2013.01.03. 

ÖRÖK ÜDVÖSSÉG

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2012. december 30.

 

Köszönjük, hogy együtt lehetünk a Szellem erejében, Atyám, a Te dicsőségedre! Köszönjük a drága Szent Szellemet, Atyám, akit adtál nekünk, a Vigasztalót, és az Ő ajándékait. A drága Szent Szellem ajándékokat, Atyám, amelyek jelen vannak közöttünk, a Jézus nevében, hogy minden szükség betöltessék. Köszönjük Atyám neked a te jóságodat!

Kezeinket a zsebkendőkre vetjük, Jézus nevében, a jelenlévőket pedig kérjük, hogy a hitetekkel csatlakozzatok be. Köszönjük Atyám, áldjuk, magasztaljuk a Te nevedet. Kezeink rátevésével az érzékelhető gyógyító kenet árad ezekbe a ruhadarabokba, és a hit cselekedetére Atyám, minden gonosz erő megtörik, és eltávoznak ezek a testekből. A rendellenességek, a szervi bajok eltávoznak a Jézus Krisztus hatalmával. És ha kell, Atyám, új szervek keletkeznek, a te gyönyörűséges kegyelmedből, Jézus nevében. Ámen.

Ezt követően a jelenlévő lajosmizsei gyülekezetből három kisgyermek bemutatására kerül sor. Köszönjük a kicsik életét, az ő nevelésük céljából a szülőkre bölcsességet kérünk.

Ezek után pedig egy kisgyermek csodálatos gyógyulásáról, egy nagyon jó jelentésről adnak számot a szülők. Az ismeretség a Facebookon történt az egyház tagjai és a szülők között. Miután megismerkedtek a Facebookon az egyház szolgálóival, újjászülettek és a kórházban, majd ezt követően is imádkoztak a kisfiúért.

Most eljöttek ide a jó jelentéssel, a kisfiúval, hogy hálát adjanak az Úrnak. A szülők el­mondják, hogy egy újabb műtétre, egy nyelőcső műtétre kerül sor a kisfiú életében a közeli napokban. A kisfiú négyéves kora ellenére eljutottak oda, hogy azóta eszik szilárd eledelt szájon át, ill. iszik folyadékot, miután a család újjászületett és kézrátétellel imádkoztak felette.

Megköszönjük, hogy az Úr Jézus rátok talált és az „úton” van a család, és egy nagyon jó jelentéssel fogunk visszatérni. Az a január 3-i műtét sikerülni fog, hatalmat veszünk ebben, a Jézus nevében! – mondja Sanders pásztor.

Azt hiszem, nagyon jó példa ez arra, példa értékű, hogy ma a világban nyitott ajtók vannak, amire nem is gondolnánk. A Facebookon keresztül rengeteg elveszettet lehet elérni, akiknek az életét így az Úr Jézus tudja egyengetni és a kezébe venni.

Azt hiszem, hogy ahogy eddig az elveszetteteket kerestük, ezen az úton, tág lehetőségeink vannak a technika fejlődésével. Éljetek ezekkel a lehetőségekkel. Egy nagy tapsot kérünk az Úr dicsőségére, áldott legyen az Ő szent neve, mindörökké!

Látom, hogy Romániából is jöttek drága pásztortestvéreink. Nagyon örülünk Kovács Lászlónak is, aki újra közöttünk van, felépülve. Az összes pásztor és evangélista életéért hálát adunk Istennek. Sokasodjatok, gyarapodjatok!

A mai napon talán azt a címet is adhatnánk a tanításnak, hogy az örök üdvösségünket kaptuk. Országomnak egy nagyon vallásos részén nőttem fel, a Biblia-öv területén. A protestáns vallás között tanították, hogy a mi üdvösségünk, az egy örök üdvösség. A baptisták jobban hitték, a metodisták talán kevésbé hitték ezt.

Tehát az én keresztény életem során nem találkoztam olyan hívővel, akit megzavart volna pl. a halálos bűnről való tévtanítás, és így pszichiátriai kezelésre szorult volna. Később azután, Dallasban volt egy mozgalom, és sok keresztény a pszichiátriai kezelésen kötött ki. Az zavarta meg őket, hogy tévesen abban kezdtek hinni, hogy valami halálos bűnt követtek el, amiből már nincs visszaút.

Későbbiekben, ahogy tanulmányoztam a Bibliámat, arra a szent következtetésre jutottam, hogy az üdvösségünk örök, és ez teljes meggyőződésemmé vált. Örök üdvösségünk van, és Jézus ezt így tanította. Meg fogjuk nézni ezeket az igehelyeket. És azt hiszem, hogy ezeket nem szabadna addig csűrni-csavarni, míg valami mást hozunk ki belőle.

Nekünk, keresztényeknek azt hiszem, hogy teljes meggyőződésünk kell, hogy legyen abban, amit Jézus mond, hogy az Ő szent vérével nekünk örök üdvösséget szerzett. Azt akarja és várja tőlünk, hívőktől, hogy bátorsággal járuljunk a kegyelem királyi trónjához, és tudjuk azt, hogy számunkra már minden ítélet lezárult. S ami előttünk van, az nem más, mint reménység.

És egy-egy kiugró része a Bibliának, ami esetleg másként értelmezhető lenne, ne engedjük, hogy megzavarjon minket ennek az örök üdvösségnek az örömétől, amelyben élnünk kell. Még egyszer hangsúlyozom, hogy [számunkra] minden ítélet lezajlott már.

Tudom, hogy nem minden keresztény hiszi ezt így, és sokan tanítják, hogy milyen módokon lehet elveszíteni az üdvösségünket. Azokat a helyeket fogjuk megvizsgálni, amelyekkel az ő nézeteiket erősbítgetik.

Miként teszik ezt? Úgy, hogy kiragadják az igeverset a szövegkörnyezetéből, és azt bárki megteheti, és meg is teszik tévesen. Az igeverseket a szövegkörnyezetükön belül kell értelmezni. Így fogunk most az egyik ilyen kényes helyre tekinteni a Zsidó levélben.

Amikor a Zsidó levél 9-10. fejezetét olvassuk, akkor talán jó tudni, hogy a Mórija hegyén egy pontos másolata épült a mennyei templomnak. A föld alóli járatokból huszonhat belépést bizto­sítottak a Mórija hegyén épült szentélybe. Tegnap pont azt a műsort néztem, amiben ezt taglalták.

Ez a pontos másolata volt a mennyeinek. Szükség volt pl. tűzifára, hogy az égőáldozatokat bemutassák. Azt is meg kellett vizsgálni, hogy az megfelelő-e, mert nem lehetett pl. szúvas az a fa. Tehát mindennek pontosan, mint a mennyei árnyékának, úgy kellett épülnie.

A Zsidó levél a zsidókhoz, a zsidó néphez íródott, nem a keresztényekhez címzi a levelét. Ámen! Tehát így fogunk a Zsidó levél 10. fejezetére térni. És amit az elmúlt héten olvastunk innen a Zsidó levél 10. fejezetéből, megnézzük azt a részt, amit a hívők tévesen szoktak magyarázni. Az elmúlt tanítást azzal végeztük be, hogy elmagyaráztam ezt a pár verset itt.

Most a Zsidó levél 10. fejezet második részétől fogunk visszafelé haladni a fejezet eleje felé. Először azt a legrosszabb részt fogjuk megnézni, amiből ki szokták magyarázni, hogy már nincs többé üdvösségünk, amikor akaratlagosan követjük el a bűnt.

Mondja itt az Írás, ha „akarattal”. Minden bűnt akarattal követünk el. Nem a mi bűneinkről beszél itt. Nézzük ezt tehát a:

Zsidó 10,26-29.

26. Mert ha szándékosan vétkezünk, az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat,

27. Hanem az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, amely meg­emészti az ellenszegülőket.

28. Aki megveti a Mózes törvényét, két vagy három tanúbizonyságra irgalom nélkül meghal;

29. Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetést érdemel az, aki az Isten Fiát megtapodja, és a szövetség vérét, mellyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelem Szellemét bántalmazza.

Tehát ne felejtsük el, hogy milyen időben íródott ez a levél. Abban az időben, amikor még a zsidóknak lehetőségük volt visszamenni az ószövetségi templomáldozatok bemutatásához, mert ezeket még továbbra is bemutatták.

A bakok és bikák véréhez mentek vissza, és Jézus vérét közönségesnek tartották. Pedig az Ő vére örökkévaló vér volt. Visszakanyarodtak a bakok és a bikák véréhez, amit az Ószövet­ségben kellett bemutatni, és az nem volt képes soha arra, hogy eltörölje a bűnöket.

Tehát most vissza fogjuk olvasni a fejezet elejétől, hogy mit ír az Ige ezekről az ál­dozatokról. Azoknak, akik itt közöttünk már újjá vannak születve, Isten az Atyánk – ugye? És a bűneitek a szent vér által el lettek mosva. Ebben a vonatkozásban a bűneink eltörlését kapjuk.

És az nem a bűnök egyszerű bocsánata, hanem a bűnök eltörlése, ami azt jelenti, mintha nem is léteztek volna ezek a bűnök. Új teremtések lettünk Krisztusban, és a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. (2Kor. 5,17) János 10. fejezetében Jézus szavait fogjuk megvizsgálni.

János 10,28.

28. És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.

Ezt maga Jézus mondta. Akik tehát másként beszélnek, ők egy igerészt teljesen kiragadva kirabolják azt az igazságot, amit Jézus ebben az igeversben saját maga mond, és állít. Vagyis, ha ilyen ferde beszédeket hallasz, akkor menj vissza Jézus szavaihoz, és olvasd el, hogy Ő mit mond erről. És Jézus nem hazudott, amikor ezt mondta.  

Tehát ne engedd meg, hogy a tévesen értelmezhető részek megzavarjanak, és a teljesen tisztán értelmezhető részek igazságát kilopják tőled. Ugyanis, amikor mi újjászülettünk, akkor örök életet fogadtunk a szellemünkbe.

Nincs ennek semmi köze az érzelmeinkhez, a lelkünkhöz, a tudatállapotunkhoz, mert az egész a szellemünkben történt. És most fogunk belerúgni abba a bizonyos „tehénbe”. Elmondom nektek az igazságot.

A te szellemed, aki újjászületett, az soha nem követett el bűnt, és nem is fog. Soha nem követett el bűnt, és nem is fog! Két helyen is meg fogom mutatni, hogy hogyan fogtok erre rálátni. Azért kell ezzel a témával foglalkozni, mert nagyon erőteljesen előjöttek azok a tanítások, amelyek az örök üdvösségünket kérdőjelezik meg.

Nagyon időszerű erről beszélni, ugyanis rengeteg olyan keresztény van, akit ezek a tévtanítások megzavartak, és súlyos pszichiátriai kezelésekre szorulnak azért, mert nem hiszik el azt az alapigazságot, hogy az ő bűneik megbocsáttattak. És abban hisznek helyette, hogy halálos bűnt követtek el és elvesztették az üdvösségüket.

Odáig kell visszamennünk a megértésben, hogy az Úr Jézusunk szent vére, az örökkévaló vér! Ugyanis Ő nem Józseftől született, hanem a mennyből jött az Ő vére, ugyanis a Szent Szellemtől fogant Mária a méhében. Tehát Jézusnak a vére, nem egy közönséges vér volt, és nem lehet tisztátalannak tartani.

Ha megnézzük Ésaiás könyvét, ott is prófétálják már, hogy Ő már az örök időknek előtte létezett, és majd egy fiúgyermek születik nékünk, aki elejétől fogva létezett.

János 3,15-16.

15. Hogy valaki, hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Milyen egyszerű! Aki hisz Őbenne! Ezért jött Isten Fia, hogy örök életet adjon nekünk.

16. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki, hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Te beleillesz a „valaki” körébe? Te is lehetsz egy „valaki” ugye? Tehát, ha valaki, hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És így folytatja, hogy Isten Fia nem azért jött, hogy elítélje, vagy kárhoztassa a világot, hanem, hogy megtartassék a világ Őáltala.

És az 1János 5,18 azt is elmagyarázza, hogy mi – a szellemi emberünk – soha nem vagyunk képesek elkövetni a bűnt! Ezek nagyon tisztán értelmezhető igehelyek, és ezeket mindig a szemünk előtt kell tartani, miközben ma hallgatjuk a tanítást.

A Zsidó levélnek az alábbi részeit fogjuk nézni. Kiknek íródott a Zsidó levél? Benne van a nevében, nem indiánoknak íródott, sem nem németeknek, hanem a zsidókhoz szól Isten ebben a levélben. És azért szól nekik így ez a levél, mert ebben az időben még mindig az ószövet­ségi rendeléseket tartották meg.

A Zsidókhoz írt levélből nagyon sokat tanulhatunk, de a levelet úgy érdemes csak olvasni, hogy látnunk kell mögötte, hogy mi az a célirány, ahová Pál szeretne eljutni, miközben írja a levelét. A levél indításából is lehet látni, hogy másként indul, mint a különböző gyülekezetek­nek írt többi levele, itt nem a gyülekezetekhez címezi. Így indul a levél 1,1 verse:

Zsidó 1,1.

1. Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által,

Kik voltak az atyák? Ábrahám, Izsák és Jákob. Nevezhetjük a kontrasztoknak könyvének is a Zsidókhoz írt levelet. Elmondja pl., hogy miért választotta Isten a Fiút magának erre a munkára, és miért nem az angyalokat? Mert nem az angyaloknak rendelte el az elkövet­kezendő világot, hanem nekünk, a fiaknak rendelte.

Tehát a Krisztus felsőbbrendűségét magyarázza a 2-3. fejezetben. Ezt olvashatjuk minden­képpen. Ha pedig tovább olvassuk, megtudhatjuk, hogy Mózes szolga volt az ő házában, és Jézus, mint Istennek a Fia jött el szolgálni az Ő házába. A törvény Mózes által adatott, a kegyelem és igazság pedig Jézus Krisztus által lett. És ez felsőbbrendű törvény.

A Zsidó 10. fejezetéhez érve pedig látjuk, hogy az ószövetségi papságot veti össze – és az Ószövetséget, mint a szövetség tökéletlenségét –, az Újszövetséggel. És mindemellett párhuzamot von a Jézus Krisztusi tökéletes főpapság szolgálatával.

Itt tudjuk meg, hogy Jézus a Melkisédek rendje szerint lett hivatalba állítva, mint főpap, és nem az ószövetségi törvényrend szerint jött. Ámen! És most fogunk a 9,28 versre rátekinteni.

Zsidó 9,28.

28. Azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek elhordozására, másodszor bűn nélkül fog megjelenni, üdvösségükre azoknak, akik várják Őt.

Nagyon sok van itt ebben az egy versben, hogy amikor Jézus első alkalommal megjelent, akkor a mi bűneink elhordozására jelent meg, és azt el is végezte a mi üdvösségünkre. Amikor pedig másodszor jelenik meg, akkor a testünk megváltásáért fog jönni.

Tehát minden újjászületett keresztény ebben a pillanatban már együtt lesz. Akik előtte távoztak el a földről azok az Úrral jönnek vissza, mi pedig, akik még itt élünk a földön, mi pedig elragadtatunk, és egy új [megdicsőült] testet kapunk abban a pillanatban.

Az igazán jól fog kinézni mindörökre. Mindörökre egészséges lesz, és soha nem fogjuk elunni az életet benne, és nem fogunk elszundikálni, amikor Jézus prédikál nekünk. Jézus az új, megdicsőült testében még evett is a tanítványaival. Mi is fogunk. Tehát az egy örökkévaló test lesz. És amikor Ő jön, akkor hozza magával ezt a testet.

Vannak olyan [téves] tanítások, hogy ha az életünket nem éljük igaz módon, akkor nem fogunk részt venni ebben az elragadtatásban. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy akkor Jézus itt hagy minket. Van egy olyan szlogen, hogy vagy járj igazán, vagy pedig itt maradsz.

Tehát a lényeg, hogy mi kegyelemből tartattunk meg, hit által. A testünknek az üdvössége más alapokon nyugszik. A kegyelem és a cselekedetek által lesz a testünknek a megváltása, amikor majd az Úr jön értünk – mondják. Ahogy Pált tanulmányozzuk a Korinthusi levélben, látjuk, hogy már nincsenek testi keresztények.

Korinthus 15,51.

51. Ímé titkot mondok néktek, mindnyájan ugyan nem alszunk el, de mindnyájan elváltozunk.

Tehát nem fogunk mindannyian elaludni, de mindannyian elváltozunk. De látod, ahogy Pál a mindannyiunkat mondja? Azok is oda tartoznak a mindnyájunkba, akiket Pál előtte megdorgált, hogy mennyire testi módon járnak.

Azok is benne vannak a mindnyájunkban. Vagyis mindannyian elváltozunk – mondja. Ha újjászülettél, s újjászületett gyermeke vagy Istennek, akkor együtt fogunk menni mindannyian! Ez nagyon fontos vers, és a New King James verzió szerint is elolvassuk, aminek a tartalma:

Zsidó 9,28.

28. Krisztus megáldoztatott egyszer, hogy elhordozza sokak bűnét, azoknak, akik Őt buzgón várják, másodszor is meg fog jelenni, teljesen függetlenül, teljesen eltekintve, és elválasztva a bűntől, a teljes üdvösségért.

Tehát elválasztva a bűntől a testnek az üdvösségéért jön Ő vissza. Akkor már nem a bűnt fogja vizsgálni.

Megint egy másik fordítás mondja, hogy: nem azért jön vissza, hogy újra foglalkozzék a bűnnel, hanem a teljes üdvösségünkért jön vissza.

A Bővített fordítás pedig úgy mondja:

Azonképpen Krisztus, aki megáldoztatott egyszer, hogy egyszer és mindenkorra magára vegye és elhordozza sokak bűneinek terhét…

Megszüntette a bűnt, egyszer és mindenkorra eltörölte a bűnt. Hányszor kellett tehát Krisztusnak elhordoznia a bűneinket? Egyszer tette meg, és ezt egyszer és mindenkorra elvégezte. Tehát, amikor hittél a Krisztusban, akkor a bűneid Rá lettek terhelve, és ezért az Atya már nem látja a bűneimet.

Nem azt mondja, hogy bűnnélküliek vagyunk, mert ha bűn nélküliek lennénk, akkor miért lett volna szükség arra, hogy a bűneink rá legyenek terhelve? Mi úgy hisszük, hogy a mi bűneink, Isten Bárányára lettek helyezve, és ez egy pontos áthelyezés volt. Megtörtént.

Minden hívőnek hinnie kellene, hogy az Ő bűnei teljességgel Krisztusra lettek helyezve. Amikor bűnt követsz el, akkor mindig emlékeztesd magad, hogy a bűneink Krisztusra lettek helyezve. És menj tovább Istennel való együtt járásodban, és ne adj helyet a kárhoztatásnak, vagy a bűntudatnak. És ne engedd, hogy az ördög elkezdje kiásni a múltadat. Én sem kárhoztatlak! – mondja a házasságtörésen kapott asszonynak Jézus. Menj, és többé ne vétkezzél!

Ami nagyon fontos, a következő vers, az 1János 3,3. Ez paralel olvasható szinte, mert, ahogy a zsidóknak is tanították, hogy meg kell emlékezniük a bűneikről, úgy a keresztényeket is erre tanítják [sajnos], hogy kell, hogy emlékezzünk a bűneinkre.

Először is tudnunk kell, hogy Isten fiaivá lettünk, és most Istennek fiai vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De Ő ezt mondja rólunk, ez egy hitállítás, és akiben megvan ez a reménység Őiránta.

Mondtam nektek, hogy a reménység az jövő idő ugye? Az mind szent tisztaságot ölt magára, amiképpen Ő is tiszta. Tehát, Ő arra ad felhatalmazást nekünk, hogy arra emlé­kezzünk, hogy Isten fiai vagyunk.

És a világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt. Mi Isten fiainak neveztetünk, és azért, mert a világ nem ismeri Jézust, azért nem ismer meg minket sem. Ha éppen csak újjászülettél, ugyanúgy tekint rád Isten bűnnélküliségben.

De tudjuk, hogy amikor Ő megjelenik, hasonlókká leszünk Őhozzá, mert meg fogjuk Őt látni, amint van! És akiben megvan ez a reménység Őiránta, az mind szent tisztaságot ölt magára, amiképpen Ő is tiszta.

És ezt a gondolkodásmódunkban végezzük el, hogy emlékeztetjük magunkat arra, hogy amit éppen elkövettünk bűnt, az Jézusra lett terhelve. Ezért mi tiszták vagyunk. Mert kétezer évvel ezelőtt az Úr elvitte az összes bűnünket, egyszer és mindenkorra.

Tehát a te cselekedetednek semmi köze ahhoz, amit az Úr akkor kétezer évvel ezelőtt elvégzett. Nem vagyunk a törvény alatt. Ha az emberek kárhozat alatt vannak, ha a lelkiismeretük kárhoztatva van, akkor többet fognak a bűnben részesülni és elkövetik.

Ázsiában van egy híres pszichiáter. Ha mi hinnénk azt, amit prédikálnak nekünk, akkor ő munka nélkül maradna. A bűn és a kárhoztatás fel nem oldása miatt van neki munkája, mert legtöbbször a Zsidó levél 6. vagy 10. fejezetében olvasottak és tanítottak miatt vannak mentális problémái a keresztényeknek, és így kerülnek kezelésre.

Azt mondja, hogy valóban nem tudják elhinni ezek a keresztények, hogy minden bűnük megbocsáttatott. Ha valóban hinnék azt a páciensei, akiket kezel, hogy örök üdvösségük van, akkor nem lenne szükségük ilyen fajta mentális segítségre.  

Akik el tudják fogadni, és hinni tudják, hogy az örökkévalóságra kiterjedően megvan az üdvösségük, azoknak nincs szükségük mentális segítségre és kezelésre. De azok, akiknek a hitében jelen van ez az elem, hogy félnek attól, hogy elveszthetik az üdvösségüket, azok előbb utóbb pszichiátriai kezelésen kötnek ki. Mi nem a megtapasztalások alapján fogunk menni, hanem az Írásokat fogjuk követni.

Jézus mit mondott a házasságtörésen kapott asszonynak? Én sem kárhoztatlak téged, menj, és többé ne vétkezzél! Először azt kellett, hogy hallja az Úr szájából, hogy nem kárhoztatja őt az Úr, és akkor tudta megcselekedni, hogy többé ne vétkezzen.

Visszamegyünk a Zsidó 9,28-ra, és elolvassuk most az egészet a Bővített fordítás szerint.

Azonképpen Krisztus, aki megáldoztatott egyszer, hogy egyszer és mindenkorra magára vegye és elhordozza sokak bűneinek terhét, másodszor is meg fog jelenni, nem azért, hogy a bűn terhét elhordozza, vagy, hogy valami bűnnel foglalkozzon, hanem azért, hogy teljes megváltást hozzon azoknak, akik buzgón, kitartóan és türelemmel várják Őt, és számítanak az Ő eljövetelére.

 Tehát, amikor Jézus visszajön az övéiért, akkor nem azért jön vissza értük, hogy újra a bűnnel foglalkozzon. Amikor a világot tekintjük, az egy másik dolog lesz. Tehát, amikor az Övéiért jön vissza Jézus, akkor nem azért jön, hogy a bűneikkel foglalkozzon.

Miért van ez? Mert Isten elméjében, Isten gondolatában, amikor Krisztus foglalkozott a bűnnel egyszer, akkor az teljes áldozat volt, egyszer és mindenkorra eltörölte vele a bűnöket. Egyszer és mindenkorra való áldozat volt.

Valaki kérdezi, hogy mi van akkor, ha én így vagy úgy…? Nem! Egyszer és miden korra volt, a te bűneid ott [kereszten] megbocsáttattak! És ezért szedd össze magad, és kezdj el élni Istenért. Szedd össze magad, és kezdj el győzelemben élni. Az érzéseink félrevezethetnek minket, de Isten Igéje soha nem fognak félrevezetni minket.

Amikor Jézus másodszor megjelenik, nem azért jön majd, hogy a bűn terhét újra elhordozza. Miért nem kell neki hordozni? Azért, mert egyszer és mindenkorra elhordozta.

Zsidó 10,1.

1. Mivel a törvényben csak árnyéka van az eljövendő javaknak, nem a valóság igazi képe, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket esztendőnként rendszeresen bemutat­nak, sohasem tudják tökéletességre juttatni az odajárulókat.

A törvény nem volt arra képes, hogy tökéletességre juttassa az áldozókat. És nem a cselekedeteikben való tökéletességre utal, vagy a bűnnélküliségben való tökéletességre utal. Nézzük meg, hogy milyen tökéletességről beszél itt az Írás? Nagyon fontos ez a vers, s a következőt mondja el nekünk.

Zsidó 9,9

9. Amely példázat arra az időre, amikor olyan ajándékokat és áldozatokat mutattak be, amelyek nem képesek lelkiismeretében tökéletessé tenni a szolgálattevőt.

Lehet látni, hogy a zsidókhoz írja a levelet. A cselekedeteinkben lehet, hogy nem vagyunk tökéletesek, de a lelkiismeretünkben tökéletesekké váltunk az áldozat által. Vagyis nincs többé bűntudatterhelésünk.

Olyasmi ez, mint mikor valakinek tartozol kétmillió forinttal, és valaki kifizeti helyetted. Ha valakinek van tartozásod, akkor az illetőnek a közelében nem szeretsz tartózkodni, mert feszélyezve érzed magad.

De ezt a megváltást ahhoz lehetne hasonlítani, hogy jött valaki és a kétmillió forintod helyett, kétszázmillió forintot fizetett, hogy meg van fizetve az adósságod. Jézus ilyen túlfizetés volt a mi adósságaink rendezésére. Ezt tette Isten Jézusban, minden adósságunknak a több­szörösét fizette vissza a bűnért.

Tehát, így csak nyereség ért minket, amikor a megváltásunkat elfogadtuk. És ha behajtók jönnének hozzád, és követelnék a tartozásodat, akkor mond meg, hogy túlfizetés történt, és áldottja vagy így az Úrnak.

Tökéletes, tiszta lelkiismerettel tudsz állni az Úr előtt. A tökéletes lelkiismeret azt jelenti, hogy nincs bűntudattal terhelt lelkiismereted. Isten elé úgy járulhatsz, hogy nincs lelkiismeret furdalásod a bűnökért.

A törvényben csak árnyéka van az eljövendő javaknak, nem a lényegi valója van meg a törvényben Isten dolgainak. Tehát a bárányáldozatoknak a bemutatása az ószövetségben valójában nem tisztította meg őket.

Mert a bárányáldozatok, bakok és bikák vére csak elfedte a bűnöket, de nem szabadította meg őket, ezért ez nem volt egy valós fizetség a bűnért. Jóm Kippúr napján az áldozat bemutatása nem volt nevezhető tökéletes áldozatnak, mert évről évre a bűnre emlékeztette őket, olvassuk.

Ekkor van az, hogy a főpap bemegy a Szentek Szentjébe, és az áldozat vérével meghinti a kegyelem fedelét, és ez tizenkét hónapra volt érvényes. Egy évre hozott nekik áldást, és utána újra be kellett mutatni a véráldozatot.

Az a kérdés, hogy Jézus vére ehhez hasonló-e? Nem! Az Ő vére nem közönséges vér volt, hanem szent vér volt, ezért mindenkorra áldozat volt. Ha a bakok és bikák véráldozata tökéletes lehetett volna, akkor az odajárulók, az áldozók megszabadultak volna a bűntudattól.

Pál mondja ezt a zsidóknak, hogyha az áldozatok véráldozata tökéletesnek nevezhető lett volna, akkor nem lenne már kárhoztatás a szíveteken. Nekünk miért van kárhoztatás a szívünkön? Bűntudattal miért terheltetett? Mert [helytelenül] erre tanítanak minket.

Az áldozat minőségében volt a különbség, mert Isten a saját Fiát küldte el áldozatra. Jézus Isten létére teljes emberré lett, és teljes vért hordozott a testében, emberi vért, ami isteni volt egyben. Nem közönséges vér volt azonban, Istentől fogant és isteni vér volt.

És Jézust nem meggyilkolták, Ő saját maga tette le az életét értünk. Ő azért jött a földre, és azért született meg, hogy meghalhasson értünk.

Zsidó 10,2.

2. Különben megszűnt volna az áldozás; hiszen, ha egyszer megtisztultak volna az áldozók, többé semminemű bűntudattal nem bírtak volna.

Ha megtisztultak volna az áldozók, akkor nem lett volna többé bűntudatuk. Az isteni áldozat azért tökéletes, mert Ő végezte el értünk. Amit Ő elvégzett, az egyszer és mindenkorra való volt. Vagyis az fontos, hogy megtisztultál egyszer és mindenkorra.

És ez egy bevégzett igeidő, tehát elvégeztetett egyszer és mindenkorra. Nem lehet megismételni. Hányszor kell akkor megtisztulnunk? Amikor újjászülettünk, akkor egyszer és mindenkorra megtisztultunk. És ezt nem lehet megismételni.

Ma kijöttem a sodromból, mondja valaki, és ezt és ezt tettem... Mindegy. A megtisztulásodat nem lehet újra elvégezni, megtisztultál. És a lelkiismeretedet kell csak emlékeztetned arra, hogy ne terheljen téged ezzel, mert te ettől szabaddá tétettél. Meg lettél tisztítva egyszer és mindenkorra. Igen, mond­hatod, de nem érzem magam tisztának. Az a te problémád, az érzelmeidben jársz, hogy mit érzel.

Az 1János 3,3 szerint kell magunkat erre emlékeztetni, hogy tisztaságot öltünk fel magunkra, amiként Ő is tiszta. Mert a tények úgy állnak, hogy Isten Igéjében ez egy rögzített igazság. Ez el lett végezve, és le van zárva örökre, és nem változtatható meg.

És érezheted magad úgy, hogy hamissággal terhelt vagy, vagy nem vagy igaz. De Isten szemében akkor is igaz vagy, és meg vagy tisztítva.

Egy olyan igeidő áll ott, ami egyszer lett megcselekedve, és többé nem megismételhető. Mert az imádók, az áldozók, ha egyszer megtisztultak volna, akkor már többé semminemű bűntudattal nem bírtak volna.

A görögben ez egy olyan igeidő, ami kijelenti, hogy elvégeztetett, és neked most kell birtokba venned, és ha ezt megteszed, akkor többé semminemű bűntudattal nem rendelkezel. Tehát birtokba kell venned!

Mit kell? Krisztus elvitte minden bűnömet, ezért többé nem terhel a bűntudat, mert Jézus tudatú és nem törvény tudatú, sem bűntudatú, hanem Isten fia tudatú lettél. Ennek a megvallásnak viszont a szánkban kell, hogy legyen állandóan.

Zsidó 10,3-4.

3. De azok az áldozatok évről évre a bűnre emlékeztetnek.

4. Mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket

Azok az áldozatok, amit a zsidók az ószövetségben mutattak be, állandóan a bűnre emlékeztette őket. Jóm Kippúr napján még ma is úgy ünnepelnek, hogy egész nap a bűneiken elmélkednek, a bűneiken gondolkodnak, és ezt minden évben meg kell, hogy ismételjék.

Néhány keresztény úgy gondolja, hogy ha a bűnein elmélkedik, akkor szentebb lesz. Néhány feleség úgy gondolja, hogy a jó házasságnak az a kulcsa, ha a férjét a húsz évvel ezelőtti baklövéseire újra és újra visszaemlékezteti. Naponta felemlíti, hogy húsz évvel ezelőtt mit is csináltál, és mit tettél, és mi az, ami olyan illetlen dolog volt.

Ebből nem lesz jó házasság. A férjed sem lesz szentebb tőle, és a mi lelkiismeretünk sem lesz szentebb, hogyha magunkat a bűnre emlékeztetjük. Vicceltem veletek csak! Legyetek kedvesek felfogni, hogy ilyet ne tegyetek a férjetekkel. Ez egy rossz ötlet.

Zsidó 10,9-12.

9. Ekkor ezt mondotta: Ímé, itt vagyok, hogy cselekedjem a Te akaratodat. Eltörli az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat;

Tehát azért jött, hogy az elsőt eltörölje, és helyébe állítsa a másodikat, amely a kegyelem és igazság által van. Tehát Jézus Isten akaratában jött, és azért jött, hogy az elsőt, vagyis a törvényt elmozdítsa, és a kegyelmet hozza helyette.

Jézus azért jött, és azért halt meg, hogy az első rendbéli törvény szövetségét megszüntesse, azáltal, hogy Krisztus a törvény betöltése lett. És így megváltott minket a törvény átkától. Az első szövetség, vagy a második alatt vagyunk?

A törvény az követel és követel és követel. És mivel nem tudod teljesíteni, ezért kárhoztat, és kárhoztat, amikor nem tudsz engedelmeskedni. A kegyelem pedig erővel ruház fel, és irgalommal, amikor elbuktál. Többet és több kegyelmet ad hozzád. A kegyelem tehát ellát téged Isten irgalmával. A törvény pedig követel tőled, számon kér.

10. Amely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra, a Jézus Krisztus testének megáldozása által.

Egyszer és mindenkorra lettünk megszentelve az Ő testének megáldozása által.

11. És minden pap naponként szolgálatban áll, és gyakorta viszi ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket.

A templom lerombolásának a napja előtt hét évvel korábban íródott ez a pár sor a zsidóknak. Vagyis még meg volt a templomuk, és még mindig az áldozatok bemutatásával foglalatoskodtak. Tehát voltak olyan zsidók, akik az értelmükben egyeztek ezzel a hittel, de nem voltak újjászületve.

Mert ahhoz, hogy valaki újjászületett keresztény lehessen, ahhoz hinnie kell, hogy Ő volt az áldozat a bűnökért. Azok a zsidók, akik még mindig visszamentek ezek után is az ószövetségi áldozatok bemutatására az ő templomukba, az egy megsértése volt a szent vérnek.

Tehát mondták ugyan, hogy hisznek Jézusban, de nem birtokolták azt a megváltást, amit Jézus hozott nekik. Visszamentek azokhoz az áldozatokhoz, amelyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket az odajárulók életében.

Jézus miután elvégezte a megváltásunkat, felmagasztaltatott és leült az Atya jobbjára. Az ószövetségben a papok nem ülhettek le, hanem folytonosan kellett végezniük a szolgálatukat, mert azok a szolgálatok még nem voltak tökéletességre juthatók.

12. Ő azonban, egy áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre leült az Istennek jobbjára,

Örökre leült. Vajon miért ülhetett le? Azért, mert teljességgel elvégezte. Amikor elkövetsz egy bűnt, akkor Ő felkel a trónjáról, hogy rád nézzen, hogy hoppá, ez nem volt ott a vér alatt? Nem! Mi leültettünk Ővele együtt Krisztusban. Miért? Mert bevégezte ezt a munkát teljességgel, és mi Krisztussal együtt ültettünk mennyei helyekre.

Sok keresztény úgy hiszi, hogy majd egy napon vele együtt fogunk uralkodni. Ez is egy hazugság. Kereszténység arról szól, hogy már itt a földön együtt ülünk, trónolunk Krisztussal a hatalom helyén, nem csak akkor, amikor odajutunk [a mennybe]. Vagyis ez a munka be lett végezve. Ez nem azt jelenti, hogy szabadok vagyunk a megpróbáltatásoktól, de azt jelenti, hogy megnyugodhatunk.

A győzelem helyén ülhetünk Ővele együtt. A most újjászületett csecsemő Krisztusban ugyanúgy ott trónol Krisztussal. Lehet, hogy az illető még nem fogta fel ezt a helyzetét, lehet, hogy nem érti a hatalmi helyét, hogy felette van a legerősebb ördögnek is. Mindegy, de mert attól, hogy nincs ismerete, még ugyanott ül Krisztussal. És mindig erről a győzelem helyéről imádkozunk, és nem a győzelemért imádkozunk. És erre bizonyságként kaptuk a Szent Szellemet. Ezt mondják a következő versek.

Zsidó 10,15-18.

15. Bizonyságot tesz pedig erről nekünk a Szent Szellem is, mert miután előre mondotta:

16. Ez az a szövetség, melyet kötök velük ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjükbe írom be azokat,

17. Azután így szól: És az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.

Hallelúja! Miről tesz most a Szent Szellem bizonyságot? Arról, hogy a bűneikről többé meg nem emlékezem. Miért kell erről bizonyságot tenni? Azért, mert az egyszeri bűnáldozat egyszer és mindenkorra bemutattatott. Mennyi időre terjed ez ki? Örökre! Ha kudarcot vallunk valahol, mit kell tennünk? Emlékeztetjük magunkat erre, és megyünk tovább egyenesen.

18. Ahol pedig bűnök eltörlése vagyon, ott nincs többé bűnért való áldozat.

Nincs többé áldozat a bűnökért. Megáldoztatott a mi húsvéti Bárányunk. Egyre szabadabb vagyok én magam is, amikor ezeket hallgatom. És ti hogy vagytok ezzel? Egy kicsit jobban akartam kihangsúlyozni, de eltelt az idő.

Egyre szabadabbá és szabadabbá váltok, mert ez a páli Evangélium. Zsidóknak kellett, hogy magyarázza ezt, hogy már nem kell, hogy visszamenjenek az áldozatokhoz. Nem kell, hogy körülmetélkedjenek pl., ezt is magyarázta nekik. Még ma is megköveznek téged néhány helyen ezért, ha ezt mondod.

A páli Evangéliumban nagyon sok kijelentés van, és szabadabbá és szabadabbá lesztek, ahogy hallgatjátok. A dicséretünkben is meg lehet ezt állapítani. Belül váltok szabaddá. Jobban jár az, akinek soha semmi keresztény tanítás nem volt a szívében, de a rosszaktól is meglehet szabadulni idővel.

Ráadás: Felkészítjük az Úr asztalát, és az Úr asztalához a szívünket. Most, hogy az Úr asztalához járultok, és erről hallottatok tanítást, nagyobb megértéssel fogtok idejönni, hogy az Ő szent véréből részesedtek. Az nem közönséges vér volt. Ami értünk kiontatott, az szent vér volt.

Úrvacsora következik. Köszönjük drága Úr Jézus. Drága Mennyei Atyánk köszönjük a testet, hogy adtad nekünk az Úr Jézus Krisztust, a testté lett Igét, amelyben van a meg­váltásunk. Ma emlékezünk erre, amit elvégeztél abban a megtört testben. A szereteted által adtad nekünk ezt a testet, amit megtörtél a mi gyógyulásunkért. Megsebesíttetett, összezúzatott Atyám. Köszönjük, hogy ebben van a gyógyulásunk, a Jézus nevében. Ámen.

Drága Mennyei Atyám, az Úr Jézusra figyelvén, emlékezünk a kiontott véredre, amely értünk ontatott, és megtisztított minket minden bűnünktől. Elpecsételte a szövetségünket, az Újszövet­séget, amelyben állunk, és ez egy örök szövetség egyszer és mindenkorra. A kiontatott vér által szentek, szeplőtelenek, igazak vagyunk, és feltámadtunk Ővele és Isten fiaivá tétettünk. Elvégezte ezt a szent vér, és ezt tisztelettel tekintjük, és áldjuk és magasztaljuk az Urat a teljes szívünkből. Végtelen hálával köszönjük Jézus nevében, ami értünk elvégeztetett. Hálákat adunk. Ámen.

Az Úrvacsora vétele után azok jöjjenek előre egy közös imádságra, akik még nem beszélnek nyelveken. Az Úr kegyelme itt várt már benneteket, ahová kértem, hogy gyertek ki. Köszönöm, hogy kijöttetek, az Ő jelenléte szinte kézzel tapintható.

Az Ő jelenléte csodálatos, és ebben a csodálatos jelenlétben az Úr színe előtt fogunk imádkozni, hogy ne csak körülöttetek, hanem bennetek is lakozást vegyen. Mert az Úrnak az az akarata, hogy ez az élet, ez az örök élet örökre a tiétek legyen. Be kell Őt fogadni, a szívünkbe. Ez nagyon egyszerűen megy, mert Ő igen egyszerűvé tette ezt számunkra.

Azt mondja erről a Szentírás: mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz. Akik ezt hisszük, most a hitünkről megtesszük ezt a megvallást.

Abban a pillanatban újjá fogunk születni, és az örök élet a szívünkbe költözik, az Úr Jézus Krisztus maga a szívünkben fog lakozni örökre. Ez lesz az első imádságunk, és közösen fogjuk elmondani. Ezért az örök életért jött Jézus, hogy ez a tiéd lehessen. És a szent vér megmosott örökre, ahogy ma hallottad. Kérem szépen, hogy mondjátok velem az imádságot:

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek Jézus, legyél az én Uram, legyél az én Megváltóm, legyél az én Gyógyítóm. Jézus te vagy az én Uram, Jézus te vagy az én Megváltóm, Jézus te vagy az én Gyógyítóm, és én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban, az Ő szent vére megtisztított minden bűntől, örökkön örökké. Ámen.

Ez a Szentírás szerinti imádság az üdvösségre. Ezt most elmondtuk, és újonnan születtünk. Bárki, bármit mond, Isten ezt elvégezte Jézus Krisztusban örök időknek előtte elrendelte. Amikor Ő a kereszten meghalt, akkor téged itt látott, hogy befogadod Őt.

És ez az örök szerelem, az Atya szerelme irántunk. Ő azt akarta, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Ezt ma átvettük, megkaptuk.

Most pedig be fogunk teljesedni a Szent Szellemmel, aki a Szentháromság harmadik személye, és ez olyan teljességet hoz majd az életünkre, ha kiejtjük Jézus nevét, az Ő ereje elvégzi, amiért imádkozunk. Beteljesíti. Magunkért és másokért is fogunk majd imádkozni.

A Szentlélek Ő, csak úgy szólítjuk, hogy Szent Szellem, és ezt nézzétek el nekünk, ez a [görög] nyelvhez való igazodás, ugyan Őróla van szó.

Jézus azt mondja erről, hogy mennyivel inkább ad a Mennyei Atya Szent Szellemet azoknak, akik kérik tőle. A kérés egy imádság lesz, és megkapjátok, és örökre tiétek lesz a Vigasztaló. Örök lakozást vesz Ő is a szívünkben.

Így szól az imánk: - Drága Mennyei Atyánk, az Úr Jézus szent nevében imádkozom, azt tanítod a Bibliában, ha kérem tőled a Szent Szellemet, te örömmel odaadod Őt. Ezért drága Mennyei Atyám, az Úr Jézus szent nevében kérem tőled a Szent Szellemet. Keresztelj meg a Szent Szellemben, Jézus nevében. Köszönöm Mennyei Atyám, hogy minden imámat meghallgatod, és megválaszolod. Ezért hittel vallást teszek arról, hogy teljes a szívem a Szent Szellemmel, mert megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel, ennek jeleként nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, és ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést Jézus szent nevében örökkön örökké. Ámen.

És mostantól kezdve képesek vagytok egy gyönyörű új nyelven imádkozni, ami egy mennyei nyelv, ami a mennyei Atya akaratában szól. Azokért a dolgokért imádkozunk így, amit nem tudjuk, hogy kérnünk kell, és hogy miként kell kérni. És az Ő közbenjárása által szól ilyenkor az imánk, hálaadásokkal teljesen.

Hálaadások, áldások, imádatok és minden más, amire szükség van, elhangzik ilyenkor, amikor így imádkozunk. Teljesen biblikus imádság. Pünkösd napján szóltak így először a tanítványok a Felsőházban.

Azóta, mivel ebben az újszövetségi időkorszakban vagyunk, mi is mint hívők imádkoz­hatunk így, sőt kell is. Nagyon fontos ez, mert felépíti az életünket. Aki nyelveken imádkozik, önmagát építi, mondja a Biblia. Vagyis nagyon fontos ez az imádság, nagy segítség ez.

Most csak elkezdjük, és azután később, ha akartok így nyelveken imádkozni, akkor vissza és visszajárhattok erre, mert minden nap két órát imádkozunk itt a 70-es szám alatt. Tehát mi nagyon komolyan vesszük ezt az imát, és nem hanyagoljuk el.

Ez által történnek Isten jelei és csodái az életünkben. Most elkezdjük, mindenkinek lesz kiejtése, ugyanis a Szent Szellem mindenki által szeretné, ha szólna most ez az ima a trón előtt. Ez az ima nem a fejünkből fog szólni, hanem a szívünkből. Olyan szótagokban fogunk szólni esetleg, amelyben még soha nem szóltunk, mert ez az ima nem az értelmünkből fakad, hanem a szívünkből.

Mondjuk ki, hogy: Jézus nevében nyelveken fogok imádkozni! És most egy mély levegőt veszünk, és ahogy elkezdjük kiengedni, ahogy elkezdünk sóhajtozni, lesz vele egy kiejtés, én elkezdem, ti pedig becsatlakoztok.

A Szent Szellem nagyon elevenen van jelen. Emeljük fel a kezeinket, a gyülekezet is csatlakozzon be, gyönyörű nyelveket kaptunk, magasztaljuk Istent, magasztaljuk a Mennyei Mindenhatót. Átjár az Ő lénye minket.

A Szent Szellem isteni személy. Magasztaljuk Istent! Nincs ehhez hasonló mennyen és földön, mint Istenhez így szólni a Szellem által. Áldott legyen az Ő neve. Ma itt megtanulhattátok, és mostantól kezdve bármikor tudtok így imádkozni, amikor csak akartok.

Hiszem, hogy szorgalmasak lesztek ebben, és Isten megváltoztatja az életeteket, isteni közbenjárás, isteni segítség jön az utatokra, amire mindannyiunknak szüksége van. Azért adta ezt Isten, mert szükségünk van rá.

Nagyon boldog újesztendőt! Nemcsak boldog legyen, hanem áldott legyen, szívetek minden kívánsága beteljesedjen, és hatalmasan növekedjetek az Úrban. Hatalmasan! Ámen!

 

A bal szélen függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL