2013.01.19. 

VÁLASZOK

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2013. január 13.

 

Sok gyógyulást fogunk ma megtapasztalni, ma minden fájdalom és tünet nélkül fogsz hazatávozni, Jézus nevében. Az Úr kijelentette nekem, hogy meggyógyultál, és a félelem eltávozik tőled, megtörjük a félelem szellemét Jézus nevében, és a hazugság szellemére nem figyelmezünk többet, Jézus nevében. A testünk pedig felépül és minden szerv tökéletesen helyreállítódik, a Jézus szent nevében.

Az 1Péter 2,24 ereje kering a testedben, és a testednek minden sejtjét helyreállítja, felépíti, és a véred megtisztult, a Jézus nevében minden betegségtől. A rendellenes sokszorozódást megtiltjuk a testben, Jézus nevében. Jézus Krisztus hatalmában minden sejt tisztán és tökéletesen működik, és az életet támogatja, a Jézus nevében. Ámen.

A mai tanítás címe az is lehetne, hogy válaszok. Apostolok Cselekedete 20,32 versét a Bővített fordítás szerint is elkészítettük, ezért azt fogom olvasni.

Apostolok Cselekedetei 20,32.

32. És most atyámfiai Istenre bízlak benneteket, rábízlak titeket az Ő gondviselésére, megbízván benne, hogy megőriz benneteket és gondotokat viseli. És ajánllak titeket az Ő kegyelmessége Igéjének, az Ő meg nem érdemelt kegyeltsége parancsolatainak, tanácsainak és ígéreteinek, mely képes felépíteni benneteket, és képes megadni nektek a jogos örökségeteket, Istennek minden elválasztottjai között, azok között, akik elváltoznak az Ő lelkükben, értelmükben, érzelmeikben, gondolataikban, és akaratukban.  

A Bővített fordítás azért hosszabb egy kicsit, mert minden egyes görög szónak a magyarázatos jelentéseit hozza elő, és itt ki is hagytam egy nagyon fontos részt:

Azok között, akik odaszántak, megtisztultak, akik elváltoztak az ő lelkükben, értelmükben, érzelmeikben, gondolataikban, és akaratukban. Így szól a vége.

Tehát, odaszánlak benneteket Istennek, odaajánllak benneteket, és az Ő kegyelmessége Igéjének – mondja itt Pál. Amely képes felépíteni benneteket.

Remélem, azt mindenki megérti, hogy van egyszer az Ószövetség, és az Ószövetség az megvénhedett, elavult, nem jó már, nem érvényes. Nézzük ezt a mai napon, és a Róma levél 2. fejezetére lapozunk.

Az Ószövetségben a próféták arról prófétáltak, hogy eljön majd a Messiás, és így az egész Ószövetség Jézusra mutatott. A jövendő Messiásról szóltak a próféciáik. Tehát az Ószövetség a zsidók szövetsége volt. Így szól a Róma 2,14 eleje:

Róma 2,14. 16.

14. Mert mikor a pogányok, akiknek törvényük nincs…

És én pogánynak számítok, a pogányoknak nem volt törvényük. A keresztények értsék ezt meg. Vagyis én törvény nélkül való voltam, így az átok sem volt érvényes rám, ha nem tartottam volna be a törvényt, mert nem tartoztam a zsidók szövetségéhez.

Tehát nem bánom én az ószövetségi tanításokat, amennyiben az Ószövetségben olvasható próféciákkal foglalkozik, mutatván az eljövendő Messiásra. De most már nekünk meg van a Messiásunk, eljött a Messiás.

16. Azon a napon, melyen az Isten megítéli az emberek titkait az én Evangéliumom szerint a Jézus Krisztus által.

Ami tehát majd minket megítél, az a páli Evangélium, a Jézus Krisztus által, a kegyelem Evangéliuma. És nem az ószövetségi törvények szerint kapjuk az ítéletünket, sem a keresztény törvénykezések által.

És mivel nem értik a keresztények, hogy Jézus Krisztus Szent Vérének megváltása által, egy egyszer és mindenkorra szóló megváltásunk van. Nagyon sok összezavartság van a fejekben és a szívekben.

Nyilvánvaló, hogy ha az Ószövetségben nem úgy cselekedtek, ahogy a törvény megszabta nekik, akkor azért büntetés járt. A mai napon nincs büntetés számunkra, mert megbocsáttatott nekünk, a Szent Vér elmosta a bűneinket.

Az egyedüli bűn, amely meg nem bocsátható bűn, és amiért az emberek a pokolba jutnak, ha elutasítják az Úr Jézus Krisztus megváltását. Ha befogadtad Jézust a szívedbe, akkor megvan neked az Ő megváltása.

Tehát, amíg ebben a testben járunk, addig itt a földön élünk, de amint ezt a földi sátorházat levetjük, akkor a mennybe költözünk. Egy okból vagyunk itt a földön, azért, mert még testben élünk. Tehát nincs szükségünk hosszú ószövetségi tanításokra, mert pontosan ebből kifolyólag csak az időnket vesztegetjük vele.  Rátérünk a…

Lukács 16,16.

16. A törvény és a próféták Keresztelő Jánosig voltak: attól fogva az Isten királysága hirdettetik, és mindenki erőfeszítéssel próbál bejutni abba.

Keresztelő János volt az utolsó ószövetségi próféta. Ma már nem a próféták ideje alatt élünk. Észrevetted-e, hogy például az Újszövetséget az apostolok írják? Izraelben valaki felfedezte-e ezt már?

Máté 28,18-20.

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.

19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében,

20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé, én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

Ezt nevezik a Gyülekezet nagy küldetésének. Azután szólta ezt a Gyülekezetnek, miután meg­igazíttatván feltámadt a halálból. És az egész hatalmát átadta a Gyülekezetnek. Vagyis, manapság nem a próféták kell, hogy vezessék a gyülekezeteket. Az elmúlt heti tanítás után némelyek össze­zavarodtak, ugyanis nem az Ószövetség alá tartozunk többé, és szükség, hogy ma erről halljatok.

Az Efézusi levélre lapozunk közben. Ez az az alapvető tanítás, amit a Bibliaiskolában én is hallgattam. A Bibliaiskola végzettek miért fordulnak vissza az Ószövetséghez? Persze kutatásokat lehet végezni.

Efézus 4,10-12.

11. És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evan­gélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul:

10Aki leszállott vala, ugyanaz, aki fel is ment, feljebb minden egeknél,

Ez Jézusunk, a mi Főpapunk. Ma! És Ő a mennyben van ma. Az Ő áldozata megtisztított minket egyszer és mindenkorra! Ennek semmi köze a mi hústestünk cselekedeteihez, bűneihez. És nézzük meg, hogy miért adta ezeket? A következő versben fejti ki az Írás.

12. Szolgálat munkájára tökéletesítve a szenteket, a Krisztus Testének építésére:

Ezért kaptuk ezeket.

Róma 8,1.

1. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak.

Akik állandóan csak az Ószövetségből prédikálnak, azok összezavarják a hívőket azzal, ami a múltban volt. És egy egyveleg, egy keverék jön elő, a gyülekezeti- és a zsidó törvényekből összegyúrva.

Tehát az Újszövetségnél, az újjászületésnél egy új életet kapunk Istentől, és ebben az új életben járunk. Mi az, amire emlékeztetni kell magunkat? Hol van a keresztényeknek az alapvető problémájuk?

Zsidó 10,16-17.

16. Ez az a szövetség, melyet kötök velük ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjükbe írom be azokat,

17. Azután így szól: És az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.

Ezért semminemű bűntudatnak nem szabadna lenni bennünk. Honnan vesszük akkor mégis a bűntudatot? A törvényből! Mert a bűnnek az ereje a törvény.

Egy új szövetség alatt vagyunk, és itt Isten jósága az, amely az embert megtérésre indítja. Ha lesz lehetőségem, a jövő héten arról fogok beszélni, hogy mit jelent a törvény szerinti megtérés, és mit jelent a kegyelem ideje alatt a megtérés?

Amikor a keresztények ma azt hiányolják, hogy nem történt az illetőnél semmilyen megtérés, akkor azt hiányolják, hogy nem lett az illető fejbe verve a különböző törvényekkel, rendelkezésekkel és a kárhoztatással.

Hogy mennyire erős ez, ami a szívünkbe íródott, ezt az 1János 2,20 és 27-es versei mondják, hogy néktek ez a kenet a szívetekben van, és ez a kenet megtanít titeket mindenre.

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nincs szükségünk pásztorokra vagy tanítókra, mert ezeket Isten adta a tökéletesítésünkre, de ha az ószövetségi törvények alatt tartod magad, akkor soha nem fogsz tudni, Istennek a szent kenetében járni.

A tegnapi imakör után felolvastuk a 95. Zsoltár, úgy emlékszem 7-es versét, ahol azt írja a Zsoltáros, hogy Isten Szelleme vezessen minket. Keresztény életünk során, ha a törvényeket tanítják nekünk, akkor az megzavar minket, mert azt hisszük majd, hogy a törvényeket kell követnünk a Szellem helyett.

Példaként hozom nektek, hogy Csehszlovákiában a Szellem vezetésére minden egyes szabályt, amit a Bibliaiskolában tanítottak nekem, hogy mit hogy kell tennem, mindazokat másként tettem.

Ugyanígy Jézus is evett a bűnösökkel, amit a zsidók nagy bűnnek tartottak, hogy leült a bűnösökkel. Jézus mit válaszolt erre? Arra tanította őket, hogy akiknek sok bocsáttatik meg, azok nagyon szeretik az Urat. A törvényadók, akik törvénykeznek mások felett, nem látják ezt.

2Pérter 1,8-9.

8. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek sem restek, sem gyümölcstelenek a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésében.

9. Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezvén a régi bűneiből való megtisztulásáról.

Ha olvassuk az Írást, hogy miről van szó előtte, akkor a hitről, a tudásról, az ismeretről szól ott az Ige. És akikben ezek nincsenek meg, ami itt fel van sorolva, az vak és rövidlátó. És úgy gondolják, hogy nincsenek megtisztítva a múltban való bűneiktől. Elfeledkeztek arról, hogy a régi bűneikből megtisztultak.

A Zsidó 7,18-ból tudjuk meg, hogy a törvény nem volt képes egy embert sem tökéletessé tenni. A törvény semmit nem tudott tökéletessé tenni. Isten tehát azért adta a törvényt, mert azt szerette volna abból megláttatni az emberrel, hogy ő maga nem képes elérni oda, hogy tökéletessé legyen. Olyan tökéletes, mint amit a törvény követel tőle, ezért szüksége van egy megváltóra.

Zsidó 7,18-19.

18. Mert az előbbi parancsolat eltöröltetik, mivelhogy erőtlen és haszontalan,

19. Minthogy a törvény semmiben sem szerzett tökéletességet; de beáll a jobb reménység, amely által közeledünk az Istenhez.

A törvény semmit nem tett tökéletessé. Gyönyörűen mondja a Bővített fordítás itt a 18-as versben.

18. Ezért, a korábbi testi parancsolat és rendelkezés eltöröltetik annak erőtlen, eredménytelen és haszontalan volta miatt.

Annyira érthető! Most a Zsidó levél 8,13 verse következik.

Zsidó 8,13.

Mikor újról beszél, elavulttá tette azzal az elsőt, ami pedig megavult és megvénhedik, közel van az enyészethez.

Az Újszövetség azt hozta, hogy az Ószövetség elavult. Érvénytelenné lett azáltal, hogy Jézus betöltötte a törvényt, és ezáltal el tudta tenni az útból, és hozott egy újat. A törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által lett. Egy teljesen más időszámítás alá tartozunk, az Apostolok Cselekedeteitől kezdve, és a mai napon is írják az Apostolok cselekedeteit.

A nagy tévedés, amit elkövetnek keresztények, az a Márk Evangélium 1,4 verséből fakad. Itt azt írja az Írás:

Márk 1,4-5. 14-15.

4. Előáll vala János, keresztelvén a pusztában és prédikálván a megtérésnek kereszt­ségét a bűnöknek eltörlésére.

Ezek zsidók voltak.

5. És kiméne hozzá Júdeának egész tartománya és a jeruzsálembeliek is, és megke­resztelkedének mindnyájan őáltala a Jordán vizében, bűneikről vallást tévén.

Keresztelő János volt az utolsó ószövetségi próféta. Őt követi közvetlenül utána Jézus. Nézzük meg a 14-15 verseket.

14. Miután pedig János tömlöcbe vettetett, elméne Jézus Galileába, prédikálván az Isten országának Evangéliumát,

Nekünk Isten királyságának az Evangéliumát kell, hogy hirdessük, ahogy Jézus is ezt tette. És mit mondott?

15. És mondván: Betelt az idő, és elközelített az Isten királysága; térjetek meg, és higgyetek az Evangéliumban.

Ez egy szellemi megtérés! Vagyis azt jelenti, hogy az elmédben kell meghozni ezt a változást, és a gondolataidban elfogadni az Úr Jézus Krisztust, mint Megváltódat. És ezt hirdetjük a mai napon. Az Evangéliumot, nem a törvényt.

Róma 2,4.

4. Avagy megveted az Ő jóságának, elnézésének és hosszútűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít?

Az egyik pásztor, amikor huszonvalahány éve az országba jöttem, azt mondta nekem, hogy nem jöttem rá eddig, hogy a megtérés az egy szellemi dolog. Szellemileg változnak meg az emberek. Nagy tanítás ez, és még rá fogunk térni.

Nézzük csak meg az Apostolok cselekedetei 10-ben, hogy – itt Kelet-Európában, Magyarországon és a szomszédos országokban – a legalizációban lévő keresztények miként ferdítik el az Evangéliumot. Vissza fogok még térni rá.

Azt hiszik, hogy a megtérés valójában azt jelenti, hogy a törvénnyel addig verni az illető fejét, amíg a végén sírva fakad és megtér a bűneiből.

Apostolok cselekedetei 10,43-46.

43. Erről a próféták mind bizonyságot tesznek, hogy bűneinek eltörlését veszi az Ő neve által mindenki, aki hiszen Őbenne.

44. Mikor még szólá Péter ez Igéket, leszálla a Szent Szellem mindazokra, akik hallgatták e beszédet.

45. És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem ajándéka.

46. Mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent.

Látjuk, a nyelveken szólás az Isten magasztalása. És figyeld meg, hogy nem volt megtérésről prédikáció. Az Evangélium hirdettetett nekik, és ők a hirdetés által újjászülettek, és beteljesedtek Szent Szellemmel.

Apostolok cselekedetei 11,1-4. 17-18.

1. Meghallák azonban az apostolok és a Júdeában levő atyafiak, hogy a pogányok is

bevették az Istennek beszédét,

Befogadták Istennek Igéjét. Mert újonnan születtek, nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Istennek Igéje által, amely él megmarad örökké. (1Pét. 1,23) Itt történt a változás, mert nem törvény volt nékik prédikálva, hanem új teremtéssé lettek.

2. Mikor azért felment Péter Jeruzsálembe, vetekedének ővele a zsidóságból valók,

3. Mondván: Körülmetéletlen emberekhez mentél be, és együtt ettél velük.

4. Elkezdvén pedig Péter, megmagyarázta nékik rendre, mondván.

Azért haragudtak meg rá, mert Péter bement egy olyan házba, ahol körülmetéletlenek voltak, és együtt evett velük.

Európában voltam együtt valamelyik városban magyar pásztorokkal. Mindent elkövettek azért, hogy ne kerüljenek a közelembe, mert én a szemükben körülmetéletlennek tűntem, mint aki tisztátalan, így tekintettek rám. Ha tehették, másik asztalhoz ültek. Az egyik, sem az én asztalomhoz, sem a másikéhoz nem akart leülni, nagy bajban volt, igazi vallásosság gyötörte.

17. Ha tehát az Isten, hasonló ajándékát adta nékik, mint nékünk is, kik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, kicsoda voltam én, hogy az Istent eltilthattam volna?

18. Ezeknek hallatára aztán megnyugovának, és dicsőíték az Istent, mondván: Eszerint hát a pogányoknak is adott az Isten megtérést az életre!

Vagyis megtérést adott nekik Isten az életre, mert az Evangéliumot hirdette nekik. És az elméjükben megváltoztak, befogadták a szellemi Urat. Megváltoztak, újjászülettek, beteljesedtek Szent Szellemmel, és elkezdtek nyelveken imádkozni. Ezt tesszük ma is.

Azt mondja itt az Írás, hogy az Isten adott nekik megtérést az életre. Amikor megtérést prédikálunk, akkor az Ószövetségből prédikáljuk a kárhoztatást. Mert Keresztelő János a törvény szerint hirdette a megtérést a bűnöknek a bocsánatára, és az eltörlésére. Vagy pedig van az Evangéliumra való megtérés prédikálása.

Itt fogom nektek megmutatni, hogy mennyire fontos az, hogy közbenjáró imádságokat mondjunk a Szellem által, hogy az emberek valóban befogadják az Urat. Keresztényekhez szól itt az Írás – Isten adott nekik megtérést! Azt a sötétséget vette el tőlük.

Ugye mondja 2Korinthus 4,4, hogy az e világ istene elvakította az elméjüket, hogy ne lássák az Evangélium dicsőséges világosságát, amely a Krisztus képe.

Amikor szellemben imádkozunk, akkor elvégezzük azt az alapmunkát, amely az evangelizáció sikerességéhez szükséges, és ilyenkor még a keresztényekért is imádkozunk, hogy az ő vakságuk is, az a lepel eltűnjön onnan.

2Timótheus 2,24-26.

24. Az Úr szolgájának pedig nem szabad torzsalkodnia, hanem legyen mindenkihez szívélyes, tanításra alkalmas, türelmes.

25. Aki szelíden fenyíti az ellenszegülőket; talán ha adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére,

26. És felocsúdnának az ördög kelepcéjéből, aki foglyul tartja őket a maga akaratában.

Amikor itt szellemben imádkozunk, akkor azért imádkozunk, könyörgünk, hogy Isten adjon nékik megtérést. Mert az Úr szolgájának nem szabad vitatkoznia, torzsalkodnia, és azért kell imádkoznunk, hogy Isten adjon nekik megtérést az igazság megismerésére, felismerésére.

Tehát, vagy befogadod ezt a kijelentést az Úrtól, vagy pedig ha azt mondod, hogy nem fogadod be, akkor vakabb leszel, mint valaha voltál. Nem mondom, hogy a páli Evangélium kegyelmét már teljesen értem, de mivel elfogadtam ezt az üzenetet, egyre több megértés jön hozzám a kegyelem Evangéliumából.

Figyelem azokat, akik hirdetik a kegyelem Evangéliumát, hogy mennyire növekednek a kijelentésekben, és azokat is, akik visszautasították, hogy mennyire haladnak visszafelé, hátra­estek, visszahanyatlottak. Ez az egy Írás is mutatja. (2Tim. 2,26)

Tehát egy ‘vakságot’ hozhat egy démon is. A mieinkkel is megesett és megszabadító kenet kellett rá a Szent Szellemtől. Mondom nektek, hogy állandóan folyik a Szent Szellemnek ez a munkája, az Ige teszi őt szabaddá. Azért folynak a közbenjáró imádságok a Szellem által, hogy Isten oda tudja adni nekik ezt a kegyelmet a megtérésre.

Ez egy szellemi megtérés. Az evangélistáknak azért teremnek ilyen gyümölcseik, mert az a rengeteg imádság, háttértámogatásként támogatja őket, mint egy nagy ébredéshez is, rengeteg imádság kell. Csehszlovákiában, amikor a nagy ébredésnél ott voltam, negyven év imádság előzte azt meg, akik azért imádkoztak. Tengernyi népek születtek újjá, az Úr hozta ki őket.

És nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy ti megértsétek, hogy ezek a szellemben elmondott közbenjáró imádságok mennyire fontosak és erőteljesek. És mennyire fontos, hogy letegyük a hústestet, és inkább a szellemi imádságokat válasszuk helyette, és azzal töltsük az időnket.

Mert ez az imádság képes gyógyulást hozni, képes a Szent Szellemnek a különböző másfajta megnyilvánulásait hozni, és lehetne folytatni. Megértettem, és felfedeztem, hogy a Jézus Vére szerezte meg. Az ár az volt azért, hogy mi ezt kaphassuk.

De a szellemben való imádságnak megvan a helye. Kornélius, amikor adományokat adott és böjtölt, és imádkozott, ez felszállt Isten elé. Az ő alamizsnái felszálltak Isten elé, és Isten megemlékezett róla, és adott neki megtérést.

Az alamizsna az nem a gyülekezetnek adott tized, hanem azon felül. Nagy különbség van a tized, és a Szellem által vezérelt afölötti adakozás, és az alamizsna között. Ha tudod, hogy a Szellem indít rá, hogy valakinek így adjál, azonnal add oda.

Valóban meg kell tudnod különböztetni az Úr hangját, és mások hangját. Az ördög nem fog soha arra vezetni, hogy bárkinek is adjál. Az ördög csak a bombákra gyűjt.

Apostolok cselekedetei 13,38-39.

38. Azért legyen néktek tudtotokra atyámfiai, férfiak, hogy Őáltala hirdettetik néktek a bűnöknek eltörlése:

39. És mindenekből, amikből a Mózes törvénye nem volt képes megigazítani titeket, Őáltala mindenki, aki hisz, megigazul.

Ez az Apostolok cselekedete 13. az egyik kedvenc fejezetem. Szegény pünkösdi tanok tönkremennek rajta, ha elolvassák a 13. fejezetet.  Teljességgel tönkre lehet tenni a pünkösdi tévtanokat vele, az ostobaságot meg lehet látni belőle, és azt a vakságot.

Ez Pálnak a nyíltszínű kijelentése erről, hogy kegyelemből van ez, és nem a törvény követelése által. Az önmegigazítási szándékunk csak színleli, tetteti, hogy ezt el tudjuk végezni.

Amikor Júdásnak a szomorúságát, és sajnálkozását látjuk, az nem egy igaz megtérés volt. Az ember ilyenkor képes magát megbüntetni, mert rájön, hogy amit tett, az helytelen, téves, és csak szomorkodik felette. Erre is rátérünk majd.

János 8,12.

12. Ismét szóla azért hozzájuk Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.

A kegyelem üzenete után, nem lehetséges visszafordulni a törvényhez. Hány olyan pásztort tudnék említeni nektek, aki miután a kegyelem Evangéliumát elfogadta, visszakanyarodott, pl. a törvényhez.

Mondja a 95. Zsoltárban a 7-es vers: Ha az Ő Szavát hallanátok! El ne utasítsátok az Ő Szavát! Nem lehet visszakanyarodni a törvényhez a kegyelem, a gyarapodás, a gyógyulás Evangéliuma, a nyelvek imája után, mert ez leállítja a szellemi növekedésünket. Hallelúja.

Máté 8,17.

17. Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig beteg­ségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá.

Most átváltottunk a gyógyulás témakörére. Az ördög néha ötleteket hoz. A múltadból hoz elő dolgokat, hogy miért kell most szenvedned. Nincs jelen a bűn az életedben, mert Jézus Vére megtisztított, és örök életet adott néked. És most képes vagy hitben működni, és ezeket elvenni. Van itt még valami, amiről beszélnünk kell most.

Zsoltár 112,7.

7. Semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó.

Tehát ne félj a rossz hírektől, legyen a szíved erős, és bizakodjál az Úrban – mondja. Vagyis, ha kapsz egy rossz jelentést, akkor ne félj! Az Ószövetségen és az Újszövetségen is végighúzódik ez a gondolat. Ne félj! Mert nem a félelem szellemét adtam neked.

Ez egy óriási tényező, amely befolyásolja a hitünket, lecsökkenti a hitünket, és teljesen megfojtja a hitünket, ha félünk. Ezért kell a félelmeket leállítani az életünkben. Pontosan ezt mondta Jézus Jairusnak is. Hozták a „jó hírt”, idézőjelben mondván, hogy ne zavard tovább a Mestert, mert a leányod meghalt. Jézus hallotta ezt.

Mi az, amit azonnal mondott? Ne félj! Állj le a félelemmel! Csak higgy! Csukd be a szád most! A gondolataid sem abba az irányba menjenek. Ne a negatív dolgokon kezdj gondolkodni. Ne félj, hanem csak higgy! Nézzük meg a…

Márk 5,36.

36. Jézus pedig, amint hallá a beszédet, amit mondanak vala, azonnal monda a zsinagóga fejének: Ne félj, csak higgy!

Ugye, úgy jött Jézushoz, hogy ha csak a kezedet teszed az én leánykámra, akkor ő él. Akkor mindegy, maradjunk ebben. Mindegy, hogy él, vagy meghalt már, mert Ő a feltámadás és az élet, Jézus. És ugye kinevették.

És ez a feltámadás élete van bennünk, az a Szellem, aki feltámasztotta Jézust a halálból. És ez a feltámadás Szelleme fogja megeleveníteni a te halandó testedet, az Ő benned lakozó Szelleme által végzi ezt el.

A Róma 8,14 úgy kezdi: ha annak a Szelleme lakozik bennetek, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, ugyanő, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az Ő tibennetek lakozó Szelleme által.

Róma 8,14.

14. És ha annak a Szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az Ő tibennetek lakozó Szelleme által.

Ez van nekünk a mai napra. A szellemi növekedésünkben Isten elvárja tőlünk, hogy megragadjuk ezt a Szellemet, aki bennünk van. És megragadjuk a nyelvünkkel is ezt az igazságot, és kiárasszuk benne a hitünket, és hogy ezt megvalljuk.

Ezért az 1Péter 2,24 valóság a testem számára, és felépíti, újra építi a testemnek minden sejtjét. Mert Isten Igéjének a Szelleme és élete folyik bennem, és megtisztítja a véremet minden betegségtől és tisztátalanságtól. Akkor a ráknak is ki kell onnan tisztulnia, és bármi másnak, és mindezekre vonatkozik ez.

Egy egész csokorral van nekem ezekből a megvallásokból, és neked is meg kell harcolnod a hitnek szép harcát. Mert, ha van hited, akkor az mondod ennek a hegynek. Vagyis, azt kell mondanod. És a szeretett megvallásaidon meditálnod is kell.

Vegyed az egyiket közülük, és kezdj el meditálni, elmélkedni, időzni rajta. Hogy az én vérem, megtisztítja a testemet minden betegségtől, a Szellem által, aki bennem lakozik. Vagy vedd elő az 1Péter 2,24-et és azon kezdj el meditálni:

1Péter 2,24.

24. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg.

Ha meggyógyultam, akkor gyógyult vagyok, akkor nem keresem a gyógyulásomat. Miért kellene keresnem a gyógyulásomat, ha Jézus megszerezte nekem? Elfogadtam a gyógyulásomat, beszéld meg Jézussal ördög. Ez az ördögnek nagy csapdája.

Nem keressük a gyógyulásunkat, mert mi meggyógyultunk a sebekben. A hit-üzemmódban kell maradnunk, akkor képes az Úr valamit tenni értünk. És a gyarapodás ugyanígy van, annak minden formájára igaz, az anyagi növekedésünkre igaz, és a többi szakaszunkra is ugyanígy igaz ez.

Vidékről jött valaki, és kért egy imádságtámogatást munkahely dologban. A Máté 18,18-19. versekre tértem vele. Mivel mindig vannak köztünk újak és újak, nagyon jó ezt elolvasni újra és újra.

Máté 18,18-19.

18. Bizony mondom néktek: Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen; és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen.

19. Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.

Vagyis, amit megkötünk a földön, a mennyben is kötve lesz. Így szándékozta nekünk az Úr. Most is gyógyító kenet van a rákbetegségre. És amit megoldunk a földön, az meg van engedve a mennyben is, ott, ahol a Főpapunk van.

Vagyis ha ketten megegyeznek, tökéletes összhangban vannak bármely dolog felől, amit csak kérnek itt a földön, megadja nekik az én Mennyei Atyám. Ez működő valóság, ehhez összhangban kell lenni.

Ez az összhang azt jelenti, hogy Kálmán nem kezdhet egy másik dicsőítésbe, miközben Adrienn énekli az alapdalt, Attila pedig egy másik dal ritmusát veri. Így nem lesz belőle összhang. Tehát a János 16. fejezetében mondja az Ige, a 23-24. versekben:

János 16,23-24.

23. És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek.

24. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen.

Nagy neves szolgálatok elmondják, hogy annak idején bármit is kértek így az Atyától, leírták azt egy könyvbe, amikor azt megkérték, és utána hitben maradtak. Leírták, hogy ez megvan, mert megkérték, és hitben maradtak.

Tehát a hölgy, aki szerette volna ezt a munkát… A Márk 11,24-es verse tanít minket, hogy amit csak kívántok, amikor imádkoztok, higgyétek, hogy megkaptátok, és meglesz az néktek. Ez a megkaptátok azt jelenti, hogy el kell venni, megragadni és elvenni, hogy az a munka az enyém.

És az illető nem ragadta meg. Itt voltunk, imádkoztunk az Atyához, Jézus nevében, hittük, hogy megkaptuk, elfogadtuk, Jézus nevében. Kérdeztem, hogy meg van a munkád? És a válasza az nem hitben szólt. – Hát valami majd lesz! És ez nem az egyezség imája volt.

Kenneth Haginhoz jöttek, és sokszor elmondtam már nektek ezt a történetet, megkérdezte Hagin, hogy mire van szükséged? Hát száz dollárra. Imádkoztak együtt, egyezségben, egy akaraton, szépen kiimádkozták az Ige szerint, ami kellett.

Kérdezte Hagin, hogy meg van-e a száz dollárod? Sírás volt a válasz, és, hogy hát remélem. Mondta neki Hagin, hogy akkor bizony nincs meg. Az igazat mondta, mert nem volt egyezségben az asszony. Mert ha elfogadta volna, akkor csak annyit kellett volna mondani, hogy: – Köszönöm Uram, megvan! Meg van nekem! Meggyógyultam, hallelúja!

Elvégzem az Úr munkáit, az ördög nem fog engem leállítani, mert a testem minden sejtje és szövete (a szövetek és a sejtek), mind tökéletességben működnek, olyan tökéletességben, ahogy Isten teremtette. És megtiltok minden téves működést a testemben!

Minden szerv és minden szövet, ez mindenről gondot visel így. Ugye, amikor szövettani vizsgálatot akarnak rajtatok végezni, mondd: köszönöm nem kérem, mert nekem megvan a Szent Szellem, és csak azt engedem meg!

És a Szent Szellemnek megengedem, hogy Ő lakozzon a belső szerveimben. Semmi mást nem engedek ott meg, csak a Szent Szellemnek a gyógyító kenetét, az Úr Jézus Krisztus, gyógyító kenetét engedem meg a testemben.

Ezért minden szerv, és a testemnek minden szövete olyan tökéletességben működik, ahogy Isten teremtette, és megtiltok minden téves működést Jézus nevében. És ahányszor elmész a mos­dóba, vagy a mellékhelyiségbe, ezt kezd el mondani. Mert ha akkora hitetek lenne, mint a mustár­mag, azt mondanátok. Azt hiszem, hogy ahol legtöbb esetben elvétjük, az az Igén való meditálás.

Két imakönyvünk is van megvallásokkal, nem szükséges mind a kettő. Ha egy meg­próbáltatáson kell keresztülmenned, egy vagy két megvallást válassz ki belőle, ami közel esik hozzád, a helyzetedhez illőt. Azt vedd fel a saját hangodon, és a hanghordozódon éjjel-nappal hallgassad. Mert nekünk a győzelem az osztályrészünk! Vagyis mi az, amit tennünk kell?

Be kell vinni a saját szellemünkbe, s képes azt ott eltárolni. De még többnek kell, hogy legyen, meg is nyilvánuljon a testünkben. Meg kell, hogy ragadja ez a szellemi igazság a testünket, hogy tökéletesen működjön 120 éves korunkig. Hallottam beszámolókat, hogy összeroncsolt gerinccsigolyák, elporladt csípőízületek, csontritkulás múlt el.

Kenneth Coppeland is legyőzte ezt, így kezdte a megvallásait. Most 76 éves, és tökéletesen helyrejöttek a csigolyái. Vadonatúj csigolyái vannak, és kijelentette, hogy 120 évig itt akarok lenni a földön. Nagyon nehéz hitpróbán kellett, hogy keresztülmenjen, de legyőzte.

Józsué 1,8-9.

8. El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor teszed gyarapodóvá a te útjaidat, és akkor leszel sikeres.

Isten Igéjéről van tehát itt szó, ezért a 91-es Zsoltárral lehet pl. élni, vagy az Ésaiás 53-al, a jövendő Messiásról szóló prófétálásokkal. Az Ésaiás 53,4-5-ben lévők a Máté 8,17-ben idézésre kerülnek.

Én tudom ezt már kívülről a szellememből. Tudom, hogy Ő vitte el a betegségeinket, Ő hordozta a fájdalmainkat, és az 1Péter 2,24-et is el tudom néktek idézni nemcsak a fejemből, hanem a szellememből is.

Amikor a megvallásokat már elegendő számban megtettük, akkor az elménk azt annyiszor hallotta, hogy elkezd megújulni, és elkezd úgy gondolkodni. Mert az Úrnak a gondolatait kell megszereznünk. Mondja az Írás, hogy az én gondolataim magasabbak a ti gondolataitoknál.

Vagyis ezeket a gondolatokat kell előhozni az életünkben és ez a szellemünkből kell, hogy előjöjjön. Meditálni kell tehát ezen, el kell időzni, el kell mélyedni, és hanganyagon kell hallgatni, amink csak van. Bármelyik hanghordozó kiváló erre. De ez a 9-es vers nagyon fontos.

9. Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz.

Gondolkodj rajta, és ne félj! Gondolkodj az Igén. Az ördög is azt szeretné, hogyha az ő gondolatain meditálnál, azon mélyednél el. És, ha csak megnyitnád a szádat, és kimondanád az Igét, akkor az elméd abban a pillanatban lejött arról a holt vágányról. Mert az elmének meg kell hallgatni, hogy mi is jön ki a szánkon.

Gyakran azt engedjük ki a szánkon, amit a tv-ben hallgattunk, vagy az újságban olvastunk, és ez minden más, csak nem Isten Igéje. Én is lezártam minden mást. Főleg akkor kell ezt megtenni, amikor egy hitpróbán mész keresztül.

Tehát bátorodjál, légy bátor és erős, és ne félj akkor, ha egy rossz jelentést kapsz! Ne essél hanyatt tőle, állj szilárdan, és ne lankadj, és ne csüggedj. Mi nem keressük a gyógyulást, nekünk megvan a gyógyulásunk. Az Ő sebeiben van a mi gyógyulásunk!

És ahogy olvastuk az elején, Isten Igéje képes arra, hogy felépít minket. És Isten Igéjével úgy kell élni, hogy azt hallani kell újra, és újra, és újra.

Márk 11,22-24.

22. Legyen isteni fajta hitetek.

Az pedig így működik:

23. … ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott.

24. … Amit csak kívántok, amikor imádkoztok, higgyétek, hogy megkaptátok, és meglesz az néktek.

A gyógyító kenet jelen van, és amellett hitben kell járni. El kell fogadni a gyógyu­lásotokat, és hitben kell járni. A jobb csípőben van a gyógyulás. A Szellem már bennetek van, és a Szellem már munkálja azt a gyógyulást. A véretek megtisztult.

A rákbetegség alapja, hogy a sejtek elkezdenek építkezni, egy rendellenes építményt építenek, és az egészséges sejtektől elvonják az életet. És azt a rendellenes építményt, amit a rákos sejtek építenek, elátkozzuk azt az építményt, a ráknak azt a házát, amit épít! Elátkozzuk, hogy eltűnjön a gyökeréig.

És a testednek minden egyes sejtje, amely nem támogatja az életet, levágjuk az élet forrásáról, és elátkozzuk, hogy ne szaporodhasson, és ne élhessen a testedben. Gyertek előre, ezen az igazságon megállva, mert nem lehet ilyen rendellenes szaporodás a testetekben. Nagyon komolyan gondoljuk ezt, és együttesen hatalmas hitünk van.

Mindjárt lesz egy megvallásunk, egy imádságunk, de nem magadért fogsz imádkozni, valaki másért fogsz imádkozni, mert így nem tudsz hitetlenségbe kerülni, és így többet meg tudunk szerezni, mert mindenki más érted imádkozik. Hallelúja!

Ez így jól működik. Álljunk fel, és együttesen megköszönjük a Mennyei Atyának. Megáldjuk a szomszédunkat a szánkkal, a szájjal tesszük az áldást majd, mondjuk:

Megáldom a szomszédomat a hitemmel, és a betegséget, a fájdalmat és a szomszédomon bármely rendellenességnek megparancsolom, hogy eltávozzon Jézus nevében. Megparancsolom, hogy a gyarapodás jöjjön hozzá. Az én szomszédomhoz, jöjjön a gyógyulás. Jöjjenek a munkahelyek hozzá, jöjjön a gyarapodás hozzá, és szívének minden kívánsága most választ kapjon, a Jézus nevében.

 A vesék meggyógyultak, a prosztata meggyógyult, a gerinc meggyógyult a tetejétől az aljáig, a gyomor meggyógyult, és a hólyag meggyógyult. A testnek minden szerve meggyógyult, tökéletesen működik, az idegszálak meggyógyultak, és az izmok tökéletesen működnek. A csípőcsontok felépültek, a lábak meggyógyultak, és a lábfejek, és a lábfejnek minden része felépült, és teljes lett, és meggyógyult.

 A fejed tetejétől a lábad újáig teljesen tökéletes lettél. A veséd meggyógyult. Hallelúja! Jézus nevében. Most öleld meg a szomszédodat: ez megvan neki. 

  Dicsőség Istennek! Ámen! 

A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL