cselekedett nekünk, mert megmutatta, hogy ki az, aki teremtette a napot. És odaadta nekünk az igaz imádat Szellemét. A világ legalizációban [törvények alatt] él. Egy hét alatt kikerülhet az ember az újszövetség kegyelme alól, vissza a törvény alá. Alapvetően mindannyiunkra jellemző ez, hogy hajlamosak vagyunk a törvénykezésre.

Nyugodtan szabadítsd fel magad! Nézd meg, ki az, akinek a társaságát Jézus igazán élvezte, amíg a földön járt. A bűnösök körében szívesen forgott, a prostituáltakkal, az adószedőkkel, a vámszedőkkel volt együtt. És a vámszedők igazán rosszhírűek voltak, mert mindenkit megloptak, akit csak tudtak. Ezeket befogadta Jézus.

Kik voltak azok a földön, akik nem tudták élvezni az Ő közelségét? A saját igazságukból boldogulókat. A farizeusokat irritálta. Mi Mózesnek a fiai vagyunk, a Mózest szeretnénk, mondták. Mi megtörtjük a törvényt. Jézus a legerősebb szavakkal állt ellenük és mondta el a véleményét róluk.

Legtöbb keresztény úgy gondolja, hogyha jókat cselekszik, akkor a mércéje az Úrnál elbillent a mérlegen a jó irányba. Ha pedig nem jókat cselekedett, akkor valahol ott egy kicsit lejjebb került az Úrnál. Egy prédikátort hallgattam a TV-ben, megkérdezték tőle, hogy te tökéletes vagy az Úr előtt? Gondolom, hogy az vagyok, próbálok az lenni, válaszolta.

Istennél nem tudok érted imádkozni akkor, mert az Isten az ilyeneket nem gyógyítja meg. Isten a méltatlanokat gyógyítja. Én is ilyen vagyok, méltatlan, és Isten ilyeneket használ arra is, hogy pl. a betegekért imádkozzam. Mert az önerőből tökéleteseket soha nem használja Isten. Úgy gondolják, hogy tökéletesek ugyanis, de ilyen nincs, hogy képes lenne rá az ember.

A gyógyító összejöveteleimen is lehetett tapasztalni ilyen véleményeket, ilyen hangokat, hogy Isten elvéti, hogy kiket gyógyít meg. Voltam vagy ötven összejöveteleden, mondta az egyik ilyen ember, és mindig elvéti Isten, hogy kiket is gyógyít meg. A mi igazságunk azon alapul, hogy Jézus engedelmes volt, nem a mi engedelmességünkön. Nézd meg ezt saját magad…

Róma 5,19-21.

19. Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lettek.

Nem a mi saját cselekedeteink által nyertük el az igazságunkat Istennél, hanem az Úr Jézus Krisztus engedelmessége által lettünk igazakká. Ez örökre szól. Ezt minél jobban megérted, annál közelebb kerülsz az Úrhoz.

Ha rossz lennél, az nem fog téged eltávolítani ebből a közelségből. Vagyis, hogy te mit tudsz a saját erődből megcselekedni, ez nem lesz olyan mérvadó. Egy példát hozok erre: megkérdezi a feleség a férjtől, hogy ugyanúgy szeretsz-e engem, ha rendet tartok otthon és a háztartást jól vezetem, mintha nem?

Mert azt mondja a feleség, hogy ha tudom, hogy szeretsz engem, akkor az erőt ad nekem arra, hogy mindent rendben tartsak. Ugyanez az Úrnak a szeretete, ami erőt ad nekünk arra, hogy mindent jól cselekedjünk meg. Nincs egymásnak a bökdösése, hogy akkor szeretlek, ha… Isten folytonosan szerető Isten. Egy folytonosan szerető Isten.

Róma 9,30.

30. Mit mondunk hát? Azt, hogy a pogányok, akik a megigazulásra nem törekedtek, a megigazulást elnyerték, mégpedig a hitből való megigazulást;

Kétfajta megigazulásról fogunk olvasni. Ha a törvény szerint engedelmeskedsz, és igaz leszel, a másik pedig a hitből való megigazulás. Kétfajta megigazulás létezik.

Róma 10,4-5.

5. Mert Mózes a törvényből való megigazulásról azt írja, hogy aki azokat cselekszi, él azok által.

Nézzük az előző verset, az is nagyon fontos

4. Mert a törvény vége Krisztus, minden hívőnek megigazulására.

Kétfajta megigazulásról lehet itt gondolkodni. Egyik, ha megtartjuk tökéletesen a törvényt. És Jézus azért jött, hogy azt a törvényt, amit Isten adott, tökéletesen megtartsa, betöltse és így eltöröltetett. Visszamegyünk a…

Róma 9,30-32.

Mint mondunk hát? Azt, hogy a pogányok, akik a megigazulásra nem törekedtek, a megigazulást elnyerték, mégpedig a hitből való megigazulást.

31. Izrael ellenben, mely a megigazulás törvényét követte, nem jutott el a törvény szerinti megigazulásra.

A zsidóknak 613 törvényt kellett betartaniuk. Ha a törvényt lebontották, ami az imasál, amit hordanak. 613 rojt lógott a végén, minden törvényt 1 db rojt jelképezett. Ez pedig, amit ők próbáltak megtartani, ez a mi valóságunk lett.

32. Miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből volna. Mert beleütköztek a megütközés kövébe.

Látjuk a hibát, amit elkövettek. A törvény cselekedeteiből próbáltak ugyanis megigazulni. De nem tudtak eljutni oda, hogy ez megtörténjen. Mi pedig meg se próbáljuk! Akik megpróbálkoznak vele, azok a tulajdon igazságukat kereső keresztények.

Még a zsidók között is találunk olyanokat, akik Krisztus ellenesek. Azért, mert meg lettek vakítva, meg lettek tévesztve, amíg az idők teljessége el nem jön a számukra. Lehetséges az, hogy az ember minél inkább a saját igazságát próbálja betölteni, annál kevésbé látja a Krisztust, és a krisztusi kegyelemből való megigazulást.

Azért adatott ugyanis a törvény, hogy lássa az ember azt, hogy szüksége van a Jézusra, a Megváltóra, aki által az Atyához mehet. Most, hogy már Krisztusban vagy, többé már nem tartozol a vezérlő mester alá, vagyis a törvény alá.

Róma 10,1-4.

1. Atyámfiai, szívem szerint kívánom és Istentől könyörgöm az Izrael üdvösségét

2. Mert bizonyságot teszek felőlük, hogy Isten iránt való buzgóság van bennük, de nem megismerés szerint.

3. Mert az Istentől eredő megigazulást nem ismervén, és az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Istentől eredő megigazulásnak nem engedelmeskedtek.

4. Mert a törvény vége Krisztus, minden hívőnek megigazulására.

Ezért kimondhatom azt, hogy Isten kegyelme által megigazultam, az Ő vére által. Az Ő vére által te is igazan állsz a Mindenható előtt. És ha ezt hisszük, akkor a hitünk képes áradni és növekedni. Képesek leszünk uralkodni az életben, azért, mert az ördög nem lesz képes többé meg sem közelíteni téged.

Róma 5,19-21.

19. Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, azon­képpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lettek.

20. A törvény pedig bejött, hogy a bűn megsokasodjék; de ahol megsokasodik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik:

21. Hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék a megigazulás által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által. Hallelúja!

A kegyelem uralkodik a megigazulás által. És ahogy megértjük ezt a megigazultságot, és a kegyelem elkezd uralkodni felettünk, úgy a szent erő elkezd áradni az életünk felett a hitünk által. Ez a kulcs a természetfelettiekhez.

Megvan a célja, mindezeknek a tanításoknak. Az Úr valami igen nagy természetfelettit szeretne nekünk ajándékozni. És ha nem kerülünk bele ebbe az áradatba, akkor nem leszünk képesek arra, hogy az Úr használjon minket, hogy fölfejlessze a többieket.

A szellemi mindig üldöztetésben szenvedett, a hústesti üldözte a szellemit. Az ősatyáknál lehetett ezt látni. Ábrahámnak a két fia, az Izsák és az Izmael közötti harcot. Föl kell ébrednünk tehát, ha akarunk továbbmenni ezzel az üzenettel, sokakat tudunk behozni.

Csodákra lesz szükség. Csodákra és gyógyulásokra. És az Evangéliumot kell hozzá hirdetni. Meg kell látni azt, hogy mi az, ami viszont nem az Evangélium, amit [némelyek] hirdetnek nekünk. És az országban a legnagyobb hazugság, amiről a jövő héten szó lesz, ellene fogunk menni a megtérés téves hirdetésének, hogy mi is az igaz megtérés.

Ti pedig változtok. Belül fogtok megváltozni. És utána ez a változás fog kisugározni, kifelé. Egyre áldottabbak és áldottabbak lesztek, és ráébredsz arra, hogy mindezt megkaptad Istentől, bár nem érdemelted meg. És hogyan jutottam el ide? Isten szeretete által.

Köszönjük Istennek a Szellemnek a megnyilvánulásait, sok gyógyulás lesz ma. Gerinc, derék tájékon sok gyógyulás, fülben gyógyító kenet van már. Erős a kenet.

Álljunk fel: Köszönöm Úr Jézus. Köszönöm mennyei Atyám a megváltásod csodálatos tervét. Köszönöm a Fiadat. Aki meghalt értünk. Kiontotta a vérét értünk. Köszönjük a Szent Szellemet. Akit nekünk adtál, hogy vezessen minket. Hogy az Úr Jézus Krisztus életét megjelentse nekünk, gyógyulásokban, ismeretben, bölcsességben, megértésben. Mindezt elfogadom. Köszönöm. Köszönöm Úr Jézus. Ámen.

„Ráadás” – Az alkalom befejezése előtt a következők hangzottak el ráadásként.

Egy fiatal pár bizonyságára kerül sor, akik elmondják, hogy az Úr nagyon nagy csodát tett velük. Már régóta, több mint hat és fél éve szerettek volna egy kisbabát, de meddőség állt fenn a fiatalasszonynál. Egyik petefészke sem működött, erről a kezében tartja az orvosi jelentéseket. Az Úrnál viszont nincs lehetetlen!

Elmondja, hogy azt hitte, az orvosok majd megoldják nála ezt a problémát. Többféle gyógyszeres kezelésen részt vett, eredménytelenül. Injekciós kezeléseken is átesett. Végül az orvos kijelentette, hogy nem lehet gyermeke természetes úton, csak mesterséges megtermékenyítéssel.

Ők ezt nem vállalták, kijelentették, hogy nem fognak semmilyen meddőségi centrumba elmenni, semmilyen orvosi kezelésre nem hajlandók. Inkább az Úrnak adják át az ügyet. Erre az elhatározásra a kegyelem tanításainak hallgatása után jutottak el. Megértették, hogy át kell adni az Úrnak minden problémánkat.

És akkor az Úr kegyelme megérintette őket, sőt az Úr a szívükre helyezte, hogy házasod­janak össze, mert nem voltak házasok. És nászajándékba kaptak az Úrtól egy kisbabát, négy és fél hónapos terhes most az anyuka, és teljesen egészségesek a kisbabával együtt.

Sandersné dr. Kovács Erzsébet elmondja: Hatalmas a mi Istenünk, mert nemrégiben kértétek, hogy imádkozzunk együtt, mert szeretnétek egy kisbabát. És nem kellett sokáig várni, négy és fél hónap, és itt van a baba.

A férj is megerősíti azt, hogy higgyetek és kérjetek bármit, mert Isten képes betölteni a szükségeiteket. Egy kislányt szerettünk volna mindig, és a kis jövevény pedig kislány. Dicsőség az Úrnak!

Sandersné dr. Kovács Erzsébet: Hallelúja, ez a kisbaba az Úrban fog növekedni, még négy és fél hónap, és a kisbabát a kezünkben fogjuk tartani, mint legfiatalabb kisbabáját a gyülekezetnek.

Jim Sanders elmondja, hogy a tegnapi tatabányai alkalmon jött egy asszony, az orvosok szerint valami műtétre lett volna szüksége. Kórházba akarták, hogy menjen, de ő azt mondta, hogy nem a műtétet választja, hanem inkább eljön erre a gyógyító összejövetelre, és itt meggyógyul. Nagyon súlyos gerincproblémája volt, és az orvosok mindenképpen gerinc­műtétet akartak, de tökéletesen meggyógyult.

A lényeg, amiért hozom a példát, az a gondolataink. Tehát az még rendjén van, hogy az ember elmegy az orvoshoz, és az orvos elmondja az ő látása szerint, hogy mi a probléma, mert ők ehhez értenek. De amit mond, az nem fog meggyógyítani.

Lehet, hogy a hitetlensége, ahogy a betegségedhez áll, az még ártani is fog neked. Nem engedte azokat a gondolatokat a fejében, és ragaszkodott ahhoz, hogy neki megvan ez a gyógyulás.

Minden olyan gondolat, ami ellentétes azzal, amiért imádkoztok – mindegy, hogy milyen tünet van a testedben –, ne engedj meg semmilyen gondolatot, ami azt sugallná, hogy nem kaptad meg a gyógyulásodat!

Vagy olyan gondolatokat se engedj meg, amelyek azt táplálnák benned, hogy nem lesz meg ez a munkahelyed, vagy az a vállalkozás nem gyarapszik, vagy a gyülekezeted nem gyarapszik.

Tehát ilyen gondolatokat, amelyek a hitetlenségből fakadnak, ezeket ne engedd meg. Helyette azokon gondolkodj, amit a Filippi 4,8 Igéje mond, azokon gondolkodj, amelyek abba tartoznak. Az ördög így lopja meg az áldásokat, a gyarapodást pl. mert kibeszéli belőlünk az áldásokat, hogy az nem úgy van. Ezt ne engedd meg. Ne engedd, hogy azt magyarázza neked, hogy az neked nincs meg. Ámen.

Ez része annak, amikor a Biblia írja, hogy álljatok ellene az ördögnek. Az, hogy ezt megértsük, nagyon sokatoknak segítségékre lesz, hogy miként kell a gondolatainkat irányítani. A gondolatainkat igenis uralni kell és irányítani.  Dicsőség Istennek! Ámen! 

 

A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL