2012.12.06. 

SZELLEMI ÉBREDÉS

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2012. december 2.

 

Úgy érzem, a jövő esztendő az evangelizálásnak egy óriási lehetősége és ajtaja lesz. Már most izgatott a szívem ezzel a hatalmas munkával kapcsolatban. Északi irányba fogunk törni, egy nagyobb sátort fogunk előszólítani, amelybe többen be fogunk férni és evangelizálni fogunk, nagyobb lendülettel, mint valaha.

A 29-es Zsoltárban kezdtem ma a napomat, ahol felszólít minket az Úr, hogy adjunk az Úrnak dicsőséget és hatalmat. Olvassuk el ezt az első versben.

Zsoltár 29,1.

1. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak dicsőséget és hatalmat!

Vagyis rólatok beszél, a királyok fiairól.

2. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szentségének dicsőségében.

Imádni kell tehát az Urat, az Ő szentségének dicsőségében. A Szellem hozta elő ezt az Igét nap, mint nap. És titeket hatalmasoknak, fejedelmeknek nevez! Vannak igehelyek, ahol „elohim”-nak, vagyis Isten fiainak nevez minket az Írás. (Zsolt. 82,1. 6.) Nem fogok most ennek részleteibe belemenni.

A tanítás, amit kibontunk a mai napon, hogy itt, az utolsó időkben az Úr mindenkit használni fog, az Ő dicsőségére.

Tegnap két összejövetelt tartottunk, és már az első összejövetel során a Szellem hozta, hogy szólítsuk meg ezt a témát, de nem tettük, a második alkalmon azután kibontottuk.
Jézus, amikor a kereszten szenvedett, akkor jobbja és a balja felől is keresztre feszítettek vele együtt egy-egy gonosztevőt.

Lukács 23,39-44.

39. A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmazta Őt, mondván: Ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat, minket is! 

40. Felelvén pedig a másik, megdorgálá őt, mondván: Az Istent sem féled-e te? Hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy!

41. És mi ugyan méltán; mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük: Ő pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett.

És ez a pontos igazság, mert Jézus bűnt nem ismert és bűnt nem cselekedett, de a mi bűneinket vette magára és így tudott minket helyettesíteni a megváltásban. Ezért engem már nem illet ítélet, és nem kell, hogy a pokolban töltsem a büntetésemet, mert Jézus elment helyettem oda!

42. És monda Jézusnak: Uram, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz a te királyságodban!

Nagy kijelentés van ebben a versben, amit a gonosztevő kapott meg! Mert nézzük meg, Jézust Úrnak szólítja. Ugyanezt tesszük mi is, mikor Jézusunkról, mint Úrról vallást teszünk a Róma levél 10. fejezetében lévő 9-es Ige szerint: „Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta a halálból, megtartatol.”

Tehát, ha a szívünkben hisszük, hogy Isten feltámasztotta Jézust és a szánkkal vallást teszünk, megvalljuk, hogy Ő az Úr, akkor megtartatunk. Nézzétek meg, hogy hogyan szólította? Azt mondta, hogy Uram! Ott a kereszten üdvözült ez a bűntevő.

43. És monda néki Jézus: Bizony mondom néked: Ma velem leszel a Paradicsomban.

Jézus még ekkor nem ment a pokolra a mi bűneinkért, csak a folyamatában volt. Azt követően pedig feltámadt a halálból a mi megigazulásunkért.

44. Volt pedig mintegy hat óra, és sötétség lett az egész földön mind kilenc óráig.

Itt egy olyan ember üdvösségét látjuk, aki soha nem járt gyülekezetbe, soha nem ment el egy bibliaiskolába sem, nem olvasta a Bibliáját és ott a kereszten üdvözült.

Még újjászületve nem volt, hiszen Jézusnak kellett, hogy elsőszülött legyen a halálból. Abban a pillanatban az Ábrahám ölébe kerülhetett csak. (Luk. 16,22) És utána a foglyokat felvitte Jézus a mennybe – az egész Ábrahám ölét, vagyis a Paradicsomot –, miután feltámadt a halálból. (Ef. 4,8)

Feltámadását követően a vérét be kellett mutatni a mennyei oltáron. Onnan tudjuk ezt, hogy amikor Máriával találkozott, felszólította: ne érints engem, mert nem mentem még fel az én Atyámhoz, és a ti Atyátokhoz. (Ján. 20,17)

Amikor visszatért a mennyből, bemutatván a véráldozatát és újra találkozik velük, akkor már megérinthették. (Ján. 20,27) A menny elfogadta az Ő áldozatát, amely egy véráldozat bemutatása volt és a mi megigazításunkat szolgálta. Ez igazított meg minket Isten előtt.

A lényeg azonban, amire most szeretnék rámutatni, ez megmutatja, hogy milyen egyszerű befogadni az Urat a szívünkbe. És jelzi ez nektek – ti, akik újjászületett keresztények vagytok –, hogy bárkivel, akivel találkoztok, és hisz Jézusban, az Úrhoz tudjátok vezetni! Ez tökéletes példa arra, hogy nektek bebizonyítsa, hogy képesek vagytok ti magatok, így az Úr szolgálatába állni.

Mondja mindenki: – Ez én vagyok, képes vagyok bárkit az Úrhoz vezetni! Ámen! Itt Európában nagy a vallásosság, úgy nevelik a legtöbb embert, hogy higgyen Jézusban, és hisznek is Jézusban, hisznek ahhoz, hogy újjászülethessenek. Hiszik, hogy Jézus él. Ez az első, amit hinni kell.

Hisznek abban, hogy Jézus él. És a [megfeszített] illetőnek itt egy kijelentés adatott. Megtudta, hogy ez az ember [Jézus], semmi bűnt nem cselekedett. És mi mindannyian tettünk [elvétettünk] valamit, vagyis mi a saját igaz cselekedeteinkből nem lennénk méltók, hogy elnyerjük. Ezért nekünk úgy kell odajárulni az Úr elé, ahogy vagyunk, amint vagyunk.

Ha képesek lennénk magunkat megigazítani, akkor nem lenne szükségünk Jézusra. És ez, a saját cselekedeteink szerinti önmegigazítás, ez bűzlik Isten előtt. S nem tudunk úgy újjászületni, hogy vallásos cselekedetek sorát gyakoroljuk.

Veszünk például vízkeresztséget, arról nem is beszélve, hogy megvallhatjuk a bűneinket. De nem ez a probléma az emberrel, hanem az, hogy az ördögtől született a természete. Az örök életre van szüksége!

És amikor megvalljuk az Urat, mint életünk Urát és Megváltóját, akkor fogadjuk be az örök életet a szellemünkbe és válunk új teremtéssé Krisztusban. És ekkor a régiek mind elmúlnak, és ímé újjá lesz minden egy szempillantásban. Azonnali ez az újjászületés.

Sokszor, amikor az utcán szolgálunk, kezemet szoktam rátenni az illetőre, főleg akkor, ha kábítószeres, vagy alkoholista volt. És még az imádság elismétlése is nehezére esik. Feleségem néha túl gyorsan mondja [az üdvösség imáját], nem tudják ismételni.

Mondom, hogy kicsit lassabban, és menjünk még egyszer végig. És amikor befogadja az Urat, lehet érezni a kezemmel azt a pillanatot, amikor a félelem eltávozik, s jön az a békesség. És megváltozik az illető teljesen. Többé már nem az az ördög, már nincs benne a démon.

Egyszer Ausztráliában felvettem egy bennszülöttet. Egy apostol tartott egy nagy összejövetelt, és arra mentem én is. Egy jó hosszú utat kellett megtennem. Ez az eset pedig 30 km távolságra volt, ahogy visszafelé tartottam az otthonom felé.

Lebegtem a Szellemben, olyan telve voltam. Egy tizenkilenc éves lány lestoppolta az autómat. Megálltam, letekertem az ablakomat és megkérdeztem, hogy mit szeretne? Rajta volt a kezem az ülésen és olyan gyorsan beült a kocsimba, hogy ráült a kezemre. Mondta, hogy üldözik.

Előtte a varázslásban volt, és most valami módon üldözőbe vették. Néha ezek a bennszülöttek két-három hónapot is úton vannak, egyik helyről a másikra közlekednek így gyalog. Egy kocsmába akart eljutni. Mondtam, rendben van, ott kiteszlek.

Kérdeztem tőle, hogy mi a helyzet Jézussal? Azt mondta, hogy igen, hiszek Jézusban. Mondtam, hogy rendben van, akkor mondd utánam ezt az imádságot. Abban a pillanatban, ahogy elmondta az imát és befogadta az örök életet, a démon ki kellett, hogy jöjjön a szelleméből, vagyis megszabadult.

Ezért van az, hogy az [újjászületett] kereszténynek nem lehetséges, hogy legyen egy démona. Mondja nekünk azt az Írás, hogy ne vállaljunk közösséget olyannal, aki nem megigazult. A világgal, akik nincsenek újjászületve – mondja Pál.

Pál zsidó létére vallásos volt előtte, és a törvény alatt élt, de amikor megkapta Istentől a kijelentést a kegyelemről, akkor azt kezdte hirdetni, hogy nem kell megtartani a törvényt.  Képzeld el, a zsidóknak azt mondta, hogy nem kell körülmetélkednetek! Ezért megkövezés járt volna a törvény szerint.

Most pedig találunk olyan keresztényeket, akik egy másik evangéliumot hirdetnek, akik nem az Ige szerinti Evangéliumot hirdetik. De ahol felbukkan a hamisítvány, ott biztos lehetsz benne, hogy létezik az eredeti, az igazi is. A megszabadító szolgálatot nézzük meg egy kicsit közelebbről.

Lukács 6,17-20.

 17. …akik jöttek, hogy hallgassák Őt és meggyógyíttassanak betegségeikből.

Ugye a hit hallásból, a hallás pedig Isten Igéje által jön hozzánk. Arra tanította őket, hogy miként lehet befogadni a gyógyító kenetet, amelyben maga az Úr is szolgált. Hiszen abban az időben még nem volt senki sem újjászületve. Más időszakban éltek akkor az emberek, mint most. A mai időkorszakot az jellemzi, hogy az ember újjászülethet.

Ha valaki azt mondja magáról, hogy keresztény és [ennek ellenére] rengeteg problémája van, akkor elkezdünk azon gondolkodni, hogy talán kereszténynek nevezi magát, de nincs újjászületve. Mert ha valaki újjászületik – abból a romolhatatlan magból, amely él és megmarad örökké (1Pét. 1,23) –, akkor a szellemében többé már nem létezhet ott a másik. Érted-e?

18. És akik tisztátalan szellemektől gyötrettek, meggyógyulának. 

Azt írja, hogy meggyógyultak.

?19. És az egész sokaság igyekezik vala Őt illetni: mert erő származék belőle, és mindeneket meggyógyíta.

Jézus arra tanította őket, hogy fogadják be ezt a kenetet. Volt, aki csak a ruhájának a szegélyét érintette, mert a ruhában eltárolódik a kenet. Pál testéről ugyanígy elvitték a kötényeket, a keszkenőket, és akikhez ez eljutott, azok megszabadultak.

19. És az egész sokaság igyekezik vala Őt illetni: mert erő származék belőle, és mindeneket meggyógyíta.

A sokaság igyekezett illetni őt, mert erő származott ki belőle, és bármilyen problémájuk is volt, mindeneket meggyógyított. Tehát nem, mint Isten járt akkor a földön az Ószövetség idején, hanem mint az Ószövetség egyik prófétája. Olvassuk az…

Apostolok Cselekedetei 10,38.

38. A názáreti Jézust, mint kené fel Őt az Isten Szent Szellemmel és erővel, aki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak; mert az Isten volt Ővele.

Nem a Jézus Krisztust kente fel, mert akkor még nem volt Krisztus, nem volt felkent. Messiássá akkor vált, amikor mind az összes próféciát betöltötte, ami az Ószövetségben írva volt Őróla.

Vagyis, akit felkent, az a názáreti Jézus volt. Szent Szellemmel és erővel kente fel, aki széjjeljárt, jót tévén, meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak, mert az Isten volt Ővele.

Láthatjuk, hogy mindazok a betegségek és erőtlenségek, amelyekkel szembesülünk, találkozunk, azok mind az ördög elnyomásából vannak, és Jézus az, aki meggyógyítja őket. És ha te egy tanítvány vagy, akkor együtt fog működni veled az Úr, és meg fogja erősíteni az Igét a jelekkel és csodákkal. Mondd: – Ez én vagyok!

Márk 16,19-20.

19. Az Úr azért, miután szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára.

20. Azok kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr pedig együtt munkálván az Igével, megerősíté azt a jelek által, amelyek követik vala. Ámen!

Látjuk, hogy valóban milyen könnyű valakit az Úrhoz vezetni. Jézus megadta erről az elöljáró jó példát, ezért ti magatok is meg tudjátok ezt tenni. Az öt szolgálati hivatal azt célozza, hogy felkészítsen titeket, hívőket, hogy ki tudjatok menni, és el tudjátok végezni ezt a munkát.

Mert evangelizálnunk kell, hirdetni kell az Evangéliumot alkalmas, kevésbé alkalmas és alkalmatlan időben. De ettől még nem feltétlen vagy egy evangélista. A kézrátétel szolgálata a gyógyító kenettel, a szolgálati hivatalban az evangélista és a próféta szolgálatában található meg. De amit minden hívő megtehet, azt itt olvassuk…

Márk 16,15-17.

15. És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek.

Ki az, akinek ezt mondja? Mondd, hogy: – Nekem! És nem feltétlen szolgálati elhívásról van most szó, nem azt jelenti, hogy fel kell számolnod a megélhetést, a munkahelyedet.

16. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.

Amikor te befogadtad az Urat, újjászülettél és befogadtad az örök életet, akkor a Krisztus Testébe lettél belekeresztelve. Ezt követően, amikor befogadod a Szent Szellemet és elkezdesz nyelveken szólni, akkor Jézus keresztel bele a Szellem Testébe.

A vízkeresztség pedig egy fizikális szimbóluma annak, ami a szellemiekben megtörtént az életedben. Ha valaki vízkeresztséget vesz, de ez a szellemi újjászületés nincs meg benne, akkor csak annyi történt, hogy a száraz ördög lement a víz alá, s az agyonázott ördög pedig kijön a vízből. Van még egy keresztség, a tűzkeresztség.

16. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik.

Ha valaki Krisztusban van, jelenti azt, hogy nincs ítélet számára. Ha kiköltözünk a testünkből, akkor elköltözünk az Úr Jézus Krisztushoz. A Krisztus ítélőszéke előtt kell majd megjelennünk mindannyiunknak, a jutalmainkért.

Akik visszautasítják Jézust, és nem fogadják be Őt, azok mennek a börtönbe, amit pokolnak neveznek. És utána pedig a nagy fehér trón előtti ítéleten kell megjelenniük, ezt követően pedig a tűznek tavába vettetnek az ördöggel és az egész pereputtyával, az antikrisztussal és mindegyikkel együtt.

Te nem vagy képes magadban nyerni, mert te nem vagy igazabb, mint az Úr Jézus Krisztus. A saját cselekedeteink, azok bűzlenek Isten előtt. Mindjárt rá fogok most már a jegyzeteimre térni, ahol arról fogok beszélni, hogy a legtöbb keresztény a lélek szintjén működik, a lélek síkján jár Istennel együtt, ami egy utánzata csak a szellemben való járásnak.

Vagyis keresztények olyan dolgokat tesznek meg, amiben nincs benne Isten, nem lehetséges, hogy abban benne van. És az illető azért teszi meg azokat, mert nem a Szellem vezetését követi. Beszélnem kell ma ezekről a dolgokról, mert vannak, akiknek ezt meg kell érteni – mindannyiunknak. Tehát a te hivatali kiküldetésed itt a 17-es versben van leírva:

17. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik…

Mondja itt, hogy az apostolokat? Vagy az evangélistákat? Vagy mondja, hogy a pásztorokat? Nem, azt mondja, hogy azokat, akik hisznek! Természetesen az apostoloknak, és a többi szolgálatoknak, akik kimennek, azoknak is hívőknek kell lenni.

Itt van az, amikor a lelked leblokkolja a szellemedet. Ha arra tanítottak pl., hogy Jézus nem gyógyít – mint az én gyülekezetemben tanították –, akkor ez a lelkedben lévő tévtan leblokkolja a Szellem áradatát. Mondja valaki például, hogy az én gyülekezetemben nem hiszünk a nyelvek imájában. Ezzel a Szent Szellemnek a kilenc megnyilvánulását, ami a keresztség során jön hozzád, leblokkoltad.

Mindegy, akár próféta vagy evangélista elhívásod is lehet… Látni lehet őket a tévében is, nincs soha egy gyógyulás sem, ami követné őket, de attól még az embereket üdvösségre vezethetik. Lehet az illető pl. egy buzdító, de nem egy igazi evangélista.

Miután az ember befogadja a Szent Szellemet, akkor előjönnek a megnyilvánulásai a Szent Szellemnek: mint a bölcsesség szava, az értelem szava, a szellemek megkülönböztetésének ajándéka, a csodatévő erők munkái, a hit ajándéka, a gyógyítások ajándékai, a prófécia ajándéka, a nyelvek, a nyelvek nemei és a nyelvek magyarázata. Mindez csak akkor jön elő az illetőből, ha Szellemmel beteljesedett hívő.

Mi is történik? Miután újjászületik az ember és befogadja az örök életet, majd befogadja a Szent Szellemet is, akkor a Szent Szellem és a te szellemed karöltve elkezdik használni a kiejtésedet, a hangodat. Elkezdesz nyelveken imádkozni. Ez a Szent Szellem maga, aki használja a te kiejtésedet, a hangszáladat, a hangodat.

Én gyülekezetben nőttem fel, mégsem hittünk a gyógyulásban. Azt tanították nekünk, hogy az apostolokkal ez már régen megszűnt. A nyelvekről meg még annyi szó sem esett, hogy egyáltalán halljak róla, hogy létezik ilyen. Teljesen tilos volt a vendégpásztoroknak az 1Korinthus 14-ből bármit is szólni. Ezt a lapot, úgy is mondhatjuk, hogy kitépték a Bibliából.

Ilyen esetekben a lélek lezárja a Szellem útját, vagyis, nem lesznek hatékonyak az Úr szolgálatára. Nekünk szükségünk van a Szent Szellemre, nekünk imádkoznunk kell a Szellem által. Természetfeletti fegyverzetünk ez az ördöggel szemben! Ki kell mondanunk azokat a dolgokat, amelyek még nem léteznek, előszólítanunk a meglévő, a létező világba.

A Zsoltár 45,1 versét kaptam ma reggel az Úrtól, ahol felszólít minket az Úr arra, hogy felbuzogjon a szívünk szép beszédre, és ezt olyan gyorsan kimondjuk, szóljuk, mint az írnoknak a tolla, ahogy ír.

Mert, ha van hitünk, mint egy mag, amit elültet az ember… Hogyan ülteti el? Úgy, hogy kimondja. A problémának szólunk, hogy távozzon el az utunkból, vesse magát a tengerbe. Vagy az eperfának, vagy a hegynek, bárminek, ami az utadban áll. Szólni kell ahhoz a problémához!

Vagyis meg kell parancsolni a házadnak, hogy kerüljön eladásra. Mondd neki, hogy olyan tetszetősen és jól nézel ki, hogy valaki megkíván. Valaki meg akar venni majd. Beszélni kell a kertednek is, a termőföldednek. Jézus is ezt tette!

Tudod-e a Bibliából, hogy először a fügefa szólt Jézushoz és azután válaszolt Jézus a fügefának. Így van írva, megmutatom ezt nektek…

Márk 11,13-14.

13. És meglátván messziről egy fügefát, amely leveles volt, odament, ha talán találna valamit rajta: de odaérvén ahhoz, levélnél egyebet, semmit sem talált; mert nem volt fügeérésnek ideje. 

A fügefa egy évben legalább kétszer terem, és Jézus éhes volt.

14. Akkor felelvén Jézus, – Kinek felelt Jézus? A fának felelt, mert a fa mondott neki valamit. – ?monda a fügefának: Soha örökké ne egyék rólad gyümölcsöt senki. És hallották az Ő tanítványai. 

Egy ausztráliai szolgálótársam jutott most eszembe, aki egyszer itt szolgált nálunk. Kiment a mangófához, ez a fa olyan módon élte az életét, hogy soha nem termett még gyümölcsöt. Terméketlen volt 15-20 éve. Azt mondta a fának: Figyelj! Figyelmeztetlek!

Nem átkozta el, csak azt mondta, hogy figyelmeztetlek, és attól kezdve gyönyörű mangótermés volt a fán. Vagyis, nekünk nagyon jó gyümölcsök kellene, hogy teremjenek: szőlők, almák…

Ugye használunk vegyszereket is, meg vegyi permeteket, hogy megöljük a kártevőket, de az ő kertjében nincs erre szükség, ott nincsenek kártevők. A hitünkkel tehát nagyon sok dolgot el tudunk végezni, ha van hitünk. Mint a mag, akkora hit elég, és akkor azt mondjuk annak a dolognak! Jézus itt elmagyarázza később a tanítványoknak, hogy ez hogy történt:

Márk 11,23.

23. … ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi – Tehát valamit hinni kell! Mit hisz? –, hogy amit mond, megtörténik, – akkor – meglesz néki, amit mondott.

Lukács 17,6-9.

6. Monda pedig az Úr: Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok ím ez eperfának: Szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe; és engedne néktek.

Itt ebben a fejezetben az apostolok arra kérik Jézust, hogy növelje a hitüket. Mert a megbocsátásról volt előtte szó, és úgy érezték, hogy nincs elég hitük. Amikor a meg-bocsátásra kerül sor, s úgy érzi az ember, hogy nincs elég hite, hogy megbocsássa a másiknak azt, amit ellene tett.

Ugyanis a törvény arra tanította őket, hogy szemet szermért, fogat fogért, ha ezt teszik veled, te is tedd azt nyugodtan. És Jézus tanította nekik, hogy nem így van, meg kell bocsátani. Ekkor kérték a tanítványok, hogy növeld a mi hitünket.

Az biztos, ha azt szeretnéd, hogy az imáid megválaszolást nyerjenek, akkor nem hordozhatsz a szívedben meg nem bocsátást!

Jézus itt elmagyarázza, hogy ha annyi hitetek volna, mint a mustármag… A mustármag az egyik legkisebb mag. Elolvassuk itt a 7-es, 8-as verset, hogy mit fog itt Jézus kihozni ebből:

7. Kicsoda pedig közületek az, aki ha egy szolgája van, és az szánt vagy legeltet, tüstént azt mondja annak, mihelyt a mezőről megjön: Jer elő, ülj asztalhoz?

8. Sőt, nem ezt mondja-e néki: Készíts vacsorámra valót, és felövezvén magadat, szolgálj nékem, míg én eszem és iszom; és azután egyél és igyál te? 

9. Avagy megköszöni-é annak a szolgának, hogy megtette, amit néki parancsolt? Nem gondolom.

Miről beszél itt az Úr? A hitről! Hogy helyezzük ki a hitünket az életünk minden területére, ahol szükség van rá, hogy hozza be ez a hit az Úr áldásait az életünkbe. Tehát így hozza Jézus a tanítást. Belénk programozza, hogy a hit olyan, mint egy mag. És azt kell, hogy kimondja a hitünk, amit a Biblia mond.

Ez a megvallás egy helyzet felett, a testünk felett: Minden tökéletesen működik a testemben. Minden szervem tökéletesen működik, minden szövet tökéletesen működik. Minden sejt tökéletesen működik, pontosan olyan tökéletesen, ahogy Isten teremtette azt. És ezért megtiltok minden rendellenes működést a testemben, a Jézus nevében! Fájdalom kitakarodsz a testemből, mert meg van írva a Máté 8. fejezetében, hogy a fájdalmaimat Ő hordozta, a betegségeimet elszenvedte. Ezért fájdalom eltávozol a testemből, a Jézus nevében!

Ez egy nagyon jó megvallás. És ezzel együtt, lehet hozni az Igét. Ott kell elkezdenünk, ahol vagyunk a hitünkkel, ott kell elkezdeni munkálni. Megnézzük milyen jelek követik a hívőket, visszamegyünk a…

Márk 16,17-18. 20.

17. Az én nevemben ördögöket űznek… Uralkodnak helyzeteken, hatalmat kaptak rá.  … új nyelveken szólnak… – A Szent Szellem által van ez a nyelv.

18: Kígyókat vesznek fel, és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik, betegekre vetik kezeiket és azok meggyógyulnak.

Nem azt mondja, hogy minden esetben csoda lesz, azt mondja, hogy elindul a felépülés folyamata, a meggyógyulás. Vagyis, amit neked tenned kell, mint hívőnek, ha a szomszédod beteg, mész, és elolvasod ezt neki.

Akkor cselekszel ezen az Igén, elolvasod neki, és megmondod, hogy egy akaraton legyen veled, mert ha ketten egy akaraton vagytok, bármely dolog felől, amit csak kértek… Tehát imádkozni fogunk, és azon a ponton, amikor imádkozunk, neked el kell fogadnod.

És így bármely hívő imádkozhat. Hatalmat vehet, bárki, bármilyen helyzet felett. Ha vannak olyanok, akik felkentek arra, hogy imádkozzanak a betegekért, gyógyító kenettel vannak felkenve, ez a kenet kikergeti a fájdalmat a testből.

Befogadod azt a kenetet, főleg, akik először jönnek. Neked be kell fogadnod a gyógyító kenetet. Pontosan olyan ez, mint amikor gyógyszert szedsz, az benned van. Bevettél már egy tablettát, a többit pedig kidobod, mint a gyógyító kenettel is szokták tenni.

Azt mondják, hogy ez a gyógyszer nem használt nekem, nem tudom miért írta fel az orvos. Minden nap be kell szedni azt a gyógyszert, és hittel kell bevenni ahhoz, hogy az segítsen. Akkor az a betegség, gyengeség valóban el fog távozni tőled.

Kiskoromban gyógyszereket kellett szednem, mert a szüleimnek abban volt a hite. Nem tudták, hogy miként lehet másként. Tehát a gyógyszereket beszedették velünk. Ha te befogadod magadba a gyógyító kenetet, és kifelé menet még mindig fáj a szíved (azért mondom el, mert most pl. a szívben gyógyító kenet működik), az teljesen mindegy. Ki kell jelenteni: Hallelúja, a kenet bennem van, és a testemben mindent tökéletessé tesz!

Olyan hívőim is voltak, akik szinte csak egyszer jöttek, és semmit nem tudtak még az igei dolgokról. És eljött egyszer az illető, hazament és a férje azt mondta neki: – Megmondtam neked, hogy csak az idődet pazarolod, ne menj oda vissza! De a hölgy nem adta fel, kitartott a hitében.

Harmadik napra minden tünet eltávozott. Komoly betegség volt, egy köszvényes probléma volt. Eltávozott a testéről. Mi az, ami elvégezte? Ugyanaz a kenet, amellyel a Szent Szellem Jézust is felkente. Befogadták azt az erőt, és az behatolt az illető testébe.

Tanított és tanított Jézus. Azért jöttek, hogy hallgassák Őt és meggyógyíttassanak. Tehát, ha hívőként imádkoztok így együtt, akkor azon a ponton, ahol imádkoztok, meg kell egyeznetek, hogy befogadjátok azt, amit kértetek.

És, ha soha még nem tettél ilyet, akkor valószínűsítem, hogy amikor legelőször cselekszel ezen az Igén, azonnali gyógyulás lesz. Tehát, ha hitbe tudod az illetőt helyezni, és ott a hitben tudtok cselekedni, azonnal meg van, Jézus nevében. Hallelúja. És elmegy az illető gyógyultan.

A gyógyító kenettel kicsit más a helyzet, de ugyanazt az eredményt hozza. Az ördög le van győzve! A lábunk alatt van, mert Jézus odahelyezte, Jézus legyőzte az ördögöt! És Jézus a Feje a Testnek, mi pedig a Test tagjai vagyunk. És van egy Teste Jézusnak a földön, és az ördög a Test alá lett helyezve, a Gyülekezeti Test alá.

Minden hatalom az Úr Jézusban nekünk adatott. Tehát a hatalomról szól ez a 17-es vers, amit a hívő gyakorol az ördög felett. Amikor ezt a tanítványok megértették, nézzétek meg mi történt?

20. Azok pedig kimenvén prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván az Igével, megerősítvén azt a jelek által, amelyek követik vala. Ámen!

Miután az Úr felvitetett a mennyekbe, a tanítványoknak kellett folytatni a munkát. Így imádkozhatsz a szomszédokért, az unokákért, bárkiért!

Emlékezz arra, ahogy a Jakab 5,15 mondja, hogy a hitnek az imáját kell elmondani, bármi felett. Csak a hit imája fog megoldást hozni. És az Úr lesz az, aki felsegíti a beteget. Az Úr segíti fel a beteget, nem mi. Bármilyen helyzet felett elmondhatjuk a hit imáját.

Máté 18,19.

19. Ha ketten közületek egy akaraton lesznek, – vagyis egyezségben, tökéletes össz­hangban – amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.

Mert tanítja tovább, hogy „amit megkötünk a földön, a mennyben is kötve lészen, amit megoldunk a földön, a mennyben is oldva lészen.” (Máté 18,18) Vagyis, ha valaki hozzád jön panasszal, hogy nincs pénze…

Kenneth Haginnal történt az eset, odajött egy asszony hozzá, és azt mondta, hogy szükségem van 100 dollárra, ez közel húszezer forint. Megfogták egymás kezét, imádkoztak így egy akaraton, elmondták az imát. Hagin imádkozott, kiküldte a szolgáló szellemeket, hogy hozzák meg ezt a pénzt, és azután odafordult az asszonyhoz és megkérdezte: – Most megvan ez a pénz?

Ugye tanítottam nemrég, hogy amikor imádkozunk, akkor hinnünk kell, hogy megkaptuk, és azután lesz meg nekünk. Vagyis azt el kell venni. Kérdezte tőle: – Na, meg van a pénz? És csak siránkozás volt a válasz. Mondta neki, nos, akkor nincs! Hátat fordított és elment. Ez volt az igazság. A hölgy ugyanis nem volt összhangban az imának a kérésével.

Mi így imádkoztunk Ausztráliában, és eladtunk minden egyes lakást, amit el kellett adni, és minden autót. Kis csecsemő támadt fel a halálból így. Mindent megkaptunk Istentől, mert hittel mondtuk el az imát.

Tehát ehhez hinni kell mindkét személynek, és összhangban kell lenni. Ha valami komoly helyzet volt, akkor mindig egy evangélistát kértem meg, hogy imádkozzon velem, mert tudtam, hogy miután elmondtuk az imát, a következő percben ő már el is felejti.

És tudod, hogy mikor jön elő a válasz? Két-három hét eltelik, és akkor elkezd erőteljesen megkísérteni a kétség és a hitetlenség a dologgal kapcsolatban. És amikor ez erősödik, akkor kell ugrándozni az örömtől, hogy megvan! Tudom, hogy megvan! Mert az ördög próbálja a nyomást hozni, hogy engedd azt el.

Az utolsó rúgása ez az ördögnek, és próbálja a fejedet lecsavarni a nyakadról, hogy ne maradj hitben. Amikor ilyen kétség jön hozzád, ez biztosít téged arról, hogy valóban megvan neked. Az ördög nagyon trükkös, azonnal ott terem, hogy ellopja az Igét.

Az izraeli utam során is tapasztaltam, hogy milyen módon teszi ezt. Jó így a szellemből elővenni dolgokat. Amit készítettem mára, az is nagyon jó tanítás, az is el fog hangozni.

1Korinthus 14,13. 2. 15.

13. Azért, aki nyelveken szól, imádkozzék, hogy megmagyarázza.

Tehát, amikor nyelveken imádkozunk, akkor nem fogunk tudni mindent arról, hogy mit imádkoztunk, nem is szükséges. A magyarázat azt szolgálja, hogy megtudja az ember, hogy mi az, amit a szelleme imádkozott.

Nem a nyelvnek a közvetlen fordítása ez, hanem egy magyarázat. Lehet, hogy egy kép fog beugrani, mert ha nyelveken imádkozom, a szellemem imádkozik, de az értelmem gyümölcstelen. Ilyenkor a szellemünk imádkozik.

14,2 Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek, mert senki sem érti, hanem a Szellem által szól titkokat.

Titkok szólnak ilyenkor, titkok hangoznak el, amibe az ördög nem kaphat belátást. Ezért nem szereti ezt az imát, mert tudja, hogy ami akkor hangzik és zajlik, az biztos, hogy nem az ő javára van. Ilyenkor a szellemünk imádkozik, az újonnan született szellem imádkozik, és ez a Szellem titkokat imádkozik Istennek.

14,15 Hogy van hát? Imádkozom a szellemmel, de imádkozom az értelemmel is, énekelek a szellemmel, de énekelek az értelemmel is.   

Énekelünk a szellemmel és énekelünk a megértésünkkel is. Az énekeseink ma úgy énekeltek, hogy azt megérthessük az értelmünk nyelvén.

Volt egy asszony Ausztráliában, évek hosszú során szeretett volna megkeresztelkedni a Szent Szellemben. De volt valami akadály, nem ment neki a nyelveken szólás. Mondtam, ne vesződj vele, próbálj meg énekelni és azonnal elindult, énekelt a szellemben. Azt mondta, hogy most már értem, hogy hogyan van ez. Megvan nekem! Tehát énekelni is lehet a szellemben, imádkozni és énekelni, imádkozni megint énekelni.

Ha egy bizonyos területen a lelkünkben akadályok, blokkok vannak… Nekem nem volt ilyen, mert ugyan vallásos háttérrel rendelkeztem, de semmire nem tanítottak minket, tehát nem volt, ami az Igét akadályozta volna.

De ha valakit már tanítottak valamire, ami nem úgy van, akkor csak az Ige képes arra, hogy olyan mélyre lefúrjon, hogy annak a gyökerét kiszaggassa, és az Ige kerüljön be oda, ami kijelentésből jön. Tehát az Igével időt kell tölteni. Meditálni kell az Igén.

Azt mondom neked, hogy naponta olvass el egy fejezetet a Bibliából és egy héten keresztül egy Igén meditálj. Kijelentést fog neked hozni.

2Péter 1,2-4.

2. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak a mi Urunknak megismerése által.

A megismerés, az az epignószisz szó. A megismerésnek a legmagasabb fajtája, amikor eggyé leszünk azzal a tudással.

3. Mivelhogy az Ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és istenfélelemre való, az Ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott.

A dicsőség szó itt kiválóságot is jelent.

4. Amely által a megígért igen nagy és becses áldásokkal ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van-e világon.

Pontosabban, hogy lehessetek. Nem biztos, hogy azzá leszünk, lehetünk, válhatunk. Ez a részessé válni, ez olyan, mint a vállalkozásban a társvállalkozás. Vagyis egy társulásnak a tagjává lenni. Az isteni természet részestársává lenni, mondja.

Az isteni fajta természetnek a tulajdonos társává lettél. Mert örököstárssá lettél az Úrral a természetében is, és így tudod kikerülni a romlottságot, amely a kívánságban van-e világon.

Róma 8,17.

17. Ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisz­tusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.

Az Igének a tükre által megmutatja neked, hogy ki vagy. Az isteni természetnek a hasonmására elváltozol dicsőségről dicsőségre, arcvonásról arcvonásra elváltozol.

Azok, akik befogadják az örök életet az újjászületésnél, azok megváltoznak. Ez a legfontosabb dolog, amit végezhetünk, hogy az embereket újjászületésre vezessük. És te meg tudod tenni! Ugye tudod, miről beszélek? Mondd: – Rólam beszélsz most. Meg tudom tenni!

Álljunk fel és mondjuk: Az Úr engem is képes használni ebben, mert a Nagyobb lakik énbennem, és a Nagyobb visz engem sikerre. A Nagyobb hoz nekem bátorságot, a Nagyobb mutatja meg nekem, hogy mit szóljak, mert a Nagyobb bennem van. A Szent Szellem vezet engem, ahogy beszélek, felken engem, ahogy beszélek. Olyan szavakat szólok, amitől leesik a vakság a szemekről. Az Evangélium dicsőséges világossága üdvösséget fog hozni, újjászületést fog hozni, hogy az örök életet befogadhassák. Igen képes vagyok erre, és az Úr használni fog engem ebben. Minden dicsőség az Övé legyen, és az Úr Jézus Krisztusunké. Ámen!

Az Úr olyan egyszerűvé tette, ahogy megmutatta nekünk. Látod-e ezt? Ahogy az a bűnös a kereszten elfogadta az Urat, ugyanúgy te is képes vagy arra, hogy a másiknak elmagyarázd, hogy nevezze Jézust az ő Urának!

Gyógyulás jött a derék területén a szervekre, baloldalon, de a másik oldalon is ott van. Valakit illet ez, a szívben is gyógyulás van. Lehet előre jönni gyógyulásért. A Szent Szellem szíve izgalomba jött. A talpban is gyógyulás van. És dicsőséget adunk Istennek! Ámen!

 

A bal szélen függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL