2012.10.26. 

TÖRVÉNY – MEGIGAZULTSÁG 2.

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2012. október 21.

 

Hálákat adunk Istennek. Nagyon boldog a mai napunk, mert az Úr öröme van rajtunk, és ez csodálatos. Nagyon fontos ideje van az imádságnak, több oka is van ennek. Sok szempontból nagyon fontos most az imádság. A Szent Szellem bennünk van arra, hogy segítsen nekünk az ország dolgaiban, a kormány szinttől kezdve. Világviszonylatban is nagyon sok mindenért kell imádkoznunk.

A sorozat, a témakör, amelyben már hetek óta időzünk, a törvény és a megigazultság párhuzamba állítása. A kegyelemről ejtek szót az elején, és utána át fogunk térni egy kicsit a hit témakörére. A legalapvetőbb pontja mindezeknek a témaköröknek, amit érintünk ma, hogy megbocsáttatott nekünk.

Róma 6,14: Mert a bűn tirajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.

A Páli Evangélium az, amit mi most hirdetünk, hétről-hétre felétek tárunk és azt hiszem, hogy egy újfajta gondolkozásmódot fog ez hozni mindannyiunk életében. Időbe telnek, ezek a tanítások, míg kibontjuk. Írja a:

Róma 3,28: Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.

Vajon miért van az, hogy a keresztények mégis a törvények megtartására törekednek? Egyrészt egy teljes tudatlanságra utal, másrészt pedig arra, hogy ellentétben állnak az Úr Jézus Krisztus Evangéliumával.

Róma levél 6. fejezetéből át fogunk térni a 7. fejezetre, és ez a Róma 7-es fejezetre való rátekintés meg fogja magyarázni azt, amivel ma kezdtünk, a Róma 6/14-et.

Róma 7,4: Azért atyámfiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi: azé, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek.

Az előző három versben a zsidó szokások szerinti házasságkötésről lehet olvasni, hogy meddig kötelezi a feleséget a férj törvénye? Addig, amíg meg nem hal, hacsak a férj fel nem mond, amíg nem ír egy váló levelet, a feleség számára.  

Ennek kapcsán hozza a mi helyzetünket, hogy a törvény számára meghaltunk, vagyis szabaddá lettünk. Annak a kapcsán hozza ezt, hogyha a férj meghalt, akkor a feleség szabaddá lett a férj törvényétől, és így egy új társunk lehet az Úrban, a kegyelem, vagyis az Úr Jézus Krisztus, és ez az új házasság az áldásokat hozza az életünkre.

7,5: Mert mikor a testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a mi tagjainkban, hogy gyümölcsözzenek a halálra;

Tehát amíg a testben voltunk, a bűnök indulatai munkálkodtak a törvény által a mi testünk tagjainkban. A 6-os vers azonban felvilágosít minket:

7,6: Most pedig megszabadultunk a törvénytől, minekutána meghaltunk arra nézve, ami fogva tartott bennünket; hogy szolgáljunk a Szellemnek újságában és nem a betű óságában.

A 7-es vers fogja elmagyarázni nekünk, hogy nem volt lehetséges Isten számára, hogy először elhozza Jézust. Először a törvénynek kellett eljönnie, mert a törvény nélkül nem tudhattuk volna meg soha, hogy mi is az a bűn.

Ábrahám majdnem ötszáz évvel azelőtt, ahogy a törvény adatott volna, a törvény nélkül élt Isten előtt. Mi pedig ebben az új korszakban, a kegyelem korszakában Isten élete által élünk, és az Ő új törvényei kerültek a szívünkbe általa. Mondja itt a:

7,7: Mit mondunk tehát? A törvény bűné? Távol legyen! Sőt, inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által; mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánd.

Most, hogy már nincs a törvény alatt, most nincs ez a fajta kívánás bennem. Ahol nincs törvény, ott nincs vétek, nincs bűn sem. Mivel zsidó volt és a törvény alá tartozott, a törvény kijelentette, hogy ne kívánd.

7,8: De a parancsolat által a bűn alkalmat vett, és nemzett bennem minden kívánságot; ugyanis törvény nélkül holt a bűn.

Azok a parancsolatok nem hoztak mást neki, minthogy mindenféle kívánságot szültek benne. Amíg nem volt a törvény, addig a bűn halott volt.

7,9: Én pedig éltem egykor a törvény nélkül, de ama parancsolat eljövetelével felelevenedett a bűn,

Minden csecsemő, mint ez a drága kis Krisztián is, akit ma az Úrnak ajánlottunk, mindannyian élnek szellemben Isten előtt, amikor megszületnek. Ha az értelmükben nem tudnak úgy kifejlődni, akkor soha nem érik el a számon kérhetőség korát, de ha felnövekednek, akkor elérik ezt a kort, és amikor a tizenharmadik életévüket elérik, akkor a szellemükben meghalnak Isten előtt.

Nem fizikálisan halt meg, hanem olyanná lett, mint Ádám, a szellemében szakadt el Istentől. Tehát a szellemükben nincs többé kommunikáció Istennel, hanem teljesen a testbe kerül az életük, testben élnek és nagy szakadék van köztük és Isten között. Ebből az következik, hogy a csecsemőhalálok és a gyermekhalálok következtében ezek a kicsi szellemek mind a mennybe kerülnek, és ott várnak ránk, amíg mi is oda nem kerülünk.

7,10: Én pedig meghaltam és úgy találtaték, hogy az a parancsolat, mely életre való, nékem halálomra van.

?Vagyis a törvény nem segített neki, a törvény az nem hajlítható. Én is nagyon szigorú neveltetést kaptam és egyáltalán nem volt ebben a szigorúságban benne az, hogy lehetett volna jobbra vagy balra elhajolni. A rendőrség, a jog és az igazságszolgáltatás is, minden nagyon szigorú volt, törvény szerint való volt.

7,11: Mert a bűn alkalmat vévén, ama parancsolat által megcsalt engem, és megölt általa.

Olvastuk a 2Korinthus 3,7-9 verseket, hogy a Mózes törvényének a szolgálatát, a halál szolgálatának nevezi az Írás.

7,12: Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent és igaz és jó.

7,13: Tehát a jó nékem halálomra lett-é? Távol legyen! Hanem a bűn, hogy kitűnjék a bűn volta, a jó által munkálja a halált, hogy a bűn még inkább bűnné legyen a parancsolat által.  

Vagyis a világ számára megmutatja, hogy szükségük van egy Üdvözítőre. Miután elfogadtad az Úr Jézus Krisztust, teljes megbocsátást nyertél, és mindez a kegyelem el lett plántálva benned.

7,14: Mert tudjuk, hogy a törvény szellemi; de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve.

Soha nem volt képes élő ember megtartani a teljes törvényt. Jézus jött, hogy betöltse a törvényt. A zsidók úgy voltak képesek az áldásos, gyarapodó életre, hogy Isten adott nekik egy kimenekedést.

Miután megszegték a törvényt, Isten azt mondta nekik, hogy építsenek egy oltárt, azon mutassák be az áldozataikat. És miután bemutatták az áldozataikat, ezt elfogadta Isten, és utána árasztotta ki rájuk az áldásokat.

Mi újjáteremtetvén, Istennek a fiaivá váltunk és megadatott nekünk a Szent Szellem. Azt akarja tőlünk, hogy mi a szellemben járjunk, és hitben járjunk. Mert hit által van, odamenetelünk ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk.

És nem vagyunk erre képesek, hogy ebben járjunk, ha rendszerint bűntudatunk van, és annak a rabságában élünk, hogy mit tettünk a múltban. Míg mindaz megbocsáttatott nekünk, és Isten az Ő kegyelmébe hívott be minket és erről szól a Páli Evangélium. Megbocsáttattak a bűneink a múlt, jelen és jövő összességében.

Meg fogom nektek mutatni, hogy mi történik akkor, ha valóban a kegyelem alá odarendeljük az életünket, az Apostolok cselekedeteire fogunk térni nemsokára.

7,15: Mert amit cselekszem, nem ismerem; mert nem azt teszem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem.    

Volt-e valaki valaha ebben az utcában? Ez az, amikor önerőből próbálunk teljesíteni. Helyette hinnünk kell, hogy elnyertük a megbocsátást. És Isten pedig irgalmas arra, és könyörületes arra, hogy megbocsásson nekünk minden hamisságot és Ő fog minket megváltoztatni még több kegyelem által. Ő fogja megnövelni a kegyelmet felettünk.

Utaltunk nagyon sokszor a Zsidó 8/12-re. Nekünk ebben kell hinni, hogy mi cselekedjük ezt. Tehát nem a törvénynek betű szerint való engedelmességéből élünk Isten előtt, hogy mit szabad tennünk és mit nem, hanem a hit engedelmességében élünk Isten előtt.

7,16: Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, megegyezem a törvénnyel, hogy jó.

7,17: Most azért már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. 

Van, aki bűn természetre fordítja ezt. Ugyannak a hústermészetnek a természetéről beszélünk és egy elmebeli gondolkodásmódról. Tehát a bűn egy főnév.

És mondtam nektek, hogy Londonban legyen ez a börtön, a bűnnek a börtöne. Emlékeztek? Mielőtt még nem voltunk újjászületve ott éltünk, de amikor újjászülettünk, akkor átköltöztünk Budapestre, egy másik börtöncellába, a megigazultság börtönébe.

Ez a megigazultság azt jelenti, hogy igaz állásunk van Isten előtt. Nem azt jelenti ez, hogy többé nem lesznek bűn cselekedeteid. Pontosan úgy, mint amikor a bűnnek a börtöncellájában éltél, akkor is cselekedhettél megigazultságra jellemző nemes cselekedeteket, de attól még nem jöttél ki abból a börtönből.

Jézus azt mondta erre: szükség néktek újonnan születnetek. A Szellemtől újonnan kell születnetek, a természeteteknek meg kell változnia. Hálát adunk Istennek.

7,18: Mert tudom, hogy nem lakik énbennem, azaz a testemben jó; mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom.

Tehát ez nem a bűn természet, csak a hústestünk. Néhány modern fordítás így hozza, hogy a bűn természet. De nem a bűn természet él bennünk.

7,19: Mert nem a jót cselekszem, melyet akarok; hanem a gonoszt cselekszem, melyet nem akarok. 

Ugye érthető?

7,20: Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én cselekszem már azt, hanem a bennem lakozó bűn.

Vagyis a hústermészet.

7,21: Megtalálom azért magamban ezt a törvényt, hogy a jót akarom cselekedni, mégis a rossz áll közel hozzám.  

7,22: Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint;

A szellemi ember, a belső ember, az, aki újjászületett, az szereti Isten Igéjét. De fogod látni mindjárt, hogy van itt egy probléma, a mag. Magnak nevezzük ezt. Bármilyen magot elvethetsz ugyanis a földbe, a belső ember talajába.

Fogjuk olvasni a Márk Evangéliumban, hogy az ember szelleme az a talaj, az a föld, ahová a magvető az Igét veti. És az nagyon fontos, mert oda más mag is bekerülhet. Ha bevetjük oda Isten Igéjének a magját, az ördög azonnal ott terem, hogy azt ellopja.

Az a föld, ahová bevetjük Isten magját, az a szellemünk. Az ördög azonnal ott terem, és szeretné kilopni onnan azt a magot. Azután van a köves talaj, azok a hitetlenségek. Üldöztetések is vannak.

Vannak a tövisek közé bevetett magok, elfojtják az Igét. Ez sem fog semmit teremni. Az ember újjászületett szelleméről, a szívnek a talajáról beszél. Ha a világ gazdagsága megtéveszti az embert, akkor sem fog semmit teremni az Ige, mert elfojtja az Igét.

Tehát az erő az az Igében van, egész testünknek orvosság, egészség. A hit is az Igében van, de csak akkor orvosság ez nekünk, ha oda behelyezzük. Az erő az a magban van, és be kell helyezni a szellemünkbe, és ha behelyezzük oda, s meg is értjük – erre teljes mértékben idő szükséges –, meg kell újítani az elménket vele.

És a hit azt is igényli, hogy ki is mondjunk valamit. Ha az ördög rálép a lábujjadra, akkor ki is kell mondani valamit, még pedig a helyes dolgokat kell kimondani.

7,22: Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint;

A keresztények rosszul élnek Isten törvényével, mert kárhozat alá helyezik vele magukat. Beprogramozzák oda a szellemükbe és beprogramozzák magukat a világ szerint is, amit a világ tanít nekik, hogy mindig is szegénységben fogunk élni, és hogy beteg vagyok.

Ezeket meg kell változtatnunk. Hadd mondja a szegény, hogy gazdag vagyok. Tehát ki kell mondani. Mikor kell kimondani azt, hogy erős vagyok? Akkor, amikor gyengének érzem magam. Tehát azon munkálkodunk ma, hogy ide, a végkimenetelre eljussunk.

Amikor újjászületünk – és ezt tudom biztosan –, a te belső embered olyan tiszta, hogy az soha nem fog elkövetni bűnt. Az teljesen tiszta. És amit oda behelyezel… Amit egy szülő mondja a gyermeknek, amikor figyelmezteti (és rosszul teszi, mikor azt mondja), hogyha kimész oda az utcára, jön az autó és el fog ütni. Mit tesz ilyenkor a szülő?

Egyszer egy szülő elmondta, hogy amikor látott egy elütött kutyát, egy döglött állatot, mindig mondta a kicsinek, hogy látod te is így fogsz járni, ha kiszaladsz az utcára, el fog ütni egy autó és meghalsz. Mi történt a gyermekkel? Mi került bele a szellemébe? Ez a kép és el is ütötte egy autó.

Látjátok, hogy miként történnek meg ezek a dolgok? A gyermekeinket az Igével kellene programozni, az élet pozitív dolgaival, hogy jól alakulnak majd az ő dolgai az életben. Veled már nem így történt, de te is megváltoztathatod, ami oda bekerült – az Igével. A betegséget is képes vagy kiszaggatni a testedből akkor, ha komolyan veszed.  

Tehát ezt az igazi belső valónkat meg kell ismerni, hogy kik vagyunk, mert ez az a részünk, amely el fog minket ítélni, ha valamit nem jól teszünk. Nem Isten az, aki el fog ítélni minket. A Szent Szellem a világot kárhoztatja azért, hogy nem hisz Jézusban. Ez az egyetlen hely, ahol a Szent Szellem kárhoztatja az élő embert.

A következő sorban pedig azt olvasod, hogy Ő a megigazultságról győz meg téged. Vagyis Ő felemel téged. Felemel a Szent Szellem, amikor elnyomásban vagy, amikor depresszióban vagy. Ő lesz az, aki felemel, kiemel, hogy te igaz állásban vagy Isten előtt, mert te Istennek az igazsága vagy Krisztusban.

Vagy az ördög, vagy pedig a saját szádnak szavai vittek oda, abba a bajba, ahol most vagy. És addig Isten nem tud semmit tenni azzal a helyzettel, amíg te a saját szavaidat meg nem változtatod sok esetben. Az Úrnak az angyalai is figyelmeznek rád.

És a gyermek csak ezt hallja, és az angyalok sem értik, hogy miért ez jön ki a szülő szájából, hogy el fog ütni téged is az autó, ha odamész a járdaszegélyre. Az angyalok nem tudnak mást tenni, ők engedelmesek a szavakra, amelyek elhangoznak.

Ők szolgáló szellemek, akik értünk küldettek, hogy minket megóvjanak, megvédel­mezzenek, és ezt meg is teszik. Ezért nagyon kell vigyázni, hogy mi jön ki a szánkból, csak az Igét szabad szólnunk!

A 91-es Zsoltárt kellett imádkoznom, egy háború kellős közepébe vitt az Úr. A bibliaiskolánkban belénk sulykolták, hogy a 91-es Zsoltárt minden nap el kell imádkozni, és így ez egy erővel jött elő az életemben.

7,23: De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul ád a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban.

7,24: Oh, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem a halálnak e testéből?

7,25: Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért jóllehet én az elmémmel az Isten törvényének, testemmel azonban a bűn törvényének szolgálok.

A fizikai halálnál kettéválik a test és a lélek-szellem. A szellem és a lélek, ha kiköltözik a testből, hazamegy az Úr Jézus Krisztushoz.

Róma 8,1: Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak…

Ezt együtt fogjuk elmondani mindannyian: Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak! A többi az hozzá lett téve a fordításkor.

A görög eredetiben ugyanis nincs ott az Igének a második fele: […kik nem test szerint járnak, hanem Szellem szerint.] A King James is hozza, de az egyes vers eredeti szövegében nincs benne, azt csak odahozták a 4-es versből, mert a fordítónak is olyan hihetetlennek tűnt, hogy ez így igaz.

Tehát nincs többé kárhoztatás! Az erővel való felruházás, a hatalomban járás nem lehetséges akkor, ha az ember kárhoztatja magát. Ezt kell tehát megértenünk és ebben járnunk.

Most szeretnék rátérni az Apostolok cselekedetei 13-as fejezetére. A pünkösdiekkel kisebb háborúkon kellett keresztül mennem. Az egyik fő-fő fejezete a megigazultságnak és az Úr dolgainak, amit Ő tett értünk.

Apostolok cselekedetei 13,33: Mint a második Zsoltárban is meg van írva: Én Fiam vagy Te; ma nemzettelek Téged.

Azon a napon volt ez, amikor újonnan született az Ő Fia, vagyis a halálból kihozta. Ő [Jézus] volt az elsőszülött a halálból, a szellemi halálból. Az Istentől való elkülönülésből. Utána jöttek sorba a többiek, és mi is ott vagyunk az újjászületettek sorában. Lehet, hogy a sokadik, milliomodikak vagyunk, de ott vagyunk a sorban.

13,36: Mert Dávid, minekutána a saját idejében szolgált az Isten akaratának, elaludt, és helyezteték az ő atyáihoz, és rothadást látott.

13,37: De akit Isten feltámasztott, Ő nem látott rothadást. 

Itt, amit most olvasunk, nem más, mint amint Pál a kegyelmet prédikálja, és az Evangéli­umnak a jó hírét, örömhírét prédikálja, és meg fogjuk nézni, hogy mi történik, ennek kapcsán.

13,38: Azért legyen néktek tudtotokra atyámfiai, férfiak, hogy Őáltala hirdettetik néktek a bűnöknek eltörlése:

Ez pontosan így van – a bűnök eltörlése! Amikor újonnan születsz, az addigi múltad teljesen eltörlődik. Ugyanis új teremtés leszel, és a régiek teljesen elmúlnak, ímé újjá lesz minden. És nem kell bűnöket megvallani ahhoz, hogy újjászülessél. Az üdvösséghez csak újonnan kell születni.

Ez a [bűnök megvallása] a legszörnyűbb dolog, amit hallottam a földkerekségen. Hiszen addig minden, ami velünk kapcsolatos, mindaz hibás, a természetünk is hibás. Ezért kell újjászületnünk, az újonnan születés hozza ezt. És az ‘ostoba’ dolog itt van, hogy onnantól kezdve nem vagyunk a törvény alatt.

Tehát Pál írja ezeket a leveleiben és János pedig ír egy levelet ötven évre rá. A zsidókhoz címzi a levelét és ott ír a bűnök megvallásáról, a zsidó törvények szerint. A kegyelem korszakában, az új teremtés számára nincs szükség a bűnök megvallására, mert a belső ember soha nem követ el bűnt.

A bűn megcselekedése a testünk és a lelkünk forrásaiból ered. Legjobban akkor tesszük, ha teljesen kijövünk a törvény alól és a kárhoztatás alól. Akkor Isten képes megáldani minket kegyelemmel, és a hitünk lesz képes elvenni azokat a kegyelmi áldásokat.

Pál a törvényt a hústestnek is nevezi, és a bűnnek ereje a törvényben van. Azért kell megszabadulni tőle, mert valójában szabad vagy tőle. A fejedben kell ezt az egészet kiegyenesíteni.

Bűnöknek eltörlése teljesen minden időre vonatkozik, múlt, jelen jövőre, hiszen Jézus kereszthalálánál minden bűn a jövő idejű volt. Amikor ezt teljesen megérted, akkor fogod igazán szeretni az Urat. És nem olyan keresztény leszel, aki lehajtott fejjel és borús orral állandóan csak a bűneiről gondolkodik, és kárhozatban tartja magát.

13,39: És mindenekből, amikből a Mózes törvénye nem volt képes megigazítani titeket, Őáltala mindenki, aki hisz, megigazul.

Mindenből megigazíttattál. Mózes törvénye nem volt képes téged ezekből megigazítani, az egy másik időkorszak volt, és mi nem vagyunk a törvény alatt. Krisztus megváltott minket a törvény átkától, hogy az Ábrahám áldása lehessen a miénk a Krisztus Jézusban a pogányoké. Ábrahám áldásait nyerjük így el, aki közel ötszáz évvel a törvény előtt élet.

13,40: Meglássátok azért, hogy be ne teljesedjék rajtatok, amit a próféták megmondottak:

13,41: Lássátok meg, ti megvetők, és csodálkozzatok és semmisüljetek meg; mert én oly dolgot cselekszem a ti időtökben, oly dolgot, melyet nem hinnétek, ha valaki elmondaná néktek. 

Mindezt a kegyelem által cselekedte meg.

13,42: Mikor pedig kimentek a zsidók zsinagógájából, kérték a pogányok, hogy a következő szombaton prédikálják nékik, ezen beszédeket.

A 43-as versben olvassuk, hogy a gyülekezet részekre szakadt.

?13,43: Mikor pedig eloszlott a gyülekezet, sokan a zsidók közül és az istenfélő prozeliták közül követék Pált és Barnabást; akik szólván hozzájuk, biztatták őket, hogy maradjanak meg az Isten kegyelmében.

Az lehozza a mennyet a földre, amikor végre szabaddá leszel a törvénytől. Zsidó törvények, keresztény törvények, az egészet rúgd ki az életedből. Tehát újra Isten kegyelmét akarták hallani.

13,44: A következő szombaton aztán majdnem az egész város egybegyűlt az Isten Igéjének hallgatására,

Mit szólsz hozzá? Így lehet kihozni az elveszetteket. Azért betegek mindenfelé, mert nem hirdetik nekik Isten kegyelmét, és nem értik Isten kegyelmét. Akar-e valamelyik evangélistánk az egész városnak prédikálni? Így lehet, ez a módja, megmutatja az Ige, ha Isten Igéjét, Isten kegyelmét hirdeted nekik. Nézzük meg, hogy a többi zsinagógabeli zsidó hogyan cselekedett?

13,45: Mikor pedig látták a zsidók a sokaságot, beteltek irigységgel, és ellene mondának azoknak, miket Pál mond vala, ellenkezve és káromlást szólva.

Tehát nem azért irigykedtek, meg káromolták őt, mert ő ezt, meg azt tanította, hanem látták a sokaságot. Csehszlovákiában is ez történt. A sportcsarnokoknak a vezetői megmutatták nekem, hogy milyen leveleket küldtek a keresztények nekik, ill. a rendőrségekre és a hivatalokba a sokaságról.

Miért tették ezt? Mert volt, hogy huszonötezer ember összejött egy nap. És háromezer ember egy idő után délelőtt és délután megjelent a csarnokokban. Miért teszik ezt az ördögnek ezek a gyermekei, akik kereszténynek vallják magukat? Bérencek ők igazából, és a törvény alatt teszik magukat és ott irigykednek a mai napig.

Hatalmas robbanásokat hoztunk, ők pedig köveket dobáltak ránk, mint ahogy mindig is tették. A világon mindenhol figyeltem ezt, Ausztráliában is. Ez része a szolgálatnak. Jézust is meg akarták dobálni kövekkel, és most is Jézust hajigálják, nem minket.

És úgy gondolják, hogy Istennek szívességet tesznek, amikor így cselekednek. Igazából az ördög bérencei. És nem hirdetik az Evangéliumot, hanem elutasítják az igaz Evangéliumot.

13,46: Akkor Pál és Barnabás nagy bátorsággal szólva mondának: Szükséges volt, hogy először néktek hirdettessék az Isten Igéje; de mivelhogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök életre, ímé a pogányokhoz fordulunk.

Méltatlannak tartjátok magatokat az örök életre. Van, aki azt mondja, hogy minden szó hazugság, ami itt elhangzik. De ez az egyetlen út arra, hogy valaki újjászülessen, ahogy a Biblia írja. Nincs más út.

13,47: Mert így parancsolta nékünk az Úr: Rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig.

13,48: A pogányok pedig ezeket hallván örvendeztek, és magasztalják vala az Úrnak Igéjét; és akik csak örök életre választattak hittek.

És ezt az örök életnek beszédét az Úr Igéjének hívja a 49-es vers.

13,49: Terjede pedig az Úrnak Igéje az egész tartományban. 

Azután jönnek a gazdagok, a mindent tudók, és mit tesznek a zsidók?

13,50: A zsidók azonban felindíták az istenfélő és előkelő asszonyokat és a város vezetőit, és üldözést támasztának Pál és Barnabás ellen, és kiűzék őket határukból.

13,51: Azok pedig lábuknak porát lerázván ellenük, elmenének Ikóniumba. 

13,52: A tanítványok pedig betelnek vala örömmel és Szent Szellemmel.

Tehát látszik ez teljesen, hogy mi az a kép, amelyet az Ige hoz nekünk a kegyelemről. Nekünk pedig megadatott az a kegyelem, hogy a Páli Evangéliumot hirdethessük. Nem Mózes törvényei alatt vagyunk, nem Mózes idejében élünk, és nem a keresztény törvények alatt.

Nem a hagyományok őrzésére van megbízatásunk Istentől, ami megsemmisíti Isten Igéjének az erejét. Nem erre kaptunk elhívást. Márk Evangéliumának 16. fejezetéből az utolsó két verset tekintsük.

Márk 16,19: Az Úr azért, miután szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és ült az Istennek jobbjára.

16,20: Azok kimenvén, prédikáltak mindenütt, az Úr pedig együtt munkálván az Igével, megerősíti azt a jelek által, amelyek követik vala. Ámen!

Ez a kegyelem, amikor az Igét hirdeted, a kegyelmet hirdeted, és Isten kegyelmét dicsőíted, és így jönnek a gyógyulások. Ez az egyetlen út. Nem jönnek ugyanis a Szent Szellem megnyilvánulásai addig, amíg nem vagy megkeresztelve a Szent Szellemben. A világ ugyanis nem fogadhatja be a Szent Szellemet, a világnak először újjá kell születnie. Hallelúja!

Róma 8,14: Mert, akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai.

Az Istennek fiai, ez a szó görögben hüiosz. János az ő Evangéliumában ezt a szót használta az Úrra. Az egész teremtett világ, Isten fiainak megjelenését sóvárogva várja, ez a szó is a hüiosz, a fiak. Ezek azok a fiak, akik újjászülettek, Szellemmel beteljesedetek, felnövekedtek az Igében, használják a hatalmukat, élnek a hatalmukkal, és uralkodnak a szavaikon.

Nem törvények alatt élnek, egyedül kizárólag a Szent Szellem vezetését követik. Erről beszél az Írás, hogy akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai. És ide szeretne elvinni téged is az Úr, mindannyitokat. Isten gyermekiből Isten fiait akar.

Az 1Jánosban olvasod a növekedésünknek legalább öt különböző szintjét. A csecsemőktől, a gyermekek, az ifjak és az atyák. Ezeket a szinteket végig kell járni és egyedül az Ige biztosítja számodra kinövekedést ezekből a szintekből.

1János 5,4: Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.

És kegyelemből tartattatok meg hit által, ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Tehát ezt a kegyelmet hit által lehet megközelíteni, és hit által lehet benne menetelni. Most egy keveset a hitre fogok áttérni, mert meg kell tanulnunk azt is, hogy mi a hit.

Róma 4,13: Mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy e világnak örököse lesz, hanem a hitből való megigazulás által.

Tehát a hit nagyon fontos. Azokat, akik így tanítanak, mint én, hittanítóknak, hitoktatóknak szokták nevezni. Később pedig nagyon kedveltem, amikor hatalom-tanítóknak neveztek minket.

A hitet meg kell tanulni, mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik. Ezért Isten engem megjutalmaz, neki ez a természete, Ő megjutalmazza az embert.

Én a kegyelem oldalán állok, és ezért a kegyelméből elfogadom az Ő áldásait, nem a cselekedetek és az erőfeszítések, és az önerő, és az önerőből való előléptetés – nem így megy Istennél. És az én életem azért tetszik Istennek, mert újjászülettem, és Szellemmel beteljesedtem, és az Ő akaratát cselekszem.

És mindaz, amit hit nélkül cselekszünk, az Isten szemében bűnnek számít. Ha az ember nem tudja a hitnek a dolgait, akkor bajba kerül. Most kezdek tehát tanítani a hitről. A hitet megnézzük, hogy eljussunk a kegyelemhez, mert tanítja, hogy növekednünk kell a kegyelemben. És az hit által van.

Róma 10,4: Mert a törvény vége Krisztus, minden hívőnek megigazulására.

Olvassuk ezt el együtt: Mert a törvény vége Krisztus, minden hívőnek megigazulására!

10,5: Mert Mózes a törvényből való megigazulásról azt írja, hogy aki azokat cselekszi, él azok által.

Igenis volt egy részük, amit meg kellett cselekedniük és akkor tudta hozni Isten az Ő részét.

10,6: A hitből eredő megigazulásról pedig így szól: Ne mondd a te szívedben: Kicsoda megy föl a mennybe? Azaz, hogy Krisztust aláhozza;

Elmondja, hogy mit ne mondjunk a szívünkben, de a 8-as versben elmondja, hogy mit mondjunk. Tehát nem mondjuk, hogy menjünk fel a mennybe, és hozzuk le Krisztust, vagy mennyünk le a pokolba és onnan hozzuk fel, hanem azt mondja:

10,7: Avagy: Kicsoda száll le a mélységbe? Azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza.

Mit mond? A megigazulás, amely hitből van.

?10,8: De mit mond? Közel van hozzád az Ige (Rhema), a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.

A hit beszéde a kulcs, a hit szava. Az Ige közel van hozzád, a szádban és a szívedben. Meg kell alapoznod a szívedet. Ha szükséged van a gyógyulásra, akkor elő kell venned az Írásokat, és ki kell mondanod, és mondanod, és mondanod, mindaddig, amíg meg nem alapozod azt a szívedben. És először is az elmédet meg kell újítanod az Igével.

A hit és az erő az az Igében van, és ezt kell beleépíteni a szellemünkbe. Meg kell alapoznunk ott az Igével a szellemünket és belénk fog esni. Olyasmi ez, mint ahogy huszonhat évvel ezelőtt elkezdtem a megvallásaimat.

Azt mondta Charles Capps, akitől ezt tanultam, hogy kb. két és fél év múlva fogod majd látni a hitednek az első munkáit ezeken a területeken, ahol dolgozol rajta. Minden területen lehet ez. Tizenhat évig nagyon kitartó voltam ebben, minden nap megtettem a megvallásaimat, egy picit utána elengedtem, most újra nagyon szorgalmas vagyok ebben.

Mert ha az ember komolyabb helyzetekbe kerül, anyagiakban, vagy akár más területeken, akkor nagyon meg kell ragadni az Igét. Siddikinek a kazettáit, akiről hallhattatok itt nálunk is. Emlékeztek rá, hogy volt tőle tanításunk. Tehát találkoztam vele egy pásztorkonferencián, és adtam is neki egy adományt annak kapcsán, hogy használtuk a tanítását.

Mert az engedélye nélkül, de utólagos beleegyezésével megtettük, hogy egy nagyon jó tanítását közzé tegyük, és ő megáldott minket ezzel. Ő ugyanis muszlim hitű volt. Lehet, hogy láttátok a képet, hogy hogyan nézett ki az arca, bőr nélküli volt, egészen le a nyakáig. Az orvosok szerint gyógyíthatatlan volt, és az Úr Jézus megjelent neki és meggyógyította.

A muszlimok számára az a nagyon nagy kérdés, hogy hogyan lehet Jézus Istennek a Fia? Egy szombat este teljesen meggyógyult, és vasárnap reggel, amikor bekapcsolta a TV-t, pont két prédikátor erről beszélt, ezt magyarázta, és akkor elfogadta az Urat. Újjászületett annak a programnak kapcsán. Később a felesége sclerosis multiplexet kapott, teljesen lebénult és megvakult.

Mivel neki megvolt az Ige, 24 órában járatta [lejátszotta] a feleségének. Először a látása jött vissza, és azután két évre rá teljesen felépült a testében is. Több példát is tudnék nektek hozni, nem csak ezt az egyet. Ezért vagyunk mi nagyon erőteljesen az Igén állva.

Tudjuk, hogy az Igén állva bármi megszerezhető, nincs a szívemben kétség efelől. Semmiféle kétség nincs, csak bele kell mennem újra az Igébe, és bele kell mélyednem, mert hit van az Igében. Nem kell az egész Könyv egyszerre. Egy Ige is elég, amit be kell építened, de kitartóan kell benne lenni, hogy megszerezd, ami benne van.

Elmagyarázza itt a 8. és 10. fejezet – mert ugyanígy működik az üdvösségünk is, ha szívvel hiszünk és a szánkkal vallást teszünk róla, akkor megtartatunk. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, és a szájjal teszünk megvallást a ‘szódzó’-ra [görög szó], az üdvösségünkre. A szánkkal tesszük ezt. A szánkkal tesszük a megvallást a megoltalmazásra, a védelmünkre, az anyagi biztonságunkra, a teljes gyógyulásunkra, mindenre.

Egyik kedvenc igeversem következik a Lukács Evangélium 17. fejezetéből. Ugyanis az Igében van benne az a hit, amely kell neked.

Lukács 17,5: És mondának az apostolok az Úrnak: Növeld a mi hitünket!

17,6: Monda pedig az Úr: Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok ím ez eperfának: Szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe; és engedne néktek.

Itt a zsidóknak előtte Jézus azt mondta, hogy bocsássanak meg mindenkinek, akik ellenük vétkezett. És a törvénnyel ez is ellenkezett, mert ott a fogat fogért volt leírva, hogy hogyan kell megfizetni.

És erre azt mondták, hogy akkor Uram, adjál nekünk erre több hitet, mert több hitre van szükségünk. És erre mondta az Úr, ha annyi hitetek lenne, mint a mustármag… Ez az egyik legkisebb mag, és nem lehet keresztezni semmilyen módon. Akkor azt mondanátok annak a problémának, amivel szembesülsz…

Ha van hited, akkor azt mondod. Akkor igenis ki kell mondani valamit, szólni kell ahhoz a problémához. És az fog engedni neked, amihez szólsz, akár a fügefa, vagy bármi más, amihez szólsz! Vagyis először meg kell alapoznod a szívedet az Igével, amiben ott van az a hit. És amikor jön a probléma, akkor szólod az Igét, és hittel parancsolsz, hogy az eltávozzon.

Betegség távozz el a gyermekeimről, szegénység távozz el az életemből! Ha van hited, akkor mondod ezt, a száddal mondod ki. Ugyanígy ha vallást teszel az Úr Jézusról, és a szívedben hiszed, hogy feltámasztotta Isten a halálból…

Azért fontos ez a feltámadásban való hit, mert Jézus most él. Péter kapta meg ezt a kijelentést, és az emberek hisznek Jézusban. Szinte az egész ország hisz nálunk Jézusban, csak nincsenek újjászületve.

Mint ahogy én is ilyen hívő voltam 33 éves koromig. Mert nem tanítottak meg arra, hogy a hitemet ki is kell mondani. Gyülekezetbe jártam és gyülekezeti tag voltam. Mindannyian egyformák voltunk, szerettünk eljárni partikra, italoztunk. Voltak a gyülekezetünkben, akik újjá voltak születve, biztos vagyok benne, de az én köreimben nem voltak ilyenek.

Tehát a 33 év elfecsérelt volt az életemben. Addig is jó volt gyülekezetbe járni, mert az egész atmoszféra, hangulat, a közeg nagyon jó volt. Hogyan jön a hit hozzánk? Hallásból és a hallás Isten Igéje által jön hozzánk. Dicsérjük az Urat ezért.

És ezért hallgatjuk az Igét éjjel-nappal, és az elménket pedig meg kell újítani erre, hogy ne úgy gondolkodjunk, ahogy a világ, hanem mint az Ige. Át kell változnunk a gondolkodás­módunkban. Most már a hit kapujánál állok, sok minden lemaradt a mai jegyzeteimből, de majd folytatjuk a jövő vasárnap. Jövő vasárnap egy teljes kenyércipót kaptok.

Szükségünk van erre a hitre nagyon. Láttam egész városokat, hogy valóban kijönnek megnézni, hogy mi történik itt, és ennek itt van az ideje, hogy megnyíljon a szemük rá. És amit képesek vagyunk együtt elvégezni – hiszem és azt megvallom. Mi is hiszünk, és azért szólunk. A II. Korinthus 4/13 verstől fogjuk majd ezt olvasni, és hálákat adunk közben Istennek. Biztos, hogy ma is ki kell mondanunk valamit. Dicsőség Istennek! Ámen!

„Ráadás”: Áldunk benneteket, a Jézus Krisztus szent nevében. Legyen áldás rajtatok és a családotokon, gyarapodás az Úrtól és Isten áldásai. Munkahelyek jöjjenek hozzátok, jól fizető munkahelyek, biztos fizetések. Ezek új üdvösségajtók a világra. Ebben gyarapodjatok, az Úr örömében legyetek. A jövő héten visszavárunk benneteket! Az imakörben szorgalmasak legyetek.

 

A függőleges vonallal jelölt részek más fordításból származnak.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL