2012.11.01. 

TÖRVÉNY – MEGIGAZULTSÁG 3.

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2012. október 28.

 

Isten Igéjén szeretnék ma időzni, ami igen nagyon fontos. Felfedeztem azt, hogy nagyon sokaknak nincs arról kijelentésük, hogy mit jelent az Igével élni. Az Igét nemcsak azért lehet magunkhoz venni, hogy valamit bevégezzünk vele, hanem arra is magunkhoz vehetjük, hogy minket, magunkat megváltoztasson.

Ma segítségemre kell, hogy siessen a Szent Szellem és ti is, mert jegyzeteim vannak mindenfelé, és Ő fogja egybeszerkeszteni. Amit el akarok mondani, az azért nagyon fontos, mert sokaknál figyelem, hogy nincs meg az a kijelentés, hogy miért is kellenek a megvallásaink, hogy miért kell az Igével időt tölteni.

Először is azért, mert az Igével való időzés olyan, mint egy fürdő, az Igének a fürdőjét vesszük ilyenkor és megmos minket. Másrészt az Ige, mint egy mag jelenik meg az életünkben, és az Igében el van rejtve, bele van ágyazva a hit.

Tanítja nekünk az Írás, hogy fel kell növekedni. Az Igében megvan az a képesség, hogy teljességgel megváltoztat minket, kicserél minket, megújítja az elménket, és elkezdünk másképp gondolkodni, és ettől teljesen mások leszünk.

Miközben az Ige megvallásával időzünk, közben is folyik ez a munka, megújul az elménk. Azt hiszem, ma az igelistánkon a Márk 4. fejezetével kezdjük az igeolvasást. És miközben olvassuk, fel kell majd azt fedeznünk, és megnézzük mit ír itt az Írás. Más is van a szívemen…

Az én Beszédeim Szellem és Élet – mondja Jézus. Az Ige. Vagyis azon munkálkodunk, hogy az Ige a bensőnknek a részévé váljék, a szellemünk részévé, mert akkor megjelenik, mint egy erő az életünk felett, és képes lesz megváltoztatni a testünk dolgait is. Oltalmat és védelmet hoz nekünk.

Tudjuk, hogy nem test és vér ellen van ez a tusakodásunk, hanem a szellemi erők ellen. A megvallásokban 16 évig nagyon szorgalmas voltam, utána egy kicsit meglankadtam. Néhány héttel ezelőtt azonban az egyik este nagyon sokat imádkoztam szellemben, nyelveken.

Ez nagyon fontos! Lesz is egy ilyen imakonferenciánk a hétvégén, mert a szellemben való imádságnak megvan az a képessége, hogy képes megváltoztatni a dolgokat. Most például választások előtt álunk. Egy olyan hatalmi helyen állunk ebben, hogy az Úr el is várja tőlünk, hogy ezeket elvégezzük.

Tudjuk, hogy dollár milliárdokról van szó, és valamivel ennél többről is. Hisszük, hogy ennek már eldőlt a kimenetele szellemben, de tovább folytatjuk az imádságainkat. Már kétmilliárdnyi dollárt elköltöttek rá eddig. Mi minden másra lehetett volna költeni ezt a pénzt… Az ördög mire készül, lehet látni, de az Igével nem tud harcot felvenni, sem a Szent Szellemmel.

Márk 4,3: Halljátok: Ímé, a magvető kiment vetni. 

4. És lőn vetés közben, hogy némely az út mellé esék, és eljövének az égi madarak és megevék azt.

5. Némely pedig a köves helyre esék, ahol nem sok földje volt, és hamar kikelt, mivel nem volt mélyen a földben.  

6. Mikor pedig fölkelt a nap, elsült, és mivelhogy nem volt gyökere, elszáradt.

7. Némely pedig a tövisek közé esék, és felnövekedének a tövisek, és megfojtják azt, és nem adott gyümölcsöt.

8. Némely pedig a jó földbe esék; és ád vala növekedő és bővölködő gyümölcsöt, és némely hoz vala harmincannyit, némely hatvanannyit, némely pedig százannyit. 

9. És monda nékik: Akinek van füle a hallásra, hallja. 

Miről szól itt a példázat? A termőtalajról és a magról. A termőföld az az ember szelleme, a mag pedig Isten Igéje. A 11-es versben folytatja:

11. Néktek adatott, hogy az Isten országának titkát tudjátok, ama kívül levőknek pedig példázatokban adatnak mindenek,

12. Hogy nézvén nézzenek, és ne lássanak; és hallván halljanak, és ne értsenek, hogy soha meg ne térjenek és bűneik meg ne bocsáttassanak. 

A 13-as versben egy döbbenetes állítás:

13. És monda nékik: Nem értitek ezt a példázatot? Akkor mi módon értitek meg majd a többi példázatot?  

Tehát ha ezt megértjük, akkor az összes többit is értelemmel vesszük majd. Meg is valljuk, hogy Krisztus értelme van bennünk, tehát Ő lett nekünk megigazulásul, bölcsességül Istentől.

14. A magvető az Igét hinti. 

Vagyis Isten Igéje a mag.

15. Az útfélen valók pedig azok, akiknek hintik az Igét, de amint hallják, azonnal eljön a sátán, és elragadja a szívükbe vetett Igét.

Az ember azon gondolkodik, hogy vajon mi jót hozott nekik, hogy hallották egyáltalán az Igét. Mert amint hallották, rögtön ellopta a sátán. Azért van segítségünkre a Máté Evangélium, mert egy kicsit más megvilágításban elmagyarázza ezt az esetet. A Máté 13,19-ben mondja itt nekünk az Írás, hogy:

Máté 13,19: Ha valaki hallja az Igét a mennyeknek országáról és nem érti, eljön a gonosz és elkapja azt, ami annak szívébe vettetett. Ez az, amely az útfélre esett. 

Ezek azok, akik jönnek a gyülekezetbe egyszer. Egyetlen egyszer hallják az Igét, és azután elmennek. És amint kimennek az ajtón, az ördög azonnal hoz olyanokat, akik érvelésekkel meggyőzik őket, hogy ez nem is így van. Azonnal kilopják a szívükből, hiszen nem értették meg azt.

Gondolok most itt egy bizonyos esetre, aki egyszer vagy kétszer jött. Beteljesedett a Szent Szellemmel is, nemcsak újjászületett. Nem ezen a helyen járt, hanem még az előző helyünkön.

Az első sorban ült és hatalmas hallelújákat zengett örömében az első alkalommal. Azt hittem, az illető Texasból jött. Minden mondat után felkiáltott, hogy hallelúja! És azután eltűnt teljesen. Jött a sátán és jól fenékbe rúgta.

Azóta vége annak az örömnek, amivel fogadta. Hallotta, örömmel fogadta, hallelújákat zengett, de mivel nem volt benne mélyen gyökere, és nem értette, ezért az ördög azonnal egy hallelújával kilopta tőle. Nem értette.

16. És hasonlóképpen a köves helyre vetettek azok, akik amint hallják az Igét, mindjárt örömmel fogadják, 

17. De nincs bennük gyökere, hanem ideig valók; azután, ha nyomorúság vagy háborúság támad az Ige miatt, azonnal megbotránkoznak. 

Tehát mondjuk, hogy vannak kövek a szellemünkben. Mert az igazság így hangzik a szellemünkkel kapcsolatban: bármit képesek vagyunk a szellemünkbe elvetni, ha nem védelmezzük, és nem oltalmazzuk a szívünket, vagyis a szellemünket. Azért fontos ez, mert onnan ered ki, onnan származik ki minden élet.

Ezek a kövek lehetnek a hitetlenség vagy a világnak a dolgai. Ezekkel a foglalkozni kell, és ki kell venni a szívünkből, ha akarunk gyümölcsöt teremni. Ugyanis az emberről van itt szó, aki a földön él. Ugye az üdvösséget is így kapja az ember, Isten Igéjét befogadja a szívébe. Mert a pogányok is befogadták Isten Igéjét – mondja az apostol.

Miért Isten Igéje az, amit befogadtak? Azért, mert az Isten Igéje az a romolhatatlan mag. Amikor befogadja az ember ezt a romolhatatlan magot a szellemébe, akkor fogadta be az örök életét, az Isten természetét, vagyis az üdvösséget.

Ez romolhatatlan, vagyis örök az életünkben, és ezáltal kapjuk meg Istennek az örök életét. És utána ez az Ige, ez a mag elkezd bennünk növekedni, és így növekszünk mi is, és így növekszik az egész Gyülekezet, az Ige által. Ki volt az Ige?

János 1,1: Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige. 

Az Ige Jézus volt, ez volt a neve, és itt az Igéről van szó.

2. Ez kezdetben az Istennél volt.  

3. Minden Őáltala lett, és nála nélkül, semmi sem lett, ami lett. 

4. Őbenne volt az élet - és ez az örök élet – és az élet volt az emberek világossága; 

Ha az ember erről megértést kap, ennyi elegendő ahhoz, hogy képes legyen megvallani azt, hogy: Isten élete van bennem, ez az élet kering az ereimben, és az én keringésem által minden tisztátalanságot, szennyeződést, rendellenességet megöl a testemben!

Ugye tanítja az Írás: Közel hozzád az Ige, a te szádban és a szívedben van, vagyis a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Tehát ez nem egy fantáziavilág, vagy egy képzelgés, hogy hogyan megy ez. Ez a valóság! Ez egy olyan igazság, ami képes megváltoztatni téged és az egész életedet.

Megváltoztatja a mentalitásodat, belülről kifelé fog megváltoztatni, és ezt bizony el kell vetni magunkba, pontosabban a szívünkbe. Ez azt jelenti, hogy hinnünk kell benne. Addig kell mondani és megvallani, amíg erővé válik az életünkben.

Fel kell ölteni Isten minden fegyverét, ami szellemi fegyverzet. És része ennek az a Rhema, vagyis Isten Igéje, a Szellem kardja, amit kimondunk a szánkkal. Egy bénulásos kar esetében ki kell mondani, hogy az én karom tökéletesen működik. És mondani, és kimondani, és kimondani mindaddig, amíg valóságban meglátod az életedben.

12. Valakik pedig befogadták Őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az Ő nevében hisznek; 

13. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek. 

Vagyis mi Istentől születtünk.

14. És az Ige testté lett és lakozék miközöttünk és láttuk az Ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. 

Tehát Ő lett az elsőszülött. Az egyszülöttből lett az elsőszülött, mert a halálból, a halottak közül Ő volt az elsőszülött. És mivel Ő föltámadt a halálból, nekünk is megvan a helyünk a sorban. Ő azért ment a halálba, hogy minket helyettesítvén, minket kiváltson. Értem biztosan megtette.

A zsidókért nem ment el a pokolba és a teológiadoktorokért sem, a tudomány doktoraiért sem ment el, mert ők [tévesen] úgy vélik sokan, hogy Ábrahám ölében voltak. De rendben van, ki hogy véli. Sokat foglalkozom velük így személyesen, de én sem zsidó nem voltam, sem pünkösdista nem voltam, úgyhogy én magam a pokolba kerültem volna.

Valakinek el kellett foglalnia a helyemet azért, hogy én ne kerüljek oda, és hogy én ne kapjak ítéletet. Mert a Messiás, a Jézus elment értem oda. Nem tudom, a többiek hogyan vélekednek, hogy hova kerültek volna. A pünkösdiek vagy a zsidók hogyan vélekednek, de a pogányok mindenképpen odakerültek volna a börtön [pokol] legaljára, ahova Jézus elment értem.

És utána feltámadt a halálból, és én Ővele együtt feltámadtam. Én tehát feltámadtam, és ezért minden bűnöm megbocsáttatott. Minden bűnöm, a múlt, a jelen és a jövő bűnei. Így kell, hogy legyen. Ez nem azt jelenti, hogy nem követjük el a bűnöket.

Addig soha nem fogunk megváltozni, amíg az Ige nem lép az életünkbe. A törvényből való erőlködés csak a hústest cselekedeteit hozza elő. Pál utal a törvényre, mint a hústestre, és így is nevezi: gyilkosságok, lopások, házasságtörések, varázslások… – sorolja. Mind a hústestből vannak, a törvényből.

Mert a bűnnek ereje a törvény, ami soha senkit nem igazított meg. Senkit soha nem szentelt meg, és soha senkit nem tett szenté. Isten nem is ezért adta a törvényt. A törvény ugyanis nem segít rajtunk egy cseppet sem, mert a törvény nem ismeri a kegyelmet. Mi az Ő teljességéből vettünk mindannyian kegyelmet kegyelemre.

János 1,17: Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.

Ma mi a gyülekezeti Testhez tartozunk. Isten királysága ma a földön működik. A Lukács Evangéliumban tanítja Jézus, hogy majd kérdezik az emberek, hogy vajon hol van Isten királysága? Hogy itt vagy ott van? Azt mondja, hogy nem szemmel láthatóan jön el.

Lukács 17,21: …ímé, az Isten királysága tibennetek van. 

A fő probléma a zsidóknál… Amikor kihozta őket Egyiptomból, kihozta őket a rabszolgaságból, ezüsttel és arannyal hozta ki őket. Olyan kegyelemmel hozta ki, hogy a ruhájuk soha nem kopott el, a sarujuk soha nem kopott el. Az Ígéret földje felé tartottak, és mégsem jutottak be. És tudjátok-e hogy miért nem? Mi volt az alapproblémájuk?

A 5Mózes 1,26-ban mondja, hogy Isten azért hozott ki minket ide, hogy itt megöljön bennünket. Úgy gondolták [tévesen], hogy Isten gyűlöli őket. Ezek a keresztények, akik az átkokat keresgélik csak, és az átkokat hajhásszák és számolgatják, ez a fő probléma velük.

Nincs kijelentésük az Úr Jézus Krisztus szeretetéről, hogy Ő mennyire szereti őket. Nincs róla fogalmuk, hogy Isten szereti őket, és hogy segíteni próbál nekik. De úgy gondolják, úgy vélik, hogy Isten gyűlöli őket.

Amikor Ausztráliában pásztoroltam, az egyik hűséges gyülekezeti tagom (soha nem tudod, mi van a hívők szívében), fölállt, és azt mondta: Isten nagyon figyel engem. Ha valami rosszat teszek, előveszi a botját, és jól fejbe vág.

Azt gondoltam magamban, hogy már két-három éve ide jár és még mindig így gondolkodik… De bizony ez az a mentalitás, amit az emberek hordoznak, és a világból ez van bennünk. Nagyon sok a jegyzetem ma.

Akik az átkokat hajhásszák, meg kell tudnotok: Jézus Krisztus megváltott minket a törvény átkától, hogy áldásokat örökölhessünk! És ezt nem képesek elhinni. Úgy gondolják, hogy Isten gyűlöli őket, és hogy próbára teszi őket.

Tartják a törvényt azért, hogy Istennek végre tetszésére legyenek. Így egyre jobban eltávolodnak Istentől, és egyre jobban összezavarodottá lesznek. Az alapproblémájuk azonban ott van, hogy nem hiszik, hogy Jézus szereti őket.

Vissza fogunk még kanyarodni a magra. Júdás levelére lapozzunk, a 11-es versre. Nem akartam ebbe az irányba menni, ezért nincs is rajta a lapomon.

Tehát ebben az országban ez a téves gondolkodás, mint egy fertőző betegség úgy terjed, és teljesen démonikus. De ez egy másik evangélium, nem a Krisztus Jézus Evangéliuma, és az ember így kerül átok alá. Átkozottá lesz így az ember, mondja Pál, átkozott az ilyen. A Galata 3,10 szerint közli veled, hogy úgysem vagy képes megtartani a törvényt, és a kegyelemből kiszakadtál és az átok alá kerültél.

Júdás 11: Jaj nékik! mert a Káin útján indultak el, és a Bálám tévelygéseivel bérért szakadtak ki, és a Kóré ellenkezésével vesztek el.

Egy jó dolog történt ott? Isten hogyan fizetett meg nekik? Megnyílt a föld és élve nyelte el őket a pokol, mert elutasították Mózest, akit Isten maga jelölt ki az ő vezetőjüknek. És azt a 270 ellenszegülőt, akik maguk akartak illattal kedveskedni Istennek, azokat is elnyelte. És vezetők voltak, a törzseknek a legfelsőbb vezetői voltak. De ellenszegülésben voltak.

Tudjuk, hogy Káin útja milyen volt, meggyilkolta a testvérét. De Bálámnak a történetét nézzük meg. Bálák, a király, Izraelen, az ő területén ment át az Ígéret földje felé haladva. Ezért a király úgy gondolta, hogy felbérli az egyik prófétájukat Bálámot, és arra fogja felbérelni, hogy átkozza el a zsidókat.

Vagy igazi próféta volt, vagy mutatta a prófétaság jeleit, ezt nem tudom. Addig-addig fűzte a király a fejét, míg a végén úgy gondolta, hogy ezt megteszi. Szamárháton ment, és az angyalt küldte Isten a figyelmeztetésre, és a szamár megszólalt, mint figyelmeztetés, hogy ne tegye meg ezt az átkot Izraelre.

És kijelenti a király előtt, hogy csak azt fogom szólni, amit Isten ad az én számba szólni, és én csak az áldást szólhatom. És innen nézzük meg a történetet a 4Mózes könyvében. Az egész történetet nem fogjuk végigolvasni, csak ezt az egy részt. Megnézzük itt a történet fordulását, a tanulságot, hogy Bálám hogyan válaszol.

4Mózes 23,19: Nem ember az Isten, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-é Ő valamit, hogy meg ne tenné? Ígér-é valamit, hogy azt ne teljesítené? 

20. Ímé parancsolatot vettem, hogy áldjak; ha Ő áld, én azt meg nem fordíthatom. 

Isten tehát nem fog elátkozni téged, mert Ő megáldott téged, és csak áldást mondott rád az Újszövetségben, és Ő nem képes elátkozni téged. Ő megváltott téged a törvény átkától, és az első, amit meg kell értenünk, hogy Isten nem fog elátkozni téged.

Te megváltást kaptál a törvény átkától, csak az áldások vannak meg nekünk így. Igen, nem vagyok képes átkot mondani rájuk, mert ők áldottak.

21. Nem vett észre Jákobban hamisságot, és nem látott gonoszságot Izraelben. Az Úr, az Ő Istene van ővele; és királynak szóló rivalgás hangzik őbenne. 

Tehát ha megnézzük, akkor ez az első ránézésre hazugság, mert a zsidó nép nem volt szent. Hitetlenségben voltak, ellenszegülésben voltak, a világon mindent elkövettek. És mégis azt írja, hogy nem látott gonoszságot Izraelben az Isten. Azért, mert amikor eltértek az igazságtól, akkor bemutatták az áldozatukat. És Isten utána megáldotta őket.

Tehát senki nem tartotta meg a törvényt, főleg ezek itt nem. Mégsem tudsz ellenük tenni semmit, magyarázta, mert Isten nem lát bennük gonoszságot. Most pedig a 5Mózes 1,26-ban meg fogjuk nézni, hogy mi a probléma az emberekkel.

5Mózes 1,26: De ti nem akartatok felmenni; hanem pártot ütöttetek az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsa ellen. 

27. És zúgolódátok a ti sátoraitokban, és mondátok: mivelhogy gyűlöl minket az Úr, azért hozott ki minket Egyiptom földjéből, hogy adjon minket az emoreus kezébe, és elpusztítson minket.  

Ezt a fajta botránykövet ki kell vetni a gondolkodásunkból. A bűntudatosságot ki kell venni onnan, mert a bűntudatosság teljességgel lebénít, és így nem tudsz hatékony lenni Isten királysága számára. És ráadásul bűntudatossá kizárólag a gyülekezetben válhatsz, mert a sátán a törvényt hozza be a tanítások közé, hogy a törvény által bűntudatot gerjesszen a szívekben.

És kárhoztassák magukat a szentek, ahelyett, hogy valójában megismernék, hogy kik is ők a Krisztusban. Hogy valójában az Isten igazságává lettek a Krisztusban, mint ahogy azok is. Tehát meg kell szabadulni a kárhoztatástól, és attól a szégyenérzettől, ami azzal párosulna, hogy mit tettél a múltadban, mielőtt valóban meg tudod élni a teljes megigazultságodat.

Mi ugyanis az Úr Jézus Krisztust képviseljük itt a földön, és azt szeretné, ha azt a győzedelmes életet élhetnénk, és bemutathatnánk, amelyet Ő szerzett nekünk. Nem vagyunk addig képesek erre, hogy ezt az életet éljük, amíg a törvényben, és a törvény szülte bűntudatban vagyunk, mert a törvény hozza a bűnnek az erejét az életünkbe.

Amikor jön az első tünetével, akkor rögtön azon kezdesz gondolkodni, hogy vajon melyik bűn hozta ezt az életembe, mert bűntudatban vagy. Egyszer egy katolikus asszony mondta, hogy nem érti, hogy Isten miért hozta az útjába ezt a gyötrő fejfájást, hiszen ő egy tizedfizető. Istennek semmi köze a fejfájáshoz, ugyanis nincs neki, ezért nem tud senkire tenni ilyet.

Vagyis ez egy téves mentalitásmód. Bűntudatteljes mentalitás, ami a törvény hallásának és megtartásának a növekménye. Nincs világosságuk az ilyeneknek, nincs Ige bennük, nem helyezték az Igét a belsejükbe, egyáltalán semmi tudásuk nincs.

Elvész az én népem, mivel tudomány, ismeret nélkül való, és visszautasították az ismeretet, visszautasították az én ismeretemet. Visszautasítják az emberek ma is, azt mondják, hogy ez csak szektázás és istenkáromlás, nem kell ez nekem. Istenkáromlásnak hívják.

Gondolod, hogy neked van igazad? Mindannyian a mennybe kerülünk, és ott le lesznek döbbenve ezek. Remélem, hogy ott kötsz ki! Remélem, hogy legalább újjá vagy születve. Képmutatók közül sokan még újjászületve sincsenek. Imádkozunk is értük, hogy Uram nyisd meg a megértésük szemeit, hogy lássák a Jézust, hogy higgyenek benne.

Kaphatnak ők is üdvösséget, de a törvények és a gyülekezetnek a törvényei alatt lenni… Úgy nem lehet üdvözölni például, hogy a bűneidet vallod meg, vagy vízkeresztségben van részed, vagy meghintenek vízzel, vagy aláíratnak veled egy nyilatkozatot, hogy a gyülekezethez tartozol mostantól.

Egyetlen módon lehet bekerülni a Gyülekezetbe, a gyülekezeti Testbe – Isten romolhatatlan magján keresztül. Az 1Péter 2,23 szerint ugyanis újonnan születni csak a romolhatatlan mag által lehet, amely él és megmarad örökké. Ezt a magot mi megszereztük, nekünk csak föl kell építeni. Ehhez ki kellett mondani valamit, a kimondás a hitnek a része.

A János 15,3-ban tanítja Jézus, hogy ti már tiszták vagytok ama Beszéd által. Az Úr az Ige által tisztít meg minket, az Ige fürdője által. Az egész gyülekezeti Testet az Ige fürdője által tisztítja meg, vagyis a „víz” tisztít meg. A víznek a fürdője az Ige által.

Tehát néhány fejezetet elolvasol naponta, és meditálsz az Igén, és miközben ezt teszed, az Ige megmos. Isten Igéjéből egy kijelentést kell vennünk, hogy hogyan és miként működik. És most nézzük tovább, visszamenve a Márk 4. fejezetébe.

Márk 4,17 De nincs bennük gyökere, hanem ideig valók; azután, ha nyomorúság vagy háborúság támad az Ige miatt, azonnal megbotránkoznak.  

Rengeteg olyan helyzettel találkoztunk, amikor valaki a semmin megbotránkozott és elment. Három, négy évig nem látjuk. Amikor visszajön, kérdezzük: mi történt veled? És akkor hallod a történeteket. Ezrével. A régi fényképeken megnézve azokat az arcokat, akik ma már nincsenek velünk… És miért?

Márk 4,18: A tövisek közé vetettek pedig azok, akik az Igét hallják,

19. De a világi gondok és a gazdagság csalárdsága és egyéb dolgok kívánsága közbejövén, elfojtják az Igét, és gyümölcstelen lesz.

A jó hír, hogy az Ige is képes arra, hogy elfojtsa a töviseket. Hogyha az Igébe maradsz, és az Igével időzöl, és az növekszik, akkor az Ige fog elfojtani minden mást, ami nem odavaló.

Ha azonban az ember elfoglalt, és túlontúl elfoglalt… Három évig jár, aztán visszamegy valami más elfoglaltságra, iskolába vagy munkahelyi dolgok, vagy dolgozik is iskola mellett. És azóta, mióta ilyen elfoglalt lett, azóta nem láttam többet. De amikor eljön a számonkérés az örökkévalóságban, hogy mit tett Isten királyságának építéséért…

Nem kell mindenkinek prédikálnia, de annyira teletömte magát minden mással a világból, hogy annyi ideje sincs, hogy vasárnap eljöjjön két órára, ezért gyümölcstelenné válik az életük.

20. A jó földbe vetettek pedig azok, akik hallják az Igét és beveszik, és gyümölcsöt teremnek, némely harmincannyit, némely hatvanannyit, némely százannyit.

24. És monda nékik: Megjegyezzétek, amit hallotok: Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek, sőt ráadást adnak néktek, akik halljátok. 

Vagyis kaptok még többet és többet. Még több bölcsességet, még több gyarapodást, csak azáltal, hogy az Igét cselekszed. Vannak területek, ahol egyik napról a másikra meg fogod látni ezt, más helyeken folyamat lesz.

Az én Beszédem Szellem és Élet – mondja az Írás. Tehát az Isten Igéjéből az életet kinyerni az által lehet, ha hallod azt.

26. És monda: Úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe.

És a mag elkezd növekedni. Növekedésnek indul. És elkezd teremni magától, gyümölcsöt hozni.

Példabeszédek 4,20: Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet.

Az Igének a fürdőjére figyelünk ma. Mert az elménket is tisztára mossa, és elkezdünk másképp gondolkodni, más mentalitás szerint. A Róma 12-re is fogunk majd kanyarodni, hogy az átkokra visszakanyarodjak egy kicsit.

Megparancsolja a keresztényeknek, hogy ne átkozzanak. Vagyis azok, akik azzal fenyegetnek, hogy majd elátkoznak, ne figyelj rájuk. Creflo Dollar prédikátort megfenyegették fekete ruhás varázslók, hogy ha négy napon belül valamit nem tesz meg nekik, akkor meg fog halni. Egyszerűen egy viccnek vette.

Az embereknél a fő probléma az, hogy nem tudják, hogy Isten mennyire szereti őket, mert ha abban a szeretetben gyökeret vennének, akkor nem félnének attól, hogy milyen ijesztgetések és milyen átkok érik őket.

Mert a varázslók mindig kint vannak a világban, de Istentől nem fog jönni átok hozzád. Tehát nem fog rajtad az átok. Az átok, amiket szórnak a varázslások, azok az okkult erőkkel dolgoznak, és mint egy bumeráng visszafordul és a saját fejükre száll vissza.

Az átokkeresők nagyon szeretik a Példabeszédek 26-os fejezetnek 1-es versét. De ennek a kulcsa a megértéshez a madarak. Először két madár volt. A két kis verebecske az ér egy forintot tegyük föl, és ti mennyivel többet értek azoknál, kérdezi Jézus.

Ha elmegyünk a Lukács 12-re, ott már öt verebecskéről beszél, az két forintér kapható. De nem tudjátok, hogy én jobban szeretlek azoknál? Ti fontosabbak vagytok a verebecskéknél. Nem tudnak nélkülem lépni sem, mozdulni sem.

Nem érted meg az Úr Jézus Krisztus szeretetét, ami a tiéd? Az Ő szeretete. Mindazok, akik így a törvény alatt élnek, azok gorombák és kemények. Mit vársz tőlük? Isten gyűlöli őket: Kihoztál minket Egyiptomból, de csak azért hoztál ki minket, hogy itt meghaljunk.

Az amálekiták azok ma a palesztinok Izraelben. Azok is milyen kedves emberek manapság ugye? Nincs otthonuk, nincs alapjuk semmire, minden, amit látnak, azzal szembeszállnak és harcolnak. Tehát az amálekiták.

Egy-két évvel ezelőtt az Úr adott nekünk parancsolatot, hogy pusztítsuk el őket Dávid király seregével. Erre kaptuk a parancsot, hogy menjünk ellenük és rontsuk le a fellegvárukat. Ne azt, hogy fél Izraelt adjuk oda nekik, nem az volt a parancsolat.

Mert azt a földet [Isten] Izraelnek adta, nem az amálekitáknak. De a világ mindenben össze van zavarodva, így ebben is. Neked ebben is tiszta megértést kell venni, hogy az Ige fontosságát vegyed, és hogy az Igét hagyd, hogy megmosson téged.

Példabeszédek 4,20: Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet.

21. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben.

Miért mondja ezt? Azért, mert nézzük meg, min gondolkodunk. Negatívan gondolkodunk, a legrosszabbra gondolunk állandóan, félelmekben élünk. Azt mondja: ne félj! Ezért az Igét állandóan tarts a szemed előtt, azon gondolkodjál, had mosson meg az Ige. Ha elég sokat időzöl az Igében, és ott maradsz, akkor pontosan úgy fogsz gondolkodni, mint maga Isten.

Tudod-e mit jelent Isten szerint való gondolkodás? Azt jelenti, hogy a gonoszt ne hidd jónak, és a jót ne hidd gonosznak. A politikusok szegények, egy sem maradna, ha ez szerint megszűrnék őket.

22. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség.

Vagyis egy gyógyszer, egy orvosság. Egy orvosság a testednek, ami egészséget hoz, ha az embernek át kell mennie egy hitpróbán, ami megpróbálja az egészségét. Akkor 24 órában fel kell magadat építeni az Igével.

Minden percben az Igét kell hallanod, a szemed előtt tartanod, azon kell gondolkodnod. Az internetrádió 24 órában hallgatható, teljesen ingyenesen. Vagy DVD-t játszol, újra és újra és újra meg kell hallgatnod. Mennyi ideig?

Volt egy asszony Hagin szolgálatában, a hét minden napján prédikált, reggel és délután. Nem beszélt senkivel, de odaszaladt mégis ez a hölgy Haginhez, és azt mondta: Hagin testvér, figyelj, nézd meg az új cipőmet! És nézi, két teljesen új, vadonatúj cipő volt rajta. Mondta: soha nem volt új cipőm, mert összenyomorodott volt a lábfejem. Nem tudott rá cipőt húzni, így született, ezért nem tudott jönni-menni sem.

Abban az időben még az orsós magnótekercsen hallgatta az Igét. Föl-alá hallgatta az üzenetet, az Ige üzenetét, 24 órában. Eltelt fél év és még két nap, és arra ébredt, hogy a lábfeje tökéletes. Hogyha a hat hónap és egy nap után feladta volna… De hat hónap, és két nap kellett hozzá.

Az soha nem jutott el a gondolatomba, hogy az Ige valaha is kudarcot vallana. Az nem tudott a gondolataimba ötleni. Ha megpróbálod, akkor lehet, hogy kudarcot vall, de nem megpróbálni kell. Vannak a gyógyító Igék… Ha valaki azt mondja, hogy Isten betegséget tesz rád, akkor az ördög megvakított téged, mert ezt nem lehet a Bibliából kimagyarázni.

Mégis vannak teljes felekezetek, akik nem hisznek a gyógyulásban, nem hisznek a Szent Szellem keresztségben, nyelveken való szólásban. Mondják, hogy az nem való és legfeljebb az újjászületésben hisznek.

Hogyan lettek ilyen vakká? Az ördög vakította meg a hitetlenek elméit a 2Korinthus 4,4 szerint. A hitetlenek elméjét vakította meg, hogy ne lássák a Krisztus Jézus dicsőséges Evangéliumának világosságát, aki Isten képe. Ezeket a köveket ki kell venni onnan, a hitetlenségeket, hogy kijelentést kaphassunk.

Hogy az Isten nem válaszolja meg az imát, ez így nem igaz. Isten a hit imáját válaszolja meg. A János 15,7 mondja, Jézus tanítja: hogyha énbennem maradtok, és az én Beszédeim tibennetek maradnak, kérhettek, amit csak akartok, és meglesz az néktek.

Hogyha az Ige valóban benned lakozik, akkor az Ige el fog téged vinni arra a helyre, amire vágysz. Ez szól arról is, hogy ahogy az Ige növekszik benned, az egyre erősebb és erősebbé válsz, és a szívnek a bőségéből, a teljességéből fog szólni a száj.

Legtöbbeknek, ami ott belül van, az csak kétségek, hitetlenség és félelem, vagyis nem képesek jó dolgokat előhozni. A mi problémánk valójában nem az ördöggel van, mert az ördög le lett győzve. A hitnek a szép harcát kell megharcolnunk, és ragaszkodnunk kell, meg kell ragadnunk a hitet. Mert az Isten Igéje az igazság, s az képes megváltoztatni téged is. Képes gyógyulást hozni neked.

Mifelénk az volt a mondás, hogyha már benne vagy egy gödörben, akkor ne áss tovább. Ha elvetetted azonban az Igét, akkor azt ne ásd ki. Ugye mondja az Efézus 5., hogy az Igével, az Igének fürdőjével mossa meg a Gyülekezetét. A János 15-ben pedig a 3. versben tanítja Jézus, hogy ti tiszták vagytok a Beszédek által.

Nagyon csodálatos az a János 15,3. Vagyis ebből látszik, hogy az Ige, az Ő Beszédei olyanok, mint a víz, ami megtisztít. A romolhatatlan mag nem tér hozzá vissza üresen, Ésaiás 55,11 verse mondja. Az Ige nem tér hozzá vissza üresen.

Ha valaki azt mondja ennek a hegynek, hogy kelj és ugorjál a tengerbe, és szívébe nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Mondott! Ha te azt mondod, hogy az adósságom egyre csak növekszik…

Figyeld azt is, hogy mit mondott: meg lesz néki, amit mondott! A szavaink legalább úgy működnek a negatív tartományban, mint a pozitív tartományban. Ha a betegséggel küzdesz, akkor ne a betegségről beszélj.

Ugyanis van két fülünk, s amikor mi magunk mondunk ki valamit, akkor nemcsak a külső fülünk hallja, hanem a belső fülünkön is átmegy, és úgy íródik be a szellemünkbe. Ezért olyan furcsa, amikor felvételről hallod vissza a hangodat, mert akkor nem úgy hallod, mint amikor éppen kimondod. És minden szó a saját fajtája szerint terem, ezért nem beszéljük a betegséget, a gyengeséget, a szegénységet.

Ezeket nem mondjuk ki, mert mi egészségben élünk. Nem lehet egészségben és gyarapodásban gyönyörködve élni, ezt az életet élni, miközben rosszul beszélünk. A hit hallásból, a hallás pedig Isten Igéjéből van. Az Ige garantáltan teremni fog neked! És az Ige jó.

A sivatagban is, ha elhullik a mag, és kap rá megfelelő csapadékot, ott is ki fog kelni. A mag pedig arról jellegzetes, hogy saját fajtája szerint terem. Mi a romolhatatlan magokat szeretnénk, az Úr Jézus Krisztusnak az Igéjét. Az Úr Jézus Krisztus Igéje teremjen nekünk.

És hidd el nekem, hogy Isten nem a mi problémánk. Próbál nekünk segíteni minden létező úton. Az élet és a halál a nyelv hatalmában van. A halál és az élet. Mind a halál, mind az élet, a nyelv hatalmában. Példabeszédek könyve írja.

Kezdetnek ma jó volt. Most már csak gyakorolni kell. Hallelúja. Dicsőség Istennek! Az Ő dicséretére hangzik el ez a taps, és a dicséret folytatódik, hálákat adunk Istennek.

Az Igéből kijelentést kell kapnunk, ne botránkozz meg útközben. Van, amikor nem egyik napról a másikra terem az Ige, de garantáltan terem, ha kitartasz.

Néha olyan dolgokat kell megváltoztatni az életünkben, amit mások beszéltek bele az életünkbe, egyszerűen ránk mondták és elfogadtuk. Mindegy, hogy honnan van, ugyanúgy meg lehet változtatni.

Ugyanúgy megmos téged az Ige, ugyanúgy megmos az Ige, akárhonnan van benned. És ugyanúgy kell cselekedned, mint maga az Úr tenné. Ha annyi hitetek van, mint egy mag, egy mustármag, azt mondanátok, ím ez eperfának… Tehát mondani kell, ha van hited. A hit az az Igéből ki fog jönni, mert az Ige hordozza Isten hitét. Ha beveszed az Igét, a hit ott lesz.

Amit kaptatok ma, az átfogó. Úgy jegyzetelek mostanában, hogy rögtön elő is jön, amit a Szellem mondani akar. Egész éveket lehet tanítani a hitről. A szellemünk nagyon szereti a hitről való tanításokat, meg az Igét szereti a szellemünk. A teremtőnk így teremtett meg bennünket, hogy az Igének a hallására izgalomba jön a szívünk.

Megtanulhatunk „vízen járni” is, mint Péter, ha kiképezzük magunkat, és az Úr azt mondja, hogy gyere. Ugye Péter is megkérdezte, hogy Uram, ha te vagy, akkor parancsold meg nekem, hogy hozzám jöjjek.

Ha az Úr nem mondott volna semmit, az egy másik helyzet lett volna. És ha az Úr nem parancsolta volna meg, hogy jöjjön, akkor Péter szavai szerint Jézus hazug lett volna. Jézusnak meg kellett parancsolnia, hogy jöjjön a vízen. És így Péter el is indult a vízen, de annyi hite azért nem volt szerintem, hogy sokáig tudott volna a vízen járni.

Tehát vannak helyzetek, amiben még nincs elég hitünk, de oda lehet érni. Ez biztos. El lehet jutni oda. Ezért az például, hogy egészséges kép legyen magadról, hogy egészséges légy, állandóan a szemed előtt kell tartani. A gondolataidat le kell cserélni, ha nem jó gondolatok.

Mit fogunk kimondani? Minden szervem, minden sejtem, ami az én testemben van, olyan tökéletességben működik, ahogy Isten teremtette azt. Megtiltom a téves működést, az én testemben. Jézus nevében. Ha évekig ezt mondod, akkor ezt a sejtjeid meghallják. Ez védelmet ad, oltalmat ad, szellemi erő lesz a sejtfalaid körül.

Néhány hete, mikor imádkoztam, láttam, mint egy ilyen cigarettafüst, valami közeledik. Ráugrott a térdemre, és jött vele egy óriási fájdalom. Aztán elhúzott ez a kis füstfelhő a fájdalommal. Egy szót nem kellett szólnom, mert a szellemi fegyverzet rajtam volt. Szellemi oltalom, szellemi erő ez.

Ehhez neked magadnak el kell kezdened programozni az életedet. Meg kell vallanod. Nem kell az egész Bibliát egész nap olvasni, vagy megvallani, de egy valamit ki kell venni, ami kell neked és azt meg kell vallanod. Alkalmazni kell. Tehát ha az utcán jössz-mész, akkor is el kell, hogy húzzanak ezek az [gonosz] erők.

Meg is vallottam régebben, hogy a kenet az életemen oly módon van jelen, hogy az emberek körülöttem is mind szabaddá lesznek, akik csak a közelembe jönnek, 100 méteres magasságig is. Addig vallottam ezt, míg a végén ott ajánlották föl, abban a városban, ahol éltem, a világ legmagasabb épületét, hogy ott felépítik.

Meg volt már rá a telek is, de azután valami áralku folytán nem valósult meg az épület. A zöldek ellene mentek, hogy ekkora magas épület ne épüljön a belvárosban. Egy napon még sajnálni fogják.

Tehát az Ő teremtése, az Úr teremtése, ahogy Ő teremtette, ne torzuljon el. Egy napon Isten újrateremti a földet. Az eget és a földet. Istennek van hite, ahogy mondta, hogy legyen világosság. És jött hozzánk a világosság, és ez a világosság a kezek által is jön.

A kenet az Ő élete, ahogy a testetekhez ér, szabaddá tesz benneteket. Amikor elmész ma, mond ki, jelentsd ki, hogy szabad vagyok és gazdag is vagyok ráadásul. Hallelúja! Dicsőség Istennek! Ámen!

 

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL