2013.02.10. 

 

ISTEN FIÁNAK SZENT VÉRE

Feljegyzés Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításából
2013. február 03.

 

Drága Mennyei Atyánk köszöntjük a dicséretünket, Varga István vezetésével a vokált, és az Úr Jézus jelenlétében hálaadásokkal fordulunk hozzád. Megáldjuk Atyám a mai összejövetelt a Jézus nevében. Fölemeljük a szívünket, megnyitjuk a szívünket, Atyám! Taníts minket erre a szent közösségre, hogy életünk minden percében közelebb és közelebb kerülhessünk, ebben a szent meghitt közösségben a Te kijelentéseidhez, a Te hangodhoz, hogy meghallhassuk ezt a hangot mindenkor. A szerelmetes hangot, aki hív minket, és mindenkor engedelmesen válaszolván igent mondunk erre a hangra Jézus nevében. Ámen. 

Az Úr szerelmében, az Úr jelenlétében vagyunk ma. Kérlek, köszöntsd a szomszédodat, hogy érezze, itt ma a szeretet köreiben fogadjuk őt nagy örömmel. Ha valaki először jött, érezze, hogy az Úr Jézus Krisztus lakozik itt, az Ő szerelmében.

A hozott zsebkendők fölött mondunk imát. Köszönöm drága Mennyei Atyám a Te drága kegyelmedből megtanítottál minket, hogy kezeink rátevésével szent erő árad. És ez az erő, ahogy árat Atyám, a zsebkendők megtelnek ezzel, és a ruhadarabok megtelnek ezzel a drága gyógyító kenettel, Atyám. Jézus nevében, ahogy a betegek testéhez ér, ez az erő kilép a hit szavára, a Jézus hatalmában, és megtörnek a betegségek, és eltávoznak a fájdalmak. És jelek és gyógyulások sokasága következik Atyám, a Te kegyelmedből a Jézus mindenható nevében. Ámen. Ámen.  

Az új dalnak a refrénjét énekeljük el még párszor. Ebben olyan nagy öröm van. Ezt a dalocskát csak most tanulgatjuk, mindenkinek új, de annál gyönyörűbb, az Úr közössége, és az Úr szerelme van benne. Nyissuk meg a szívünket, hogy az Ő szerelmének az olaja had folyhasson. Köszönjük az Úrnak, hogy ez a dal megszületett, egyházunknak a gondozásában született a dal, és ezt a dalt itt, ebben a templomban énekelték először az Úrnak, Jézus nevében.

Hiszem, hogy sok keresztény meg fogja szeretni, és nagyon sokan fogják énekelni, mert az a közösség, amelyre az Úr vágyik, annak az öröme benne van a dalban, és hordozza ezt a kenetet, és ahogy a szívünk ezt megérzi, úgy vágyik rá egyre inkább. Ahogy ezt a szent közösséget forgatjuk, úgy növekszik a szívünkön. Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.

Azt szeretném jelezni elsőként, hogy magamban állok itt, mert a drága Sanders pásztorunk és apostolunk még Ausztráliában családlátogatáson élvezi a jó időt, a meleget. Most vagyunk így utolsó vasárnap magunkban, jövő vasárnap már itt lesz veletek. Megáldjuk minden útjában, szeretjük és tiszteljük őt, áldást parancsolunk minden útjára, hogy azok beteljesedjenek. Jézus nevében, és imádkozunk érte. Köszöntjük őt egy tapssal, talán hallgat minket. Ámen.

Az elöljáróinkról mindig meg kell emlékezni, mindig első helyre kell őket helyezni, mert ez a tisztelet, ahogy azt kifejezzük az Úr felé, és feléjük, ez a tisztelet visszafolyik az életünkre. Szeretném nektek mondani, hogy ha esetleg az ördög abba az irányba vinne benneteket, hogy inkább kritizálnátok, mint imádkoznátok érte, azonnal forduljatok el attól az útiránytól.

Mert az elöljáróknak szükségük van az imádságra, támogatásra, és legutolsó helyen van szükségük arra, hogy megkritizálják őket. Remélem, ezt ti nem is gondoltátok soha, hogy ilyet tennétek. Ha mégis találkoznátok ilyen hangokkal, forduljatok el azoktól. Ugyanis ezek a hangok nem visznek előbbre. A Jézus nevében mondtam ezt nektek, nagy szeretettel. Ámen!

Azt szeretném kérdezni, hogy imádkoztatok-e ma értem? Mert ha nem, akkor most összecsomagoltam volna, és hazamentem volna, mert az igehirdetőnek itt elől, olyan szempontból nincs könnyű dolga, hogy meg kell találnia, hogy miről akar szólni az Úr.

Mert az Úr szívéről kell szólni, amikor itt elől van az igehirdető. A Bibliának óriási témakörei vannak, és hatalmas lehetőségek, hogy melyik témát vegyük elő, és miről szóljunk. Arról kell pontosan szólni, amiről az Úr szíve akar nektek kijelentést adni.

Hiszem, hogy ezt ma megtaláltam, hiszem, hogy az Úr akaratában leszek ma itt, hogy az Ő szája szól. Hogy nem engem láttok, hanem Őt látjátok, hogy nem az én hangomat halljátok, hanem az Ő hangját fogjátok meghallani. És személyemtől függetlenül az Úr maga kijelentést fog tudni adni a szívetekre, a szolgálatom által, amelyet végtelen alázattal töltök ma itt be, ezen a helyen, és kegyelemnek tekintem, hogy itt állhatok.

Köszönöm ezt a helyet Neki, és keresvén az Urat, azt vettem az Úrtól, hogy ma Isten Fiának a szent véréről szeretnék szólni nektek. Ez a témakör azért nagyon fontos a keresztények életében, mert amíg nem értik meg a szent vér szerepét, és feladatát az életükben, addig az imádságokban és a közösségekben nem tudnak elmélyülni úgy, ahogy Isten azt szeretné.

Nagyon kevés az egy óra, az az idő, ami rendelkezésünkre áll arra, hogy mélységeiben tárgyaljuk a vérnek a feladatait, és funkcióit. Az Ószövetségtől kezdve végig kísér minket a vérontás, a véráldozat, a vér mint engesztelés, a vér mint váltság, és a vér mint oltalom, a vér mint megtisztító erő, a vér mint életet adó erő.

Tehát nagyon-nagyon bőséges ez a témakör, és csak apró elemeit emeltem ki a terveim szerint, aminek minden egyes eleme egy szánt-szándékos célzás lesz arra, amit ma szeretnék a végére kikerekíteni. Egy gondos válogatást fogtok hallani abból, amit az Úr javasolt, hogy ma elétek tárjak. A Jelenések könyvében szeretném kezdeni az Ige olvasását.

Jelenések 5,9-10.

9. … Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecsétjeit, mert meg­ölettél, és megváltottál minket Istennek a Te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből.

10. És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön.

Mondja ezt a Szentírás, a Jézus nevében. Ámen! A szent vérnek az erejéről, Isten Fia vérének erejéről csak a megváltottak ismerhetik ezt a titkot.

Ez volt az a szent vér, ami megváltott minket Istennek. Írja itt az Írás: a Te véred által van ez a megváltás. Ez a szent vér – amivel ma megismerkedünk közelebbről –, képessé tesz minket arra, hogy a kijelentések, és a megértések által felemeljen a hatalom helyére, és a trónra helyez minket. Egyedül a szent vérben való kijelentés tudja ezt meghozni nekünk.

A szent vér áldásai hatalmas mértékeket tudnak ölteni az életünkben. Csak a megváltottak ismerhetik meg ezt a titkot, hangsúlyozom. Csak a megváltottak használhatják a szent vér erejét az életükben. A szent vérben ugyanis egy olyan erő van jelen, amely képes minket a trónra emelni. Tettél minket királyokká és papokká, a Te véred által!

4A szent vér áldásait, ha fel szeretnénk sorolni, akkor talán az első helyen azt említenénk, hogy a vér mint váltság jelenik meg az Írásokban. A Kolosse 1,13 írja, hogy a szent vér váltott meg minket: Akiben van a mi váltságunk, az Ő vére által!

4A Róma levél 3,24-25-ös versekben az engesztelésről hallunk ennek a gyönyörű vérnek. Engesztelő áldozat az Ő vérében – írja ott a Szentírás. Jézus vére egy engesztelő áldozat volt.

4A békesség, amit az ember a keresztény létére élvezhet az életében, ebben a szent vérben van. A Kolosse 1,20 írja, hogy békességet szerzett nekünk az Ő keresztjének vére által.

4A szent vérnek egy másik hatalmas áldása a megtisztító ereje. Róma 5,9-ben írja: megigazultunk az Ő vére által. Az Ő szent vére által van a mi megigazításunk.

4Megint másik helyen, az Ige így utal a szent vérre, a Zsidó 12,24-ben, hogy a meghintés véréhez járulunk, ami jobbat beszél, mint az Ábel vére. Meg kell tanulnunk a meghintés erejét az életünk felett, amikor a vér meghintése van az életünk felett.

4Fogunk hallani a mai napon még a szent vérnek az éltető erejéről, amikor a szent vér lüktet az életünk felett. És mint ahogy az emberi testben, a fizikális testben a vér kering, és a vér juttatja el minden sejthez az életet, és az a vér tisztítja meg a sejteket, és ad életet, ugyanilyen módon rendelte el Isten a Krisztus Testében a szent vér keringését és lüktetését.

Egy életet ad Krisztus Teste minden tagja számára, egy megtisztító, éltető erőt ad, ha meglátjuk, és megértjük szellemben, hogy miként kering ez a szent vér a Krisztus Testében. A Krisztus Testében kell, hogy jelen legyen és keringjen.

4A szent vérben van egy erő (ezt ma már másodszor hangsúlyozom, és még fogom mondani), amely képes arra, ha ezeket megértjük és átlátjuk, akkor a trónra helyez minket, Isten királyságának a trónjára. Arra a trónra, ahova Jézust helyezte, ültetett minket is.

Királyokká és papokká tesz minket ez a szent vér. És uralomra rendel el minket, hogy uralkodjunk az életben az egy Jézus Krisztus által. Mindez a szent vérben van. Hallelúja! A bátorság, ami itt ma jelen van, hogy bátorságot fogunk venni az Igéből, ez már most hallatszott. Köszönöm ezt a Hallelúját, hogy megindul a szívetek.

Zsidó 9,20.

20. És ezt monda: Ez azon szövetség vére, amelyet Isten számotokra rendelt.

Ebből ki kell azt hallani, hogy a szent vér, Isten rendelése a számunkra. Ez egy nagyon erős szó. Isten elrendelte az ember számára váltságként a szent vért. Szeretném, ha együtt tennénk erről egy megvallást. Rövid kis megvallást, így fog szólni: A szent vér számomra Isten rendelése, hogy éljek vele. A szent vérrel élni kell, és ez Isten rendelése a számunkra, a Jézus nevében. A Titus 2,14 versében olvassuk:

Titus 2,14.

14. Aki Önmagát adta érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson magának egy saját (egy tulajdon) népet, jó cselekedetekre igyekezőt.

Itt meg kell látnunk valamit. Amikor Isten azt mondja Izraelnek az Ószövetségben, hogy férjed a te Teremtőd (ugye olvassuk ezt az Ésaiás könyvében az 54,5 versében), és ebből a frigyből született egy Fiú gyermek.

Izrael az Atyáé és a Fiának pedig tisztított egy választott és egy tulajdon népet, azzal a szent vérrel, amit váltságul rendelt. Látnotok kell, hogy Izrael az Atyáé, a Gyülekezet pedig a Fiúnak rendeltetett. Nagyon fontos ezt látni. A Gyülekezet a Fiúé! Izrael az Atyáé, a Gyülekezet a Fiúé azáltal, hogy az Atya szerzett egy szent vért abból a frigyből.

Isten és Izrael között volt egy szent frigy, és abból született egy Fiú gyermek, és Isten rendelt egy szent vért a földön, hogy a földön élő bűnös embert az által megtisztítsa. Szerzett magának, tisztított magának egy saját, egy tulajdon népet. Ez Isten ajándéka a Fiúnak – a Gyülekezet a szent vér által. Hallelúja!

A Fiúnak menyasszonyt szerzett Isten az Izraeli frigyből. Ez azt jelenti, hogy aki a Fiúé, az a Fiú fennhatósága alá tartozik. Ez úgy kezdődik, hogy a Fiúnak a szent vére meg kell, hogy tisztítsa. A szent vér kell, hogy legyen fölötte.

Amikor az a szent vér, a szövetség vére betakarja azt a választott népet, onnantól kezdve semmi fennhatósága nem marad az ellenségnek a hívő fölött. Az Úr tulajdonába kerül, az Úr Jézus Krisztusé. Akié a Fiú, azé az élet! És a Fiú a szent vérével megtisztított magának egy népet, és ez a Gyülekezet, ezek vagyunk mi. A szent vér van felettünk a Jézus nevében.

Ha az Ószövetséget olvassuk, minden egyes alkalommal, amikor véráldozatról olvasunk, az áldozat bemutatása és a vér kerül szóba, minden egyes esetben az Atya a hit szemeivel azt a szent vért látta, ami majd a Golgotán fog kiontatni. Előképek, árnyékok voltak ezek arra, hogy a szent vér az örök vér, a szeplőtelen vér egyszer a Golgotán kionttatik, mert ez Isten szent rendelése volt.

Amint az Ószövetségben olvasunk áldozatról, véráldozatról, soha ne felejtsük el, hogy mire mutatott előre – a golgotai véráldozatra. Ezért, amikor ezeket az áldozatokat olvassuk, akkor a szívünk mindig nyitva legyen. Az Ószövetségből nem törvényeket és rendeléseket kell kiolvasnunk, mert a törvény az be lett töltve, és félre lett téve. Hanem kijelentéseket kell vennünk abból, mert ezek a véráldozatok minden esetben előképei egy szent és örökre szóló krisztusi véráldozatnak.

Így fogunk ma egy-két ószövetségi helyet megnézni, ahol Isten vért rendelt a szövetséges népe számára. Nagyon tanulságosak lesznek ezek. Ha megértjük, elmélyül a közösségünk Istennel. Ezért egy-két mózesi helyet meg fogunk vizsgálni tanulságként.

Az első ember bűnbeesésénél már láthatjuk, hogy Ádám és Éva bűnbe esett, és az a gyönyörű dicsőségruha, ami rajtuk volt, az a dicsőség öltözet, ami körbevette őket, az eltávozott róluk. És mezíteleneknek találták magukat, megláttatott az ő mezítelenségük. És Isten az Ő gondviseléséből felöltöztette őket. Ruhát készített nekik.

Azt írja az Ige, hogy Isten állatbőrből készített ruhákba öltöztette őket. Akár len ruhát is ölthetett volna rájuk. Gondolkodtatok-e már azon, hogy miért pont állatbőrbe öltöztette őket?

1Mózes 3,21.

21. És csinála az Úr Isten Ádámnak és az ő feleségének bőr ruhákat, és felöltözteté őket.

Már itt egy ártatlan élőnek az életének kioltása volt szükséges, hogy az az állatbőr megjelenhessen. És nem kell mondanom nektek, hogy mi volt a bőr alatt. Annak az állatnak a vére. Jelképesen mutatva, hogy be kellett őket takarni, be kellett őket fedni a szent vérrel.

A szent vér oltalmát jelképezte ez, amikor az Isten állatbőrből készített ruhákba öltöztette őket. Már ez volt az első megjelenési képe annak, hogy Istennek gondot kell viselnie majd az emberről, és azt az elrendelt szent vért egyszer ki kell ontani a Golgotán.

Mózes 2. könyvében a 12. fejezetben olvassuk, hogy a zsidó nép egy rendelést vesz itt Istentől, a pászka elrendelését olvassuk. Ebben a szakaszban a szent vér, mint oltalom jelenik meg nekünk, az ószövetségi előképben.

Nagyon tanulságos ez a rész, és ezt fogom kérni tőletek, ha odalapoztok velem, akkor ezt a pár verset jelöljétek is meg. És emlékezzetek rá, hogy mi volt az, amit a vér az itteni rendelésben elvégzett.

Ez az a rész, amikor Izrael az egyiptomi fogságból szeretne kiszabadulni, de a fáraó minden alkalommal megkeményíti a szívét, míg végül Isten az utolsó csapást méri ki rájuk, minden elsőszülöttnek a halálát. És kiküldi a pusztító angyalát.

De Izrael népének egy oltalmat rendel e csapás alól. Isten egy bárányt rendelt el családonként, amit le kellett ölni. A báránynak épnek kellett lennie. És nézzük meg, mit kellett tenni a vérrel.

2Mózes 12,7. 13. 21-23.

7. És vegyenek a vérből, és azokban a házakban, ahol azt megeszik, hintsenek a két ajtófélre és a szemöldökfára.  

Kellett venni a kiontott vérből, és meg kellett hinteni a két ajtófélfát és a szemöldökfát a vérrel. Meg kellett jelölni, hogy itt, ebben a házban oltalom alatt laknak, ide a pusztító nem mehet be. Nem teheti be a lábát.

13. És a vér jelül lesz néktek a házakon, amelyekben ti lesztek, s meglátom a vért és elmegyek mellettetek és nem lesz rajtatok a csapás veszedelme, mikor megverem Egyiptom földjét.

Egy oltalmat rendelt nekik Isten azáltal, hogy a vérből venni kellet, és fel kellett tenni a bejárati ajtónak a két félfájára és a szemöldökfára.

21. Előhívá tehát Mózes Izrael minden véneit és monda nékik: Fogjatok és vegyetek magatoknak bárányt családaitok szerint és öljétek meg a pászkát.

22. És vegyetek egy kötés izsópot és mártsátok a vérbe, amely az edényben van, és hintsétek meg a szemöldökfát és a két ajtófelet abból a vérből, amely az edényben van; tiközületek pedig senki se menjen ki az ő házának ajtaján reggelig.

23. Mikor általmegy az Úr, hogy megverje az Egyiptombelieket és meglátja a vért a szemöldökfán és a két ajtófélen: elmegy az Úr az ajtó mellett és nem engedi, hogy a pusztító bemenjen öldökölni a ti házaitokba.

Istennek pontos rendelése volt, hogy mit kell tenni a vérrel, és hogy kell élni vele. Ahol ezt megtették, ott az elsőszülöttek életben maradtak.

Ugyanezt megtehetjük oltalomként mi is, mert számunkra szent vér, a szeplőtelen Bárány vére adatott. Ha megtanulunk, az izsóppal venni abból a szent vérből, és az izsóp nem más, mint a mi hitünk. A szánk szavai és a szívünkből fakadó hitünk által, ha veszünk a szent vérből, amely Isten rendelése a számunkra, és megjelöljük az életünk ajtófélfáit és szemöldökfáit, akkor az ellenség ugyan bekukucskálhat az ablakon, és készíthet terveket, hogy mit szeretne végre­hajtani az életünkben, de az ajtón nem jöhet be. Az ajtón nem teheti be a lábát. Az életünket nem érintheti! Egy szent oltalmat jelenthetünk ki az életünkre! Megjelölhetjük, hogy eddig és ne tovább, itt a szent vér uralkodik! Hallelúja!

Ha éltek vele, védelmet hoz az életetekre. Ugyanis azt a területet, amelyet megjelölünk a szent vér vonalával így, az ördög át nem lépheti. Ez egy előkép volt, amit olvastam nektek. Oda a pusztító angyal nem tudott bemenni. A te életedet így körbe kell venni a szent vér vonalával, a Jézus nevében. Az izsóppal, ami a mi szívünk hite, és a szánk szavai, és meg kell húzni azt a vérvonalat az életünk körül.

Ez egy tanulságos rész, így kell élni a szent vérrel, meg kell jelölni. Ez a terület Istenhez tartozik. Ez megszentelt föld, ide az ellenség a lábát nem teheti, a Jézus nevében kell ezt tenni. Teljhatalmunk van erre.

Jób könyvét rengeteget forgatják a keresztények, és sok-sok minden ilyen és olyan ítéletet kiolvasnak belőle, meg olvassák egymásra. Mi most erre nem használjuk, hanem egy igeverset nézünk meg, ami nagy tanulság arra, hogy miként lehet élni a szent vérrel, és az milyen áldást hoz az életünkre.

Tehát az Ószövetséget, mint látjátok, szabad olvasni, de csak annak a tükrében, hogy milyen áldásokat készít majd általa nekünk Isten az Újszövetségben. És semmi többre!

Jób egy istenfélő ember volt, azt írja az Írás, az 1. fejezetben olvassuk ezt, hogy nagyon gazdag ember volt. Mennyi marhája volt, 7000 juha, 3000 teve, 500 igabarom, 500 szamár, a leggazdagabb ember volt.

Ez a Jób istenfélő és istenhívő ember volt, sok gyermeke atyja, és naponta áldozott a gyermekeiért. Naponta ölte le az állatokat, és a vérükkel áldozott, gondolván, hogyha a gyermekei esetleg vétenek Isten ellen, akkor ne számíttassék be nekik.

A sátán elmegy az Isten elé, és elkezdi vádolni, hogy avagy bizony nem megáldottad Te ezt az embert? És felsorolja azokat az áldásokat, amikkel Isten Jóbot megáldotta.

Jób 1,10.

10. Avagy nem Te építettél-e sövényt Jób köré, és vetted körbe házát és mindenét, amije van? Keze munkáját megáldottad, marhája igen elszaporodott e földön.

Azáltal, hogy Jób az áldozatait mutatta be naponta, egy védőfalat épített fel az élete köré. Sövénynek mondja, de mondhatnánk ezt védőkerítésnek, vagy védelem falnak is. Nézzük meg az áldásokat, hogy milyen áldásokat hozott az, hogy Jób áldozott Istennek?

Ha mi a szent vérrel való közösségünket kiépítjük, és megtanuljuk a papi áldozatainknak a tisztét ebben… Ugye mi királyokká és papokká tétettünk. Nekünk is kell áldoznunk Isten előtt. Az áldozatoknak mindig nagyon szoros közük volt a vérhez.

Ha megtanuljuk a viszonyunkat a szent vérrel, hogy milyen közösséget rendelt benne nekünk az Úr, hogy miként rendelte el a szent vért a számunkra, és hogyan éljünk vele, akkor ugyanez lesz a részünk.

Egy védőfal épül ki körénk, és mindenünk köré, mind a házunk köré, és minden javunk köré ki tudjuk építeni. Mindenünk köré, amink van. Sorolja: a kezünk munkája áldott lesz (még mindig ezt az Igét olvasom), és mindenünk, amink van.

Nekünk ma már nem marhánk van, de lehet néhány autónk, vagy épület, vagy munkahelyi dolgaink, ami csak a hatáskörünk alatt van. Amire kiterjeszthetjük a hitünket, és amit az Isten ránk bízott, arra egy szent védelmet hozhatunk az által, ha papi tisztünket elvégezzük, mint ahogy Jób tette. Nagyon tanulságos.

Jób, amilyen csapásokon átment, a félelmei miatt került oda különben. Ezt most nem fogjuk taglalni, most csak azt nézzük meg, hogy a szent vér mit hozhat a számunkra, ha azzal meg tanulunk úgy élni, ahogy azt Jób tette az akkor elrendelt szövetség szerint.

Visszakanyarodunk a Mózes 2. könyvére. A mózesi szövetség megkötését tanul­mányozzuk. Isten miután kihozta a népét Egyiptomból, és kiszabadultak, Isten egy szövetséget rendelt a népe számára. A 24. fejezet a szövetség megkötéséről szól.

Isten elrendeli Mózesnek, hogy menjen fel a hegyre, és Isten jelenlétében lehet, és kijelentéseket vesz, és veszi a törvénytáblákat. Mózes megy fel a hegyre, és jön le a hegyről. De a nép nem közeledhet Istenhez mindaddig, míg egy napon azt nem mondja Isten Mózesnek, hogy szentelje meg a népet vérrel.

2Mózes 24,6-8.

6. Mózes pedig vevé a vérnek felét, és tölté a medencébe: a vérnek másik felét pedig az oltárra hinté.

7. Azután vevé a szövetség könyvét, és elolvasá a nép hallatára; azok pedig mondák: Mindent megteszünk, amit az Úr parancsolt, és engedelmeskedünk.

8. Mózes pedig vevé a vért, és ráhinté a népre, és monda: Ímé, a szövetségnek vére, melyet az Úr kötött tiveletek, mindama beszédek szerint.

Isten egy vért rendelt el a szövetségében, amivel meg kellett hinteni a népet. Ekkor a nép 3 milliós volt. Képzeljétek el, hogy mennyi vérre volt szükség. Mennyi állat leölésére, hogy a nép minden tagját Isten rendelése szerint Mózes meghinthesse vérrel.

Miután ezt megtette, a nép megszentelődött általa. Ekkor szól úgy Isten, hogy most, hogy a vér ott van a népem felett, most lemegyek hozzájuk, és most már közöttük lakozom. És készítsetek nekem szent hajlékot, hogy közöttük lakozhassam.

A szent vér, hasonló módon szenteli meg az ő népét, és hoz minket egy közelségbe, közösségbe Istennel. Eggyé leszünk Istennel általa. Kellett látnotok, hogy a vér kiontása volt szükséges ahhoz, hogy Isten lakozást vehessen a népe között.

Meg kellett hinteni Mózesnek a népet, a könyvet, minden tartozékát majd később a sátornak. A rendelések szerint meg kell hinteni a vérrel. Még egy részt fogunk megnézni a 3Mózes könyvéből, a poklos ember tisztulását, a poklos ember megtisztulásának törvényét.

Isten erre egy törvényt adott. Amikor valaki poklos, más néven leprás, az mondhatjuk, hogy olyan, mint amikor a mai világban valaki bűnös. A bűnös embernek a megtisztulása, lehet egy párhuzama ennek, és meg fogjuk nézni, hogy milyen gyönyörű párhuzam van közte.

3Mózes 14,4-7. 14-17.

4. Akkor parancsolja meg a pap, hogy hozzanak a megtisztulandó emberért két élő, tiszta madarat, cédrusfát, karmazsint és izsópot;

5. Azután parancsolja meg a pap, hogy az egyik madarat öljék meg cserépedényben, forrásvíz felett.

6. Az élő madarat pedig vegye azt, és a cédrusfát, a karmazsint és az izsópot; és mártsa be azokat és az élő madarat a megölt madárnak vérébe a forrásvíz felett.

Hogy mennyire specifikusan meghatározza Isten, hogy kell két madár, és az egyik madárnak meg kell halnia, és annak a vérébe kell a bemártani a másik madarat, a cédrusfát, a karmazsint, az izsópot. Ezek mind-mind a kereszt előképei.

Az első madár, aki áldozat lesz, és akinek a vére kifolyik, az Jézus Krisztus kereszthalálát jelképezi. Az izsóp, a mi hitünket jelképezi majd, hogy kell vennünk majd a szövetségünk véréből. A cédrusfa a keresztfát jelképezi, ahol Jézusnak meg kellett halnia. A karmazsin Jézus Krisztus szenvedéseit jelképezi.

Minden egyes elemnek meg van a maga feladata és jelentése. Az élő madarat bele kellett mártania ebbe a vérbe, és innen olvassuk tovább, hogy mit kellett tenni ezzel a vérrel:

7. És hintse meg a poklosságból megtisztulandó embert hétszer…

A 6. vers pedig így szól: Az élő madarat pedig vegye azt, és a cédrusfát, a karmazsint és az izsópot; és mártsa be azokat és az élő madarat a megölt madárnak vérébe a forrásvíz felett. És hintse meg a poklosságból megtisztulandó embert hétszer.

Ezzel a vérrel meg kellett hinteni a poklost, hétszer. A pap szolgálata volt ez. Hét meghintésre volt szükség. Utána pedig: … és ítélje azt tisztának; az élő madarat pedig bocsássa szabadon a mezőre.

Ez a madár pedig Jézus Krisztus feltámadását jelképezi. Hogy mennyire pontosan rá lehet látni a Krisztusunknak a véráldozatára: a mi drága Krisztusunknak is a vére hétszer kellett, hogy kifolyjon a testéből.  Ezeket pontosan írja nekünk a Biblia.

1. Gecsemáné kertjében, ahol Jézus Krisztusunk vért verejtékezett. Az Ő szent testéből a vér először akkor jött elő. A bűnös embernek ugyanis ugyanígy 7 meghintésre volt szüksége.

2. Zsidó főtanács előtt, amikor kitépték a szakállát. Ésaiás 50,6 versben találjuk ezt: A hátamat odaadnám a verőknek, és orcámat a szaggatóknak. Kitépték a szakállát.

3. Szent vére folyt Pilátus előtt, amikor töviskoronát tettek a fejére.

4. Megkorbácsolták, ekkor nagyon sok vére kifolyt, mert ez a korbácsolás nagyon kegyetlen dolog volt. Nem egyenlő az ostorozással. A korbácsolásnál üvegszilánkokat és szögeket erősítenek a bőrszíjak végére. Ahogy ezt ráverik minden alkalommal az áldozatnak a hátára, beleragad és kitépi a húst bőröstől. Az egész háta húsdarabokból állt, mire a 40 korbácsütés végére értek. Rengeteg vére folyt itt ki a korbácsolásnál Jézusnak.

5. Mikor a kezeit által szegezik.

6. Lábait szegezték a keresztre. Pontosan meg kellett lennie mindannak, amit az Ószövetségben előre mutatott Isten.

7. Oldalát szúrták át. Miután meghalt, kilehelte a lelkét, a katona dárdával megnyitotta az oldalát. Azt olvassuk, hogy víz és vér folyt ki belőle. Utolsó cseppig ki kellett folynia a szent vérnek itt a földön.

Ez volt a mi meghintésünk, a bűnös ember meghintése hétszer. Hét ponton, a szent Bárány testéből. Ez Isten áldozata volt a bűnös emberért. Köszönjük, hogy ez elvégeztetett, a Jézus nevében.

Ez után következett a hétszeri meghintés után a poklosnak a megtisztulása, még nem vagyunk a végén. Egy újabb véráldozat követi, egy báránynak a vérével kell a papnak szolgálnia.

14. És vegyen a pap a vétekért való áldozatnak véréből, és kenje meg azzal a megtisztu­lan­dó ember jobb fölének cimpáját, és az ő jobb kezének hüvelykét, és jobb lábának hüvelykét.

Három helyen kellett megkenni a papnak a megtisztulandó embert. Meg kellett kenni a füle cimpáját vérrel, a jobb kezének hüvelykét, a jobb lábának hüvelykére kellett, hogy vér kerüljön. Mindennek meg van a maga jelentése.

15. Vegyen a pap az olajból is, és töltsön a papnak a bal tenyerére.

16. És mártsa be a pap az ő jobb kezének ujját az olajba, mely az ő bal tenyerén van és hintsen az olajból az ujjával hétszer az Úr előtt.

Az olajból is kellett hétszer hinteni. Látod-e? Ha tovább olvasod, ugyan ezeket a pontokat a papnak meg kellett kennie, olajjal is.

17. A maradék olajból pedig, amely az ő tenyerén van, kenje meg a pap a megtisztulandó ember jobb fülének cimpáját, jobb kezének hüvelykét és jobb lábának hüvelykét a vétekért való áldozat vérén felül.

Ahova a vér került, oda a papnak olajt is kellett kenni. Kellett olajt tenni a fülére, a keze hüvelykére, a lába hüvelykére. Mutatja ez azt, hogy ahol jelen van a mi szent véráldozatunk vére, ott tud a mi drága Szent Szellemünk az Ő olajával, az Ő kenetével kiáradni.

Pontosan végigolvashatod. A szent vérnek ki kell ontatni, rák kell kerülni az áldozatra. És ha meg lett hintve a szent vérrel a bűnös, akkor megtisztult, és utána jöhet az olajjal való megkenetés. A Szent Szellemben való áradásunk, kiáradásunk. A Szent Szellem tüze az életünkre. Nagyon pontos képe ez annak, amit Isten velünk Krisztusban elvégzett.

4A fülnek megkenése jelenti azt, hogy csak Istentől hallunk az életünkbe. Az ellenség hangját nem halljuk meg soha. Mindig célirányosan, és csak Istentől hallunk, és az ellenség hangját nem halljuk meg. Ez a fülnek a megkenése.

4A jobb kezünk hüvelyk ujjának megkenése mit jelent? Mit jelképez? Azt jelképezi, hogy kezünk minden munkája áldott lesz, mert ott van a szent vér oltalma rajtad. És utána a papnak az olajjal is meg kellett kennie. A szent vér, és a szent olaj ott van a kezünkön, amihez csak nyúlunk, áldott lesz, és minden munkánkat áldottá teszi az Úr. Ezt jelenti.

4Mit jelenti a lábunknak a megkenése? Minden utunk beteljesedik az Ő szent akaratában, és oltalmában. Ha te hivatkozol a szent vérre és a szent olajra, amivel a te Főpapod megkent téged, akkor a te lábad minden lépése szent oltalom alatt van. Nem tévelyeghetsz!

Nem mehetsz téves utakra! Mert a szent vér gondoskodik erről. Oltalom alatt vagy. A szent olaj elvégzi, ami pontosan rá lett kenve azokra a helyekre, ahova a pap vért tett. Ezeket a leprás, bűnös embernél olvassuk.

Ugyanezeket az elemeket elolvashatjuk a pappá szentelésnél. Egyeznek, mintha szóról-szóra kimásolták volna, és megtalálod ezeket a 2Mózes 29,20-ban. Ugyanígy megtalálod a vér fülre, a hüvelyk újra és a lábujjra való kenését. Fel kellett kenni a papnak a vért és utána az olajt.

Egy az egyben ezeket az elemeket megtalálod azért, mert ezek nagyon-nagyon fontosak abban, hogy mi a papi szolgálatunkat betölthessük. Ezeket tanulmányozni kell, és gondolkodni kell rajta. Mit szerzett nekünk a szent vér?

A drága Úr Jézusunk szent véréről szeretnék néhány nagyon fontos pontot ennek kapcsán megjegyezni. Gondolkodjunk abban, hogy amikor az Ő szent vére kiontatott – és felsoroltuk a hét helyet –, mi történt azzal a vérrel, ami kifolyt az Ő drága testéből? Az Ő drága edényéből?

Ugye az a szent vér a Gecsemáné Kertben és a többi helyen a földre hullott, a földre folyt. Ennek minden cseppje drága volt Isten szemében. Ezt össze kellett gyűjteni. Ez nem maradhatott a földön. Ezt a vért gondosan össze kellet gyűjteni, minden cseppjét.

A Biblia nem utal rá ugyan, hogy ez hogyan történt, de bizonyára egy angyal volt az, aki összegyűjtötte a vér minden cseppjét. Van egy mozzanat, amiről csak sejtésünk van, amikor Jézus feltámad a halálból, és a sírkertben találkozik Mária Magdalénával.

Mária Magdaléna nagy örömében a lábához akar borulni, és meg akarja Őt érinteni, és Jézus azt mondja: „Ne érints engem, mert nem mentem még fel az én Atyámhoz, és a ti Atyátokhoz.” Azért nem lehetett Őt megérinteni, mert épp úton volt, hogy felmenjen a mennybe, és bemutassa az engesztelő áldozatát. A szent vért kellett fölvinnie a Szent oltárra.

Ez volt az a momentum – Mária Magdalénával történt találkozása után –, amikor átadatott Neki a szent vér. És ezzel a szent vérrel kellett, hogy felmenjen és áldozzon a mennyei oltáron. Bemutassa az Ő véráldozatát. Ez egy nagyon fontos momentum.

Jézus épp felmenendő volt az Atyához ennél a találkozásnál, ezért nem érinthette Mária Magdaléna az Ő testét. Később azután, miután ez az áldozat bemutatásra került, visszajön a földre Jézus. És több helyen olvashatjuk, hogy megérinthetik Őt. Egyik helyen Jézus maga is mondja, hogy érintsetek meg engem.

Nagyon fontos pont volt ez, hogy a bűnös test nem érinthette az Ő feltámadt, megdicsőülte testét, és a vért, amit vitt fel. Nem szennyezhette be a bűn. A zsidók levele nagyon fontos abból a szempontból, hogy olvassuk, és látunk benne párhuzamokat az ószövetségi templomáldozatok, és az újszövetségi áldozatok elemzése között.

Ennek a tanulmányozásakor nagyon-nagyon sok világosság jöhet hozzánk. Két pontot szeretnék megemlíteni. Hosszú fejezeteken keresztül olvashatjuk ezt. Tanítja Pál a megtért zsidókat arra, hogy lássák a különbséget a kettő között.

Egyik nagyon fontos pont, ahol megtudjuk, hogy a mi Krisztusunk nem bakok és tulkok vére által, hanem az Ő tulajdon vére által ment be, egyszer és mindenkorra a mennyei szentélybe, örök váltságot szerezve.

Zsidó 9,12. 24.

12. És nem bakok és tulkok vére által, hanem az Ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkor a szentélybe, örök váltságot szerezve. Hallelúja!

Ez nagyon fontos kijelentés. Ugyanis nem idegen vérrel ment áldozni a mennyei szentélyben. Volt egy földi szentély, ahol a papok áldoztak az ószövetség elrendelés szerint, és idegen vérrel áldoztak. Ezért ezeket évről-évre be kellett mutatni, ezeket az áldozatokat. Nem voltak képesek tökéletessé tenni az odajárulókat, azt írja az Írás.

Nem volt képes, mert állatok vére volt. Ártatlan állat élete benne volt abban a vérben, amivel áldoztak, de az csak egy állati vér volt. Az földről való vér volt, és Istennek ez nem volt elegendő a bűn eltörlésére.

Neki szent vérre volt szükség ahhoz, hogy a mi bűneink eltöröltessenek. Ezért volt szükséges ez a szent vér elrendelése a számunkra, hogy az Ő tulajdon vérével, az Úr Jézus Krisztus saját vérével mehessen be a mennyei szentélybe, hogy bemutassa ezt a véráldozatát.

Jézus ezt megtette. Bement oda. Itt írja az Írás, hogy az Ő tulajdon vére által ment be oda. A vérét, ahogy vitte be a mennyei szentek szentélyébe, át kellett haladni ezzel a vérrel ez egeken is.

A [legyőzetett sötétség erői] fejedelemségek, hatalmasságok mind látták ezt a szent vért, ahogy Jézus ment fel az Atyához a mennyei szentek szentjébe. A másik fontos, hogy milyen szentélybe hatolt be Jézus a vérrel?

24. Mert nem kézzel csinált szentélybe ment be Krisztus, amely a valódinak csak képmása, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk.

Mert a földön kézzel készített szentélyek voltak. Mindig a mennyeinek hasonlatosságára kellett megépíteni. Magába a mennybe ment be. A valódiba, az eredeti szentélybe ment be, hogy most Isten színe lőtt megjelenjék érettünk. Örök, szent vérrel ment oda be.

Amikor Jézus megjelent ezzel a szent vérrel – ami Isten rendelése volt a számunkra –, a mennyei szentek szentjében, akkor egy nagyon fontos pillanat következik, ami egyszeri és megismételhetetlen volt. Ahogy Jézus Isten elé állt az Ő szent vérével, Isten a szent vér felett egy esküt tett. Egy szövetséget kötött Isten, a Fiával! A szent vér felett.

Az Újszövetséget ugyanis Isten nem emberrel kötötte, hanem az egyszülött Fiával, ami tévedhetetlen, örökkévaló és mindig igaz. És a szent vér felett esküdött meg Isten. Vérszövetség az is, de nincs benne az emberi hiányosság és az emberi pontatlanság. Szent és tiszta és örökkévaló.

Isten esküdött meg a Fiának, hogy valamennyi szellemi áldás valóban a megváltottaké! Ez egy örök eskü, megváltoztathatatlan eskü. Isten szava eskütétel a szent vér felett, az Ő egyszülött Fiának.

Szívedhez hatolt-e ez? Ez nem emberi szó volt. Ez megváltozhatatlan. Minden áldás valóságos a számodra. Te pedig a Fia képviseletében léphetsz be ide, a Krisztus Testének tagjaként ebbe a szövetségbe.

Vagyis, hogy te tartod a szavad vagy sem, hogy meginogsz vagy sem, ez ezt a szövetséget nem érinti. Ez örök, ez biztos, ez áldott és a szent vér pecsétjével van elpecsételve. Zsidó 12,24 mondja, hogy járuljunk az újszövetség közbenjárójához, Jézushoz.

Zsidó 12,24.

24. És járuljunk az újszövetség közbenjárójához, Jézushoz, és a meghintés véréhez, mely jobbat beszél, mint Ábel vére.

Felhívja a figyelmünket, hogy járuljunk oda. Ott van fent számunkra az elrendelt szent vér. És miért? Mely jobbat beszél, mint Ábel vére.

Megtudjuk, hogy a szent vérnek van egy hangja, ami megszólal felettünk, akik odajárulunk. És ez a szent vér hangja mindazt szólja, ami Isten esküvése volt. Mindazokat az áldásokat szólja az életed felett. Meg fogjuk látni, hogy Ő az egyik tanú erre.

A szent vérről még egy nagyon fontos dolgot tudnunk kell, mielőtt igazán tudunk majd imádkozni a szent vérben. Ezt is el fogom mondani, mit értek ez alatt, hogy a „szent vérben imádkozunk”.

A szent vérről tudnunk kell, hogy egyrészt Jézus a saját vérének nevezi. Azt mondja: ez az én vérem, az újszövetség vére, mely tiérettetek kiontatott. Nyilván az Ő saját véréről van szó. Másrészt az Atya is a sajátjának tekinti ezt a vért. Ezt az Apostolok cselekedeteiben olvassuk a 20,28-ban.

Apostolok cselekedetei 20,28.

28. Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Szellem titeket vigyázókká tett, az Isten Gyülekezetének (legeltetésére) pásztorlására, amelyet a tulajdon vérével szerzett.

Isten a sajátjának tekinti ezt a szent vért, a Jézus vérét. Ugyanis ez a szent vér ez bűn nélküli volt. Nem emberi módon jött ez a vér elő, hanem Istentől fogant. Ma már az orvostudomány bizonyítja, hogy a magzatnak a vére, az az apától származik. A placentán keresztül a vérnek nincs köze az anya véréhez. A magzat vére nem közösködik az anyáéval.

Vagyis a Jézus krisztusi szent vér, mivel Ő a Szent Szellemtől fogant, közvetlenül az Atya vére, és a magáénak is tekinti az Atya. Az Atya szerzett magának szerzett magának saját vért, szent vért, innen a földről, az egyszülött Fiúban, a Jézus Krisztusban. Ezért ennek a vérnek hatalmas ereje van.

Ha megértjük ezeket a pontokat, akkor sokkal, de sokkal nagyobb megvilágosodás van, és nagyobb hittel, és nagyobb erővel fogunk tudni imádkozni, amikor odaállítjuk majd a szent vért tanúként az imáink mellé. Hallelúja!

A szent vér, mivel Istentől való, ezért bűn nélküli, és Isten életét hordozza magában a szent vér. Nem emberi élet. Ugyanis ha az ember vérét kiontják, akkor az ember vére megalvad és szétbomlik.

Addig élünk, amíg a vér kering bennünk. Az emberi élet és az emberi vér az mind múlandó. Isten vére viszont örök. Örökkön-örökké élő vér a szent vér. Örök életet hordoz. Isten életét hordozza a szent vér, tudja magáénak, mert az Atyától fogant. Az örök szövetség vérére utal. Nagyon fontos vers ez.

Zsidó 13,20.

20. A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat, Jézust.

Most nézd meg ezt a hatalmas kijelentést. A mi Jézusunk meghalt, az Ő vére előtte kiontatott a kereszten. És utána a halálból az Atya hogyan tudta előhozni az egyszülött Fiút? Hogy a szent vérre tekintett.

Az örök szövetség vére által, ami egy élő áldás volt. A vér örökkön-örökké él. A vér által hozta elő az egyszülött Fiút a halálból. A juhoknak nagy pásztorát. Az örök szövetség vére által hozta ki a mi Urunkat, a Jézus Krisztusunkat a halálból.

Ez azt jelenti, hogy ha te megtanulsz a szent vérre tekinteni, és megtanulod a szent vér erejét, megérted a szívedben, a szellemedben, nincs olyan dolog az életedben, amit a halálból ne tudnál előhozni! Ha valami haldoklik az életeden, amire nem úgy jönnek a fordulatok, ahogy szeretnéd, nem úgy alakul egy helyzet, nehézségeid vannak. Egy házasság akár.

És rátekintesz a szent vérre, és a szent vér ereje által előhozhatod azt, a feltámadás erejében az új életre. A szent vérnek ilyen ereje van. A feltámadás ereje van benne! Tessék a szívednek az izgalomba jönni, mikor hallod a szent vér erejét, mert eljutunk egy nagyon fontos ponthoz. Jézus nevében.

3Mózes 17,11.

11. Mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt néktek, (mondja megint Isten maga) hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne lévő élet által szerez engesztelést. Hallelúja!

Láttad-e, hogy milyen élet van a szent vérben? Isten saját élete. Isten örökélete. Isten mindenható élete van a szent vérben, és ezt az életet és ezt a szent vért adta nekünk engesztelésül az oltárra. Ezért egyszeri és mindenkori, és örök áldozat. Mert él. A szent vér él.

Jézus élő vérében Isten élete van jelen. Ez le kell szögeznünk. Isten rendelte nekünk ezt a szent vért, hogy éljünk vele. A szent vérnek van egy természete, mint ahogy az emberi testben keringő vérnek is van egy természete. Hogy lüktet a testben. Lüktet a vérünk. Ráteszed a pulzusodra az ujjadat, érzed, ahogy a szív ver, kering a vér a testben.

Minden egyes szívdobbanásra, a vér keringését tapasztalod a testben. Ott, ahol a vér keringése leáll a testben, ott problémák jönnek. Fekélyesedés, üszkösödés, rákosodás, mindenféle problémák jöhetnek, ha a vér nem hoz új életet, ha nem tisztítja a sejteket. Ugyanez igaz, a Krisztus Testére. A Krisztus Testében a szent vérnek keringenie kell.

1János 1,7.

7. Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga a világosságban van: (Egy „ha” szócskával kezdődött az Ige.) közösségünk van egymással, (Vagyis ezek az élő kövecskéi Istennek, vagy az élő sejtecskéi, így mondja, egyenként mindannyian, mi tagjai a Krisztus Testének.) és Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

Ha mi a világosságban vagyunk, és közösségben vagyunk egymással. Mi hozza a közösségünket? A szeretetben járás. A szeretet árad közöttünk. Az egyik sejt a másik sejt között a szeretetnek kell áradni. Akkor nézzük meg mi lesz?

Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől, vagyis kering ez a vér a testben. Kering ez a vér, ha közösségben vagyunk. Látjátok, mi­lyen fontos a gyülekezetbe járás? Ahova elrendelt bennünket az Úr, hogy közösségben legyünk?

Ha közösségben vagyunk, ez a vér megtisztít minket minden bűntől. És itt nem mondja az Ige a bűnvallást, két sorral lejjebb mondja majd. Itt mindenfajta megvallás nélkül állítja a Szentírás, hogyha te közösségben vagy, világosságban és szeretetben jársz, a szent vér automatikusan megtisztít téged minden bűntől.

Vagyis az a tisztaság, ami a szent vérben van, az osztályrészed lett, mert a szent vér megtisztít. Fölötted van, lüktet és kering az életedben. Mi az, ami keringteti ezt a szent vért a Krisztus Testében?

Az Atya szerelmetes szíve, ugye? Pontosan úgy, mint a fizikai testnek a felépítése. A szív keringteti. Nekünk pedig vennünk kell a vérből. Ugye, már a Mózes könyvében is olvastuk, hogy elrendelte Isten, hogy vegyetek a vérből.

Isten szolgáltatja ezt a szent vért, lükteti a szerelmetes szíve által Krisztus Testében, nekünk pedig vennünk kell a vérből. A vérrel élnünk kell. A vér Isten rendelése a számunkra. Isten egy közösséget rendelt a szent vérrel. Nézzük ezt meg.

1Kor 10,16.

16. A hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közös­ségünk-é? (Ezt kérdezi Pál. Erre csak azt lehet válaszolni, hogy de, igen! Más válasz erre nincsen.) A kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-é?

De igen. A hálaadás pohara az a Krisztus vérével való közösségünk. Vagyis van egy elrendelt közösségünk a szent vérrel. Szeretném, ha most megvallást tennél: Isten közösséget rendelt nekem a szent vérrel!

Pál felhívja a figyelmünket, hogy ez nem a mi közösségünk? De igen. Egy közösséged van a szent vérrel, ez azt jelenti, hogy vehetünk a szent vérből. És vennünk is kell. Tennünk kell az életünkre a szent vérből. És ahova teszünk a szent vérből, ahova hintünk a szent vérből, ott egy oltalom lesz az életünk felett.

Az a vér elkezd lüktetni, és Isten erejét fogja hozni. Isten erejét fogja szólni. Ahova a vér kerül, oda a Szent Szellem kenete, olaja kerül, oda dicsőség kerül. Megláttatik majd az a dicsőség majd az életeden, a Jézus nevében.

Isten ezt a szent vért az Szent oltárra adta nékünk, olvastuk ezt az Igét. Örök vért. Egy nagyon fontos jellemzője a meghintés vérének, hogy megszólal. Olvastunk már róla Igét. Nézzünk még egy igeverset erről.

1János 5,8.

8. És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön: a Szellem, (a drága Szent Szellem) a víz, (ami az Ige fürdője, az élő Ige) és a vér; (Ő a harmadik tanú) és ez a három is egy. – teszi hozzá, Ők egyet szólnak.

Három bizonyságtevőt állított Isten a földön az embernek. A szent vérnek tehát van egy hangja az életünk felett. Megszólal ez a hang, mert Ő a tanú, és jobbat beszél, mint az Ábel vére. Ámen!

Nem kárhoztatást szól, hanem Isten áldásait szólja. Ugyanis ez a szent vér jelen volt a földön, amikor Isteni a csodákat tette. A szent vér minden egyes csodáját látta Jézusnak itt a földön. Ez a szent vér itt jár a földön, felvitetett a mennybe, és most itt lent a földön tesz bizonyságot Isten valamennyi szaváról. Isten valamennyi ígéretéről, valamennyi áldásáról.

Egy bizonyságtevő, ami lüktet az életünk felett, ha van róla ismeretünk és élünk vele. Egy segítőtárs, akit tanú bizonyságtevőnek kaptunk. Ha megtanulunk élni vele, akkor egy győzelmet garantál az életünk felett. Jól ismerjük ezt az Igét a Jelenések könyvében:

Jelenések 12,11.

11. És ők legyőzték azt a Bárány véréért és az ő bizonyságtételüknek beszédéért; és az ő életüket nem kímélték mind halálig.

Legyőzték azt a Bárány vére által. Mi hozta azt? A drága, szent és szeplőtelen Bárány vére. A szeplőtelen vér hozta a győzelmüket. Legyőzték azt a Bárány vére által, és a bizonyságtételük beszéde által. Minden szavadban ott lehet a szent vér, mint bizonyság, és a szent vér el fogja pecsételni, hogy úgy van, a Jézus nevében.

Ahová vért teszünk, oda olaj kerül, és beolajozottá válik az életünk Hadd hasonlítsam ezt ahhoz, mint amikor a birkózók próbálnak egymáson fogást venni. A birkózó be van olajozva, az egész teste teljesen. Annyira csúszik ettől az olajtól a teste, hogy az ellenség nem bír fogást venni rajta.

Ugyanígy csúszik ki az ellenség kezéből minden egyes keresztény, aki ismeri ezt az alapelvet, és olajban tartja az életét. A szent vér meghintésében, és a bőséges olajban. Nem tudja megfogni az ellenség. Nincs fogás rajta attól a bő olajtól.  

Miután a szent vérrel időzöl, és a szent vérnek az áldásait egyre jobban megérted, és egyre inkább látod a feladatait az életedben, tanulj meg a szent vérben imádkozni. Hogy mit értek ez alatt? Mert ez így furcsa elsőre. Ez alatt azt értem, hogy tedd oda minden imád mellé a szent vért, mint tanúbizonyság-tevőt.

Megmutatom neked, hogy miként is van ez. Van egy helyzet, van egy szükséged, vagy van egy megoldatlan helyezeted, vagy bármi, amit a trón elé szeretnél vinni. És úgy érzed, hogy egy egyszerű, rövid ima nem elegendő ebben az esetben, szeretnél egy bizonyosságot róla, hogy az imád meghallgattatott és megválaszoltatott.

Akkor azt kell tenned, hogy az Ige vonalán imádkozol, és ezt mondod, hogy: Atyám, kérek erre a szükségemre orvoslást. Kérek erre a helyzetre orvoslást. Ez bármi lehet. Megoldást kérek a Te hatalmas kegyelmedből. A Jézus nevében kérem ezt Atyám, és a szent vérben való hitem által kérem ezt Atyám!

És hivatkozol arra a szent vérre, ami által odaállhatsz az oltár elé. A szent vérben való hitem által kérem ezt Atyám. Ezáltal a szent vérre hivatkoztál, hogy miért mondod el az imádat. A szent vér miatt mondhatod el, aki hallotta Isten esküvését, aki most meghallotta a te imádat, mert ott imádkoztál az oltár előtt.

És amikor befogadod a szívedben Isten válaszát, akkor kijelented, hogy Atyám, most befogadtam azt, amit kértem, a megoldás megvan nekem, a szívembe hordozom, a szent vérben való hitem által, a Jézus nevében.

Minden egyes esetben hivatkozol a szent vérre, amikor egy szellemi mozdulás történik, amikor kérsz, amikor Isten elkészíti a megoldást, amikor befogadod a szívedbe, mindig elpecsételed azt a szent vérrel.

Egy pecsétet teszel rá a szent vérrel. Hivatkozol a szent vérben levő hitedre, hogy az által kértem Atyám, az által fogadtam el. A szent vérben való hitem által elfogadtam, és meg van nekem. Jézus nevében. Egy pecsétet teszel rá, a szent vér pecsétje van az imádon.

És most, ha jön az ellenség, egy-két hét eltelik, és semmi nem látszik abból, amiért imádkoztál. És az ördög azt fogja mondani, hogy na, látod meg se hallgatták az imádat. Jön a kísértő, és ilyeneket mond, és ilyen hasonló kísértésben lesz részed. És akkor nem kell mást tenned, mint annyit kell végig gondolnod, hogy én az imámat a szent vér fölött mondtam el!

Én nemcsak úgy magamban imádkoztam, és nemcsak az Atyának, és Jézus nevében, ahogy az Ige mondja, hanem odaállítottam a tanúmat, akit Isten rendelt nekem. Az Igét imádkoztam, az egyik tanú, a másik tanú a szent vér. Tehát tanúim vannak, hogy elmondtam az imámat. És ez a szent vér, mint tanú, megszólal az imám felett.

És ördög, mostantól kezdve, nem én, hanem maga a szent vér van ellened, mert megkísértettél. És a szent vér meg fog szólalni. És meg fogod látni, hogy milyen forradalmi dinamizmus [lendület] fog jönni az imádságaidra, hogyha beállítod a drága szent vért, mint szeplőtelen tanút.

Meg fognak mozdulni a dolgok, nagy gyorsasággal. Nem azért, mert te valami olyat tettél, hanem azért, mert Isten mindig tekint a szent vérre. Isten rátekint a szent vérre, és azt mondja: Ámen! Ez a vér kiontatott értük. Ez a vér váltság volt értük. Ez a vér, engesztelés volt értük. Ez a vér megszólal felettük.

Az Atya gyönyörködik ebben, és kirendeli az angyalait a segítségedre. Amikor mindezt végiggondoltad, nincs más dolgod, mint elkezded magasztalni ezt a szent vért, ami megváltott téged. A szent vér magasztalásába kezdesz a trón előtt. Nagyon hosszan lehet időzni, hála­adá­sok­kal, a szent vér dicsőítésével, magasztalásával, és közelebb fogsz kerülni a szent vér lüktetéséhez.

Amikor ezt teszed, amikor ezzel időzöl, akkor ennek az igazsága egyre jobban fog elmélyülni a szívedben. Többé nem lesznek kétségeid, hogy az imád megválaszolást nyernek-e? Mert a szent vér valóban tanú, és valóban megszólal, valóban elvégzi ezt a nagyon fontos dolgot. Isten ezért adta.

Kézzelfoghatóbb a számunkra, mint ha azt halljuk, hogy Szent Szellem. A Szent Szellem bennünk él, de nem tudjuk, hogy miként néz ki. Hogyan gondoljuk el, hogy képzeljük el. A vérről mindenkinek van elképzelése. Amikor megvágjuk az ujjunkat, és folyik a vér, mennyire élő az.

A szent vér élő volt itt a földön és most fönt él a trónon. Hívd segítségül az életed felett, és engedd, hogy lüktessen az életed felett, mert egy életet fog hozni az Istentől. Egy szent élet fog lüktetni az életed felett.

Meg fognak változni a dolgok körülötted, nagy gyorsasággal. Garantáltan. Mert minden erő ebben a szent vérben van elhelyezve, aki minket megőrzött, a Jézus nevében. Boldogra prédikáltam magam, lejárt az egy órám. De nincs vége.

Elmondom nektek, hogy amióta kigyűjtöttem ezeket az Igéket a szent vérről, és rendszeresen időzök vele, az én életemben is megelevenedett az imádság öröme. Jobban, mint valaha. Mert tudom, hogy ami imát elmondok, az úgy van, az megáll a trón előtt. Nem lehet másként, mint ahogy én kértem, és ahogy Isten megadta nekem. Hatalmas megerősítést ad.

És ha valaki szeretne ezeken az Igéken időzni, az I. Imakönyvben ki vannak szedve az Igék, egyik a másik után pontosan. A Vér imádság alatt megtaláljátok ezt az igegyűjteményt, és időzzetek vele, mert ennek valóságossá kell válni az életünk felett. Hogy mit jelent a szent vér lüktetése az életünkben.  

Most pedig, hogy a gyülekezet hite ne vesszen kárba, hanem egybe legyünk, szeretnék egy megvallást tenni veletek. Ezt az imát én a családommal, ha tudom, minden nap elmondom. Ha nem tudom őket magam mellé begyűjteni, akkor elmondom magam.

De minden nap elimádkozzuk, és a szent vér elkezdett lüktetni a családom felett is. Látom a változásokat. Régen nem éltem ilyen intenzíven ezzel, javasolom nektek, hogy vessétek be ezt a hatalmas fegyvert az életetek felett, mert hatalmas változásokat fog hozni.

Buzogjon fel a szívetek, hogy ezt megteszitek, mert az Igével élni kell. Ha nem működtetik, soha nem fog működni. Az Igével élni kell. Most fogunk venni a szent vérből, ahogy az Írás mondja.

Az Imakönyvünkben van, és kiment a körlevél, akinek nincs, az vagy a szomszéd Imakönyvéből mondja, vagy mondja utánunk. A Kék Imakönyv 114. oldalán van egy kiváló imádság arról, hogy miként lehet élni a szent vérrel.

Kikukucskál a hitünk, hogy tényleg így van ez, rá kell ébrednünk arra, hogy a szent vér lüktetése egy valóságos áldás az életünk felett. És a tolvaj nem jöhet közelebb, mint ahol meghúztad a vonalat. Kell élned vele! Helyezzük oda szívünk minden kívánságát erre a szent vér meghintésre. Ámen!

 

VESZEK A SZENT VÉRBŐL

Drága mennyei Atyám, Jézus nevében jövök Eléd, a szent oltárod elé, a Krisztus Jézus Főpapom elé, a Szent Szellem által. Hálával áldozom Neked a Szent Vér megtisztító, oltalmazó és életet adó erejéért az életemben, amit a Te szerelmetes szíved dobogása szolgáltat és keringtet az életemben. (Zsidó. 10:19)

Az Igéd szerint a Sion hegyéhez járulok, az angyalok ezreihez és az újszövetség közbenjárójához, Jézushoz, és a meghintés véréhez, amely megszólal felettem.

A szent és szeplőtelen vér megszólal felettem, és Isten akaratát szólja az életem felett. Mivel a Te rendeléseidből és kegyelmedből közösségem van a Szent Vérrel, ezért oda­járulhatok a Szent Vér meghintéséhez, Szent Vér meghintése, borítsd be az életemet teljesen. (Zsidó. 12:22,24)

Felemelem a hálaadásnak poharát, és megáldom azt, a Krisztus vérével való közösségem az. A Szent Vér közösségében megszentelten állok Előtted. Köszönöm Atyám, hogy a Szent Vér kering az életemben. ( 1Kor. 10:16)

Drága Főpapom, Úr Jézus, eléd járulva megkérlek, vegyél a Szent Vérből, és a papi felszentelésem részeként hintsél meg engem a Szent Vérrel, hogy mindig pontosan halljalak, hogy kezem minden munkája áldott lehessen, és hogy minden utam a Te oltalmadban és akaratodban lehessen és beteljesedjen. Drága Szent Szellem, áradj mindezeken a területeken, és hozd a szent olajodat, mert a Szent Vér meghintése által a Te szent olajad folyhat, és így megkened a fülem, hogy mindenkor halljak Tőled. Felkenetést adsz nekem arra, hogy amire a kezem teszem, áldott, gyógyult és teljes legyen, és minden utam a tökéletes akaratodban beteljesedjen. Magasztallak Atyám, hogy a Szent Vér által ezt beteljesíted az életemben, (2Móz 24:6,8)

Veszek a Szent Vérből, amely kiontatott itt a földön, a kereszten, és most fent van a mennyben, és egyben bizonyságot tesz itt a földön. Veszek ebből a Szent Vérből, a Bárány Véréből, a szeplőtelen és tökéletes áldozati Bárány Véréből, és hintek a szellememre, a lelkemre, a testemre, és az egész életemre, annak ajtófélfáira, és szemöldökfájára, Jézus nevében. Veszek a Szent Vérből, és hintek az akaratomra, az érzelmeimre, az indulataimra, az értelmemre, a gondolataimra és a memóriámra, Jézus nevében. Így csak a Te akaratod élhet bennem, csak a Te érzelmeidet hordozom a szívemben, csak a Te indulataidat és szándékaidat engedem meg: a Te értelmed birtokában csak a Te gondolataidat gondolom, mert a Szent Vér uralkodik felettem, Jézus nevében. A Szent Vér keringése tisztaságot, isteni képességeket, teljes helyreállítást és gyógyulást hoz mindezeken a területeken.  (2Mózes. 12:7 , 1Ján. 5:8)

Veszek továbbá a Szent Vérből, és hintek a Könyvre, hogy mindenkor tiszta kijelentéseket vehessek belőle: hintek Isten Szent Igéjére, hogy az élő és ható lehessen az életemben: Hintek a Gyülekezetre, a gyermekeimre és családom minden tagjára. Hintek a kapcsokra és kötelekre a Testben, hogy a tiszta szeretet tudjon áradni az örök élettel, a gyógyító kenettel és a Szent Szellem csodálatos kegyelmi ajándékaival. (Zsidó. 9:19-20 , 12:24)

A Szent Vér meghintése által a lelkiismeretem megtisztult a holt cselekedetektől, hogy örök hűséggel szolgálhassak az élő Istennek Ámen.

Győztes vagyok a Bárány Vére által, és a bizonyságtételem beszédei által, mert a Szent Vér megszólal felettem, mint tanú bizonyságtevő, mindezeken a területeken, ahol a hitem pajzsával kifeszítettem.  Ámen! 

Hathatós volt ez az imánk. A szellemünk fellendült ez által. Használjátok a szent vért minden helyzet felett, amiben még nem láttátok az áttörést, azt hamarosan meg fogjátok látni. A szent vért fogom ma rátok imádkozni a gyógyító sorokban, a ti hitetekkel együtt. Bizonyságul hívjuk ma a szent vért a fölött, amiért jöttél. Ketten egy akaraton megtesszük, a szent vér ott lesz feletted.

A drága Úr Jézus kegyelméből elindítjuk a gyógyító sorokat. A gyógyító kenetet a torokban érzékeltem erősen. Ha valakinek szüksége van a gyógyulásra, a vesékben, a vesék környékén, mellékvesék tájékán van gyógyító kenet. Tegnap a térdben volt érzékelhető a gyógyító kenet.

Bármilyen területen meg lehet gyógyulni a gyógyító kenet által. Ugyanis a gyógyulás kezdeményezheted te, vagy kezdeményezheti az Úr. Ha az Úr kezdeményezi, azok a gyógyító ajándékok, ha te kezdeményezed, akkor pedig a hitedet kell kifeszíteni. De mindenféleképpen gyógyulás a végeredmény. Ámen. Jézus nevében.

„Ráadás” – a nyilvános adás alapján:

Szeretnék veletek egy kicsit az oltár elé menni, nyelveken szólva. Ahova a vér került, oda kerül az olaj is. Így van ez velünk is, aki újjászületik, képes beteljesedni a Szent Szellemmel. És most fogunk egy keveset a trón elé járulni. Az utolsó szót mindig a Szent Szellemnek szeretjük adni, teljességében. Kicsit imádkozunk nyelveken.

Emeljük fel szívünket a drága Úr Jézusban. Hallelúja! Drága Szent Atyánk. Hozsánna. Megköszönjük a jóságodat, Atyám, a kegyelmedet, az irgalmadat, hogy megértéseket hozol a szívekre Atyám, hogy ne legyünk tudatlanok. Többé nem igaz, hogy elvész az én népem, mivel tudomány nélkül való, Atyám, mert teljes ismerettel bírunk, a Te megváltásod felöl.

Szólítjuk a szent vért, a meghintés vérét, bevonjuk az ajtófélfát, a szemöldökfát a szent vérrel.  Életünk minden területére kiterjesztjük ezt a szent vért. Szólítjuk Őt, mint a tanút, hogy szólaljon meg az életünk felett. Szent vérrel van átitatva az egész életünk Atyám, a hitünk által, a Te jóságodból, kegyelmedből, örökkévaló szövetségedből. Uram, imádattal jövünk, szellemben és igazságban. Hallelúja! Örökkön-örökké Tiéd a dicsőség.

Adj nekünk látásokat és álmokat. Uram, az utolsó időkben kérjük a kései esőket. Atyám, szólítjuk az elveszetteket, északról, délről, nyugatról, keletről. Szólítjuk az elveszetteket be a gyülekezetekbe. Atyám, a pásztoroknak jobb és bal felül való segítőket kérünk, hűséges oszlopokat a Jézus nevében. Mindenekfelett Uram, Tiéd a dicsőség a Templom építéséért. Mert szent templomot építesz, élő kövekből. Hallelúja. Dicsőség legyen Neked mindörökkön-örökké. Ámen.

Drágák vagytok az Úrban, szent vérrel meghintettek vagytok. A szeretet áradjon köztünk.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL