2012.10.13. 

AZ ÚJSZÖVETSÉG PAPSÁGA

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2012. október 07.

 

Hálákat adunk Neked, áldunk Téged drága Mennyei Atyánk. Drága Mennyei Atyánk, az Úr Jézus nevében jövünk ma a szent színed elé. Megtörjük a betegségek hatalmát az életek felett, a fájdalmakat, az anyagi nyomorgatások szellemét Atyám, a Jézus nevében! Elparancsoljuk ezeket az életekről! Tiéd legyen minden dicsőség! Dicsőség az Úr Jézus nevében Atyám, a tiéd legyen mindazért a munkáért, amit ma elvégzel a szentek életében. Jézus nevében, az áldások uralkodnak rajtunk! Örökkön örökké. Ámen.

Zsebkendők felett történik imádság, majd kezdődik a tanítás. A mai napon komoly célkitűzésünk van, összehasonlítjuk az ószövetségi papságot az újszövetségi papsággal.

Az ószövetség papsága a törvény alatt adatott, az újszövetség papsága pedig Melkisédek rendje szerint van nekünk. Vagyis a kegyelem időszakában. Az Úr tisztán hozta nekem az Igéket a Titus leveléből, ezért engedjétek meg, hogy először ezt felolvassam. Nagyon sokat szeretnék ma elétek hozni, nagyon sok minden van a tálcámon.

Titus 1,8. Hanem vendégszerető, jónak kedvelője, mértékletes, igaz, szent, maga­tűrtető; 

9. Aki ragaszkodik, amire taníttatott, a megbízható Igéhez, hogy képes legyen bátorítani is az egészséges tanítással, de meggyőzni is az ellentmondókat.

10. Mert van sok engedetlen, hiábavaló beszédű és csaló, leginkább a körülmetéltek között.

11. Akiknek száját be kell fogni, mivel egész házakat feldúlnak, oly dolgokat tanítanak rút nyereség okáért, amiket nem kellene.

12. Azt mondta valaki közülük, az ő saját prófétájuk: A krétaiak folyton hazudnak, gonosz vadak, rest hasak.

13.  E bizonyság igaz: annak okáért fedd őket kímélés nélkül, hogy a hitben épek legyenek,

14. Ne figyeljenek a zsidómesékre, és az igazságtól elfordult emberek parancso­lataira.

Azokról beszél itt az Írás, akik prédikálják a törvényt, akik tanítják a törvényt. A kegyelemnek a beszédére kell figyelmeznünk, mert hiszen vannak sokan engedetlenek, hiába való beszédűek és csalók, leginkább a körülmetéltek között. Vagyis a körülmetéltek között a törvényben, bármilyen törvényt hozhatnának.

Az ő szájuknak pedig be kell, hogy zárassék. Ezért figyelmeztet, hogy ne figyeljünk oda a zsidómesékre és az igazságtól elfordult emberek parancsolatokra. Az Úr Jézus Krisztus gyülekezeti Testének 99 %-ára ráillik ez, vagy többre.

Mert keveréket hoznak elő, keresztény törvényeket, ember farigcsálta rendelkezéseket, parancsolatokat tárnak elénk. A kárhozatnak a szolgálata ez. Láttuk, a halál szolgálatának is nevezi az Írás. Amíg kárhozat alatt vagyunk, addig semmi nem fog működni az életünkben.

Nem lapozunk oda, de az elmúlt héten volt még valami, amit nem tudtunk érinteni a Róma 7,22-ben: a belső ember gyönyörködik a törvényben. A belső ember, a szellemi ember, aki újjászületett. Ezért látunk annyi keresztényt, aki elsodródik a törvény felé és keveréket, egyveleget vesz magához.

Egyetlen módon lehet kikerülni belőle, ha az ember megújítja az elméjét a kegyelem Üzenetével, a kegyelem Evangéliumával, és nem pedig a cselekedetek Evangéliumával, hogy mit szabad tennünk, és mit nem.

Egy másikat is szeretnék itt említeni, az én Evangéliumom szerint, ha valaki újjászületik, többé nem bűnös, azért mert bűnt követünk el. Senki nem bűnös többé azért, mert bűnt követ el. Azért voltunk bűnösök addig, amit Ádám tett. Erre majd a későbbiekben fogok rátérni, nem a mai napon.

Az ember bűnössé tétetett Ádám cselekedete által, az első ember cselekedete által. Bármi más cselekedetet is veszünk hozzá, figyelmen kívül kell hagyni, az az első cselekedet bűnössé tette. És ennek az egy embernek a cselekedete, a második emberé [Jézusé], igazzá tett minket. Isten fiaivá tett minket. Újjászülettünk általa.

A legjobb módon úgy lehetne elmagyarázni például… Szegeden vagy egy híres börtön, a Csillag börtön. Mi mindannyian a börtönnek a bűnében születtünk. Ha a bűn börtönében van az ember, egy igaz cselekedet, vagy bármennyi igaz cselekedet nem fog minket kihozni abból a börtönből. Mert elveszettek vagyunk.

De ha az Úr Jézus Krisztust befogadjuk, mint életünk Urát és Megváltóját, és kikerülünk abból a börtönből, és örök életet fogadunk be, tehát újjászületünk. Tegyük fel, hogy a budapesti megigazultak börtönébe jöttél át. Tehát többé már nem vagy bűnös, azért, mert az az egy ember [Jézus] megcselekedte.

Tehát Ádámnak a bűne által lettél bűnössé, nem azért, mert te bűnt, vagy bármi rosszat követtél volna el. Semmi köze hozzá. Most pedig a megigazultság ‘börtönében’ vagy és ennek sincs semmi köze mindahhoz, amit tettél, vagy nem tettél. Kegyelemből kaptad az egészet, amit Jézus tett érted. Az egy ember, Jézus Krisztus! Hallelúja! És az az igazság, hogy most ebben a megigazultság ‘börtönében’ vagy, és Isten igazságává tétettél Krisztus Jézusban. Most is elkövetsz bűn-cselekedeteket, de ettől még nem leszel igaztalan.

Pontosan úgy, mint amikor a hazugság, a bűn börtönében voltál, a meg nem igazultság börtönében voltál és akárhány jó cselekedetet követhettél el, nem tudtál abból a börtönéből kijönni. Tehát a bűnnek a megcselekedése nem kapcsolható sem ahhoz a börtönhöz, amikor a bűn börtönében vagyunk, sem ahhoz a börtönhöz, amikor a megigazultság börtönében vagyunk.

Róma 6,17-18 verseket, ha megnézed, mi a kegyelem ‘börtönébe’ kerültünk, idézőjelbe téve, a megigazultság ‘börtönében’ vagyunk. Jézus cselekedte meg az egészet értünk. Vagyis én nem próbálok igaz lenni, nem próbálok szent lenni, nem próbálok semmit a törvénynek a cselekedeteiből előhozni, mert ez nyitja meg az ördögnek az ajtót arra, hogy hatással legyen az életünkre.

Ez egy igazi démonikus világ, és hatást gyakorol az emberekre, hogyha ezt teszik. Ugyanúgy megvakítja a keresztényeket ez, hogyha így tesznek, mint amikor a bűnnek a börtönében ülnek és akkor is vakok.

A Titus leveléből nem gyakran prédikálunk, de lehet látni, hogy a Titus levélből is előjön, hogy Pál mennyire ellene van a cselekedetekből való megigazultságnak. És azt mondja, hogy be kell zárni az ilyen hazugoknak a száját. Ezt látni kell. Titus levelének a 3. fejezetére megyünk, a 3-11. verseket fogjuk olvasni.

Titus 3,3. Mert egykor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők, különböző kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái, gonoszságban és irigységben élők, utálatosak, egymást gyűlölők voltunk.

4. De amikor a mi üdvözítő Istenünknek jósága és az emberekhez való szeretete megjelent,

5. Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az Ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Szellem megújítása által.

6. Amit kitöltött reánk bőséggel a mi Üdvözítőnk, Jézus Krisztus által;

7. Hogy az Ő kegyelméből megigazulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint.

9. És a balgatag vitatkozásokat, a nemzetségtáblázatokkal kapcsolatos kérdéseket, a viszálykodást… [kerüld]

Az egyik prédikátor azt mondta, hogy akármilyen hosszú ruhát hordasz, egy napon úgyis lekerül rólad. Rólunk azt mondják, hogy mi hamisakat prédikálunk, hamisan szólunk.

10. A szakadást szító embert egy vagy két intés után kerüld;

Távolítsd el magad azoktól, akik kárhoztatást prédikálnak. Mert a bűnnek az ereje a törvényben van. Kárhoztatást hoz az életedbe, és lezárja a hitedet. A bűntudatosság benned pedig meggyilkolja a hitedet.

Tisztán mondja azt a Zsidókhoz írt levél, hogy a bakoknak és a bikáknak a vére nem volt képes megtisztítani az ember lelkiismeretét, de Jézus Krisztusnak, Isten Fiának a vére megtisztította az ember lelkiismeretét minden bűntől.

11. Tudván, hogy az ilyen romlott, és vétkezik, önmaga is kárhoztatván magát.

Én elköteleztem magam Isten előtt, hogy én többet a törvényt nem prédikálom nektek. A kegyelem Evangéliumát sokan hirdetik, de nem sokan értik. Én elhatároztam, hogy mi ebben fogunk előre menni.

És amikor az önerőből való cselekedeteknek a hatalma alól kikerülünk, akkor lesz képes Isten, hogy megáldjon minket. Akkor gyullad fel bennünk az a világosság és valóban meg fogunk változni.

Amikor a törvény alatt próbálsz élni és úgy szentül élni, akkor a kárhoztatás és a kísértés ereje mindig meg fog támadni, mert a törvény nem azért adatott, hogy szentté legyünk tőle. Hanem azért adatott, hogy az ember ráismerjen az erejének a végére, hogy szüksége van egy Üdvözítőre, mert nem képes megtartani a törvényt.

Vagyis mi nem harcolunk azért, hogy bármit megszerezzünk. Van egy ördög a világban. Nekünk megbocsáttatott, a bűnnek a börtönéből kikerültünk.

A következő gondolat pedig a két szövetség papságának az összehasonlítása lesz. Jövő héten folytatjuk, és még legalább két-három alkalommal fogunk beszélni a kegyelem és a törvény közötti kapcsolatról.

De azt ne tedd többet, hogy valakit megítélsz, vagy kárhoztatsz! Tehát vannak különböző városhatárok, sebesség előírások, közlekedési szabályok, ugyanígy a pásztorok hatalmi körében is, és általában fogalmuk sincs erről általában.

A bibliaiskolában voltam, amikor láthattam azt a csodálatos szellemi látást, hogy Istennek a trónja előtt hogyan rendezkednek a [újjászületett] seregek, rangokban vannak elhelyezve. És az ember bekerül a helyére, azon a helyén lesz örökké.

A pásztorok számára készítettem egy üzenetet, ami el fogja magyarázni, hogy a szeptember 11-i támadás is mennyire időben jött. Meg fogja nyitni a szemeteket a megértésre.

Most is alapot fogunk lefektetni, a Zsidó levélre lapozunk a 7. fejezetre. A jegyzetemnek a felét otthon hagytam, azért, mert úgysem tudnék rátérni. Tehát azért nem kell harcolnunk, hogy megszerezzük, amit Jézus már nekünk, mint győzelmet megszerzett.

Vagyis nem kell harcolnom, hogy meggyógyuljak, én már gyógyult vagyok: „Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg.”

Ha meggyógyultam, akkor gyógyult vagyok, és ha gyógyult vagyok, akkor egészséges vagyok! Ezért nem próbálom azt, hogy meggyógyuljak, nem próbálkozom vele, hogy gazdag legyek. Már megadatott ez nekünk, és Isten képes még többet ránk árasztani. És ezért a kegyelemre kell átváltanunk, és a kegyelem szemüvegén keresztül kell nézni az életünket.

Elmondtam nektek a történetét, amikor Fort Worth-ben vásároltam, és a szívem kívánsága ott volt, és 70 %-al olcsóbban meg tudtam vásárolni, mint amibe került volna. Igenis rá kell vetni a szemünket erre a kegyelemre, erre a meg nem érdemelt kegyeltségre, amit Isten nekünk akar adni.

Zsidó 7,1. Mert ez a Melkisédek Sálem királya, a felséges Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahám elé ment, és őt megáldotta,

2. Akinek tizedet is adott Ábrahám mindenből, akinek neve először azt jelenti: igazság királya, azután pedig Sálem királya, azaz békesség királya is.

Mindjárt rá fogunk nézni az eredeti Írásokra Mózes I. könyvében, ahol ez történt. A Melkisédek, az a papság rendje, és aki betöltötte ezt a hivatalt abban az időben, az Sém volt. Ő volt az igazság királya és a békesség királya is egyben.

3. Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való; sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvén az Isten Fiához, pap marad mindörökké. 

4. Gondoljátok csak el, mily nagynak kell lennie, ha Ábrahám, a pátriárka tizedet is adott neki a zsákmányból.

Négyszázharminc évvel a törvény előtt, már tizedet ad neki mindenből. Nem a törvény alatt teszi. Az emberek akkor a törvény nélkül éltek és működtek.

5.  És bár azoknak, akik a Lévi fiai közül nyerik el a papságot, parancsolatuk van, hogy törvény szerint tizedet szedjenek a néptől, azaz a saját atyafiaiktól, jóllehet ők is az Ábrahám ágyékából származtak.

6. De az, akinek nemzetsége nem azok közül való, tizedet vett Ábrahámtól, és az ígéretek birtokosát megáldotta,

7. Pedig minden ellenmondás nélkül való, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet. 

8. És itt halandó emberek szednek tizedet, ott ellenben az, akiről bizonyságot tesznek, hogy él:

9. És úgyszólván, Ábrahámon keresztül a tizedszedő Lévi is tizedet adott, 

10. Mert ő még atyja ágyékában volt, amikor az Melkisédek elébe ment. 

11. Ha tehát a tökéletesség elérhető volna a lévitai papság által, mert a nép ez alatt kapta a törvényt, mi szükség volna akkor arra, hogy más pap támadjon a Melkisédek rendje szerint, akit nem az Áron rendje szerint neveznek?

Ha a törvény alatt az Ároni papság megfelelő lett volna, miért lenne szükség egy másik papságra? Miért lett volna hasonlatosképpen egy másik papságra szükség? Tehát lássuk, hogy van az Ároni papság alatti, ószövetség alatti papságunk, és van a Melkisédek szerinti papság, ami ezt felváltotta.

Az ószövetség papsága alatt kapták a törvényt. Az egyezmény abban állt Isten és ember között ebben a szövetségben, hogy meg kellett tartani a törvényt. Ha mégis vétkeztek a törvény ellen, akkor pedig egy áldozatot kellett bemutatni engesztelésül a bűnért.

Senki nem tartotta meg ugyanis a törvényt, ezért Isten azonnal felállította az áldozatok rendjét. És miután bemutatta az áldozatát a bűnért, akkor volt képes Isten őt megáldani. Az Ároni papság idején tehát meg volt Istennek a része, és az embernek a köteles része.

És az a rész, amit nekünk tennünk kellett, az fontos volt. Ahhoz, hogy Isten el tudja végezni, amit szeretett volna az ember érdekében, ahhoz az embernek tennie kellett bizonyos dolgokat. És Isten az alapján tudott választ adni, amit az ember tett.

Az engedelmesség áldásokat hozott, az engedetlenség pedig átkokat hozott. Az Ároni papság alatt tehát megvoltak az áldások és megvoltak az átkok. Istennek is meg volt a köteles része és az embernek is meg volt a része.

Az Ároni papság alatt tehát, ha az ember nem tette meg az ő köteles részét, akkor Isten sem tette meg azt, amit szeretett volna. Ez volt tehát a törvény időkorszakának a rendje. Isten kegyelméből mondja a:

Róma 6,14. Mert a bűn tirajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.

Mindenki mondja: Nem vagyunk a törvény alatt, kegyelem alatt vagyunk! Tehát ami abban az időkorszakban, a törvény korszakában, és abban a papság rendszerben érvényes volt, azt nem vagyunk képesek alkalmazni a mostani időkorszakra az életünkben. Meg kell tanulnunk azt, hogy mi az, ami a kegyelem korszakában érvényes.

Fogjuk azt is látni, hogy Jézus miért a Melkisédek rendje szerint való főpap lett, és miért nem Áron szerint jött. Az ószövetségi papság rendszerében mindkét félnek meg volt a maga része, Istennek is és az embernek is. A Melkisédek rend szerinti papságban pedig csak Istené minden! Az embernek nincs ebben része. Választ kell, hogy adjon rá.

A törvény alatt az embernek meg volt a köteles része, és akkor tudott Isten az Ő Igéje szerint lépni. Az újszövetségi papságban Istené a lépés, Ő tesz meg mindent, és az embernek nincs része benne. Az embernek annyi a része, hogy higgyen, bizodalma legyen és kövesse a vezetést.

Sém, a Melkisédek rendje szerinti főpap, amikor jött Ábrahámhoz, akkor kenyeret és bort hozott elé. És az első szó, ami Melkisédek pap szájából származott, az áldás volt. Vagyis a Melkisédek rendje szerinti papságnak a szájából csak áldás szól, átok nem. A Melkisédek rendje szerint való papság szájából nem szól az átok! ?

Ha az ember ezt megtanulja, megalapozza a szívét erre az igazságra, akkor fogja tudni igazán szeretni az Urat! Jézus tehát nem az ószövetségi papság rendje szerint jött, mint főpap, nem az áldások, és az átkok rendje szerint szolgált.

Jézus a mi főpapunk, a Melkisédek rendje szerint való főpapként adatott nekünk. A mi részünk ebben az újszövetségi papságban, az egyetlen köteles részünk, hogy választ adjunk erre, és hálaadásokkal legyünk Isten felé.

Az Ároni papság [ÓSZ] alatt az ember engedelmességén függött az, hogy áldásokban részesül-e. Ha engedelmes volt és teljesítette, amit a törvény követelt, akkor jöttek az áldások.

Melkisédek rendje szerint való papság rendje szerint [ma, ÚSZ] pedig, tőlünk nem függenek az áldások, hogy beteljesednek-e rajtunk. Miért lehet ez igaz? Mert az áldások az alapján lettek elrendelve az életünkre, amit Jézus tett értünk, és nem az alapján, amit mi teszünk.

Ábrahámnak meghagyta Isten, hogy menjen ki a családjából, és menjen arra a helyre, amit mutatott neki Isten. Ő pedig a családjából Lótot magával vitte annak ellenére, hogy Isten azt mondta neki, hogy csak maga menjen.

Így evvel a háttérrel megyünk most Mózes I. könyvére, a 14. fejezetre, és meg fogjuk nézni az igeverseket itt, és egy nagy kijelentést fogunk itt venni.

1Mózes 14,12. Elvitték Lótot is, az Ábrám atyjafiának fiát jószágostól együtt, és elmentek; mert Lót Szodomában lakik vala.

13. Eljöve pedig egy menekült, és hírül hozá a héber Ábrámnak, aki lakik vala az emoreus Mamrénak, Eskol atyjafiának és Áner atyjafiának tölgyesében, akik meg Ábrámnak szövetségesei voltak. 

14. Amint meghallá Ábrám, hogy az ő atyjafia fogságba esett, felfegyverzé házában növekedett háromszáztizennyolc próbált legényét és üldözve nyomult Dánig. 

Felfegyverezte a házában szolgálókat. Öt király ellen kell most menniük, öt fel­fegyverkezett hadsereggel kell harcolniuk, akik harcosok voltak. Ő pedig összesen háromszáztizennyolc házában szolgálóval ment.

Ez a kegyelemnek egy tökéletes képe. Istennek meg kell jelenni itt a színen. Szükségük van az Üdvözítőre, a Megmentőre, még mielőtt elkezdik a harcot.

15. Csapatokra oszolván ellenük éjszaka ő és szolgái, megveré őket, és űzé őket mind Hóbáig, amely Damaszkusztól balra esik. 

Isten bölcsességet adott nekik, éjszaka támadták meg az ellenségeiket, és minden javukat kifosztották. Ez a győzelem nem az ő erejük, és hatalmuk által történt.

17. Minekutána pedig visszatért Kédorlaomernek és a vele volt királyoknak megveréséből, kiment elébe Szodomának királya a Sáve völgyébe, azaz a király völgyébe.

Miután megverte ezeket a királyokat, levágta ezeket a királyokat, mint amikor az állatoknak az életét veszik el, úgy vágta le az ellenséget, lekaszabolta az ellenséget.

18. Melkisédek pedig Sálem királya, kenyeret és bort hozott; ő pedig a Magasságos Istennek papja volt.

19. És megáldá őt, és monda: Áldott legyen Ábrám a Magasságos Istentől (Elion El), aki birtokolja az eget és a földet. 

20. Áldott a Magasságos Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet. És Ábrám tizedet adott néki mindenből.

Jeruzsálemben a Mórija hegyén történt ez, ott abban a völgyben találkozott Melkisédek Ábrámmal. Istennek már akkor, ott rendelt főpapja volt, kenyeret és bort hozott, ami jelképezte a mi úrvacsoránkat.

Mi volt Ábrahám része? Isten segített neki ebben a harcban, adott neki bölcsességet, adott neki természetfeletti erőt, hogy leverhetett öt királyt. Az emberi erejében ugyan nem volt képes erre, de mégis legyőzte őket, és a zsákmányt is meg tudta szerezni.

Ez egy nagy győzelem volt, amit Isten adott neki. Ebből azonban figyeld meg, Ábrahám tizedet adott. Honnan vette ezt? – Hálaadás adomány volt ez. Azt üzente: Köszönöm Istenem, köszönöm Uram!

Elismerés volt ez Ábrahám részéről, hogy – Uram, te voltál az, aki a győzelmet hoztad. Tudom, hogy te adtad a kezembe mindezeket a királyokat. És mivel te ezt megcselekedted, nekem ezt meg kell köszönnöm.

Ugye látjuk, hogy nem kellett semmiféle mutatványt hozzá tenni, sem hétszer megkerülni a tábort, sem énekelni, sem masírozni, sem menetelni, egyszerűen csak kezébe adta az ellenséget. Háromszáztizennyolc házi szolgájával, akit felfegyverzett, szerezte meg ezt a győzelmet és szerezte vissza Lótot.

A Melkisédek papsága alatt tehát mindez Istennek a győzelme, Ő szerzi a győzelmet nekünk. És ha te Istent választod ugyanígy, akkor Ő neked is megszerzi a győzelmet. És miután ez a győzelem megszereztetett neked, annyit kell csak mondanod, hogy köszönöm Istenem. Szeretne-e valaki Istenben bízni? Hallelúja!

21.  És monda Szodoma királya Ábrámnak: Add nékem a népet, a jószágot pedig vedd magadnak. 

22. És monda Ábrám Szodoma királyának: Felemeltem az én kezemet az Úrhoz, a Magasságos Istenhez, aki birtokolja az eget és a földet:

23. Hogy én egy fonalszálat, vagy egy sarukötőt sem veszek el mindabból, ami a tiéd, hogy ne mondjad: Én gazdagítottam meg Ábrámot.

Semmi nem kell nekem abból, ami a tiéd, egy fonalszál sem. Mert az én kezemet Istenhez emeltem és én Istenben bízom. Ő az én erősségem, és én Őbenne bízom. És azt is megjegyzem itt, hogy milyen gazdag volt Ábrahám.

Miért tudott így meggazdagodni? A 5Mózesben a 8,18 versében mondja, hogy Isten adja az erőt a gazdagság megszerzésére. Tehát nem a gazdagságot adja, hanem erőt ad arra, hogy a gazdagságot meg tudd szerezni. Ha Ő adja az erőt a gazdagság megszerzésére, akkor miért mondják azt sokan, hogy bűn gazdagnak lenni? Mit gondoltok?

Galata 3,13-14 versében mondja, hogy: Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén érettünk  – mondja az Ige –; mert meg van írva: hogy átkozott minden, aki fán függ, hogy az Ábrahám áldása a Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Szellem ígéreteit elnyerjük hit által.

És akkor jön a 29-es vers.

29. Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok és örökösök az ígéret szerint.

7. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai.

Ugyanis Ábrahám nem a törvény alatti volt, és mindent az ő ígérete alapján nyerünk el hit által.

Malakiás 3,10. Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen.

Vagyis Isten igenis meg akar áldani minket. Ha visszamegyünk az 5Mózes 28. fejezetére, ott olvashatjuk, hogy a szegénység az átok. A törvény átka. Mi pedig egy új papság rendje szerint vagyunk, a Melkisédek papsága rendje szerint, csak az áldások származnak a szájából.

Hozzátok be a tizedet a tárházamba… Igen, mondja valaki, ez az Ószövetség alatt volt, és mi az Újszövetség alatt élünk. És te mit adsz? Mondod, hogy esetleg 1 %-ot adok, ha adok. Egy jobb szövetség és jobb ígéretek alapján egy szűkmarkúvá és önzővé lettél.

A tized az újszövetségben, Isten kegyelme alatt, csak a kezdőpont. Mert azt mondja Isten, hogy akik engem megtisztelnek, azokat én is megtisztelem.

Majdnem ötszáz évvel a törvény előtt Ábrahám már tizedet fizetett. Jákob kettőszázötven évvel a törvény előtt megkapta ezt a kijelentést Istentől, és tizedet fizetett. Nem a törvény alatt tették. Ez egy szellemi alapelv itt, amit látnunk kell. A Zsidókhoz írt levél 7. fejezet 8-as verse ez.

Zsidó 7,8. És itt halandó emberek szednek tizedet, ott ellenben az, akiről bizonyságot tesznek, hogy él:

Mindaz, amit itt mi emberek tizedként fogadunk, amit adnak az emberek, azt maga az Úr fogadja, aki odafent él. Ez egy alapelv. Tehát itt ugyan egy embernek fizeted, de fent az Úr fogadja. Ugye olvastuk a Galata 3,14-ben, hogy az Ábrahám áldása a pogányokra szállhasson, erről szólt a megváltás, Jézus Krisztus által. Ezek mi vagyunk, Jézus Krisztuson keresztül kapjuk.

Galata 3,29. Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok és örökösök az ígéret szerint.

Minek vagyunk mi az örökösei? Ábrahám áldásainak az örökösei vagyunk. Én szeretném ezeket az áldásokat Uram! Tehát nem csak Ábrahám fizikai magjának van ez az örökség, hanem a szellemi magnak is. Mondják: igen, igen, az csak a zsidóknak van.

Amikor szakadás lett Izrael és Júda között, akkor tíz törzs maradt Izraellel és kettő Júdával. És a Júda törzséből valókat nevezték egy ideig zsidóknak. De valójában nem a zsidók áldásai voltak ezek, hanem a zsidók minden magjára, Ábrahám minden magjára vonatkozott.

Júdának nem volt nagyobb áldás a birtokában, mint a másik tíz törzsnek, mert az eredeti áldás az Ábrahámnak adatott, és ő az áldásoknak az atyja ezért. És erre hivatkozik az Ige, hogy az Ábrahám áldása lehessen a miénk.

A kétkedők, a hitetlenkedők, nem képesek ezeket az áldásokat elvenni tőlünk, mert nekünk bizonyítékaink vannak erre. Kőkemény bizonyítékok ezek, hogy Ábrahám áldása igenis az enyém Krisztus Jézusban. Ez egy háromszoros áldás: anyagi áldás, szellemi áldás és fizikai vetületében áldás. Természetesen anyagi vonatkozása is van az anyagi életünkre.

Mi volt az első ígéret, amit Isten Ábrahámnak tett. – Igenis gazdaggá teszlek! Ezt mondta Isten. Ezek mi vagyunk. Nekünk meg kell ezt érteni, és meg kell tanulnunk helyesen hasogatni Isten Igéjét. A gazdagság annyit jelent, hogy minden szükségünk teljes betöltése. Teljes ellátást jelent.

Filippi 4,19. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.

Nem kell tehát, hogy engem idézzél, amikor gazdagságról beszélsz, idézd Isten Igéjét. Tehát nem azt mondtam, hogy milliárdosakká tesz minket Isten, hanem azt mondtam, hogy gazdaggá tesz, ami azt jelenti, hogy teljes ellátást ad nekünk.

Zsoltárok 37,25. Ifjú voltam, meg is vénhedtem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, sem hogy magzatja kenyeret kéregetett volna.

Ez teljes ellátást jelent. Azt jelenti, hogy bőséges ellátásunk van Jézusban. Teljes ellátásunk van. Nem egy kicsinyke szűkös ellátást ígért nekünk, hanem teljes ellátást. Mert Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, vagyis megváltott minket a szegénység átkától is. Ez Ábrahám áldásának része volt.

Biztos vagyok benne, hogy a hitednek lesznek próbái ezen a részen is, de mondom neked, hogy előbb vagy utóbb, a fizetés napja megjön. Miután mindeneket elvégeztetek, megálljatok. Ha vetettél magot, tizedet fizettél, vagy a Szellem vezetésére adtál, akkor biztos lehetsz benne, hogy a fizetés napja elközeleg. Előbb vagy utóbb eljön a fizetség napja.

Galata 6,7. Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert amit vet az ember, azt is fogja aratni.

A legtöbb keresztény, főleg prédikátorok, világviszonylatban szomorú helyzetekbe kerülnek az alapján, hogy hogyan bántak prédikátor társaikkal, hogy bántak a nyájakkal, miként és mit tettek. Le is fogják aratni. Istent nem lehet megcsúfolni, nem lehet átverni a viselkedéseiddel.

8. Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; aki pedig vet a Szellemnek, a Szellemből arat örök életet.

Látjátok, a vetés és az aratás.

9. A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk majd, ha el nem lankadunk.

És Ő hozza az aratást. A Malakiás 3,10 az egyetlen hely, ahol Isten azt mondja, hogy igenis próbálj meg engem. Hozd be a tizedet, és próbálj meg engem!

Én kiürítem az egész mennyet, és mind rád árasztom, ha kell! – mondja az egyik fordítás. Kiürítem a mennyet, leküldöm a csatornán.

Vagyis milyen mértékkel önti rád? Amilyen mértékkel te vetsz. Ugye mindenki tudja, hogy amilyen mértékkel vetünk, olyan mértékkel aratunk.

Zsoltár 23,1. Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.

És nem jövőidőben mondja, hanem most nem szűkölködöm. Hallelúja! Most nem szűkölködöm. A Példabeszédek 19,17 mondja: Aki könyörül a szegényen, az az Úrnak ad kölcsön, és azt, amit néki adott, azt visszafizeti néki. Ez az egyszeres visszatérítés.

Ez a szegényeknek való adakozás, ez nem a gyülekezetben való adakozás. Ez még nem az, amikor harminc, hatvan és százszoros visszatérítésről beszélünk, és nem az, amikor Isten kinyitja a mennyek ajtaját, és kiüríti a mennyeket. De ha a szegényeknek adtál, akkor sem veszteség ér téged, mert az Úrnak adtad.

A Zsidó levélben írja, hogy Jézus a hitünk szerzője és bevégzője. És ezért hallelújákat kell zengenünk. Ha az ember a Szellemet követi, ahogy egyre inkább adakozol és adakozol, egyre nagyobb bizodalommal fogod ezt tenni, és nagyobb bizodalmad lesz az Úrban.

Sok minden van az Írásokban, de addig ezek nem kerülnek a helyére, amíg az elméjét meg nem újítja.

Róma 7,22. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint;

A törvényben való gyönyörködés a belső ember szerint van. Ez mond nekünk valamit, hogy miért van annyi vallásoskodó keresztény és annyi vallás a világban? A belső emberbe beleteremtetett ez a fajta szerelem a törvény iránt.

Ki az, aki meggyőz téged arról, hogy bármi rosszat tettél? A Szent Szellem? Nem. A világot ítéli meg a Szent Szellem a bűn dolgában, mert egyetlen bűn van, ami szerint megítéli az embert, ha elutasítjuk az Úr Jézus Krisztust, és akkor a pokolba kerülünk. Ez az egyetlen bűn, amiért a Szent Szellem megfedi az embert.

Mi az, amiről meggyőzi a Szent Szellem a hívőt? A megigazultságról tesz bizonyságot, hogy megigazult vagy. Ki az akkor, aki téged a földig durungol és kárhoztat? A belső ember, a szelleme az embernek, te magad, belül. Az fog téged meggyőzni és az fog téged bedöngölni a földbe, ha hagyod. Ezért kell megújítani az elmédet. Ezért kell az elmédet megújítani Isten Igéjével.

Ha a törvénynek a különböző tanításaiba mélyed bele az ember, az átkoknak a kergetésébe, és annyira bűntudatúvá neveli ki az embert, hogy használhatatlanná válik Isten dolgaira. Mindez a szellemünkből jön ki, mindez a vallásosság, mert a belső ember szereti a törvényt, az pedig a bűnnek az ereje, a bűntudatnak és a kárhoztatásnak az ereje. Senki másé.

Tehát szabaddá kell magunkat tenni ebből a börtönből. Jézus már kiszabadított minket innen, és mi kegyelem alatt vagyunk ezért.

János 1,16. És mindnyájan az Ő teljességéből vettünk kegyelmet kegyelemre.

Vagyis mi vagyunk az Ő teljessége, és kegyelmet kegyelemre vettünk.

17. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.

Vagyis a kegyelem időkorszakában vagyunk.

1János 3,21. Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez; 

20. Ha szívünk vádol is minket, Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud.

A Szent Szellem fog téged kihozni azokból a kárhoztatásokból. Azt fogja mondani, hogy te Isten igazságává tétettél a Krisztus Jézusban.

Texasban elmentem egyszer egy értelmi fogyatékosok intézetébe és imádkoztam ott egy emberért, aki a vasúton dolgozott előtte, de megromlott az állapota. Egy igazi bolondokháza volt, ahová be voltak zárva külön, ezek a súlyos esetek.

Mindegyik vallásoskodó volt közülük, az egyik pl. egy lány volt, aki azzal kárhoztatta magát, hogy mivel levágta a hosszú haját, ezért elkövette a halálos bűnt. Honnan vették ezeket? A saját szellemükből. Tehát, ha a mi saját szellemünk kárhoztat is minket, Isten nagyobb a mi szívünknél.

Ezért kell az elménket megújítani Isten Igéjével, hogy kihozzon minket ezekből a kötésekből, a bűntudatból, a kárhoztatás alól. Fogadd el, hogy ki vagy te Krisztusban. Fogadd el, hogy Jézus az egészet elvégezte érted, neked nincs mit hozzátenni a megváltáshoz. Nem vagyunk a törvény időkorszakában. Igazság szerint semmilyen törvény alá nem tartozunk, a keresztény törvény alá sem.

Az egyik gyermekemnek most lehetősége lesz, hogy bibliaiskolába menjen. Hogy mennyit fog ez neki segíteni, nem tudom, kérdőjeles ez nálam, mert annyi törvényt tömnek ott is beléjük, a sokaságát ezeknek: mit kell tenni, hogy nagy tanítványa legyél az Úrnak, hogy ezt kell tenni, meg azt kell tenni, és az a baj, hogy nem marad hely a Szent Szellemnek benne.

1999-ben, amikor Benny Hinn-nek szerveztük az itteni összejövetelét, és egy ukrajnai misszionáriusnak is tartott egy alkalmat, ültünk és beszélgettünk együtt. Kérdeztem, hogy mi a programja, miként megy a szolgálata, stb. Nagy választ adott nekem, azt mondta, hogy imádkozom. És mit tanítasz, kérdeztem? Imádkozom, és azután követem a Szellemet.

Egy pásztor összejövetelen voltam 1986-ban Fort Worth-ben, Texas államban. Volt ott egy pásztor, egy húszas lélekszámú gyülekezettel tíz évig és túlélte az időket. A többi pásztor mind tudni akarta a mikéntjét, hogy milyen programok vannak, stb. Mondta, hogy én ezeket mind az Úrtól veszem.

Mindenki képes az én gyülekezetemben prédikálni, és most kezdek egy újat, mondta. Úgy hangzott, amit mondott, ahogy prédikált, mint ahogy én is prédikálok. Nem szervezgetek programokat, nem a programok a lényegesek. Vagyis pásztor, ez az egész mind benned van!

Segít néha az embernek az összpontosításban, ha elmegy egy bibliaiskolába, mint annak idején én elmentem. De ezeket a lépéseket, hogy hány lépésben és hová lehet eljutni, ezeket az egyik fülemen be, a másikon kiengedem, nem fogadom be. Öt lépés a gyógyuláshoz, bárcsak így lenne.

Mi az Igének cselekvői vagyunk. Nem törvényszerinti engedelmességben vesszük az Igét magunkhoz, hanem megcselekedjük az Igét, megéljük. Teljesen más mentalitás. A győzelem szempontjából tekintjük, Ő már megtett mindent, Ő már megszerezte nekünk a győzelmet. Jézus megszerezte.

Az ördög azt mondja, ott settenkedik, hogy nem fogod megszerezni a gyógyulásodat. Haginnak is mondta. Miután ő meggyógyult, 67 évre rá, négy harcon ment keresztül. Senki nem tudott róla, én sem. Hallottam, amikor mondta. A csata, a harc azt jelenti, hogy a hitnek a szép harcát harcolja az ember. Egy éve tartott ez, amikor mondta, és ezen is keresztül jutott.

A megvallások, hogy beépítjük ezeket a képeket a szellemünkbe. A képeket ezekről be kell építeni a szellemünkbe. Azt a képet, amit a ‘tükörben’ látsz, és utána az a kép fog megnyilvánulni a testedben.

A démonokat olyasmihez hasonlítanám, mint amikor az ember cigarettafüstöt fújna ki. Tehát ilyen felhőkben jönnek és próbálnak az emberhez rátapadni. És mi történik akkor? Ilyenkor kell felépíteni a hitedet, megvédelmezni a tested épségét, és akkor elszállnak azok az erők. Láttam a szellemi birodalomba, hogy hogyan működik. Azt is tudtam, hogy mi céllal jött.

Ugye mondja az Ige, hogy öltözzük fel Isten minden szellemi fegyverét, ez egy szellemi fegyverzet.   És ehhez ki kell mondani valamit. – Hozzám nem tud a betegség közelíteni! Mert minden szervem, és minden sejtem abban a tökéletességben működik, ahogy Isten teremtette, és Jézus nevében megtiltok minden rendellenes működést.

Hányszor kell ezt elmondani? Ha jön a fájdalom. Ha befogadtad, akkor elfogadtad. Ugyanígy lehet kikerülni a szükségből, a hiányból. Mindenki ott kezdi azon a szinten, ahol van. Isten meg akar téged áldani.

Láttuk Isten csodáit, amikor a város részege józanodott ki, és meggyógyult, és újjászületett, és nyelveken beszélt. Sok vallásos fej ment szét akkor, de a szemük előtt történt, és nekik nem voltak jó cselekedeteik, és nem volt önerejükből való megigazultságuk. Nem voltak olyan cselekedetek, amit felmutathattak volna, csak úgy mentek Isten elé, ahogy voltak. Így lehet a gyógyulást is befogadni, odamész Isten elé, amint vagy.

A szívben van most a gyógyulás. Remélem, hogy ez most segített nektek, és kaptatok egy teljes adagot, és a jövő vasárnap megint feltöltünk benneteket.

Álljunk fel, ugyanis kimondunk dolgokat, és ennek meg van a célja. Ha az ember támadás alatt van, akkor naponta háromszázszor ki kell mondani, vagy ahányszor. Ott vannak a megvallások és ezek valóságosak, a hit cselekedetére kell ezeket megtenni.

Én vagyok Isten igazsága Krisztusban. Én vagyok Isten igazsága Krisztusban. Én vagyok Isten igazsága Krisztusban. Újjászülettem. Teljes vagyok a Szent Szellemmel. A Nagyobb lakozik bennem, ezért legyőztétek azokat, mert Nagyobb Ő, aki benned van, mint aki a világban van. Az ördög a lábam alatt van, mert a Nagyobb lakik bennem, és a Nagyobb visz engem győzelemre, a Nagyobb tesz engem győztessé, a Szent Szellem, a Jézus nevében. Hallelúja. A Jézus nevében megparancsolom, hogy minden szerv, egész testem tökéletesen működjön, ahogy teremtve volt, és soha nem működhet rendellenességben, Jézus nevében. Ámen.

Most, hogy a parancsolatot kiadtad, ugye a megvallásokról parancsolatokra tértél át. Most megteheted a megvallásodat. Minden szerv, minden sejt a testemben tökéletesen működik, megtiltom a rendellenességeket Jézus nevében! Tehát lehet látni a különbséget.

Az egyik a hit parancsszava volt, a másik pedig a hited megvallása. Isten Igéjének az élete átárad rajtad. Átárad a vérrendszeremen. Megtisztít engem minden betegségtől, és minden tisztátalanságtól. Így lehet a vérbetegségektől is megszabadulni. A csípőben van gyógyító kenet, az egész csípőben, nem csak a csontokban, a prosztata és az első szervekben.

Ezékiel 16,6 alapján a vérzéseket elátkozzuk, a hústestnek viselkednie kell. Megparancsolom, hogy az egész testem, minden szervem Isten Igéjével kiegyenesedjen Jézus nevében. Megdorgálok minden fájdalmat, mindenki testéből távozzon el a Jézus nevében, kiparancsollak onnan.

És az internet hallgatóságnak kettős mértékű kenetet parancsolunk Jézus nevében. Maradjatok kitartóak ebben, mert az Ige az a miénk, és az Ige megadatott nekünk, és a szellemed elkezdi megtermelni azt, amit oda betáplálsz, a szellem végzi ezt a munkát.

Ezért kell kívánkoznunk Isten tiszta hamisítatlan teje után, hogy azon növekedhessünk, hogy kinövekedhessünk a kárhoztatásból, a bűntudatból, és az Igébe bekerüljünk, hogy ne a szabad – nem szabadokat keresgessük, hanem tápláljuk a szellemünket.

Elkezdünk imádkozni értetek, ahogy ezt kívánjátok, a gyógyító sorokban. Ha valaki először van, kérem, hogy jelezze. Dicsőség Istennek! Ámen!

 

„Ráadás” – a gyógyító sor végét követően:

Még egy Igét szeretnék hozzátenni a mai tanításhoz arról, hogy mi szellemi lények vagyunk. Az 1János 3,3-as versét az Úr hozta most elő. A mi szellemünk, amikor újjászületik, akkor a következő a kép arról.

Amikor a szellemről beszélek, akkor arról az igazi részünkről beszélek, aki az igazi valónk. Aki belül van. Nem a testről és nem az elméről beszélek. Nem az intellektusunk, nem az érzelmeink, hanem a valós bensőnk. Aki az örök életet fogadja Istentől.

Az 1János 3,3 mondja: És akiben megvan ez a reménység Őiránta, az mind szent tisztaságot ölt magára, amiképpen Ő is tiszta.

És a kettes versre utal, amikor az Úr eljöveteléről szól az Ige, és meg fogjuk Őt látni.

1János 3,2: Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Őhozzá; mert meg fogjuk Őt látni, amint van.

Már most olyanok vagyunk, mint Ő, de csak belül. És majd kapunk egy megdicsőült testet, mint amilyen az Övé. És akiben megvan ez a reménység Őiránta, az mind szent tisztaságot ölt magára, amiképpen Ő is tiszta. Mit jelent ez?

Amikor újjászületünk, akkor örök életet fogadunk be. Az örök élet a szellemünk részévé válik. Olyan szentek leszünk, mint maga Isten, és tiszták, mint a tiszta arany. A tűzben megpróbált tiszta arany. Ez a mi bensőnk.

Ha az ember ezt tudja, ez a belső ember az, aki szereti a törvényt. De nincs ember, aki képes lenne megtartani a törvényt. Mindenki kudarcot vallott eddig. És a te belső embered, az biztos lehetsz benne, hogy soha nem fogja elkövetni a bűnt.

1János 5,18: Tudjuk, hogy valaki Istentől született, nem vétkezik; hanem aki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt. 

Elsőre az ember nem is érti, hogy mit mond itt. Minden keresztény elköveti a bűn tettét, de amit szeretnénk kihangsúlyozni, hogy a te igazi benső valód, az nem veszi ki a részét a bűnből, az pont olyan, mint az Úr. Azért pont olyan, mint az Úr. Belül vagy olyan.

Amikor az 1János 1,9-et olvassuk, hogy Ha megvalljuk bűneinket…, akkor nem rólunk beszél. Itt zsidóknak ír. A bűnök megvallása a törvény alatt volt szokás. Amikor a kereszten szenvedett Jézus, akkor a mi bűneink megbocsáttattak. Akkor még minden bűn a jövőben volt. Akkor nem volt még olyan lehetőség, hogy a múltbeli, jelenbeli és a jövőbeli bűneinkről beszéljünk.

Amikor újjászülettünk, utána [tévesen] mondják, hogy meg kell vallani a bűneinket. Először is csak azokat tudnád megvallani, amiről úgy gondolnád, hogy azok bűnök. Valójában a Szent Szellemre kell hagyatkoznod ezekben és a Szent Szellem vezetésére.

És a hústestnek a dolgait, ahogyan a Galata levél sorolja, hogy mik azok: varázslások, gyilkosságok, mind a húsból [testiségből] származnak. A Baptista NIV fordítás például a hústestet a bűnre fordította, és teljesen téves fordítás lett belőle, mert csak a hústestről van szó, nem a bűntermészetről. Mielőtt újjászülettünk, valóban a bűn természete van benne.

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól… – de már nem vagyunk hamisak. Nem veszítjük el a megigazultságunkat, amikor bűnt követünk el. Fort Worth-ben voltam, ahol egy híres prédikátor prédikált. És amikor hazaértem, az Úr elkezdett engem Igékkel táplálni az új teremtésről.

Hogy azt lehetne talán mondani, hogy a léleknek a bűneit lehetne megvallani, amit fontosnak tartunk a lélek szintjén. Tisztán látjuk, hogy a vallásos világ hogy mit kísérel meg, a muszlim vallások és mindazok a vallások, amit az emberek hoztak elő.

Még valamit, amit itt még elmagyarázhatnék. Tehát az ember [csecsemő], amikor megszületik a földre, akkor a szellemében élő Isten előtt. Amikor eléri azt a kort, hogy számon kérhetővé válik, akkor válik a parancsolat érvényessé a számára, és a bűn erőt kap az életében, és a bűn megtéveszti, és a bűn által meghal.

A Mohamed és a többi nevezetes személyek, akik vallásokat hoztak létre, az életüknek egy időszakaszában ők is éltek Isten előtt. És aztán hozták elő, teremtették meg ezeket, hiszen az ördög itt van a világban. Az ördög szeretne kísértést hozni az életedbe. Azt csak úgy tudja megtenni, hogyha a törvényt teszi érvényessé a számodra.

A különböző vallásokat is így teremtette meg, aztán a gyülekezeti Testben is előhozta ezeket a törvényeket sorra. Titus levele erről beszél, hogy ne fogadjuk el ezeket. Arra figyelmeztet bennünket.  A belső ember azért szereti a törvényt, mert a belső ember tiszta. S a belső ember fog téged megítélni ennek a dolgában, a tiszta lelkiismeret tükrében.

Nagyon jó, hogy az ember olvassa az Igét, táplálja önmagát. Apostolok cselekedeteitől kezdve a leveleket rendszeresen tápláljuk a szellemünkbe. Pál maga is a zsidó nép közül való volt, és erre figyelmezteti sorra a régi hívőtársait, hogy ne kanyarodjanak vissza a törvényhez.

Az elveszettek a legtöbbször azért utasítják vissza Istent, mert nem akarnak vallásossá lenni, az van csak előttük képként. Nem vonzó a számukra, amikor valakit vallásoskodni látnak. Rossz példa van a szemük előtt. Nem vonzza őket.

És hogyha egy-két hívőt be is tudnak vinni a gyülekezetbe, előbb-utóbb elvesztik őket, mert soha senki sem volt képes megtartani a törvényt, és nem is lesz. A törvény által [ószövetség] az áldások úgy jöttek, hogyha áldozatot bemutattak hozzá. A mi áldozatunk [Jézus] pedig már megáldoztatott. Nekünk egy halandó testünk van.

Ha a szellemedet felépíted azzal a képpel, amit az Igében látsz, akkor garantált számodra, hogy a tested gyógyulttá válik és tovább tudsz menni. A hited értékes Istennek, becses. Nem hoztam ma zavartságot rátok, hiszem. Azt kell megértenünk, hogy miként lettünk teremtve. Isten miként teremtett minket.

Amikor megdicsőült testet kapunk, akkor a szellemünk is szabad lesz. És az igencsak lesz valami, egy olyan testben élni. Ugyanis ami az embernek a gondolatába ötlik, rögtön ott is van. Ha a holdra gondolsz, akkor már a holdon vagy. Mondják ezt azok, akik már ebben járatosabbak nálam.

Az van nekünk megírva, hogy szeressük egymást, és ne ítélkezzünk keresztény ítélő­bírákként egymás felett. Ne hozzunk új törvényeket elő egymásra. Mondja nekünk az Ige, hogy le kell vetkőznünk az ó test cselekedeteket, és fel kell ölteni az új embert. Ezeket kell megcselekedni.

 

A függőleges vonallal jelölt részek más fordításból származnak.

 

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL