2012.09.05. 

TÖKÉLETES MEGÉRTÉS

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2012. szeptember 2.

 

A mai üzenetem arról fog szólni, hogy egynek lenni Krisztusban. Mindannyiunknak egyek lenni, eggyé lenni, és erről egy teljes megértést venni. Arról is azonban tökéletes megértést kell vennünk, hogy Isten királysága miként működik. Ez a Márk evangélium 4. fejezetében olvasható, a 26. verstől:

És monda: Úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe.

Elolvassuk ezt a részt itt a Márk 4-ből a 26-29-es versekig:

És alszik és fölkel, éjjel és nappal: a mag pedig kihajt és felnő, ő maga sem tudja miképpen. Mert magától terem a föld, először füvet, azután kalászt, azután teljes búzát a kalászban. Mihelyt pedig a gabona arravaló, azonnal sarlót ereszt reá, mert az aratás elékezett.

Itt egy titka van az Evangéliumnak, hogy bevetjük a magot a földbe, és nem tudjuk hogy miként és hogyan. Egyetemen tanulmányoztam a mag növekedését, a tudományok úgy viselkednek, mintha tudnák, hogy miként van ez. Nagyon érdekes téma.

De vegyük azt észre, hogy időre van szüksége a magnak ahhoz, hogy elkezdjen növekedni. És először füvet [gabona levele], aztán kalászt, aztán pedig teljes búzát a kalászban, hogy kinövekedjen teljeségére.

Bármi is van abban a magban, ha időt hagyunk neki, akkor meghozza azt a termést, kinövekszik. Isten az Ő Igéjének az Istene is egyben, ezért soha ne adjuk fel idő előtt. Emlékeztetlek benneteket, hogy az Ige az a mag!

Prédikátor könyve, 11. fejezetre hajtunk. Fiatal keresztény koromban megtanultam ezt az igeverset, amit most olvasni fogunk. Az 1-es vers írja:

1. Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap múlva megtalálod azt.

Az adakozással kapcsolatos ez. Bármelyfajta adakozásra igaz. Tehát hogyha elkezdesz adakozni, és adsz, és adsz, és adsz, és újra adsz, és adsz, és adsz, és nem hagyod abba, akkor egy idő után az adakozásaid megjelennek a víz színén, visszajönnek hozzád.

2. Adj részt hétnek vagy nyolcnak is, mert nem tudod, micsoda veszedelem következik a földre. Mikor a sűrű fellegek megtelnek, esőt adnak a földre: és ha leesik a fa délre vagy északra, amely helyre leesik a fa, ott marad.

Ez az igevers arról beszél nekünk, hogy azon a helyen kell lennünk, ahova Isten helyezett minket. Lehet, hogy vonzóbbnak tűnik számodra, hogy abba a gyarapodó városba mennél, és ott élnél, és ott szolgálnál.

De ha Isten téged arra a bizonyos településre helyezett, akkor neked ott a helyed, és ott kell elvégezned a szolgálatodat. Ott fog téged fölemelni, mert az Ige működik. Mert Istennek gondja van az Ő Igéjére, hogy beteljesítse azt.

4. Aki a szelet nézi, nem vet az: és aki sűrű fellegre néz, nem arat.

Más szóval, azok, akik a látás szerint, az érzékszerveik világa szerint élik az életüket, és arra tekintenek, hogy most milyen idők tűnnek, akkor soha nem fogja elvégezni azt, amit hitben kellene, mert a látásra tekint. 

5. Miképpen hogy nem tudod, melyik a szellem útja, és miképpen vannak a csontok a terhes asszony méhében: azonképpen nem tudod az Istennek dolgát, aki mindeneket cselekszik.

Senki nem érti annak a mikéntjét, hogy hogyan van az, hogy kis csecsemő növekszik az édesanya méhében. És azt sem tudja senki, hogy miként működik Isten. És ha az ember a Szellemet követi, akkor biztos, hogy így lesz hogy nem ért dolgokat.

6. Reggel vesd el a te magodat, és este se pihentesd kezedet: mert nem tudod, melyik jobb, ez-é vagy amaz, vagy mind a kettő jó lesz egyaránt

Így működik a vetés és aratás törvénye. Egyik pillanatban egy nagy összegű adományt adok, a következő esetben pedig a Szellem mutatja, a számomra jelentéktelen kis összeget adjak valakinek.

Úgy tűnhet, hogy olyan apró dolog ez, hogy nem is érdemes vesződni se vele, de nem tudod igazán. De lehet, hogy ez az apró kis vetésed, amit a Szellem vezetésére tettél, egy hatalmas mozdulást hoz szellemben, az életedben.

Nagyon sok lehetőségünk van, hogy adjunk. Ez egy élet. Néhány ezek közül jelentéktelennek tűnik a számunkra, mások pedig igen erőteljes fő cselekedetek. De ez az adakozás területe az életünk minden más területére kihatással lesz. Mert ez része annak, hogy Isten királysága miként működik, és hogy követjük a Szellemet ebben.

A különböző törvényektől és parancsolatoktól mentesen élhetjük az életünket, követvén a Szent Szellemet. Az számít, amit a Szellem mutat nekünk naponként, azt kell tennünk. Különböző fordítások szerint szeretném az első verset:

Küld el a magot a tengeren túlra, és a profit vissza fog folyni hozzád a maga idejében, maga idejében. Bőkezűen adakozzál, mert az ajándék később visszatér hozzád.

Hallelúja! Érdemes ezen gondolkodni. Megint másik fordítás szerint…

Legyél nagylelkű, a különböző adakozásokban vegyél részt,

Szeretetszolgálatok ezek, a ‘cseriti’ szó ezt fedi át. Szeretetből való adakozás szegényeknek. Sajnos a mi angol bibliánkban, a King Jamesben, az 1 Korinthus 13-ban a szeretet helyén ez a ‘cseriti’ szó áll.

Az üdvösséghadseregnek a szolgálata például egy ilyen ‘cseriti’ szolgálat. Mi alapítványi segélyeknek nevezhetnénk. Mindazok a szolgálatok ide beillenek, akik a szegényeknek adakoznak szervezett formában. Tehát ruházzál be, vagy fektesd be a pénzedet ezekbe az adakozó szolgálatokba, segíts nekik, és így fog hozzád visszajönni a segítség.

Ne halmozd fel a javaidat, tehát ne tartogasd magadnak, és nem élsz vele, hogy eladod, hanem szórd szét, mondja az Írás, legyél áldás másoknak. Mert, lehet, hogy ez az utolsó estéd a földön, hogy ezt megtehesd. Hallelúja, mondja ezt az Írás.

Az Úrtól való Írás, amit mond a számunkra, hogy vessük a kenyeret a víz színére, ez napi, heti, hónapról hónapra való, és évről évre való cselekedetünk kell, hogy legyen. Ilyenkor nem nézünk a felhőkre, hogy vajon fog-e esni?

Más szóval nem nézünk az anyagi helyzeteinkre. Hogy először gyűjtünk egy kis pénzt, és aztán adakozunk, mert Isten királysága nem így működik. Hanem egy friss folyamában kell, legyen az adakozásunk és az aratásunk. Ámen.

Remélem, hogy ebből vettél most megértést. A legrosszabb, amit ilyenkor tehet az ember, hogy a jövőtől való félelmében el kezdi bespájzolni, beraktároznia javait. És magadhoz ragasztod ezeket, ahelyett, hogy elengednéd. El kell engedni szabadon úgy, hogy a Szellemet követed benne. Nem úgy, hogy megromlik otthon, és kidobod a szemetesbe.

Vannak aztán olyan szervezetet, ahová egy forintot nem adnék szívem szerint. Vannak olyan szolgálatok, és olyan gyülekezetek, akiknek nem adok pénzt, bár kérnek. Tehát a Szellem megmutatja, hogy hova kell a magodat elhelyezni, hogy hatékony legyen. A Szellemet követve kell adakoznod, milyen időben és kinek.

Itt jegyzem meg, hogy én úgy gondolom, hogy a tized az mindenképpen a gyülekezethez tartozik, és az Úré. És kijelentést kell róla kapnod, hogy az nem törvényből van, hanem szellemi igazság. Példaként említhetnénk, hogy Ábrahám, Izsák, Jákob is, még a törvény előtt, jóval a törvény előtt fizettek tizedet Istennek, adtak tizedet. 1János 4:4 verse.

Azért kellett erről szólnom ma, mert, tapasztalható, hogy az emberek visszafogták az adakozásaikat. Mi ezt nem tesszük. A világ van nagy bajban. Az idővégi történések nem úgy lesznek, ahogy esetleg lehet hallani egyik másik prédikátortól, hogy van egy éles határvonal, és jönnek az idők [ezen időkorszak] vége. Az idővége események átlapolódnak még a mi időkorszakunkra [Gyülekezeti korszakra] is. És ezt az átlapolódást, vagy áttolódást a mi korszakunkban lehet ma is tisztán látni.

Az ördög pedig próbál előre nyomni bizonyos eseményeket, siettetni, hogy előbb történjenek meg az idejüknél. Ebben hatalmunk van, hogy leállítsuk őt, hogy ezt ne tegye. Ezért ez a fajta közbenjáró imádság, amit végzünk, nagyon fontos az Úrnak. És néhányatok számára pedig a legeslegfontosabb szolgálat, amit betölthettek.

1 János 4:4 Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat, mert nagyobb Ő, aki bennetek van, mint az, aki e világban van.

Ha megtanulunk figyelmezni a Szent Szellem hangjára, aki a Nagyobb, aki bennünk van, Ő pontosan tudja, hogy milyen állapotban, fázisban vagyunk akkor éppen az életünkben. Hogy hol van a hitünk. Hogy hova növekedtünk fel szellemi értelemben, és mire vagyunk képesek, hogy megtegyük hitből, és mire nem.

Ezért vezetni fog minket ennek megfelelően. A Szent Szellem lépésről lépésre fog vezetni minket, egy nagyobb hit útra, egy jobb életre, akkor, hogyha figyelmezünk, és meghalljuk a Szent Szellemet. Meg kell tanulnunk meghallani az Ő vezetéseit. És Ő sikerré tesz minket az életben.

Sokan gondolják, hogyha befogadják a Szent Szellemet, akkor a Szent Szellem valahol bennük, a bensőjükben ott csücsül. De nem így van ám. Hanem amikor a Szent Szellem a bensőkbe költözik, akkor elvegyül, összevegyül a mi szellemünkkel. Meg kell ezt érteni, mert sok prédikátor és tanító itt tévedésben van.

Van, akik úgy tanítják, hogy ha valaki újjászületik, akkor az hirtelen már szellemben felnövekedett is egyben, de ez nem igaz. Még mindig csecsemő az illető újjászületett, és ha befogadta a Szent Szellemet, akkor lehet, hogy úgy tűnik, hogy már fel is növekedett.

Mert az ördög csak ezt látja, hogy a Szent Szellem ott van benne, mert elvegyült a szellemed a Szent Szellemmel. De meg kell újítanod az elmédet, és fel kell növekedned a szellemiekben. Látnod kell, hogy ki is vagy mostantól, attól a pillanattól kezdve: a te szellemed eggyé lett a Szent Szellemmel. És erre bizonyságul hozzuk:

1 Korinthus 6:17 Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem Ővele.

Dicsérjük az Urat ezért! Vagyis elválaszthatatlanul, elkülöníthetetlenül eggyé lettél a Szent Szellemmel. Egy vagy a Szent Szellemmel. Ezért mondta azt Jézus, hogy a Szent Szellem veletek marad, nálatok lakozik örökre. Tehát lakozást vesz benned, elvegyül, eggyé lesz a te szellemeddel. Ezért van az, hogy onnan többé nem tud kijönni, mert eggyé lett veled.

Ezért, amikor a kinyújtod a kezedet, akkor nem csak a te kezed érinti meg a másikat, hanem a te, és a Szent Szellem keze együttesen érinti meg a másikat. Egy kézben. Mert Isten van benned. Eggyé lettél Ővele. Ha ezt megtanulod, akkor a kudarc az életedben többé szó szerint nem lehetséges!

Ezért mondja Jakab azt, vagy kérdezi tulajdonképpen, hogy beteg-e valaki közületek, hívassa a gyülekezet véneit. Mért mondja, hogy a gyülekezet vénei jöjjenek? A gyülekezeti vének nem azok, akik megőszültek, és úgy ültek a gyülekezeti padokban, hanem azokról beszél itt, akik már felnövekedtek és használták Isten Igéjét. Akik éltek már Isten Igéjével. Akik megtapasztalták már az Igében az Ige mindenekfeletti győzelmét. Ezek a hívők, a vének, akikről itt az Ige szól. Akik győztesek.

Miért van ez így? Azért, mert ők már megtanulták, megtalálták, megtapasztalták, hogy kik ők Krisztusban. A szellemi csecsemőkorúak könnyen megbetegszenek, és más problémáik is lesznek. Miért? – kérdezed, vagy hogyan? A szájukkal szerzik. Azt mondják hirtelen: „Ó, talán megfájdult a fejem!” Meg is van neked. Már nem tudok tenni semmit ellene. Mert te kijelentetted, hogy a tied, és azért a tied is lett.

Vagyis fel kell növekedni Krisztusban. Meg kell találnod, hogy ki vagy Krisztusban. Semmit nem fogadhatsz el, csak azt, amit Ő ad neked. A betegségnek az érzete a testedben, az csak egy káprázat. Nem valóságos. Ezért mondja az Írás, hogy harcoljátok meg a hit szép harcát. Az a hitnek a harca. Valami ellened akar jönni. Ilyenkor kell, hogy a szellemed szemeivel láss. Emlékezzél, hogy a Szellem és az Ige mindig egyeznek.

Ezért ne nézd azt a kinövekedést, vagy azt a daganatot, ne nézd azt a rákbetegséget, mert az nem valóságos. Ami igenis valóságos, azt az Isten Igéjében lehet megnézni. És az az a tükör, amiben a saját képedet látnod kell. Isten Igéje a tükör.

Amikor Isten Igéjének a tükrébe tekintesz, akkor látod saját magadat. Mit látsz ott? Látod azt az új teremtést Krisztusban. Mi mást látsz ott még? Azt is látod, hogy Nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van, ezért legyőztem mindezeket.

Mit látsz ott még? Amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világban. Ezért legyőztétek azokat. Mert Nagyobb, aki bennünk van. Nem azt mondja: próbáld legyőzni őket. Nem azt írja, hogy majd legyőzöd őket. Azt írja, hogy már legyőztétek őket! És nagyon jó okot említ itt meg.

Azért, mert igazán és igazul éltél? Nem! Azért mert imádkoztál? Nem! Azért, mert böjtöltél? Nem! Egyszerű oka van: mert Nagyobb Ő, aki benned van, mint aki a világban van. És ez a hallelúja! Glóri, Glóri, dicsőség Istennek!

Ő, az a Nagyobb visz téged a győzelembe és sikerre. És a kegyelemre van szükséged. Akkor megmondja, hova kell járulni: a kegyelem királyi széke elé kell járulnod, hogy ott elnyerd ezt a kegyelmet. Hogy kegyelmet nyerj!

Márk 10:16 Bizony mondom néktek. Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, semmiképpen sem megy be abba.

A kezek rátevése áldást hoz. Inkább így mondom: a kezek rátevése egy áldást impartál [ültet be]. Tehát hozzád ad ilyenkor valamit Isten, mikor a kézrátétel megtörténik. És ebben, mivel ezt meg kell értened, bizodalmad kell, legyen benne. Akkor fog munkálkodni, működni neked, hogyha hiszel benne.

Amikor Sault megölte az ellenség, akkor Dávid király megsiratta. S azért sírt, mert az volt írva, hogy úgy halt meg, minthogyha nem lett volna megkenve a szent olajjal. Ez mutatja azt, hogy Dávid igenis hitt a felkenetésben.

És hitte azt, hogyha az ember felkenetésben van, akkor semmi nem érintheti az ellenségtől. Semmi nem képes elpusztítani őt. S ez okozott neki fájdalmat a szívébe, hogy úgy halt meg Saul, mint egy közönséges ember. Mintha fel sem lett volna kenve az olajjal. S keservesen sírt ezen. Mert igenis hitt a kenetben.

Abban az időben, az ószövetség idején a királyok, a papok és a próféták kaptak felkenetést Istentől. Olajjal kenték fel őket, olajos szelencéből. Ez szimbolizálta a Szent Szellemet, a Szent Szellem kenetét. Ma ez másként van. A Szent Szellem jön, és bennünk lakozást vesz.

Efézus 5:8 Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban, mint világosságnak fiai, úgy járjatok.

Úgy járjatok az életben, mint a világosság fiai. Nekünk az a feladatunk, hogy téged felkészítsünk a szolgálat munkájára, hogy el tudd végezni, szabadon a keresztény és zsidó törvénykezésektől. Mert igenis van egy járás, egy együtt járás Istennel.

S a Szent Szellem beköltözött a szellemedben, hogy eggyé legyél vele. És elkülöníthetetlenné vált a kettő. Mert aki az Úrral egyesült, az egy szellem lett Ővele. És Istennek egy új isteni teremtménye lettél.

A Szent Szellem pedig bejött, beköltözött a szellemedben, hogy közössége legyen veled. És többé már nem egy hétköznapi személy vagy. Vagy egy mindennapi egyéniség vagy. Ezt próbálja Pál elmagyarázni az összes Evangéliumban.

Hanem azt tanítja nekik, hogy te a Szent Szellemben, és a Szent Szellem pedig tebenned van. Ezért képes vagy élni azt a természetfeletti életet. És ne élj már úgy, mint azok, akik e nélkül élik azt a bolond életet. Mint a világ.

2 Péter 1:1-4 Simon Péter Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek a mi Istenünk, és Üdvözítőnk: Jézus Krisztus megigazítása által.

Velünk egyenlő értékes, drága hitet nyertek. Azért lehet ezt leírni, mert mi a hitnek a mértékét kaptuk meg. És azt a mértéket lehet felfejleszteni, úgy, hogy cselekszünk az Igén. Amikor kezded a hitedet az elején bontogatni, akkor először nem nagy dolgokban, egy zokniban talán, egy zokniban hiszel, hogy kapsz.

Talán tíz éve történhetett, tíz tizenkét évvel ezelőtt, hogy a fürdőszobába kerestem egy ilyen kád előtti kilépőt, amire rá lehet lépni. De amit kerestem, azt nem találtam, és végül föladtam, hogy nem kell. Négy-öt hónapra rá tudjátok-e mi történt? Gyülekezetünk egyik tagja hozta nekem pontosan azt, amit szerettem volna. Nem tudom, hogy hol talált rá pont arra, amit én elképzeltem, de te ugyanígy kezd el használni a hitedet.

2. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerése által.

Ez az ‘epignószisz’ tudás. Amikor eggyé leszel azzal, amit megismertél. Annyira megismered Őt, hogy ez az ismeret egyé olvaszt téged Ővele. Pontosabban szólva egy is vagy Ővele. De szellemi értelemben is, és a fejedben is, és a gyakorlatban is, hogy ki tudd járni, eggyé kell válni Ővele.

3. Mivelhogy az Ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és istenfélelemre való: az Ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott.

A megismerés által jön hozzánk, az ‘epignószisz’ által jön hozzánk mindaz, amit vágyunk az életben.

4. Amely által a megígért igen nagy és becses áldásokkal ajándékozott meg bennünket: hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon.

Mért mondhatja azt Péter, hogy mi az isteni természet részeseivé lettünk? Ezért mondja Jézus azt, hogy az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, és kígyókat vesznek föl, és valami halálost isznak, meg nem árt nékik. És a kezeiket a betegekre teszik, és azok meggyógyulnak.

Ezek a hívő embert követő jelek, a hívők hatalmából kifolyólag. Ez nem ígéret tehát. Ezek Jézus szavai. Azt is megmondja itt nekünk, hogy miként fogjuk felismerni a hívőket. Jézus jelzi, hogy meg fog jelenni a horizonton ez az új teremtés, és innen fogjátok megismerni az új teremtést. Tehát mi nem az istenkáromlók vagyunk, mi a hívők vagyunk.

Végigszórták egész Erdélyt a szeretett keresztények világosság híján, hogyha valaki jön, és a Jézus nevében rád akarja vetni a kezét, akkor tartózkodj tőle, és kerüld őket. Nincs ilyen a Bibliában, tanították, hogy betegekért imádkozzunk. Megint más keresztények azt mondják, hogy nem lehet rátenni a kezedet bárkire. Tehát látod milyen zavaros dolgok.

Jézus meg azt mondja: ezek lesznek azok a jelek, amelyek a hívőket majd követik. Hogyha halálosat iszol, vagy eszel, nem fog ártani neked. Igazság az, hogy nem tudod, hogy mit eszünk meg, mivel volt az megpermetezve, úgyhogy használd a Jézus nevét! Ezt az Írást itt, a rákbetegség ellen is használhatod. Dicsérjük az Urat. Az is egy mérgező dolog a testben.

A természeti ember a vére által él. A Biblia pedig azt mondja (az új ember, az új teremtés vonatkozásában), arra hivatkozik, hogy az a Szellem, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, az eleveníti meg a mi testünket is. Ha annak a Szelleme lakozik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ha Ő lakozik bennetek, ugyanaz a Szellem, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, meg fogja eleveníteni, megeleveníti, meggyógyítja a ti halandó testeiteket is, az Ő tibennetek lakozó Szelleme által. Hallelúja.

Ezért mondja az Ige, hogy nehogy a bortól részegedjetek meg, hanem teljesedjetek be a Szent Szellemmel, mert tőle is meg lehet részegedni. Hogyha folytonosan telve vagy a Szellemmel, akkor észre fogod venni, hogy a tested igenis megváltozik. Ennek pedig az az oka, hogy a Szent Szellem erejének lesz egy isteni ráhatása a fizikális testedre. Ez az az örök élet, amit Isten részévé tett a bensőnkben, a szellemünkben. Ez a Szent Szellemnek a munkája a testünkben. A szellemünknek és a Szent Szellemnek a közös munkája a testünkön.

Ha csak ritkán teljesedsz be a Szent Szellemmel, és ha csak éled a természeti test mindennapi életedet, azaz átlag életet, akkor ugyanazok a dolgok, amelyek megtörténnek a bűnös emberrel, azok meg fognak történni veled is. Vagy mondjuk így, amik megtörténnek az elveszettekkel, ugyanazok a dolgok meg fognak történni veled is.

De ha teljes vagy a Szent Szellemmel, és egy daganat meg akar jelenni a testeden, akkor kimondhatod, a Jézus nevében meghalsz! Nekem is volt egy nagy anyajegyem a mellkasomon, és először ezt tettem, hogy elátkoztam a Jézus nevében, megparancsoltam, hogy a gyökeréig kiszáradjon a testemben, és mi történt. Nagyobb lett, és nagyobb lett, és még nagyobb lett.

Úgy kezdett virágozni, mint egy fa, egy ültetvényes fa, a testemen. De aztán leesett, és meghalt. Az ostoba ördög próbálkozott. Ha az embernek itt vagy ott fájdalma van, észleli a fájdalmat, nem kell rögtön azt gondolni, hogy baj van. Miért? Mert érted, hogy ez hogyan működik, és tudod, mit kell tenned. Mi egy másfajta életet élünk.

Az egyik szolgálótársam, Keith Moorenak a története ez az édesapjáról, aki pünkösdiként nevelkedett, és nem tudott sok mindent a hitről, meg a jogainkról. És intenzív ellátásra szorult, az intenzív osztályon a szívével. A fia pedig a repülőgépen közlekedett, és hogy egy kis időt tudjanak tölteni, meglátogatta a fia, és mondták az orvosok, hogy a veséje is felmondta a szolgálatot.

Akkor elkezdtek imádkozni, hogy a veséje jobb legyen, és akkor újra meg kellett műteni a veséjét, aztán a szívét. Mondta az orvos, hogy itt vannak most ezek a következő lépések, amiket meg kell tenni. Válaszolta, hogy nem tudom ezeket a lépéseket mind megtesszük-e, amiket javasolsz. És az orvos pánikba esett. Hogy nem érted meg, hogy az életéről van szó, hogy akkor meghal?

A válasz ez volt: mi nem félünk a haláltól! Az én édesapám nem fél a haláltól. Az orvost csak ledöbbentette. Mert a világ így gondolkodik. Az édesapja kimenekedett különben mindenből, és pár évre rá még mindig félelmei voltak, hogy felszálljon arra a bizonyos repülőre.

A fia mondta: gyere, és látogasd meg az egyik összejövetelemet. Érted megyek a repülővel, és elviszlek. Végül is az édesapja azt mondta: rendben van. És elment a szüleiért, hogy felvegye őket. A gépen voltak már és az alkalom irányába tartottak. Az apukája a repülőgépen meghalt. De mivel ő volt a pilóta, nem tudott mit tenni az édesapjával. Mondta, le kell, szállítsam a gépet.

Nagyon el volt keseredve emiatt. Három vagy négy napig igazán bántotta. És az Úr megkérdezte utána: mi a baj? És mondta: az apja meghalt a gépen. Azt válaszolta az Úr: de hiszen hitben volt, és a félelmeivel szembesült. Az egyetlen út, amin szabad járnunk. Minden rendben van – mondta. Egy dolog biztos, hogy nem jön vissza. Aki az aranyutcákra rálép egyszer, felejtsd el.

Nekünk itt le kell győznünk dolgokat. A legnagyobb dolog, amivel szembesülnünk kell, és le kell győznünk, azok az önzőségeink. Ez okozza, gerjeszti a viszálykodást is, amikor az emberek telve vannak önmagukkal. Ez a legjobb megfogalmazása a kevélységnek különben. Hogy telve van az illető önmagával. S ezért irigykedik és féltékenykedik.

Ha az evangélista örömmel jön, hogy milyen csodái voltak az alkalmon, és hogy növekedik a gyülekezet, és hogy jönnek be az újak, és miként születnek újjá, és hogy növekednek, akkor ennek örvendezni kéne Mindannyiunknak.

Az ördög azonban azon van, hogy megszaggassa a keresztényeket, és szakadásokat hozzon, és ne egységben legyenek. Megosztani akarja őket, hogy viszálykodásban legyenek, és ne egységben. Nagyon könnyű látni, átlátni az ő tervét. Az egység az, amire szüksége van Krisztus Testének. Most visszakanyarodunk a Szent Szellemre.

Júdás 20 Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Szellem által.

A legszentségesebb hitünkben indítjuk fel magunkat, ha imádkozunk a Szent Szellemben. Hallelúja. Tehát egy természetfeletti életet élhetünk. Pált megkövezték, aznap meghalt, és másnap feltámadása után prédikálni ment. Gondold meg, megkövezték!

Ha nem is hal bele az ember, csak komoly sebeket kap a kövezésnél, hogyan megy el másnap prédikálni? Mondaná sok ember, hogy még mindig nagyon fáj itt. Semmi köze a fájdalomnak ahhoz.

Neked feljebb kell hozni, következő szintre kell hozni az életedet. Egy magasabb szinten kell gondolkodnod az Úrról is. S a Szellem szemeivel kell látnod ezeket. Mert te ott élsz. Nem ide [világba] tartozol. Igenis van egy szellemi élet. Azt úgy lehet élni, hogy először a szellemi birodalomba hozzuk helyre a dolgokat. S akkor fogjuk látni a változásokat idelent, ahol élünk. Ez csak a visszajátszása mindannak, amit a szellemiekben már elrendeztél.

Mondja mindenki: Én a szellemi birodalomhoz tartozom, mert a Szellemtől születtem. Hallejúja. Ha a szellemben élünk, akkor szellemben járjunk is – mondja a Biblia.

Ha a szellemi birodalomtól születtünk, akkor onnan kell működnünk is. Vagyis mi a szellemi birodalomban élünk és mozgunk, és nem használjuk az öt érzékszervének impulzusait a vezetésre. A jót és a rosszat meg tudjuk különböztetni, nem az érzékszervekre hagyatkozunk, hanem a szellemi érzékeléseinkre.

Megtanuljuk a Szellem szavait kimondani. A hittel teljes szavakat kimondani. S akkor fogod a változásokat meglátni az életedben, hogy valóban előtörnek az életedben. Fogod látni a testednek a változását, hogy megváltoznak a dolgok a testeden belül is. Ezért mondja Pál azt, hogy Istent a szellememmel szolgálom.

Mindig előre fogsz jutni abban az esetben, hogyha ezt a szellemtől való szolgálatot tartod szem előtt. Mert ez a fajta élet mindig előre és fölfelé mutat. Nincs lehetőséged arra, hogy lefelé menj. Mert nem elvetettek, és kivetettek leszünk így. Mért? Azért mert a Nagyobb bennünk él. És általa mindenre képes leszel. És én megjobbítattam Őáltala. Mindannyian képesek vagyunk így előre törni a szellemiekben.

Ha ezt az életet éled, akkor állandóan úgymond, rá leszel hangolva, be leszel hangolva a Szellem dolgaira. Jézus soha nem esett pánikba. Azért, mert állandóan rá volt hangolva a szellemiekre. Ha te is így vagy ráhangolva a szellemiekre, akkor nem az alapján fogod a döntést hozni, hogy mit láttál, vagy hallottál. Tudod, hogy te vagy a hatalom helyén!

A Róma 8-ban, mielőtt a közbenjárásról van szó, a 26-os versben és aztán a 28-as versben pedig megjegyzi, hogy:

28. Tudjuk pedig, hogy azoknak akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az Ő végzése szerint hivatalosak.

Mert a Szellem maga segítségünkre siet, a mi erőtlenségeinkben. S ha valami történik így az életben, tudjuk előre, hogy ez a javunkra fog válni. Azért, mert Jézus felültettetett a hatalom helyére, és mi egyek vagyunk vele. Ezért én elvégezhetem a Krisztus munkáit is.

Azt is meg kell érteni, hogyha a Szellemmel így együtt jársz, a Szellem állandóan meg fog téged változtatni. Sámuel annakidején, mikor Saul királlyá kente, próbálta tanítani őt a kenetre. Megpróbálta egy-két jó tanáccsal ellátni, ami a szellem dolgait illeti. Tehát itt:

1Sámuel 10:1 Akkor elővette Sámuel az olajos szelencét, és az ő fejére töltötte, és megcsókolta őt, és monda: Nem úgy van-é, hogy fejedelemmé kent fel az Úr téged az Ő öröksége felett?

10:6 Akkor az Úrnak Szelleme rád fog szállani, és velük együtt prófétálni fogsz, és más emberré leszel.

10:7 Mikor pedig mind e jelek beteljesednek rajtad, tedd meg magadért mindazt, ami csak kezed ügyébe esik, mert az Isten veled van.

10:9 És lőn, amint hátrafordult, hogy Sámueltől eltávozzék, elváltoztatta Isten az ő szívét, és azon a napon beteljesedének mindazok a jelek.

Arra próbálta Sámuel tanítani Sault, hogy miként adjon választ majd a Szellem dolgaira. Amikor ezek a jelek, amiről prófétáltam, mind beteljesednek, tudd meg, hogy az Úr veled. És ahogy elfordult, már megváltoztatta az Úr a szívét. Tisztán lehet látni tehát, hogy a kenet megváltoztatja még a testünket is. Mi történt, akkor, amikor az ószövetségben a Szellem rájuk szállt? Tettek valamit. Valami hatalmasat.

Jánosnál és Péteren is látod, mikor beteljesedtek a Szellemmel, mi történt? Megtették azokat az óriási cselekedeteket. Amikor Istennek a keze rajtad van, akkor, ami csak az eszedbe ötlik, azt tedd meg! Mert az Úr veled!

Amikor Saul elfordult Sámueltől, más emberré lett, egy szempillantásban. A Szent Szellem bárkit képes így elváltoztatni, hogyha megengeded neki. Lehet, hogy az életedben voltak problémák.

Lehet, hogy próbáltál változásokat eszközölni a magad erejéből, és nem mentek a dolgok, de ha megengeded, hogy Isten jöjjön, és tegye ezeket, akkor téged egy más emberré változtat. Egy más ember, vagy egy más asszony leszel. Békességgel teljes leszel, sikeres leszel.

Mindez azért, mert a Szent Szellem… És fog dolgozni az elméden is. Nem mondhatod többé, hogy most már nem emlékszem bizonyos dolgokra, mert már elég idős vagyok. Mert az elme a jellemvonásait a szellemből veszi, mert a szellemből való az elme is.

És ahogy az emmauszi úton mentek a tanítványok, és az Úrnak a keresztre feszítéséről beszélgettek, s az Úr megjelent mellettük, és együtt beszélgettek, és fel sem fedezték, hogy az Úr van mellettük. Akkor megnyitotta az Úr a megértésük szemeit, hogy megértsék Isten Igéjét. Erre van szükségünk. Ahogy mi a kegyelembe előrelépünk, egyre jobban látom ezt működésben, az életeinkben.

Akik a törvény szerint továbbra is a bűneiket vallják meg, látni a különbséget közöttük és azok között, akik előre léptek a kijelentésben és a bölcsességben. Nagyobb szabadság övedzi őket körbe, mint a többieket, akik visszaléptek, hátraléptek.

Biztos, hogy ők is tudják, hogy a bűneik bocsánatot nyertek, de nem ez a kérdés. Nem ez a nagy kijelentés a kegyelemről. Van még ennél valami nagyobb is, amibe most nem megyünk bele. Lukács Evangéliumban láttam ezt évekkel ezelőtt, és ezt újra fogjuk nézni.

Lukács 1:3-4 Tetszék nékem is, aki elejétől fogva mindeneknek szorgalmasan végére jártam, hogy azokról rend szerint írja néked, jó Theofilus. Hogy megtudhasd azoknak a dolgoknak bizonyosságát, amelyekre taníttattál.

Tehát egy tökéletes megértést lehet szerezni ezekből a dolgokból, már a kezdetek kezdetén. És én látom, ahogy a Szent Szellem téged is tanít egyre inkább és inkább. Megvilágosít, segít neked még inkább, hogy megértsd Isten Igéjét. Isten Igéjével nem érdemes vitatkozni, vagy érvelgetni, vagy megérteni azt az elme szintjén. Mert Isten Igéje a szellemünk számára lett rendelve. Ahogy mondja Pál, hogy én Istent a szellememmel szolgálom.

Azt jelenti, hogy ő, pontosan úgy mint Jézus, a Szellem által lépett. Tökéletes összeköttetésben, kapocsban volt az Atyával. Azokat a beszédeket, amelyeket én szólok, az Atyától hallom, az Atya szólja azokat. És Pál a Biblia kétharmadában, az újszövetség kétharmadában hallott, és leírta. Nagyon jó szellemi kontaktusban volt a Szent Szellemmel.

Nekünk is így kell járnunk. Ahogy vettétek a Szellemet, úgy járjatok Őbenne. Persze az ember fog tévedéseket, téves lépéseket lépni, lesz, hogy összezavarodik. Sok hang van kint a világban. Neked az igaz Szellemmel kell kapcsolatba kerülnöd.

A kijelentés pedig növekszik benned, és növekszik. Az elkövetkezendő időkben minden időben folytonosan fogunk növekedni. Az Úr azt akarja, hogy mi egy új életet éljünk a Jézusban, szabadon a rendelkezésektől, a szabályoktól. Amen.

Hiszem, hogy ez ma segített neked. Tehát a fő dolog, amit megértsd, a lényeg, hogy a te szellemed és a Szent Szellem egyé lett. A kettő egyé lett. A Nagyobb Ő, aki benned van. Ezért legyőzted azokat, azért vagy győztes! Álljunk föl most mindannyian. Mondjunk most valamit:

Egy vagyok az Úrral. Egy vagyok a Szent Szellemmel. Egy vagyok a sikerrel. Az ördög a lábam alatt van. Sikeres vagyok, mindenben, amire a kezemet teszem, mert a Szellemet követem. Köszönjük Úr Jézus. Áldott legyen az Úr Szent Neve. Hallelúja.

Oly hatalmas dolgokat tett értünk az Úr. Ha csak kijelentést kapnánk ezekről, már nem itt lennénk. Most amint tanulmányozom ezeket, magam is izgalomba jövök. Annyi újat jelent ki a Szent Szellem. Egyre szabadabb és szabadabb lesz az ember tőle. Nem kötésekben van már többé, és nem törvények alatt van, hanem egyszerűen szabaddá lesz az ember. Ezt meg lehet mondani, érzed.

 

A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak.

 

BÉKEVÁR PORTÁL